Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland"

Transkript

1 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande och sekretessfrågor 24 Svar på motion om vänort i Tyskland och inriktningen på kom-munens vänortsutbyte 25 Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellby-strand 26 Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm 27 Svar på motion om om grattis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer 28 Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp 29 Kommunens reviderade investeringsbudget Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 31 Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 32 Remiss av motion om körkortsutbildning i gymnasieskolan 33 Remiss av medborgarförslag om städdag 34 Remiss av medborgarförslag om kulturanslagstavla 35 Valärende 36 Valärende 37 Valärende 38 Valärende 39 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut Anmälningar

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (25) Plats och tid Laholms Teater, kl Beslutande Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande Enligt bilagda förteckning B Åse Allberg, Region Halland, 22 Åke Bengtsson, Region Halland, 22 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist Utses att justera Elisabet Babic (M) och Lena Olofsdotter (C) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret , kl Paragrafer Sekreterare Bo Erlandsson Ordförande Thomas Jönsson Justerande Elisabet Babic Lena Olofsdotter

3 FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 VOTERINGSLISTA Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej Per Asklund (M) l l l Elisabeth Babic (M) l l l Mikael Kahlin (M) l l l Christian Wahl (M) -- John Löfstedt l l Margareta Bengtsson (M) l l l Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) -- Kennet Gertsson l l Jonas Hellsten (M) l l l Christer Johnsson (M) l l l Lena Drott (M) -- Nils-Bertil Sörensson l l Kenneth Camitz (M) l l l Johan Johansson (M) l l l Angela Magnusson (M) l l l Erling Cronqvist (C) l l l Lena Olofsdotter (C) l l l Ove Bengtsson (C) l l l Maria Bronelius (C) l l l Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson l l Majvor Persson (C) l l l Kent-Arne Andersson (C) l l l Emma Gröndahl (FP) l l l Margareta Jonsson (FP) l l l Margareta Svensson (KD) l l l Kjell Henriksson (S) l l l Angelika Forsman (S) l l l Glenn Kjellin (S) l l l Kristina Jönsson (S) -- Magnus Johansson l l Jonas Påhlsson (S) l l l Siv Pålsson (S) l l l Tenny Davidsson (S) l l l Annita Asplid (S) l l l Ove Bengtsson (S) l l l

4 FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 VOTERINGSLISTA Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej Axel Wigforss (V) l l l Lena Angviken (MP l l l Eva Eriksson (MP) l l l Ewa Ridén (SD) l l l Rikard Vesterlund (SD) -- Hans Hansson l l Gejbert Strömdahl (SD) l l l Bertil Johansson (Lap) l l l Lars Jeppsson (Lap l l l Anna Erica Alsbjer (SPI) l l l Thomas Jönsson (M) l l l

5 FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 Ersättare Parti Nv John Löfstedt (M) Susanne Blixt (M) Magnus Johansson (M) Kennet Gertsson (M) Nils-Bertil Sörensson (M) Marita Andreasson (M) l Christian Harkness (M) l Gudrun Pettersson (C) Lars-Anders Bengtsson (C) Ann Bengtsson-Johansson (C) l Bo Fritzson (C) Viveca Baltzarsson (FP) Göran Holmberg (FP) l Lennart Hansson (KD l Kerstin Larsson (KD) Rosita Antonsson (S) Magnus Johansson (S) Anna-Lena Lövgren Melin (S) Nils-Erik Johansson (S) l Therese Asplid Davidsson (S) l Elvane Azemi Lennart Svensson (V) (V) Susanne Gerstenberg (MP) l Ulf Hammarsten Hans Hansson (MP) (SD) Lars Inge Johansson (Lap) Ulf Johansson (Lap) l Anna Maria Sjöstrand (SPI) l Birgitta Annerfors (SPI) l

6 Laholms kommun Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 mars 2011 Protokollet, som justerats den 31 mars 2011, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Bo Erlandsson Kommunjurist _ Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 23 april 2011 intygas. Irina Boutenko Kommunledningskontoret

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KF 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektivtrafiken i Halland Företrädare för Region Halland lämnar information om utredningsförslag angående framtida ledning och styrning av kollektivtrafiken i Halland.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KF 23 Dnr Interpellation om internt e-postmeddelande och sekretessfrågor Ärendet Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till kommunstyrelsens ordförande svar på vissa sekretessfrågor i anledning av ett internt e- postmeddelande. Beslutsunderlag Interpellation den 27 februari Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Per Asklund (M) svarar därefter på interpellationen.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KF 24 Dnr Svar på motion om vänort i Tyskland och inriktningen på kommunens vänortsutbyte Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Margareta Jonsson (FP) dels att det ska tillsättas en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten till ett vänortsutbyte med en stad i Tyskland dels att vänortsutbytet ska vidgas till att omfatta fler grupper i kommunen, t.ex. idrottsföreningar, Kulturskolan, pensionärsföreningar och olika intresseorganisationer. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 maj Ärendets beredning Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 30 augusti 2007, 112, har bifallit en motion med ett uppdrag till kommunstyrelsen att lägga fram förslag till styrdokument för kommunens internationella arbete. Kommunstyrelsen har därefter den 9 oktober 2007, 292, godkänt kommunledningskontorets förslag till uppdragshandling för arbetet med att ta fram ett styrdokument för kommunens verksamhet med internationell anknytning. Enligt uppdragshandlingen är syftet med utredningen att skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete genom att formulera mål, strategier samt ansvarsfördelning för arbetet. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga kommunens nuvarande verksamhet med internationell anknytning och former för verksamheten, identifiera viktiga målgrupper utanför den kommunala organisationen av betydelse för kommunens internationella arbete, kartlägga behov och krav från interna och externa målgrupper på kommunens internationella verksamhet. forts

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KF 24 forts Enligt kommunledningskontorets uppfattning bör den nu remitterade motionen behandlas inom ramen för uppdraget att se över kommunens internationella arbete. Kommunledningskontoret vill i sammanhanget peka på att det traditionella kommunala vänortsutbytet har förändrats. Vänortssamarbetet spänner numera i många kommuner över en rad prioriterade kommunala verksamhetsområden och bedrivs ofta i projektform med klart definierade mål, där kommunen kan ha en stödjande men inte alltid en utförande roll. Många projekt har ett framtidsinriktat perspektiv med t.ex. inriktning på barn och ungdomar, IT-användning och näringslivsutveckling. Vänortsverksamhet kostar pengar och det är en angelägen fråga att följa upp och utvärdera att kommunen får ut något av sina satsningar på internationellt samarbete. Beslutsunderlag Motion den 9 november Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 50. Yrkanden Margareta Jonsson (FP) med instämmande av Axel Wigforss (V) och Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Per Asklund (M) med instämmande av Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Margareta Jonssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Margareta Jonssons yrkande. forts

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KF 24 forts Omröstningsresultat Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för Margareta Jonssons yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista 24). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta motionen inom ramen för översynen av kommunens internationella arbete för att stimulera och utveckla ungdomsutbyten och att detta i första hand ska ske inom ramen för EU:s ungdoms- och utbildningsprogram i stället för traditionellt vänortsutbyte samt att motionen därför avslås. Efter behandlingen av ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KF 25 Dnr Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellbystrand Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att i samverkan med servicenämnden säga upp avtalet med tidnings- och förpackningsproducenter i syfte att avveckla återvinningsstationen i norra Mellbystrand. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till servicenämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Ärendets beredning Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige avslår motionen då återvinningsstationen vid Rombergs väg bör finnas kvar till dess att en annan placering i Norra Mellbystrand har utsetts. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också att kommunfullmäktige ger presidierna i miljö- och byggnadsnämnden och servicenämnden i uppdrag att tillsammans skyndsamt undersöka förutsättningarna för att hitta en alternativ plats för återvinningsstationen vid Rombergs väg. Servicenämnden föreslår att motionen bifalls. Beslutsunderlag Motion den 16 september Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 2 mars 2011, 26. Servicenämndens protokoll den 23 februari 2011, 12. Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 51. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KF 26 Dnr Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ska bekosta anläggandet av en fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande efter hörande av Laholmshem AB. Ärendets beredning Laholmshem AB skriver i sitt yttrande att man är positiv till förslaget om en fruktträdgård och att det sker något med markbiten omedelbart öster om Lingårdens äldreboende. Marken tillhör Laholms kommun. Teknik- och servicekontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att man är positiv till att främja miljön vid Lingården. Marken är i dag naturmark enligt detaljplan, men bör ses som en viktig del i stadsmiljön. Platsens centrala läge bör vidare diskuteras i den kommunala samhällsplaneringen. Beslutsunderlag Motion den 23 september Laholmshem AB:s yttrande den 23 november Teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse den 28 februari Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 52. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt servicenämnden att ta fram ett förslag på en mindre fruktträdgård vid Lingården och att detta tas med i kvalitetsprogrammet för offentlig miljö.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KF 27 Dnr Svar på motion om om grattis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ser över möjligheterna att erbjuda pensionärer gratis bussresor i kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att inom kort kommer ett förslag till förändring av organisationen för kollektivtrafik i länet att överlämnas till respektive kommun för ställningstagande. Anledningen är en ny kollektivtrafiklag som träder i kraft år Enligt denna ska det finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län och denna får inte vara organiserad som ett bolag. Ett förslag att Hallandstrafiken omorganiseras från ett bolag till en förvaltning inom Region Halland har diskuterats fram bland Hallandstrafikens nuvarande ägare. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att mycket talar för att kommunerna tillsammans med den blivande ägaren Region Halland bör sträva efter gemensamma lösningar av taxan för samtliga kommuner i länet i den kommande organisationen av Hallandstrafiken. Kommunen bör därför avvakta med sitt ställningstagande till motionärens förslag om en taxa för en grupp resenärer tills helheten av förändringarna i taxan har diskuterats. Beslutsunderlag Motion den 17 januari 2010 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 53. forts

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KF 27 forts Yrkanden Bertil Johansson (Lap med instämmande av Axel Wigforss (V) och Anna-Erica Alsbjer (SPI): Bifall till motionen. Lena Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bertil Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Bertil Johanssons yrkande. Omröstningsresultat Med 34 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 7 nej-röster för Bertil Johanssons yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista 27). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motion men ger kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att Laholms representanter i samarbetsorganet mellan Region Halland och länets kommuner arbetar för en länsövergripande taxa för kollektivtrafiken som tillgodoser olika resenärers behov. Reservation Bertil Johansson och Lars Jeppsson (Lap), Ewa Ridén, Hans Hansson och Gejbert Strömdahl (SD) samt Anna-Erica Alsbjer (SPI) reserverar sig mot beslutet.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KF 28 Dnr Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Thore Johansson (SD) att kommunen vidtar åtgärder så den manuella biljettförsäljningen på järnvägsstationen i Trulstorp kan behållas. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att Hallandstrafiken tidigare hade ett avtal med Taxi Laholm om försäljning av deras och Öresundstågens biljetter. Efter en upphandling under år 2009 av den samhällstrafik som bedrivs med taxibilar förlorade Taxi Laholm en stor del av underlaget för sin affärsverksamhet. Bolaget har därför minskat sin personal och har ingen möjlighet att bedriva försäljning av biljetter. För att medge biljettinköp har en ny automat för tågbiljetter till Örestundstågen satts upp på gaveln till Stationshuset (förutom den som finns i väntsalen). Vidare kan Hallandstrafikens återförsäljare ICA Torghallen i Laholm sälja biljetter till Hallandstrafiken och Öresundstågen. Dessutom finns ytterligare 13 ombud i kommunen (företrädesvis livsmedelsbutiker) som säljer ett begränsat urval av biljetter. Biljetter kan också köpas via hemsidorna för Hallandstrafiken och Öresundstågen samt vad avser Hallandstrafikens busstrafik även via mobiltelefon (SMS). Beslutsunderlag Motion den 2 mars 2010 Samhällsbyggandskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 54. forts

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KF 28 forts Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de möjligheter som finns att köpa biljetter till kollektivtrafiken i kommunen och att kommunen inte kan avsätta resurser för att bedriva biljettförsäljning.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KF 29 Dnr Kommunens reviderade investeringsbudget 2011 Ärendet Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. Ärendets beredning Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2011 som antogs av kommunfullmäktige i november 2010 uppgick till totalt tkr. Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för år Inom VA- verksamheten (kommunstyrelsen) och servicenämnden har kommentarer till förslaget lämnats. Förslaget innehåller i princip de i 2011 års budget beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 2010 samt vissa nya projekt. Den totala bruttokostnaden i årets förslagna investeringsbudget uppgår till tkr och intäkterna till tkr, vilket innebär att föreslagna nettoinvesteringar uppgår till tkr. Dessa fördelas mellan respektive nämnd enligt följande: Nettoinvesteringar (tkr) Kommunstyrelse (inklusive VA) Kultur- och utvecklingsnämnd Servicenämnd (inkl avfall) Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd 635 Totalt forts

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KF 29 forts Beslutsunderlag Förslag till reviderad investeringsbudget Servicenämndens protokoll den 23 februari 2011, 10. Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 februari 2011, 37. Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 48. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten för år 2011 i enlighet med föreliggande förslag. 2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att i samband med budgetuppföljning nr 1/2011 se över budgeterade investeringar för att pröva vilka investeringar som är realistiska och genomförbara under 2011.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KF 30 Dnr Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening Ärendet Knäreds Bygdegårdsförening anhåller i skrivelse om borgen för nyupplåning om kronor som ska finansiera ombyggnad av toaletterna i bygdegården. Föreningen anhåller även om borgen som säkerhet för befintligt lån om kronor. Ärendets beredning Kommunfullmäktige beviljade under 1993 föreningen borgen för lån om kronor för omläggning av yttertak och övrig ombyggnad. Dessutom erhöll föreningen kommunal borgen under 2006 med kronor för att finansiera installation av nytt värmesystem i bygdegården. Vid föregående årsskifte uppgick den återstående skulden för de två lånen med kommunal borgen till kronor respektive kronor. Den totala amorteringen på de två lånen uppgår således till kronor. Beslutsunderlag Knäreds Bygdegårdsförening ansökan den 17 januari Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 49. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Knäreds Bygdegårdsförening medges borgen som säkerhet dels för lån om kronor för ombyggnad av toaletter i bygdegården dels för befintligt lån om kronor.

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KF 31 Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av ledamöternas och ersättarnas frågestund.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KF 32 Dnr Remiss av motion om körkortsutbildning i gymnasieskolan Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att kultur- och utvecklingsnämnden ska ges i uppdrag att utreda kostnader och former för anordnande av körkortsutbildning inom Osbecksgymnasiets verksamhet och denna utbildning bör startas höstterminen Beslutsunderlag Motion den 11 mars Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KF 33 Dnr Remiss av medborgarförslag om städdag Ärendet I ett förnyat medborgarförslag av Bengt Forssberg, Laholm, föreslås att kommunen ska ta initiativ till en stor vårstädning i kommunen med avseende på bl.a. områden runt fastigheter, skolor, vägar och strövområden. Beslutsunderlag Medborgarförslag 15 februari Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KF 34 Dnr Remiss av medborgarförslag om kulturanslagstavla Ärendet I ett medborgarförslag av Stina Oskarsson, Våxtorp, föreslås att det ska sättas upp en anslagstavla centralt i Laholm där information om kulturevenemang kan anslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 7 mars Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KF 35 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i Sparbanken Boken efter Nils-Bertil Sörensson (M). Kommunfullmäktiges beslut Mikael Kahlin (M), Granitvägen 21, Laholm, väljs till huvudman i Sparbanken Boken för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2011 till och med den ordinarie sparbanksstämman 2015.

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KF 36 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Patrik Appelquist (S). Kommunfullmäktiges beslut Michael Andersson (S), Skogabyvägen 13, Veinge, väljs till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 december 2014.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 KF 37 Dnr Valärende Elvane Azemi (V) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Avsägelse den 11 mars Kommunfullmäktiges beslut Elvane Azemi befrias från uppdraget.

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KF 38 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta följande fyllnadsval efter Kenneth Lundgren (S): Lekmannarevisor i Laholmshem AB för tiden intill slutet av årsstämman Revisor i Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Laholms friv skarpskyttekårs överlämnade kassa för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Joel Pålssons donation för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Dixius donation för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Svenssonska donationsfonden för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond för tiden till och med den 31 december Revisorssuppleant i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon i Laholm för tiden till och med den 31 december Kommunfullmäktiges beslut Patrik Appelquist (S) väljs till ovan angivna uppdrag.

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 KF 39 Dnr Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2011 Ärendet Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, 18, ska fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sammanträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska bli föremål för en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare följer upp sådana beslut och rapporterar till kommunledningskontoret, som i sin tur rapporterar till fullmäktige i vilken utsträckning besluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en gång per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sammanträde i april månad av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. Ärendets beredning Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, 41. Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, 18. Yrkande Margareta Bengtsson (M): Beslutet i ärende nummer 3 på dagens föredragningslista om motion om vänort i Tyskland ska följas upp. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Margareta Bengtssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges beslut i 24 om svar på motion om vänort i Tyskland ska bli föremål för särskild uppföljning.

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 KF 40 Anmälningar 1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Beslut att överlämna medborgarförslag om odlingsprojekt i Åmot till socialnämnden. Dnr Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om återvinningsstation i Skummeslövsstrand. Dnr

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-20 Ärendelista 76 Kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 77 Remiss - Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53) 78 Driftsform

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer