SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd Tid Kl. 13: Beslutande. Carin Högstedt (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)"

Transkript

1 Plats G-salen Tid Kl. 13: Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin Jacobsson, Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Växjö (HLF) Tomas Johansson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Lise-Lott Naess, Synskadades Riksförbund Växjö (SRF) Doris Wall, Reumatikerföreningen Växjö (R) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Torvald Erlandsson, Dövas förening i Kronobergs län (SDR) Roland Karlsson, Handikappades Lokalförening i Växjö (DHR) Fazila Muratovic Två (2) teckentolkar Justering Justerare Plats och tid Carin Högstedt (V) Kommunledningsförvaltningen Justerade paragrafer (20)

2 Underskrifter Sekreterare.. Fazila Muratovic Ordförande.. Eva Johansson (C) Justerare.. Carin Högstedt (V) 2 (20)

3 Anslag och bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagetts på kommunens officiella anslagstavla. Organ Kommunstyrelsens samverkansråd Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift.. Fazila Muratovic 3 (20)

4 Förteckning över kommunstyrelsens samverkanråds ärenden den 9 april Val av justeringsperson 13 Protokoll från föregående sammanträde i kommunstyrelsens samverkansråd den 3 februari Protokoll från övriga nämnders samverkansråd 15 Tillgängligheten på Turistbyrån 16 Tillgänglighetsguiden 17 Ordinarie kollektivtrafik som färdtjänstberättigad (röda färdtjänstkortet) 18 Hörslingor i publika och privata lokaler 19 Synpunkter från Stadsbyggnadskontoret om Telenor och Fortnox 20 Tillgänglighetsbarometerns enkät 21 Rapport från ledamöter 22 Ny tid för nästa sammanträde fastställs 23 Information om medarrangörskap i Funka För Livet 8-9 maj Fotografering till annons i mässtidning Funka för Livet Övriga frågor 4 (20)

5 12 Val av justeringsperson Carin Högstedt väljs till att justera protokollet. 5 (20)

6 13 Protokoll från föregående sammanträde i kommunstyrelsens samverkansråd den 3 februari 2014 Kommunstyrelsens samverkansråd godkänner protokollet och lägger det till handlingarna. Uppföljning av föregående möte med kommunstyrelsens samverkansråd den 3 februari Protokoll bifogas. Ordförande Eva Johansson informerar om: Att HVB hemmet kommer att invigas i maj månad. Bommar på skolgårdarna kommer att tas bort vid röstning, synskadade kommer att få hjälp och valarbetarna ska få en utbildning som valnämnden kommer att hålla i. Lokalerna är godkända. Inget övrigt att notera från föregående protokoll. 6 (20)

7 14 Protokoll från övriga nämnders samverkansråd Dnr KS sam/2014:1 Kommunstyrelsens samverkansråd noterar inkomna minnesanteckningar och protokoll och lägger dem till handlingarna. Minnesanteckningar och protokoll från kommunkoncernens olika samverkansråd tas upp i kommunstyrelsens samverkansråd för kännedom. Omsorgsnämndens handikappråd den 14 februari 2014 Nämnden för arbete och välfärds samverkansråd 26 februari 2014 Skol- och barnomsorgsnämndens samverkansråd den 10 mars 2014 Gatu- och byggnadsmiljökommittén den 20 mars 2014 Diskussion kring minnesanteckningar från sammanträde med gatu- och byggnadsmiljökommittén, punkt 2. 2: Punkt 2. 2 lyder: Stationsområdet- har någon från handikapporganisationerna varit med i utformningen av dem? Diskussion i gruppen av föranledd fråga. Kennerth Björn undrar om någon i samverkansrådet har mer information om skrivelsen Det framtida trafiksystemet i och kring Växjö den 25 april. Det kommer att hållas en heldag om ämnet där bl. a Per- Olof Löfberg från kommunen och Bo Svensson från Trafikverket kommer att delta. Ingen i rådet har någon mer information om detta. Skrivelsen kom upp i ett mail till Idé och Kunskapscentrums styrelse. 7 (20)

8 15 Tillgängligheten på Turistbyrån Dnr KS sam/2014:6 Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen till protokollet. Den 27 november 2013 påtalades brister i tillgängligheten på Turistbyrån på kulturnämndens och fritidsnämndens samverkansråd, där det i protokollet ( 7) noterades att beslut har tagits att ärendet skall skickas till kommunstyrelsens samverkansråd för vidare hantering. För att kommunstyrelsens samverkansråd ska kunna behandla ärendet behöver skrivelse inkomma från kulturnämnden och fritidsnämnden där bakgrundsbeskrivning framgår. Tjänsteman Peter Lindahl är informerad och påtalad om skrivelse. Eva Johansson meddelar att eftersom vi i dagsläget inte vet vart Turistbyrån kommer att finnas så är det svårt att uttala sig om bristerna i tillgängligheten till den som ett ärende. Doris Wall tar upp frågan om huruvida det finns någon skylt som hänvisar till rampen som finns på baksidan av Turistbyrån? Doris har tagit upp frågan med Turistbyrån och man har sagt att en vaktmästare ska åtgärda detta. Vi behöver kontrollera huruvida skylten nu finns uppsatt eller inte. Samverkansrådet ålägger utredningssekreterare Fazila Muratovic att kontrollera status och återrapportera svaret på nästa samverkansrådsmöte. 8 (20)

9 16 Tillgänglighetsguiden Kommunstyrelsens samverkansråd diskuterade Tillgänglighetsguiden, som finns på Växjös webbplats och noterade att den måste revideras. Presidiet fick i uppdrag att gå igenom vad som behöver göras. Efter diskussion som uppkom på mötet bestämde samverkansrådet att ett nytt ärende om Tillgänglighetsguiden behöver skapas för att tas upp på nästa samverkansråd. Följande behöver kartläggas: Statusen idag: hur uppdaterad är Tillgänglighetsguiden? Vad behöver göras så att arbetet som är gjort hittills inte behöver upprepas, utan kan tas vid? Ett lyckat exempel på detta är den sida som Västra Götaland har, jämförelse med den. Diskussion i gruppen om ärendets omfattning, vart frågan ska landa samt vad den ska innehålla, ett förslag är att kanske kunna höra med Linnéuniversitetet om det finns någon student på exempelvis Turismlinjen i Kalmar som skulle kunna kartlägga och uppdatera guiden som ett led i sin praktik eller sitt uppsatsskrivande. Förslag från Carin Högstedt om att eventuellt bjuda in lämplig person från Destination Småland till ett samverkansråd för vidare diskussion i frågan. Ärendet återkommer på nästa möte. 9 (20)

10 17 Ordinarie kollektivtrafik som färdtjänstberättigad (röda färdtjänstkortet) Dnr KS sam/2014:7 Kommunstyrelsens samverkansråd föreslår att Serviceresor, Regionförbundet södra Småland korrigerar sin skrivelse enligt förslag från Resenärsrådet angående ledsagare och skickar den för vidare beslut till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen hemställde åt Serviceresor, Regionförbundet södra Småland i 385/ 2013 att i samråd med kommunstyrelsens samverkansråd sammanställa fullständiga regler för att resa i ordinarie kollektivtrafik som färdtjänstberättigad, göra ev. justeringar i syfte att öka tydligheten och kundvänligheten under devisen kollektivtrafik när du kan, färdtjänst när du måste samt återkomma till kommunstyrelsen för beslut. Samverkansrådet ska yttra sig över förslaget och inkomma med synpunkter till Serviceresor, Regionförbundet södra Småland enligt överenskommelse med Linda Vingren, chef för Serviceresor. Sedan skickar Serviceresor förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering. I Länstrafikens skrivelse finns en punkt som heter Ledsagare bör medfölja, denne reser kostnadsfritt, men resenärsrådet där bl. a Kennerth Björn sitter med har kommit överens om att texten Du kan ha med dig en ledsagare, denne reser kostnadsfritt. (Om du behöver två ledsagare kontaktar du din färdtjänsthandläggare). ska in i skrivelsen istället. För att gå vidare i punkten behöver Linda Vingren på Serviceresor kontaktas och de måste skriva ett förslag för vidare beslut till kommunstyrelsen. Doris undrar över pensionärsresandet i förändring av det röda färdtjänstkoret, Carin Högstedt meddelar att det inte finns någon majoritet i det förslaget. Det finns en ny konsultrapport över Länstrafikens taxor som tog upp på Regionfullmäktige där det nämndes som ett förslag att man bl. a. skulle kunna sänka taxan från enkelbiljetten. 10 (20)

11 Beslutet skickas till För åtgärd Serviceresor Kommunstyrelsen 11 (20)

12 18 Hörslingor i publika och privata lokaler Dnr KS sam/2014:9 Kommunstyrelsens samverkansråd uppdrar till tillgänglighetskonsult Per Nilimaa på Idé och kunskapscentrum att göra en utförlig rapport i ärendet om: Vad är det som gäller i frågan? Huruvida angivna regler efterföljs? Vem/ vilken instans följer upp att reglerna efterföljs? Göra en mindre utvärdering om hur det fungerar med portabla hörslingor i kommunhuset; om och hur ofta de används? Skrivelse till kommunstyrelsens samverkansråd har inkommit från gatuoch- byggnadskommittén med frågor kring vilken lag som styr huruvida hörslingor i publika och privata lokaler kan åtgärdas i efterhand samt huruvida kommunen kommer att satsa pengar på detta. Enligt ledamöter i gatu- och byggnadskommittén har Boverket regler som säger att det ska gå att åtgärda i efterhand. Utredningssekreterare har både telefon- och- mailledes försökt att nå rätt instans på Boverket för att utreda vilket reglemente som styr frågorna, men har ännu ej fått ett klart besked i ärendet. Samverkansrådet beslutar att tillgänglighetskonsult Per Nilimaa på Idé och kunskapscentrum gör en utvärdering av vad som gäller och vilken lag i Boverkets reglemente det är som styr huruvida hörslingor i publika och privata lokaler kan åtgärdas i efterhand. Även en liten utvärdering efterfrågas till nästa samverkansråd den 22 maj 2014 om hur det fungerar med portabla hörslingor i kommunhuset; om och hur ofta de används. Beslutet skickas till För åtgärd Per Nilimaa, Idé- kunskapscentrum 12 (20)

13 19 Synpunkter från Stadsbyggnadskontoret om Telenor och Fortnox Dnr KS sam/2013:3 Kommunstyrelsens samverkansråd noterar anteckningar och inkomna svar och lägger dem till handlingarna. Ärendet kan därmed avslutas. Den 24 september 2013 genomfördes studiebesök på Telekonsult arena och på Fortnox Arena. Minnesanteckningarna skickades ut i höstas till arenacheferna, men ärendet har sedan dess inte tagits upp igen på något av kommunstyrelsens samverkansråd. Frågan om avsaknaden av ledstråk utanför och inne i Fortnox arena ställdes till tillgänglighetskonsult Karin Werner som har skickat ett svar. Kompletteringar till anteckningarna har kommit in från Telekonsult arena som har följts upp av Helen Karlsson Jakobsson. Uppföljningsfrågor har därefter ställts till Jan Sandberg på IFK Växjö Arena som har svarat. Frågan om visuellt ledstråk samt öppettider på cafeterian i FortNox Arena har ställts vidare till bygglovsingenjör Magnus Eriksson på Stadsbyggnadskontoret som inkommit med synpunkter. 13 (20)

14 20 Tillgänglighetsbarometerns enkät Dnr KS sam/2014:10 Samverkansrådet beslutar att ledamöter Kennerth Björn, Thomas Karlsson och utredningssekreterare Fazila Muratovic träffas den 14 april kl för en gemensam genomgång av de svar som dittills inkommit i enkäten. Enkät om Tillgänglighetsbarometern har nu inkommit. Den syftar till att kartlägga kommunernas arbete inom olika områden som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen genomförs av assistansföretaget Humana i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Den består av 16 frågor med fasta svarsalternativ och skall besvaras senast den 16 april. 14 (20)

15 21 Rapport från ledamöter Kommunstyrelsens samverkansråd beslutar att utredningssekreteraren ringer om kontrastmarkering av golven i Växjö simhall, om så ej är fallet görs ett ärende samt en skrivelse till Landstinget. Kerstin Jacobsson tar upp att det finns en 30 cm. hög ramp utan staket utanför Hemtex där det föreligger risk för fallolycka. Stolpar med knutar på hade räckt som markering. Eva Johansson går vidare med frågan. Torvald Erlandsson undrar över statusen på förslag om teckentolkning av kommunfullmäktiges sändningar. Eva Johansson informerar om att ärendet måste utredas ordentligt och att det kommer att tas upp på kommunstyrelsens nästkommande möte den 6 maj Carin Högstedt har fått inbjudan om och medverkat som ordförande på föreningen Hjärnkrafts årsmöte den 23 mars Hjärnkraft är en organisation för hjärnskadade människor och deras anhöriga och består idag av 31 st. medlemmar. Lise Lott Naess informerar om att HSB bjuder in till politikerdebatt den 25 augusti Hon informerar vidare om att Lakersmatcherna numera har syntolkning, men att ljudet vid de angivna platserna är för högt. Hon påtalar också att det fattas en sinusplatta samt att övriga plattor är sneda vid ena sidan kommunhuset. Ordförande Eva Johansson kollar upp ärendet och tar frågan vidare. Kennerth Björn informerar om att projektet Mitt val har fått positiv feedback efter att en grupp på 26 personer på Kungsmadskolan genomläst och tyckt att dokumentet var lättförståeligt och tidlöst skrivet. Han informerar vidare om att det den 26 augusti 2014 kommer att hållas en utbildning och valdebatt på temat Lättläst samt delar ut informationsblad till gruppen om projekt Familjestöd- en mänsklig rättighet? och projekt Min mening. Information även om att byteatern ifrån Kalmar som bl. a 15 (20)

16 gjort Den flygande Holländaren nu är tillbaka med en ny föreställning som heter Pinan den 9 maj Doris Wall tar upp frågan om kontrastmarkering av golven i Växjö simhall. Samverkansrådet ålägger utredningssekreteraren att ringa ansvariga på Växjö simhall och kontrollera nuvarande status, om markering ännu ej utförts görs en skrivelse till Landstinget. Beslutet skickas till För åtgärd Fazila Muratovic, utredningssekreterare 16 (20)

17 22 Ny tid för nästa sammanträde fastställs Kommunstyrelsens samverkansråd beslutar att nästa sammanträde äger rum den 22 maj 2014 kl i D- salen. Då nästa samverkansråd den 9/5 krockar med deltagande på mässan Funka för Livet 2014 på NCC Arena behöver nytt datum och ny tid för samverkansråd fastställas. 17 (20)

18 23 Information om medarrangörskap i Funka För Livet 8-9 maj 2014 Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen och lägger den till handlingarna. Utredningssekreterare informerar deltagarna angående Växjö kommuns del i kommande mässa för tillgänglighet Funka för Livet den 8-9 maj Funka för Livet är en tillgänglighetsmässa som kommer att arrangeras i Växjö 8-9 maj 2014 och där Växjö kommun är en av huvudsponsorerna. Under två dagar kommer hjälpmedelsanvändare och deras anhöriga få chansen att träffa de som arbetar med anpassning, hjälpmedel, assistans, service och olika tjänster som berör tillgänglighet. I dagsläget är 76 utställare från olika branscher bokade och de kommer att visa tjänster och produkter med avsikt att underlätta vardagen för brukare och vårdtagare. Ca 10 lokala handikappidrottsföreningar kommer också att finnas på plats för att visa upp sina idrotter. Växjö kommun kommer även att ha medverkande politiker i paneldebatter båda mässans dagar i form av ordförande Eva Johansson (C) och vice ordförande Carin Högstedt (V). Växjö kommun har också förbundit sig till att hålla föredrag i 20 minuter båda mässans dagar, vi har tillgång till en monter på 27 kvadratmeter som behöver fyllas ut samt möjlighet till annonsering i en mässtidnings som kommer att komma ut till samtliga hushåll i kommunen två veckor före mässans start. 18 (20)

19 24 Fotografering till annons i mässtidning Funka för Livet 2014 Kommunstyrelsens samverkansråd beslutar att rådet gemensamt fotograferas i medialt syfte i samband med annonsering i mässtidningen Funka för Livet Växjö kommun är en huvudsponsor i tillgänglighetsmässan Funka för Livet 2014 och som sådan har kommunen enligt avtal ett visst utrymme att fylla vad gäller annonsering i mässan. Ett förslag till det är att samtliga rådets medlemmar, i samband med kommande samverkansråd för kommunstyrelsen, blir fotograferade och presenterade med namn, föreningstillhörighet, vilken fråga man anser vara viktigast samt ev. några citat. Utredningssekreterare har ordnat med att Kristina Gustafsson på kommunikationsenheten kommer och fotograferar samtliga deltagare på samverkansrådsmötet vid reception Björnen. Annonsen kommer ut ca. två veckor före mässan. 19 (20)

20 25 Övriga frågor Kommunstyrelsens samverkansråd behandlar ärendet om busslinjer 5 och 8 på nästa sammanträde. Kennerth Björn tar upp frågan om förslaget om översyn av samverkansrådens organisation samt påtalar att tidsramen verkar ha förskjutits något. Eva Johansson meddelar att en översyn av det här slaget ska hålla i många år och beroende på utfall så kan eventuellt tiden för när den nya organisationen skall vara klar komma att ändras ytterligare. Vi får invänta utfall. Carin Högstedt anser att samtal måste initieras med Växjö kommunala bolags presidium för att kartlägga frågan om ett samverkansråd för de kommunala bolagen. Utredningssekreterare Fazila Muratovic initierar ett möte mellan Magnus Bengtsson (vice ordförande VKAB), ordförande Eva Johansson och vice ordförande Carin Högstedt den 22 april Samverkansrådet påminner kommunstyrelsen om ärendet för busslinjerna 5 och 8. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen 20 (20)

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer