Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100"

Transkript

1 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari till procent I december var den 2,4 procent Inflationen avtog framför allt på grund av att ökningen av priset på alkohol i detaljhandeln och på fordonsbränslen bröts From januari är konsumentprisindexet ett kedjeindex, där varukorgen och vikterna uppdateras årligen Inflationsmätare i Finland, januari 2013 Indextal Årsförändring Månadsförändring Konsumentprisindex 2010=100 % -0,1 % Levnadskostnadsindex 1951:10= Harmoniserat konsumentprisindex 2005= ,0 % 0,0 % Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005= ,4 % -0,7 % I januari steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel jämfört med året innan Livsmedelspriserna steg mest på grund av dyrare kött, grönsaker, frukt och mjölkprodukter Samfärdseln blev dyrare framför allt på grund av högre fordonsskatt Högre restaurang- och kafépriser, hyreshöjningar samt högre pris på tobak bidrog också i hög grad till inflationen Stegringen av konsumentpriserna dämpades i januari mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år Från december till januari gick konsumentpriserna ned med 0,1 procent trots att mervärdesskatten höjdes I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring prisuppgifter om 486 varor i ungefär affärer Dessutom samlas omkring prisuppgifter in centraliserat Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (wwwstatfi) Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa

2 Inflationen i euroområdet 2,0 procent i januari enligt preliminära uppgifter Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 2,0 procent I december var den 2,2 procent Motsvarande inflation i Finland var i januari, procent Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 28 februari Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat ( Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i januari procent Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, procent Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter januari förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,7 procentenheter Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,0 och av indexet med konstanta skatter -0,7 procent Momsen höjdes med en procentenhet i januari Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet 2

3 Innehåll 1 Beräkningsmetoderna för konsumentprisindexet har reviderats (översikten har lagts till )4 11 Viktstrukturen motsvarar konsumtionen för år Behandlingen av säsongsprodukter ändras6 13 Revideringen bryter inte levnadskostnadsindexets tidsserie7 14 De harmoniserade konsumentprisindexen var oförändrade7 Tabeller Tabell 1 Poster i det nationella konsumentprisindexet som utelämnats från det harmoniserade konsumentprisindexet 2010=100 och deras viktandelar Tabellbilagor Tabellbilaga 1 Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupp9 Tabellbilaga 2 Levnadskostnadsindex 1951:10=10010 Tabellbilaga 3 Årsförändring av konsumentprisindexet, procent12 Tabellbilaga 4 Konsumentprisindex 2000=10013 Tabellbilaga 5 Konsumentprisindex 2005=10013 Figurer Figur 1 Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexen 2010=100, 2005=100 och 2000=100, procent 5 Figur 2 Förändringar i volymen av den privata konsumtionen i 2012 års priser6 Figur 3 Viktstrukturerna i det harmoniserade konsumentprisindexet 2005=100 åren , procent8 Figurbilagor Figurbilaga 1 Årsförändring av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet, januari januari Figurbilaga 2 Varor och tjänster som har mest påverkat årsförändringen av konsumentprisindexet i januari Figurbilaga 3 Årsförändring av det harmoniserade konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter, januari januari Figurbilaga 4 Det harmoniserade konsumentprisindexet 2005=100; Finland, Euroområde och EU15 3

4 1 Beräkningsmetoderna för konsumentprisindexet har reviderats (översikten har lagts till ) Statistikcentralen har reviderat beräkningsmetoderna för konsumentprisindexet I indexet börjar man använda ett årligt kedjeindex med vikter som varierar efter säsong Bakgrunden till revideringen är en övergång till metoder som är enhetliga med metoderna för det harmoniserade konsumentprisindexet År 2010 är fortfarande basår för konsumentprisindexet I indexet följer man utvecklingen av priserna på de representativa produkterna Genom att produkter och vikter årligen byts ut säkerställer man att produkterna är bättre representerade i indexet Tidigare har konsumentprisindexets viktstruktur reviderats med fem års mellanrum Föregående revidering gjordes vid början av år 2011, då ett större antal produkter byttes ut Nu inkluderades som nya produkter i indexet tex snacks, klädtyg och underhåll och reparation av underhållningselektronik TV-licensen ingår inte längre i indexet efter att den blev en direkt skatt Denna ändring inverkar inte på indexutvecklingen 11 Viktstrukturen motsvarar konsumtionen för år 2012 Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2010=100 under år 2013 baserar sig på uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2011, som har uppdaterats för att motsvara värdet av den privata konsumtionen år 2012 År 2012 uppgick den privata konsumtionen enligt konsumentprisindexet till 93,4 miljarder euro, år 2010 var värdet 8 miljarder euro i löpande priser Under det tidigare basåret 2005 var värdet av konsumtionen 70,4 miljarder euro och under år 2000 var motsvarande konsumtion 56,5 miljarder euro I fortsättningen revideras alltså viktstrukturen årligen med hjälp av nationalräkenskapernas siffror från två år tidigare och andra aktuellare uppgifter om konsumtionsandelarna Den nya viktstrukturen tas alltid i bruk from indexet för januari 4

5 Figur 1 Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexen 2010=100, 2005=100 och 2000=100, procent Den största ändringen i viktstrukturen från år 2010 till år 2013 är minskningen av viktandelen för boendegruppen Detta innebär att förändringar i priserna på produkterna i denna grupp inverkar mindre än tidigare på konsumentprisindexet På motsvarande sätt gäller att då viktandelarna för livsmedel och transport ökar inverkar prisförändringar i dessa produktgrupper mer än tidigare på förändringar av konsumentprisindexet Även i sådana fall att konsumtionsandelen är oförändrad eller tom minskar, kan konsumtionsvolymen för en produkt ha ökat då priserna har sjunkit Till exempel konsumtionen av mobiltelefoner ökade från år 2005 till år 2010, men priserna sjönk samtidigt i betydande grad, vilket innebar att deras viktandel minskade i hela indexet Från år 2010 till år 2012 fortsatte priserna på mobiltelefoner att sjunka, men antalet köpta telefoner ökade betydligt så att deras vikt i totalindexet ökade Minskningen av antalet fasta telefoner och billigare mobiltelefontjänster bidrog mest till att hela gruppens viktandel minskade 5

6 Figur 2 Förändringar i volymen av den privata konsumtionen i 2012 års priser I figur 2 visas förändringar i volymen av den privata konsumtionen från år 2010 till år 2012 enligt konsumentprisindexets huvudgrupper i 2012 års priser Även om volymen av hälsovård enligt figur 2 har ökat med nästan 12 procent från år 2010 till år 2012, har det just inte skett några förändringar i den aktuella gruppens totalvikt på grund av en nedgång i priserna Eftersom konsumentprisindexet beskriver den rena prisförändringen, syns också kvalitetsförbättringar i figur 2 som en volymökning Om konsumenterna tex köper lika många datorer som tidigare och priserna är desamma som förut, men kvaliteten på datorer har förbättrats sjunker deras index i konsumentprisindexet Detta syns som en volymförändring i granskningen av konsumtionsstrukturen 12 Behandlingen av säsongsprodukter ändras I beräkningen av konsumentprisindexet har alla produkter tidigare ingått månatligen med den vikt som motsvaras av årsförsäljningen Indexen för säsongsprodukter, tex vinterkläder, har i slutet av säsongen efter realisationssäsongen återförts till den nivå som de hade före realisationsförsäljningen Utanför säsongen har indexen ingått i beräkningen med egna vikter From början av år 2013 kommer de sk säsongsprodukternas vikt, tex sommar- och vintersportartiklar, att variera enligt säsong Efter realisationssäsongen återförs indexet till nivån före realisationsförsäljningen, produkten får vikten noll och eurobeloppet fördelas på övriga produkter i samma grupp Metoden har beskrivits närmare i Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 330/2009, artikel 2, punkt 6 säsongsbundet undergruppsvägt index Metodförändringen gäller konsumentprisindexets produktgrupper 0116 Frukt och bär, 0312 Klädesplagg, 0313 Övriga klädesplagg och tillbehör till klädesplagg, 0321 Skodon, 0721 Reservdelar och tillbehör för persontransportmedel samt 0932 Utrustning för idrott, camping och friluftsliv Eftersom säsongsprodukternas vikt i konsumentprisindexet är relativt liten, har metodförändringen inte någon inverkan på inflationstalen Metoden har varit i bruk i det harmoniserade konsumentprisindexet sedan början av år

7 13 Revideringen bryter inte levnadskostnadsindexets tidsserie De senaste konsumentprisindexen lämpar sig för granskningar på kort sikt Levnadkostnadsindex 1951:10 =100 är en lång tidsserie som med hjälp av kedjning beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet (för närvarande konsumentprisindexet 2010=100) Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet Många hyror, både hyror för bostads- och affärslägenheter och för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex Levnadskostnadsindexet är det mest praktiska ur användarens synvinkel, eftersom indexrevideringarna inte bryter serien och indextalet för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet 14 De harmoniserade konsumentprisindexen var oförändrade De metodförändringar som nu gjorts i det nationella konsumentprisindexet infördes i det harmoniserade konsumentprisindexet och i det harmoniserade konstantskatteindexet redan vid början av år 2012 Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella indexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices) På basis av dem räknar EU:s statistikbyrå Eurostat genom vägning ut index på EU- och Euroområde (European Index of Consumer Prices och Monetary Union Index of Consumer Prices) På det harmoniserade konsumentprisindexet tillämpas EU:s rättsakter Det huvudsakliga ändamålet med det harmoniserade konsumentprisindexet är att kunna jämföra inflationen i de olika EU-länderna Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik 7

8 Figur 3 Viktstrukturerna i det harmoniserade konsumentprisindexet 2005=100 åren , procent Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet De harmoniserade konsumentprisindexen utvecklas på ett annat sätt än det nationella konsumentprisindexet, eftersom deras produktsortiment är mindre De harmoniserade konsumentprisindexens konsumtionsbegrepp omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur De täcker något under 90 procent av det nationella indexet Tabell 1 Poster i det nationella konsumentprisindexet som utelämnats från det harmoniserade konsumentprisindexet 2010=100 och deras viktandelar 2013 COICOP Vara/grupp 042 Ägarboende Fordonsskatt Penningspel Brandförsäkring för egnahemshus Räntor på konsumtionskrediter Totalt utelämnats från HKPI Vikt i KPI, o/o 7,90 0 2,00 0, ,05 8

9 Tabellbilagor Tabellbilaga 1 Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupp Huvudgrupp Månad År Totalindex 66,7 72,3 4,6 122, ,0 50,1 57,9 220,6 54,1 55,3 138, ,0 Vikt 2010,6 102,5,2 99,7 98,0 100,7 102,3 106,3, ,3, ,8 105,0 91, ,1 107,9 111,8 106,3 2012, ,9 99,9 102,1 10,0 96,0 10,1,8 I ,1, ,9 102,2,3,1 98,5 100,6 102,4 II 102,3, ,3,8 100,3 102,0, ,6,0 III 10,9,2 99,8 98,8,3 100,7 102,3,8 102,4 10,2 IV,3 102,3,2 99,7 98,6, ,3 105,6 102,0 100,6 105,8,2 V,4,0,2 99,8 97,5, ,0 100,4 100,6 106,2,5 VI,5,1,2 99,8 99,4 10,5 106,9 94,1 100,6 105,2,2 VII,4,4,2 98,8 98,3, ,5 107,7 100,4 100,6 105,2,6 VIII,7,4,5 98,9 97,1, ,0, ,1,1 IX,8 102,7,5 99,9 95,9,3,3,2 108,1 105,3,2 106,6,3 X,1,5 99,8 96,4 10,4 107,6,4 108,0,4 XI 105,4 10,5 95,0,4,0,5 107,7,5,4 108,4,4 XII 108,9,7 100,1 94,8 105,3 100, ,0 98,0 106,1 109,3 105,0 I ,8,9 100,6 95,4 105, , ,6 II 108,7 100,3 94,7 106,9 10,5 107,9 105,3 111,4 106,0 III 105,9 92,4 109,4,3,8 107,7 111,4 IV 108,2 106,0 100,1 92,3,3,2 108,3 105,9 11 V 107,9 100,3 92,3 109,0,0,5 11 VI 107,5 106,8 93,4 109, ,8 108,8 97,8 108,4 111,4 106,2 VII 107,5 107,3 99, ,7 10,7 108,7,3 111,3 VIII 107,3 107,1 107,1 99,7 90,6 110,3 10,6 108,8 112,2 106,9 IX 107,1 107,2 107,1 100,6 88,1 11,4,6 108,7 112,8 107,0 X 107,5 107,1 100,4 88, ,5 106,6 113,8 XI 106,6 107,8 107, ,5 109,0,4 107,3 114,6 106,8 XII 107,8 110,1 107,2 100,7 88, ,6 98,9 110,3 115,1 I ,1 0,0-0,1 0,7-0, ,3-7,0 0,4-0,1 2012: :01 Månadsförändring - 5,2 3,2 0,7-7,0 3,1 0,2-0,3 3,9 5,3 2012: :01 Årsförändring HUVUDGRUP 0 Totalindex 01 Livsmedel och alkoholfria drycker 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak 03 Kläder och skodon 04 Bostäder, vatten, elektricitet och andra bränslen 05 Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 06 Hälsovård 07 Transport 08 Kommunikationer 09 Kultur och rekreation 10 Utbildning 11 Restauranger och hotell 12 Övriga varor och tjänster 9

10 Tabellbilaga 2 Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Års- medeltal Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan År

11 Års- medeltal Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan År

12 Tabellbilaga 3 Årsförändring av konsumentprisindexet, procent Års- medeltal Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan År ,3 11, ,7 9,7 9,3 8, ,0 10,0 10,4 11,3 11,4 11, ,7 12,5 13,1 12, ,3 9,0 7,9 7,6 8,1 9,3 9,8 9,4 9,8 9,6 10,2 10,3 10, ,4 8,6 9,8 9,1 9,4 9,0 8,5 8,9 7,7 8,0 7,5 8,2 8, ,1 6,1 6,0 6,9 6,6 6,7 6,4 6,4 7,4 8,0 8,1 8,2 8, ,9 5,0 4,9 4,9 5,3 5,8 6,1 6,4 6,4 6,5 6,6 6,4 6, ,6 3,4 3,4 3,0 3,8 4,6 4, ,9 3,4 3,4 3,9 3, ,1 6,5 5,9 5,6 5,6 5,2 5,2 5,3 5,1 4,4 4,1 4,1 4, ,6 6,5 6,8 7,1 6,8 6,6 6,7 6,8 6,4 6,9 6,6 6,0 5, ,1 4,9 5,6 5,5 5,6 6,2 5,9 5,6 6,2 6,2 6,5 7,4 7, ,1 3,9 3,2 3,6 4,0 4,2 4,6 4,6 4,8 5,0 4, ,1 2,8 2,7 2,4 2,7 2,4 2,8 2, ,2 1,5 1,3 1,8 2,1 2,1 2,1 2, ,7 1,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0, ,3 0,3 0,3 0,3 1,5 1,7 1, ,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,7 0,7 0, ,7 0,6 0,4 0, ,4 1,3 1,5 1,5 1,8 1, ,0 1,3 1, ,4 4,0 4,1 4,2 3,8 2,7 3,1 2,7 2, ,2 2,4 2,5 3,0 3,4 3,0 3, ,7 1,5 1,4 1,7 1,3 1,8 1,8 1,8 2, ,6 0,3 0,7 0,6 0,7 1, ,2 0,4 0,4 0,4 0,3-0,1-0,1-0,4-0,1 0, ,2 0, ,2 2,1 1,8 1,5 1,7 1,7 1, ,5 2,7 2,3 2,4 2,4 2,2 2, ,1 3,6 4,4 4,7 4,7 4,4 4,4 4,2 3,9 3, , ,5 - -0,7-0,6-0,1 0,0 1,7 2, ,5 2,3 1,4 0,6 0,1-0, ,4 3,4 3,8 4,0 3,2 3, ,8 2,4 2,2 2,7 2,7 2,8 3,1 3,1 3,1 3,

13 Tabellbilaga 4 Konsumentprisindex 2000=100 Års- medeltal Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan År, ,8 100,1 99,9 99,6 99,3 98,8 98, ,8 102,8,3,5 102,8 102,4,2,2 102,5 102,1, ,2,5,5,8,5,2,2,3,6,3,4, ,0 105,2,8,6 105,2 105,3 105,4 105,6 105,3, ,3 105,5 105,5 106,0 105,7 105,3 105,0 105,2 105,0 105,4, ,2 106,6 106,5 106,8 106,9 106,3 106,0 106,3 106,0 106,3 106,0 105,6 105, ,1 109,0 108,9 108,8 108,4 108,0 108,3 108,2 108,0 107,5 107,1 106, ,8 112,0 111,7 111, , , ,3 109,5 108, ,3 115,7 116,0 116,6 116,6 116,1 115,6 115,7 115,3 114,7 114, , ,3 115,1 115,0 114,8 115,5 115,2 114,9 115,6 115,4 115,6 115,6 115,5 115, ,7 118,4 117,8 117,5 117,1 116,6 116,1 116,7 116,5 116,6 116,2 115,7 115, ,7 121, ,8 121, ,4 120,2 119,5 118, ,1 124,7 124,5 124,9 124,8 124,3 124,0 124,3 124,2 124, , Tabellbilaga 5 Konsumentprisindex 2005=100 Årsmedeltal Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan År 100, ,6 99,9 100,1 99,8 99, ,4 102,3 102,3 102,0,9,5,7 10,5,0 100,7 99,9 2006,1 105,3 105,0,7,2,1,2,0,1, , ,3 108,7 109,1 109,6 109,6 109,1 108,8 108,4 107,8 107,6 106, ,3 108,1 108,0 107,9 108,3 108,0 108,7 108, ,7 111,3 110, ,0 109,6 109,1 109,7 109,4 109,5 109,2 108,7 108, ,5 114,5 114,5 114, ,6 113,2 113,2 113,0 112,4 111, ,7 117,2 117,0 117,4 117,3 116,8 116,6 116,8 116,7 116,7 116,3 115,9 115, ,

14 Figurbilagor Figurbilaga 1 Årsförändring av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet, januari januari 2013 Figurbilaga 2 Varor och tjänster som har mest påverkat årsförändringen av konsumentprisindexet i januari

15 Figurbilaga 3 Årsförändring av det harmoniserade konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter, januari januari 2013 Figurbilaga 4 Det harmoniserade konsumentprisindexet 2005=100; Finland, Euroområde och EU 15

16 Priser och kostnader 2013 Förfrågningar Juhani Pekkarinen Johanna Leivo Mari Ylä-Jarkko Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds wwwstatfi Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen Informationstjänst, Statistikcentralen tel wwwstatfi Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel wwweditapublishingfi ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2014 Konsumentprisindex 2014, januari Inflationen alltjämt procent i januari Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari procent Inflationen

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, januari Inflationen i januari - procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari - procent I december

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, juni Inflationen avtog i juni till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknar avtog i juni till procent

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, augusti Inflationen alltjämt - procent i augusti Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande - procent

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 Priser och kostnader Konsumentprisindex, mars Inflationen i mars procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i mars procent I februari var inflationen procent

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 Priser och kostnader 2017 Konsumentprisindex 2017, januari Inflationen i januari procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari procent I december var

Läs mer

Konsumentprisindex. Inflationen i januari 0,0 procent. 2016, januari

Konsumentprisindex. Inflationen i januari 0,0 procent. 2016, januari Priser och kostnader 2016 Konsumentprisindex 2016, januari Inflationen i januari 0,0 procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 0,0 procent I december

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2012

Skatter och avgifter av skattenatur 2012 Offentlig ekonomi 2013 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Skattekvoten uppgick till 43,6 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 2016 Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2015 Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,2 procent år 2015. Utfallet

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2013

Skatter och avgifter av skattenatur 2013 Offentlig ekonomi 2014 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år. Utfallet uppgick till totalt 88,2

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 216 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade med 2,4 procent år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,4 procent år. Utfallet uppgick till

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under januari-mars Den offentliga sektorns

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2011

Skatter och avgifter av skattenatur 2011 Offentlig ekonomi 2012 Skatter och avgifter av skattenatur Skattekvoten 43,4 procent år Skattekvoten uppgick till 43,4 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade något under januari mars Den offentliga sektorns konsoliderade

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga sektorns

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2017 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 119,5 procent under andra kvartalet

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under juli sebtember Den offentliga sektorns

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket Priser och kostnader 2015 Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015, 3:e kvartalet Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,0 (den felaktiga siffran var 2,2)

Läs mer

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket Priser och kostnader 2016 Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2016, 3:e kvartalet Priserna på gödningsmedel sjönk med en femtedel från året innan Enligt Statistikcentralen sjönk

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 2:a kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av juni 201 Beståndet av

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 1:a kvartalet Utlåningsbeståndet nästan 7 miljarder euro i slutet av mars 201 Beståndet av den utlåning som

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Nationalräkenskaper 2013 Finansräkenskaper 2012, 3:e kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 118,8 procent under

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med 155 miljoner euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns överskott minskade med miljarder euro under april-juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Offentliga sektorns finansräkenskaper Offentlig ekonomi 2014 Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Socialskyddsfondernas tillgångar översteg 170 miljarder euro under andra kvartalet 2014 Arbetspensionsanstalternas och övriga

Läs mer

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2013, 3:e kvartalet Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Hushållens finansiella tillgångar ökade under tredje

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2005. Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder. maj.05. jun.05. apr.05

Konsumentprisindex. Oktober 2005. Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder. maj.05. jun.05. apr.05 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker KPI 2005:10 Tel 018-25494 14.11.2005 Konsumentprisindex Oktober 2005 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 1,6 1,4 Åland 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Finland

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2012 Producentprisindex för tjänster 2012, 1:a kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med 2,6 procent i januari mars Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion Hushållens konsumtion Mindre utsläpp av växthusgaser från hushållens konsumtion De totala växthusgasutsläppen (GHG ) ) från konsumtionen i medelhushåll minskade med tio procent under

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012 Offentlig ekonomi 203 Offentliga sektorns underskott och skuld 202 De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 202 har kommit ut Enligt Statistikcentralens reviderade

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Omsättning inom handeln

Omsättning inom handeln Handel 2012 Omsättning inom handeln 2012, mars Försäljningen inom detaljhandeln ökade med procent i mars Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med procent i mars jämfört med

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i juli-september Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 2:a kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den totala energiförbrukningen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2012 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades under april juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av mars 2014 Det totala

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016 Offentlig ekonomi 2017 Offentliga sektorns underskott och skuld Den offentliga sektorns underskott 1,8 procent och skuld 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år Enligt de reviderade

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2010 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2010 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades något Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2017 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades under juli september Den offentliga sektorns

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 213 Energiskaffning och -förbrukning 213, 2:a kvartalet Med träbränslen producerades mer energi än tidigare Korrigerad 23.9.213. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 33,3.

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014 Det totala

Läs mer

Nationalräkenskaper 2014

Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2014 Bruttonationalprodukten minskade med procent år 2014 Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015 Offentlig ekonomi 206 Offentliga sektorns underskott och skuld 205 Den offentliga sektorns underskott 2,8 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 205 Enligt de reviderade

Läs mer

Reparationsbyggande 2012

Reparationsbyggande 2012 Byggande 2013 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande År ökade värdet av bostadsaktiebolagens reparationer med 5 procent jämfört med året innan Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014 Offentlig ekonomi 205 Offentliga sektorns underskott och skuld 204 Den offentliga sektorns underskott 3,3 procent och skuld 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 204 Enligt de reviderade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 2:a kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i april-juni Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet

Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet Energi 2015 Energipriser 2014, 4:e kvartalet Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet Den tydliga nedgången i importpriserna på olja bidrog till att konsumentpriserna på bränslen sjönk under

Läs mer

Inkomstfördelningsstatistik 2010

Inkomstfördelningsstatistik 2010 Inkomst och konsumtion 2012 Inkomstfördelningsstatistik 2010 Utvecklingen av inkomsterna för personer i ägarbostäder mer gynnsam än för personer i hyresbostäder Inkomstskillnaden mellan hushåll som bor

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 3 Energiskaffning och -förbrukning 3, 3:e kvartalet Andvändingen av trä och stenkol ökade inom energiproduktionen under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick det

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster fortsatte minska under tredje 2016 Exporten av tjänster minskade ytterligare under tredje 2016 och stannade på en

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom den privata sektorn Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Energi 2015 Energipriser 2015, 1:a kvartalet Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk konsumentpriserna på bränslen klart under första kvartalet,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 2:a kvartalet Den officiella sektorns finansiella ställning förbättrades Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet Energi 2012 Energipriser 2012, 2:a kvartalet Elpriset vände nedåt Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet.

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 4:e kvartalet Under sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 32 300 lediga jobb

Läs mer

Placering efter utbildning 2010

Placering efter utbildning 2010 Utbildning 2012 Placering efter utbildning 2010 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2010 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2015 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Energi 2014 Energipriser 2014, 3:e kvartalet Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Priserna på fossila bränslen och el fortsatte sjunka under årets tredje kvartal. Enligt Statistikcentralens

Läs mer