Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland"

Transkript

1 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande och sekretessfrågor 24 Svar på motion om vänort i Tyskland och inriktningen på kom-munens vänortsutbyte 25 Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellby-strand 26 Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm 27 Svar på motion om om grattis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer 28 Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp 29 Kommunens reviderade investeringsbudget Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 31 Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 32 Remiss av motion om körkortsutbildning i gymnasieskolan 33 Remiss av medborgarförslag om städdag 34 Remiss av medborgarförslag om kulturanslagstavla 35 Valärende 36 Valärende 37 Valärende 38 Valärende 39 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut Anmälningar

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (25) Plats och tid Laholms Teater, kl Beslutande Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande Enligt bilagda förteckning B Åse Allberg, Region Halland, 22 Åke Bengtsson, Region Halland, 22 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist Utses att justera Elisabet Babic (M) och Lena Olofsdotter (C) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret , kl Paragrafer Sekreterare Bo Erlandsson Ordförande Thomas Jönsson Justerande Elisabet Babic Lena Olofsdotter

3 FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 VOTERINGSLISTA Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej Per Asklund (M) l l l Elisabeth Babic (M) l l l Mikael Kahlin (M) l l l Christian Wahl (M) -- John Löfstedt l l Margareta Bengtsson (M) l l l Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) -- Kennet Gertsson l l Jonas Hellsten (M) l l l Christer Johnsson (M) l l l Lena Drott (M) -- Nils-Bertil Sörensson l l Kenneth Camitz (M) l l l Johan Johansson (M) l l l Angela Magnusson (M) l l l Erling Cronqvist (C) l l l Lena Olofsdotter (C) l l l Ove Bengtsson (C) l l l Maria Bronelius (C) l l l Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson l l Majvor Persson (C) l l l Kent-Arne Andersson (C) l l l Emma Gröndahl (FP) l l l Margareta Jonsson (FP) l l l Margareta Svensson (KD) l l l Kjell Henriksson (S) l l l Angelika Forsman (S) l l l Glenn Kjellin (S) l l l Kristina Jönsson (S) -- Magnus Johansson l l Jonas Påhlsson (S) l l l Siv Pålsson (S) l l l Tenny Davidsson (S) l l l Annita Asplid (S) l l l Ove Bengtsson (S) l l l

4 FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 VOTERINGSLISTA Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej Axel Wigforss (V) l l l Lena Angviken (MP l l l Eva Eriksson (MP) l l l Ewa Ridén (SD) l l l Rikard Vesterlund (SD) -- Hans Hansson l l Gejbert Strömdahl (SD) l l l Bertil Johansson (Lap) l l l Lars Jeppsson (Lap l l l Anna Erica Alsbjer (SPI) l l l Thomas Jönsson (M) l l l

5 FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2011 Ersättare Parti Nv John Löfstedt (M) Susanne Blixt (M) Magnus Johansson (M) Kennet Gertsson (M) Nils-Bertil Sörensson (M) Marita Andreasson (M) l Christian Harkness (M) l Gudrun Pettersson (C) Lars-Anders Bengtsson (C) Ann Bengtsson-Johansson (C) l Bo Fritzson (C) Viveca Baltzarsson (FP) Göran Holmberg (FP) l Lennart Hansson (KD l Kerstin Larsson (KD) Rosita Antonsson (S) Magnus Johansson (S) Anna-Lena Lövgren Melin (S) Nils-Erik Johansson (S) l Therese Asplid Davidsson (S) l Elvane Azemi Lennart Svensson (V) (V) Susanne Gerstenberg (MP) l Ulf Hammarsten Hans Hansson (MP) (SD) Lars Inge Johansson (Lap) Ulf Johansson (Lap) l Anna Maria Sjöstrand (SPI) l Birgitta Annerfors (SPI) l

6 Laholms kommun Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 mars 2011 Protokollet, som justerats den 31 mars 2011, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Bo Erlandsson Kommunjurist _ Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 23 april 2011 intygas. Irina Boutenko Kommunledningskontoret

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KF 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektivtrafiken i Halland Företrädare för Region Halland lämnar information om utredningsförslag angående framtida ledning och styrning av kollektivtrafiken i Halland.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KF 23 Dnr Interpellation om internt e-postmeddelande och sekretessfrågor Ärendet Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till kommunstyrelsens ordförande svar på vissa sekretessfrågor i anledning av ett internt e- postmeddelande. Beslutsunderlag Interpellation den 27 februari Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Per Asklund (M) svarar därefter på interpellationen.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KF 24 Dnr Svar på motion om vänort i Tyskland och inriktningen på kommunens vänortsutbyte Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Margareta Jonsson (FP) dels att det ska tillsättas en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten till ett vänortsutbyte med en stad i Tyskland dels att vänortsutbytet ska vidgas till att omfatta fler grupper i kommunen, t.ex. idrottsföreningar, Kulturskolan, pensionärsföreningar och olika intresseorganisationer. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 maj Ärendets beredning Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 30 augusti 2007, 112, har bifallit en motion med ett uppdrag till kommunstyrelsen att lägga fram förslag till styrdokument för kommunens internationella arbete. Kommunstyrelsen har därefter den 9 oktober 2007, 292, godkänt kommunledningskontorets förslag till uppdragshandling för arbetet med att ta fram ett styrdokument för kommunens verksamhet med internationell anknytning. Enligt uppdragshandlingen är syftet med utredningen att skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete genom att formulera mål, strategier samt ansvarsfördelning för arbetet. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga kommunens nuvarande verksamhet med internationell anknytning och former för verksamheten, identifiera viktiga målgrupper utanför den kommunala organisationen av betydelse för kommunens internationella arbete, kartlägga behov och krav från interna och externa målgrupper på kommunens internationella verksamhet. forts

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KF 24 forts Enligt kommunledningskontorets uppfattning bör den nu remitterade motionen behandlas inom ramen för uppdraget att se över kommunens internationella arbete. Kommunledningskontoret vill i sammanhanget peka på att det traditionella kommunala vänortsutbytet har förändrats. Vänortssamarbetet spänner numera i många kommuner över en rad prioriterade kommunala verksamhetsområden och bedrivs ofta i projektform med klart definierade mål, där kommunen kan ha en stödjande men inte alltid en utförande roll. Många projekt har ett framtidsinriktat perspektiv med t.ex. inriktning på barn och ungdomar, IT-användning och näringslivsutveckling. Vänortsverksamhet kostar pengar och det är en angelägen fråga att följa upp och utvärdera att kommunen får ut något av sina satsningar på internationellt samarbete. Beslutsunderlag Motion den 9 november Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 50. Yrkanden Margareta Jonsson (FP) med instämmande av Axel Wigforss (V) och Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Per Asklund (M) med instämmande av Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Margareta Jonssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Margareta Jonssons yrkande. forts

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KF 24 forts Omröstningsresultat Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för Margareta Jonssons yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista 24). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta motionen inom ramen för översynen av kommunens internationella arbete för att stimulera och utveckla ungdomsutbyten och att detta i första hand ska ske inom ramen för EU:s ungdoms- och utbildningsprogram i stället för traditionellt vänortsutbyte samt att motionen därför avslås. Efter behandlingen av ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KF 25 Dnr Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellbystrand Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att i samverkan med servicenämnden säga upp avtalet med tidnings- och förpackningsproducenter i syfte att avveckla återvinningsstationen i norra Mellbystrand. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till servicenämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Ärendets beredning Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige avslår motionen då återvinningsstationen vid Rombergs väg bör finnas kvar till dess att en annan placering i Norra Mellbystrand har utsetts. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också att kommunfullmäktige ger presidierna i miljö- och byggnadsnämnden och servicenämnden i uppdrag att tillsammans skyndsamt undersöka förutsättningarna för att hitta en alternativ plats för återvinningsstationen vid Rombergs väg. Servicenämnden föreslår att motionen bifalls. Beslutsunderlag Motion den 16 september Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 2 mars 2011, 26. Servicenämndens protokoll den 23 februari 2011, 12. Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 51. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KF 26 Dnr Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ska bekosta anläggandet av en fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande efter hörande av Laholmshem AB. Ärendets beredning Laholmshem AB skriver i sitt yttrande att man är positiv till förslaget om en fruktträdgård och att det sker något med markbiten omedelbart öster om Lingårdens äldreboende. Marken tillhör Laholms kommun. Teknik- och servicekontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att man är positiv till att främja miljön vid Lingården. Marken är i dag naturmark enligt detaljplan, men bör ses som en viktig del i stadsmiljön. Platsens centrala läge bör vidare diskuteras i den kommunala samhällsplaneringen. Beslutsunderlag Motion den 23 september Laholmshem AB:s yttrande den 23 november Teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse den 28 februari Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 52. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt servicenämnden att ta fram ett förslag på en mindre fruktträdgård vid Lingården och att detta tas med i kvalitetsprogrammet för offentlig miljö.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KF 27 Dnr Svar på motion om om grattis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ser över möjligheterna att erbjuda pensionärer gratis bussresor i kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att inom kort kommer ett förslag till förändring av organisationen för kollektivtrafik i länet att överlämnas till respektive kommun för ställningstagande. Anledningen är en ny kollektivtrafiklag som träder i kraft år Enligt denna ska det finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län och denna får inte vara organiserad som ett bolag. Ett förslag att Hallandstrafiken omorganiseras från ett bolag till en förvaltning inom Region Halland har diskuterats fram bland Hallandstrafikens nuvarande ägare. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att mycket talar för att kommunerna tillsammans med den blivande ägaren Region Halland bör sträva efter gemensamma lösningar av taxan för samtliga kommuner i länet i den kommande organisationen av Hallandstrafiken. Kommunen bör därför avvakta med sitt ställningstagande till motionärens förslag om en taxa för en grupp resenärer tills helheten av förändringarna i taxan har diskuterats. Beslutsunderlag Motion den 17 januari 2010 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 53. forts

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KF 27 forts Yrkanden Bertil Johansson (Lap med instämmande av Axel Wigforss (V) och Anna-Erica Alsbjer (SPI): Bifall till motionen. Lena Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bertil Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Bertil Johanssons yrkande. Omröstningsresultat Med 34 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 7 nej-röster för Bertil Johanssons yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista 27). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motion men ger kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att Laholms representanter i samarbetsorganet mellan Region Halland och länets kommuner arbetar för en länsövergripande taxa för kollektivtrafiken som tillgodoser olika resenärers behov. Reservation Bertil Johansson och Lars Jeppsson (Lap), Ewa Ridén, Hans Hansson och Gejbert Strömdahl (SD) samt Anna-Erica Alsbjer (SPI) reserverar sig mot beslutet.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KF 28 Dnr Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Thore Johansson (SD) att kommunen vidtar åtgärder så den manuella biljettförsäljningen på järnvägsstationen i Trulstorp kan behållas. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att Hallandstrafiken tidigare hade ett avtal med Taxi Laholm om försäljning av deras och Öresundstågens biljetter. Efter en upphandling under år 2009 av den samhällstrafik som bedrivs med taxibilar förlorade Taxi Laholm en stor del av underlaget för sin affärsverksamhet. Bolaget har därför minskat sin personal och har ingen möjlighet att bedriva försäljning av biljetter. För att medge biljettinköp har en ny automat för tågbiljetter till Örestundstågen satts upp på gaveln till Stationshuset (förutom den som finns i väntsalen). Vidare kan Hallandstrafikens återförsäljare ICA Torghallen i Laholm sälja biljetter till Hallandstrafiken och Öresundstågen. Dessutom finns ytterligare 13 ombud i kommunen (företrädesvis livsmedelsbutiker) som säljer ett begränsat urval av biljetter. Biljetter kan också köpas via hemsidorna för Hallandstrafiken och Öresundstågen samt vad avser Hallandstrafikens busstrafik även via mobiltelefon (SMS). Beslutsunderlag Motion den 2 mars 2010 Samhällsbyggandskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 54. forts

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KF 28 forts Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de möjligheter som finns att köpa biljetter till kollektivtrafiken i kommunen och att kommunen inte kan avsätta resurser för att bedriva biljettförsäljning.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KF 29 Dnr Kommunens reviderade investeringsbudget 2011 Ärendet Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. Ärendets beredning Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2011 som antogs av kommunfullmäktige i november 2010 uppgick till totalt tkr. Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för år Inom VA- verksamheten (kommunstyrelsen) och servicenämnden har kommentarer till förslaget lämnats. Förslaget innehåller i princip de i 2011 års budget beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 2010 samt vissa nya projekt. Den totala bruttokostnaden i årets förslagna investeringsbudget uppgår till tkr och intäkterna till tkr, vilket innebär att föreslagna nettoinvesteringar uppgår till tkr. Dessa fördelas mellan respektive nämnd enligt följande: Nettoinvesteringar (tkr) Kommunstyrelse (inklusive VA) Kultur- och utvecklingsnämnd Servicenämnd (inkl avfall) Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd 635 Totalt forts

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KF 29 forts Beslutsunderlag Förslag till reviderad investeringsbudget Servicenämndens protokoll den 23 februari 2011, 10. Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 februari 2011, 37. Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 48. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten för år 2011 i enlighet med föreliggande förslag. 2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att i samband med budgetuppföljning nr 1/2011 se över budgeterade investeringar för att pröva vilka investeringar som är realistiska och genomförbara under 2011.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KF 30 Dnr Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening Ärendet Knäreds Bygdegårdsförening anhåller i skrivelse om borgen för nyupplåning om kronor som ska finansiera ombyggnad av toaletterna i bygdegården. Föreningen anhåller även om borgen som säkerhet för befintligt lån om kronor. Ärendets beredning Kommunfullmäktige beviljade under 1993 föreningen borgen för lån om kronor för omläggning av yttertak och övrig ombyggnad. Dessutom erhöll föreningen kommunal borgen under 2006 med kronor för att finansiera installation av nytt värmesystem i bygdegården. Vid föregående årsskifte uppgick den återstående skulden för de två lånen med kommunal borgen till kronor respektive kronor. Den totala amorteringen på de två lånen uppgår således till kronor. Beslutsunderlag Knäreds Bygdegårdsförening ansökan den 17 januari Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2011, 49. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Knäreds Bygdegårdsförening medges borgen som säkerhet dels för lån om kronor för ombyggnad av toaletter i bygdegården dels för befintligt lån om kronor.

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KF 31 Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av ledamöternas och ersättarnas frågestund.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KF 32 Dnr Remiss av motion om körkortsutbildning i gymnasieskolan Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att kultur- och utvecklingsnämnden ska ges i uppdrag att utreda kostnader och former för anordnande av körkortsutbildning inom Osbecksgymnasiets verksamhet och denna utbildning bör startas höstterminen Beslutsunderlag Motion den 11 mars Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KF 33 Dnr Remiss av medborgarförslag om städdag Ärendet I ett förnyat medborgarförslag av Bengt Forssberg, Laholm, föreslås att kommunen ska ta initiativ till en stor vårstädning i kommunen med avseende på bl.a. områden runt fastigheter, skolor, vägar och strövområden. Beslutsunderlag Medborgarförslag 15 februari Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KF 34 Dnr Remiss av medborgarförslag om kulturanslagstavla Ärendet I ett medborgarförslag av Stina Oskarsson, Våxtorp, föreslås att det ska sättas upp en anslagstavla centralt i Laholm där information om kulturevenemang kan anslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 7 mars Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2011.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KF 35 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i Sparbanken Boken efter Nils-Bertil Sörensson (M). Kommunfullmäktiges beslut Mikael Kahlin (M), Granitvägen 21, Laholm, väljs till huvudman i Sparbanken Boken för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2011 till och med den ordinarie sparbanksstämman 2015.

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KF 36 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Patrik Appelquist (S). Kommunfullmäktiges beslut Michael Andersson (S), Skogabyvägen 13, Veinge, väljs till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 december 2014.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 KF 37 Dnr Valärende Elvane Azemi (V) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Avsägelse den 11 mars Kommunfullmäktiges beslut Elvane Azemi befrias från uppdraget.

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KF 38 Dnr Valärende Kommunfullmäktige har att förrätta följande fyllnadsval efter Kenneth Lundgren (S): Lekmannarevisor i Laholmshem AB för tiden intill slutet av årsstämman Revisor i Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Laholms friv skarpskyttekårs överlämnade kassa för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Joel Pålssons donation för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Dixius donation för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Svenssonska donationsfonden för tiden till och med den 31 december Revisor i Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond för tiden till och med den 31 december Revisorssuppleant i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon i Laholm för tiden till och med den 31 december Kommunfullmäktiges beslut Patrik Appelquist (S) väljs till ovan angivna uppdrag.

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 KF 39 Dnr Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2011 Ärendet Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, 18, ska fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sammanträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska bli föremål för en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare följer upp sådana beslut och rapporterar till kommunledningskontoret, som i sin tur rapporterar till fullmäktige i vilken utsträckning besluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en gång per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sammanträde i april månad av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. Ärendets beredning Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, 41. Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, 18. Yrkande Margareta Bengtsson (M): Beslutet i ärende nummer 3 på dagens föredragningslista om motion om vänort i Tyskland ska följas upp. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Margareta Bengtssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges beslut i 24 om svar på motion om vänort i Tyskland ska bli föremål för särskild uppföljning.

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 KF 40 Anmälningar 1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Beslut att överlämna medborgarförslag om odlingsprojekt i Åmot till socialnämnden. Dnr Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om återvinningsstation i Skummeslövsstrand. Dnr

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-09-25 Ärendelista 148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-01-29 Ärendelista 1 Interpellation om fredsseminariet i Knäred 2 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av värmeanlägg-ning på Knäreds Prästgård 1:9 i Knäred 3

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-06-24

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-06-24 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-24 Ärendelista 104 Överföring av kommunens fastighetsförvaltning till Kommun-fastigheter i Laholm AB 105 Försäljning av del av fastigheten Nyby 1:15 106 Svar

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V)

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V) JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-29 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande Peter Jutterström (M) AnneMarie Grennhag

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer