De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt"

Transkript

1 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

2 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Om undersökningen Urval: Undersökningen är genomförd som en webbenkät med två påminnelser. Urvalet har dragits ur Kommunals representativa medlemspanel bland medlemmar som arbetar i äldreomsorgen. Urvalet har gjorts bland medlemmar i arbetsför ålder, dvs upp till 65 år. Frågeområden: Medlemmarna har fått 10 frågor om hur de ser på de äldres situation inom äldreomsorgen men också 10 frågor om hur de ser på sin egen situation. Inbjudan: Inbjudan till webbenkäten har gått ut via e-post. Varje medlem har bara kunnat svara en gång och länken till undersökningen har varit unik. Anonymitet: Enkäten har inte varit totalt anonym. Alla svar har dock behandlats konfidentiellt och enskilda respondenters svar kan inte identifieras. Insamlingsverktyg: Webbundersökningsverktyget Questback har använts vid datainsamlingen. Fältperiod: Datainsamlingen inleddes med utskick den 25 november, två påminnelser har skickats ut under december. Datainsamlingen avbröts den 2 januari Antal respondenter: 871 medlemmar har besvarat enkäten. Svarsfrekvens: Den sammanlagda svarsandelen uppgår till 79,5 procent av nettourvalet, vilket får betraktas som mycket bra. Partiellt bortfall: Andelen av de svarande som hoppat över en fråga är låg, i genomsnitt ca 1 procent. Indexberäkning: Ett index har skapats av de 10 frågorna om de äldres situation, och ett index av de tio frågorna om de anställdas egen situation. Först skapades ett balansmått för varje fråga ( Stämmer minus stämmer inte ) Indextalet är sedan ett medelvärde av de tio balansmåtten. I teorin kan indexmåttet variera mellan -100 procent och +100 procent. Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, Stockholm, tel , fax ,

3 3 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Sammanfattning de äldres situation När vi frågar Kommunals medlemmar i äldreomsorgen om de äldres situation idag uppger: Varannan (50 procent) att de äldre INTE har rätt att komma ut när de har lust Nästan varannan (47 procent) att de äldre INTE har rätt att gå till sin vanliga mataffär Var tredje (36 procent) att de äldre INTE har rätt att själva bestämma sina tider och rutiner Var fjärde (28 procent) att de äldre INTE har möjlighet att utvecklas Var fjärde (24 procent) att de äldre INTE har möjlighet att äta den mat som de tycker om Var femte (19 procent) att de äldre INTE har möjlighet att köpa kläder efter egen smak Var femte (18 procent) att de äldre INTE har möjlighet att träffa andra människor Var åttonde (13 procent) att de äldre INTE har möjlighet att hålla sina minnen levande Var tionde (10 procent) att de äldre INTE har möjlighet att känna sig fräscha och snygga En av 17 (6 procent) medlemmar att de äldre INTE har möjlighet till professionell hjälp och omvårdnad Sammanfattning de anställdas situation När vi frågar Kommunals medlemmar i äldreomsorgen om deras egen situation idag uppger: Varannan (49 procent) att de INTE kan påverka sin arbetstid Varannan (48 procent) att de INTE har en lön som det går att leva på 45 procent att de INTE kommer att orka arbeta arbetslivet ut 37 procent att de INTE har rätt till heltid Var tredje (33 procent) att de INTE jobbar i en framtidsbransch 3 av 10 (30 procent) att de INTE har en bra chef Drygt var fjärde (27 procent) att de INTE har trygga anställningsvillkor Knappt var femte (17 procent) att de INTE vet hur låg bemanningen får vara 8 procent att de inte är stolt över sitt jobb 5 procent att de INTE är proffs på omvårdnad

4 4 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres situation inom äldreomsorgen Kommunal vill återställa framtidstron i äldreomsorgen. Den måste vara en attraktiv och dynamisk framtidsbransch som bidrar till Sveriges välstånd och utveckling. Då kommer det också att bli populära arbetsplatser. Kommunal har länge krävt bättre kvalité i äldreomsorgen och ser att väldigt lite har förändrats och det går för långsamt. Därför har Kommunal formulerat 10 rättigheter för de äldre: Alla äldre har rätt till bra vård och omsorg och att bli omhändertagna på ett professionellt sätt. De har rätt att själva bestämma tider och rutiner, rätt att äta mat de tycker om, träffa andra människor. Det kan handla om vardagliga saker: att få ha de kläder de själva vill ha eller få gå och handla i sin vanliga mataffär, hålla sina minnen levande, känna sig fräsch och snygg och köpa kläder efter egen smak. De här rättigheterna kan tyckas vara självklarheter. Dessvärre är de inte för många de äldre som i dag är beroende av äldreomsorg. De äldre inom äldreomsorgen kan inte alltid ge sin bild av sin egen situation på grund av sjukdom eller ork. De anhöriga kan och ska ge sin bild av hur de upplever situationen för deras anhöriga i äldreomsorgen. En annan grupp som dagligen finns i verksamheten men som sällan får ge sin åsikt om hur det fungerar är Kommunals medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen. Kommunal har därför genomfört en enkät och fått svar av 871 medlemmar. I vilken utsträckning upplever de anställda att de äldre har de rättigheter som Kommunal driver? Svaren visar på både ris och ros.

5 5 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 1. Kommunals medlemmar som jobbar i äldreomsorgens syn på de äldres situation på sin arbetsplats idag. Kommentar: Av de tio krav som Kommunal ställer för de äldres bästa är det rätten att komma ut när de har lust som är den rättighet som medlemmarna upplever uppfylls i minst utsträckning. Varannan medlem uppger att de äldre inte kan komma ut när de har lust. Tidsbristen är en kvalitetsbrist Den rättighet som de anställda upplever uppfylls minst är att de äldre inte kan komma ut när de har lust. I andra medlemsundersökningar bland Kommunals medlemmar har det visat sig att ett av problemen för medlemmarna är tidsbristen. De som arbetar inom äldreomsorgen idag slits mellan ambitionen att göra ett bra arbete och de faktiska möjligheterna att göra det. De är för få och tiden finns inte. Nästan varannan medlem (47 procent) uppger att de äldre inte har möjlighet att gå till sin vanliga mataffär och så gott som fyra av tio (36 procent) menar att de äldre inte har rätt att få

6 6 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN vara med och bestämma sina tider och rutiner. Det är tydliga tecken på samma problem med tidsbristen för de anställda. Större tidsbrist i glesbygd och mindre kommuner För att få en djupare insikt i hur frågan om de äldres rätt att komma ut varierar, har vi också studerat resultatet på olika regionala nivåer. Det visar sig att de största tidsbristerna finns i mindre kommuner. I glesbygdskommuner uppger nästan två av tre medlemmar att de äldre inte har rätt att komma ut när de har lust. I större städer, storstäder och förorter till storstäder uppger istället en majoritet av medlemmarna att de äldre har rätt att komma ut när de har lust. Jämtland, Gävleborg och Värmland är de län som ligger sämst till vad gäller de äldres rätt att komma ut, medan Kronoberg, Jönköping och Norrbotten befinner sig i toppen. Tabell 1a. Kan de äldre komma ut när de har lust? Medlemmarnas svar uppdelade på kommuntyper. De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Glesbygdskommuner 63% 37% Landsbygdskommuner 61% 39% Industrikommuner 60% 40% Övriga mindre kommuner 53% 47% Övriga större kommuner 52% 48% Medelstora städer 52% 48% Storstäder 47% 53% Förortskommuner 47% 53% Större städer 46% 54% Kommentar: Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan medlemmarnas svar från större kommuner jämfört med mindre kommuner.

7 7 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Tabell 1b. Kan de äldre komma ut när de har lust? Medlemmarnas svar uppdelade på kommuntyper. De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Södra skogslänen 68% 32% Sydöstra 54% 46% Mälardalen 52% 48% Västra Götaland 49% 51% Norra skogslänen 49% 51% Stockholm 48% 52% Skåne 43% 57% Kommentar: Södra skogslänen (Värmland, Dalarna och Gävleborg) har högst andel som uppger att de äldre INTE har rätt att komma ut när de har lust (68 procent) medan Skåne har högst andel som uppger att de äldre har rätt att komma ut när de har lust (57 procent). Tabell 2a. Kan de äldre komma ut när de har lust? Medlemmarnas svar uppdelade på län de sex län med störst andel NEJ svar redovisas. 6 i botten De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Jämtlands län 82% 18% Gävleborg 75% 25% Värmland 71% 29% Kalmar län 67% 33% Uppsala län 62% 38% Dalarna 61% 39% Kommentar: Eftersom antalet svar per län är relativt litet ska resultaten tolkas med viss försiktighet. Det verkar vara svårast för de äldre i Mellansverige att komma ut när de vill. Tabell 2b. De sex län med störst JA svar redovisas. 6 i toppen De äldre har rätt att komma ut när de har lust Rad% Stämmer inte Stämmer Kronoberg 20% 80% Jönköpings län 29% 71% Norrbotten 29% 71% Skaraborg 33% 67% Sörmland 40% 60% Gotland 40% 60% Kommentar: Eftersom antalet svar per län är relativt litet ska man tolka resultaten med viss försiktighet.

8 8 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De anställdas situation inom äldreomsorgen Kommunal har formulerat 10 krav för de anställda. De är varken orimliga eller anmärkningsvärda. De är helt enkelt rättigheter som alla som arbetar i äldreomsorgen borde ha. Nu är det upp till ansvariga politiker och beslutsfattare framförallt i kommunerna men även nationellt att se till att de förverkligas. Först då kan äldreomsorgen utvecklas och bli en framtidsbransch: Rätt till en lön som går att leva på Rätt till trygga anställningsvillkor Rätt till heltid Rätt att påverka arbetstiden Rätt att jobba i en framtidsbransch Rätt att vara proffs Rätt att kunna vara stolt över sitt jobb Rätt till en bra chef Rätt till en smärtgräns Rätt att orka arbeta hela arbetslivet ut Idag arbetar omkring av Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen. Det är bland annat undersköterskor och vårdbiträden, som varje dag möter de äldre. Det är de som med sin yrkeskunskap och stora engagemang gör verklighet av välfärdssamhällets löften. Det är också de som först av alla märker när löftena sviks. För att söka förklaringar till äldreomsorgens brister har Kommunal även titta på hur de anställda har det. På så sätt får vi ett helhetsgrepp och en genomlysning av bakomliggande faktorer till de problem som idag finns inom äldreomsorgen avseende omsorgens kvalitet. Därför fick medlemmarna även svara på tio frågor om sin egen situation på arbetet. I vilken utsträckning upplever de anställda att de har de rättigheter som Kommunal driver? Svaren visar på att medlemmarna känner en stark stolthet över sitt jobb (93 procent) och har ett gott självförtroende när det gäller yrkesskickligheten. Den positiva inställningen till uppgiften är en stark kraft för att utveckla äldreomsorgen. Samtidigt är det oroväckande många medlemmar säger att de inte kan påverka sin arbetstid eller att de har en lön som det inte går att leva på.

9 9 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 2. Anställda medlemmarna om sin egen situation på arbetet idag Kommentar: Stolt, proffsig och trygg är positiva förtecken medan arbetets förutsättningar och villkor såsom inflytande, lön, arbetsbelastning är sådant som oroar.

10 10 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 3. Andel av anställda medlemmar inom äldreomsorgen som anser att de kan påverka sin arbetstid eller inte. Kommentar: De äldre anställda anser att de kan påverka sin arbetstid i högre grad än de yngre, de kommunanställda i något högre grad än de privatanställda, de i södra skogslänen i större utsträckning än övriga i Mälardalen. Få inflytande över sin arbetstid Nästan varannan (49 procent) medlem uppger att de inte kan påverka sina arbetstider. Kommunal menar att omvårdnaden måste fungera dygnet runt, året runt. Därför måste de anställda få inflytande över sin arbetstid.

11 11 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 4. Andel av anställda medlemmar inom äldreomsorgen som anser att de har en lön som det går att leva på eller inte. Kommentar: Fler män än kvinnor tycker att de har en lön det går att leva på, fler som har en tillsvidareanställning än visstidsanställda, fler kommunanställda än privatanställda, fler med svenskt ursprung än invandrare, fler boende i södra skogslänen jämfört med storstadsregionerna. Södra skogslänen består av Värmland, Dalarna och Gävleborg.

12 12 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Diagram 5. Andel av anställda medlemmar inom äldreomsorgen som anser att de kommer att orka arbeta arbetslivet ut. Kommentar: Ju äldre man är desto fler instämmer i att man kommer att orka arbeta till pensioneringen. Även privatanställda och boende i Skåne instämmer i högre grad att de kommer att orka arbeta arbetslivet ut.

13 13 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Sambandet mellan hur de anställda och de äldre har det När vi studerar vilket samband som råder mellan hur de anställda i äldreomsorgen tycker att de äldre har det och hur de ser på sin egen situation så hittar vi något mycket intressant. Lite förenklat kan man säga att ju bättre man själv har det desto mer kritisk är man när det gäller de äldres situation. Den bästa illustrationen på detta är att studera åldersvariabeln. För att åskådliggöra det på ett så tydligt sätt som möjligt har vi skapat två olika index av frågorna. De tio frågorna om de äldres situation har bakats samman till ett Äldreindex, ju högre procentsats desto bättre situation för de äldre. På samma sätt har ett Egetindex skapats av de tio frågorna som ställdes om de anställdas egen situation. Metodbeskrivning rörande indexberäkningen finns i början av dokumentet. Diagram 6. Index för de anställdas egen situation och de äldres situation. Kommentar: Ju äldre man är desto nöjdare med sin egen situation är man (egetindex) samtidigt som man är kritisk till hur de äldre har det. Ju yngre man är desto lägre egetindex och högre äldreindex.

14 14 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Regionala skillnader vi känner igen När vi tittar på de sju regionerna så ser vi samma fenomen som tidigare. De anställda i Södra skogslänen som var mest kritiska till de äldres situation är också de som är mest nöjda med sin egen situation. Diagram 7. Index för de anställdas egen situation och de äldres situation, fördelat per region. Kommentar: Södra skogslänen består av Värmland, Dalarna och Gävleborg.

15 15 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN Så blir äldreomsorgen en framtidsbransch För att återställa framtidstron i äldreomsorgen och låta det bli en framtidsbransch har Kommunal föreslagit lösningar. En del har fallit i god jord och det händer bra saker på sina håll runt om i landet: I Säffle finns arbetsplatsförlagd handledarutbildning som ska stärka de anställda i deras yrkesroller. I Hagfors arbetar de anställda med de äldres rehabilitering samt med kost och nutrition. På Ekhaga Ålderdomshem i Kungälv arbetar man med relationsorienterade frågor, med särskilt fokus på bemötande. Kvalitén i äldreomsorgens uppstår i det mänskliga mötet. För att utveckla kompetens och höja omsorgens kvalitet behövs det åtgärder. Kommunal kräver bland annat: Trygga anställningar. En tredjedel av alla undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom äldreomsorgen har tillfälliga anställningar. De är visstidsanställda som rings in med kort varsel och får lön per arbetad timme. Det är inte acceptabelt! Bra och rättvisa löner. Låt det synas i lönekuvertet att äldreomsorgen är viktig. Förverkliga rätten till heltid, med deltid som en möjlighet. Kompetensutveckling och fortbildning i olika former. Ge exempelvis äldre anställda möjlighet att arbeta som mentorer för nyanställda. Fler kan arbeta kvar ända fram till pensionen och bidra med sin långa erfarenhet och kompetens till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Tydligt ledarskap. Politikerna måste ta ansvar för sina beslut och vara lyhörda för de konsekvenser som besluten får för Kommunals medlemmar och för de äldre. Samtidigt måste cheferna i verksamheterna skapa öppna och trygga arbetsplatser med högt i tak. För att behålla engagerade vårdbiträden och undersköterskor, klara framtida rekrytering och öka tryggheten för äldre, krävs målmedveten satsning på de anställda. Det handlar helt enkelt om att de äldres trygghet och villkoren för de anställda går hand i hand. Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande

16

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Undersökning bland poliser

Undersökning bland poliser Undersökning bland poliser En undersökning bland Polisförbundets medlemmar, maj 2012, gällande: Huruvida poliser avstår från att kritisera p.g.a. rädsla för eventuella repressalier Framförande av kritik

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 15 november 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Vanligare med sjuknärvaro än friskfrånvaro

Vanligare med sjuknärvaro än friskfrånvaro Vanligare med sjuknärvaro än friskfrånvaro En av fyra känner någon som missbrukat trygghetssystemen En klar majoritet, 78 %, anser att arbetsmoralen i Sverige generellt sett är god. Jämför vi andelen människor

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Rekryteringsbarometern

Rekryteringsbarometern Rekryteringsbarometern Bussbranschens rekryteringsbehov 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Resultat 6 3.1 Anställda och utförda årsverken 6 3.2 Rekrytering och pensionsavgångar

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor LRF Mjölk, april-maj 2016 Fakta om undersökningen Metod för datainsamling:

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer