De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt"

Transkript

1 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

2 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Om undersökningen Urval: Undersökningen är genomförd som en webbenkät med två påminnelser. Urvalet har dragits ur Kommunals representativa medlemspanel bland medlemmar som arbetar i äldreomsorgen. Urvalet har gjorts bland medlemmar i arbetsför ålder, dvs upp till 65 år. Frågeområden: Medlemmarna har fått 10 frågor om hur de ser på de äldres situation inom äldreomsorgen men också 10 frågor om hur de ser på sin egen situation. Inbjudan: Inbjudan till webbenkäten har gått ut via e-post. Varje medlem har bara kunnat svara en gång och länken till undersökningen har varit unik. Anonymitet: Enkäten har inte varit totalt anonym. Alla svar har dock behandlats konfidentiellt och enskilda respondenters svar kan inte identifieras. Insamlingsverktyg: Webbundersökningsverktyget Questback har använts vid datainsamlingen. Fältperiod: Datainsamlingen inleddes med utskick den 25 november, två påminnelser har skickats ut under december. Datainsamlingen avbröts den 2 januari Antal respondenter: 871 medlemmar har besvarat enkäten. Svarsfrekvens: Den sammanlagda svarsandelen uppgår till 79,5 procent av nettourvalet, vilket får betraktas som mycket bra. Partiellt bortfall: Andelen av de svarande som hoppat över en fråga är låg, i genomsnitt ca 1 procent. Indexberäkning: Ett index har skapats av de 10 frågorna om de äldres situation, och ett index av de tio frågorna om de anställdas egen situation. Först skapades ett balansmått för varje fråga ( Stämmer minus stämmer inte ) Indextalet är sedan ett medelvärde av de tio balansmåtten. I teorin kan indexmåttet variera mellan -100 procent och +100 procent. Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, Stockholm, tel , fax ,

3 3 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Sammanfattning de äldres situation När vi frågar Kommunals medlemmar i äldreomsorgen om de äldres situation idag uppger: Varannan (50 procent) att de äldre INTE har rätt att komma ut när de har lust Nästan varannan (47 procent) att de äldre INTE har rätt att gå till sin vanliga mataffär Var tredje (36 procent) att de äldre INTE har rätt att själva bestämma sina tider och rutiner Var fjärde (28 procent) att de äldre INTE har möjlighet att utvecklas Var fjärde (24 procent) att de äldre INTE har möjlighet att äta den mat som de tycker om Var femte (19 procent) att de äldre INTE har möjlighet att köpa kläder efter egen smak Var femte (18 procent) att de äldre INTE har möjlighet att träffa andra människor Var åttonde (13 procent) att de äldre INTE har möjlighet att hålla sina minnen levande Var tionde (10 procent) att de äldre INTE har möjlighet att känna sig fräscha och snygga En av 17 (6 procent) medlemmar att de äldre INTE har möjlighet till professionell hjälp och omvårdnad Sammanfattning de anställdas situation När vi frågar Kommunals medlemmar i äldreomsorgen om deras egen situation idag uppger: Varannan (49 procent) att de INTE kan påverka sin arbetstid Varannan (48 procent) att de INTE har en lön som det går att leva på 45 procent att de INTE kommer att orka arbeta arbetslivet ut 37 procent att de INTE har rätt till heltid Var tredje (33 procent) att de INTE jobbar i en framtidsbransch 3 av 10 (30 procent) att de INTE har en bra chef Drygt var fjärde (27 procent) att de INTE har trygga anställningsvillkor Knappt var femte (17 procent) att de INTE vet hur låg bemanningen får vara 8 procent att de inte är stolt över sitt jobb 5 procent att de INTE är proffs på omvårdnad

4 4 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres situation inom äldreomsorgen Kommunal vill återställa framtidstron i äldreomsorgen. Den måste vara en attraktiv och dynamisk framtidsbransch som bidrar till Sveriges välstånd och utveckling. Då kommer det också att bli populära arbetsplatser. Kommunal har länge krävt bättre kvalité i äldreomsorgen och ser att väldigt lite har förändrats och det går för långsamt. Därför har Kommunal formulerat 10 rättigheter för de äldre: Alla äldre har rätt till bra vård och omsorg och att bli omhändertagna på ett professionellt sätt. De har rätt att själva bestämma tider och rutiner, rätt att äta mat de tycker om, träffa andra människor. Det kan handla om vardagliga saker: att få ha de kläder de själva vill ha eller få gå och handla i sin vanliga mataffär, hålla sina minnen levande, känna sig fräsch och snygg och köpa kläder efter egen smak. De här rättigheterna kan tyckas vara självklarheter. Dessvärre är de inte för många de äldre som i dag är beroende av äldreomsorg. De äldre inom äldreomsorgen kan inte alltid ge sin bild av sin egen situation på grund av sjukdom eller ork. De anhöriga kan och ska ge sin bild av hur de upplever situationen för deras anhöriga i äldreomsorgen. En annan grupp som dagligen finns i verksamheten men som sällan får ge sin åsikt om hur det fungerar är Kommunals medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen. Kommunal har därför genomfört en enkät och fått svar av 871 medlemmar. I vilken utsträckning upplever de anställda att de äldre har de rättigheter som Kommunal driver? Svaren visar på både ris och ros.

5 5 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 1. Kommunals medlemmar som jobbar i äldreomsorgens syn på de äldres situation på sin arbetsplats idag. Kommentar: Av de tio krav som Kommunal ställer för de äldres bästa är det rätten att komma ut när de har lust som är den rättighet som medlemmarna upplever uppfylls i minst utsträckning. Varannan medlem uppger att de äldre inte kan komma ut när de har lust. Tidsbristen är en kvalitetsbrist Den rättighet som de anställda upplever uppfylls minst är att de äldre inte kan komma ut när de har lust. I andra medlemsundersökningar bland Kommunals medlemmar har det visat sig att ett av problemen för medlemmarna är tidsbristen. De som arbetar inom äldreomsorgen idag slits mellan ambitionen att göra ett bra arbete och de faktiska möjligheterna att göra det. De är för få och tiden finns inte. Nästan varannan medlem (47 procent) uppger att de äldre inte har möjlighet att gå till sin vanliga mataffär och så gott som fyra av tio (36 procent) menar att de äldre inte har rätt att få

6 6 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN vara med och bestämma sina tider och rutiner. Det är tydliga tecken på samma problem med tidsbristen för de anställda. Större tidsbrist i glesbygd och mindre kommuner För att få en djupare insikt i hur frågan om de äldres rätt att komma ut varierar, har vi också studerat resultatet på olika regionala nivåer. Det visar sig att de största tidsbristerna finns i mindre kommuner. I glesbygdskommuner uppger nästan två av tre medlemmar att de äldre inte har rätt att komma ut när de har lust. I större städer, storstäder och förorter till storstäder uppger istället en majoritet av medlemmarna att de äldre har rätt att komma ut när de har lust. Jämtland, Gävleborg och Värmland är de län som ligger sämst till vad gäller de äldres rätt att komma ut, medan Kronoberg, Jönköping och Norrbotten befinner sig i toppen. Tabell 1a. Kan de äldre komma ut när de har lust? Medlemmarnas svar uppdelade på kommuntyper. De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Glesbygdskommuner 63% 37% Landsbygdskommuner 61% 39% Industrikommuner 60% 40% Övriga mindre kommuner 53% 47% Övriga större kommuner 52% 48% Medelstora städer 52% 48% Storstäder 47% 53% Förortskommuner 47% 53% Större städer 46% 54% Kommentar: Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan medlemmarnas svar från större kommuner jämfört med mindre kommuner.

7 7 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Tabell 1b. Kan de äldre komma ut när de har lust? Medlemmarnas svar uppdelade på kommuntyper. De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Södra skogslänen 68% 32% Sydöstra 54% 46% Mälardalen 52% 48% Västra Götaland 49% 51% Norra skogslänen 49% 51% Stockholm 48% 52% Skåne 43% 57% Kommentar: Södra skogslänen (Värmland, Dalarna och Gävleborg) har högst andel som uppger att de äldre INTE har rätt att komma ut när de har lust (68 procent) medan Skåne har högst andel som uppger att de äldre har rätt att komma ut när de har lust (57 procent). Tabell 2a. Kan de äldre komma ut när de har lust? Medlemmarnas svar uppdelade på län de sex län med störst andel NEJ svar redovisas. 6 i botten De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Jämtlands län 82% 18% Gävleborg 75% 25% Värmland 71% 29% Kalmar län 67% 33% Uppsala län 62% 38% Dalarna 61% 39% Kommentar: Eftersom antalet svar per län är relativt litet ska resultaten tolkas med viss försiktighet. Det verkar vara svårast för de äldre i Mellansverige att komma ut när de vill. Tabell 2b. De sex län med störst JA svar redovisas. 6 i toppen De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Kronoberg 20% 80% Jönköpings län 29% 71% Norrbotten 29% 71% Skaraborg 33% 67% Sörmland 40% 60% Gotland 40% 60% Kommentar: Eftersom antalet svar per län är relativt litet ska man tolka resultaten med viss försiktighet.

8 8 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De anställdas situation inom äldreomsorgen Kommunal har formulerat 10 krav för de anställda. De är varken orimliga eller anmärkningsvärda. De är helt enkelt rättigheter som alla som arbetar i äldreomsorgen borde ha. Nu är det upp till ansvariga politiker och beslutsfattare framförallt i kommunerna men även nationellt att se till att de förverkligas. Först då kan äldreomsorgen utvecklas och bli en framtidsbransch: Rätt till en lön som går att leva på Rätt till trygga anställningsvillkor Rätt till heltid Rätt att påverka arbetstiden Rätt att jobba i en framtidsbransch Rätt att vara proffs Rätt att kunna vara stolt över sitt jobb Rätt till en bra chef Rätt till en smärtgräns Rätt att orka arbeta hela arbetslivet ut Idag arbetar omkring av Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen. Det är bland annat undersköterskor och vårdbiträden, som varje dag möter de äldre. Det är de som med sin yrkeskunskap och stora engagemang gör verklighet av välfärdssamhällets löften. Det är också de som först av alla märker när löftena sviks. För att söka förklaringar till äldreomsorgens brister har Kommunal även titta på hur de anställda har det. På så sätt får vi ett helhetsgrepp och en genomlysning av bakomliggande faktorer till de problem som idag finns inom äldreomsorgen avseende omsorgens kvalitet. Därför fick medlemmarna även svara på tio frågor om sin egen situation på arbetet. I vilken utsträckning upplever de anställda att de har de rättigheter som Kommunal driver? Svaren visar på att medlemmarna känner en stark stolthet över sitt jobb (93 procent) och har ett gott självförtroende när det gäller yrkesskickligheten. Den positiva inställningen till uppgiften är en stark kraft för att utveckla äldreomsorgen. Samtidigt är det oroväckande många medlemmar säger att de inte kan påverka sin arbetstid eller att de har en lön som det inte går att leva på.

9 9 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 2. Anställda medlemmarna om sin egen situation på arbetet idag Kommentar: Stolt, proffsig och trygg är positiva förtecken medan arbetets förutsättningar och villkor såsom inflytande, lön, arbetsbelastning är sådant som oroar.

10 10 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 3. Andel av anställda medlemmar inom äldreomsorgen som anser att de kan påverka sin arbetstid eller inte. Kommentar: De äldre anställda anser att de kan påverka sin arbetstid i högre grad än de yngre, de kommunanställda i något högre grad än de privatanställda, de i södra skogslänen i större utsträckning än övriga i Mälardalen. Få inflytande över sin arbetstid Nästan varannan (49 procent) medlem uppger att de inte kan påverka sina arbetstider. Kommunal menar att omvårdnaden måste fungera dygnet runt, året runt. Därför måste de anställda få inflytande över sin arbetstid.

11 11 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 4. Andel av anställda medlemmar inom äldreomsorgen som anser att de har en lön som det går att leva på eller inte. Kommentar: Fler män än kvinnor tycker att de har en lön det går att leva på, fler som har en tillsvidareanställning än visstidsanställda, fler kommunanställda än privatanställda, fler med svenskt ursprung än invandrare, fler boende i södra skogslänen jämfört med storstadsregionerna. Södra skogslänen består av Värmland, Dalarna och Gävleborg.

12 12 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 5. Andel av anställda medlemmar inom äldreomsorgen som anser att de kommer att orka arbeta arbetslivet ut. Kommentar: Ju äldre man är desto fler instämmer i att man kommer att orka arbeta till pensioneringen. Även privatanställda och boende i Skåne instämmer i högre grad att de kommer att orka arbeta arbetslivet ut.

13 13 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Sambandet mellan hur de anställda och de äldre har det När vi studerar vilket samband som råder mellan hur de anställda i äldreomsorgen tycker att de äldre har det och hur de ser på sin egen situation så hittar vi något mycket intressant. Lite förenklat kan man säga att ju bättre man själv har det desto mer kritisk är man när det gäller de äldres situation. Den bästa illustrationen på detta är att studera åldersvariabeln. För att åskådliggöra det på ett så tydligt sätt som möjligt har vi skapat två olika index av frågorna. De tio frågorna om de äldres situation har bakats samman till ett Äldreindex, ju högre procentsats desto bättre situation för de äldre. På samma sätt har ett Egetindex skapats av de tio frågorna som ställdes om de anställdas egen situation. Metodbeskrivning rörande indexberäkningen finns i början av dokumentet. Diagram 6. Index för de anställdas egen situation och de äldres situation. Kommentar: Ju äldre man är desto nöjdare med sin egen situation är man (egetindex) samtidigt som man är kritisk till hur de äldre har det. Ju yngre man är desto lägre egetindex och högre äldreindex.

14 14 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Regionala skillnader vi känner igen När vi tittar på de sju regionerna så ser vi samma fenomen som tidigare. De anställda i Södra skogslänen som var mest kritiska till de äldres situation är också de som är mest nöjda med sin egen situation. Diagram 7. Index för de anställdas egen situation och de äldres situation, fördelat per region. Kommentar: Södra skogslänen består av Värmland, Dalarna och Gävleborg.

15 15 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Så blir äldreomsorgen en framtidsbransch För att återställa framtidstron i äldreomsorgen och låta det bli en framtidsbransch har Kommunal föreslagit lösningar. En del har fallit i god jord och det händer bra saker på sina håll runt om i landet: I Säffle finns arbetsplatsförlagd handledarutbildning som ska stärka de anställda i deras yrkesroller. I Hagfors arbetar de anställda med de äldres rehabilitering samt med kost och nutrition. På Ekhaga Ålderdomshem i Kungälv arbetar man med relationsorienterade frågor, med särskilt fokus på bemötande. Kvalitén i äldreomsorgens uppstår i det mänskliga mötet. För att utveckla kompetens och höja omsorgens kvalitet behövs det åtgärder. Kommunal kräver bland annat: Trygga anställningar. En tredjedel av alla undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom äldreomsorgen har tillfälliga anställningar. De är visstidsanställda som rings in med kort varsel och får lön per arbetad timme. Det är inte acceptabelt! Bra och rättvisa löner. Låt det synas i lönekuvertet att äldreomsorgen är viktig. Förverkliga rätten till heltid, med deltid som en möjlighet. Kompetensutveckling och fortbildning i olika former. Ge exempelvis äldre anställda möjlighet att arbeta som mentorer för nyanställda. Fler kan arbeta kvar ända fram till pensionen och bidra med sin långa erfarenhet och kompetens till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Tydligt ledarskap. Politikerna måste ta ansvar för sina beslut och vara lyhörda för de konsekvenser som besluten får för Kommunals medlemmar och för de äldre. Samtidigt måste cheferna i verksamheterna skapa öppna och trygga arbetsplatser med högt i tak. För att behålla engagerade vårdbiträden och undersköterskor, klara framtida rekrytering och öka tryggheten för äldre, krävs målmedveten satsning på de anställda. Det handlar helt enkelt om att de äldres trygghet och villkoren för de anställda går hand i hand. Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande

16

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Rapport medlemsundersökning 2012

Rapport medlemsundersökning 2012 Rapport medlemsundersökning 2012 Innehåll 1. Syfte och metod 3 2. Respondenterna. 4 3. Reflektion och sammanfattning... 6 4. Vad skapar värde för medlemmarna?... 10 5. Hur värderas den lokala verksamheten?...

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer