Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser"

Transkript

1 STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst underlag för fastighetsskatt för småhus och hyreshus budgetpropositionen anges att uttaget av fastighetsskatt för småhus och hyreshus (bostadsdelen) ska frysas på års nivå under beskattningsåren 2007 och nnebörden är alltså att samma underlag för uttag av fastighetsskatt som gäller i år även ska gälla för de nästkommande två åren. För småhus och hyreshus (bostadsdelen) finns en s.k. dämpningsregel. Denna syftar till att fördela ut ett höjt taxeringsvärde under åren mellan två fastighetstaxeringar, vilket innebär att en höjning dämpas till 1/3 av värdet årligen (dvs. en jämn fördelning av höjningen under tre år). För småhus förelåg en allmän fastighetstaxering 2003 och en förenklad fastighetstaxering nu i år. Därigenom höjda taxeringsvärden skulle alltså dämpas, enligt regeln, så att 1/3 av höjningen får genomslag för beskattningsåret, 1/3 beskattningsåret 2007 och den sista tredjedelen först beskattningsåret propositionen anges nu istället att endast den första tredjedelen ska gälla och därefter fryses fastighetsskatten, vilket innebär att de resterande 2/3 som återstod slopas. För hyreshus kommer dämpningsregeln inte att tillämpas överhuvudtaget eftersom de höjda taxeringsvärdena vid den allmänna fastighetstaxeringen 2007 inte ska få genomslag på uttaget av fastighetsskatt enligt budgetpropositionen. Om taxeringsvärdet blir lägre vid denna taxering ska dock det lägre värdet gälla i fortsättningen.

2 STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 2(6) Fastighetsskatten på markvärde (småhus) Den föreslagna retroaktiva förändringen av fastighetsskatt på markvärdet för småhus påverkade KP redan fr.o.m. oktoberindex med en nedgång i egnahemsägarnas kostnader för fastighetsskatt. Nedan redovisas hur KP påverkas av denna retroaktiva skatt även framöver genom att länkarna i indexkonstruktionen påverkas. ngen påverkan från den retroaktiva fastighetsskatten kommer att ske under 2007, däremot påverkas KP-beräkningen av januariindex 2008, vilket kan ses genom att utgå från 1980=100 serien nedan. 2008, jan 1980 = 1980,dec ,dec 1980,dec 2003,dec 2002,dec 1982,dec 1981,dec , dec , jan. Beräknas med s.k. Reviderade index kedjningen av index fram till januari 2008 ser vi att två indexlänkar innehåller priser avseende, dels den s.k. år-till-år-länken som beräknas enligt Walshs indexformel dvs och dels den s.k. år-till-månad-länken 2008, jan som beräknas enligt Laspeyres index dvs.. Vägningstalen för år-tillår-länken beräknas här utifrån de geometriska medelvärdena av konsumtionsbeloppen för 2005 och. Vägningstalen i år-till-månadlänken utgörs av konsumtionsbelopp från. KP systemet beräknas år-till-år-länken för en enskild KP-produktgrupp (varukod) g såsom fastighetsskatten enligt: 2005,dec 1, m 2004,dec; g 2005,dec; g m= ; g = , m 2004,dec; g m= 1 Beräknas med s.k. Reviderat index, vilket innebär att den retroaktiva begränsningen i fastighetsskatt för småhus beräknas från jan till dec i detta index. Beräknas med s.k. Reviderade index

3 STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 3(6) y m, y 2; g År-till-månad-länken för en enskild produktgrupp g, beräknas i sin tur enligt följande i KP-systemet: Beräknas med Reviderat index Denna beräknas optimalt med s.k. reviderat index (tidigare benämnt med långtidsindex). Vilket i detta fall innebär att begränsningen av markvärde på småhusen slår igenom redan från jan dvs. varje månad under. 2008, Jan ; g = 1,dec 2005,dec ; g, m 2005,dec ; g m = ,dec,dec ; g 2008, m 2007,dec ; g Beräknas med Korttidsindex.. Följden av KP-systemets beräkningsrutiner för enskilda produktgrupper blir alltså att egnahemsägarnas lägre kostnader för fastighetsskatt gäller för helåret i beräkningen av fastighetsskattsindex avseende januari Detta stämmer med att vägningstalen speglar konsumtionsbelopp för helåret så att sammanvägningen kan fungera korrekt. Sänkt fastighetsskatt på hyreshus Fastighetsskatten på hyreshus (bostadsdelen) sänks från 0,5 procent till 0,4 procent från och med den 1 januari. Budgeteffekten för denna sänkning anges till 760 miljoner kronor i budgetpropositionen (tabell 5.3). Sänkningen i fastighetsskatt på hyreshus kan komma att påverka KP genom att index avseende produktgrupp 4103 Totalhyra, hyreslägenheter sjunker (vägningstal 97,65 under ). Hyror avseende hyreslägenheter mäts i dagsläget genom enkätundersökning (hyresundersökningen) fyra gånger om året; januari, april,, juli och oktober. Slopat schablonintäktsbeskattning för bostadsrättsföreningar KP representeras bostadsrättslägenheter av hyreslägenheter i enlighet med den s.k. "hyresekvivalentansatsen". ndex för produktgrupp 4302 Totalhyra, bostadsrättslägenhet (vägningstal 42,59 under ) följer därmed utvecklingen av index avseende produktgrupp 4103 (se ovan). Beräknad budgeteffekt för slopat schablonintäktsbeskattning för bostadsrättsföreningar i propositionen är i ungefärlig storleksordning som

4 STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 4(6) sänkningen av fastighetsskatt på hyreshus, vilket gör att eventuellt störande metodeffekt bör bli liten. Skattereduktion för hushållstjänster En skattereduktion på hushållstjänster föreslås i budgetpropositionen att kunna införas den 1 juli Något konkret förslag om hur skattereduktionen ska komma att utformas finns dock inte i dagsläget, vilket innebär att dess påverkan på KP är osäker. En budgeteffekt på 650 miljoner kronor för 2007 står angiven i propositionen (tabell 5.3). Energiskatt på el i norra Sverige Regeringen bedömer i budgetpropositionen att en sänkning av energiskatten på el i norra Sverige med 3 öre per kwh ska kunna träda i kraft den 1 januari En budgeteffekt på 270 miljoner står angiven i propositionen (tabell 5.3). KP samlas priset på elström in direkt från elföretagen. Två delindex inom KP avser att spegla prisutvecklingen på elström dels produktgrupp 4502 Elström, hyres- och bostadslägenheter (vägningstal 16,16 under ) och dels produktgrupp 4703 Elström, egna hem (vägningstal 28,01 under ). Cirka 9 % av konsumenterna, enligt KP:s elströmsindex, kan komma att påverkas av denna skattesänkning. Höjda energi- och koldioxidskattesatser Regeringen föreslår i budgetpropositionen att energi- och koldioxidsatserna bör räknas upp med KP under perioden juni juni dvs. en uppgång med 1,5 procent. Höjda energi- och koldioxidskattesatser påverkar KP genom index för dels ovan angivna elström och dels genom prismätningen av produkterna inom COCOP-gruppen Drivmedel samt i viss mån även COCOPgruppen 04.5.x Bränsle. Beskattning av lånedatorer Lånedatorer (s.k. personaldatorer som erbjudits anställda mot löneavdrag) ingår inte i KP då de begreppsmässigt inte är konsumtion.

5 STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 5(6) Höjd tobaksskatt På förslag i budgetpropositionen är höjda skatter på cigaretter, röktobak, cigariller, cigarrer och snus från och med den 1 januari Beräknad budgeteffekt från dessa höjningar anges till drygt 2,5 miljarder (tabell 5.3). KP prismäts alla dessa produkter med intervjuare på plats i butik (tobaksaffärer, livsmedelsbutiker och varuhus), vilket innebär att prishöjningarna normalt slår igenom med viss fördröjning pga. av att enskilda butiker oftast håller ett visst lager på dessa produkter. Prishöjningar på tobaksprodukter kan därför komma att registreras under en viss tid in på det nya året. Förändringar i tobaksskatten slår dock igenom omedelbart och med fullt genomslag på de underliggande inflationsmåtten UND1X och UNDNHX. Tobaksprodukter mäts i KP i två produktgrupper dels 2310 cigaretter (vägningstal 7,97 under ) och dels 2311 Andra tobaksprodukter (vägningstal 9,66 under ). Sänkt moms på skidliftar En särskild bestämmelse har förelagt mervärdesskatten (momsen) på transport i skidliftar då momsen för närvarande är %. KP mäts priset på transport i skidliftar inom COCPOP-grupp 09.4 i index för produktgrupp 7811 Motionsutövning (vägningstal 5,39 under ). Momsen är inom denna grupp uppdelad då privata motionsanläggningar är momsbelagda med 6 % och kommunala anläggningar är befriade från moms. Enligt förslaget i budgetpropositionen ska moms för transport i skidliftar ändras från % till 6 % från och med den 1 januari. Vissa indikatorer har dock tytt på att momsändringen för årskort på transport i skidliftar kan komma att ändras redan från och med december. Årskort prismäts dock inte i KP i dagsläget utan representeras av dagskort. KP påverkas därmed först om priset på dagskort ändras. Premieskatt på trafikförsäkringar Regeringen föreslår en skatt på trafikförsäkringspremier från och med den 1 juli Beräknad budgeteffekt i propositionen är 1,4 miljarder avseende KP mäts trafikförsäkring som en stor del i index avseende bilförsäkring, produktgrupp 6216 som har vägningstalet 5,06 i KP under. Den nya skatten som föreslås införas i juli påverkar inte vägningstalen under

6 STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 6(6) i någon mån utan endast prisindex. Vägningstalen för produktgrupper i KP avser t-2 dvs under 2007 (Laspeyres-länken). Trängselskatt Regeringen uppger i budgetpropositionen att de har för avsikt att utse en förhandlingsman i vars uppdrag det ska ingå att pröva förutsättningarna för att samla Stockholmsregionen kring att tillfälligt återinföra trängselskatt som en del i att finansiera en kringfartsled runt Stockholm. När och hur detta kommer att påverka KP är det för tidigt att säga. Trängselskatt har dock tidigare införts i KP (januariindex ). En pm om hur trängselskatt då infördes i KP behandlades i KP-nämnden på möte 227. Reklamskatt Ändringar i reklamskatten gjordes senast den 1 januari. Ändringarna innebar då en skattesänkning samt att antalet skattepliktiga tidningar minskade. Regeringen uppger i budgetpropositionen att några ytterligare steg i att avskaffa reklamskatten inte föreligger för närvarande. Ändrad A-kassa Avgift till arbetslöshetskassan ingår inte i den privata konsumtionen enligt nationalräkenskaperna och mäts inte heller i KP. Förändringar i A-kassan påverkar därmed inte KP. Skatt på flygresor nförandet av skatt på flygresor, som varit på förslag i tidigare budgetpropositioner är slopad

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

EFTER SKATTEREFORMEN - En genomgång av svensk skattepolitik 1992-2009 Underlagsrapport till Riksrevisionen

EFTER SKATTEREFORMEN - En genomgång av svensk skattepolitik 1992-2009 Underlagsrapport till Riksrevisionen EFTER SKATTEREFORMEN - En genomgång av svensk skattepolitik 1992-2009 Underlagsrapport till Riksrevisionen 1 1. INLEDNING...3 2. FÖRÄNDRINGAR I SKATTESYSTEMET 1992-2009...4 2.1. REGERINGEN BILDT - SÄNKTA

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(14) Lotteri i KPI För beslut Föreliggande PM syftar till att visa hur förändringstalen för index avseende lotteri (samlad beteckning för en rad olika

Läs mer

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson och Emanuel Carlsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-07 1(13) Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex För beslut Dagens räntesatsindex i KPI använder de listräntor som

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Inledning... 4 2 Lagtext... 5 2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Läs mer

BESKATTNING AV BOENDE

BESKATTNING AV BOENDE BESKATTNING AV BOENDE EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juridiska Institutionen Tillämpade studier 20 p HT 2001 Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Av: Maria Dahlqvist Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015 Sammanfattning Syftet med denna PM är att analysera sysselsättningseffekter av regeringens budgetförslag då en sådan redogörelse saknas i budgetpropositionen. En sådan redogörelse är central för att bedöma

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Vissa bostadsbeskattningsfrågor

Vissa bostadsbeskattningsfrågor Vissa bostadsbeskattningsfrågor Betänkande av Bostadsbeskattningskommittén Stockholm 2014 SOU 2014:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Sänkt restaurang- och cateringmoms

Sänkt restaurang- och cateringmoms Sänkt restaurang- och cateringmoms Delbetänkande av Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster Stockholm 2011 SOU 2011:24 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen

Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen Pm till Nämnden för KPI 1(13) Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen För diskussion I KPI:s elundersökning prismäts ett urval av avtalsformer för leverans av elström till hushåll. Hur dessa ska

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer