KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Tid , kl. 13:30 15:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30"

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl. 13:30 15:30 Plats C-salen Helen Karlsson Jacobsson utredningssekreterare Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin Jacobsson, Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Växjö (HLF) Tomas Johansson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Lise-Lott Naess, Synskadades Riksförbund Växjö (SRF) Doris Wall, Reumatikerföreningen Växjö (R) Ersättare Torvald Erlandsson, Dövas förening i Kronobergs län (SDR) Roland Karlsson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Tjänstemän Helen Karlsson Jacobsson, sekreterare Martin Fransson, t.f. kanslichef Anmäl förhinder till eller (12)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Förteckning över kommunstyrelsens samverkanråds ärenden 3 februari Val av justeringsperson 2 Protokoll från föregående sammanträde i kommunstyrelsens samverkansråd den 22 oktober Minnesanteckningar från Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte 5 december Protokoll från övriga nämnders samverkansråd 5 Handisams enkät om fysisk tillgänglighet. Svar från Växjö kommun, december Organisationsöversyn Växjö kommuns samverkansråd 7 Studiebesök på Telekonsult Arena och Fortnox Arena - uppföljning av anteckningar och svar på frågor 8 Skrivelse om teckenspråkstolkning av kommunfullmäktiges sammanträden 9 Skrivelse om tillgänglighet i röstningslokaler i valen Rapport från ledamöter 11 Meddelanden 12 Övriga frågor 2 (12)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Val av justeringsperson 2 Protokoll från föregående sammanträde i kommunstyrelsens samverkansråd den 22 oktober 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens samverkansråd godkänner protokollet och lägger det till handlingarna. Bakgrund Uppföljning av föregående möte med kommunstyrelsens samverkansråd den 22 oktober Protokollet bifogas. 3 (12)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Plats C-salen Tid Kl. 13: Beslutande Ledamöter Malin Adell Kind (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin Jacobsson, Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Växjö (HLF) Tomas Johansson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Lise-Lott Naess, Synskadades Riksförbund Växjö (SRF) Doris Wall, Reumatikerföreningen Växjö (R) Övriga närvarande Ersättare Torvald Erlandsson, Dövas förening i Kronobergs län (SDR) Tjänstemän Michael Färdigh, personalchef, 53 Birgitta Andersson, enhetschef nämnden för arbete och välfärd, 53 Övriga Justering Justerare Plats Fyra (4) teckentolkar Barbro Hedenborg, handläggare Regionförbundet Södra Småland, 52 Carin Högstedt (V) Kommunledningsförvaltningen Justerade paragrafer (21)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Underskrifter Sekreterare Helen Karlsson Jacobsson Ordförande Malin Adell Kind (C) Justerare Carin Högstedt (V) 2(21)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Bevis om anslag av protokoll Kommunstyrelsens samverkanråds protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Helen Karlsson Jacobsson 3(21)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Förteckning över kommunstyrelsens samverkanråds ärenden 22 oktober Besök från Barbro Hedenborg från Regionförbundet Södra Småland 53 Besök från personal- och förhandlingschef Michael Färdigh och Birgitta Andersson, enhetschef på utvecklingsenheten på nämnden för arbete och välfärd 54 Protokoll från kommunstyrelsens samverkansråds möte den 9 september Studiebesök på Fortnox arena och Telekonsult arena 24 september Inrättande av tjänst som syn- och hörselinstruktör 57 Distanskursen "Funktionsnedsättning i det nutida samhället" 58 Protokoll från andra samverkansråd i Växjö kommun 59 Sammanträdestider år Rapport från ledamöter 61 Meddelanden 62 Övriga frågor Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 4(21)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Besök från Barbro Hedenborg från Regionförbundet Södra Småland Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet och tackar Barbro Hedenborg för att hon kom till rådet och informerade. Bakgrund Kommunstyrelsens samverkansråd har bjudit in Barbro Hedenborg som arbetar som färdtjänsthandläggare på Regionförbundet. Barbro arbetar inte hos Serviceresor och kan därför inte svara på frågor om själva utförandet av tjänsten som Serviceresor erbjuder. Diskussion Barbro berättar att handläggningen av färdtjänst regleras av Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst samt regelverk till lagarna. Man ansöker i den kommun där man är folkbokförd. (personer folkbokförda i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryd ansöker hos Regionförbundet). Funktionsnedsättningens varaktighet, 3 mån, har satts i en dom av dåvarande Högsta domstolen. Tidigare gjordes hembesök hos personer som ansökte om färdtjänst men det görs inte nu längre. Därför arbetar handläggarna mycket med att få in så kompletta ansökningar som möjligt med en gång, man begär även in ett intyg. Med detta som grund görs sedan en utredning och många gånger ringer handläggarna även upp personen i fråga. Barbro tillägger att intygen är viktiga och ofta är det sköterskorna eller sjukgymnasten som har bäst kännedom om personen ifråga och som därför också skriver intygen. Rent generellt behandlas ansökningarna i tur och ordning. Handläggningstid för nyansökan är idag ca 4 veckor. Ansökningar om resa till vård när det handlar om vård i livets slut behandlas samma dag. Tomas Johansson frågar om tillstånd för obegränsad tid. Om man har en bestående skada, varför kan man inte beviljas tillstånd för obegränsad tid utan måste förnya ansökan med jämna mellanrum? Barbro förklarar att syftet med omprövningar är också för att kontrollera att man har den färdtjänst man behöver. Det kan vara så att man blir sämre. Omprövning behöver inte göras på blankett Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 5(21)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd utan handläggarna skickar ut påminnelser 6-8 veckor i förväg innan tillståndet går ut. I påminnelsebrevet får man möjlighet att ringa eller skriva. Barbro säger vidare att kollektivtrafiken kan bli bättre så att en del av de personer som idag reser med färdtjänst inte ska behöva den tjänsten längre. Barbro får frågor som handlar om det så kallade Röda kortet som på Länstrafikens hemsida heter Resekort för färdtjänst. Det handlar alltså om färdtjänstresor i Växjö stadstrafik 1. Detta är grundat på det bussprojekt som startades från Växjö kommun år 2007 och innebär att den som har rätt till färdtjänst i Växjö kommun åker för halva kontantpriset tillsammans med en ledsagare i den ordinarie kollektivtrafiken inom Växjö kommun. Från 2009 permanentades projektet. Reglerna har tydligen ändrats och stor förvirring och oklarhet råder. Detta måste redas ut och det ligger på kommunens initiativ att göra så. Tomas Johansson ställer en fråga om handläggare och handläggningstider. Han berättar om ett fall där personen i fråga har permanent färdtjänsttillstånd. Personen råkade dock ut för en kortvarig sjukdom som gjorde att denne hade behov av ett tillägg (ramp i detta fall) som inte fanns med i det permanenta tillståndet. Personen ifråga ringer till Regionförbundet för att fråga om detta kan läggas till under en kortare period. Svaret blev att nej, det är en handläggningstid på två (2) veckor för nya tillstånd. Barbro svarar att detta i princip är ett korrekt beslut eftersom förändringar innebär en omprövning av tillståndet och därmed en handläggningstid. I detta fall där personen i fråga redan hade ett permanent tillstånd skulle man kanske kunnat lösa det på ett smidigare sätt. Carin Högstedt utvecklar frågan och undrar om det enligt lag är möjligt att få tillfälliga tillstånd när någon har brutit ett ben eller liknande? Barbro svarar att nej, det är inte möjligt enligt lag. För att tillstånd ska beviljas ska det vara en funktionsnedsättning som varar under minst tre (3) månader. Lagen utgår från att den ska vara en trafiklag för personer med funktionsnedsättning som inte är tillfällig. I annat fall måste resan finnas under någon annan lag och därmed annan myndighet. Kennerth tar upp ett konkret exempel om en riksfärdtjänstresa för en person som beviljats kollektivtrafik tillsammans med ledsagare som han har funderingar om. Kennerth har räknat på alla kostnader för resa, lön för ledsagare och extraresor för ledsagaren som bara skulle följa med personen under resan. Kennerth menar att det utifrån detta hade varit billigare att sätta personen ensam i en bil. 1 Kortfattade regler finns på Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 6(21)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Barbro svarar att det är handläggarna som beslutar om ressätt (fordonstyp) medan beställningscentralen på serviceresor ordnar det praktiska med resan. Grunden för handläggarens beslut är att den som söker får resa med riksfärdtjänst om personen annars skulle fått ett fördyrat resande på grund av sin funktionsnedsättning. Personen kan t.ex. inte resa ensam med allmänna kommunikationer. Utifrån det bedömer handläggaren hur personen kan resa på billigaste sätt med hänsyn till sin funktionsnedsättning. Allmänna kommunikationer med ledsagare är oftast billigare än resor med bil. Handläggarna väger också in tidsaspekten utifrån vad personen bedöms orka. Till sist ser man även på åldern. Man ska också vara medveten om att färdtjänst är en form av kollektivtrafik, det är inte en privat resa, och därmed kan det också innebära en längre restid. Vidare beslutar handläggaren om billigaste färdsätt för ledsagarens hemresa såvida ledsagaren inte ska stanna kvar. Finns det någon riktlinje om hur lång tid en resa får ta? Barbro svarar att nej ingen riktlinje men handläggarna ska alltid se till rimligheten för en resa. Man ska se till den enskilda personen och de problem som eventuellt finns i resandet, man ser även till åldern. Utöver detta väger man även in tidsaspekten. Beslutsexpediering För kännedom Barbro Hedenborg Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 7(21)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Besök från personal- och förhandlingschef Michael Färdigh och Birgitta Andersson, enhetschef på utvecklingsenheten på nämnden för arbete och välfärd Dnr KS sam/2011:4 Beslut 1. Michael Färdigh och Birgitta Andersson återkommer till rådet med skriftligt svar på skrivelsen. 2. Kommunstyrelsens samverkansråd noterar den muntliga informationen i protokollet. Ärendet Ursprungligen en skrivelse från Malin Adell Kind (C) och Carin Högstedt (V) om att kommunstyrelsen ska sätta upp ett mått för antalet praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som ska tillhandahållas för att på sikt minska arbetslösheten för den gruppen medborgare. Kommunstyrelsen uppdrog till personalchefen att utreda möjligheten att få en överblick över hur många praktikplatser som kommunen erbjuder till funktionshindrade. Personalchefen informerar kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott muntligen om att man inte har laglig möjlighet att sammanställa information om personer med funktionsnedsättning. Ärendet avslutas. Samverkansrådet har inte fått något svar på frågan och ärendet togs upp på nytt av ordförande i organisations- och personalutskottet. Personalchef Michael Färdigh besöker samverkansrådet tillsammans med Birgitta Andersson som är enhetschef på utvecklingsenheten på nämnden för arbete och välfärd för att om möjligt reda ut frågan. Arbete och välfärd är den nämnd som har hand om hanteringen av praktikplatser i kommunen. Diskussion Michael Färdigh och Birgitta Andersson berättar att det finns en blankett som alltid lämnas till facken för att de ska godkänna praktikplatserna, ingången till nystartjobb osv. På blanketten noterar man om arbetsplatsen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning eller inte (vilket den enligt lag ska vara). Efter att facken godkänt praktikplatsen läggs det in i ett system vilket gör att vi Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 8(21)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd kan få fram mer och mer bra statistik. Framförallt får man fram hur många praktikplatser som finns totalt sett per arbetsplats. För individen finns flera ingångar att komma in på en praktikplats, bland annat via så kallat ekonomiskt bistånd eller via OSA (offentligt skyddad anställning). Här sker ett samarbete med Arbetsförmedlingen som också är den som har tillgång till statistiken. Kommunen vill att alla arbetsplatser som anmäler praktikplatser ska gå via nämnden för arbete och välfärd. Detta för att få styrning, sammanhållning, rörlighet inom kommunen introduktion osv. Vidare försöker man alltid att utgå från det positiva hos varje individ, vill inte tänka funktionsnedsättning utan fokusera på positiva krafter. Torvald Erlandsson menar att kommunen inte tar så stora risker med praktikplatserna, de är endast för en begränsadtid. Michael och Birgitta menar att det kan vara både korta och långa beroende på anställningsformen. T.ex. OSA är en trygghetsanställning för en längre tid. Praktikplatserna är i sig inte meningen att de ska ge arbete utan ger istället erfarenhet av en svensk arbetsplats och ger även språkträning för de som behöver det. Det är också därför som facken vill se alla praktikplatser som anmäls: för att praktiken inte ska ersätta något arbete så att en anställd blir överflödig. Det ska fungera som ett komplement till arbetsplatsen och samtidigt ge praktikanten möjlighet till att delta i arbetslivet. Ordförande poängterar att rådet fortfarande inte fått något skriftligt svar på den ursprungliga skrivelsen från Syftet med skrivelsen var att synliggöra en grupp av arbetssökande som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och försöka komma åt och fånga upp det problemet. Birgitta berättar också mer om länsprojektet Framtid Kronoberg där man jobbar mycket med ungdomar som är särskilt utsatta. Det drivs också ett projekt inom vuxnas lärande som heter VISA som dock är mer inriktat mot språkinlärningen. Vidare drivs ett EU-projekt som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning. ESF har ett projekt som riktar sig mot ungdomar upp till 25 år där flera har någon form av problembild. Kennerth Björn tar upp frågan om personer med neuropsykiatriska problem där Växjö skulle vara lämplig för att ordna en yrkes- och vuxenutbildning. Syftet är även här att hitta de som inte får någon sysselsättning och som är extra sårbara Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 9(21)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Beslutsexpediering För åtgärd Personal- och förhandlingschefen För kännedom Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 10(21)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Protokoll från kommunstyrelsens samverkansråds möte den 9 september 2013 Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd lägger protokollet till handlingarna Bakgrund Uppföljning av förra mötet med kommunstyrelsens samverkansråd den 9 september Protokollet skickas med i kallelsen. Kommentarer 42, Studiebesöket behandlas under egen punkt. 49, Visningslägenhet för projektet Bo-IT finns på Nydalavägen 20. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 11(21)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Studiebesök på Fortnox arena och Telekonsult arena 24 september 2013 Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar synpunkterna. Bakgrund Den 24 september genomfördes ett studiebesök på Fortnox arena och Telekonsult arena. Anteckningarna är inte klara men ärendet tas nu upp för diskussion med möjlighet att lämna synpunkter och/eller kommentarer. Sammanfattningsvis var arenorna överlag mycket bra när det gäller tillgängligheten. Däremot saknas ledstråk på båda arenorna och även utanför arenorna. Om man inte har ledsagare är det svårt att ta sig runt arenan. Entréerna är inte heller tydligt utmärkta på någon av arenorna, oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte. De stora entrédörrarna på Fortnox arena är till exempel endast öppna på matchdag. Fortnox arena saknar utkörningsskydd för rullstolar vid läktaren en trappa upp. Det finns inte ledstråk inne i Telekonsult arena heller, som ett alternativ till detta kan man följa velodromen runt. Utomhus finns inte ledstråk. Arenan saknar hörslinga. Det pågår diskussioner i det så kallade Arenarådet om handikapplatser innanför bommarna intill Telekonsult arena. Bommen stänger kl och den som inte har inpasseringstagg kan inte komma förbi efter detta klockslag. Till exempel uppstod en situation när en ambulans inte kunde komma intill arenan. Diskussioner pågår alltså och det här måste lösas. Kommentarer Sekreterare har precis blivit klar med ett första utkast till anteckningar som delas ut till ledamöterna. Ska också återkoppla frågan om ledstråk inne i Fortnox arena till tillgänglighetskonsult Karin Werner. Ärendet återkommer. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 12(21)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Doris Wall säger att hon är mycket imponerad av de som förestår arenorna och som varit med under byggnationen och fått ner kostnaderna genom ansvarsfullt arbete. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 13(21)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Inrättande av tjänst som syn- och hörselinstruktör Dnr KS sam/2013:5 Beslut 1. Samverkansrådet föreslår kommunstyrelsen att tjänsten som syn- och hörselinstruktör ska vara på minst heltid. 2. Hörselombuden ska kompletteras med synombud. Bakgrund Ärendet om behov av hörselinstruktör på Växjö kommun har tagits upp av nämnden för arbete och välfärds samverkansråd och skickades över till kommunstyrelsens samverkansråd. Rådet föreslog i sin tur att tjänsten som hörselinstruktör kan ingå i befintlig tjänst, till exempel tjänsten som syninstruktör som finns på omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden har nu svarat på remissen och berättar mer om tjänsten som syn- och hörselinstruktör. Omsorgsnämndens beslut i 77/2013 skickas med kallelsen. Diskussion Det är oklart vilken omfattning tjänsten som syn- och hörselinstruktör är på. Detta ska kollas upp och bör oavsett hur det ser ut i dag vara en heltidstjänst. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 14(21)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Distanskursen "Funktionsnedsättning i det nutida samhället" Dnr KS sam/2013:12 Beslut 1. Kommunstyrelsens samverkansråd föreslår att kommunstyrelsens organisations- och personalutskott godkänner att anställd personal som vill gå distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället vid Grimslövs Folkhögskola beviljas fritidsstudiestöd. 2. Fritidsstudiestödet för denna kurs tas ut i form av ledighet med bibehållen lön för de två obligatoriska träffarna i Växjö (två heldagar). 3. I övrigt gäller riktlinjerna för fritidsstudiestöd för anställda i Växjö kommun, antagna 1 januari 1992 och reviderade 24 augusti Bakgrund Grimslövs folkhögskola erbjuder en distansutbildning på 50 % i Funktionsnedsättning i det nutida samhället. Kursen vänder sig till både yrkesverksamma och funktionsnedsatta. Fokus ligger på utvecklingsfrågor, goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder. Förutsättningarna för funktionsnedsatta i dag skiljer sig mycket från de förutsättningar som fanns för bara något årtioende tillbaka i tiden. I arbetet med tillgänglighetsfrågor och med funktionsnedsättningar gäller det att hela tiden hålla sig uppdaterad och att ta del av ny kunskap inom området. Kursplanen skickas med. Beslutsexpediering För åtgärd Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 15(21)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Protokoll från andra samverkansråd i Växjö kommun Dnr KS sam/2013:2 Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar inkomna minnesanteckningar och protokoll. Bakgrund Minnesanteckningar och protokoll från kommunkoncernens olika samverkansråd tas upp i kommunstyrelsens samverkansråd för kännedom 1. Gatu- och byggnadsmiljökommittén den 19 september Kultur- och fritidsnämndens samverkansråd för tillgänglighet den 25 september 2013 Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 16(21)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Sammanträdestider år 2014 Beslut 1. Kommunstyrelsens samverkansråd fastställer sammanträdestiderna för år En sammanställning skickas ut till ledamöterna med alla tider. Bakgrund Presidiet har gjort ett förslag till rådets sammanträdestider för år februari kl april kl maj kl Sammanträdet hålls i samband med mötesplatsen Funka För Livet. 1 september kl oktober kl december kl ca Handikappolitiska årsmötet Ärenden skickas till sekreterare två veckor innan sammanträdesdag. Beredning hålls på måndagen veckan innan sammanträdet. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 17(21)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Rapport från ledamöter Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen i protokollet. Rapporter Carin Högstedt, Kennerth Björn, Helen Karlsson Jacobsson och Torvald Erlandsson var på Open Space igår som avslutning på projektet Arrangera för flera som handlar om att alla ska ges möjlighet att ta del av kulturen. Projektet har mynnat ut i en handbok för arrangörer. Den vänder sig inte bara till de som anordnar kulturevenemang utan även andra. Handboken är inte helt klar, det kvarstår några småändringar bl.a. de som kom fram från arbetet igår, och ska efter att den är klar spridas. Det var en intressant blandning av deltagare: tjänstemän från regionförbundet och kommunen, representanter för bygdegårdsföreningar och teaterföreningar från hela länet. Flera deltagare representerade olika handikappföreningar. Tomas Johansson berättar om att han har arbetat med tillgänglighetsstråken/ledstråken i centrum. Representanter från kommunen har sagt att när kommunen bygger nytt eller gör förändringar i centrum ska det bli så lätt att ta sig fram med rullstol. Detta menar Tomas är något som inte stämmer och han har fotograferat och skickat över dokumentation till tekniska nämndens ordförande. Han har inte fått någon återkoppling på det. Den 8 oktober var det 15 årsjubileum för Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum. Malin Adell Kind (C), Carin Högstedt (V) och Helen Karlsson Jacobsson var där och uppvaktade med en blomma. Där var tipspromenad och utställning. Kennerth Björn berättar om utställningen om Livsbilder som invigs den 4 november kl på Stadsbiblioteket. I anslutning till utställningen hålls en föreläsning den 14 november i Galaxen kl Föreläsare är Barbro Blomberg från Ljungby som forskat och disputerat i ämnet människor med funktionsnedsättning. Detta är den första utställningen någonsin om personer med funktionsnedsättning som också alla kan ta del av: via syntolkning, teckentolkning, lättläst osv. På den officiella hemsidan kan Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 18(21)

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd man se och läsa mer om handikapphistoria. Växjö är först i landet med att visa utställningen. I samarbetet mellan daglig verksamhet i Växjö kommun och FUB, Jobbet i Centrum, har man i år haft konstrundan runt Växjösjön. Vidare under året har man haft evenemang på Annevik och vid domkyrkan. Nu i sista delen av oktober håller Ensemble Cor en föreställning på Palladium. Allmänheten är välkomna den 1-2 november. Vidare får samverkansrådet en inbjudan till Hälsa i Centrum i Folkets Park den 26 november kl Det är de olika daglig verksamheterna som har en heldag med evenemang där. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 19(21)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Meddelanden Dnr KS sam/2013:1 Beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Bakgrund Inkomna handlingarna och övrig information meddelas kommunstyrelsens samverkansråd. Samarbetsavtal om medarrangörskap vid arrangemanget av mötesplatsen Funka För Livet 8-9 maj I samband med detta hölls en informationsträff om Funka För Livet där Carin, Malin och Helen deltog. Även förtroendevalda från andra samverkansråd var där. Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte äger rum den 5 december kl ca i Idé- & KunskapsCentrums konferenslokal. Programmet är inte planerat ännu men det blir någon form av uppföljning från föregående årsmöte. Alla råd/nämnder ska lämna in en skriftlig årsberättelse innan årsmötet. Malin, Carin och Helen har under hösten träffat ledningarna (ordförande, vice ordförande och tjänsteman) för de andra råden vid Växjö kommun. Detta i syfte att dels följa upp ärendena från årsmötet men också för att diskutera samverkansrådens organisation och hur arbetet i råden fungerar. Syftet är också att fånga upp synpunkter på vad som är bra eller dåligt och prata om hur vi ska arbeta i framtiden för att bli bättre. Ordförande, vice ordförande och sekreterare träffar HSVs styrelse den 22 oktober kl för att diskutera samverkansrådens organisation och hur arbetet fungerar. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 20(21)

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Övriga frågor Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen i protokollet. Information Doris Wall berättar att den 21/9 var det en trafikdag på stortorget. Doris berättade vidare om bussituationen i Sandsbro där det finns ett antal synpunkter om tillgängligheten. På grund av ombyggnationen får buss nr 5 tillfälliga busshållplatser som inte fungerar. Detsamma gäller den tillfälliga hållplatsen i centrum som är vid Lineborgsplan istället för Stortorget. Lise-Lott Naess berättar också om situationer med bussar. Vid ett flertal tillfällen har synskadade blivit förbikörda eftersom bussen inte har stannat vid hållplatsen. Tydligen är det så att chaufförerna, för att spara tid, vill att man ska ha ögonkontakt med chauffören om man ska åka med. Detta fungerar ju inte för synskadade personer. Ljudet på hållplatsutroparen i bussarna i för lågt! Synpunkterna på bussituationerna lämnas vidare till kommunstyrelsen för hantering. Doris poängterar att det är viktigt när man bygger nya hus att ha kontakt med en tillgänglighetskonsult under byggnationen. Detta är något för gatu- och byggnadsmiljökommittén att arbeta vidare med. Beslutsexpediering För åtgärd Kommunkansli (utredningssekreterare) Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 21(21)

25 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Minnesanteckningar från Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte 5 december 2013 Dnr KS sam/2013:13 Förslag till beslut Kommunstyrelsens samverkansråd godkänner minnesanteckningarna och lägger dem till handlingarna. Bakgrund Uppföljning av Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte den 5 december Minnesanteckningar och årsrapporter bifogas. Ledamöterna ges möjlighet att lämna synpunkter och/eller andra kommentarer om årsmötet och dess anteckningar. 4 (12)

26 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Plats Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum, Södra Vallviksvägen 4B Tid Kl. 13:30 16:30 Deltagarförteckning finns på sista sidan. Ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd Malin Adell Kind (C) hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet. Malin presenterar dagens program och nämner sedan att årsmötet för 2014 är bestämt till den 1 december kl (cirkatider). Boka in datumet i era kalendrar redan nu! Adell Kind berättar också att alla samverkansråd har lämnat in en årsrapport för arbetet Rapporterna läggs som bilagor till minnesanteckningarna. 1) Anna Johansson och Gustav Björkqvist Växjö kommuns kontaktcenter Numera arbetar Växjö kommun utifrån ett kontaktcenter istället för en växel: det ger en stark servicekänsla, gott bemötande och medborgarfokus. Kontaktcenter har ett tydligt kundfokus: medborgare som förväntar sig att allt fungerar. Kontaktcenter arbetar utifrån uppdraget om en väg in i kommunen. Detta handlar konkret om att rådgöra, svara på frågor och handlägga istället för att slussa vidare samtalet till någon avdelning och först där få svar på frågan. Idag använder medborgarna flera olika kanaler för sina kontakter med kommunen: webbsidan med e-tjänster, sociala medier (detta ökar, framförallt twitter och e-post), telefoner och e-post, smartphones och appar och kommunen måste hänga med i att hantera alla olika kanaler. E-förvaltning jobbar kommunen mycket med. Kontaktcenter inför talsvar från nyåret vilket innebär att medborgarna genom knappval ställer sig i rätt kö utifrån ärende. Medborgaren kan också vänta kvar för att komma direkt till kommunvägledare. Talsvar ger snabbare och enklare service för man hamnar (mer) rätt från början. 1 (8)

27 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Detta är helt enkelt en kompetensstyrning eftersom olika kommunvägledare arbetar på olika kanaler eller kö. Detta ger också bättre möjligheter till att följa upp eftersom man kan se vilka kanaler (köer) som har högst tryck på sig. Teletal kommer inte att finnas kvar som ett val men tjänsten kommer att finnas kvar, kan beställas via webbplatsen eller genom att helt enkelt be kommunvägledaren om hjälp. Synpunkter från årsmötesdeltagare: att ta bort Teletal är odemokratiskt! Anna Johansson förklarar att man har mätt antalet telefonsamtal som använder sig av Teletal och det är 6 (sex) promille av inringande samtal. Kontaktcenter måste prioritera de samtalen som det ringer in. Medborgare prioriteras inte ned utan länken kommer att läggas på webbsidan så att den syns tydligt. Det är ett val kommunen gör för att prioritera in de som ringer in mest. Kontaktcenter innebär också att processen att få svar på en fråga blir enklare för medborgare. Idag är det många svar och många kanaler som kommer i ett ärende. Ansvaret för att få svar på frågan har legat hos medborgaren som varit hänvisad till olika tjänstemän eller olika vägar in. I och med arbetet med kontaktcenter förflyttas ansvaret för att ge svar på frågan till kommunen. Det blir helt enkelt större kundfokus med ökad tillgänglighet. Växjö kommun upplevs som ett. Vidare innebär Kontaktcenter också att förvaltningarna avlastas och får mer tid till verksamheten och de faktiska arbetsuppgifterna. Kommunen blir mer effektiv och utvecklar sin e-förvaltning. Även uppdraget om att vara en så kallad 24-timmarsmyndighet fungerar via webbplatsen. Som svar på en direkt fråga svarar Anna att ja, detta förutsätter att man har en dator, och förtydligar att hänvisningen till dator och webb är efter arbetstid. På dagarna finns personal på plats. Om tjänstemän som efterfrågas på enheterna inte är på plats jobbar kontaktcenter hårt för att få in informationen från tjänstemannen i fråga så att centret istället kan lämna svar så mycket det går. Fråga: vad händer om man ringer in när kontaktcenter är stängt? Anna svarar att då är det stängt helt enkelt. Arbetstiderna i kontaktcenter är i dag kl Märker man att det finns ett annat behov så tar man det i åtanke och ändrar. Anna tillägger att om man ska utöka öppettiderna så handlar det om en annan personaltäthet (8)

28 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 2) Eywind Zaar den Dulk följer upp workshopen på årsmötet 2012: ett Växjö tillgängligt för alla. Eywind börjar med att återkoppla till vad som hände: årsmötet 2012 diskuterade och ringade in de viktigaste utmaningarna och åtgärderna för det fortsatta tillgänglighetsarbetet i Växjö kommun. Gatumiljö Barngruppers storlek i skolan Ej verkställda politiska beslut Tillgänglighetsansvarig på kommunen För att göra en sammanfattning och återkoppling om vad som hänt har Eywind gått igenom de årsrapporter för 2013 som samverkansråden lämnat in. Han ger er övergripande bild av hur det ser ut: Samverkan är övergripande, en lång rad aktiviteter har genomförts och man försöker få in det i budget osv. Däremot har det varit svårt att åstadkomma vissa förändringar (t.ex. gatstenar och små barngrupper). Det är inte alltid samverkansråden har möjlighet att påverka hela vägen. Man har ändå tagit ett kliv framåt under året. En annan sak som är viktig är att det varit svårt att få överblick över de beslut som görs. Växjö kommun behöver jobba mer systematiskt så att man som utomstående får möjlighet att följa upp de beslut som tas. Åtgärder som gjorts under året är t.ex. Tillgänglighetsombud lyft till politikerna Rad åtgärder inom gatumiljö och fastigheter Passa på -åtgärder. Huvudstråk för gång- och cykel prioriteras vid plogning Tillgänglighetsjour har inrättats Kompetensen har höjts genom studiebesök Det finns system för att följa upp alla frågor om tillgänglighet som inkommer till kommunstyrelsen. Tillgänglighet finns med i budget och genomsyrar verksamheterna Eywind lyfter fram några förslag till förbättringar: Tjänstemän och politiker lyssnar mer på representanterna från handikapporganisationerna. Förbättra det långsiktiga uppföljningsarbetet. Av protokollen kan man läsa att man pratar mycket om tillgänglighetsfrågorna och när det gäller engångsinsatser är Växjö kommun ambitiösa och bra. Den mer långsiktiga sidan som driver utvecklingen framåt (t.ex. genom att bevilja olika saker m.m.) är inte lika bra i Växjö. 3 (8)

29 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Eywind berättar också mer om bakgrunden till Tillgänglighetsbarometern som skickas ut varje år till alla Sveriges kommuner. Enkäten gör Humana Assistans i samarbete med Handisam och RBU som en service gentemot kunderna: en inventering av samhället, hur ser det ut och fungerar. Syftet är att skapa diskussion och debatt för att bidra till förändring i samhället. Enkäten är övergripande och har frågor om både styrmedel och om konkreta åtgärder. Enkätsvaren ger en bild av läget i kommunerna. Det blir också en inventering för kommunerna om hur det ser ut med kompetensen och det egna tillgänglighetsarbetet. Enkäten lyfter också fram betydelsen av samverkan med brukarorganisationer. Eywind tillägger att Tillgänglighetsbarometern ska ses som ett komplement till Handisams enkätundersökning som också görs årligen. Eywind presenterar sedan utifrån enkätsvaren en sammanfattande bild i landet som visar på att tillgänglighetsarbetet verkar ha stannat av. Struktur saknas då var tredje kommun inte har utvärderat tillgänglighetsarbetet. Enkla och billiga åtgärder genomförs inte. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Samtidigt syns det att många kommuner gör bra insatser. Växjö kommun hamnade i 2013 års Tillgänglighetsbarometer på plats 42 vilket är en avsevärd förbättring från 2012 då man kom på plats 144. Växjö fick år 2013 högst betyg i Kronobergs län. Exempel på genomförda åtgärder i Växjö kommun, enligt svaren i enkäten: Utvärderat tillgänglighetsarbetet Krav på uteserveringar Plan för att tillgänglighetsanpassa lekplatser Eywind presenterar och föreslår ett antal områden för Växjö att utveckla: Tillgänglighet i översiktsplaner Kartlägga andra lokaler än kommunens egna Inventera tillgängligheten i skolor Driva på privata aktörer Inventera och anpassa badplatser Ställa krav på att kultur ska vara tillgänglig Inventera tillgänglighet på friskolor och idrottsanläggningar Jan Karlsson undrar om Eywind har analyserat kring samverkansarbetet? Jan tycker att Växjö är otroligt långt framme i den delen om man jämför med många andra. Växjö har flera olika samverkansråd medan man i en mindre kommun inte har det utan endast ett övergripande. Växjö tittar överallt. Det fungerar dock lite olika bra i råden, ibland fungerar det bra, ibland sämre, vi utarmar det. Det viktigaste är engagemang, viktiga frågor och att platserna ska fyllas. 4 (8)

30 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Carin Högstedt tillägger att överblicken för tillgänglighetsarbetet bör ligga på kommunstyrelsen. Det är en tanke att arbeta vidare på. Görel Gemtzell som är ordförande i Hörselföreningen i Växjö och i Reumatikerföreningen vill rekommendera den nya portabla hörslingan som köpts in av Växjö kommun. Den är verkligen jättebra och fungerar även utomhus och när man går runt. 3) Helen Karlsson Jacobsson, utredningssekreterare på kommunkansliet berättar mer om nästa års arbete med tillgänglighetsfrågorna på kommunen har fokuserat på att hitta strukturer och följa upp det som kom fram från årsmötet Som en del i detta har ordförande Malin Adell Kind (C), vice ordförande Carin Högstedt (V) och sekreterare (Helen) i kommunstyrelsens samverkansråd träffat de andra samverkansrådens presidier under hösten för att stämma av arbetet muntligen. Dels gjorde man en uppföljning på mer specifika frågor från årsmötet 2012, men sedan pratade man även om samverkansrådens arbete idag och framtida roll. Många bra synpunkter kom fram där. Som ett komplement till detta gjordes en kort enkät inför årsmötet som skickades ut till rådens ledamöter från handikapporganisationerna och till alla tjänstemän och politiker som arbetar med samverkansråden. Enkätfrågorna gjordes även för att få en ögonblicksbild av hur man upplever att arbetet i råden fungerar där man kunde nå brukarorganisationerna. Det var inte så många som svarade på enkäten vilket gör att resultatet inte är säkerställt, men det ger ändå en bild av hur det ser ut och som stämmer väl in med de muntliga rapporter kommunen fick av presidiemötena. Sammanfattningsvis visar resultatet på att ledamöterna tycker det finns goda möjligheter att tycka till i råden, man känner att man kan lägga fram sina åsikter. Däremot är man mindre nöjd med hur råden bidrar till att utveckla tillgänglighetsarbetet. Rollen som opinionsbildare får sämst betyg och detta är också något som kan ifrågasättas: ska råden vara opinionsbildande eller inte och hur ska det göras i så fall? Vidare fanns det i enkäten en fritextruta där man kunde skriva in förbättringsförslag eller andra synpunkter. Det kom in en hel del kommentarer och synpunkter och dessa tar kommunen med sig till vårens arbete. Sammantaget finns en hel del att arbeta vidare med under våren där organisationen för samverkansråden ska ses över. Detta måste göras så att det är klart inför nästa mandatperiod. Det råder en viss obalans i råden där en del fungerar bra och andra sämre. Arbetet måste samordnas och det bör tas fram tydliga instruktioner och arbetsformer för råden så att alla jobbar på samma sätt. 5 (8)

31 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Själva organisationen med antal råd måste också ses över där man kanske kan hitta andra former. Det måste också göras en utbildning för de nya ledamöterna från 2015 med instruktioner och förväntningar, krav och roller tas upp. Vidare måste webbsidorna ordnas upp där tillgänglighetsfrågorna ska samordnas så att man får en väg in. Alla råd har idag, eller får inom kort, en egen webbsida där man publicerar sina protokoll eller minnesanteckningar. 4) Lars-Göran Wadén, tillgänglighetskonsult, inspiratör och föreläsare håller under två timmar en inspirerande föreläsning och utbildning om hur man kan arbeta med tillgänglighetsfrågorna Årsmötet avslutas av Malin Adell Kind (C). / Helen Karlsson Jacobsson 6 (8)

32 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Närvarolista Malin Adell Kind (C) Carin Högstedt (V) Helen Karlsson Jacobsson Berith Dahl Kristoffer Bengtsson Yvonne Lönndahl Benny Johansson Gunnar Storbjörk (S) Stefan Blomkvist Per Niliimaa Jan Karlsson Ingrid Bengtsson Kennerth Björn Örjan Mossberg (V) Thomas Johansson Tommy Andersson Catharina Winberg (M) Thorvald Erlandsson Rose-Marie Holmqvist (S) Elisabet Andersson Kjell Magnusson Gudrun Rydh Benny Johansson (M) Kerstin Jacobsson Ros-Marie Walter Kerstin Andersson Ulla Blanking Anna Johansson Gustav Björkqvist Justerandes signatur ordförande kommunstyrelsen samverkansråd vice ordförande kommunstyrelsens samverkansråd kommunstyrelsens samverkansråd nämnden för arbete och välfärd kommunstyrelsens samverkansråd styrelsen för Idé- & KunskapsCentrum, bröstcancerföreningen Victoria ordförande nämnden för arbete och välfärd vice ordförande VKAB VD Vidingehem APPP omsorgsnämndens och VKAB:s samverkansråd, verksamhetsledare för Idé- & KunskapsCentrum HSV valberedning FUB Växjö vice ordförande Vidéum DHR, kommunstyrelsens samverkansråd Synskadades riksförbund, Växjö omsorgsnämndens handikappråd Dövas Förening Kronoberg, gatu- och byggnadsmiljökommittén, kommunstyrelsen samverkansråd vice ordförande Nämnden arbete och välfärd Hörselskadades förening Växjö, kulturnämndens och fritidsnämndens samverkansråd omsorgsnämndens handikappråd Hörskelskadades förening Växjö, HSV ordförande för nämnden för arbete och välfärd Ks samverkansråd Dövas Förening Kronoberg Hyresbostäder Chef för kontaktcenter vid Växjö kommun kommunvägledare, kontaktcenter Utdragsbestyrkande 7 (8)

33 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Görel Åhman Zinar Canpolat (V) Patrik Hjelm Lise-Lott Naess Stefan Bergström (FP) Eywind Zaar den Dulk Lars-Göran Wadén Doris Wall Hörselskadades förening och Reumatikerföreningen Ledamot gymnasienämnden Vidéum Synskadades riksförbund, Växjö. kommunstyrelsens samverkansråd ordförande för skol- och barnomsorgsnämnden Humana Assistans Tillgänglighetskonsult och föreläsare kommunstyrelsen samverkansråd, nämnden för arbete och välfärds samverkansråd, gatuoch byggnadsmiljökommittén Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8 (8)

34 Malin Hedberg trafikingenjör Tel Rapport från gatu- och byggnadskommitténs samverkansråd 2013 Gatu- och byggnadskommitténs samverkansråd består av tjänstemän från trafik- och stadsmiljöavdelningen, stadsbyggnadskontoret samt miljö- och hälsoskyddskontoret. Ordförande i samverkansrådet alterneras mellan de olika nämndernas ordförande, och för 2013 har Åke Svensson från Miljöoch hälsoskyddsnämnden varit ordförande. Rådet träffas vid fyra tillfällen under året, två gånger på våren och två gånger på hösten. Synpunkter och frågor från handikapporganisationerna inkommer till tjänstemännen innan sammanträdena. Under året har följande ärende/ämnen diskuterats Trappmarkeringar vid olika fastigheter Inrättande av nya master (4G master) Hörslingor i publika lokaler Arenastaden, gällande tillgänglighet i de olika fastigheterna samt området runt omkring t ex regler kring parkering Information om pågående byggnationer Information om pågående vägarbeten Frågor från förra årets möte att ge svar på: Gatumiljön Stopp för gatsten. Vid nybyggnationer väljs ofta ( i möjligaste mån) andra former av beläggningar. Vid ombyggnationer tas hinder i miljön bort, så kallade passa på åtgärder. Vinterväglag. Huvudstråken för gång- och cykel prioriteras. De försöker ploga så lågt de kan, men när underlaget är ojämnt kan de inte ploga tillräckligt djupt. Ibland hinner de inte ploga direkt när snön kommer, vilket gör att snön lägger till sig och blir hård vilket leder till mer modd på gatorna. Vid fler frågor för snöröjning kontakta Fredrik Ivarsson på tfn Miljö- och hälsoskyddskontoret har även haft information kring strålning gällande lagar, regler och strålningens konsekvenser. Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Telefon Org.nr Bg Hemsida 1 (2)

35 Malin Hedberg trafikingenjör Tel Det har inrättats en tillgänglighetsjour, dit man kan ringa och anmäla hinder som finns på våra gator. Numret är samma som går till cykeljouren. Den är alltid bemannad. Numret är Under året som gått har bl.a. följande åtgärder gjorts: Övergångsställe med pollare på Teleborgsvägen, vid rondellen med Vallviksvägen Trummenvägen Färdigställande av Kulturstråket på Västergatan Färdigställande av gång- och cykelväg på Hjalmar Petris väg Ny linjeomdragning med bussar, vilket gör att nya hållplatser anläggs t ex på Hejaregatan Ombyggnation av Bäckgatan, från Båtsmanstorget till Norrgatan. Nivåskillnader in till fastigheter åtgärdade. Förvaltningen jobbar hela tiden med passa på åtgärder, vilket menas att när ett område, plast, gata osv ska bygga om anpassas det ur tillgänglighetssynpunkter eller att de hinder som finns i miljön tas bort. 2 (2)

36

37 Hej! Vårt tillgänglighetsarbete Vid ombyggnaden av lägenheterna på Sandviksvägen har vi bytt till bredare dörrar. Projektet omfattar 81 lägenheter. - Ombyggnaden av 39 lägenheter med adress Sigfridsvägen 21 har vi skapat tillgänglighet enligt nybyggnadskraven, bl.a. installerat hiss. - På Campus har vi bytt ut delar av ytterbelysningen för ökad trygghet och säkerhet. Med vänliga hälsningar Kenneth Faaborg Vd Beskrivning: cid: _ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ Huvudkontor Höstvägen 14 H, Växjö Tel Fax <http://www.hyresbostaderivaxjo.se/> Vi ägs av Växjö kommun, Europas grönaste stad file:///c /...ers/helkar/desktop/ks%20samverkansråd/kallelse/årsrapport%20för%20hyresbostäders%20tillgänglighetsarbete% txt[ :18:05]

38 ÄRENDE Dnr KS sam/2013: Kristoffer Bengtsson Helen Karlsson Jacobsson utredningssekreterare Tel Årsrapport från kommunstyrelsens samverkansråd 2013 Kommunstyrelsens samverkansråd Kommunstyrelsens samverkansråd består av två politiker från kommunstyrelsen tillsammans med en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen och fem representanter för olika handikapporganisationerna i Växjö kommun. Två ersättare finns. Under verksamhetsåret 2013 har utvecklingen inom den egna organisationen prioriterats - hur Växjö kommun på ett bättre sätt ska kunna inkludera tillgänglighetsperspektivet i det reguljära arbetet. Även arbetet med att se över och förbättra den egna organisationen kring samverkansrådet har påbörjats. Under årets sammanträden har både externa och interna representanter för områden inom tillgänglighetsfrågorna besökt rådet. Vid varje sammanträde har ledamöterna samtalat med dessa representanter och genom detta utvecklat sin kompetens att arbeta med de lokala tillgänglighetsutmaningarna. En av de mer tongivande frågorna för 2013 var hur färdtjänsten inom kommunen kan utvecklas och förbättras för att möta tillgänglighetsbehov från Växjö kommuns medborgare. Under året har rådet deltagit i ett flertal aktiviteter för att stärka kompetensen inom tillgänglighetsfrågorna samt genomfört fem sammanträden. I april deltog 24 personer från bl.a. Växjö kommun men också andra kommuner och organisationer i en öppen utbildning på temat Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Utbildningen arrangerades av kommunstyrelsens samverkansråd. Från samverkansrådet deltog Malin Adell Kind (C), Carin Högstedt (V) och Helen Karlsson Jacobsson. I oktober besökte Carin Högstedt, Kennerth Björn, Helen Karlsson Jacobsson och Torvald Erlandsson Open Space som avslutning på projektet Arrangera för flera ett projekt om att alla ska ges möjlighet att ta del av kulturen. Studiebesök har även skett på Fortnox Arena, Telekonsult Arena och Annevik. Året avslutas med en föreläsning av inspiratören Mikael Andersson, känd från skildringar som Armlös, benlös men inte hopplös. Föreläsningen arrangeras av Växjö kommun. I samband KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (5) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg Hemsida E-post

39 ÄRENDE KS sam/2013: med årsmötet håller Lars-Göran Wadén en inspirationsföreläsning och utvecklingsarbetet som påbörjade vid årsmötet 2012 följs upp. Under juli månad presenterades Tillgänglighetsbarometern där Växjö kommun kom på en delad 42:a plats, en avsevärd förbättring från Liksom föregående år var det en av samverkansrådets ledamöter som fick ta emot Växjö kommuns mångfaldspris vilket gjorde rådet både stolta och glada. I år blev det Lise-Lott Naess från Synskadades Riksförbund Växjö som tilldelades priset för sitt mångåriga arbete för att få till stånd förändringar och förbättringar som gynnar alla funktionsnedsatta oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning. På samverkansrådets sammanträde i februari besöktes rådet av Växjö Handikappidrottsförening där Ingrid Bengtsson, kassör i föreningen, närvarade som representant. Hon berättade om de möjligheter som finns inom föreningen och utveckling för handikappidrotten som rörelse. Föreningen var i stort sätt nöjd med det stöd den erhåller från Växjö kommun men efterfrågade billigare lokaler, vilket rådet erbjöd sig att se över. Vidare belystes handikappidrotten ur ett genusperspektiv där fokus låg på mäns och kvinnors lika möjligheter till deltagande. Under årets första möte diskuterades även de utvecklingsområden som identifierades under årsmötet 2012 där fokus bland annat var situationen om tillgång till parkeringsplatser. Tillgänglighetsfrågor i samband med trafik diskuterades även vidare av rådet då man belyste de problem och möjligheter som finns inom lokaltrafiken och serviceresor. Under sammanträdet i april diskuterades hur hjälpmedelsverksamheten i Växjö kommun kan förbättras. Ulf Gustavsson, rehabiliteringschef på Växjö kommuns omsorgsförvaltning, besökte samverkansrådet och berättade om hur Växjö kommun arbetar med att utveckla hjälpmedelverksamheten. Möjligheten att samordna arbetet mellan kommun och landsting diskuterades. Hjälpmedel blev det tongivande temat för sammanträdet och rådet samtalade kring de olika typer av hjälpmedel, exempelvis mikrofoner och hörselslinga, som kan förbättra tillgängligheten till Växjö kommuns tjänster och service. Rådet konstaterade att förbättringsarbetet inom de egna lokalerna är pågående och att ett flertal inköp av hjälpmedel var beställda. På årets tredje sammanträde i juni besökte rådet Annevik där daglig verksamhet bedrivs. Nils Klingborg och Yvonne Blomkvist, båda ansvariga vid Annevik, presenterade här verksamheten. Mötet var inspirerande och rådet beslutade om att besöka Telekonsult Arena och Fortnox Arena under hösten för studiebesök. 2 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd 2015-01-26. Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd 2015-01-26. Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Tid och plats C-salen kl. 13:30 15:40 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB)

Läs mer

Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte 13 december 2012

Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte 13 december 2012 Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte 13 december 2012 Plats: Idé- och Kunskapscentrum, Södra Vallviksvägen 4, Växjö Närvarande: Malin Adell Kind (C) Elisabeth Andersson Kerstin Andersson Tommy Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdag den 20 februari 2013 Klockan 16.00-17.10

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdag den 20 februari 2013 Klockan 16.00-17.10 Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdag den 20 februari 2013 Klockan 16.00-17.10 Närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats Benny Johansson (M) ordförande Rose-Marie

Läs mer

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Plats C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Gudrun Rydh,

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

G-salen, Växjö kommun

G-salen, Växjö kommun Plats G-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kerstin Jacobsson, Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Växjö (HLF) Thomas Johansson, Handikappades

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdag den 22 maj 2013 Klockan 16.00-17.30 Närvarande Rose-Marie Holmqvist (S) vice ordförande Kennerth Björn, FUB Gudrun Rydh, NHR Kerstin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Anteckningar från Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte den 7 december 2015

Anteckningar från Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte den 7 december 2015 Dnr 2016-01-08 Karlsson Jakobsson Helen utredningssekreterare Tel. 0470-414 93 Anteckningar från Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte den 7 december 2015 Lokal: Galaxen Ca 50 stycken närvarande. Komplett

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Plats B-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 november 2013 Klockan 16:00 17:45

Plats B-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 november 2013 Klockan 16:00 17:45 Plats B-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdagen den 27 november 2013 Klockan 16:00 17:45 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Kennerth Björn,

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Landningsbanan, Västerled, Storgatan 52 b. Datum och tid Onsdagen den 26 februari 2014 Klockan 16:00 18:00

Landningsbanan, Västerled, Storgatan 52 b. Datum och tid Onsdagen den 26 februari 2014 Klockan 16:00 18:00 Plats Landningsbanan, Västerled, Storgatan 52 b Datum och tid Onsdagen den 26 februari 2014 Klockan 16:00 18:00 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Kennerth Björn,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17) 2011-02-17 1 (17) Plats och tid Senioren, stora sammanträdesrummet Hässleholm 13.30-15.00 ande Förtoendevalda: Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Irene Nilsson (s) ON Peter Groth (mp) BN Ernst Herslow

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet Brukarrådet 2012-06-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Information från SPF 8 Ledsagare vid resa med färdtjänst 9 Aktuellt från tillgänglighetsrådgivaren 10 Aktuellt från

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Plenisalen, Stadshuset, Hagfors kl 10:00 12:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket.

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket. s HANDIKAPPRÅDET VID FASTIGHETS- OCH SALUHALLSNÄMNDEN, MARKNÄMNDEN, TRAFIK- NÄMNDEN OCH STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB. Protokoll nr 9, 2006. Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl. 14.00 17.00. Plats: Fleminggatan

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll Innehåll 5 Godkännande av ärendelista... 9 6 Föregående sammanträdesprotokoll... 10 7 Uppföljning av funktionshinderplanen... 11 8 Delgivning... 13 9 Övergångsställen... 14 10 Val av vice ordförande för

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd 2015-03-23. Eva Johansson (C), ordförande Carin Högstedt (V), vice ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd 2015-03-23. Eva Johansson (C), ordförande Carin Högstedt (V), vice ordförande Tid och plats C-salen kl. 13:30 16:00 Beslutande Ledamöter Ledamöter HSV Eva Johansson (C), ordförande Carin Högstedt (V), vice ordförande Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

Läs mer

Funktionshindrades samarbetsråd

Funktionshindrades samarbetsråd Funktionshindrades samarbetsråd 2009-06-08 1-5 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Michael Karlsson, ordförande Bengt Petersson, DHR Harry Jansson, SRF Cecilia Gustavsson, FUB Bror Jordansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd 2015-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd 2015-10-26 Tid och plats E-salen, kl. 13:30 16:04 Beslutande Ledamöter Ledamöter HSV Eva Johansson (C), Ordförande Carin Högstedt (V), 1:e vice ordförande Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 1 Protokoll Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga ledamöter Sandvikens Stadshus, Varkaussalen, tisdagen den 30 november 2010 kl 09.00-14.00 Marie Frestadius HO ordf. Lars-Göran Wadén

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2010-09-29. Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2010-09-29. Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö Plats Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö Tid Kl. 16:00 19.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Hannington Lubwana (M) Nils Erik Carlström

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Tillgänglighet 5 Tillgänglighetspris 6 Information om Mötesplats Krokom

Läs mer

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell

Läs mer

Kommunala handikapprådet (10) Politiker: Bo Gunnar Åkesson (M) Dorothea Nilsson (M) Krister Mattson (S) Lennart Ohlsson (C)

Kommunala handikapprådet (10) Politiker: Bo Gunnar Åkesson (M) Dorothea Nilsson (M) Krister Mattson (S) Lennart Ohlsson (C) Kommunala handikapprådet 2011-09-19 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset, 16.00 17.35 ande Politiker: Bo Gunnar Åkesson (M) Dorothea Nilsson (M) Krister Mattson (S) Lennart Ohlsson (C) Referensgruppen:

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) r arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 Beslutande Övriga deltagande Tomas Nilsson (s) ordförande Laila Furskog

Läs mer

Kommunhuset, Revelj, 2013-05-22, kl 13.00-15.50. Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR

Kommunhuset, Revelj, 2013-05-22, kl 13.00-15.50. Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR Sammanträdesprotokoll 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Revelj,, kl 13.00-15.50 Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR Ann Persson, DHR Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Helen Larsson, FUB för Lisen Ekdahl Astrid Strömblad, Hjä-Lungsj för Ingvar Malmström. Iréne Persson, Sekreterare. Anna-Lena Päkkilä.

Helen Larsson, FUB för Lisen Ekdahl Astrid Strömblad, Hjä-Lungsj för Ingvar Malmström. Iréne Persson, Sekreterare. Anna-Lena Päkkilä. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Högalid Storstugan, kl. 13.30 15.40 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anna Gustavsson (KD) ordförande Evert Storm, AstmAll, V ordf Irene Nilsson (S) ON Lena

Läs mer

Anmält förhinder: Isa Halvarsson, HSV Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden. Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Anmält förhinder: Isa Halvarsson, HSV Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden. Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 13.15-14.45 Beslutande Bosse Pettersson, ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Anneli Ericsson,

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen samverkansråd Tid och plats H-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ledamöter Växjö kommun Ledamöter HSV Ledamot Funkibator Ideell Förening Övriga närvarande Ersättare Växjö kommun Ersättare HSV Ersättare Funkibator Ideell

Läs mer

Handikapprådet (9)

Handikapprådet (9) Handikapprådet 2008-02-18 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 februari 2008, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland Andersson (c) ordförande Wolmar Tjärnlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS 1 (8) och tid Medborgarkontoret, Östervåla, kl 18.00 20.00 Beslutande Dick Pettersson (C), ordförande Jan Plantin (M), sociala nämnden (Sn) Lars-Erik Larsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Holger Heldmark

Läs mer

Fredag den 10 april 2015 13.00-15.30 Karlstad CCC

Fredag den 10 april 2015 13.00-15.30 Karlstad CCC sid 1 (7) Tid och plats Fredag den 10 april 2015 13.00-15.30 Karlstad CCC Ledamöter och ersättare Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen Gunilla Ström Ericsson, vice ordf., handikappföreningarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (c) ordförande Anders Broberg (c) vice

Läs mer

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, kl. 09.30-11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats Anna Gustavsson (KD)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-05-21 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Gunilla Åström Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindkvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl 2011-08-29 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl.13.00-15.10. Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2010-11-29 av Kommunfullmäktige 20 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson 1(12) Plats och tid: Hövdingasalen Ale Torg, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson

Läs mer

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr.

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr. Agneta Jonsson, ordförande TR(S) Ingvar Rodin - DHR Önne Norberg Diabetesföreningen Ingrid Nordin Synskadades riksförbund Margreta Thelin Härnösands/Kramfors Strokeförening Louise Sohlin Gå och bada Stefan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Gunilla Wallengren DHR. Eva Carlbrand

Kultur- och fritidsnämnden Gunilla Wallengren DHR. Eva Carlbrand 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Ale Torg, kl 13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer