STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTISKA CENTRALBYRÅN"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(14) Lotteri i KPI För beslut Föreliggande PM syftar till att visa hur förändringstalen för index avseende lotteri (samlad beteckning för en rad olika spelformer) kan beräknas. Den principiella lösningen för beräkningen av detta index fastslogs av nämnden 1993, men sedan indexomläggningen 2005 har det inte fastslagits någon beräkningsmetod för produktgruppens förändringstal inom ramen för den nya indexkonstruktionen. Enheten föreslår att förändringstalen för lotteri beräknas på samma sätt som förändringstal för coicop-grupper, vilket enligt enhetens tolkning överensstämmer med den principiella tanken bakom beräkningen av lotteriindex. Avslutningsvis konstateras att det inom HIKP-sammarbetet pågår en diskussion om huruvida lotteri ska inkluderas i HIKP och vilken metod som i så fall bör användas. Det här arbetet befinner sig på ett tidigt stadium och enheten gör bedömningen att ett beslut i den här frågan kommer att dröja. Om det blir aktuellt att inkludera lotteri får dock enheten anledning att återkomma med en diskussion kring den svenska beräkningsmetoden. Principerna bakom den nuvarande beräkningsmetoden för lotteriindex 1 i KPI beslutades av nämnden , med en mindre komplettering När omläggningen av indexkonstruktionen genomfördes 2005 föranledde det inga principiella förändringar av beräkningsmetoden för lotteriindex, utan det skedde en naturlig övergång till användning av de nya typerna av indexlänkar. Bytet av indexkonstruktion fick därmed betydelse för beräkningen av förändringstal för produktgruppen, något som inte har behandlats specifikt av nämnden. Av den här anledningen presenteras inga förändringstal för produktgruppen. Syftet med föreliggande underlag är att presentera hur förändringstal för produktgruppen för lotteri kan beräknas på ett sätt som överensstämmer med den principiella tanken bakom utformningen av index för lotteri. Lotteri har funnits med länge i det svenska konsumentprisindexet. Inom det europeiska samarbetet kring beräkningen av det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) saknas det dock riktlinjer för hur lotteri bör prismätas och det är därför utelämnat. Samtidigt använder olika länder olika metoder för att prismäta lotteri i sina nationella KPI. Underlaget syftar 1 Lotteri används i detta PM som ett samlingsbegrepp för olika typer av spel och vadslagning. 2 Sammanträde nr Sammanträde nr 206

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 2(14) därför också till att redogöra för det arbete som har påbörjats inom Eurostat kring ett eventuellt inkluderande av lotteri i HIKP. 1 Beräkningsmetod för lotteri i KPI Ursprungligen beräknades index för lotteri genom att följa priset på en penninglott, men 1965 övergicks till att mäta utvecklingen av lotteriorganisatörens kvarhållna belopp per satsad krona, dvs. den del av kronan som konsumenten inte får tillbaka i form av vinstutdelning (i fortsättningen kallat konsumtionsandelen) var frågan uppe i nämnden igen eftersom enheten konstaterade att den här metoden innebar en underskattande bias så längre övriga priser ökar. Nämnden beslutade då att det kvarhållna beloppet ska skall avse en realt oförändrad krona. Beslutet från 1993 följdes upp 2000, då det konstaterades att det var olämpligt att basera index för konsumtionsandelen på den totala omsättningen minus total vinstutbetalning. Skälet till detta angavs vara att olika spelformer istället bör betraktas som separata produkter som uppfyller olika typer av behov. Förskjutningar mellan spelen ansågs därmed vara uttryck för förändrade preferenser, snarare än konsumenternas optimeringsbeteende. 4 Nämnden beslutade därför att index för konsumtionsandelen ska beräknas genom att följa konsumtionsbeloppen för de olika spelformerna, men bara låta index påverkas av förändringar i konsumtionsandelen för respektive spel 5. Index för lotteri ska således visa utvecklingen av det kvarhållna beloppet av en realt oförändrad krona, vilket åstadkoms genom att multiplicera två delindex. Dels det ovan beskrivna indexet för konsumtionsandelen och dels ett index som utgörs av KPI exkl. lotteri. Konsumtionsbeloppet för detta index ska, i enlighet med nationalräkenskapernas principer, avse nettobeloppet mellan gjorda insatser och utbetalade vinster. I likhet med övriga konsumtionsbelopp i KPI avser beloppet konsumtionen två år tillbaka. 1.1 Beräkningen i praktiken Lotteri inkluderas i KPI genom beräkningen av en produktgrupp som heter Lotteri tips och toto med produktgruppskoden 7808 (under 2011 är vägningstalet 12,9 promille). Beskrivningen i föregående avsnitt utförs i praktiken för den här produktgruppen genom att beräkna ett s.k. år-mån index för konsumtionsandelen 6, som sedan multipliceras med KPI exklusive lotteri, det vill säga en sammanvägning av år-mån index för samtliga produktgrupper i KPI utom lotteri 7. Detta kan skrivas på nedanstående sätt: 4 Dalén Se formel 11 i appendix 6 Se formel 12 i appendix 7 Se formel 13 i appendix

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 3(14) Beräkningen av år-år index fungerar på motsvarande sätt, genom att multiplicera ett år-år index för konsumtionsandelen med ett år-år index för KPI exklusive lotteri 8. Sammanslagningen av KPI exklusive lotteri och index för konsumtionsandelen sker således med färdiga år-mån resp. år-år index. Ett mer naturligt tillvägagångssätt hade möjligen varit att multiplicera ihop indexbas 9 för konsumtionsandelen resp. KPI exkl. lotteri, och därefter bygga upp ett år-mån index för lotteri. Så görs t.ex. i räntekostnadsposten där delindex för räntesatser multipliceras med delindex för kapitalstocken. Förklaringen till att så inte sker i det här fallet är att indexbas för olika produktgrupper inte vägs samman för coicop-grupper, vilket innebär att det inte finns någon indexbas för KPI exkl. lotteri. 2 Beräkning av förändringstal i KPI Huvudfrågan för detta PM är hur förändringstalen för lotteri ska beräknas, men för att belysa den här frågeställningen behövs först en genomgång av hur förändringstalen beräknas på olika nivåer i KPI. 2.1 Förändringstal för produktgrupper Den lägsta indexnivån i KPI där förändringstal presenteras är produktgrupperna som kännetecknas av fyrsiffriga koder, nedan beskrivs hur dessa förändringstal beräknas. Årsförändring Vid beräkningen av en årsförändring används det vanliga år-mån indexet med aktuell månad i täljaren. I nämnaren används ett index kallat indextidarman 10 som har samma basår som år-mån indexet, men som bara sträcker sig till motsvarande månad föregående år. En årsförändring kan därför skrivas på nedanstående sätt 11 : 8 Se formel 15 i appendix 9 Index med december föregående år som bas 10 Se formel 16 i appendix 11 Se formel 17 i appendix för en formulering i termer av indexbas

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 4(14) Månadsförändring i januari Vid beräkningen av månadsförändringen i januari används ett motsvarande uttryck som i formel 3, dvs. ett år-mån index i täljaren och en indextidarman i nämnaren 12 : Övriga månadsförändringar Vid månadsförändringarna som presenteras för index avseende februari till december blir beräkningen något enklare eftersom två år-mån index kan användas 13 : 2.2 Förändringstal för coicop-grupper Förändringstalen för olika coicop-grupper (och således även KPI totalt), som utgör sammanvägningar av produktgrupper beräknas på ett annorlunda sätt. Beräkningen sker på en kedjad serie, normalt med 1980 som basår, och ser likadan ut oavsett vilket förändringstal som avses. I formlerna nedan avser c coicop-grupp. I ovanstående formel motsvaras kedjan från 1980 till 2008 i täljaren av exakt samma uttryck i nämnaren som således tar ut varandra. Det som skiljer täljare och nämnare åt är den sista delen av kedjan, som visas i nedanstående formel. En coicop-grupp består av en sammanvägning av ett visst antal produktgrupper och formel 7 kan därför även skrivas i termer av produktgrupper, vilket görs i formel 21 i appendix. 12 Se formel 19 i appendix för en formulering i termer av indexbas 13 Se formel 20 i appendix för en formulering i termer av indexbas

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 5(14) 2.3 Varukorgseffekten Förklaringen till att det används olika metoder vid beräkningen av förändringstal är delvis att det för coicop-grupperna har ansetts vara viktigt med en enkel och transparent beräkningsmetod, vilket blir fallet eftersom beräkningen då sker på samma sätt oavsett för vilken tidsperiod som prisförändringen ska avse. För produktgrupperna har det inte varit praktiskt möjligt att göra på samma sätt eftersom det, före övergången till det nya produktionssystemet (Pi-09), inte skett någon kontinuerlig beräkning av kedjade indexserier. Enskilda produktgrupper kan komma och gå och sådana kedjningar har därför bara gjorts i uppdragssammanhang. Valet av beräkningsmetod för coicop-grupperna får följden att förändringar i de vägningstal som används för att väga samman produktgrupper till coicopgrupper kommer att påverka årsförändringarna, samt månadsförändringen i januari. Detta beror på att år-år och år-mån index i täljaren på formel 7 använder andra vägningstal för att väga samman produktgrupperna inom coicop-gruppen än vad som används i år-mån index i nämnaren. Detta illustreras i formel 21 och 22 i appendix. Effekten av vägningstalsförändringar på coicop-gruppernas förändringstal för kallas för varukorgseffekten. Motiveringen till att den här effekten tillåts påverka förändringstalen är att en förändring av konsumtionsbeloppen (och därigenom vägningstalen) ses som ett uttryck för konsumenternas förändrade köpbeteende, vilket utgör en påverkan på de levnadskostnader som KPI syftar till att mäta. Således är varukorgseffekten i regel alltid negativ eftersom konsumenter ökar sin konsumtion av varor som blivit relativt billigare. Med andra ord så kan produktgrupper där priserna har gått upp relativt mycket få lägre vägningstal vid sammanvägningen i täljaren på formel 7, än vad motsvarande produktgrupper har i nämnaren. Detta innebär då att uttrycket i täljaren blir lägre än i nämnaren (även om de faktiska priserna hade varit oförändrade under det senaste året). Varukorgseffekten finns med i samtliga årsförändringar för coicop-grupper, samt i månadsförändringen mellan december och januari. Däremot förekommer ingen varukorgseffekt på de övriga månadsförändringarna, detta beror på att vägningstalen som används vid beräkningen av dessa är de samma i både täljare och nämnare. 14 Att beskriva varukorgseffekten som ett uttryck för konsumenternas substitution mellan olika produkter är dock inte riktigt hela sanningen, det sker naturligtvis även förändringar i konsumtionen av enskilda produkter inom varje produktgrupp. Den här effekten kommer med i index genom att interna vägningstal inom produktgrupperna uppdateras när föregående års indexbas revideras vid varje årsskifte. Betydelsen av detta exemplifieras i formel 19 i appendix, där indexbaserna för december 2010 inte är de samma 14 Se formel 23 i appendix

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 6(14) i täljare och nämnare. I normalfallet är dock dessa revideringseffekter relativt små i jämförelse med den övriga varukorgseffekten och därför åsyftar varukorgseffekten i den här beskrivningen bara den del som kommer av förändringar i produktgruppernas vägningstal. 2.4 Alternativ beräkning för produktgrupper Eftersom beskrivningen i föregående del handlar om sammanvägning av flera produktgrupper så innebär det att den typen av varukorgseffekt inte uppstår för en normal enskild produktgrupp. Frågan kan då ställas om det finns någon skillnad mellan att beräkna förändringstal på en kedjad serie för en enskild produktgrupp jämfört med den nuvarande beräkningsmetoden med indextidarman. Så är dock inte fallet, för en enskild produktgrupp blir resultatet det samma oavsett vilken beräkningsmetod som används. Detta visas med formler i avsnitt 7.4 i appendix. 3 Förändringstal för lotteri Efter ovanstående genomgång kvarstår nu frågan hur förändringstalet för lotteri ska beräknas. En metod som skulle förefalla naturlig är att beräkna förändringstalen på samma sätt som för övriga produktgrupper, dvs. med indextidarman. Detta index kan enkelt beräknas för konsumtionsandelen på det sätt som beskrivs i formel 16. I likhet med beräkningen av ett år-mån index för lotteri måste indextidarman för konsumtionsandelen multipliceras med indextidarman för KPI exklusive lotteri. Indextidarman används bara för att beräkna förändringstalen på produktgruppsnivå och därför sker ingen sammanvägning av dessa index till coicopnivåer. En sådan sammanvägning kan dock göras för KPI exklusive lotteri med hjälp av de befintliga vägningstalen för produktgrupperna. Beräkningen av en årsförändring för produktgruppen lotteri skulle då se ut på följande sätt: Den sista delen i ovanstående ekvation kan skrivas på följande sätt, där g avser samtliga produktgrupper i KPI utom lotteri (7808) och V avser produktgruppsvikt:

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 7(14) I föregående avsnitt framgick att det inte spelar någon roll om förändringstalet beräknas med indextidarman eller på en kedjad serie när det handlar om en enskild produktgrupp, detta eftersom det inte sker någon sammanvägning i uttrycket. Formel 9 visar dock att den speciella utformningen av produktgruppen för lotteri innebär att det ingår just en sådan sammanvägning i beräkningen, vilket aktualiserar frågan om varukorgseffekten. Eftersom de båda sammanvägda indextalen i formel 9 har samma basperiod använder de också samma vägningstal, vilket innebär att varukorgseffekten inte inkluderas vid beräkningen av förändringstalet med ovanstående metod. I beskrivningen av vad prisindex för lotteri ska mäta framgick att avsikten är att visa utvecklingen av det kvarhållna beloppet av en realt oförändrad krona. I avsnittet om varukorgseffekten framgick att denna ses som ett uttryck för konsumenternas förändrade beteende, vilket påverkar deras levnadskostnader. För att leva upp till principen om utvecklingen av en realt oförändrad krona förefaller det därför rimligare att varukorgseffekten även inkluderas i förändringstalen. Detta kan bara göras genom att använda samma beräkningsmetod som för coicop-grupperna, dvs. beräkna förändringstalet på en kedjad serie för produktgruppen lotteri. Årsförändringen beräknas då på följande sätt: Om gemensamma index i täljare och nämnare tas bort kvarstår nedanstående uttryck: Beståndsdelarna i ovanstående formel finns beskrivna i formel 14 och 15 i appendix. En positiv egenskap med att inkludera varukorgseffekten är att förändringstalen då överensstämmer med utvecklingen av den kedjade serien, vilket förändringstalen för vanliga produktgrupper gör, trots att de beräknas på ett annorlunda sätt. Om förändringstalen för lotteri skulle beräknas på samma sätt som för övriga produktgrupper (med indextidarman) kommer däremot förändringstalen inte ge samma utfall som motsvarande förändring beräknad på den kedjade serien. Den föreslagna beräkningsmetoden kan implementeras relativt enkelt i Pi-09 eftersom en kedjad serie redan beräknas för produktgruppen.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 8(14) 4 Diskussioner om lotteri i HIKP När HIKP började beräknas valdes av praktiska skäl att inte inkludera lotteri eftersom det var svårt att ge en bra definition av vad som utgör priset. Eurostat har tagit upp frågan till diskussion, men produkten är fortfarande utelämnad och det finns skilda åsikter bland medelsländerna kring huruvida lotteri bör vara inkluderat. Den finska statistikbyrån presenterade förra året en rapport 15 om medlemsländernas syn på den här frågan, samt förslag på hur priset kan definieras för olika typer av spel och lotterier. Det framgick att 17 av 29 länder som beräknar HIKP (ett land svarade inte) ej inkluderar lotteri i sina nationella konsumentprisindex. På frågan om lotteri bör inkluderas i HIKP var 16 länder positiva och åtta var emot. Av de tolv länder som inkluderar lotteri så betraktar åtta av dem en förändring i vinstandelen som en prisförändring och endast två använder inte nettovikter (dvs. omsättning minus utbetalda vinstbelopp). I den finska rapporten används begreppet games of chance som inkluderar lotterier, kasinospel, spelmaskiner vadslagning, bingo m.m.. Detta är samma spelformer som i detta PM åsyftas med benämningen lotteri. Rapporten går igenom de olika spelformerna och identifierar vilken prisindikator som bör användas i respektive fall. Den generella tanken är att för varje spelform mäta nettopriset för spelet (insats minus vinst) så att en förändring av vinstandelen registreras som en prisförändring. Det här priset är dock ofta svårt att observera i praktiken. För s.k. slumpspel där sannolikheten för vinst är lika stor för alla spelare och vinstandelen ligger fast föreslås att storleken på det satsade beloppet används som proxy. För spel som involverar någon grad av skicklighet, exempelvis poker, föreslås att servicekostnaden för ett visst satsat belopp beräknas med hjälp av data från exempelvis casinon. Även när det gäller viktunderlag förespråkas nettoprincipen, dvs. omsättningsbeloppet minus de utbetalade vinsterna. 5 Slutsatser Det främsta syftet med detta underlag var att utreda hur förändringstal kan beräknas på ett korrekt sätt. Genomgången har visat att en beräkning av förändringstalen på samma sätt som för övriga produktgrupper skulle resultera i en exkludering av den effekt på levnadskostnaderna som uppstår av konsumenternas ändrade konsumtionssammansättning (varukorgseffekten), vilket inte bedöms vara i linje med principen bakom beräkningsmetoden. Vidare konstateras att förändringstalen beräknade på ett sådant sätt inte skulle överrensstämma med utvecklingen av en kedjad serie för lotteri. Enheten föreslår därför att förändringstalen för produktgruppen avseende lotteri beräknas på samma sätt som för coicop-grupper och därigenom inkluderar KPI:s varukorgseffekt. 15 INE, ISTAT and Statistics Finland 2010

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 9(14) Diskussionerna inom HIKP-samarbetet är inte så långt gånga att de föranleder något förslag till förändring av den svenska beräkningsmetoden för lotteri. Det framgick att många länder inte inkluderar lotteri i sina nationella konsumentprisindex och att det finns ett visst motstånd för en inkludering i HIKP, Eurostat ansåg dock frågan bör fortsätta att diskuteras. Slutsatsen är att det sannolikt dröjer länge innan det kan bli aktuellt att inkludera lotteri i HIKP. Men om så sker kan det bli aktuellt att ta upp den svenska metodlösningen till diskussion igen. 6 Referenser J. Dalén (2000), Index för lotteri, tips, toto i KPI, pm till nämnden för KPI, INE, ISTAT och Statistics Finland (2010), Games of chance and HICP, HICP working group,

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 10(14) 7 Appendix 7.1 Beräkningen av index för lotteri Den grundläggande byggstenen i KPI:s indexkonstruktion är indexbas, som är ett index med december föregående år som bas. Övriga index i KPI konstrueras med hjälp av dessa. Indexbas presenteras nedan för konsumtionsandelen k, där i avser spelform och O avser omsättningsbelopp (intäkterna för spelet före utbetalda vinster) för spelformen två år tidigare: Ovanstående typ av indextal används för att på normalt sätt konstruera ett s.k. år-mån index. År-mån index för KPI exkl. lotteri beräknas på samma sätt som vid sammanvägningen av samtliga produktgrupper till KPI, med den enda skillnaden att år-mån index för produktgruppen för lotteri (7808) inte inkluderas. Därför avser g samtliga produktgrupper i KPI utom lotteri, V avser produktgruppsvikt. Formel 12 och 13 används för att konstruera år-mån index för lotteri, såsom presenterades i formel 1: År-år index för lotteri beräknas på motsvarande sätt genom att multiplicera år-år index för konsumtionsandelen (första termen) med år-år index för KPI exkl. lotteri (andra termen), W avser walshvikt för resp. produktgrupp.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 11(14) 7.2 Beräkningen av förändringstal för produktgrupper Årsförändring Vid beräkningen av årsförändringen för en produktgrupp, samt månadsförändringen i januari används ett index kallat indextidarman. Konstruktionen påminner mycket om ett år-mån index, men sträcker sig bara fram till en viss månad föregående år: Beräkningen ett år-mån index som visades i formel 12 kombineras med formel 16 på nedanstående sätt: I ovanstående formel tar den första termen i täljare och nämnare ut varandra och kvar blir då en årsförändring som kan skrivas på följande sätt: Månadsförändring i januari för en produktgrupp Månadsförändringen i januari beräknas också med ett år-mån index i täljaren och en indextidarman i nämnaren:

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 12(14) I ovanstående formel ser det ut som att allt faller bort utom, så är dock inte fallet. Indextalet i täljaren utgörs av reviderade siffror, medan motsvarande indextal i nämnaren bygger på oreviderat underlag Övriga månadsförändringar Månadsförändringarna för februari och framåt behöver inte använda någon indextidarman, utan beräknas med år-mån index i både täljare och nämnare: 7.3 Förändringstal för coicop-grupper Sammanvägningen av en coicop-grupp fungerar på samma sätt som beräkningen av KPI exkl. lotteri, dvs. en aritmetisk sammanvägning av berörda produktgrupper. Årsförändringen i formel 7 kan skrivas i termer av produktgrupper, där g(c) avser de produktgrupper som ingår i coicop-grupp c. Vägningstalen för respektive år-mån index V avser den period som utgör bas i tillhörande indextal, medan W avser basperiodens prisnivå men använder konsumtionsbelopp för båda åren. Månadsförändringen i januari ser då ut på följande sätt:

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 13(14) Månadsförändringarna för februari till december får ett enklare uttryck eftersom samma år-år länkar ingår i både täljare och nämnare. Sammansättningen av ovanstående formler kan illustrera förekomsten av den s.k. varukorgseffekten där förändringar i konsumtionsmönstret manifesteras som priseffekter på förändringstalen. Varför detta sker kan tydligast ses i formel 21 ovan, där W avser en kombination av konsumtionsbeloppen för 2008 och För år-mån index avser respektive vägningstal de konsumtionsbelopp som förelåg under basperioden för index. V i täljaren avser således konsumtionsbelopp för 2009 och V i nämnaren avser konsumtionsbelopp för Att varukorgseffekten inte uppstår på månadsförändringarna för februari till december framgår av formel 23 där V i både täljare och nämnare avser konsumtionsbelopp för Olika beräkningsmetoder för förändringstal Ett alternativt sätt att beräkna förändringstalen för produktgrupper nu när kedjade serier beräknas i Pi-09 vore att använda samma metod som för coicop-grupper. Detta kan illustreras genom en utskrivning av årsförändringen beräknad på en kedjad produktgrupp. I likhet med tidigare formler inkluderas inte de index som förekommer i både täljare och nämnare eftersom de tar ut varandra.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 14(14) Ovanstående formel motsvarar formel 21, men utan sammanvägningarna. Utskrivet med indexbastermer blir formeln: Ovanstående formel kan förkortas till: Detta är exakt samma uttryck som i formel 18, vilket visar att det för enskilda produktgrupper inte spelar någon roll om förändringstalen beräknas med nuvarande metod eller på en kedjad serie.

Redovisning av KPI:s förändringstal

Redovisning av KPI:s förändringstal STATISTISKA CENTRALBYRÅN KPI-nämnds pm 1(6) Redovisning av KPI:s förändringstal För beslut Prisenhetens förslag Prisenheten föreslår att nämnden för Konsumentprisindex fattar ett särskilt beslut om att

Läs mer

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm 1(5) Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning I tabellen nedan visas korgeffekten på KPI i januari sedan 2008. Både effekten på månadstalet (förändringen

Läs mer

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm 1(5) Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning I tabellen nedan visas korgeffekten på KPI i januari sedan 2009. Både effekten på månadstalet (förändringen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(12) Beräkning av vägningstal för räntekostnad i KPI För beslut I denna pm presenteras ett förslag till ny vägningstalsberäkning för räntekostnadsindex

Läs mer

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI ES/PR Henrik Björk PM till Nämnden för KPI 2015-05-18 1(6) Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI För beslut Prisenheten föreslår en förbättring av prismätningen av tandvård i konsumentprisindex.

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2009

Kvalitetsvärderingsrapport 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2009 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för de centralt insamlade priserna i KPI under 2009.

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

Fastställda och publicerade KPI-tal med två decimaler

Fastställda och publicerade KPI-tal med två decimaler STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm 1(5) Fastställda och publicerade KPI-tal med två decimaler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att KPItalen ska fastställas och publiceras

Läs mer

Undertäckning i KPI. STATISTISKA CENTRALBYRÅN KPI-nämnds pm 1(6) MP/PR O. Lundin. För diskussion

Undertäckning i KPI. STATISTISKA CENTRALBYRÅN KPI-nämnds pm 1(6) MP/PR O. Lundin. För diskussion STATISTISKA CENTRALBYRÅN KPI-nämnds pm 1(6) Undertäckning i KPI För diskussion Abstract I denna pm ges en kort beskrivning av undertäckningen i KPI, samt vilka områden som enheten framöver har för avsikt

Läs mer

Behandling av säsongsprodukter i KPI

Behandling av säsongsprodukter i KPI STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(13) Behandling av säsongsprodukter i KPI För beslut Ett regelverk för behandling av säsongsprodukter i HIKP (Harmoniserad index för konsumentpriser) har

Läs mer

Alternativ ansats för egna hem: Nuvarande metod med konstanthållen innehavstid kompletterad pm

Alternativ ansats för egna hem: Nuvarande metod med konstanthållen innehavstid kompletterad pm STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI (korrigerad) 1(7) Alternativ ansats för egna hem: Nuvarande metod med konstanthållen innehavstid kompletterad pm För diskussion Abstract En simuleringsberäkning

Läs mer

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013 Föreläsning 9 Logistisk regression och Indexteori Patrik Zetterberg 7 januari 2013 1 / 33 Logistisk regression I logistisk regression har vi en binär (kategorisk) responsvariabel Y i som vanligen kodas

Läs mer

Prisindex för vård och omsorg

Prisindex för vård och omsorg PM 2009-03-19 1 (14) Avd för ekonomi och styrning Håkan Hellstrand Prisindex för vård och omsorg Slutsatser och förslag 1 Kommuner och landsting/regioner upphandlar en växande andel av sin verksamhet.

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2008

Kvalitetsvärderingsrapport 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2008 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts i KPI under 2008. De kvalitetsvärderingsmetoder som

Läs mer

Ej slutligt justerat 1 NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 244 1. Ej slutligt justerat snabbprotokoll

Ej slutligt justerat 1 NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 244 1. Ej slutligt justerat snabbprotokoll Ej slutligt justerat 1 NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 244 1 Ej slutligt justerat snabbprotokoll Plats Statistiska centralbyrån, Karlavägen 100, Stockholm Närvarande Mats Wadman ordförande

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2010

Kvalitetsvärderingsrapport 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(5) Kvalitetsvärderingsrapport 2010 För information Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för centralt insamlade priser i KPI under 2010.

Läs mer

kvoten mellan två på varandra följande tal i en talföljd är konstant alltid lika stor.

kvoten mellan två på varandra följande tal i en talföljd är konstant alltid lika stor. Turen har kommit till geometriska talföljder och summan av en geometrisk talföljd. Talföljden 1,, 4, 8, 16, 3,... är ett exempel på en geometrisk talföljd. Utmärkande för en geometrisk talföljd är att

Läs mer

F5 Index. Beräkning av index. Begreppet index har två innebörder: Christian Tallberg

F5 Index. Beräkning av index. Begreppet index har två innebörder: Christian Tallberg F5 Index Christian Tallberg Avdelningen för Nationalekonomi och Statistik Karlstads universitet Beräkning av index Begreppet index har två innebörder: 1. Visare. Ofta i situationer då vi har ett statistiskt

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, januari Inflationen i januari - procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari - procent I december

Läs mer

Ej slutligt justerat NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 2 1. Ej slutligt justerat snabbprotokoll

Ej slutligt justerat NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 2 1. Ej slutligt justerat snabbprotokoll NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 2 1 Ej slutligt justerat snabbprotokoll Plats Statistiska centralbyrån, Karlavägen 100, Stockholm Närvarande Cecilia Hertzman ordförande ledamöter Magnus

Läs mer

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI)

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) 2012-06-04 En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) I grund och botten mäter både AKI och LCI lönekostnadernas utveckling men med lite olika

Läs mer

Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen

Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen Pm till Nämnden för KPI 1(13) Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen För diskussion I KPI:s elundersökning prismäts ett urval av avtalsformer för leverans av elström till hushåll. Hur dessa ska

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F5

Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Index (Extra material) Linda Wänström Linköpings universitet November 19 Wänström (Linköpings universitet) F5 November 19 1 / 17 Index Ett index beskriver en eller

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2014 Konsumentprisindex 2014, januari Inflationen alltjämt procent i januari Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari procent Inflationen

Läs mer

Finansmarknadsdata Utvärdering av olika framskrivningsalternativ

Finansmarknadsdata Utvärdering av olika framskrivningsalternativ ES/PR-S Niklas Neville och Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-15 1(5) Finansmarknadsdata Utvärdering av olika framskrivningsalternativ För beslut På KPI-nämndens sammanträde nr 250 beslutades

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, 22.5.2001 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001 av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder

Läs mer

Metodjustering för egnahemsposten i KPI. 2. Tidigare beräkningssätt

Metodjustering för egnahemsposten i KPI. 2. Tidigare beräkningssätt STATISTISKA CENTRALYRÅN PM 1(5) Metodustering för egnahesposten i KPI 1. akgrund Nänden för konsuentprisindex beslutade vid sitt saanträde 2009-12- 17 att ustera etoden för beräkning av räntekostnadsindex,

Läs mer

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben Översikt SÅ Index 5 SVERIGES ÅKERIFÖRETAG BOX 7248 103 89 STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0)8-753 54 0 0 +46 (0)8-755 60 01 email: info@akeri.se www.akeri.se 2(13) Kostnadsförändring

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari

Läs mer

Bilaga 4. Nya riktlinjer för konsumentprisindex

Bilaga 4. Nya riktlinjer för konsumentprisindex Bilaga 4 Nya riktlinjer för konsumentprisindex Bilaga 4 Nya riktlinjer för konsumentprisindex 2 1 Bakgrund Konsumentprisindex (KPI) spelar en viktig roll för den ekonomiska politiken som underlag för priskompensation

Läs mer

Undertäckning i KPI. 1 Bakgrund och syfte. PM till Nämnden för KPI 2014-04-16 1(6) ES/PR-S Niklas Neville och Maria Hjalmarsson.

Undertäckning i KPI. 1 Bakgrund och syfte. PM till Nämnden för KPI 2014-04-16 1(6) ES/PR-S Niklas Neville och Maria Hjalmarsson. ES/PR-S Niklas Neville och Maria Hjalmarsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-16 1(6) Undertäckning i KPI För information Sammanfattning I denna pm ges en kort beskrivning av undertäckningen i KPI, samt

Läs mer

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson och Emanuel Carlsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-07 1(13) Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex För beslut Dagens räntesatsindex i KPI använder de listräntor som

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

Något om index. 1 Enkla och sammansatta index. LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen Statistik Anders Nordgaard

Något om index. 1 Enkla och sammansatta index. LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen Statistik Anders Nordgaard LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska institutionen Statistik Anders Nordgaard Något om index 1 Enkla och sammansatta index Om man har tillgång till prisuppgifter över en tidsperiod på alla varor och/eller

Läs mer

MÖNSTER OCH TALFÖLJDER

MÖNSTER OCH TALFÖLJDER MÖNSTER OCH TALFÖLJDER FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL OCH SYFTE Genomgång av viktiga matematiska begrepp, uttryck och symboler med anknytning till mönster och talföljder. Skälet till att välja detta innehåll

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 5 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 12, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 12, 2015 1 / 16 Index Ett index beskriver en eller era

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer De allra flesta länder med inflationsmål inklusive Sverige har någon typ av konsumentprisindex (KPI) som målvariabel för penningpolitiken. I den här ekonomiska kommentaren beskrivs

Läs mer

Argumentation med index

Argumentation med index Statistisk kommunikationsfärdighet Argumentation med index GÖRAN ANDERSSON Den här artikeln inleds med tre exempel på användningen av prisindexserier för omräkning från löpande till fasta priser. Två av

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 13.3.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 73/5 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 19 oktober 2012 över ett förslag om ändring av kommissionens

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 Priser och kostnader 2017 Konsumentprisindex 2017, januari Inflationen i januari procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari procent I december var

Läs mer

Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod

Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(7) Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod Enhetens förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att en ny beräkningsmetod införs för tomträttsindexet så snart

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Växla från R77 till Avfallsindex A12

Växla från R77 till Avfallsindex A12 Växla från R77 till Avfallsindex A12 Allmänt SCB fastställer sedan 1977 index i fyra serier med beteckningen R77, Renhållningsindex. Serierna kommer att upphöra i december 2013. För affärer som löper längre

Läs mer

Kvalitetsvärderingar 2004

Kvalitetsvärderingar 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) Kvalitetsvärderingar 2004 Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som har gjorts under 2004 i de beräkningar som görs centralt på ES/PR. I en bilaga till denna PM beskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403 Spelskatt, Avsnitt 8 403 8 Spelskatt 8.1 Författningar m.m. Lag (1972:820) om skatt på spel, prop. 1972:128, SkU 1972:66 Lagändringar SFS 1973:319 ändr. 1 SkU 1973:37 SFS 1975:145 ändr. författningsrubr,

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Privatleasing av bil i KPI

Privatleasing av bil i KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Olga Varlakova Miykal Tareke 2016-10-17 1(5) Privatleasing av bil i KPI För diskussion Marknaden för privatleasing av bil växer mycket kraftigt och utgör

Läs mer

Bilaga 1 - PM. Byte av målvariabel och introduktion av variationsband. Sammanfattning

Bilaga 1 - PM. Byte av målvariabel och introduktion av variationsband. Sammanfattning Bilaga 1 - PM DATUM: 2017-05-11 AVDELNING: APP SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR [Diarienummer]

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(10) ES/PR/Egnahem Olle Grünewald, Oscar Lundin, Henrik Allansson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(10) ES/PR/Egnahem Olle Grünewald, Oscar Lundin, Henrik Allansson STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(10) Snabba priser i långsam statistik, dags att växla upp? - Användning av fastighetspriser i KPI För beslut Abstract I denna pm presenteras vilka fastighetspriser,

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 Priser och kostnader Konsumentprisindex, mars Inflationen i mars procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i mars procent I februari var inflationen procent

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2012 PR0101

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2012 PR0101 Ekonomisk Statistik/Priser 2012-02-16 1(16) Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2012 PR0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, augusti Inflationen alltjämt - procent i augusti Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande - procent

Läs mer

Användning av kassaregisterdata från Systembolaget för egen uträkning av index

Användning av kassaregisterdata från Systembolaget för egen uträkning av index 1(7) PM till Nämnden för KPI PCA/MFO-S och ES/PR-S 2015-05-18 Fredrik Jonsson och Edith Brodda Jansen Användning av kassaregisterdata från Systembolaget för egen uträkning av index För beslut I samband

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Konsumentprisindex. Inflationen i januari 0,0 procent. 2016, januari

Konsumentprisindex. Inflationen i januari 0,0 procent. 2016, januari Priser och kostnader 2016 Konsumentprisindex 2016, januari Inflationen i januari 0,0 procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 0,0 procent I december

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI ES/PR-S PM till Nämnden för KPI Erik Hauer, Miykal Tareke 2015-10-16 1(6) Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI För beslut Prisenheten föreslår att samla in rekommenderade listpriser

Läs mer

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter Cirkulärnr: 16:70 Diarienr: 16/07222 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Helén Örtegren Datum: 2016-12-20 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Tabell 1 Tabell 2 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2003

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2003 Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2003 PR0101 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Konsumentprisindex, Nettoprisindex

Läs mer

Dekomponering av löneskillnader

Dekomponering av löneskillnader Lönebildningsrapporten 2013 133 FÖRDJUPNING Dekomponering av löneskillnader Den här fördjupningen ger en detaljerad beskrivning av dekomponeringen av skillnader i genomsnittlig lön. Först beskrivs metoden

Läs mer

Myntbarometern. Magnus Wijk 2009, Du får gärna citera denna skrift under förutsättning att du uppger källan.

Myntbarometern. Magnus Wijk 2009, Du får gärna citera denna skrift under förutsättning att du uppger källan. Myntbarometern Magnus Wijk 2009, Du får gärna citera denna skrift under förutsättning att du uppger källan. Myntbarometern Myntbarometern visar hur värderingspriserna för Oscar II:s och Gustav V:s reguljära

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2001:3

INFLATIONSRAPPORT 2001:3 ENKÄTSTUDIE ÖVER SVENSKA FÖRETAGS PRISSÄTTNINGSBETEENDE Företags prissättningsbeteende är en central fråga för att förstå vilka effekter penningpolitiken har på inflationen och hur prisnivån påverkas av

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 1 1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 2 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Vägda medeltal o Standardvägning o Index Angående projektet: Senast onsdagen 6 mars 17:00 ska ni ha lämnat in gruppindelning och definition av problemområde!

Läs mer

Förändrad statistisk redovisning av public service

Förändrad statistisk redovisning av public service PUBLIC SERVICE 1 (5) 2017-12-14 Johan Norberg Nationalräkenskaper Förändrad statistisk redovisning av public service I september 2019 kommer SCB ändra redovisningen i nationalräkenskaperna avseende radio-

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011 Index Ett index är ett sätt att jämföra prisnivåer/utvecklingar mellan tidpunkter (de är således en form av tidsserier). Först inför vi en

Läs mer

Konsumentprisindex för pensionärer 2011

Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Innehåll sid 3 sid 4 sid 7 sid 10 sid 12 sid 15 Inledning Konsumtionsmönster Utveckling under 2000-talet Konsumentpriser Prisindex för pensionärer Sammanfattning

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011 Index Ett index är ett sätt att jämföra prisnivåer/utvecklingar mellan tidpunkter (de är således en form av tidsserier). Först inför vi en

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Kvalitetsvärderingar av hemelektronik

Kvalitetsvärderingar av hemelektronik 1(11) ES/PR PM till Nämnden för KPI Martina Sundström Kristoffer Olsson 2015-10-14 Kvalitetsvärderingar av hemelektronik För diskussion Denna pm tar upp alternativ på kvalitetsvärderingsmetoder för bedömningsmässiga

Läs mer

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2010 PR0101

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2010 PR0101 Ekonomisk Statistik/Priser 2010-02-17 1(15) Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2010 PR0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer