Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Ert dnr: Fi2015/1733 Stockholm Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen Stockholm Yttrande om Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016, Fi2015/1733. Sammanfattning av Naturskyddsföreningen synpunkter: Om kapitel 2, drivmedel: o Naturskyddsföreningen stödjer förslaget om höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle. Höjda energi- och koldioxidskatter är viktiga styrmedel i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. o Höjningen av energiskatten är nödvändig men inte tillräcklig. Även koldioxidskatten bör höjas successivt till en nivå på 2 kr/kg koldioxid. o Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till att befrielsen från energiskatt minskas för etanol, Fame och HVO. Vissa biodrivmedel bör fortsatt åtnjuta viss skattebefrielse. o Föreningen stödjer förslaget om att den årliga omräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle ska beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). o Naturskyddsföreningen motsätter sig en ökad befrielse från koldioxidskatt för dieselbränsle i jordbruks- och skogsbruksmaskiner. Om kapitel 5, el: o Naturskyddsföreningen stödjer förslaget att begränsa dagens särskilda regler gällande skattefrihet för el producerad i vindkraft. o Vi är däremot starkt kritiska till förslaget om en begränsning för solkraft som i princip innebär ett stopp för att bygga solelanläggningar för större fastighetsägare. o Följande ändringar föreslås därför: att gränsen per solelanläggning sätts till 450 kw, dvs samma gräns som föreslogs i SOU 2013:46. att gränsen sätts per anläggning och inte per juridisk person, så länge elen reducerar elkundens elförbrukning. att elkunden får använda det koncessionspliktiga elnätet till att överföra el till andra av sina fastigheter för att täcka deras förbrukning. att ett undantag införs så att mikroproducenter som omfattas av skattereduktionen kan sälja sin el så länge man uppfyller kraven på skattereduktionen, dvs är nettoköpare av el.

2 Naturskyddsföreningen har fått Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 på remiss. Vi tackar för möjligheten att delge våra synpunkter och har här kommentarer på kapitel 2 Ändrad beskattning av drivmedel och kapitel 5 Förändrat undantag från skatteplikt för el. Kapitel 2 Ändrad beskattning av drivmedel Höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle föreslås att höjas med 44 öre per liter för bensin och med 48 öre per liter för dieselbränsle. Naturskyddsföreningen välkomnar höjningen som styr mot en fossilfri fordonsflotta i och med att incitamenten ökar för energieffektiva fordon. Den föreslagna energiskatten är dock inte tillräcklig för att förändra bilisters vanor och minska koldioxidutsläppen från biltrafiken, även om detta är ett lovvärt första steg. I praktiken blir det i själva verket inte dyrare att köra bil med det nya skatteförslaget än vad det var för ett år sedan. För att närma oss en fossilfri fordonsflotta år 2030 måste således även koldioxidskatten höjas. Naturskyddsföreningen föreslår att koldioxidskatten höjs successivt från dagens 1,12 kr/kg koldioxid till en nivå på 2 kr. En första höjning om 50 öre bör göras redan i höständringsbudgeten. En sådan höjning av koldioxidskatten skulle leda till ett bensinpris på ca 14,90 kr/litern. Ett pris som bilisterna redan är vana med och har anpassat resandet efter. Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till att befrielsen från energiskatt minskas för etanol, Fame (fettsyrametylester) och HVO (hydrerade vegetabiliska oljor och fetter). Eftersom de två promemoriaförslagen om minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel innebär att etanol till både hög- och låginblandning blir dyrare än tidigare i förhållande till bensin skapas en konkurrensnackdel för etanolen. Regeringen måste därav ta strid mot Europeiska kommissions beaktande av skattebefrielsen som ett driftsstöd enligt de regler om statsstöd som finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att därefter dra tillbaka promemoriaförslagen om minskad skattebefrielse för ovan nämnda biodrivmedel. Omräkning av skattesatserna på bränslen efter prisutveckling respektive reala inkomstökningar Naturskyddsföreningen stödjer förslaget om att den årliga omräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle ska beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). På så vis skapas ökade förutsättningar för att stegvis öka omställningstrycket i transportsektorn från användning av bensin och dieselbränsle till andra alternativ som bidrar till minskade växthusgasutsläpp. Utvecklingen av BNP de senaste åren bör också beaktas i skattesatserna på bensin och dieselbränsle för Befrielse från koldioxidskatt för dieselbränsle i jordbruks- och skogsbruksmaskiner Naturskyddsföreningen motsätter sig en ökad befrielse från koldioxidskatt för dieselbränsle i jordbruks- och skogsbruksmaskiner. Eftersom många arbetsmaskiner är dieseldrivna är det bättre för klimatet om de istället byter till fossilfritt drivmedel. Maskinerna är ofta mycket specialiserade och energieffektivitet har inte varit någon 2

3 dominerande designparameter. Effektiviseringspotentialen borde därför vara stor. Många maskiner har dessutom ett relativt ryckigt användningsmönster så olika former av hybridlösningar med eldrift och batterier borde vara energieffektivt. Så kallad sparsam körning är också en viktig åtgärd då det till exempel är möjligt att anpassa maskinens storlek till det arbete som ska utföras eller bara minska på tomgångskörningen. Istället för att öka befrielsen från koldioxidskatt för dieselbränsle i jordbruks- och skogsbruksmaskiner bör nedsättningarna avskaffas och på så vis höja drivmedelskostnaden och öka incitamentet för att minska utsläppen. Kapitel 5. Förändrat undantag från skatteplikt för el. Regeringen införde vid årsskiftet en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, vilket Naturskyddsföreningen ställt sig bakom som ett viktigt första steg. Det finns dock vissa ytterligare förändringar av regelverket som måste ske för att inte solrevolutionen ska tappa fart. I Promemorians förslag till förändrat undantag från skatteplikt för el finns istället förändringar som riskerar att ytterligare försämra förutsättningarna för solrevolutionen på ett mycket olyckligt sätt ifall de skulle genomföras. Detta anser Naturskyddsföreningen strida mot den uttalade satsning på sol som regeringen och flera av oppositionspartierna tidigare ställt sig bakom. Om vi satte solceller på 25% av lämpliga takytor skulle kunna producera 10% av Sveriges el med dessa vilket alltså skulle bekostas av privata investeringar och inte ta någon ny yta alls i anspråk. Naturskyddsföreningen anser att detta är en rimlig målsättning till Om nämnda lagförslag blir verklighet riskerar vi dessvärre att denna chans går om intet! Förslaget innebär att flerbostadshus, skolor, vård och omsorgsfastigheter, men även kontor, lager och övriga större fastigheter inte inkluderas för att producera el inom överskådlig tid. Det är speciellt offentliga fastighetsägare som drabbas genom att de har ägandet av sina fastigheter i en juridisk person. Naturskyddsföreningen anser därför att det nu liggande förslaget bör ändras på följande punkter: Gränsen bör sättas till 450 kw I SOU 2013:46 föreslås att gränsen sätts till 450 kw för att vara energiskattebefriad, medan regeringen nu föreslår en gräns på 144 kw. Den högre gränsen innebär att man i princip kan bygga på alla befintliga tak, medan den gräns som Finansdepartementet nu föreslår gör att man inte kan använda befintliga tak optimalt. Det byggs redan idag, på den begränsande solelmarknad som Sverige är, anläggningar på befintliga tak som är betydligt större än 144 kw för att täcka en del av dessa fastigheters förbrukning. Naturskyddsföreningen föreslår därför att gränsen per anläggning sätts till 450 kw. Gräns per anläggning och inte juridisk person Många stora fastighetsägare har under de senaste åren byggt sina första solcellsanläggningar för att utvärdera de nya möjligheterna att producera en del av sitt elbehov på sina fastigheters tak och vill nu börja bygga i stor skala för att reducera elförbrukningen i sina fastigheter. För att detta ska bli möjligt krävs att solelanläggningar jämställs med energieffektivisering. När man installerar en värmepump minskar man sitt 3

4 inköp av el men blir inte beskattad för den el man inte längre köper in från nätet. På samma sätt måste el från solceller kunna användas. Därför blir Finansdepartementets förslag, att den el som produceras och används i fastigheten, dvs minskar elinköpen, ska beläggas med energiskatt om effekten är högre än 144 kw orimlig. Eftersom elen som produceras också används i fastigheten, eller bör kunna användas i någon annan av fastighetsägarens fastigheter enligt nedanstående ändringsförslag, så utgör fastigheternas förbrukning i sig ett naturligt tak för skattebefrielsen. I praktiken innebär Finansdepartementets förslag att de fastighetsägare som byggt sina första anläggningar inte kommer att bygga mer solel på sina tak, då gränsen på 144 kw för längesedan har passerats. Regeringens förslag slår hårdast mot offentligt ägda fastigheter där tex en allmännyttigt bostadsbolag har alla sina fastigheter i samma juridiska person medan en privat fastighetsägare ofta har en juridisk person per fastighet. Naturskyddsföreningen föreslår därför att gränsen för skattebefriad el som förbrukas av en fastighetsägare sätt per anläggning och inte per juridisk person. Nätet bör kunna användas för att flytta elen utan energiskatteplikt Regeringens förslag innebär att elkunderna inte får använda det koncessionspliktiga elnätet för att flyta el till andra av sina förbrukningspunkter för att täcka sin förbrukning av el. Förslaget underminerar de ekonomiska fördelarna med att överföra el till egna förbrukningspunkter, vilket avsevärt försämrar möjligheterna att bygga stora solcellsanläggningar på tak med goda förutsättningar för solenergiproduktion. Istället ska fastighetsägare tvingas mata in överskottselen på nätet utan ersättning, vilket gör det olönsamt att tillvarata takens fulla solenergipotential. Då byggs små solcellssystem på tak som skulle kunna rymma större anläggningar, vilket är ett ineffektivt utnyttjande av taken som solenergiresurs. Möjligheten att överföra egenproducerad el till egna förbrukningspunkter, utan att bli energiskattepliktig, är en viktig huvudprincip. Att elen flyttas från en egen förbrukningspunkt till en annan, bör naturligtvis inte medföra att den betraktas som yrkesmässigt levererad det handlar bara om att få använda befintligt elnät på ett smart sätt som gör det möjligt för förnybara elproducenter att öka sin egenanvändning. Solelproduktion följer inte samma mönster som fastigheters elbehov, och därför krävs att elnätet är öppet även för elkunder och inte enbart traditionella elproducenter. Naturskyddsföreningen förslår därför att det i Lagen om skatt på energi behöver göras ett tillägg att en producent av solel inte kan anses leverera el yrkesmässigt när producenten använder elnätet för att överföra solelen till sina egna förbrukningspunkter. Mikroproduktion av el Regeringen införde den 1 januari 2015 en skattereduktion till mikroproducenter av el som säljer och matar ut sitt överskott på det koncessionspliktiga elnätet. Syftet är att stimulera små egenproducenter av använda sina tak optimalt, vilket medför att man får överskott av el på dagtid. Skattereduktionen innebär en kompensation för att man vid andra tidpunkter köper tillbaka el och betalar energiskatt och moms. 4

5 Mikroproducenter, villaägare, bostadsrättsföreningar och andra, har exempelvis ofta bara en förbrukningspunkt, vilket medför att överskottsproduktionen endast kan bli värdefull genom försäljning. Skatteverket har i ett ställningstagande i juni 2014 kommit fram till att privatpersoner får sälja el utan att förlora sin energiskattebefrielse på den el de förbrukar själva. Men för alla juridiska personer som omfattas av skattereduktionen så innebär dagens lag om skatt på energi att man förlorar energiskattebefrielsen så fort man använder elnätet för att sälja sitt överskott. Trots att man köper tillbaka el vid andra tidpunkter och alltså är nettoköpare och aldrig nettosäljare av el. Solanläggningen byggs ju för att täcka delar av den egna förbrukningen. Detta slår tex hårt mot bostadsrättsföreningar som vill bygga solel för att reducera sina elinköp, men som genom lagens utformning tappar incitamentet. Det är även olyckligt att privatpersoners skattebefrielse inte är lagstadgad utan vilar på skatteverkets tolkning eftersom långsiktiga och stabila spelregler är viktiga för att öka incitamenten för att investera i solceller. Problemet uppmärksammades redan i utredningen SOU 2013:46, som ledde fram till att skattereduktionen infördes, och fastslår följande: Det är inte meningen att producenten ska bli skattskyldig bara för att en viss del av elen matas ut på nätet. En bestämmelse som hindrar att den situationen uppkommer bör därför införas. Naturskyddföreningen förslår därför att det i lagen om skatt på energi införs en rätt för mikroproducenter och även för andra elkunder att sälja överskott från solelsanläggningar så länge som man är nettoköpare av el för sin fastighet. För Naturskyddsföreningen Johanna Sandahl Anna Wolf Niklas Englund Ordförande Sakkunnig Sakkunnig 5

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733)

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733) SVENSKT NÄRINGSLIV REMISSYTTRANDE NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD Stockholm, 2015-05-04 TRANSPORTGRUPPEN Finansdepartement Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Finansdepartementets promemoria: Vissa

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB Finansminister Anders Borg Statssekreterare Hans Lindblad Biträdande. finansminister Mats Odell Statssekreterare Dan Ericsson Näringsminister Maud Olofsson Statssekreterare Jöran Hägglund Miljöminister

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer