Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland"

Transkript

1 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande och sekretessfrågor 24 Svar på motion om vänort i Tyskland och inriktningen på kom-munens vänortsutbyte 25 Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellby-strand 26 Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm 27 Svar på motion om om grattis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer 28 Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp 29 Kommunens reviderade investeringsbudget Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 31 Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 32 Remiss av motion om körkortsutbildning i gymnasieskolan 33 Remiss av medborgarförslag om städdag 34 Remiss av medborgarförslag om kulturanslagstavla 35 Valärende 36 Valärende 37 Valärende 38 Valärende 39 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut Anmälningar

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (25) Plats och tid Laholms Teater, kl Beslutande Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande Enligt bilagda förteckning B Åse Allberg, Region Halland, 22 Åke Bengtsson, Region Halland, 22 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist Utses att justera Elisabet Babic (M) och Lena Olofsdotter (C) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret , kl Paragrafer Sekreterare Bo Erlandsson Ordförande Thomas Jönsson Justerande Elisabet Babic Lena Olofsdotter

3 FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 VOTERINGSLISTA Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej Per Asklund (M) l l l Elisabeth Babic (M) l l l Mikael Kahlin (M) l l l Christian Wahl (M) -- John Löfstedt l l Margareta Bengtsson (M) l l l Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) -- Kennet Gertsson l l Jonas Hellsten (M) l l l Christer Johnsson (M) l l l Lena Drott (M) -- Nils-Bertil Sörensson l l Kenneth Camitz (M) l l l Johan Johansson (M) l l l Angela Magnusson (M) l l l Erling Cronqvist (C) l l l Lena Olofsdotter (C) l l l Ove Bengtsson (C) l l l Maria Bronelius (C) l l l Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson l l Majvor Persson (C) l l l Kent-Arne Andersson (C) l l l Emma Gröndahl (FP) l l l Margareta Jonsson (FP) l l l Margareta Svensson (KD) l l l Kjell Henriksson (S) l l l Angelika Forsman (S) l l l Glenn Kjellin (S) l l l Kristina Jönsson (S) -- Magnus Johansson l l Jonas Påhlsson (S) l l l Siv Pålsson (S) l l l Tenny Davidsson (S) l l l Annita Asplid (S) l l l Ove Bengtsson (S) l l l

4 FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 VOTERINGSLISTA Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej Axel Wigforss (V) l l l Lena Angviken (MP l l l Eva Eriksson (MP) l l l Ewa Ridén (SD) l l l Rikard Vesterlund (SD) -- Hans Hansson l l Gejbert Strömdahl (SD) l l l Bertil Johansson (Lap) l l l Lars Jeppsson (Lap l l l Anna Erica Alsbjer (SPI) l l l Thomas Jönsson (M) l l l

5 FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 Ersättare Parti Nv John Löfstedt (M) Susanne Blixt (M) Magnus Johansson (M) Kennet Gertsson (M) Nils-Bertil Sörensson (M) Marita Andreasson (M) l Christian Harkness (M) l Gudrun Pettersson (C) Lars-Anders Bengtsson (C) Ann Bengtsson-Johansson (C) l Bo Fritzson (C) Viveca Baltzarsson (FP) Göran Holmberg (FP) l Lennart Hansson (KD l Kerstin Larsson (KD) Rosita Antonsson (S) Magnus Johansson (S) Anna-Lena Lövgren Melin (S) Nils-Erik Johansson (S) l Therese Asplid Davidsson (S) l Elvane Azemi Lennart Svensson (V) (V) Susanne Gerstenberg (MP) l Ulf Hammarsten Hans Hansson (MP) (SD) Lars Inge Johansson (Lap) Ulf Johansson (Lap) l Anna Maria Sjöstrand (SPI) l Birgitta Annerfors (SPI) l

6 Laholms kommun Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 mars 2011 Protokollet, som justerats den 31 mars 2011, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Bo Erlandsson Kommunjurist _ Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 23 april 2011 intygas. Irina Boutenko Kommunledningskontoret

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KF 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektivtrafiken i Halland Företrädare för Region Halland lämnar information om utredningsförslag angående framtida ledning och styrning av kollektivtrafiken i Halland.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KF 23 Dnr Interpellation om internt e-postmeddelande och sekretessfrågor Ärendet Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till kommunstyrelsens ordförande svar på vissa sekretessfrågor i anledning av ett internt e- postmeddelande. Beslutsunderlag Interpellation den 27 februari Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Per Asklund (M) svarar därefter på interpellationen.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KF 24 Dnr Svar på motion om vänort i Tyskland och inriktningen på kommunens vänortsutbyte Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Margareta Jonsson (FP) dels att det ska tillsättas en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten till ett vänortsutbyte med en stad i Tyskland dels att vänortsutbytet ska vidgas till att omfatta fler grupper i kommunen, t.ex. idrottsföreningar, Kulturskolan, pensionärsföreningar och olika intresseorganisationer. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 maj Ärendets beredning Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 30 augusti 2007, 112, har bifallit en motion med ett uppdrag till kommunstyrelsen att lägga fram förslag till styrdokument för kommunens internationella arbete. Kommunstyrelsen har därefter den 9 oktober 2007, 292, godkänt kommunledningskontorets förslag till uppdragshandling för arbetet med att ta fram ett styrdokument för kommunens verksamhet med internationell anknytning. Enligt uppdragshandlingen är syftet med utredningen att skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete genom att formulera mål, strategier samt ansvarsfördelning för arbetet. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga kommunens nuvarande verksamhet med internationell anknytning och former för verksamheten, identifiera viktiga målgrupper utanför den kommunala organisationen av betydelse för kommunens internationella arbete, kartlägga behov och krav från interna och externa målgrupper på kommunens internationella verksamhet. forts

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KF 24 forts Enligt kommunledningskontorets uppfattning bör den nu remitterade motionen behandlas inom ramen för uppdraget att se över kommunens internationella arbete. Kommunledningskontoret vill i sammanhanget peka på att det traditionella kommunala vänortsutbytet har förändrats. Vänortssamarbetet spänner numera i många kommuner över en rad prioriterade kommunala verksamhetsområden och bedrivs ofta i projektform med klart definierade mål, där kommunen kan ha en stödjande men inte alltid en utförande roll. Många projekt har ett framtidsinriktat perspektiv med t.ex. inriktning på barn och ungdomar, IT-användning och näringslivsutveckling. Vänortsverksamhet kostar pengar och det är en angelägen fråga att följa upp och utvärdera att kommunen får ut något av sina satsningar på internationellt samarbete. Beslutsunderlag Motion den 9 november Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 50. Yrkanden Margareta Jonsson (FP) med instämmande av Axel Wigforss (V) och Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Per Asklund (M) med instämmande av Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Margareta Jonssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Margareta Jonssons yrkande. forts

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KF 24 forts Omröstningsresultat Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för Margareta Jonssons yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista 24). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta motionen inom ramen för översynen av kommunens internationella arbete för att stimulera och utveckla ungdomsutbyten och att detta i första hand ska ske inom ramen för EU:s ungdoms- och utbildningsprogram i stället för traditionellt vänortsutbyte samt att motionen därför avslås. Efter behandlingen av ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KF 25 Dnr Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellbystrand Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att i samverkan med servicenämnden säga upp avtalet med tidnings- och förpackningsproducenter i syfte att avveckla återvinningsstationen i norra Mellbystrand. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till servicenämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Ärendets beredning Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige avslår motionen då återvinningsstationen vid Rombergs väg bör finnas kvar till dess att en annan placering i Norra Mellbystrand har utsetts. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också att kommunfullmäktige ger presidierna i miljö- och byggnadsnämnden och servicenämnden i uppdrag att tillsammans skyndsamt undersöka förutsättningarna för att hitta en alternativ plats för återvinningsstationen vid Rombergs väg. Servicenämnden föreslår att motionen bifalls. Beslutsunderlag Motion den 16 september Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 2 mars 2011, 26. Servicenämndens protokoll den 23 februari 2011, 12. Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 51. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KF 26 Dnr Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ska bekosta anläggandet av en fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande efter hörande av Laholmshem AB. Ärendets beredning Laholmshem AB skriver i sitt yttrande att man är positiv till förslaget om en fruktträdgård och att det sker något med markbiten omedelbart öster om Lingårdens äldreboende. Marken tillhör Laholms kommun. Teknik- och servicekontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att man är positiv till att främja miljön vid Lingården. Marken är i dag naturmark enligt detaljplan, men bör ses som en viktig del i stadsmiljön. Platsens centrala läge bör vidare diskuteras i den kommunala samhällsplaneringen. Beslutsunderlag Motion den 23 september Laholmshem AB:s yttrande den 23 november Teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse den 28 februari Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 52. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt servicenämnden att ta fram ett förslag på en mindre fruktträdgård vid Lingården och att detta tas med i kvalitetsprogrammet för offentlig miljö.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KF 27 Dnr Svar på motion om om grattis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ser över möjligheterna att erbjuda pensionärer gratis bussresor i kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att inom kort kommer ett förslag till förändring av organisationen för kollektivtrafik i länet att överlämnas till respektive kommun för ställningstagande. Anledningen är en ny kollektivtrafiklag som träder i kraft år Enligt denna ska det finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län och denna får inte vara organiserad som ett bolag. Ett förslag att Hallandstrafiken omorganiseras från ett bolag till en förvaltning inom Region Halland har diskuterats fram bland Hallandstrafikens nuvarande ägare. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att mycket talar för att kommunerna tillsammans med den blivande ägaren Region Halland bör sträva efter gemensamma lösningar av taxan för samtliga kommuner i länet i den kommande organisationen av Hallandstrafiken. Kommunen bör därför avvakta med sitt ställningstagande till motionärens förslag om en taxa för en grupp resenärer tills helheten av förändringarna i taxan har diskuterats. Beslutsunderlag Motion den 17 januari 2010 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 53. forts

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KF 27 forts Yrkanden Bertil Johansson (Lap med instämmande av Axel Wigforss (V) och Anna-Erica Alsbjer (SPI): Bifall till motionen. Lena Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bertil Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Bertil Johanssons yrkande. Omröstningsresultat Med 34 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 7 nej-röster för Bertil Johanssons yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista 27). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motion men ger kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att Laholms representanter i samarbetsorganet mellan Region Halland och länets kommuner arbetar för en länsövergripande taxa för kollektivtrafiken som tillgodoser olika resenärers behov. Reservation Bertil Johansson och Lars Jeppsson (Lap), Ewa Ridén, Hans Hansson och Gejbert Strömdahl (SD) samt Anna-Erica Alsbjer (SPI) reserverar sig mot beslutet.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KF 28 Dnr Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Thore Johansson (SD) att kommunen vidtar åtgärder så den manuella biljettförsäljningen på järnvägsstationen i Trulstorp kan behållas. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att Hallandstrafiken tidigare hade ett avtal med Taxi Laholm om försäljning av deras och Öresundstågens biljetter. Efter en upphandling under år 2009 av den samhällstrafik som bedrivs med taxibilar förlorade Taxi Laholm en stor del av underlaget för sin affärsverksamhet. Bolaget har därför minskat sin personal och har ingen möjlighet att bedriva försäljning av biljetter. För att medge biljettinköp har en ny automat för tågbiljetter till Örestundstågen satts upp på gaveln till Stationshuset (förutom den som finns i väntsalen). Vidare kan Hallandstrafikens återförsäljare ICA Torghallen i Laholm sälja biljetter till Hallandstrafiken och Öresundstågen. Dessutom finns ytterligare 13 ombud i kommunen (företrädesvis livsmedelsbutiker) som säljer ett begränsat urval av biljetter. Biljetter kan också köpas via hemsidorna för Hallandstrafiken och Öresundstågen samt vad avser Hallandstrafikens busstrafik även via mobiltelefon (SMS). Beslutsunderlag Motion den 2 mars 2010 Samhällsbyggandskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 54. forts

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KF 28 forts Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de möjligheter som finns att köpa biljetter till kollektivtrafiken i kommunen och att kommunen inte kan avsätta resurser för att bedriva biljettförsäljning.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KF 29 Dnr Kommunens reviderade investeringsbudget 2011 Ärendet Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. Ärendets beredning Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2011 som antogs av kommunfullmäktige i november 2010 uppgick till totalt tkr. Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för år Inom VA- verksamheten (kommunstyrelsen) och servicenämnden har kommentarer till förslaget lämnats. Förslaget innehåller i princip de i 2011 års budget beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 2010 samt vissa nya projekt. Den totala bruttokostnaden i årets förslagna investeringsbudget uppgår till tkr och intäkterna till tkr, vilket innebär att föreslagna nettoinvesteringar uppgår till tkr. Dessa fördelas mellan respektive nämnd enligt följande: Nettoinvesteringar (tkr) Kommunstyrelse (inklusive VA) Kultur- och utvecklingsnämnd Servicenämnd (inkl avfall) Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd 635 Totalt forts

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KF 29 forts Beslutsunderlag Förslag till reviderad investeringsbudget Servicenämndens protokoll den 23 februari 2011, 10. Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 februari 2011, 37. Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 48. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten för år 2011 i enlighet med föreliggande förslag. 2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att i samband med budgetuppföljning nr 1/2011 se över budgeterade investeringar för att pröva vilka investeringar som är realistiska och genomförbara under 2011.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KF 30 Dnr Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening Ärendet Knäreds Bygdegårdsförening anhåller i skrivelse om borgen för nyupplåning om kronor som ska finansiera ombyggnad av toaletterna i bygdegården. Föreningen anhåller även om borgen som säkerhet för befintligt lån om kronor. Ärendets beredning Kommunfullmäktige beviljade under 1993 föreningen borgen för lån om kronor för omläggning av yttertak och övrig ombyggnad. Dessutom erhöll föreningen kommunal borgen under 2006 med kronor för att finansiera installation av nytt värmesystem i bygdegården. Vid föregående årsskifte uppgick den återstående skulden för de två lånen med kommunal borgen till kronor respektive kronor. Den totala amorteringen på de två lånen uppgår således till kronor. Beslutsunderlag Knäreds Bygdegårdsförening ansökan den 17 januari Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 49. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Knäreds Bygdegårdsförening medges borgen som säkerhet dels för lån om kronor för ombyggnad av toaletter i bygdegården dels för befintligt lån om kronor.

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KF 31 Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av ledamöternas och ersättarnas frågestund.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KF 32 Dnr Remiss av motion om körkortsutbildning i gymnasieskolan Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att kultur- och utvecklingsnämnden ska ges i uppdrag att utreda kostnader och former för anordnande av körkortsutbildning inom Osbecksgymnasiets verksamhet och denna utbildning bör startas höstterminen Beslutsunderlag Motion den 11 mars Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KF 33 Dnr Remiss av medborgarförslag om städdag Ärendet I ett förnyat medborgarförslag av Bengt Forssberg, Laholm, föreslås att kommunen ska ta initiativ till en stor vårstädning i kommunen med avseende på bl.a. områden runt fastigheter, skolor, vägar och strövområden. Beslutsunderlag Medborgarförslag 15 februari Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KF 34 Dnr Remiss av medborgarförslag om kulturanslagstavla Ärendet I ett medborgarförslag av Stina Oskarsson, Våxtorp, föreslås att det ska sättas upp en anslagstavla centralt i Laholm där information om kulturevenemang kan anslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 7 mars Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KF 35 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i Sparbanken Boken efter Nils-Bertil Sörensson (M). Kommunfullmäktiges beslut Mikael Kahlin (M), Granitvägen 21, Laholm, väljs till huvudman i Sparbanken Boken för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2011 till och med den ordinarie sparbanksstämman 2015.

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KF 36 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Patrik Appelquist (S). Kommunfullmäktiges beslut Michael Andersson (S), Skogabyvägen 13, Veinge, väljs till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 december 2014.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 KF 37 Dnr Valärende Elvane Azemi (V) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Avsägelse den 11 mars Kommunfullmäktiges beslut Elvane Azemi befrias från uppdraget.

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KF 38 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta följande fyllnadsval efter Kenneth Lundgren (S): Lekmannarevisor i Laholmshem AB för tiden intill slutet av årsstämman Revisor i Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Laholms friv skarpskyttekårs överlämnade kassa för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Joel Pålssons donation för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Dixius donation för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Svenssonska donationsfonden för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond för tiden till och med den 31 december Revisorssuppleant i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon i Laholm för tiden till och med den 31 december Kommunfullmäktiges beslut Patrik Appelquist (S) väljs till ovan angivna uppdrag.

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 KF 39 Dnr Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2011 Ärendet Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, 18, ska fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sammanträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska bli föremål för en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare följer upp sådana beslut och rapporterar till kommunledningskontoret, som i sin tur rapporterar till fullmäktige i vilken utsträckning besluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en gång per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sammanträde i april månad av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. Ärendets beredning Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, 41. Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, 18. Yrkande Margareta Bengtsson (M): Beslutet i ärende nummer 3 på dagens föredragningslista om motion om vänort i Tyskland ska följas upp. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Margareta Bengtssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges beslut i 24 om svar på motion om vänort i Tyskland ska bli föremål för särskild uppföljning.

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 KF 40 Anmälningar 1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Beslut att överlämna medborgarförslag om odlingsprojekt i Åmot till socialnämnden. Dnr Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om återvinningsstation i Skummeslövsstrand. Dnr

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-02-22

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-02-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-02-22 Paragraf Ärendelista 1 Information om projektet Kommunens kvalitet i korthet 2 Interpellation om handläggning av skolutbyggnadsprojekt i Hishult

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-09-25 Ärendelista 148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Svar på motion om redovisning av mark för livsmedelsproduktion i kommunens översiktsplan 16 Svar på motion om elområden 17 Svar på motion om

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-08-26

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-08-26 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-08-26 Ärendelista 118 Interpellation om anställning av personal vid kommunens integrationsenhet 119 Detaljplan för del av Våxtorp 6:31 och 6:33 i Våxtorps samhälle

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-05-28

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-05-28 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-28 Ärendelista 73 Detaljplan för del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby förskola 74 Genomförandeavtal till detaljplan för del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby förskola

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-01-29 Ärendelista 1 Interpellation om fredsseminariet i Knäred 2 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av värmeanlägg-ning på Knäreds Prästgård 1:9 i Knäred 3

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ÄRENDELISTA Servicenämnden

ÄRENDELISTA Servicenämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 8 Årsredovisning för år 2010 9 Internbudget 2011 10 Reviderad investeringsbudget 2011 11 Handkassor 2011 12 Motion om avveckling av återvinningsstation

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-03-27 Ärendelista 33 Information om ambulansverksamheten i Laholm 34 Trafikplan för Laholms tätort 35 Svar på motion om tobaksfri arbetstid inom kommunens verksamheter

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

3 Information av Samordningsförbundet Halland

3 Information av Samordningsförbundet Halland Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-01-31 Ärendelista 1 Valärende 2 Valärende 3 Information av Samordningsförbundet Halland 4 Svar på motion om ändring i kommunens bestämmelser om pension och avgångsersättning

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf 82 83 84 85 86 87 88 Ärendelista Budgetuppföljning 2011 Budget och nämndsplan för år 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 Slutredovisning Glänningesjö förskola Etablering

Läs mer

ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige pensionärer 10 Remiss av motion om avveckling av solarieverksamheten i

ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige pensionärer 10 Remiss av motion om avveckling av solarieverksamheten i ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 1 Interpellation om ledarstil och personalpolitik m m 2 Detaljplan för del av Öringe 8:21 m fl (vindkraftspark) 3 Svar på motion om mötesplats inom missbruksvården

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-09-27 Ärendelista 122 Detaljplan för Skummeslöv 26:1 m.fl. i Skummeslövsstrand 123 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för del av Skummeslöv 26:1

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-06-24

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-06-24 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-24 Ärendelista 104 Överföring av kommunens fastighetsförvaltning till Kommun-fastigheter i Laholm AB 105 Försäljning av del av fastigheten Nyby 1:15 106 Svar

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 42 Ekonomisk uppföljning 43 Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 44 Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 Omgående justering 40 Budgetuppföljning 1 2012 46 Revidering av Laholms kommuns författningssamling 2.5 Taxor och avgifter förskole-

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-12-20 Ärendelista 139 Dnr 2016-000427 Köp av fastigheten Åmot 1:102 i Mellbystrand 140 Dnr 2016-000412 Ställningstagande till Laholmshem AB:s försäljning av fastigheterna

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning Servicenämnden Sammanträdesdatum 2012-06-20 Ärendelista 59 Ekonomisk uppföljning 60 Upphandling av fastighetsunderhåll 61 Reviderad kostutredning 62 Upphandling städtjänster 63 Hastighetsplan enligt Rätt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-25 Ärendelista 43 Interpellation om ridhusanläggningen i Ahla 44 Detaljplan för del av Hishult 1:98 m.fl., Hishults trygghets-boende 45 Bidrag till Bygdegårdsföreningen

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-22 Ärendelista 136 Ekonomisk redovisning 137 Medborgarförslag om kulturanslagstavla 138 Remiss av departementspromemorian Vissa frågor angående

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-03-31

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-03-31 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-31 Ärendelista 30 Information om revisionsgranskningar 31 Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om rätten för anställda att framföra kritik mot

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-24 Ärendelista 13 Interpellation till socialnämndens ordförande om rätten för anställda att framföra kritik mot verksamheten 14 Köp av fastigheterna Skummeslöv

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-11-24

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-11-24 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-24 Ärendelista 141 Dnr 2015-000450 Bidrag till Våxtorps Godtemplargård av IOGT Byggnadsförening 142 Dnr 2015-000396 Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-23

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-23 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-23 Ärendelista 93 Dnr 18134 Information 94 Dnr 2015-000260 Riktlinjer för markanvisning och exploatering 95 Dnr 2015-000287 Utökning av verksamhetsområde för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm

Sammanträdesdatum Servicenämnden Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 47 Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm 48 Uppdrag att se över hyresavtal gällande Ridskoleverksamhet på Ahla ridanläggning 49 Ekonomisk månadsuppföljning

Läs mer

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-20 Ärendelista 60 Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstningen inför 2014 års allmänna val 61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

43 Utställning av förslag till avfallsföreskrifter. 45 Remiss av motion om golvmaterial i Lilla Tjärby förskola

43 Utställning av förslag till avfallsföreskrifter. 45 Remiss av motion om golvmaterial i Lilla Tjärby förskola Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-04-23 Ärendelista 42 Ekonomisk månadsuppföljning 43 Utställning av förslag till avfallsföreskrifter 44 Utredning om polishusets lokaler 45 Remiss av motion om golvmaterial

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden

Sammanträdesdatum Servicenämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 104 Ekonomiskt utfall augusti månad 2009 105 Förslag till prioriteringslista angående kostservice organisation avseeende lokaler, utrustning och inredning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 79 Dnr 2015-000218 Budget skolskjuts 2016 80 Dnr 2015-000201 Plansamråd

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-09-27 Ärendelista 100 Dnr 43549 Information om kommunens medarbetarenkät 2016 101 Dnr 2015-000213 Antagande av ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 med mera,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-12-03 Ärendelista 245 Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Mellby 17:1, Nyby industriområde 246 Bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommunfastigheter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-06-28 54 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 55 Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-11-20 Ärendelista 102 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4 104 Servicenämndens sammanträdesplan år 2014 105 Upphävande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 45 Intagning till gymnasiet 2009 46 Uppföljning av sommarskolan 2008 47 Renovering av Hishultsskolan 48 Förskolelokaler i Mellbystrandsområdet 49 Riktlinjer

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-04-17

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-04-17 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-04-17 Ärendelista 33 Överenskommelse mellan Laholms kommun och Humana Omsorg 34 Remiss - IT-strategi för Laholms kommun 35 Naturvårdsplan för Laholms kommun 36 Ansökan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-17 Ärendelista 128 Internkontrollplan 2014 129 Handkassa Emmaus 130 Remiss - Delrapport angående översyn av kommunens politiska organisation mm inför mandatperioden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Ärendelista 84 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 85 Servicenämndens nämndsplan 2014 86 Projektavstämning Hishultsskolans nybyggnad 87 Om- och tillbyggnad av Osbecksgymnasiet

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 Ärendelista 29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 41 Differentierat resursfördelningssystem 42 Årsredovisning avseende fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 43

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-10-22 Ärendelista 98 Ekonomisk månadsuppföljning 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun 100 Yttrande över Laholms kommuns strategi för att stödja

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-23 Ärendelista 84 Nämndsplan 2013 85 Åtgärdsplan med anledning av befarat budgetunderskott 86 Kommungemensam omvärldsanalys 87 Översyn av avgifterna på serveringstillstånd

Läs mer

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-05-28 Ärendelista 52 Valnämndens preliminära rösträkning 53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet 54 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014 Valnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-25 Ärendelista 1 Valdistriktsindelning inför 2014 års val 2 Valnämndens budget 2014 3 Information om valnämndens erfarenheter från tidigare val 4 Valets utmaningar

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000076 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 97 Dnr 2016-000107 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista

Socialnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-19 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Sid nr Ärendelista Sekretessärende 2 Sekretessärende 3 Sekretessärende 4 Budgetuppföljning 1/2011 5 Rapport om internkontroll

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

30 Övertagande av produktions- och distrubitionssystem för fjärrvärme i Knäred. 31 Ombyggnad av Ahla återvinningscentral

30 Övertagande av produktions- och distrubitionssystem för fjärrvärme i Knäred. 31 Ombyggnad av Ahla återvinningscentral ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 29 Budgetuppföljning, prognos 1 30 Övertagande av produktions- och distrubitionssystem för fjärrvärme i Knäred 31 Ombyggnad av Ahla återvinningscentral

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer