Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. oktober 2009"

Transkript

1 Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART), Försvarshögskolan i Stockholm som utkommer 4 ggr/år oktober 2009 Innehåll Några inledande ord 2 Nyheter i korthet 3 Personalnytt 4 Kommentar: Arctic Sea-fallet och statens beredskap till sjöss 5 Ett internationellt perspektiv: Influensa A (H1N1) i Argentina 6 Ny publikation: Organizational Cooperation in Crises 7 Forskningsfronten; Kriser och lärande 8 Kalendar 9 Publikationer och konferensbidrag För några år sedan började forskare tala om en "ny" kategori av kriser som speglar förändringarna i det lokala och globala samhället och som utmanar både statliga och icke statliga aktörers krishanteringsförmåga. Dessa nya kriser ansågs vara unika i sin omfattning, komplexitet och tvetydighet. Utmaningar som försvåras av en mängd förändringar i politiska, administrativa, ekonomiska och mediala miljöer. Hur pass "nya" dessa kriser är kan diskuteras. Det är dock uppenbart att denna debatt var förutseende. Dagens regeringar vacklar fortfarande av effekterna av den globala finansiella krisen och står nu inför en rad utmanande hot, inklusive bl a H1N1 (svininfluensan), sjöröveri och terrorism. Eftersom krishanteringsuppgiften blir svårare medan offentliga (och privata) förväntningar på organisationer ökar, blir behovet av bättre och mer effektivt förmedlade kunskaper om hot, sammanhang, och best practices ännu viktigare. Det är i denna anda som CRISMART lan- serar sitt nyhetsbrev som ett medel för att ge bättre information till både de vetenskapliga och praktiska krishanteringssfärerna om vår verksamhet. Vårt syfte med detta är inte bara att informera, utan också att bjuda in våra olika partner för att ge återkoppling och bidra till detta viktiga arbete. Professor Eric Stern Chef för CRISMART

2 MSB och CRISMART genomförde kursen Att leda under svåra förhållanden CRISMART genomförde i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en kurs under fyra dagar vid namn "Att leda under svåra förhållanden". Kursen riktade sig till chefer och högre tjänstemän inom både den offentliga och privata sektorn. Kursen var indelad i fyra dagar enligt följande logik; före, under, efter krisen samt kriskommunikation och innehåller både teoretiska och praktiska moment, inklusive en mindre scenarioövning. Kursen hölls i Rosersberg i augusti. CRISMART och Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers i samarbete CRISMART har inlett ett samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det första steget blir att genomföra en utbildning i november med fokus på krishantering i teori och praktik. Utbildningen riktar sig till kommuner i hela landet. Nyheter i korthet Läs mer: Säkerhetsrådgivare vid Storstockholms brandförsvar utbildade Under våren genomförde CRISMART en tvådagars utbildning i krishantering för säkerhetsrådgivare vid Risk- och krishanteringsenheten på Storstockholms brandförsvar. Center for Natural Disaster Science grundat Energimyndighetens, Fas, Formas och Vetenskapsrådets rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden är nu klar. CRISMART vid Försvarshögskolan är del av ett konsortium som rekommenderats för fördelning av resurser. Delar av finansieringen kommer att gå till att grunda ett Center for Natural Disaster Science (CNDS). Projekt om hållbar jämställdhetsintegrering i svenska kommuner CRISMART:s Dr Kristina Lindholm deltar i ett forskningsprojekt i den nationella satsningen Program för hållbar jämställdhet. Projektet pågår från januari 2009 till december Kristina kommer att skriva en fallstudie om jämställdhetsarbete och mångfaldsarbete inom Räddningstjänsten. Forskningsledare är Lennart Svensson, professor vid Linköpings universitet och vetenskaplig ledare för APel, Nationellt centrum för forskning om arbetsplatslärande. Seminarium om Turkish Airlines-olyckan på CRISMART I juni besöktes CRISMART av Ira Helsloot, professor vid Vrije Universiteit i Amsterdam och redaktör för Journal of Contingencies and Crisis Management (JCCM). I samband med besöket anordnades en öppen föreläsning där professor Helsloot beskrev sina slutsatser från en studie om den allvarliga flygolyckan i Nederländerna i februari Professor Helsloot diskuterade dessutom krishanteringsforskningens framtid. Seminariet lockade åhörare från statliga och regionala myndigheter, näringslivet och frivilligorganisationer. Utbildning i allmän krishantering vid malaysiska försvarshögskolan I juni 2009 genomförde CRISMART för sjunde året i följd en tredagars kurs i allmän krishantering vid den malaysiska försvarshögskolan i Kuala Lumpur. Utbildningen vände sig till cirka 40 seniora militärer, poliser och regeringstjänstemän från flera Sydostasiatiska länder. Kursen innehöll föreläsningar om generell krishantering, kriskommunikation, expertis i kris, och symbolikens och ritualers betydelse: Dessutom ingick ett antal övningsmoment där studenterna fick tillämpa sina erfarenheter och nyinhämtade kunskaper. 2 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

3 Samarbetsprojekt om kontraterrorism i Europa CRISMART:s Dr Daniel Nohrstedt och Dr Dan Hansén genomför en studie om kontraterrorism i Europa. I projektet studeras hur EU:s medlemsstater har utvecklat sin kapacitet för att hantera terrorism. Delar av resultaten publiceras inom kort i tidskriften Public Administration. Studien visar hur länderna i olika takt och omfattning förändrat sin lagstiftning och organisatoriska kapacitet. I nästa steg planeras djupstudier av några enskilda länder. Syftet är att analysera de drivkrafter som kan förklara varför länderna utvecklats i olika takt. Djupstudierna genomförs i samarbete med Critical Incident Analysis Group (CIAG) vid University of Virginia i USA. Arbetet inleddes då tre CIAG-medarbetare gästforskade vid CRISMART i juli Utbildningar i krishantering vid Försvarshögskolan Nu är Försvarshögskolans kurskatalog till våren 2010 klar. CRISMART bistår flera kurser med krishanteringsanknytning, bland annat Statsvetenskap med inriktning på krishantering, respektive internationell samverkan. Kurskatalogen finns vid CRISMART stödjer också Försvarshögskolans magisterkurs i krishantering som genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personalnytt Dr. Thomas Preston adjungeras till CRISMART Dr Thomas Preston, professor i internationella relationer vid Washington State University med inriktning säkerhetspolitik, utrikespolitik och politisk psykologi, är sedan våren 2009 associerad forskare vid CRISMART. Dr Thomas Preston kommer främst att delta i CRISMARTs forsknings- och analysstödsverksamhet. Nya doktorander på CRISMART Under 2009 har tre analytiker vid CRISMART blivit antagna som doktorander. Petter Narby är från september 2009 antagen vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Petter intresserar sig i sitt avhandlingsprojekt för normativa aspekter på krishantering. Mer konkret utgör avhandlingsprojektet en filosofisk kritik av åtskillnaden mellan kris och normalitet med fokus på de etiska och politiska implikationer en sådan åtskillnad har. Både Mats Koraeus och Christer Brown är antagna vid Institute for Management Research vid Radboud universitet i Nijmegen, Nederländerna. Mats avhandling angriper frågan om hur utformningen av expertnätverk och rådgivningsgrupper kan påverka mångfalden och kvaliteten hos den information som beslutsfattare stödjer sig på i krissituationer. Går det att få fram snabba, men fortfarande nyanserade och högkvalitativa svar på tekniskt komplicerade frågor även under den tidspress som råder under kriser? Christer kommer utifrån ett planeringsperspektiv att studera responsen hos ett flertal myndigheter som var involverade i krishanteringen kring orkanerna Katrina och Gustav. 3 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

4 Arctic Sea-fallet väcker tankar kring statens beredskap till sjöss Kommentar Omständigheterna kring kapningen av fartyget Arctic Sea, försvinnandet och senare upptäckten utanför Afrikas kust är ännu oklara. Dock är det klart att om även bara en bråkdel av det som rapporterats är riktigt liknar historien mer en roman av Frederick Forsyth än vad som brukar inträffa i Östersjön. Fallet väcker funderingar kring vilka typer av kriser/brott som samhället förbereder sig för. Kapningen av ett fartyg i svenskt territoriellt vatten är ytterst ovanligt. Om det visar sig att Arctic Sea faktiskt bordades i svenskt territoriellt vatten utgör fallet en extraordinär händelse i ett maritimt sammanhang. Fallet har några likheter med organiserade brottslighetens aktiviteter på land i Sverige. De senaste åren har Sverige drabbats av en rad spektakulära rån riktade genomförda av tungt beväpnade kriminella. I många fall har rånarna tagit relativt god tid på sig, med inställningen att man med sin beväpning kan driva bort den första polispatrullen som kommer till platsen. Innan exempelvis piketenheter anländer har rånarna däremot vanligen hunnit därifrån. Här går det att dra vissa paralleller till Arctic Sea: kaparna tog snabbt kommando över fartyget, långt innan någon undsättning skulle kunna hinna fram. Därefter väckte fartyget inte tillräckligt starka misstankar hos exempelvis kustbevakningar i Östersjön och senare längs Atlantkusten för att resultera i ett ingripande. Arctic Sea-fallet väcker frågor om statens beredskap. Ska ett fall som är exceptionellt leda till beredskapshöjning och rustning för att förebygga liknande incidenter framöver? Måste staten acceptera att det inte går att förebygga/ha beredskap för alla tänkbara händelser? I likhet med när det gäller värdetransportrån ska staten nöja sig med att söka förbättra underrättelseinhämtning, samt att gripa kriminella bara i ett senare skede? För att minska risken för att liknande händelser ska ske i framtiden krävs naturligtvis internationell samverkan och väl underbyggda underrättelser som komplement till snabbinsatsförmåga. Minst lika viktigt är att myndigheter genomför övningar som bygger på scenarion som är realistiska, trovärdiga, men också tankeväckande och även lite fantasifulla. I ett första skede är övningar ett resurseffektivt sätt att skaffa sig mental beredskap samt att identifiera brister i förmåga. På så sätt kan myndigheter bättre hantera framtida händelser. Christer Brown Fredrik Fors 4 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

5 Internationella perspektiv Influensa A (H1N1) i Argentina: En betraktelse inifrån Susann Ullberg Influensa A(H1N1) är i Sverige. Massmedia börjar rapportera om de första allvarliga fallen. Myndigheter, organisationer och företag förbereder sig för eventuella personalbortfall och för att kunna hålla igång produktion och service trots minskad kapacitet. Landstingen har fått ytterligare anslag från regeringen för att kunna hantera såväl vaccin som sjukhusplatser. Alkogelen är redan slut på Stockholms apotek och vid middagsbordet hemma diskuterar många huruvida man ska vaccinera sig eller inte. Sverige tycks förberett för när det värsta händer. Det är kanske inte så konstigt. Senaste årens utveckling när det kommer till krisberedskap i såväl politiska som juridiska och sociala termer är unik i landets historia. Trots det är det naturligtvis omöjligt att spekulera i utfallet. Även om det svenska samhället uppvisar förhållandevis låg social sårbarhet och en relativt god beredskap kan konsekvenserna bli allvarliga. Osäkerhetsfaktorerna, och således frågetecknen, är naturligtvis många vilket erfarenheter från andra länder visar. Jag fick nyligen tillfälle att göra den erfarenheten själv då jag befann mig i Argentina vid pandemins topp där (slutet på juni - slutet juli 2009). Argentina med drygt 38 miljoner invånare och ett relativt högt sårbarhetsindex (med tanke på att halva befolkningen lever under fattigdomsgränsen med associerade hälsoproblem samt en bristfällig offentlig sjukvård) ligger i internationell topp i när det kommer till dödsfall av la Gripe A som den kom att kallas här. Närmare 500 personer har hittills dött av densamma. Antalet smittade sedan den 15 juni när det första fallet registrerades är dock ett mörkertal, men uppskattas till hundratusentals. Här visar statistiken att, till skillnad från i andra länder, är den värst drabbade gruppen medelålders överviktiga män. Redan innan viruset nått landet vidtog argentinska myndigheter vissa åtgärder. I slutet på april var det fortfarande bara i Mexico, USA och Kanada som fall rapporterats. Man beslöt därför att omdirigera flighter härifrån till en särskild terminal på de internationella flygplatserna och snabbundersöka passagerarna när de landat. Också vid bussterminaler och tågstationer, särskilt vid landets gränser, in rättades hälsokontroller för att kontrollera inresande. I termer av kriskommunikation öppnades också tidigt gratis telefonlinjer dit allmänheten kunde ringa och ställa frågor. Hälsoministeriet informerade kontinuerligt på sin hemsida, med tv-inslag och på presskonferenser. Pandemins spridning inföll dock med parlamentsvalen med vilket massmedia (och politiska beslutsfattare) ägnade mer tid och utrymme åt denna händelse. Efter valet dominerades dock massmedia och tillika president Cristina Fernandez agenda av influensan. Dagen efter valet, den 29 juni, följde (forts.) 5 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

6 (fort.) nästan alla provinsregeringar den rekommendation som hälsooch utbildningsministeriet utfärdat, nämligen att stänga samtliga barnomsorgsinrättningar, skolor och lärosäten i hela landet i en hel månad. Denna möjligen effektiva preventiva åtgärd fick naturligtvis stora konsekvenser för barnfamiljerna med dubbelarbetande föräldrar. Frågan om hur mycket barnen skulle missa av läsårets kunskapsmål parerades delvis genom specialproducerade program enligt läroplanerna som sändes på TV och som fanns tillgängliga på nätet. Gravida kvinnor i hela landet fick genom ett presidentdekret rätt att i förebyggande syfte stanna hemma från arbetet med bibehållen lön. I Buenos Aires installerade sjukvårdsmyndigheter i samarbete med sjukhusen mobila hälsovagnar på strategiska platser där allmänheten kunde informera sig och även ta prover. Vaccinering var aldrig på tal under de första månaderna. Inte heller, som i grannlandet Chile, medicinerades patienter med antiviral medicin förrän patienten fått diagnosen bekräftad. I takt med att antalet smittade och döda patienter ökade beslöt man dock att följa Chiles taktik och förskriva sådan medicin utan att invänta provresultat. Oron hos gemene man var naturligtvis stor. Alkogelen tog snabbt slut också i argentinska apotek liksom munskydden. Konspirationsteorierna fick rejält med vatten på sin kvarn när hälsovårdsministern och presidenten gav motstridiga uppgifter vid samma presskonferens! Trots att argentinarna hade en rad förklaringar till hela situationen följde man myndigheternas och experternas råd och rekommendationer till stor del. Kanske kan det betraktas som ett exempel på att frågan om förtroende (för institutioner) är av relativ betydelse när det värsta händer. Regeringen och myndigheter drog igång sitt beredskapsarbete lite trevande. Parlamentsvalet fördröjde det hela ytterligare. Det är omöjligt att spekulera i vilka konsekvenser detta fick. Om man dock ska våga äventyra en slutsats på basis av statistik så är fakta att grannlandet Chile som hade betydligt fler smittade men betydligt färre dödsfall. Det är knappast något naturligt urval som skapat dessa skillnader. Däremot tog man relativt drastiska åtgärder när man väl kom igång. Att ha stängt skolor liksom att ha lagstadgat gravidas rätt till ledighet med bibehållen lön kan ha förhindrat smittospridningen. Återstår att se hur svenska myndigheter lyckas hantera massvaccinering, kriskommunikation, manfall och interorganisatorisk samverkan. Månntro har man lyft blicken och lärt av erfarenheterna från någon del av andra sidan Atlanten? Ny publikation I Organizational Cooperation in Crises presenterar Lina Svedin en systematisk undersökning av organisatoriskt samarbete i krissituationer. Lina är för närvarande forskare vid University of Utah och tidigare CRISMART:s utbildningssamordnare. Genom att sammanföra tre olika forskningstraditioner rörande organisatorisk samverkan undersöker Lina hur ett antal variabler håller empiriskt när de tillämpas för att studera ett stort antal krisfall. I boken, utgiven av Ashgate, beskrivs hur organisationer samarbetar i kriser genom att empiriskt identifiera ett antal övergripande beteenden/strategier. 6 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

7 Forskningsfronten Temanummer om kriser och lärande Svårigheterna med att lära av kriser har länge dryftats i akademiska kretsar, samtidigt som krishanterare på olika nivåer i samhället likt humlan trotsar osannolikheter och flyger ändå, låt vara med varierande framgång. Organisatoriska inlärningsprocesser är svåra att observera på ett systematiskt vis, vilket har gjort empiriska data till en bristvara i forskarsamhället. Behovet av empiriska data föreligger dock, liksom behovet av nya infallsvinklar på fenomenet. Av den anledningen hölls en konferens på temat "Att lära från kriser och stora olyckor" på Försvarshögskolan i Septembernumret av Journal of Contingencies and Crisis Management (JCCM) är således det temanummer som konferensen utmynnat i, med CRISMART forskarna Edward Deverell och Dan Hansén som gästredaktörer. Specialnumrets fem artiklar utmanar på olika sätt föreställningar om att lärande bara är en process som inträffar efter krisens akuta fas kriser kan ju inträffa när som helst under inlärnings- och reformcykler, och lärande kan identifieras inom ramen för det akuta krishanteringsarbetet. Artiklarna försöker i olika mån också överbrygga kunskaper om det organisatoriska lärandet och det mer politologiska policyorienterade lärandet. Thomas Birkland skriver om varför goda organisatoriska föresatser så ofta mynnar ut i vad han kallar för fantasy documents. Dominic Elliott följer processerna både på den politiska/juridiska och den byråkratiska street level och visar på glappet mellan dessa världar. Dan Hansén tittar närmare på effekterna av modeord i inlärningsprocesser och tar upp det svenska fallet gemensam lägesbild. Modeord tjänar i viss mån som organisatoriska ledstjärnor, men uppmuntrar knappast till kritisk reflektion, vilket är en förutsättning för lärande. Edward Deverell utvecklar ett konceptuellt ramverk för hur kriser kan utlösa lärandeprocesser, vilket appliceras på två krisfall med allvarliga elavbrott i Kista. Donald Moynihan, slutligen, intresserar sig för kollektivt lärande inom själva krisen och presenterar ett strukturellt ramverk vilket appliceras på utbrottet av Exotic Newcastle Disease i Kalifornien Numret innehåller även tre recensioner av aktuell krishanteringslitteratur där Petter Narby, analytiker vid CRISMART, är verksam. Edward Deverell Dan Hansén 7 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

8 Kalendar 1-2 oktober MSB i samarbete med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) håller Euro-Atlantic Stakeholders Conference 2009 i Stockholm. Lindy Newlove-Eriksson från CRISMART medverkar. 15 oktober EU-konferens om Miljö, klimatförändringar och säkerhet, Stockholm oktober International Disaster and Emergency Resilience (IDER) konferens, Karlstad oktober Senior Safety, en konferens om äldres säkerhet, Karlstad oktober Sprängämneskonferensen, Stockholm januari 2010 International Preparedness and Response to Emergencies and Disasters (IPRED) konferens, Tel Aviv maj 2010 International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Seattle, Washington, USA juni th International Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare Agents, Kistamässan juni 2010 The International Emergency Management Society (TIEMS) konferens, Beijing juli 2010 International Sociological Association (ISA) inklusive ett antal paneler om sociologi och katastrofer organiserade av CRISMART, Göteborg. 8 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

9 Publikationer Brown, Christer och Kerstin Eriksson (2009) A Plan for (Certain) Failure: Possibilities for and Challenges of More Realistic Emergency Plans. International Journal of Emergency Management, 5, 3-4, pp Deverell, Edward (2009) Crises as Learning Triggers: Exploring a Conceptual Framework of Crisisinduced Learning. Journal of Contingencies and Crisis Management 17,3, pp Deverell, Edward och Dan Hansén (2009) Editorial: Learning from Crises and Major Accidents: From Post-Crisis Fantasy Documents to Actual Learning in the Heat of Crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management 17, 3, pp Hansén, Dan (2009) Effects of Buzzwords on Experiential Learning: The Swedish Case of Shared Situation Awareness. Journal of Contingencies and Crisis Management, 17, 3, pp Naraghi, Laila (2009) Kan kriser krypa? En begreppsanalys av krypande kris. Stockholm: CRISMART, Försvarshögskolan. Rapporten är tillgänglig vid Narby, Petter (2009) Book Review of Governing After Crisis: The Politics of Investigation, Accountability and Learning. Journal of Contingencies and Crisis Management, 17(3): Nohrstedt, Daniel (2009) Do Advocacy Coalitions Matter? Crisis and Change in Swedish Nuclear Energy Policy. Journal of Public Administration Research and Theory. Olsson, Eva-Karin (2009) Defining crisis news events - How news organization managers drew upon history when handling the terror attacks September 11. Nordicom Review. Olsson, Eva-Karin (2009) Innovative or conservative decision making: Explaining news organizations management groups decision making during the terror attacks of 9/ Journalism, 10,6. Parker, Charles och Christer Karlsson (2009) Att leda eller inte leda? USA och den globala klimatpolitiken. Internationella Studier, 1. Simons, Greg (2009) The Russian Orthodox Church and Its Influence on Identity and Values in Contemporary Russia. Lewiston, New York: Edwin Mellan Press. Stern, Eric (2009) "Crisis Navigation: Lessons from History for the Crisis Manager in Chief. Governance, 22, 2, pp Stern, E. (2009) Kriser och Krishantering. I Internationella Relationer. Red. Gustavsson and J. Tallberg. Lund: Studenlitteratur. 9 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

10 Konferensbidrag Daléus, Pär (2009) Prime Ministerial Leadership Styles: An Analysis of Continuity and Change. Presenterad vid International Society of Political Psychologys årliga konferens, juli 2009 i Dublin. Newlove-Eriksson, Lindy (2009) Losing the Public in Public-Private Infrastructure Protection? Presenterad vid International Studies Associations årliga konferens, 17 februari 2009 i New York City. Nohrstedt, Daniel och Chris Weible (2009) Stagnation and Change in Policy Subsystems in the Wake of Crisis. Presenterad vid European Consortium for Political Researchs årliga konferens, september 2009 i Potsdam. Olsson, Eva-Karin (2009) Responsibility framing in a climate change crisis: Facing tragic choices in the Murray-Darling Basin. Presenterad vid International Studies Associations årliga konferens, 17 februari 2009 i New York City. Parker, C., E. Stern, E. Paglia, och C. Brown (2009) Hurricane Katrina: Seeking the Origins of Surprise. Presenterad vid International Studies Associations årliga konferens, februari 2009 i New York City. Simons, G. (2009) Contemporary Aspects of Humanitarian Operations During Emergency Situations and in Armed Conflict. Presenterad vid International Scientific-Practical Conference on the Problems of the Defence of Population and Territory from Emergency Situations, 20 maj 2009 i Moscow. Om CRISMART: Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) är en del av Försvarshögskolan i Stockholm. CRISMART:s huvudsakliga uppgift är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering. Centret arbetar för att skapa kontakter mellan näringsliv, samhälle, försvaret och forskningsvärlden för att förbättra den nationella och europeiska krishanteringsförmågan. Drottning Kristinas väg 37, Stockholm Tel Prenumera: Om du vill prenumerera på CRISMART:s nyhetsbrev kan du registrera dig direkt på vår webbplats, Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet är Christer Brown Vid frågor om prenumerationsärenden, kontakta Eric Paglia 10 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan CRISMART Nationellt centrum för krishanteringsstudier Ø Etablerat 1997

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. mars 2010 (2/1)

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. mars 2010 (2/1) Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan som utkommer 4 ggr/år mars 2010 (2/1) Några inledande ord Innehåll 2 Nyheter i korthet 3

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen KAMEDO Stavanger 16 februari 2010 Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen Krisberedskap Föreskrifter, rekommendationer handböcker utbildning, övning beredskapslager kunskapscentra (katastrofmedicin,

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord. juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare

Krisperspektiv. Några inledande ord. juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan som utkommer 3 ggr/år Några inledande ord juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

- GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE

- GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE Antaganden om olycksfall - GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE Varför lär man sig ibland inget - eller för lite från olycksutredningar? Hur påverkas utredningar av samma faktorer som orsakar

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS 2013-02-07 Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet clas.herbring@msb.se MSB:s Uppdrag MSB har ansvar för frågor om skydd mot

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop med IHP kommittén 26-27 augusti 2009

Minnesanteckningar Workshop med IHP kommittén 26-27 augusti 2009 Minnesanteckningar Workshop med IHP kommittén 26-27 augusti 2009 Karin Lexén (ordförande) Lotta Andersson (sekreterare) Berit Arheimer (ledamot) David Gustafsson (ledamot) Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden

Läs mer

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nätverksträff Making Cities Resilient 13-14 oktober 2015 Karlstad Janet Edwards Sekretariat för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM FRAMSTÄLLNING. Rapport och konferens om samhällssäkerhet. Nordiska rådet

BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM FRAMSTÄLLNING. Rapport och konferens om samhällssäkerhet. Nordiska rådet BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM FRAMSTÄLLNING Rapport och konferens om samhällssäkerhet Framställning Framställningen har följande lydelse: rekommenderar Nordiska ministerrådet 1) att med beaktande av de

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan Europeisering av civil protection - civilskydd Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan När kan EU spela en roll som krishanterare? Politiska kriser där

Läs mer

Chefstjänstemannen och kansliet för krishantering. Therese Mattsson, chefstjänsteman för krishantering

Chefstjänstemannen och kansliet för krishantering. Therese Mattsson, chefstjänsteman för krishantering Chefstjänstemannen och kansliet för krishantering Therese Mattsson, chefstjänsteman för krishantering Vad är en kris? Betydande värden står på spel Begränsad tid står till förfogande Omständigheterna präglas

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord av Anna Fornstedt Hellberg Tf Chef CRISMART INNEHÅLL. 10 år efter 9/11. Forskningsfronten.

Krisperspektiv. Några inledande ord av Anna Fornstedt Hellberg Tf Chef CRISMART INNEHÅLL. 10 år efter 9/11. Forskningsfronten. Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL 10 år efter 9/11 Forskningsfronten Analysstöd Nyheter i korthet Personalnytt Några

Läs mer

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Mikael Granberg & Lars Nyberg Klimatet förändras Ökad frekvens av extrema väderhändelser och klimatrelaterade risker Ökade

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR H2020 - Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR Jonas Johansson PRESENTATION SAMVERKANSPLATTFORM H2020, STOCKHOLM, 20160127 Forskning vid LU med inriktning mot säkra samhällen Lund University

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Krishantering och lärande

Krishantering och lärande DISKUSSION & DEBATT Krishantering och lärande Faktorer som påverkar myndigheters förmåga att lära av Edward Deverell det finns idag ett stort forskningsfält som behandlar krishantering. 1 Fältet utgörs

Läs mer

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet politisk filosofi idag intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet 1. Vilka frågor anser du är de mest centrala inom den politiska filosofin? jag tror att det är bra

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm

Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm Ta dig inte vatten över huvudet samverka! Risken för översvämningar kommer att öka på vissa håll i Sverige. Klimatförändringarna

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE.

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. Det som gäller. När det gäller. Vi utbildar i hela Sverige. Energiföretagen finns till för våra medlemmar oavsett var i landet ni finns. Därför

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security. Skolskjutningen i Jokela, Finland

De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security. Skolskjutningen i Jokela, Finland Bild 1 Pågående dödligt våld Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Bild 2 De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security. Bild

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Pågående dödligt våld. Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Kompetenscentrum 4

Pågående dödligt våld. Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Kompetenscentrum 4 Pågående dödligt våld Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Kompetenscentrum 4 De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security.

Läs mer

Implementering. Robert Holmberg Institutionen för psykologi Lunds universitet

Implementering. Robert Holmberg Institutionen för psykologi Lunds universitet Implementering Robert Holmberg Institutionen för psykologi Lunds universitet Vad är det vi talar om? Vad skall implementeras? Varför? Vem skall implementera? Diffusion = spridning Dissemination = avsiktliga

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen?

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Mötesplats SO Seminarium 5 Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Carina Forslind 2015-04-28 Innehåll i stort Presentera gemensamma grunder Informera

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället

Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället 2008-2014 Syftet med projektet har varit att utforska

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005 Det internationella hälsoreglementet h IHR 2005 IHR 2005 i korthet WHO:s internationella hälsoreglemente Ett legalt bindande ramverk för 194 länder Syftet är största möjliga skydd mot att vissa sjukdomar

Läs mer

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith.

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. Kurskatalog 2013 1 Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. 2 Kurser Grundläggande ledningsmetodik Datum: 11 april

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Etik, fördjupningskurs 15 hp

Etik, fördjupningskurs 15 hp Studiehandledning Etik, fördjupningskurs 15 hp Kurskod: 790G72 Lärare: Professor Anders Nordgren, Hus Key, kontor 4215 Tel. 013-28 47 21 Mobil: 0702-41 36 29 E-postadress: anders.nordgren@liu.se Administratör:

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp

Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp Sociology Ba (B), Leadership and Organization in Risk and Crisis, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se

Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet Några stormar sedan 1902 1902

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord av Anna Fornstedt Hellberg Stf C CRISMART INNEHÅLL. CRISMART:s 10-årsjubileum.

Krisperspektiv. Några inledande ord av Anna Fornstedt Hellberg Stf C CRISMART INNEHÅLL. CRISMART:s 10-årsjubileum. Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL CRISMART:s 10-årsjubileum Forskningsfronten Reflektioner kring bombattacken i Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

MVA-projektets syfte. Målsättning med analyser? Sårbarhet. Scenariobaserad metod. Fokus. Kommunal sårbarhetsanalys MVA-metoden (SÅREV)

MVA-projektets syfte. Målsättning med analyser? Sårbarhet. Scenariobaserad metod. Fokus. Kommunal sårbarhetsanalys MVA-metoden (SÅREV) Kommunal sårbarhetsanalys MVA-metoden (SÅREV) MVA-projektets syfte LUCRAM-projekt som finansieras av KBM Tvärvetenskaplig forskargrupp: Per-Olof Hallin Benny Jonsson Sven Erik Magnusson Jerry Nilsson Nicklas

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Reflektioner kring forskning om kvalitetsutveckling

Reflektioner kring forskning om kvalitetsutveckling Bo Bergman, Professor Reflektioner kring forskning om kvalitetsutveckling Bo Bergman Professor, Kvalitetsutveckling, Chalmers Utgångspunkt: Utdrag från dagens program I alltför många fall slutar satsningen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014)

Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014) Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014) Henrik Tehler Lunds universitet Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet LUCRAM (Lund University Centre for Risk Assessment

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer