Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått"

Transkript

1 Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information om arbetet är därför viktig. I februari 2007 anställdes jag som handläggare i KAMBER-Skåne. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att driva Region Skånes risk- och sårbarhetsarbete (RSA) framåt enligt de beslut som fattas av politikerna och av förvaltningschefen för KAMBER-Skåne. Det innebär konkret två saker: 1. ta fram och införa en process för att minska risker och sårbarheter i Region Skånes verksamheter 2. ta fram en regionövergripande plan för hur extraordinära händelser ska hanteras i Region Skåne. Region Skånes RSA är en process som under själva införandetiden ( ) bedrivs i projektform enligt Region Skånes projektmodell går RSA över i ett förvaltningsskede som en implementerad process i Region Skånes samtliga verksamheter. Förvaltningschefer/motsvarande har utsett kontaktpersoner för att arbeta med RSA. För att information om vad som har gjorts och vad som är på gång ska vara lätt att nå, ges denna skriftligt via flera olika kanaler som e-post, brev, webb, broschyrmaterial och nyhetsbrev. Personliga möten ger även möjlighet till kommunikation och är därför minst lika viktiga och du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor. Nyhetsbrevet kommer att ges ut kvartalsvis och sänds då via e-post direkt till förvaltningschefer/motsvarande och kontaktpersoner RSA. Nyhetsbrevet publiceras även på webben. Varmt tack till kontaktpersonerna i grupp 1 som har utbildats under hösten. Era förvaltningars RSA har påbörjats, och de diskussioner vi fört under er utbildning gör att vi nu är ännu vassare inför vårens utbildningar. Bra jobbat! God jul och Gott Nytt år! Eva Leth Processledare/projektledare RSA Region Skåne NYHETSBREV FÖR RSA NR 1/2007. SID 1/5.

2 Detta har hänt under 2007 AUGUSTI SEPTEMBER Foto: Hans Ivarsson. Direktiv RSA Regionstyrelsen fastställde i slutet av augusti direktiv för Region Skånes risk- och sårbarhetsarbete inför extraordinära händelser. Alla förvaltningar/funktioner/ verksamheter fick därmed i uppdrag att arbeta med att minska risker och sårbarheter, medverka i de aktiviteter som anordnas samt utbilda, öva och rapportera sitt respektive arbete till KAMBER-Skåne. KAMBER-Skåne fick uppdraget att på regional nivå samordna, leda, utbilda och öva förtroendevalda och medarbetare samt rapportera Region Skånes arbete till regionledningen och till staten. I uppdraget ingår att ta fram och införa en process för RSA som en del av det dagliga arbetet samt att ta fram ett underlag till plan för hur Region Skåne ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Denna plan ska fastställas av Regionfullmäktige varje mandatperiod. Informationsbrev Samtliga förvaltningschefer/motsvarande fick i september direkt efter regionstyrelsens beslut ett brev med information om risk- och sårbarhetsarbetet. De uppmanades att utse en kontaktperson för förvaltningen/motsvarande med god kunskap om verksamheten, med erfarenhet av annat kvalitetshöjande arbete och med resurser att samordna och leda den lokala RSA- processen. Denna består av att informera, utbilda, öva samt rapportera förvaltningens/funktionens RSA till KAMBER-Skåne. Inledningskonferens kick off Den 3 oktober höll vi en första konferens för förvaltningschefer/motsvarande och kontaktpersoner. Konferensen inleddes av regiondirektör Sören Olofsson som gav en engagerad beskrivning av egna erfarenheter från Stockholm och även lämnade ett budskap till åhörarna. Informationen och föreläsningarna gav både en bakgrund och en nulägesbeskrivning för att visa på att mycket är gjort som kan tillvaratas i risk- och sårbarhetsarbetet. Resan startade med det globala beroendet och den ökade sårbarheten, samhällets system för att hantera risker och kriser, forskningsresultat och exempel på Region Skånes katastrofmedicinska arbete. Konferensen avslutades med en översiktlig beskrivning av hur Region Skåne kommer att arbeta med RSA. Vi ska inte uppfinna hjul som redan finns och utvärderingen visade också att många tyckte det var intressant att under eftermiddagen ta del av hur översvämningsdrabbade Kristianstads kommun arbetar med sårbarhet och säkerhet. Läs mer om Kick-offen på NYHETSBREV FÖR RSA NR 1/2007. SID 2/5.

3 Foto: Jerry Nilsson Utbildning Kontaktpersonerna har en viktig nyckelroll i risk- och sårbarhetsarbetet. De ska dels kunna utföra egna risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå och rapportera dem, dels utbilda medarbetare i den egna förvaltningen till nya metodledare på verksamhetsnivå. De utbildas i MVA (mångdimensionell verksamhetsanalys) som är en metod som utvecklats av forskare vid LUCRAM (Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement). Metoden har tidigare med goda erfarenheter använts av flera kommuner och introduceras nu alltså även i Region Skåne samt i Västra Götalandsregionen. Vi är igång! Kontaktpersonerna är indelade i tre grupper. Varje grupp utbildas under fyra dagar. Under utbildningarna ges flera hemuppgifter för att kontaktpersonerna såväl ska få känna på att arbeta i de dokument som tillhör MVA-metoden som ta fram sina respektive förvaltningars planer för att arbeta vidare med RSA. Handledning ges både under och efter utbildningen. Nätverket (Ag RSA) som kontaktpersonerna ingår i är viktigt och ger möjlighet att utveckla och utbyta både tankar och samarbetsformer. Vi har därför redan planerat in en uppföljningsdag den 11 juni 2008 där alla tre grupperna kommer att träffas. Varför RSA? Risk- och sårbarhetsarbete (RSA) för landsting och regioner är både ett nytt lagkrav från och med 2006, och ett eget intresse för Region Skåne. Så kan vi se det eftersom det som kännetecknar kriser är att vi vet att de inträffar men inte hur och när. För att vi då inte ska tappa greppet när krisen kommer är det viktigt att vi förbereder oss även på det otänkbara. Vårt sätt att arbeta med detta är att ta reda på vilka risker och hot som kan påverka oss, men också identifiera vilka/vad som är viktiga värden i vår verksamhet så att vi kan prioritera rätt skyddsåtgärder på rätt nivå. Gör vi inte det riskerar vi att antingen göra för lite och då har åtgärderna ingen effekt, eller göra för mycket och då drabbas vi av onödiga kostnader. Region Skånes verksamhet ska kunna upprätthållas även under svåra påfrestningar. Det är bland annat vårt ansvar att skåningarna har tillgång till kollektivtrafik och hälso- och sjukvård även om en kris kan göra att prioriteringar måste göras och att omfattningen inte kan hållas på den normala nivån. Rapporter Rapport med beskrivning av Region Skånes planeringsläge har lämnats till Socialstyrelsen, och vi förebereder nu 2007 års rapport till Krisberedskapsmyndigheten (KBM). NYHETSBREV FÖR RSA NR 1/2007. SID 3/5.

4 Händelser 2007 Region Skånes verksamhet drabbas av händelser som påverkar, påfrestar och leder till konsekvenser av olika slag. Här följer två exempel: MAJ Vattenläcka på USiL Den 20 maj läckte liter vatten ut från plan 2 i blocket. Vattnet rann in i hissarna vilket ledde till att dessa inte kunde användas/patienter inte kunde transporteras. Ambulanser omdirigerades under en timmes tid till andra sjukhus. Ledningsgrupp bildades på akutmottagningen för att ta ställning till frågor som: Hur få patienter/anhöriga och personal att förstå att de inte kan åka i hissarna? Hur lösa att hissarna har olika låssystem? Hur transportera patienter inom sjukhuset? Hur hantera hjärtlarm? Hur hantera akut patient med behov av intensivvård/akut operation? Hur ser vårdplatsituationen ut? Hur är det med el-säkerheten? Krävs utrymning av vårdavdelningar? När använda hissarna igen? Information internt Händelsen utlöste stabsläge på Universitetsjukhuset i Lund och även Regionfastigheter kopplades till ledningsgruppen berättar Ingela Friberg, kontaktperson RSA. Branden i Vellinge Branden på en skola i Vellinge drabbade också flera av Region Skånes verksamheter (Primärvården, Folktandvården Skåne och Lasarettet Trelleborg/Barnmorskemottagningen) med omfattande konsekvenser som följd. Foto: Folktandvårdens arkiv. Några av Folktandvårdens medarbetare fick redan dagen efter branden tillträde till lokalerna för att få en bild av vad som kunde räddas och hur tömningen skulle läggas upp. (gadden 4/07). NYHETSBREV FÖR RSA NR 1/2007. SID 4/5.

5 och vad som är på gång På gång Aktiviteter JANUARI Information om krisledning, krishantering och risk- och sårbarhetsarbete för Region Skånes nya krisledningsnämnd. Handledningsdagar med komma igång-tips för grupp 1. Utbildningsavslut för kontaktpersoner RSA grupp 1. FEBRUARI Scenarioövning med Region Skånes nya krisledningsnämnd. Utbildningsstart för kontaktpersoner RSA grupp 2 och 3. Nästa nyhetsbrev MARS Nästa nyhetsbrev planeras till mars Har du synpunkter eller tips och bidrag till innehåll är du välkommen att höra av dig. Nyhetsbrev för RSA Ansvarig utgivare Rolf Ohrlander Redaktör Eva Leth Kontaktuppgifter Eva Leth , KAMBER-Skåne Katastrof, Beredskap och Säkerhet Grafisk form: Lenas Egensinnligheter/Lena Åkeson. Ägg: Graham Rayner. NYHETSBREV FÖR RSA NR 1/2007. SID 5/5.

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer