STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTISKA CENTRALBYRÅN"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(14) Lotteri i KPI För beslut Föreliggande PM syftar till att visa hur förändringstalen för index avseende lotteri (samlad beteckning för en rad olika spelformer) kan beräknas. Den principiella lösningen för beräkningen av detta index fastslogs av nämnden 1993, men sedan indexomläggningen 2005 har det inte fastslagits någon beräkningsmetod för produktgruppens förändringstal inom ramen för den nya indexkonstruktionen. Enheten föreslår att förändringstalen för lotteri beräknas på samma sätt som förändringstal för coicop-grupper, vilket enligt enhetens tolkning överensstämmer med den principiella tanken bakom beräkningen av lotteriindex. Avslutningsvis konstateras att det inom HIKP-sammarbetet pågår en diskussion om huruvida lotteri ska inkluderas i HIKP och vilken metod som i så fall bör användas. Det här arbetet befinner sig på ett tidigt stadium och enheten gör bedömningen att ett beslut i den här frågan kommer att dröja. Om det blir aktuellt att inkludera lotteri får dock enheten anledning att återkomma med en diskussion kring den svenska beräkningsmetoden. Principerna bakom den nuvarande beräkningsmetoden för lotteriindex 1 i KPI beslutades av nämnden , med en mindre komplettering När omläggningen av indexkonstruktionen genomfördes 2005 föranledde det inga principiella förändringar av beräkningsmetoden för lotteriindex, utan det skedde en naturlig övergång till användning av de nya typerna av indexlänkar. Bytet av indexkonstruktion fick därmed betydelse för beräkningen av förändringstal för produktgruppen, något som inte har behandlats specifikt av nämnden. Av den här anledningen presenteras inga förändringstal för produktgruppen. Syftet med föreliggande underlag är att presentera hur förändringstal för produktgruppen för lotteri kan beräknas på ett sätt som överensstämmer med den principiella tanken bakom utformningen av index för lotteri. Lotteri har funnits med länge i det svenska konsumentprisindexet. Inom det europeiska samarbetet kring beräkningen av det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) saknas det dock riktlinjer för hur lotteri bör prismätas och det är därför utelämnat. Samtidigt använder olika länder olika metoder för att prismäta lotteri i sina nationella KPI. Underlaget syftar 1 Lotteri används i detta PM som ett samlingsbegrepp för olika typer av spel och vadslagning. 2 Sammanträde nr Sammanträde nr 206

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 2(14) därför också till att redogöra för det arbete som har påbörjats inom Eurostat kring ett eventuellt inkluderande av lotteri i HIKP. 1 Beräkningsmetod för lotteri i KPI Ursprungligen beräknades index för lotteri genom att följa priset på en penninglott, men 1965 övergicks till att mäta utvecklingen av lotteriorganisatörens kvarhållna belopp per satsad krona, dvs. den del av kronan som konsumenten inte får tillbaka i form av vinstutdelning (i fortsättningen kallat konsumtionsandelen) var frågan uppe i nämnden igen eftersom enheten konstaterade att den här metoden innebar en underskattande bias så längre övriga priser ökar. Nämnden beslutade då att det kvarhållna beloppet ska skall avse en realt oförändrad krona. Beslutet från 1993 följdes upp 2000, då det konstaterades att det var olämpligt att basera index för konsumtionsandelen på den totala omsättningen minus total vinstutbetalning. Skälet till detta angavs vara att olika spelformer istället bör betraktas som separata produkter som uppfyller olika typer av behov. Förskjutningar mellan spelen ansågs därmed vara uttryck för förändrade preferenser, snarare än konsumenternas optimeringsbeteende. 4 Nämnden beslutade därför att index för konsumtionsandelen ska beräknas genom att följa konsumtionsbeloppen för de olika spelformerna, men bara låta index påverkas av förändringar i konsumtionsandelen för respektive spel 5. Index för lotteri ska således visa utvecklingen av det kvarhållna beloppet av en realt oförändrad krona, vilket åstadkoms genom att multiplicera två delindex. Dels det ovan beskrivna indexet för konsumtionsandelen och dels ett index som utgörs av KPI exkl. lotteri. Konsumtionsbeloppet för detta index ska, i enlighet med nationalräkenskapernas principer, avse nettobeloppet mellan gjorda insatser och utbetalade vinster. I likhet med övriga konsumtionsbelopp i KPI avser beloppet konsumtionen två år tillbaka. 1.1 Beräkningen i praktiken Lotteri inkluderas i KPI genom beräkningen av en produktgrupp som heter Lotteri tips och toto med produktgruppskoden 7808 (under 2011 är vägningstalet 12,9 promille). Beskrivningen i föregående avsnitt utförs i praktiken för den här produktgruppen genom att beräkna ett s.k. år-mån index för konsumtionsandelen 6, som sedan multipliceras med KPI exklusive lotteri, det vill säga en sammanvägning av år-mån index för samtliga produktgrupper i KPI utom lotteri 7. Detta kan skrivas på nedanstående sätt: 4 Dalén Se formel 11 i appendix 6 Se formel 12 i appendix 7 Se formel 13 i appendix

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 3(14) Beräkningen av år-år index fungerar på motsvarande sätt, genom att multiplicera ett år-år index för konsumtionsandelen med ett år-år index för KPI exklusive lotteri 8. Sammanslagningen av KPI exklusive lotteri och index för konsumtionsandelen sker således med färdiga år-mån resp. år-år index. Ett mer naturligt tillvägagångssätt hade möjligen varit att multiplicera ihop indexbas 9 för konsumtionsandelen resp. KPI exkl. lotteri, och därefter bygga upp ett år-mån index för lotteri. Så görs t.ex. i räntekostnadsposten där delindex för räntesatser multipliceras med delindex för kapitalstocken. Förklaringen till att så inte sker i det här fallet är att indexbas för olika produktgrupper inte vägs samman för coicop-grupper, vilket innebär att det inte finns någon indexbas för KPI exkl. lotteri. 2 Beräkning av förändringstal i KPI Huvudfrågan för detta PM är hur förändringstalen för lotteri ska beräknas, men för att belysa den här frågeställningen behövs först en genomgång av hur förändringstalen beräknas på olika nivåer i KPI. 2.1 Förändringstal för produktgrupper Den lägsta indexnivån i KPI där förändringstal presenteras är produktgrupperna som kännetecknas av fyrsiffriga koder, nedan beskrivs hur dessa förändringstal beräknas. Årsförändring Vid beräkningen av en årsförändring används det vanliga år-mån indexet med aktuell månad i täljaren. I nämnaren används ett index kallat indextidarman 10 som har samma basår som år-mån indexet, men som bara sträcker sig till motsvarande månad föregående år. En årsförändring kan därför skrivas på nedanstående sätt 11 : 8 Se formel 15 i appendix 9 Index med december föregående år som bas 10 Se formel 16 i appendix 11 Se formel 17 i appendix för en formulering i termer av indexbas

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 4(14) Månadsförändring i januari Vid beräkningen av månadsförändringen i januari används ett motsvarande uttryck som i formel 3, dvs. ett år-mån index i täljaren och en indextidarman i nämnaren 12 : Övriga månadsförändringar Vid månadsförändringarna som presenteras för index avseende februari till december blir beräkningen något enklare eftersom två år-mån index kan användas 13 : 2.2 Förändringstal för coicop-grupper Förändringstalen för olika coicop-grupper (och således även KPI totalt), som utgör sammanvägningar av produktgrupper beräknas på ett annorlunda sätt. Beräkningen sker på en kedjad serie, normalt med 1980 som basår, och ser likadan ut oavsett vilket förändringstal som avses. I formlerna nedan avser c coicop-grupp. I ovanstående formel motsvaras kedjan från 1980 till 2008 i täljaren av exakt samma uttryck i nämnaren som således tar ut varandra. Det som skiljer täljare och nämnare åt är den sista delen av kedjan, som visas i nedanstående formel. En coicop-grupp består av en sammanvägning av ett visst antal produktgrupper och formel 7 kan därför även skrivas i termer av produktgrupper, vilket görs i formel 21 i appendix. 12 Se formel 19 i appendix för en formulering i termer av indexbas 13 Se formel 20 i appendix för en formulering i termer av indexbas

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 5(14) 2.3 Varukorgseffekten Förklaringen till att det används olika metoder vid beräkningen av förändringstal är delvis att det för coicop-grupperna har ansetts vara viktigt med en enkel och transparent beräkningsmetod, vilket blir fallet eftersom beräkningen då sker på samma sätt oavsett för vilken tidsperiod som prisförändringen ska avse. För produktgrupperna har det inte varit praktiskt möjligt att göra på samma sätt eftersom det, före övergången till det nya produktionssystemet (Pi-09), inte skett någon kontinuerlig beräkning av kedjade indexserier. Enskilda produktgrupper kan komma och gå och sådana kedjningar har därför bara gjorts i uppdragssammanhang. Valet av beräkningsmetod för coicop-grupperna får följden att förändringar i de vägningstal som används för att väga samman produktgrupper till coicopgrupper kommer att påverka årsförändringarna, samt månadsförändringen i januari. Detta beror på att år-år och år-mån index i täljaren på formel 7 använder andra vägningstal för att väga samman produktgrupperna inom coicop-gruppen än vad som används i år-mån index i nämnaren. Detta illustreras i formel 21 och 22 i appendix. Effekten av vägningstalsförändringar på coicop-gruppernas förändringstal för kallas för varukorgseffekten. Motiveringen till att den här effekten tillåts påverka förändringstalen är att en förändring av konsumtionsbeloppen (och därigenom vägningstalen) ses som ett uttryck för konsumenternas förändrade köpbeteende, vilket utgör en påverkan på de levnadskostnader som KPI syftar till att mäta. Således är varukorgseffekten i regel alltid negativ eftersom konsumenter ökar sin konsumtion av varor som blivit relativt billigare. Med andra ord så kan produktgrupper där priserna har gått upp relativt mycket få lägre vägningstal vid sammanvägningen i täljaren på formel 7, än vad motsvarande produktgrupper har i nämnaren. Detta innebär då att uttrycket i täljaren blir lägre än i nämnaren (även om de faktiska priserna hade varit oförändrade under det senaste året). Varukorgseffekten finns med i samtliga årsförändringar för coicop-grupper, samt i månadsförändringen mellan december och januari. Däremot förekommer ingen varukorgseffekt på de övriga månadsförändringarna, detta beror på att vägningstalen som används vid beräkningen av dessa är de samma i både täljare och nämnare. 14 Att beskriva varukorgseffekten som ett uttryck för konsumenternas substitution mellan olika produkter är dock inte riktigt hela sanningen, det sker naturligtvis även förändringar i konsumtionen av enskilda produkter inom varje produktgrupp. Den här effekten kommer med i index genom att interna vägningstal inom produktgrupperna uppdateras när föregående års indexbas revideras vid varje årsskifte. Betydelsen av detta exemplifieras i formel 19 i appendix, där indexbaserna för december 2010 inte är de samma 14 Se formel 23 i appendix

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 6(14) i täljare och nämnare. I normalfallet är dock dessa revideringseffekter relativt små i jämförelse med den övriga varukorgseffekten och därför åsyftar varukorgseffekten i den här beskrivningen bara den del som kommer av förändringar i produktgruppernas vägningstal. 2.4 Alternativ beräkning för produktgrupper Eftersom beskrivningen i föregående del handlar om sammanvägning av flera produktgrupper så innebär det att den typen av varukorgseffekt inte uppstår för en normal enskild produktgrupp. Frågan kan då ställas om det finns någon skillnad mellan att beräkna förändringstal på en kedjad serie för en enskild produktgrupp jämfört med den nuvarande beräkningsmetoden med indextidarman. Så är dock inte fallet, för en enskild produktgrupp blir resultatet det samma oavsett vilken beräkningsmetod som används. Detta visas med formler i avsnitt 7.4 i appendix. 3 Förändringstal för lotteri Efter ovanstående genomgång kvarstår nu frågan hur förändringstalet för lotteri ska beräknas. En metod som skulle förefalla naturlig är att beräkna förändringstalen på samma sätt som för övriga produktgrupper, dvs. med indextidarman. Detta index kan enkelt beräknas för konsumtionsandelen på det sätt som beskrivs i formel 16. I likhet med beräkningen av ett år-mån index för lotteri måste indextidarman för konsumtionsandelen multipliceras med indextidarman för KPI exklusive lotteri. Indextidarman används bara för att beräkna förändringstalen på produktgruppsnivå och därför sker ingen sammanvägning av dessa index till coicopnivåer. En sådan sammanvägning kan dock göras för KPI exklusive lotteri med hjälp av de befintliga vägningstalen för produktgrupperna. Beräkningen av en årsförändring för produktgruppen lotteri skulle då se ut på följande sätt: Den sista delen i ovanstående ekvation kan skrivas på följande sätt, där g avser samtliga produktgrupper i KPI utom lotteri (7808) och V avser produktgruppsvikt:

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 7(14) I föregående avsnitt framgick att det inte spelar någon roll om förändringstalet beräknas med indextidarman eller på en kedjad serie när det handlar om en enskild produktgrupp, detta eftersom det inte sker någon sammanvägning i uttrycket. Formel 9 visar dock att den speciella utformningen av produktgruppen för lotteri innebär att det ingår just en sådan sammanvägning i beräkningen, vilket aktualiserar frågan om varukorgseffekten. Eftersom de båda sammanvägda indextalen i formel 9 har samma basperiod använder de också samma vägningstal, vilket innebär att varukorgseffekten inte inkluderas vid beräkningen av förändringstalet med ovanstående metod. I beskrivningen av vad prisindex för lotteri ska mäta framgick att avsikten är att visa utvecklingen av det kvarhållna beloppet av en realt oförändrad krona. I avsnittet om varukorgseffekten framgick att denna ses som ett uttryck för konsumenternas förändrade beteende, vilket påverkar deras levnadskostnader. För att leva upp till principen om utvecklingen av en realt oförändrad krona förefaller det därför rimligare att varukorgseffekten även inkluderas i förändringstalen. Detta kan bara göras genom att använda samma beräkningsmetod som för coicop-grupperna, dvs. beräkna förändringstalet på en kedjad serie för produktgruppen lotteri. Årsförändringen beräknas då på följande sätt: Om gemensamma index i täljare och nämnare tas bort kvarstår nedanstående uttryck: Beståndsdelarna i ovanstående formel finns beskrivna i formel 14 och 15 i appendix. En positiv egenskap med att inkludera varukorgseffekten är att förändringstalen då överensstämmer med utvecklingen av den kedjade serien, vilket förändringstalen för vanliga produktgrupper gör, trots att de beräknas på ett annorlunda sätt. Om förändringstalen för lotteri skulle beräknas på samma sätt som för övriga produktgrupper (med indextidarman) kommer däremot förändringstalen inte ge samma utfall som motsvarande förändring beräknad på den kedjade serien. Den föreslagna beräkningsmetoden kan implementeras relativt enkelt i Pi-09 eftersom en kedjad serie redan beräknas för produktgruppen.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 8(14) 4 Diskussioner om lotteri i HIKP När HIKP började beräknas valdes av praktiska skäl att inte inkludera lotteri eftersom det var svårt att ge en bra definition av vad som utgör priset. Eurostat har tagit upp frågan till diskussion, men produkten är fortfarande utelämnad och det finns skilda åsikter bland medelsländerna kring huruvida lotteri bör vara inkluderat. Den finska statistikbyrån presenterade förra året en rapport 15 om medlemsländernas syn på den här frågan, samt förslag på hur priset kan definieras för olika typer av spel och lotterier. Det framgick att 17 av 29 länder som beräknar HIKP (ett land svarade inte) ej inkluderar lotteri i sina nationella konsumentprisindex. På frågan om lotteri bör inkluderas i HIKP var 16 länder positiva och åtta var emot. Av de tolv länder som inkluderar lotteri så betraktar åtta av dem en förändring i vinstandelen som en prisförändring och endast två använder inte nettovikter (dvs. omsättning minus utbetalda vinstbelopp). I den finska rapporten används begreppet games of chance som inkluderar lotterier, kasinospel, spelmaskiner vadslagning, bingo m.m.. Detta är samma spelformer som i detta PM åsyftas med benämningen lotteri. Rapporten går igenom de olika spelformerna och identifierar vilken prisindikator som bör användas i respektive fall. Den generella tanken är att för varje spelform mäta nettopriset för spelet (insats minus vinst) så att en förändring av vinstandelen registreras som en prisförändring. Det här priset är dock ofta svårt att observera i praktiken. För s.k. slumpspel där sannolikheten för vinst är lika stor för alla spelare och vinstandelen ligger fast föreslås att storleken på det satsade beloppet används som proxy. För spel som involverar någon grad av skicklighet, exempelvis poker, föreslås att servicekostnaden för ett visst satsat belopp beräknas med hjälp av data från exempelvis casinon. Även när det gäller viktunderlag förespråkas nettoprincipen, dvs. omsättningsbeloppet minus de utbetalade vinsterna. 5 Slutsatser Det främsta syftet med detta underlag var att utreda hur förändringstal kan beräknas på ett korrekt sätt. Genomgången har visat att en beräkning av förändringstalen på samma sätt som för övriga produktgrupper skulle resultera i en exkludering av den effekt på levnadskostnaderna som uppstår av konsumenternas ändrade konsumtionssammansättning (varukorgseffekten), vilket inte bedöms vara i linje med principen bakom beräkningsmetoden. Vidare konstateras att förändringstalen beräknade på ett sådant sätt inte skulle överrensstämma med utvecklingen av en kedjad serie för lotteri. Enheten föreslår därför att förändringstalen för produktgruppen avseende lotteri beräknas på samma sätt som för coicop-grupper och därigenom inkluderar KPI:s varukorgseffekt. 15 INE, ISTAT and Statistics Finland 2010

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 9(14) Diskussionerna inom HIKP-samarbetet är inte så långt gånga att de föranleder något förslag till förändring av den svenska beräkningsmetoden för lotteri. Det framgick att många länder inte inkluderar lotteri i sina nationella konsumentprisindex och att det finns ett visst motstånd för en inkludering i HIKP, Eurostat ansåg dock frågan bör fortsätta att diskuteras. Slutsatsen är att det sannolikt dröjer länge innan det kan bli aktuellt att inkludera lotteri i HIKP. Men om så sker kan det bli aktuellt att ta upp den svenska metodlösningen till diskussion igen. 6 Referenser J. Dalén (2000), Index för lotteri, tips, toto i KPI, pm till nämnden för KPI, INE, ISTAT och Statistics Finland (2010), Games of chance and HICP, HICP working group,

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 10(14) 7 Appendix 7.1 Beräkningen av index för lotteri Den grundläggande byggstenen i KPI:s indexkonstruktion är indexbas, som är ett index med december föregående år som bas. Övriga index i KPI konstrueras med hjälp av dessa. Indexbas presenteras nedan för konsumtionsandelen k, där i avser spelform och O avser omsättningsbelopp (intäkterna för spelet före utbetalda vinster) för spelformen två år tidigare: Ovanstående typ av indextal används för att på normalt sätt konstruera ett s.k. år-mån index. År-mån index för KPI exkl. lotteri beräknas på samma sätt som vid sammanvägningen av samtliga produktgrupper till KPI, med den enda skillnaden att år-mån index för produktgruppen för lotteri (7808) inte inkluderas. Därför avser g samtliga produktgrupper i KPI utom lotteri, V avser produktgruppsvikt. Formel 12 och 13 används för att konstruera år-mån index för lotteri, såsom presenterades i formel 1: År-år index för lotteri beräknas på motsvarande sätt genom att multiplicera år-år index för konsumtionsandelen (första termen) med år-år index för KPI exkl. lotteri (andra termen), W avser walshvikt för resp. produktgrupp.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 11(14) 7.2 Beräkningen av förändringstal för produktgrupper Årsförändring Vid beräkningen av årsförändringen för en produktgrupp, samt månadsförändringen i januari används ett index kallat indextidarman. Konstruktionen påminner mycket om ett år-mån index, men sträcker sig bara fram till en viss månad föregående år: Beräkningen ett år-mån index som visades i formel 12 kombineras med formel 16 på nedanstående sätt: I ovanstående formel tar den första termen i täljare och nämnare ut varandra och kvar blir då en årsförändring som kan skrivas på följande sätt: Månadsförändring i januari för en produktgrupp Månadsförändringen i januari beräknas också med ett år-mån index i täljaren och en indextidarman i nämnaren:

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 12(14) I ovanstående formel ser det ut som att allt faller bort utom, så är dock inte fallet. Indextalet i täljaren utgörs av reviderade siffror, medan motsvarande indextal i nämnaren bygger på oreviderat underlag Övriga månadsförändringar Månadsförändringarna för februari och framåt behöver inte använda någon indextidarman, utan beräknas med år-mån index i både täljare och nämnare: 7.3 Förändringstal för coicop-grupper Sammanvägningen av en coicop-grupp fungerar på samma sätt som beräkningen av KPI exkl. lotteri, dvs. en aritmetisk sammanvägning av berörda produktgrupper. Årsförändringen i formel 7 kan skrivas i termer av produktgrupper, där g(c) avser de produktgrupper som ingår i coicop-grupp c. Vägningstalen för respektive år-mån index V avser den period som utgör bas i tillhörande indextal, medan W avser basperiodens prisnivå men använder konsumtionsbelopp för båda åren. Månadsförändringen i januari ser då ut på följande sätt:

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 13(14) Månadsförändringarna för februari till december får ett enklare uttryck eftersom samma år-år länkar ingår i både täljare och nämnare. Sammansättningen av ovanstående formler kan illustrera förekomsten av den s.k. varukorgseffekten där förändringar i konsumtionsmönstret manifesteras som priseffekter på förändringstalen. Varför detta sker kan tydligast ses i formel 21 ovan, där W avser en kombination av konsumtionsbeloppen för 2008 och För år-mån index avser respektive vägningstal de konsumtionsbelopp som förelåg under basperioden för index. V i täljaren avser således konsumtionsbelopp för 2009 och V i nämnaren avser konsumtionsbelopp för Att varukorgseffekten inte uppstår på månadsförändringarna för februari till december framgår av formel 23 där V i både täljare och nämnare avser konsumtionsbelopp för Olika beräkningsmetoder för förändringstal Ett alternativt sätt att beräkna förändringstalen för produktgrupper nu när kedjade serier beräknas i Pi-09 vore att använda samma metod som för coicop-grupper. Detta kan illustreras genom en utskrivning av årsförändringen beräknad på en kedjad produktgrupp. I likhet med tidigare formler inkluderas inte de index som förekommer i både täljare och nämnare eftersom de tar ut varandra.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 14(14) Ovanstående formel motsvarar formel 21, men utan sammanvägningarna. Utskrivet med indexbastermer blir formeln: Ovanstående formel kan förkortas till: Detta är exakt samma uttryck som i formel 18, vilket visar att det för enskilda produktgrupper inte spelar någon roll om förändringstalen beräknas med nuvarande metod eller på en kedjad serie.

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2009

Kvalitetsvärderingsrapport 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2009 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för de centralt insamlade priserna i KPI under 2009.

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2008

Kvalitetsvärderingsrapport 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2008 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts i KPI under 2008. De kvalitetsvärderingsmetoder som

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2010

Kvalitetsvärderingsrapport 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(5) Kvalitetsvärderingsrapport 2010 För information Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för centralt insamlade priser i KPI under 2010.

Läs mer

Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen

Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen Pm till Nämnden för KPI 1(13) Sammanvägning av avtalsformer i elundersökningen För diskussion I KPI:s elundersökning prismäts ett urval av avtalsformer för leverans av elström till hushåll. Hur dessa ska

Läs mer

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI)

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) 2012-06-04 En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) I grund och botten mäter både AKI och LCI lönekostnadernas utveckling men med lite olika

Läs mer

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben Översikt SÅ Index 5 SVERIGES ÅKERIFÖRETAG BOX 7248 103 89 STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0)8-753 54 0 0 +46 (0)8-755 60 01 email: info@akeri.se www.akeri.se 2(13) Kostnadsförändring

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari

Läs mer

Undertäckning i KPI. 1 Bakgrund och syfte. PM till Nämnden för KPI 2014-04-16 1(6) ES/PR-S Niklas Neville och Maria Hjalmarsson.

Undertäckning i KPI. 1 Bakgrund och syfte. PM till Nämnden för KPI 2014-04-16 1(6) ES/PR-S Niklas Neville och Maria Hjalmarsson. ES/PR-S Niklas Neville och Maria Hjalmarsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-16 1(6) Undertäckning i KPI För information Sammanfattning I denna pm ges en kort beskrivning av undertäckningen i KPI, samt

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson och Emanuel Carlsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-07 1(13) Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex För beslut Dagens räntesatsindex i KPI använder de listräntor som

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer De allra flesta länder med inflationsmål inklusive Sverige har någon typ av konsumentprisindex (KPI) som målvariabel för penningpolitiken. I den här ekonomiska kommentaren beskrivs

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Kvalitetsvärderingar 2004

Kvalitetsvärderingar 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) Kvalitetsvärderingar 2004 Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som har gjorts under 2004 i de beräkningar som görs centralt på ES/PR. I en bilaga till denna PM beskrivs

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI ES/PR-S PM till Nämnden för KPI Erik Hauer, Miykal Tareke 2015-10-16 1(6) Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI För beslut Prisenheten föreslår att samla in rekommenderade listpriser

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Internetinsamling och e-handel i KPI 1

Internetinsamling och e-handel i KPI 1 ES/PR-S Emanuel Carlsson och Maria Walldov PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 Internetinsamling och e-handel i KPI 1 1(15) För diskussion Denna pm redogör för preliminära resultat från projektet Internetpriser

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel ATT RÄKNA MED INDEX 1. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen inom lastbilstransporter mäts av SCB. Mätningarnas resultat presenteras som indextal. Ett indextal anger ett värde i förhållande till ett

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2011 PR0101

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2011 PR0101 Ekonomisk Statistik/Priser 2011-02-17 1(16) Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2011 PR0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

Ej slutligt justerat 1 NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 252 1. Ej slutligt justerat snabbprotokoll

Ej slutligt justerat 1 NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 252 1. Ej slutligt justerat snabbprotokoll Ej slutligt justerat 1 NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 252 1 Ej slutligt justerat snabbprotokoll Plats Statistiska centralbyrån, Karlavägen 100, Stockholm Närvarande Folke Carlsson ordförande

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Vikter inom Avskrivningar

Vikter inom Avskrivningar 1(11) ES/PR-S PM till Nämnden för KPI Emanuel Carlsson 2015-10-14 Vikter inom Avskrivningar För diskussion Andelarna mellan material och tjänst inom produktgruppen Avskrivningar har, i brist på bättre

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

Genomsnittsräntor i räntesatsindex

Genomsnittsräntor i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson PM till Nämnden för KPI 2013-10-17 1(11) Genomsnittsräntor i räntesatsindex För diskussion En övergång till finansmarknadsstastikens (FMR-statistiken) genomsnittsräntor innebär

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet.

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. Praktisk handledning Lastbilsindex i samband med avfallsentreprenader Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. 2 Innehåll INLEDNING... 3 VAD ÄR LASTBILSINDEX OCH HUR TAS

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Riksbanksfullmäktige ska enligt riksbankslagen varje år lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst som till stora delar levereras in till statskassan. Sedan 1988 beräknas

Läs mer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer Höstlov Uppgift nr 1 Ge en lösning till ekvationen 0 434,2-13x 3 Ange både exakt svar och avrundat till två decimalers noggrannhet. Uppgift nr 2 Huvudräkna lg20 + lg50 Uppgift nr 3 Ge en lösning till ekvationen

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 331 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx

Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx HANDLEDNING 1 (10) Datum Handledning till Excelfil Prognosverktyg_v_1_1.xlsx Inledning Viktigt att veta Energimarknadsinspektionen (EI) har tagit fram ett stöd i form av en Excelfil (Prognosverktyg_v_1_1.xlsx)

Läs mer

Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A

Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A PM - Ei PM2013:03 Ei R2013:02 Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen PM2013:03 Författare:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB och CC Ernst & Young AB Box 4279 203 14 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Tredje avstämningen av bostadsbidrag

Tredje avstämningen av bostadsbidrag REDOVISAR 21:6 Tredje avstämningen av bostadsbidrag Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar Enheten för statistisk analys 21-6-14 Upplysningar: Katriina Severin

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Laboration 2. Artificiell Intelligens, Ht 2004 2004-10-19 Lärare: Christina Olsén Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink

Laboration 2. Artificiell Intelligens, Ht 2004 2004-10-19 Lärare: Christina Olsén Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink Artificiell Intelligens, Ht 2004 2004-10-19 Lärare: Christina Olsén Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink Laboration 2 Laboranter: Johan Bystedt (dit02lbt) Alexander Pettersson (dit02apn) Stefan

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Metodrapport för Avfallsindex för förbränning 2011

Metodrapport för Avfallsindex för förbränning 2011 2011 Metodrapport för Avfallsindex för förbränning 2011 Stefan Pettersson och Malin Sundberg SCB 2011-09- 21 2012-02- 27 uppdaterad version M E T O DR APPO R T F Ö R A V F A L LSIND E X F Ö R F Ö RBR Ä

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Introduktion. Exempel Övningar Lösningar 1 Lösningar 2 Översikt

Introduktion. Exempel Övningar Lösningar 1 Lösningar 2 Översikt KTHs Sommarmatematik 2002 Exempel Övningar Lösningar 1 Lösningar 2 Översikt 1.1Introduktion Introduktion Avsnitt 1 handlar till att börja med om hantering av bråkstreck. Samtidigt ges exempel och övningar

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

exakt en exponent x som satisfierar ekvationen. Den okända exponent x i ekvationen = kallas logaritm av b i basen a och betecknas x =log

exakt en exponent x som satisfierar ekvationen. Den okända exponent x i ekvationen = kallas logaritm av b i basen a och betecknas x =log LOGARITMER Definition av begreppet logaritm Betrakta ekvationen =. Om a är ett positivt tal skilt från 1 och b >0 då finns det exakt en exponent x som satisfierar ekvationen. Den okända exponent x i ekvationen

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Den felande länken Del I

Den felande länken Del I 1 Den felande länken Del I av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur kopplingen mellan företagens räkenskaper och nationalräkenskaperna ser ut. Utläggningen implicerar dessutom att BNP

Läs mer