a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt."

Transkript

1 Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som tillverkas i maskin A är sannolikheten % att komponenter blir defekt. Motsvarande siffra för maskin B är 5 %. a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Ange ditt svar i procent med en decimals noggrannhet. b) Bestäm sannolikheten att en komponent som visat sig vara defekt har tillverkats av maskin B? Ange ditt svar i procent med en decimals noggrannhet.. På ett lager som håller vitvaror har man kunnat konstatera att antalet beställningar på en viss typ av kylskåp som kommer in under en arbetsvecka kan beskrivas av en Poissonfördelning med väntevärde μ = 6. a) Hur många kylskåp av denna typ bör man ha på lagret vid starten av en arbetsvecka om man vill att sannolikheten att lagret ska bli tomt vid arbetsveckans slut ska vara högst 5 %? b) Antag att antalet beställningar under olika arbetsveckor är oberoende. Betrakta 10 arbetsveckor, där antalet beställningar är fördelat enligt Poissonfördelningen som angivits i a) ovan. Vad blir standardavvikelsen för det totala antalet beställningar över tio veckors tid? Ange ditt svar med två decimalers noggrannhet. (1p) 3. Ett företag som säljer en viss vara har efter kundundersökningar kunnat konstatera att fördelningen för vad en slumpmässigt vald kund är beredd att betala för en viss vara (enhet: kronor) kan beskrivas av en kontinuerlig fördelning med frekvensfunktion 00 x f ( x) = x 00 f. ö. a) Vad är sannolikheten att en kund är beredd att betala mer än 150 kronor för varan? Ange ditt svar i procent med två decimalers noggrannhet. b) Bestäm fördelningens väntevärde. Ange ditt svar med en decimals noggrannhet. 4. Det har visat sig att varvtalet vid tomgångskörning hos en slumpmässigt vald Volvo 744 av 1990 års modell kan beskrivas av en normalfördelning med väntevärde μ = 750 rpm och standardavvikelsen σ = 30 rpm. a) Vad är sannolikheten att en slumpmässigt vald Volvo 744 av 1990 års modell har ett varvtal vid tomgångskörning som överstiger 800 rpm? Ange ditt svar i procent med en decimals noggrannhet. (1p) - 1 -

2 Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, b) Bestäm det varvtal vid tomgångskörning som en slumpmässigt vald Volvo 744 av 1990-års modell överstiger med med sannolikheten 80 %. Ange ditt svar i rpm, utan decimaler. 5. Man vill avgöra om en lång rulle metalltråd är gjord av ren koppar eller ej genom att undersöka trådens resistans. Teoretiska beräkningar ger att trådens resistans är 55 Ohm per meter om den är gjord av ren koppar. Om mätapparaturen vet man att den ger ett mätresultat som kan beskrivas med hjälp av en normalfördelning med väntevärde μ och standardavvikelse σ =. Man gör 8 mätningar av resistansen, vilka anges nedan: a) Man beslutar sig för att använda ett enkelsidigt hypotestest där man förkastar nollhypotesen att tråden är gjord av rent koppar om medelvärdet av observationerna överstiger en kritisk gräns k. Bestäm k då vi använder oss av en signifikansnivå på 5 %. Ange ditt svar med två decimalers noggrannhet. b) Ange den övre gränsen i ett dubbelsidigt 95 % konfidensintervall över trådens förväntade resistans. Ange ditt svar med två decimalers noggrannhet 6. Ett -försök gjordes med syftet att undersöka en viss kemisk process. Den uppmätta variabeln var procentuellt utbyte. Faktorerna och deras nivåer beskrivs nedan. Tabell 1: Nivåer för de ingående faktorerna: Faktor Låg nivå ( ) Hög nivå ( ) Temperatur (A) 160 o C 180 o C Katalysator (B) Leverantör 1 Leverantör I varje försökspunkt gjordes tre oberoende körningar av processen. Försöksmatrisen i tabell illustrerar nivåerna och resultaten vid det fullständiga faktorförsök som gjordes. Tabell : Resultaten presenterade i standardordning: Försök nr A B Y 1 Y Y a) Skatta samspelseffekten för A och B. Ange ditt svar med en decimals noggrannhet. (1p) b) Bestäm standardavvikelsen för en effekt dvs s effekt. Ange ditt svar med minst två decimalers noggrannhet. - -

3 Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, Kraftbolag önskar ofta göra prognoser av den maximala effekten (Y, enhet: megawatt) som efterfrågas per dag. Ett kraftföretag ville med hjälp av dagsmedeltemperaturen (X, enhet: C, 0 < X < 0) under en vintermånad i en region i norra Sverige hitta en modell över efterfrågad effekt. Resultatet av en enkel linjär regressionsanalys baserat på observationer över 30 dagar ges i tabell 3. a) Hur stor påverkan på efterfrågad effekt har en ökning av dygnsmedeltemperaturen med en C? Besvara frågan genom att skapa ett 98 % konfidensintervall (dubbelsidigt). Ange den övre gränsen i ett sådant intervall med två decimalers noggrannhet. b) Bestäm en punktskattning av den efterfrågade effekten om dygnmedeltemperaturen är -15 C. (1p) c) Bestäm modellen förklaringsgrad. Ange ditt svar i procent med en decimals noggrannhet. (1p) Tabell 3 The regression equation is Effekt = 48, Temperatur Predictor Coef SE Coef T P Constant 48,89 15, Slope -1,643 0, Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression ,6 3375,6 43,61 0,000 Residual Error 8 168,4 77,4 Total ,0 Slut på del 1. Glöm inte att bifoga svarsbladet med tentan! - 3 -

4 Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, Tabell för svar till del 1. Riv ut och lägg svarsbladet först i tentamen! Namn... Personnummer... Fråga Svar Poäng 1 a Sannolikhet 3. b Sannolikhet 6.5 a Antal 11 b Standardavvikelse a Sannolikhet 6.5 b Väntevärde a Sannolikhet 4.8 b Varvtal (rpm) 75 5 a Kritisk gräns b Övre gräns a Samspelseffekt b Standardavvikelse a Övre gräns -1.0 b Punktskattning c Förklaringsgrad Totalt antal poäng 5 Lycka till! - 4 -

5 Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del (för överbetyg), Vid bedömningen av lösningarna av uppgifterna i del läggs stor vikt vid hur lösningarna är motiverade och redovisade. Tänk på att noga redovisa införda beteckningar och eventuella antaganden. 8. Ett gammaldags signalsystem för elektroniska pulser består av en sändare och en mottagare. Hos mottagaren finns tre möjliga kanaler för att ta mot pulser; A, B och C. Det är samma sannolikhet för en puls att hamna hos var och en av de öppna kanalerna. Sändaren skickar ut en serie på fem pulser med intervallet 1 ms mellan varje puls. Tiden det tar för en puls att färdas mellan sändare och mottagare anses vara försumbar, men man vet att mottagaren behöver 1, ms för att behandla en signal. Detta betyder att den kanal som tar emot signalen är stängd under behandlingstiden, innan den återigen kan öppnas för att ta mot pulser. Antag att kanalen A behandlar en puls korrekt, medan kanalerna B och C utför en defekt behandling. Betrakta 3000 pulsserier, var och en bestående av 5 pulser som sänds med intervallet 1 ms. Efter att en pulsserie om fem pulser sänts så har sändaren ett uppehåll på 10 ms innan den startar nästa pulsserie. Detta gäller alla 3000 pulsserier. Bestäm sannolikheten att minst 4950 signaler har behandlats korrekt. Antag att behandlingen i sändaren av var och en av pulsserierna kan ses som oberoende händelser. (10p) 9. Man vill jämföra effekten av en ny typ av foder för boskap innan och efter två månaders utfodring. Man valde att testa fodret på sju slumpmässigt utvalda kalvar i samma ålder. Värdena som erhölls var vikt (enhet: kilo) före och efter utfodring. Kalv Före Efter Normal viktökning för en kalv i den givna åldern är 30 kilo över två månaders tid. Mätvärdena för vikten kan antas vara observationer på normalfördelade stokastiska variabler. Undersök om man kan påvisa någon effekt i form av tillväxtökning för denna nya typ av foder med hjälp av ett lämpligt konfidensintervall med konfidensgrad 95 %. De antaganden som görs ska tydligt framgå. Tolka dina slutsatser tydligt i ord. (8p) 10. Vid tillverkning av hållare till rullningslager stansas hållaren ur mässingsplåt. För att ta upp de grader som uppstår vid stansningen blästras hållaren före montering. För att minska kostnaden för denna operation önskar man byta den hittills använda sjösanden mot stålsand. Tanken på detta är inte ny, men de försök som gjorts gav ett ganska negativt resultat. Genom mer systematiskt planerade försök tror man sig nu kunna anpassa blästringsprocessen så att stålsanden ger ett resultat som är jämförbart med sjösan

6 Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del (för överbetyg), dens. Som resultatparameter beslutade man sig för att studera hur ytjämnheten (enhet: mm) påverkades av fyra olika faktorer. Dessa anges i tabell 3. Därefter gjorde man ett fullständigt 4 -faktorförsök utan replikat. Resultatet anges i tabell 4. a) Bestäm en skattning av fyrfaktorsamspelet samt ange vilka effekter som är signifikanta med 1 % signifikansnivå. Hypoteser, beslutsvariabel och eventuella antaganden ska tydligt framgå. Ange också och motivera med ord nivån på respektive faktor då man önskar maximera ytjämnheten. b) Ange den skattade modellen samt de antaganden som ligger till grund för denna modell. Ange dessutom en skattning av standardavvikelsen för resultatvariabeln Y. (8p) (4p) Tabell 3: Faktorerna och deras respektive nivåer Faktorer Låg nivå ( ) Hög nivå (+) Blästringshastighet (A, enhet: %) Blästringstid (B, enhet: minuter).5 5 Sandstorlek (C) liten stor Sandens kondition (D) gammal ny Tabell 4: Resultat av försöket samt försöksplan A B C D Y

7 Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del (för överbetyg), Tabell 5: Skattningar av huvudeffekter och samspel t.o.m. ordning 3 Estimated Effects and Coefficients for Y (coded units) Term Effect Coef Constant 4,3663 A 1,355 B -0,95 C -0,575 D 0,900 A*B -0,35 A*C -0,385 A*D 0,450 B*C 0,405 B*D 0,100 C*D -1,3900 A*B*C 0,045 A*B*D -0,850 A*C*D -0,4350 B*C*D -0,

8 Losningar till del tentamen i Matematisk statistik, S0001M, Uppgift 8 För en signalserie önskar vi bilda en sannolikhetsfördelning. För detta utnyttjar vi följande förhållanden som ges via texten: För den första signalen som sänds ut gäller att: P(signal hamnar i kanal A) = P (signal hamnar i kanal B) = P(signal hamnar i kanal C) = 1/3 P(signal hamnar i kanal A i steg i+1 signal i kanal A i steg i) = P(signal hamnar i kanal B i steg i+1 signal i kanal B i steg i) = P (signal hamnar i kanal Cistegi+1 signal i kanal C) = 0 P(signal hamnar i kanal A i steg i+1 signal i kanal B i steg i) = P(signal hamnar i kanal A i steg i+1 signal i kanal C i steg i) = 1/ P(signal hamnar i kanal B eller C i steg i+1 signal i kanal A i steg i) = 1 Vi kan ur förhållandet att en signal inte kan hamnar i samma kanal två pulser i följd inse att det möjliga pulser som behandlas korrekt (dvs hamnar i kanal A) kommer anta något av värdena 0,1,,3. P(0 signaler behandlas rätt) = P(B eller C i steg 1)P(B eller C i steg B eller C i steg 1)P(B eller C i steg 3 B ellercisteg)p(b eller C i steg 4 B eller Cisteg3)P(B eller C i steg 5 B ellerc4steg1)= = 1 4 P(1 signal behandlas rätt) = P(signal skickas rätt i steg 1, men fel i övriga)p(signal rätt i steg, men fel i övriga)...p (signal rätt i steg 5, men fel i övriga) = = 8 4 På liknande sätt kan vi sedan resonera vidare och hitta P( signaler behandlas rätt) = 13 4 P(3 signaler behandlar rätt) = 4 E[ξ] = = 5 3 V [ξ] =( 5 3 ) 1 4 +( 3 ) 8 4 +( ) 4 +(4 3 ) 4 =0.47 Vi bildar η = antal signaler som behandlas korrekt då 3000 signalserier skickas ut, och kan med hjläp av CGS inse att η N(5000, 37.6) P(η > 4950) = 1 φ( 1, 33) =

9 Losningar till del tentamen i Matematisk statistik, S0001M, Uppgift 9 Vi har en situation med stickprov i par där proven kommer enligt. (ξ 1, η 1 ), (ξ, η ),...(ξ 7, η 7 ) ξ i är vikten i kilo före utfodring hos kalv i η i är vikten i kilo efter utfodring hos kalv i där x i är en observation på ξ i N(μ i, σ 1 ),i=1,,...,7 och y i är en observation på η i N(μ i + 4, σ ),i=1,,...,7 Bilda z i = y i x i som är en observation på ς i = η i ξ i N(4, σ) P Bilda medelvärdet z = 7 z i =36.43 i=1 Skatta standardavvikelsen s σ genom följande: σ obs = s = 7P (z i z) = i=1 Om vi skapar ett 95% konfidensintervall får vi att: s z ± t 0.05 (7 1) 7 =36.43 ± =[31.34, 41.51] Svar: Vi kan med95% säkerhet påvisa att fodret ger en förväntadtillväxtökning, då den förväntade viktökningen ligger mellan gränserna kilo, dvs intervallet innheåller inte den normala viktökningen 30 kilo.

10 Losningar till del tentamen i Matematisk statistik, S0001M, Uppgift 10 a) Skatta först samspelet av ordning 4 genom: effekt = Ȳ(+) Ȳ( ) = För att ta reda på vilkaefektersomär signifikanta så behöver vi testa H 0 : μ effekt =0 H 1 : μ effekt 6=0 Som testvariabel kan vi använda T = effekt 0 s ef fekt Vi förkastar H 0 om T >t α/ (f), där f =5 s effekt skattas genom att vi använder samspeltermer av ordningen 3 och 4 och vi får att s effekt = 5P 1 5 Zi = 1 5 ((0.045) +( 0.85) +...) =0.064 i=1 dvs s effekt = = 0.55 Ur tabell får vi att t (5) = 4.03 med detta så får vi att följande effekter är signifikanta huvudeffektasamtsamspeletcd Bilda en samspelsplott mellan C och D. Utifrån denna såfår vi att ytjämnheten maximeras om C på låg nivå ochdpåhög nivå. Samt vi har att huvudfaktor A ska var på hög nivå. Slutsats: För att få en maximal ytjämnhet bör vi ha hög blästringshastighet (A), Stor sandstorlek (C) och ny sand (D). b) Modellantagande: Y i = β 0 + β 1 X 1 + β X 3 + β 3 X 4 + β 4 X 3 X 4 + ε i,i = 1,,...,16 där X 1omfaktornpålåg nivå i 1 om faktorn på hög nivå i =1, 3, 4och(X 1 : A, X 3 : C och X 4 : D) ε i N(0, σ),i=1,,..., 16 ε 1, ε,..., ε 16 oberoende stokastiskavariabler Denskattademodellenblir: ŷ = X X X X 3 X 4 = = X X X X 3 X 4 Spridningen för Y beräknas genom s effekt = V [Y (+) Ȳ( )] =V [Y (+) ]+V [Ȳ( )] = s 8 + s 8 =0.55 =>s= =

Lösningar till övningsuppgifterna

Lösningar till övningsuppgifterna Lösningar till övningsuppgifterna Kapitel 1 1.1 Population: alla väljare. Exemplet är en observationsstudie. 1.2 Populationer: Berlinare med respektive utan lungcancer. Exemplet är en observationsstudie.

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Innehåll 1. Beskrivning av data 2. Grundläggande sannolikhetsberäkningar 3. Fördelningar 3.1 Diskreta fördelningar

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet Örebro Universitet Handelshögskolan Nationalekonomi C, Uppsats Handledare: Anders Lunander Examinator: Lars Hultkrantz Vårterminen 212 Värdering och svar Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Vad påverkar priset på en bostadsrätt?

Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Författare: Niclas Roll Handledare: Claes Hägg Sammanfattning Fastighetsmarknaden

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Bladet Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet Augusti 1995 årgång 5 nummer 11 Elfte numret I detta nummer av StaM-Bladet har vi

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer