KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Tid , kl. 13:30 15:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30"

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl. 13:30 15:30 Plats C-salen Helen Karlsson Jacobsson utredningssekreterare Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin Jacobsson, Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Växjö (HLF) Tomas Johansson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Lise-Lott Naess, Synskadades Riksförbund Växjö (SRF) Doris Wall, Reumatikerföreningen Växjö (R) Ersättare Torvald Erlandsson, Dövas förening i Kronobergs län (SDR) Roland Karlsson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Tjänstemän Helen Karlsson Jacobsson, sekreterare Martin Fransson, t.f. kanslichef Anmäl förhinder till eller (12)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Förteckning över kommunstyrelsens samverkanråds ärenden 3 februari Val av justeringsperson 2 Protokoll från föregående sammanträde i kommunstyrelsens samverkansråd den 22 oktober Minnesanteckningar från Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte 5 december Protokoll från övriga nämnders samverkansråd 5 Handisams enkät om fysisk tillgänglighet. Svar från Växjö kommun, december Organisationsöversyn Växjö kommuns samverkansråd 7 Studiebesök på Telekonsult Arena och Fortnox Arena - uppföljning av anteckningar och svar på frågor 8 Skrivelse om teckenspråkstolkning av kommunfullmäktiges sammanträden 9 Skrivelse om tillgänglighet i röstningslokaler i valen Rapport från ledamöter 11 Meddelanden 12 Övriga frågor 2 (12)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Val av justeringsperson 2 Protokoll från föregående sammanträde i kommunstyrelsens samverkansråd den 22 oktober 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens samverkansråd godkänner protokollet och lägger det till handlingarna. Bakgrund Uppföljning av föregående möte med kommunstyrelsens samverkansråd den 22 oktober Protokollet bifogas. 3 (12)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Plats C-salen Tid Kl. 13: Beslutande Ledamöter Malin Adell Kind (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin Jacobsson, Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Växjö (HLF) Tomas Johansson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Lise-Lott Naess, Synskadades Riksförbund Växjö (SRF) Doris Wall, Reumatikerföreningen Växjö (R) Övriga närvarande Ersättare Torvald Erlandsson, Dövas förening i Kronobergs län (SDR) Tjänstemän Michael Färdigh, personalchef, 53 Birgitta Andersson, enhetschef nämnden för arbete och välfärd, 53 Övriga Justering Justerare Plats Fyra (4) teckentolkar Barbro Hedenborg, handläggare Regionförbundet Södra Småland, 52 Carin Högstedt (V) Kommunledningsförvaltningen Justerade paragrafer (21)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Underskrifter Sekreterare Helen Karlsson Jacobsson Ordförande Malin Adell Kind (C) Justerare Carin Högstedt (V) 2(21)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Bevis om anslag av protokoll Kommunstyrelsens samverkanråds protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Helen Karlsson Jacobsson 3(21)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Förteckning över kommunstyrelsens samverkanråds ärenden 22 oktober Besök från Barbro Hedenborg från Regionförbundet Södra Småland 53 Besök från personal- och förhandlingschef Michael Färdigh och Birgitta Andersson, enhetschef på utvecklingsenheten på nämnden för arbete och välfärd 54 Protokoll från kommunstyrelsens samverkansråds möte den 9 september Studiebesök på Fortnox arena och Telekonsult arena 24 september Inrättande av tjänst som syn- och hörselinstruktör 57 Distanskursen "Funktionsnedsättning i det nutida samhället" 58 Protokoll från andra samverkansråd i Växjö kommun 59 Sammanträdestider år Rapport från ledamöter 61 Meddelanden 62 Övriga frågor Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 4(21)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Besök från Barbro Hedenborg från Regionförbundet Södra Småland Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet och tackar Barbro Hedenborg för att hon kom till rådet och informerade. Bakgrund Kommunstyrelsens samverkansråd har bjudit in Barbro Hedenborg som arbetar som färdtjänsthandläggare på Regionförbundet. Barbro arbetar inte hos Serviceresor och kan därför inte svara på frågor om själva utförandet av tjänsten som Serviceresor erbjuder. Diskussion Barbro berättar att handläggningen av färdtjänst regleras av Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst samt regelverk till lagarna. Man ansöker i den kommun där man är folkbokförd. (personer folkbokförda i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryd ansöker hos Regionförbundet). Funktionsnedsättningens varaktighet, 3 mån, har satts i en dom av dåvarande Högsta domstolen. Tidigare gjordes hembesök hos personer som ansökte om färdtjänst men det görs inte nu längre. Därför arbetar handläggarna mycket med att få in så kompletta ansökningar som möjligt med en gång, man begär även in ett intyg. Med detta som grund görs sedan en utredning och många gånger ringer handläggarna även upp personen i fråga. Barbro tillägger att intygen är viktiga och ofta är det sköterskorna eller sjukgymnasten som har bäst kännedom om personen ifråga och som därför också skriver intygen. Rent generellt behandlas ansökningarna i tur och ordning. Handläggningstid för nyansökan är idag ca 4 veckor. Ansökningar om resa till vård när det handlar om vård i livets slut behandlas samma dag. Tomas Johansson frågar om tillstånd för obegränsad tid. Om man har en bestående skada, varför kan man inte beviljas tillstånd för obegränsad tid utan måste förnya ansökan med jämna mellanrum? Barbro förklarar att syftet med omprövningar är också för att kontrollera att man har den färdtjänst man behöver. Det kan vara så att man blir sämre. Omprövning behöver inte göras på blankett Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 5(21)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd utan handläggarna skickar ut påminnelser 6-8 veckor i förväg innan tillståndet går ut. I påminnelsebrevet får man möjlighet att ringa eller skriva. Barbro säger vidare att kollektivtrafiken kan bli bättre så att en del av de personer som idag reser med färdtjänst inte ska behöva den tjänsten längre. Barbro får frågor som handlar om det så kallade Röda kortet som på Länstrafikens hemsida heter Resekort för färdtjänst. Det handlar alltså om färdtjänstresor i Växjö stadstrafik 1. Detta är grundat på det bussprojekt som startades från Växjö kommun år 2007 och innebär att den som har rätt till färdtjänst i Växjö kommun åker för halva kontantpriset tillsammans med en ledsagare i den ordinarie kollektivtrafiken inom Växjö kommun. Från 2009 permanentades projektet. Reglerna har tydligen ändrats och stor förvirring och oklarhet råder. Detta måste redas ut och det ligger på kommunens initiativ att göra så. Tomas Johansson ställer en fråga om handläggare och handläggningstider. Han berättar om ett fall där personen i fråga har permanent färdtjänsttillstånd. Personen råkade dock ut för en kortvarig sjukdom som gjorde att denne hade behov av ett tillägg (ramp i detta fall) som inte fanns med i det permanenta tillståndet. Personen ifråga ringer till Regionförbundet för att fråga om detta kan läggas till under en kortare period. Svaret blev att nej, det är en handläggningstid på två (2) veckor för nya tillstånd. Barbro svarar att detta i princip är ett korrekt beslut eftersom förändringar innebär en omprövning av tillståndet och därmed en handläggningstid. I detta fall där personen i fråga redan hade ett permanent tillstånd skulle man kanske kunnat lösa det på ett smidigare sätt. Carin Högstedt utvecklar frågan och undrar om det enligt lag är möjligt att få tillfälliga tillstånd när någon har brutit ett ben eller liknande? Barbro svarar att nej, det är inte möjligt enligt lag. För att tillstånd ska beviljas ska det vara en funktionsnedsättning som varar under minst tre (3) månader. Lagen utgår från att den ska vara en trafiklag för personer med funktionsnedsättning som inte är tillfällig. I annat fall måste resan finnas under någon annan lag och därmed annan myndighet. Kennerth tar upp ett konkret exempel om en riksfärdtjänstresa för en person som beviljats kollektivtrafik tillsammans med ledsagare som han har funderingar om. Kennerth har räknat på alla kostnader för resa, lön för ledsagare och extraresor för ledsagaren som bara skulle följa med personen under resan. Kennerth menar att det utifrån detta hade varit billigare att sätta personen ensam i en bil. 1 Kortfattade regler finns på Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 6(21)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Barbro svarar att det är handläggarna som beslutar om ressätt (fordonstyp) medan beställningscentralen på serviceresor ordnar det praktiska med resan. Grunden för handläggarens beslut är att den som söker får resa med riksfärdtjänst om personen annars skulle fått ett fördyrat resande på grund av sin funktionsnedsättning. Personen kan t.ex. inte resa ensam med allmänna kommunikationer. Utifrån det bedömer handläggaren hur personen kan resa på billigaste sätt med hänsyn till sin funktionsnedsättning. Allmänna kommunikationer med ledsagare är oftast billigare än resor med bil. Handläggarna väger också in tidsaspekten utifrån vad personen bedöms orka. Till sist ser man även på åldern. Man ska också vara medveten om att färdtjänst är en form av kollektivtrafik, det är inte en privat resa, och därmed kan det också innebära en längre restid. Vidare beslutar handläggaren om billigaste färdsätt för ledsagarens hemresa såvida ledsagaren inte ska stanna kvar. Finns det någon riktlinje om hur lång tid en resa får ta? Barbro svarar att nej ingen riktlinje men handläggarna ska alltid se till rimligheten för en resa. Man ska se till den enskilda personen och de problem som eventuellt finns i resandet, man ser även till åldern. Utöver detta väger man även in tidsaspekten. Beslutsexpediering För kännedom Barbro Hedenborg Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 7(21)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Besök från personal- och förhandlingschef Michael Färdigh och Birgitta Andersson, enhetschef på utvecklingsenheten på nämnden för arbete och välfärd Dnr KS sam/2011:4 Beslut 1. Michael Färdigh och Birgitta Andersson återkommer till rådet med skriftligt svar på skrivelsen. 2. Kommunstyrelsens samverkansråd noterar den muntliga informationen i protokollet. Ärendet Ursprungligen en skrivelse från Malin Adell Kind (C) och Carin Högstedt (V) om att kommunstyrelsen ska sätta upp ett mått för antalet praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som ska tillhandahållas för att på sikt minska arbetslösheten för den gruppen medborgare. Kommunstyrelsen uppdrog till personalchefen att utreda möjligheten att få en överblick över hur många praktikplatser som kommunen erbjuder till funktionshindrade. Personalchefen informerar kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott muntligen om att man inte har laglig möjlighet att sammanställa information om personer med funktionsnedsättning. Ärendet avslutas. Samverkansrådet har inte fått något svar på frågan och ärendet togs upp på nytt av ordförande i organisations- och personalutskottet. Personalchef Michael Färdigh besöker samverkansrådet tillsammans med Birgitta Andersson som är enhetschef på utvecklingsenheten på nämnden för arbete och välfärd för att om möjligt reda ut frågan. Arbete och välfärd är den nämnd som har hand om hanteringen av praktikplatser i kommunen. Diskussion Michael Färdigh och Birgitta Andersson berättar att det finns en blankett som alltid lämnas till facken för att de ska godkänna praktikplatserna, ingången till nystartjobb osv. På blanketten noterar man om arbetsplatsen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning eller inte (vilket den enligt lag ska vara). Efter att facken godkänt praktikplatsen läggs det in i ett system vilket gör att vi Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 8(21)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd kan få fram mer och mer bra statistik. Framförallt får man fram hur många praktikplatser som finns totalt sett per arbetsplats. För individen finns flera ingångar att komma in på en praktikplats, bland annat via så kallat ekonomiskt bistånd eller via OSA (offentligt skyddad anställning). Här sker ett samarbete med Arbetsförmedlingen som också är den som har tillgång till statistiken. Kommunen vill att alla arbetsplatser som anmäler praktikplatser ska gå via nämnden för arbete och välfärd. Detta för att få styrning, sammanhållning, rörlighet inom kommunen introduktion osv. Vidare försöker man alltid att utgå från det positiva hos varje individ, vill inte tänka funktionsnedsättning utan fokusera på positiva krafter. Torvald Erlandsson menar att kommunen inte tar så stora risker med praktikplatserna, de är endast för en begränsadtid. Michael och Birgitta menar att det kan vara både korta och långa beroende på anställningsformen. T.ex. OSA är en trygghetsanställning för en längre tid. Praktikplatserna är i sig inte meningen att de ska ge arbete utan ger istället erfarenhet av en svensk arbetsplats och ger även språkträning för de som behöver det. Det är också därför som facken vill se alla praktikplatser som anmäls: för att praktiken inte ska ersätta något arbete så att en anställd blir överflödig. Det ska fungera som ett komplement till arbetsplatsen och samtidigt ge praktikanten möjlighet till att delta i arbetslivet. Ordförande poängterar att rådet fortfarande inte fått något skriftligt svar på den ursprungliga skrivelsen från Syftet med skrivelsen var att synliggöra en grupp av arbetssökande som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och försöka komma åt och fånga upp det problemet. Birgitta berättar också mer om länsprojektet Framtid Kronoberg där man jobbar mycket med ungdomar som är särskilt utsatta. Det drivs också ett projekt inom vuxnas lärande som heter VISA som dock är mer inriktat mot språkinlärningen. Vidare drivs ett EU-projekt som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning. ESF har ett projekt som riktar sig mot ungdomar upp till 25 år där flera har någon form av problembild. Kennerth Björn tar upp frågan om personer med neuropsykiatriska problem där Växjö skulle vara lämplig för att ordna en yrkes- och vuxenutbildning. Syftet är även här att hitta de som inte får någon sysselsättning och som är extra sårbara Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 9(21)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Beslutsexpediering För åtgärd Personal- och förhandlingschefen För kännedom Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 10(21)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Protokoll från kommunstyrelsens samverkansråds möte den 9 september 2013 Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd lägger protokollet till handlingarna Bakgrund Uppföljning av förra mötet med kommunstyrelsens samverkansråd den 9 september Protokollet skickas med i kallelsen. Kommentarer 42, Studiebesöket behandlas under egen punkt. 49, Visningslägenhet för projektet Bo-IT finns på Nydalavägen 20. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 11(21)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Studiebesök på Fortnox arena och Telekonsult arena 24 september 2013 Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar synpunkterna. Bakgrund Den 24 september genomfördes ett studiebesök på Fortnox arena och Telekonsult arena. Anteckningarna är inte klara men ärendet tas nu upp för diskussion med möjlighet att lämna synpunkter och/eller kommentarer. Sammanfattningsvis var arenorna överlag mycket bra när det gäller tillgängligheten. Däremot saknas ledstråk på båda arenorna och även utanför arenorna. Om man inte har ledsagare är det svårt att ta sig runt arenan. Entréerna är inte heller tydligt utmärkta på någon av arenorna, oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte. De stora entrédörrarna på Fortnox arena är till exempel endast öppna på matchdag. Fortnox arena saknar utkörningsskydd för rullstolar vid läktaren en trappa upp. Det finns inte ledstråk inne i Telekonsult arena heller, som ett alternativ till detta kan man följa velodromen runt. Utomhus finns inte ledstråk. Arenan saknar hörslinga. Det pågår diskussioner i det så kallade Arenarådet om handikapplatser innanför bommarna intill Telekonsult arena. Bommen stänger kl och den som inte har inpasseringstagg kan inte komma förbi efter detta klockslag. Till exempel uppstod en situation när en ambulans inte kunde komma intill arenan. Diskussioner pågår alltså och det här måste lösas. Kommentarer Sekreterare har precis blivit klar med ett första utkast till anteckningar som delas ut till ledamöterna. Ska också återkoppla frågan om ledstråk inne i Fortnox arena till tillgänglighetskonsult Karin Werner. Ärendet återkommer. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 12(21)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Doris Wall säger att hon är mycket imponerad av de som förestår arenorna och som varit med under byggnationen och fått ner kostnaderna genom ansvarsfullt arbete. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 13(21)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Inrättande av tjänst som syn- och hörselinstruktör Dnr KS sam/2013:5 Beslut 1. Samverkansrådet föreslår kommunstyrelsen att tjänsten som syn- och hörselinstruktör ska vara på minst heltid. 2. Hörselombuden ska kompletteras med synombud. Bakgrund Ärendet om behov av hörselinstruktör på Växjö kommun har tagits upp av nämnden för arbete och välfärds samverkansråd och skickades över till kommunstyrelsens samverkansråd. Rådet föreslog i sin tur att tjänsten som hörselinstruktör kan ingå i befintlig tjänst, till exempel tjänsten som syninstruktör som finns på omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden har nu svarat på remissen och berättar mer om tjänsten som syn- och hörselinstruktör. Omsorgsnämndens beslut i 77/2013 skickas med kallelsen. Diskussion Det är oklart vilken omfattning tjänsten som syn- och hörselinstruktör är på. Detta ska kollas upp och bör oavsett hur det ser ut i dag vara en heltidstjänst. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 14(21)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Distanskursen "Funktionsnedsättning i det nutida samhället" Dnr KS sam/2013:12 Beslut 1. Kommunstyrelsens samverkansråd föreslår att kommunstyrelsens organisations- och personalutskott godkänner att anställd personal som vill gå distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället vid Grimslövs Folkhögskola beviljas fritidsstudiestöd. 2. Fritidsstudiestödet för denna kurs tas ut i form av ledighet med bibehållen lön för de två obligatoriska träffarna i Växjö (två heldagar). 3. I övrigt gäller riktlinjerna för fritidsstudiestöd för anställda i Växjö kommun, antagna 1 januari 1992 och reviderade 24 augusti Bakgrund Grimslövs folkhögskola erbjuder en distansutbildning på 50 % i Funktionsnedsättning i det nutida samhället. Kursen vänder sig till både yrkesverksamma och funktionsnedsatta. Fokus ligger på utvecklingsfrågor, goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder. Förutsättningarna för funktionsnedsatta i dag skiljer sig mycket från de förutsättningar som fanns för bara något årtioende tillbaka i tiden. I arbetet med tillgänglighetsfrågor och med funktionsnedsättningar gäller det att hela tiden hålla sig uppdaterad och att ta del av ny kunskap inom området. Kursplanen skickas med. Beslutsexpediering För åtgärd Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 15(21)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Protokoll från andra samverkansråd i Växjö kommun Dnr KS sam/2013:2 Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar inkomna minnesanteckningar och protokoll. Bakgrund Minnesanteckningar och protokoll från kommunkoncernens olika samverkansråd tas upp i kommunstyrelsens samverkansråd för kännedom 1. Gatu- och byggnadsmiljökommittén den 19 september Kultur- och fritidsnämndens samverkansråd för tillgänglighet den 25 september 2013 Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 16(21)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Sammanträdestider år 2014 Beslut 1. Kommunstyrelsens samverkansråd fastställer sammanträdestiderna för år En sammanställning skickas ut till ledamöterna med alla tider. Bakgrund Presidiet har gjort ett förslag till rådets sammanträdestider för år februari kl april kl maj kl Sammanträdet hålls i samband med mötesplatsen Funka För Livet. 1 september kl oktober kl december kl ca Handikappolitiska årsmötet Ärenden skickas till sekreterare två veckor innan sammanträdesdag. Beredning hålls på måndagen veckan innan sammanträdet. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 17(21)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Rapport från ledamöter Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen i protokollet. Rapporter Carin Högstedt, Kennerth Björn, Helen Karlsson Jacobsson och Torvald Erlandsson var på Open Space igår som avslutning på projektet Arrangera för flera som handlar om att alla ska ges möjlighet att ta del av kulturen. Projektet har mynnat ut i en handbok för arrangörer. Den vänder sig inte bara till de som anordnar kulturevenemang utan även andra. Handboken är inte helt klar, det kvarstår några småändringar bl.a. de som kom fram från arbetet igår, och ska efter att den är klar spridas. Det var en intressant blandning av deltagare: tjänstemän från regionförbundet och kommunen, representanter för bygdegårdsföreningar och teaterföreningar från hela länet. Flera deltagare representerade olika handikappföreningar. Tomas Johansson berättar om att han har arbetat med tillgänglighetsstråken/ledstråken i centrum. Representanter från kommunen har sagt att när kommunen bygger nytt eller gör förändringar i centrum ska det bli så lätt att ta sig fram med rullstol. Detta menar Tomas är något som inte stämmer och han har fotograferat och skickat över dokumentation till tekniska nämndens ordförande. Han har inte fått någon återkoppling på det. Den 8 oktober var det 15 årsjubileum för Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum. Malin Adell Kind (C), Carin Högstedt (V) och Helen Karlsson Jacobsson var där och uppvaktade med en blomma. Där var tipspromenad och utställning. Kennerth Björn berättar om utställningen om Livsbilder som invigs den 4 november kl på Stadsbiblioteket. I anslutning till utställningen hålls en föreläsning den 14 november i Galaxen kl Föreläsare är Barbro Blomberg från Ljungby som forskat och disputerat i ämnet människor med funktionsnedsättning. Detta är den första utställningen någonsin om personer med funktionsnedsättning som också alla kan ta del av: via syntolkning, teckentolkning, lättläst osv. På den officiella hemsidan kan Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 18(21)

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd man se och läsa mer om handikapphistoria. Växjö är först i landet med att visa utställningen. I samarbetet mellan daglig verksamhet i Växjö kommun och FUB, Jobbet i Centrum, har man i år haft konstrundan runt Växjösjön. Vidare under året har man haft evenemang på Annevik och vid domkyrkan. Nu i sista delen av oktober håller Ensemble Cor en föreställning på Palladium. Allmänheten är välkomna den 1-2 november. Vidare får samverkansrådet en inbjudan till Hälsa i Centrum i Folkets Park den 26 november kl Det är de olika daglig verksamheterna som har en heldag med evenemang där. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 19(21)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Meddelanden Dnr KS sam/2013:1 Beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Bakgrund Inkomna handlingarna och övrig information meddelas kommunstyrelsens samverkansråd. Samarbetsavtal om medarrangörskap vid arrangemanget av mötesplatsen Funka För Livet 8-9 maj I samband med detta hölls en informationsträff om Funka För Livet där Carin, Malin och Helen deltog. Även förtroendevalda från andra samverkansråd var där. Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte äger rum den 5 december kl ca i Idé- & KunskapsCentrums konferenslokal. Programmet är inte planerat ännu men det blir någon form av uppföljning från föregående årsmöte. Alla råd/nämnder ska lämna in en skriftlig årsberättelse innan årsmötet. Malin, Carin och Helen har under hösten träffat ledningarna (ordförande, vice ordförande och tjänsteman) för de andra råden vid Växjö kommun. Detta i syfte att dels följa upp ärendena från årsmötet men också för att diskutera samverkansrådens organisation och hur arbetet i råden fungerar. Syftet är också att fånga upp synpunkter på vad som är bra eller dåligt och prata om hur vi ska arbeta i framtiden för att bli bättre. Ordförande, vice ordförande och sekreterare träffar HSVs styrelse den 22 oktober kl för att diskutera samverkansrådens organisation och hur arbetet fungerar. Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 20(21)

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Övriga frågor Beslut Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen i protokollet. Information Doris Wall berättar att den 21/9 var det en trafikdag på stortorget. Doris berättade vidare om bussituationen i Sandsbro där det finns ett antal synpunkter om tillgängligheten. På grund av ombyggnationen får buss nr 5 tillfälliga busshållplatser som inte fungerar. Detsamma gäller den tillfälliga hållplatsen i centrum som är vid Lineborgsplan istället för Stortorget. Lise-Lott Naess berättar också om situationer med bussar. Vid ett flertal tillfällen har synskadade blivit förbikörda eftersom bussen inte har stannat vid hållplatsen. Tydligen är det så att chaufförerna, för att spara tid, vill att man ska ha ögonkontakt med chauffören om man ska åka med. Detta fungerar ju inte för synskadade personer. Ljudet på hållplatsutroparen i bussarna i för lågt! Synpunkterna på bussituationerna lämnas vidare till kommunstyrelsen för hantering. Doris poängterar att det är viktigt när man bygger nya hus att ha kontakt med en tillgänglighetskonsult under byggnationen. Detta är något för gatu- och byggnadsmiljökommittén att arbeta vidare med. Beslutsexpediering För åtgärd Kommunkansli (utredningssekreterare) Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande 21(21)

25 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd Minnesanteckningar från Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte 5 december 2013 Dnr KS sam/2013:13 Förslag till beslut Kommunstyrelsens samverkansråd godkänner minnesanteckningarna och lägger dem till handlingarna. Bakgrund Uppföljning av Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte den 5 december Minnesanteckningar och årsrapporter bifogas. Ledamöterna ges möjlighet att lämna synpunkter och/eller andra kommentarer om årsmötet och dess anteckningar. 4 (12)

26 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Plats Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum, Södra Vallviksvägen 4B Tid Kl. 13:30 16:30 Deltagarförteckning finns på sista sidan. Ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd Malin Adell Kind (C) hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet. Malin presenterar dagens program och nämner sedan att årsmötet för 2014 är bestämt till den 1 december kl (cirkatider). Boka in datumet i era kalendrar redan nu! Adell Kind berättar också att alla samverkansråd har lämnat in en årsrapport för arbetet Rapporterna läggs som bilagor till minnesanteckningarna. 1) Anna Johansson och Gustav Björkqvist Växjö kommuns kontaktcenter Numera arbetar Växjö kommun utifrån ett kontaktcenter istället för en växel: det ger en stark servicekänsla, gott bemötande och medborgarfokus. Kontaktcenter har ett tydligt kundfokus: medborgare som förväntar sig att allt fungerar. Kontaktcenter arbetar utifrån uppdraget om en väg in i kommunen. Detta handlar konkret om att rådgöra, svara på frågor och handlägga istället för att slussa vidare samtalet till någon avdelning och först där få svar på frågan. Idag använder medborgarna flera olika kanaler för sina kontakter med kommunen: webbsidan med e-tjänster, sociala medier (detta ökar, framförallt twitter och e-post), telefoner och e-post, smartphones och appar och kommunen måste hänga med i att hantera alla olika kanaler. E-förvaltning jobbar kommunen mycket med. Kontaktcenter inför talsvar från nyåret vilket innebär att medborgarna genom knappval ställer sig i rätt kö utifrån ärende. Medborgaren kan också vänta kvar för att komma direkt till kommunvägledare. Talsvar ger snabbare och enklare service för man hamnar (mer) rätt från början. 1 (8)

27 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Detta är helt enkelt en kompetensstyrning eftersom olika kommunvägledare arbetar på olika kanaler eller kö. Detta ger också bättre möjligheter till att följa upp eftersom man kan se vilka kanaler (köer) som har högst tryck på sig. Teletal kommer inte att finnas kvar som ett val men tjänsten kommer att finnas kvar, kan beställas via webbplatsen eller genom att helt enkelt be kommunvägledaren om hjälp. Synpunkter från årsmötesdeltagare: att ta bort Teletal är odemokratiskt! Anna Johansson förklarar att man har mätt antalet telefonsamtal som använder sig av Teletal och det är 6 (sex) promille av inringande samtal. Kontaktcenter måste prioritera de samtalen som det ringer in. Medborgare prioriteras inte ned utan länken kommer att läggas på webbsidan så att den syns tydligt. Det är ett val kommunen gör för att prioritera in de som ringer in mest. Kontaktcenter innebär också att processen att få svar på en fråga blir enklare för medborgare. Idag är det många svar och många kanaler som kommer i ett ärende. Ansvaret för att få svar på frågan har legat hos medborgaren som varit hänvisad till olika tjänstemän eller olika vägar in. I och med arbetet med kontaktcenter förflyttas ansvaret för att ge svar på frågan till kommunen. Det blir helt enkelt större kundfokus med ökad tillgänglighet. Växjö kommun upplevs som ett. Vidare innebär Kontaktcenter också att förvaltningarna avlastas och får mer tid till verksamheten och de faktiska arbetsuppgifterna. Kommunen blir mer effektiv och utvecklar sin e-förvaltning. Även uppdraget om att vara en så kallad 24-timmarsmyndighet fungerar via webbplatsen. Som svar på en direkt fråga svarar Anna att ja, detta förutsätter att man har en dator, och förtydligar att hänvisningen till dator och webb är efter arbetstid. På dagarna finns personal på plats. Om tjänstemän som efterfrågas på enheterna inte är på plats jobbar kontaktcenter hårt för att få in informationen från tjänstemannen i fråga så att centret istället kan lämna svar så mycket det går. Fråga: vad händer om man ringer in när kontaktcenter är stängt? Anna svarar att då är det stängt helt enkelt. Arbetstiderna i kontaktcenter är i dag kl Märker man att det finns ett annat behov så tar man det i åtanke och ändrar. Anna tillägger att om man ska utöka öppettiderna så handlar det om en annan personaltäthet (8)

28 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 2) Eywind Zaar den Dulk följer upp workshopen på årsmötet 2012: ett Växjö tillgängligt för alla. Eywind börjar med att återkoppla till vad som hände: årsmötet 2012 diskuterade och ringade in de viktigaste utmaningarna och åtgärderna för det fortsatta tillgänglighetsarbetet i Växjö kommun. Gatumiljö Barngruppers storlek i skolan Ej verkställda politiska beslut Tillgänglighetsansvarig på kommunen För att göra en sammanfattning och återkoppling om vad som hänt har Eywind gått igenom de årsrapporter för 2013 som samverkansråden lämnat in. Han ger er övergripande bild av hur det ser ut: Samverkan är övergripande, en lång rad aktiviteter har genomförts och man försöker få in det i budget osv. Däremot har det varit svårt att åstadkomma vissa förändringar (t.ex. gatstenar och små barngrupper). Det är inte alltid samverkansråden har möjlighet att påverka hela vägen. Man har ändå tagit ett kliv framåt under året. En annan sak som är viktig är att det varit svårt att få överblick över de beslut som görs. Växjö kommun behöver jobba mer systematiskt så att man som utomstående får möjlighet att följa upp de beslut som tas. Åtgärder som gjorts under året är t.ex. Tillgänglighetsombud lyft till politikerna Rad åtgärder inom gatumiljö och fastigheter Passa på -åtgärder. Huvudstråk för gång- och cykel prioriteras vid plogning Tillgänglighetsjour har inrättats Kompetensen har höjts genom studiebesök Det finns system för att följa upp alla frågor om tillgänglighet som inkommer till kommunstyrelsen. Tillgänglighet finns med i budget och genomsyrar verksamheterna Eywind lyfter fram några förslag till förbättringar: Tjänstemän och politiker lyssnar mer på representanterna från handikapporganisationerna. Förbättra det långsiktiga uppföljningsarbetet. Av protokollen kan man läsa att man pratar mycket om tillgänglighetsfrågorna och när det gäller engångsinsatser är Växjö kommun ambitiösa och bra. Den mer långsiktiga sidan som driver utvecklingen framåt (t.ex. genom att bevilja olika saker m.m.) är inte lika bra i Växjö. 3 (8)

29 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Eywind berättar också mer om bakgrunden till Tillgänglighetsbarometern som skickas ut varje år till alla Sveriges kommuner. Enkäten gör Humana Assistans i samarbete med Handisam och RBU som en service gentemot kunderna: en inventering av samhället, hur ser det ut och fungerar. Syftet är att skapa diskussion och debatt för att bidra till förändring i samhället. Enkäten är övergripande och har frågor om både styrmedel och om konkreta åtgärder. Enkätsvaren ger en bild av läget i kommunerna. Det blir också en inventering för kommunerna om hur det ser ut med kompetensen och det egna tillgänglighetsarbetet. Enkäten lyfter också fram betydelsen av samverkan med brukarorganisationer. Eywind tillägger att Tillgänglighetsbarometern ska ses som ett komplement till Handisams enkätundersökning som också görs årligen. Eywind presenterar sedan utifrån enkätsvaren en sammanfattande bild i landet som visar på att tillgänglighetsarbetet verkar ha stannat av. Struktur saknas då var tredje kommun inte har utvärderat tillgänglighetsarbetet. Enkla och billiga åtgärder genomförs inte. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Samtidigt syns det att många kommuner gör bra insatser. Växjö kommun hamnade i 2013 års Tillgänglighetsbarometer på plats 42 vilket är en avsevärd förbättring från 2012 då man kom på plats 144. Växjö fick år 2013 högst betyg i Kronobergs län. Exempel på genomförda åtgärder i Växjö kommun, enligt svaren i enkäten: Utvärderat tillgänglighetsarbetet Krav på uteserveringar Plan för att tillgänglighetsanpassa lekplatser Eywind presenterar och föreslår ett antal områden för Växjö att utveckla: Tillgänglighet i översiktsplaner Kartlägga andra lokaler än kommunens egna Inventera tillgängligheten i skolor Driva på privata aktörer Inventera och anpassa badplatser Ställa krav på att kultur ska vara tillgänglig Inventera tillgänglighet på friskolor och idrottsanläggningar Jan Karlsson undrar om Eywind har analyserat kring samverkansarbetet? Jan tycker att Växjö är otroligt långt framme i den delen om man jämför med många andra. Växjö har flera olika samverkansråd medan man i en mindre kommun inte har det utan endast ett övergripande. Växjö tittar överallt. Det fungerar dock lite olika bra i råden, ibland fungerar det bra, ibland sämre, vi utarmar det. Det viktigaste är engagemang, viktiga frågor och att platserna ska fyllas. 4 (8)

30 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Carin Högstedt tillägger att överblicken för tillgänglighetsarbetet bör ligga på kommunstyrelsen. Det är en tanke att arbeta vidare på. Görel Gemtzell som är ordförande i Hörselföreningen i Växjö och i Reumatikerföreningen vill rekommendera den nya portabla hörslingan som köpts in av Växjö kommun. Den är verkligen jättebra och fungerar även utomhus och när man går runt. 3) Helen Karlsson Jacobsson, utredningssekreterare på kommunkansliet berättar mer om nästa års arbete med tillgänglighetsfrågorna på kommunen har fokuserat på att hitta strukturer och följa upp det som kom fram från årsmötet Som en del i detta har ordförande Malin Adell Kind (C), vice ordförande Carin Högstedt (V) och sekreterare (Helen) i kommunstyrelsens samverkansråd träffat de andra samverkansrådens presidier under hösten för att stämma av arbetet muntligen. Dels gjorde man en uppföljning på mer specifika frågor från årsmötet 2012, men sedan pratade man även om samverkansrådens arbete idag och framtida roll. Många bra synpunkter kom fram där. Som ett komplement till detta gjordes en kort enkät inför årsmötet som skickades ut till rådens ledamöter från handikapporganisationerna och till alla tjänstemän och politiker som arbetar med samverkansråden. Enkätfrågorna gjordes även för att få en ögonblicksbild av hur man upplever att arbetet i råden fungerar där man kunde nå brukarorganisationerna. Det var inte så många som svarade på enkäten vilket gör att resultatet inte är säkerställt, men det ger ändå en bild av hur det ser ut och som stämmer väl in med de muntliga rapporter kommunen fick av presidiemötena. Sammanfattningsvis visar resultatet på att ledamöterna tycker det finns goda möjligheter att tycka till i råden, man känner att man kan lägga fram sina åsikter. Däremot är man mindre nöjd med hur råden bidrar till att utveckla tillgänglighetsarbetet. Rollen som opinionsbildare får sämst betyg och detta är också något som kan ifrågasättas: ska råden vara opinionsbildande eller inte och hur ska det göras i så fall? Vidare fanns det i enkäten en fritextruta där man kunde skriva in förbättringsförslag eller andra synpunkter. Det kom in en hel del kommentarer och synpunkter och dessa tar kommunen med sig till vårens arbete. Sammantaget finns en hel del att arbeta vidare med under våren där organisationen för samverkansråden ska ses över. Detta måste göras så att det är klart inför nästa mandatperiod. Det råder en viss obalans i råden där en del fungerar bra och andra sämre. Arbetet måste samordnas och det bör tas fram tydliga instruktioner och arbetsformer för råden så att alla jobbar på samma sätt. 5 (8)

31 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Själva organisationen med antal råd måste också ses över där man kanske kan hitta andra former. Det måste också göras en utbildning för de nya ledamöterna från 2015 med instruktioner och förväntningar, krav och roller tas upp. Vidare måste webbsidorna ordnas upp där tillgänglighetsfrågorna ska samordnas så att man får en väg in. Alla råd har idag, eller får inom kort, en egen webbsida där man publicerar sina protokoll eller minnesanteckningar. 4) Lars-Göran Wadén, tillgänglighetskonsult, inspiratör och föreläsare håller under två timmar en inspirerande föreläsning och utbildning om hur man kan arbeta med tillgänglighetsfrågorna Årsmötet avslutas av Malin Adell Kind (C). / Helen Karlsson Jacobsson 6 (8)

32 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Närvarolista Malin Adell Kind (C) Carin Högstedt (V) Helen Karlsson Jacobsson Berith Dahl Kristoffer Bengtsson Yvonne Lönndahl Benny Johansson Gunnar Storbjörk (S) Stefan Blomkvist Per Niliimaa Jan Karlsson Ingrid Bengtsson Kennerth Björn Örjan Mossberg (V) Thomas Johansson Tommy Andersson Catharina Winberg (M) Thorvald Erlandsson Rose-Marie Holmqvist (S) Elisabet Andersson Kjell Magnusson Gudrun Rydh Benny Johansson (M) Kerstin Jacobsson Ros-Marie Walter Kerstin Andersson Ulla Blanking Anna Johansson Gustav Björkqvist Justerandes signatur ordförande kommunstyrelsen samverkansråd vice ordförande kommunstyrelsens samverkansråd kommunstyrelsens samverkansråd nämnden för arbete och välfärd kommunstyrelsens samverkansråd styrelsen för Idé- & KunskapsCentrum, bröstcancerföreningen Victoria ordförande nämnden för arbete och välfärd vice ordförande VKAB VD Vidingehem APPP omsorgsnämndens och VKAB:s samverkansråd, verksamhetsledare för Idé- & KunskapsCentrum HSV valberedning FUB Växjö vice ordförande Vidéum DHR, kommunstyrelsens samverkansråd Synskadades riksförbund, Växjö omsorgsnämndens handikappråd Dövas Förening Kronoberg, gatu- och byggnadsmiljökommittén, kommunstyrelsen samverkansråd vice ordförande Nämnden arbete och välfärd Hörselskadades förening Växjö, kulturnämndens och fritidsnämndens samverkansråd omsorgsnämndens handikappråd Hörskelskadades förening Växjö, HSV ordförande för nämnden för arbete och välfärd Ks samverkansråd Dövas Förening Kronoberg Hyresbostäder Chef för kontaktcenter vid Växjö kommun kommunvägledare, kontaktcenter Utdragsbestyrkande 7 (8)

33 ANTECKNINGAR Växjö kommuns handikappolitiska årsmöte Dnr KS Sam/2013:1 Görel Åhman Zinar Canpolat (V) Patrik Hjelm Lise-Lott Naess Stefan Bergström (FP) Eywind Zaar den Dulk Lars-Göran Wadén Doris Wall Hörselskadades förening och Reumatikerföreningen Ledamot gymnasienämnden Vidéum Synskadades riksförbund, Växjö. kommunstyrelsens samverkansråd ordförande för skol- och barnomsorgsnämnden Humana Assistans Tillgänglighetskonsult och föreläsare kommunstyrelsen samverkansråd, nämnden för arbete och välfärds samverkansråd, gatuoch byggnadsmiljökommittén Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8 (8)

34 Malin Hedberg trafikingenjör Tel Rapport från gatu- och byggnadskommitténs samverkansråd 2013 Gatu- och byggnadskommitténs samverkansråd består av tjänstemän från trafik- och stadsmiljöavdelningen, stadsbyggnadskontoret samt miljö- och hälsoskyddskontoret. Ordförande i samverkansrådet alterneras mellan de olika nämndernas ordförande, och för 2013 har Åke Svensson från Miljöoch hälsoskyddsnämnden varit ordförande. Rådet träffas vid fyra tillfällen under året, två gånger på våren och två gånger på hösten. Synpunkter och frågor från handikapporganisationerna inkommer till tjänstemännen innan sammanträdena. Under året har följande ärende/ämnen diskuterats Trappmarkeringar vid olika fastigheter Inrättande av nya master (4G master) Hörslingor i publika lokaler Arenastaden, gällande tillgänglighet i de olika fastigheterna samt området runt omkring t ex regler kring parkering Information om pågående byggnationer Information om pågående vägarbeten Frågor från förra årets möte att ge svar på: Gatumiljön Stopp för gatsten. Vid nybyggnationer väljs ofta ( i möjligaste mån) andra former av beläggningar. Vid ombyggnationer tas hinder i miljön bort, så kallade passa på åtgärder. Vinterväglag. Huvudstråken för gång- och cykel prioriteras. De försöker ploga så lågt de kan, men när underlaget är ojämnt kan de inte ploga tillräckligt djupt. Ibland hinner de inte ploga direkt när snön kommer, vilket gör att snön lägger till sig och blir hård vilket leder till mer modd på gatorna. Vid fler frågor för snöröjning kontakta Fredrik Ivarsson på tfn Miljö- och hälsoskyddskontoret har även haft information kring strålning gällande lagar, regler och strålningens konsekvenser. Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Telefon Org.nr Bg Hemsida 1 (2)

35 Malin Hedberg trafikingenjör Tel Det har inrättats en tillgänglighetsjour, dit man kan ringa och anmäla hinder som finns på våra gator. Numret är samma som går till cykeljouren. Den är alltid bemannad. Numret är Under året som gått har bl.a. följande åtgärder gjorts: Övergångsställe med pollare på Teleborgsvägen, vid rondellen med Vallviksvägen Trummenvägen Färdigställande av Kulturstråket på Västergatan Färdigställande av gång- och cykelväg på Hjalmar Petris väg Ny linjeomdragning med bussar, vilket gör att nya hållplatser anläggs t ex på Hejaregatan Ombyggnation av Bäckgatan, från Båtsmanstorget till Norrgatan. Nivåskillnader in till fastigheter åtgärdade. Förvaltningen jobbar hela tiden med passa på åtgärder, vilket menas att när ett område, plast, gata osv ska bygga om anpassas det ur tillgänglighetssynpunkter eller att de hinder som finns i miljön tas bort. 2 (2)

36

37 Hej! Vårt tillgänglighetsarbete Vid ombyggnaden av lägenheterna på Sandviksvägen har vi bytt till bredare dörrar. Projektet omfattar 81 lägenheter. - Ombyggnaden av 39 lägenheter med adress Sigfridsvägen 21 har vi skapat tillgänglighet enligt nybyggnadskraven, bl.a. installerat hiss. - På Campus har vi bytt ut delar av ytterbelysningen för ökad trygghet och säkerhet. Med vänliga hälsningar Kenneth Faaborg Vd Beskrivning: cid: _ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ Huvudkontor Höstvägen 14 H, Växjö Tel Fax <http://www.hyresbostaderivaxjo.se/> Vi ägs av Växjö kommun, Europas grönaste stad file:///c /...ers/helkar/desktop/ks%20samverkansråd/kallelse/årsrapport%20för%20hyresbostäders%20tillgänglighetsarbete% txt[ :18:05]

38 ÄRENDE Dnr KS sam/2013: Kristoffer Bengtsson Helen Karlsson Jacobsson utredningssekreterare Tel Årsrapport från kommunstyrelsens samverkansråd 2013 Kommunstyrelsens samverkansråd Kommunstyrelsens samverkansråd består av två politiker från kommunstyrelsen tillsammans med en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen och fem representanter för olika handikapporganisationerna i Växjö kommun. Två ersättare finns. Under verksamhetsåret 2013 har utvecklingen inom den egna organisationen prioriterats - hur Växjö kommun på ett bättre sätt ska kunna inkludera tillgänglighetsperspektivet i det reguljära arbetet. Även arbetet med att se över och förbättra den egna organisationen kring samverkansrådet har påbörjats. Under årets sammanträden har både externa och interna representanter för områden inom tillgänglighetsfrågorna besökt rådet. Vid varje sammanträde har ledamöterna samtalat med dessa representanter och genom detta utvecklat sin kompetens att arbeta med de lokala tillgänglighetsutmaningarna. En av de mer tongivande frågorna för 2013 var hur färdtjänsten inom kommunen kan utvecklas och förbättras för att möta tillgänglighetsbehov från Växjö kommuns medborgare. Under året har rådet deltagit i ett flertal aktiviteter för att stärka kompetensen inom tillgänglighetsfrågorna samt genomfört fem sammanträden. I april deltog 24 personer från bl.a. Växjö kommun men också andra kommuner och organisationer i en öppen utbildning på temat Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Utbildningen arrangerades av kommunstyrelsens samverkansråd. Från samverkansrådet deltog Malin Adell Kind (C), Carin Högstedt (V) och Helen Karlsson Jacobsson. I oktober besökte Carin Högstedt, Kennerth Björn, Helen Karlsson Jacobsson och Torvald Erlandsson Open Space som avslutning på projektet Arrangera för flera ett projekt om att alla ska ges möjlighet att ta del av kulturen. Studiebesök har även skett på Fortnox Arena, Telekonsult Arena och Annevik. Året avslutas med en föreläsning av inspiratören Mikael Andersson, känd från skildringar som Armlös, benlös men inte hopplös. Föreläsningen arrangeras av Växjö kommun. I samband KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (5) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg Hemsida E-post

39 ÄRENDE KS sam/2013: med årsmötet håller Lars-Göran Wadén en inspirationsföreläsning och utvecklingsarbetet som påbörjade vid årsmötet 2012 följs upp. Under juli månad presenterades Tillgänglighetsbarometern där Växjö kommun kom på en delad 42:a plats, en avsevärd förbättring från Liksom föregående år var det en av samverkansrådets ledamöter som fick ta emot Växjö kommuns mångfaldspris vilket gjorde rådet både stolta och glada. I år blev det Lise-Lott Naess från Synskadades Riksförbund Växjö som tilldelades priset för sitt mångåriga arbete för att få till stånd förändringar och förbättringar som gynnar alla funktionsnedsatta oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning. På samverkansrådets sammanträde i februari besöktes rådet av Växjö Handikappidrottsförening där Ingrid Bengtsson, kassör i föreningen, närvarade som representant. Hon berättade om de möjligheter som finns inom föreningen och utveckling för handikappidrotten som rörelse. Föreningen var i stort sätt nöjd med det stöd den erhåller från Växjö kommun men efterfrågade billigare lokaler, vilket rådet erbjöd sig att se över. Vidare belystes handikappidrotten ur ett genusperspektiv där fokus låg på mäns och kvinnors lika möjligheter till deltagande. Under årets första möte diskuterades även de utvecklingsområden som identifierades under årsmötet 2012 där fokus bland annat var situationen om tillgång till parkeringsplatser. Tillgänglighetsfrågor i samband med trafik diskuterades även vidare av rådet då man belyste de problem och möjligheter som finns inom lokaltrafiken och serviceresor. Under sammanträdet i april diskuterades hur hjälpmedelsverksamheten i Växjö kommun kan förbättras. Ulf Gustavsson, rehabiliteringschef på Växjö kommuns omsorgsförvaltning, besökte samverkansrådet och berättade om hur Växjö kommun arbetar med att utveckla hjälpmedelverksamheten. Möjligheten att samordna arbetet mellan kommun och landsting diskuterades. Hjälpmedel blev det tongivande temat för sammanträdet och rådet samtalade kring de olika typer av hjälpmedel, exempelvis mikrofoner och hörselslinga, som kan förbättra tillgängligheten till Växjö kommuns tjänster och service. Rådet konstaterade att förbättringsarbetet inom de egna lokalerna är pågående och att ett flertal inköp av hjälpmedel var beställda. På årets tredje sammanträde i juni besökte rådet Annevik där daglig verksamhet bedrivs. Nils Klingborg och Yvonne Blomkvist, båda ansvariga vid Annevik, presenterade här verksamheten. Mötet var inspirerande och rådet beslutade om att besöka Telekonsult Arena och Fortnox Arena under hösten för studiebesök. 2 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Plats C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Gudrun Rydh,

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdag den 22 maj 2013 Klockan 16.00-17.30 Närvarande Rose-Marie Holmqvist (S) vice ordförande Kennerth Björn, FUB Gudrun Rydh, NHR Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Landningsbanan, Västerled, Storgatan 52 b. Datum och tid Onsdagen den 26 februari 2014 Klockan 16:00 18:00

Landningsbanan, Västerled, Storgatan 52 b. Datum och tid Onsdagen den 26 februari 2014 Klockan 16:00 18:00 Plats Landningsbanan, Västerled, Storgatan 52 b Datum och tid Onsdagen den 26 februari 2014 Klockan 16:00 18:00 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Kennerth Björn,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Bengt-Åke Nilsson. Malin Dahl. Anna Gustavsson. Bengt-Åke Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)

Bengt-Åke Nilsson. Malin Dahl. Anna Gustavsson. Bengt-Åke Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, 2012-03-22 kl. 13.30-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Anna Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 1 Protokoll Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga ledamöter Sandvikens Stadshus, Varkaussalen, tisdagen den 30 november 2010 kl 09.00-14.00 Marie Frestadius HO ordf. Lars-Göran Wadén

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede 1(14) Plats och tid: C-salen i Medborgarhuset, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Ingrid Hellberg, kd Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson,

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen Kommunala Handikapprådet Sid 2 (7) Ledamöter Per-Åke Fredriksson ordf, (fp) Curt Nygren (s) Vivi-Anne Sundqvist (s) Peter Hasch (s) Maritha Johansson (v) Karl-Ivan Rönnbäck, HSO Ingrid Jönsson, DHR Ersättare

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.

Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna. Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg (v),

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander xxxx-xx-xx 1 (5) Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln Närvarande: Mikael Edlund, Lena Ilhag, Richard Karlsson (FP ersättare för Erika Rydja Sanvik)

Läs mer

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar.

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. ÅRET SOM GÅTT - 2010 en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. FRÅGOR SOM HAR BEHANDLATS Teleslingor i kommunens lokaler Handikapprådet skrev

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-02. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-02. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20 1 Rådet for funktionshinderfrågor Plats och tid Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamäter Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Sjöberg C), ordfärande Lars Glad M) Ewa

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012 Handikapprådet. 18 september 2012 Plats och tid Guldsmeden plan 4, A-salen, tisdag den 18 september, kl: 13.15 16:30 Kerstin Tillemar vice ordf. HLS Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF

Läs mer

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalid Storstugan, kl. 13.30 15.45 ande Anna Gustavsson (KD) ordförande Evert Storm, AstmAll, V ordf Irene Nilsson, (S) ON Ledamöter Lena Svensson (C) BUN 28-31

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar 12 februari 2014

Minnesanteckningar 12 februari 2014 1 (5) KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Anteckningarna anmäles i kommunstyrelsens ledningsutskott. Minnesanteckningar 12 februari 2014 Närvarande: Ulrika Spårebo Lars Alderfors Kristina Eriksson Annika Magnusson

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29. Mötets öppnande och presentationsrunda 30. Föregående protokoll och val av justeringsman 31. Västra Götalandsregionens

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Plats och tid Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Ledamöter Berit Lundström, Vård- och omsorgsnämnden Agneta Sifverson, RMR, Reumatikerföreningen Sven Göthe, DHR, De handikappades Riksförbund Owe

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Handikapprådet. Övriga deltagare Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad Rutger Brodd, sekreterare

Handikapprådet. Övriga deltagare Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad Rutger Brodd, sekreterare Mora Kommun Handikapprådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum 3/12 2012 sida 1-11 Plats och tid Beslutande KS - salen Anna Hed, KS/ordförande sjuk, inte närvarande Ingvar Niilimaa, Mora kommun t.f.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer