Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. oktober 2009"

Transkript

1 Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART), Försvarshögskolan i Stockholm som utkommer 4 ggr/år oktober 2009 Innehåll Några inledande ord 2 Nyheter i korthet 3 Personalnytt 4 Kommentar: Arctic Sea-fallet och statens beredskap till sjöss 5 Ett internationellt perspektiv: Influensa A (H1N1) i Argentina 6 Ny publikation: Organizational Cooperation in Crises 7 Forskningsfronten; Kriser och lärande 8 Kalendar 9 Publikationer och konferensbidrag För några år sedan började forskare tala om en "ny" kategori av kriser som speglar förändringarna i det lokala och globala samhället och som utmanar både statliga och icke statliga aktörers krishanteringsförmåga. Dessa nya kriser ansågs vara unika i sin omfattning, komplexitet och tvetydighet. Utmaningar som försvåras av en mängd förändringar i politiska, administrativa, ekonomiska och mediala miljöer. Hur pass "nya" dessa kriser är kan diskuteras. Det är dock uppenbart att denna debatt var förutseende. Dagens regeringar vacklar fortfarande av effekterna av den globala finansiella krisen och står nu inför en rad utmanande hot, inklusive bl a H1N1 (svininfluensan), sjöröveri och terrorism. Eftersom krishanteringsuppgiften blir svårare medan offentliga (och privata) förväntningar på organisationer ökar, blir behovet av bättre och mer effektivt förmedlade kunskaper om hot, sammanhang, och best practices ännu viktigare. Det är i denna anda som CRISMART lan- serar sitt nyhetsbrev som ett medel för att ge bättre information till både de vetenskapliga och praktiska krishanteringssfärerna om vår verksamhet. Vårt syfte med detta är inte bara att informera, utan också att bjuda in våra olika partner för att ge återkoppling och bidra till detta viktiga arbete. Professor Eric Stern Chef för CRISMART

2 MSB och CRISMART genomförde kursen Att leda under svåra förhållanden CRISMART genomförde i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en kurs under fyra dagar vid namn "Att leda under svåra förhållanden". Kursen riktade sig till chefer och högre tjänstemän inom både den offentliga och privata sektorn. Kursen var indelad i fyra dagar enligt följande logik; före, under, efter krisen samt kriskommunikation och innehåller både teoretiska och praktiska moment, inklusive en mindre scenarioövning. Kursen hölls i Rosersberg i augusti. CRISMART och Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers i samarbete CRISMART har inlett ett samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det första steget blir att genomföra en utbildning i november med fokus på krishantering i teori och praktik. Utbildningen riktar sig till kommuner i hela landet. Nyheter i korthet Läs mer: Säkerhetsrådgivare vid Storstockholms brandförsvar utbildade Under våren genomförde CRISMART en tvådagars utbildning i krishantering för säkerhetsrådgivare vid Risk- och krishanteringsenheten på Storstockholms brandförsvar. Center for Natural Disaster Science grundat Energimyndighetens, Fas, Formas och Vetenskapsrådets rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden är nu klar. CRISMART vid Försvarshögskolan är del av ett konsortium som rekommenderats för fördelning av resurser. Delar av finansieringen kommer att gå till att grunda ett Center for Natural Disaster Science (CNDS). Projekt om hållbar jämställdhetsintegrering i svenska kommuner CRISMART:s Dr Kristina Lindholm deltar i ett forskningsprojekt i den nationella satsningen Program för hållbar jämställdhet. Projektet pågår från januari 2009 till december Kristina kommer att skriva en fallstudie om jämställdhetsarbete och mångfaldsarbete inom Räddningstjänsten. Forskningsledare är Lennart Svensson, professor vid Linköpings universitet och vetenskaplig ledare för APel, Nationellt centrum för forskning om arbetsplatslärande. Seminarium om Turkish Airlines-olyckan på CRISMART I juni besöktes CRISMART av Ira Helsloot, professor vid Vrije Universiteit i Amsterdam och redaktör för Journal of Contingencies and Crisis Management (JCCM). I samband med besöket anordnades en öppen föreläsning där professor Helsloot beskrev sina slutsatser från en studie om den allvarliga flygolyckan i Nederländerna i februari Professor Helsloot diskuterade dessutom krishanteringsforskningens framtid. Seminariet lockade åhörare från statliga och regionala myndigheter, näringslivet och frivilligorganisationer. Utbildning i allmän krishantering vid malaysiska försvarshögskolan I juni 2009 genomförde CRISMART för sjunde året i följd en tredagars kurs i allmän krishantering vid den malaysiska försvarshögskolan i Kuala Lumpur. Utbildningen vände sig till cirka 40 seniora militärer, poliser och regeringstjänstemän från flera Sydostasiatiska länder. Kursen innehöll föreläsningar om generell krishantering, kriskommunikation, expertis i kris, och symbolikens och ritualers betydelse: Dessutom ingick ett antal övningsmoment där studenterna fick tillämpa sina erfarenheter och nyinhämtade kunskaper. 2 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

3 Samarbetsprojekt om kontraterrorism i Europa CRISMART:s Dr Daniel Nohrstedt och Dr Dan Hansén genomför en studie om kontraterrorism i Europa. I projektet studeras hur EU:s medlemsstater har utvecklat sin kapacitet för att hantera terrorism. Delar av resultaten publiceras inom kort i tidskriften Public Administration. Studien visar hur länderna i olika takt och omfattning förändrat sin lagstiftning och organisatoriska kapacitet. I nästa steg planeras djupstudier av några enskilda länder. Syftet är att analysera de drivkrafter som kan förklara varför länderna utvecklats i olika takt. Djupstudierna genomförs i samarbete med Critical Incident Analysis Group (CIAG) vid University of Virginia i USA. Arbetet inleddes då tre CIAG-medarbetare gästforskade vid CRISMART i juli Utbildningar i krishantering vid Försvarshögskolan Nu är Försvarshögskolans kurskatalog till våren 2010 klar. CRISMART bistår flera kurser med krishanteringsanknytning, bland annat Statsvetenskap med inriktning på krishantering, respektive internationell samverkan. Kurskatalogen finns vid CRISMART stödjer också Försvarshögskolans magisterkurs i krishantering som genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personalnytt Dr. Thomas Preston adjungeras till CRISMART Dr Thomas Preston, professor i internationella relationer vid Washington State University med inriktning säkerhetspolitik, utrikespolitik och politisk psykologi, är sedan våren 2009 associerad forskare vid CRISMART. Dr Thomas Preston kommer främst att delta i CRISMARTs forsknings- och analysstödsverksamhet. Nya doktorander på CRISMART Under 2009 har tre analytiker vid CRISMART blivit antagna som doktorander. Petter Narby är från september 2009 antagen vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Petter intresserar sig i sitt avhandlingsprojekt för normativa aspekter på krishantering. Mer konkret utgör avhandlingsprojektet en filosofisk kritik av åtskillnaden mellan kris och normalitet med fokus på de etiska och politiska implikationer en sådan åtskillnad har. Både Mats Koraeus och Christer Brown är antagna vid Institute for Management Research vid Radboud universitet i Nijmegen, Nederländerna. Mats avhandling angriper frågan om hur utformningen av expertnätverk och rådgivningsgrupper kan påverka mångfalden och kvaliteten hos den information som beslutsfattare stödjer sig på i krissituationer. Går det att få fram snabba, men fortfarande nyanserade och högkvalitativa svar på tekniskt komplicerade frågor även under den tidspress som råder under kriser? Christer kommer utifrån ett planeringsperspektiv att studera responsen hos ett flertal myndigheter som var involverade i krishanteringen kring orkanerna Katrina och Gustav. 3 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

4 Arctic Sea-fallet väcker tankar kring statens beredskap till sjöss Kommentar Omständigheterna kring kapningen av fartyget Arctic Sea, försvinnandet och senare upptäckten utanför Afrikas kust är ännu oklara. Dock är det klart att om även bara en bråkdel av det som rapporterats är riktigt liknar historien mer en roman av Frederick Forsyth än vad som brukar inträffa i Östersjön. Fallet väcker funderingar kring vilka typer av kriser/brott som samhället förbereder sig för. Kapningen av ett fartyg i svenskt territoriellt vatten är ytterst ovanligt. Om det visar sig att Arctic Sea faktiskt bordades i svenskt territoriellt vatten utgör fallet en extraordinär händelse i ett maritimt sammanhang. Fallet har några likheter med organiserade brottslighetens aktiviteter på land i Sverige. De senaste åren har Sverige drabbats av en rad spektakulära rån riktade genomförda av tungt beväpnade kriminella. I många fall har rånarna tagit relativt god tid på sig, med inställningen att man med sin beväpning kan driva bort den första polispatrullen som kommer till platsen. Innan exempelvis piketenheter anländer har rånarna däremot vanligen hunnit därifrån. Här går det att dra vissa paralleller till Arctic Sea: kaparna tog snabbt kommando över fartyget, långt innan någon undsättning skulle kunna hinna fram. Därefter väckte fartyget inte tillräckligt starka misstankar hos exempelvis kustbevakningar i Östersjön och senare längs Atlantkusten för att resultera i ett ingripande. Arctic Sea-fallet väcker frågor om statens beredskap. Ska ett fall som är exceptionellt leda till beredskapshöjning och rustning för att förebygga liknande incidenter framöver? Måste staten acceptera att det inte går att förebygga/ha beredskap för alla tänkbara händelser? I likhet med när det gäller värdetransportrån ska staten nöja sig med att söka förbättra underrättelseinhämtning, samt att gripa kriminella bara i ett senare skede? För att minska risken för att liknande händelser ska ske i framtiden krävs naturligtvis internationell samverkan och väl underbyggda underrättelser som komplement till snabbinsatsförmåga. Minst lika viktigt är att myndigheter genomför övningar som bygger på scenarion som är realistiska, trovärdiga, men också tankeväckande och även lite fantasifulla. I ett första skede är övningar ett resurseffektivt sätt att skaffa sig mental beredskap samt att identifiera brister i förmåga. På så sätt kan myndigheter bättre hantera framtida händelser. Christer Brown Fredrik Fors 4 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

5 Internationella perspektiv Influensa A (H1N1) i Argentina: En betraktelse inifrån Susann Ullberg Influensa A(H1N1) är i Sverige. Massmedia börjar rapportera om de första allvarliga fallen. Myndigheter, organisationer och företag förbereder sig för eventuella personalbortfall och för att kunna hålla igång produktion och service trots minskad kapacitet. Landstingen har fått ytterligare anslag från regeringen för att kunna hantera såväl vaccin som sjukhusplatser. Alkogelen är redan slut på Stockholms apotek och vid middagsbordet hemma diskuterar många huruvida man ska vaccinera sig eller inte. Sverige tycks förberett för när det värsta händer. Det är kanske inte så konstigt. Senaste årens utveckling när det kommer till krisberedskap i såväl politiska som juridiska och sociala termer är unik i landets historia. Trots det är det naturligtvis omöjligt att spekulera i utfallet. Även om det svenska samhället uppvisar förhållandevis låg social sårbarhet och en relativt god beredskap kan konsekvenserna bli allvarliga. Osäkerhetsfaktorerna, och således frågetecknen, är naturligtvis många vilket erfarenheter från andra länder visar. Jag fick nyligen tillfälle att göra den erfarenheten själv då jag befann mig i Argentina vid pandemins topp där (slutet på juni - slutet juli 2009). Argentina med drygt 38 miljoner invånare och ett relativt högt sårbarhetsindex (med tanke på att halva befolkningen lever under fattigdomsgränsen med associerade hälsoproblem samt en bristfällig offentlig sjukvård) ligger i internationell topp i när det kommer till dödsfall av la Gripe A som den kom att kallas här. Närmare 500 personer har hittills dött av densamma. Antalet smittade sedan den 15 juni när det första fallet registrerades är dock ett mörkertal, men uppskattas till hundratusentals. Här visar statistiken att, till skillnad från i andra länder, är den värst drabbade gruppen medelålders överviktiga män. Redan innan viruset nått landet vidtog argentinska myndigheter vissa åtgärder. I slutet på april var det fortfarande bara i Mexico, USA och Kanada som fall rapporterats. Man beslöt därför att omdirigera flighter härifrån till en särskild terminal på de internationella flygplatserna och snabbundersöka passagerarna när de landat. Också vid bussterminaler och tågstationer, särskilt vid landets gränser, in rättades hälsokontroller för att kontrollera inresande. I termer av kriskommunikation öppnades också tidigt gratis telefonlinjer dit allmänheten kunde ringa och ställa frågor. Hälsoministeriet informerade kontinuerligt på sin hemsida, med tv-inslag och på presskonferenser. Pandemins spridning inföll dock med parlamentsvalen med vilket massmedia (och politiska beslutsfattare) ägnade mer tid och utrymme åt denna händelse. Efter valet dominerades dock massmedia och tillika president Cristina Fernandez agenda av influensan. Dagen efter valet, den 29 juni, följde (forts.) 5 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

6 (fort.) nästan alla provinsregeringar den rekommendation som hälsooch utbildningsministeriet utfärdat, nämligen att stänga samtliga barnomsorgsinrättningar, skolor och lärosäten i hela landet i en hel månad. Denna möjligen effektiva preventiva åtgärd fick naturligtvis stora konsekvenser för barnfamiljerna med dubbelarbetande föräldrar. Frågan om hur mycket barnen skulle missa av läsårets kunskapsmål parerades delvis genom specialproducerade program enligt läroplanerna som sändes på TV och som fanns tillgängliga på nätet. Gravida kvinnor i hela landet fick genom ett presidentdekret rätt att i förebyggande syfte stanna hemma från arbetet med bibehållen lön. I Buenos Aires installerade sjukvårdsmyndigheter i samarbete med sjukhusen mobila hälsovagnar på strategiska platser där allmänheten kunde informera sig och även ta prover. Vaccinering var aldrig på tal under de första månaderna. Inte heller, som i grannlandet Chile, medicinerades patienter med antiviral medicin förrän patienten fått diagnosen bekräftad. I takt med att antalet smittade och döda patienter ökade beslöt man dock att följa Chiles taktik och förskriva sådan medicin utan att invänta provresultat. Oron hos gemene man var naturligtvis stor. Alkogelen tog snabbt slut också i argentinska apotek liksom munskydden. Konspirationsteorierna fick rejält med vatten på sin kvarn när hälsovårdsministern och presidenten gav motstridiga uppgifter vid samma presskonferens! Trots att argentinarna hade en rad förklaringar till hela situationen följde man myndigheternas och experternas råd och rekommendationer till stor del. Kanske kan det betraktas som ett exempel på att frågan om förtroende (för institutioner) är av relativ betydelse när det värsta händer. Regeringen och myndigheter drog igång sitt beredskapsarbete lite trevande. Parlamentsvalet fördröjde det hela ytterligare. Det är omöjligt att spekulera i vilka konsekvenser detta fick. Om man dock ska våga äventyra en slutsats på basis av statistik så är fakta att grannlandet Chile som hade betydligt fler smittade men betydligt färre dödsfall. Det är knappast något naturligt urval som skapat dessa skillnader. Däremot tog man relativt drastiska åtgärder när man väl kom igång. Att ha stängt skolor liksom att ha lagstadgat gravidas rätt till ledighet med bibehållen lön kan ha förhindrat smittospridningen. Återstår att se hur svenska myndigheter lyckas hantera massvaccinering, kriskommunikation, manfall och interorganisatorisk samverkan. Månntro har man lyft blicken och lärt av erfarenheterna från någon del av andra sidan Atlanten? Ny publikation I Organizational Cooperation in Crises presenterar Lina Svedin en systematisk undersökning av organisatoriskt samarbete i krissituationer. Lina är för närvarande forskare vid University of Utah och tidigare CRISMART:s utbildningssamordnare. Genom att sammanföra tre olika forskningstraditioner rörande organisatorisk samverkan undersöker Lina hur ett antal variabler håller empiriskt när de tillämpas för att studera ett stort antal krisfall. I boken, utgiven av Ashgate, beskrivs hur organisationer samarbetar i kriser genom att empiriskt identifiera ett antal övergripande beteenden/strategier. 6 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

7 Forskningsfronten Temanummer om kriser och lärande Svårigheterna med att lära av kriser har länge dryftats i akademiska kretsar, samtidigt som krishanterare på olika nivåer i samhället likt humlan trotsar osannolikheter och flyger ändå, låt vara med varierande framgång. Organisatoriska inlärningsprocesser är svåra att observera på ett systematiskt vis, vilket har gjort empiriska data till en bristvara i forskarsamhället. Behovet av empiriska data föreligger dock, liksom behovet av nya infallsvinklar på fenomenet. Av den anledningen hölls en konferens på temat "Att lära från kriser och stora olyckor" på Försvarshögskolan i Septembernumret av Journal of Contingencies and Crisis Management (JCCM) är således det temanummer som konferensen utmynnat i, med CRISMART forskarna Edward Deverell och Dan Hansén som gästredaktörer. Specialnumrets fem artiklar utmanar på olika sätt föreställningar om att lärande bara är en process som inträffar efter krisens akuta fas kriser kan ju inträffa när som helst under inlärnings- och reformcykler, och lärande kan identifieras inom ramen för det akuta krishanteringsarbetet. Artiklarna försöker i olika mån också överbrygga kunskaper om det organisatoriska lärandet och det mer politologiska policyorienterade lärandet. Thomas Birkland skriver om varför goda organisatoriska föresatser så ofta mynnar ut i vad han kallar för fantasy documents. Dominic Elliott följer processerna både på den politiska/juridiska och den byråkratiska street level och visar på glappet mellan dessa världar. Dan Hansén tittar närmare på effekterna av modeord i inlärningsprocesser och tar upp det svenska fallet gemensam lägesbild. Modeord tjänar i viss mån som organisatoriska ledstjärnor, men uppmuntrar knappast till kritisk reflektion, vilket är en förutsättning för lärande. Edward Deverell utvecklar ett konceptuellt ramverk för hur kriser kan utlösa lärandeprocesser, vilket appliceras på två krisfall med allvarliga elavbrott i Kista. Donald Moynihan, slutligen, intresserar sig för kollektivt lärande inom själva krisen och presenterar ett strukturellt ramverk vilket appliceras på utbrottet av Exotic Newcastle Disease i Kalifornien Numret innehåller även tre recensioner av aktuell krishanteringslitteratur där Petter Narby, analytiker vid CRISMART, är verksam. Edward Deverell Dan Hansén 7 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

8 Kalendar 1-2 oktober MSB i samarbete med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) håller Euro-Atlantic Stakeholders Conference 2009 i Stockholm. Lindy Newlove-Eriksson från CRISMART medverkar. 15 oktober EU-konferens om Miljö, klimatförändringar och säkerhet, Stockholm oktober International Disaster and Emergency Resilience (IDER) konferens, Karlstad oktober Senior Safety, en konferens om äldres säkerhet, Karlstad oktober Sprängämneskonferensen, Stockholm januari 2010 International Preparedness and Response to Emergencies and Disasters (IPRED) konferens, Tel Aviv maj 2010 International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Seattle, Washington, USA juni th International Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare Agents, Kistamässan juni 2010 The International Emergency Management Society (TIEMS) konferens, Beijing juli 2010 International Sociological Association (ISA) inklusive ett antal paneler om sociologi och katastrofer organiserade av CRISMART, Göteborg. 8 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

9 Publikationer Brown, Christer och Kerstin Eriksson (2009) A Plan for (Certain) Failure: Possibilities for and Challenges of More Realistic Emergency Plans. International Journal of Emergency Management, 5, 3-4, pp Deverell, Edward (2009) Crises as Learning Triggers: Exploring a Conceptual Framework of Crisisinduced Learning. Journal of Contingencies and Crisis Management 17,3, pp Deverell, Edward och Dan Hansén (2009) Editorial: Learning from Crises and Major Accidents: From Post-Crisis Fantasy Documents to Actual Learning in the Heat of Crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management 17, 3, pp Hansén, Dan (2009) Effects of Buzzwords on Experiential Learning: The Swedish Case of Shared Situation Awareness. Journal of Contingencies and Crisis Management, 17, 3, pp Naraghi, Laila (2009) Kan kriser krypa? En begreppsanalys av krypande kris. Stockholm: CRISMART, Försvarshögskolan. Rapporten är tillgänglig vid Narby, Petter (2009) Book Review of Governing After Crisis: The Politics of Investigation, Accountability and Learning. Journal of Contingencies and Crisis Management, 17(3): Nohrstedt, Daniel (2009) Do Advocacy Coalitions Matter? Crisis and Change in Swedish Nuclear Energy Policy. Journal of Public Administration Research and Theory. Olsson, Eva-Karin (2009) Defining crisis news events - How news organization managers drew upon history when handling the terror attacks September 11. Nordicom Review. Olsson, Eva-Karin (2009) Innovative or conservative decision making: Explaining news organizations management groups decision making during the terror attacks of 9/ Journalism, 10,6. Parker, Charles och Christer Karlsson (2009) Att leda eller inte leda? USA och den globala klimatpolitiken. Internationella Studier, 1. Simons, Greg (2009) The Russian Orthodox Church and Its Influence on Identity and Values in Contemporary Russia. Lewiston, New York: Edwin Mellan Press. Stern, Eric (2009) "Crisis Navigation: Lessons from History for the Crisis Manager in Chief. Governance, 22, 2, pp Stern, E. (2009) Kriser och Krishantering. I Internationella Relationer. Red. Gustavsson and J. Tallberg. Lund: Studenlitteratur. 9 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

10 Konferensbidrag Daléus, Pär (2009) Prime Ministerial Leadership Styles: An Analysis of Continuity and Change. Presenterad vid International Society of Political Psychologys årliga konferens, juli 2009 i Dublin. Newlove-Eriksson, Lindy (2009) Losing the Public in Public-Private Infrastructure Protection? Presenterad vid International Studies Associations årliga konferens, 17 februari 2009 i New York City. Nohrstedt, Daniel och Chris Weible (2009) Stagnation and Change in Policy Subsystems in the Wake of Crisis. Presenterad vid European Consortium for Political Researchs årliga konferens, september 2009 i Potsdam. Olsson, Eva-Karin (2009) Responsibility framing in a climate change crisis: Facing tragic choices in the Murray-Darling Basin. Presenterad vid International Studies Associations årliga konferens, 17 februari 2009 i New York City. Parker, C., E. Stern, E. Paglia, och C. Brown (2009) Hurricane Katrina: Seeking the Origins of Surprise. Presenterad vid International Studies Associations årliga konferens, februari 2009 i New York City. Simons, G. (2009) Contemporary Aspects of Humanitarian Operations During Emergency Situations and in Armed Conflict. Presenterad vid International Scientific-Practical Conference on the Problems of the Defence of Population and Territory from Emergency Situations, 20 maj 2009 i Moscow. Om CRISMART: Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) är en del av Försvarshögskolan i Stockholm. CRISMART:s huvudsakliga uppgift är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering. Centret arbetar för att skapa kontakter mellan näringsliv, samhälle, försvaret och forskningsvärlden för att förbättra den nationella och europeiska krishanteringsförmågan. Drottning Kristinas väg 37, Stockholm Tel Prenumera: Om du vill prenumerera på CRISMART:s nyhetsbrev kan du registrera dig direkt på vår webbplats, Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet är Christer Brown Vid frågor om prenumerationsärenden, kontakta Eric Paglia 10 Krisperspektiv: oktober 2009 (1/1)

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. mars 2010 (2/1)

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. mars 2010 (2/1) Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan som utkommer 4 ggr/år mars 2010 (2/1) Några inledande ord Innehåll 2 Nyheter i korthet 3

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord. juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare

Krisperspektiv. Några inledande ord. juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan som utkommer 3 ggr/år Några inledande ord juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Krishantering och lärande

Krishantering och lärande DISKUSSION & DEBATT Krishantering och lärande Faktorer som påverkar myndigheters förmåga att lära av Edward Deverell det finns idag ett stort forskningsfält som behandlar krishantering. 1 Fältet utgörs

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

What makes some organizations better than others at handling crises? Exploring state of the art public crisis management

What makes some organizations better than others at handling crises? Exploring state of the art public crisis management What makes some organizations better than others at handling crises? Exploring state of the art public crisis management 2 MSB:s kontaktpersoner: Svante Ödman, 010-240 43 25 Publikationsnummer MSB 675

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord av Anna Fornstedt Hellberg Stf C CRISMART INNEHÅLL. CRISMART:s 10-årsjubileum.

Krisperspektiv. Några inledande ord av Anna Fornstedt Hellberg Stf C CRISMART INNEHÅLL. CRISMART:s 10-årsjubileum. Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL CRISMART:s 10-årsjubileum Forskningsfronten Reflektioner kring bombattacken i Stockholm

Läs mer

Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se

Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet Några stormar sedan 1902 1902

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29

Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29 Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29 En aktivitet inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Reserapport 2013:02 Stuideresa, Safety Region Rotterdam-Rijnmond

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART

Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL CNDS Forum Nyheter i korthet Personalnytt Publikationer och konferensbidrag Kalendarium

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Från parallell till synkron samverkansövningar i utveckling

Från parallell till synkron samverkansövningar i utveckling Från parallell till synkron samverkansövningar i utveckling Johan Berlin Docent, Högskolan Väst johan.berlin@hv.se Eric Carlström Professor, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet eric.carlstrom@gu.se

Läs mer

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 Version 2015-03-13 Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 5-6 februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 från Caroline Lucas, Bart Staes och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen

ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 från Caroline Lucas, Bart Staes och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen 24.10.2005 B6-0548/21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 Skäl Da (nytt) Da. Den största risken för en influensapandemi kommer från asiatiska länder där denna HPAI-virusstam har spritt sig under två års tid, trots fortlöpande

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Gregor Vulturius Stockholm Environment Institute Klimaseminar Finans Norge och Vestlandsforsking,

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Registrera dig på Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

15.30 16.30 DIALOG KRING HANDLINGSPLAN FÖR OLJESKADESKYDD

15.30 16.30 DIALOG KRING HANDLINGSPLAN FÖR OLJESKADESKYDD 15.30 16.30 DIALOG KRING HANDLINGSPLAN FÖR OLJESKADESKYDD Syfte med dialogen är att samla synpunkter till NSOs fortsatta arbete med handlingsplanen Resultat är en vägledning kring centrala frågor i arbetet.

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Internationell utblick Nyheter i korthet CNDS Referensgruppen

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef Internetdagarna 2003-10-07--08 Staffan Karlsson Enhetschef Informationssäkerhetsenheten Bakgrund Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 2001 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Samhällets

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

STÖDMATERIAL. Väpnat våld i skolan. hur skolor kan agera om det händer

STÖDMATERIAL. Väpnat våld i skolan. hur skolor kan agera om det händer STÖDMATERIAL Väpnat våld i skolan hur skolor kan agera om det händer Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord av Eric K. Stern Chef CRISMART INNEHÅLL. Forskningsfronten. Kommentar Kärnkraften efter Fukushima: Analysstöd

Krisperspektiv. Några inledande ord av Eric K. Stern Chef CRISMART INNEHÅLL. Forskningsfronten. Kommentar Kärnkraften efter Fukushima: Analysstöd Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Kommentar Kärnkraften efter Fukushima: Konsekvenser för krisberedskap

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 32

Regleringsbrevsuppdrag 32 samhällsskydd och beredskap 1 (11) Ekonomienheten Sten Jansson 010-240 50 58 sten.jansson@msb.se Regleringsbrevsuppdrag 32 Innovationsupphandling inom MSB samhällsskydd och beredskap 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Vecka Dag Datum Börjar Slutar Aktivitet Sign Lokal Ändrat * Tis 21-aug 09:00 17:00 Registrering Receptionen 36 Mån 04-sep Introduktionsdag

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Informationssäkerhetsutmaningar

Informationssäkerhetsutmaningar Informationssäkerhetsutmaningar Dan Larsson Informationssäkerhetsexpert/analytiker (cyberterrorgrupper) En av 2 författare till boken Terror on Line Myndighetssamordnare/ISA Svensk ordförande i ISO/IEC

Läs mer

HR transformation: Flipp eller Flopp?

HR transformation: Flipp eller Flopp? HR transformation: Flipp eller Flopp? Forskardagen 10 nov 2011 Innehåll VAD är HR transformation? VARFÖR genomförs HR transformationer? HUR gör man förändringen och vilka är erfarenheterna? VEM ska utföra

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Nätens kriskommunikation Mats Eriksson. Nedladdningsbar länksamling (PDF: 12 sidor/640 kb) http://www.studentlitteratur.se/33466 2009-09-28

Nätens kriskommunikation Mats Eriksson. Nedladdningsbar länksamling (PDF: 12 sidor/640 kb) http://www.studentlitteratur.se/33466 2009-09-28 Nätens kriskommunikation Mats Eriksson Nedladdningsbar länksamling (PDF: 12 sidor/640 kb) http://www.studentlitteratur.se/33466 2009-09-28 Länksamling till art.nr 33466, ISBN 978-91-44-05606-7 Författaren

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa 1 KTH Skolan för teknik och hälsa Avdelningen för Patientsäkerhet Professur i Systemsäkerhet i vårdorganisationer

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Remissvar gällande betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29)

Remissvar gällande betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29) Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ulf Eliasson Vår handläggare Carolina Sandö Remissvar gällande betänkandet Sveriges möjligheter

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Test kontra magkänsla? Om mänskligt beslutsfattande vid urval Sara Henrysson Eidvall Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi

Test kontra magkänsla? Om mänskligt beslutsfattande vid urval Sara Henrysson Eidvall Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi ? Om mänskligt beslutsfattande vid urval Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi Bedömning & beslutsfattande Bedöma människor för att fatta beslut om att anställa, utbilda eller befordra VAD bedöma

Läs mer

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun. Lobbyism & Strategisk kommunikation Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.se Den svenska modellen 2.0 Samband mellan stat & organisation

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer