Innehållsförteckning. 2 av 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 2 av 10"

Transkript

1 Diarienummer: Ks2014/ Verksamhetsplan för fiber för bredband Gäller från: Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: Version: 2 Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

2 Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Fakta om Ljungby kommun... 3 Nyttan med fiber för bredband ur kommunens perspektiv... 3 Mål... 4 Förutsättningar för fiber för bredband i Ljungby kommun... 5 Genomförande... 6 Principer för utbyggnad av fiber för bredband... 7 Ekonomi... 8 Samverkan... 9 Konkurrens Uppföljning och utvärdering av 10

3 Inledning Denna verksamhetsplan utgör bilaga till Policy för fiber för bredband, antagen av kommunfullmäktige 51, Verksamhetsplanen har som syfte att beskriva kommunens ansvar för resurser, strategi och samarbete för att nå målsättningen att så många som möjligt i kommunen ska få tillgång till fiber för bredband. Till verksamhetsplanen kommer handlingsplaner att tas fram för de sakområden som utbyggnaden kräver. Exempel på sådana sakområden är marknadsföring av den modell för utbyggnad av fiber för bredband som Ljungby kommun och Ljungby Energi AB arbetat fram tillsammans med representanter för landsbygd, näringsliv med flera. Kommunen är ansvarig för samordningen och framtagandet av handlingsplanerna. Utförare av aktiviteterna i handlingsplanerna kommer vara samtliga parter som krävs för att realisera det mål som respektive handlingsplan beskriver. Exempel på parter kan vara lokala fibernätsgrupper, Ljungby Energi AB, entreprenörer inom grävbranschen med flera. Verksamhetsplanen ska därför fungera som vägledning för organisationen Ljungby kommun såväl som för de aktörer utanför den kommunala organisationen vars totala och gemensamma insats kommer att krävas för att infria målsättningarna i policyn. Verksamhetsplanen fyller även en viktig funktion som informationsmaterial till alla som har intresse av fiber för bredband i Ljungby kommun. Verksamhetsplanen gäller till , planen kan komma att revideras vid behov, verksamhetsplanen fastställs av kommunstyrelsen. Fakta om Ljungby kommun Ljungby kommun är till ytan en av de största kommunerna i södra Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån SCB hade Ljungby kommun totalt invånare varav i den största tätorten Ljungby. I sammanhanget fiber för bredband kan det vara intressant att känna till att invånare i kommunen bor utanför en tätort där den minsta tätorten enligt SCB är Agunnaryd med 215 invånare. Nyttan med fiber för bredband ur kommunens perspektiv Med fiber för bredband avses fiberoptisk kabel där dataöverföringen sker genom ljus. Med bredband avses den kapacitet som krävs för att olika tjänster, t ex telefoni ska fungera. Med ett väl utbyggt fibernät i Ljungby kommun skapas den viktigaste förutsättningen för den som vill ta del av de tjänster, det innehåll som det framtida datanätet kommer kunna leverera. Förutsättningen rymmer att utnyttjandet ska kunna ske i stort sett oavsett var någonstans geografiskt som personen, företaget eller den kommunala verksamheten befinner sig. 3 av 10

4 Redan idag är internet, telefoni och television exempel på sådana tjänster som erbjuda via datanätet. I framtiden kommer tjänster inom hälso- och sjukvård att erbjudas från såväl Landstinget som Socialförvaltningen i Ljungby kommun. Kommunen kommer också erbjuda e-tjänster där det bland annat blir möjligt att elektroniskt ansöka- och få handlagt ärenden om bygglov. Flera av tjänsterna, särskilt dem inom hälso- och sjukvård kommer kräva högre överföringshastigheter än vad den stora merparten har tillgång till idag. Vidare är ett väl utbyggt fibernät ett krav för att företag, oavsett storlek och placering i kommunen ska kunna verka, vara konkurrenskraftiga och därmed utvecklas i Ljungby kommun. Förhållandet är detsamma för kommunens egna verksamheter. Med snabb dataöverföring via fiber kan exempelvis enskilda skolor på landsbygden delta i resursbesparande videokonferenser samt erbjuda utbildning där lärare och elever från andra geografiska platser än Ljungby kommun deltar. För personer med funktionsnedsättning innebär tillgången till bredband via fiber att tillgängligheten ökar. Anpassade tjänster som kräver högre överföringshastigheter kommer att kunna erbjudas. Det ger den enskilde en viktigt möjlighet till större delaktighet och påverkan i samhället. Sedan 2010 genomför Telia ett teknikskifte som innebär att telestationer anslutna till det rikstäckande kopparnätet, ägt av Skanova successivt tas ur drift. Såväl traditionell analog telefoni som datakommunikation via ADSL berörs. Enligt Telia ska teknikskiftet vara genomfört år 2015 varför det även här finns starka skäl för ett kommunövergripande fibernät för bredband i Ljungby kommun. Sammanfattningsvis skapar ett väl utbyggt fibernät den självklarhet som en attraktiv kommun måste kunna erbjuda de målgrupper som finns i och utanför Ljungby kommun. Även om en utbyggnad av fiber i första hand ska ske av marknaden kommer kommunala initiativ att krävas. Det är därför Ljungby kommun tagit initiativ till en policy och verksamhetsplan för utbyggnad av fiber för bredband. Mål I regeringens handlingsplan IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige som näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 är målet för bredbandspolitiken att Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Detta innebär att 90 procent av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast Regeringens handlingsplan anger att utbyggnaden av bredband i första hand ska ske av marknaden, t ex Ljungby Energi AB. Ljungby kommun delar fullt ut regeringens syn på att bredbandsfrågan är mycket viktig. Kommunen gör samtidigt bedömningen att det är osannolikt att marknaden själva kommer etablera fiber för bredband till alla i Ljungby kommun enligt handlingsplanens mål. Skälet är att kommunens geografiska storlek med långa avstånd och i vissa avseenden glest befolkade områden gör det svårt för marknaden att ekonomiskt motivera en utbyggnad till alla. Samtidigt är behovet av fiber för bredband detsamma på landsbygden som i tätorten. 4 av 10

5 Syftet med verksamhetsplan och policy för fiber för bredband är därför att så många som möjligt i kommunen ska få tillgång till fiber för bredband. Under avsnitten Genomförande och Principer för utbyggnad av fiber för bredband i denna verksamhetsplan framgår vilka konkreta insatser Ljungby kommun vidtar för att uppnå detta syfte. Förutsättningar för fiber för bredband i Ljungby kommun Ljungby kommun har på eget initiativ genom sitt kommunala bolag Ljungby Energi AB kartlagt hur en etablering av fiber i hela kommunen skulle kunna se ut. Kartläggningen är gjord med utgångspunkt från befintlig fiber för bredband och bebyggelse inklusive fritidshus. Materialet beskriver utgiften för en utbyggnad i hela kommunen enligt strukturen stamområdes- och accessnät. Med nät avses här ett antal sammankopplade fibersträckor. Stamnätet kan liknas vid motorväg, områdesnätet vid 70-väg och accessnätet vid grusvägen som leder till det enskilda huset. Näten är således beroende av varandra, generellt kan sägas att områdesnätet kräver ett stamnät. Accessnätet kräver i sin tur områdesnätet. I typfallet, i kartläggningen ansluter slutkunden till accessnätet, det förekommer enstaka undantag där anslutningen skulle kunna ske till områdesnätet. Vid utformningen av det framtida nätet har hänsyn även tagits till säkerhet och robusthet. Perspektivet har varit den pågående dialog som kommunen och energibolaget har i frågan med grannkommunerna inom- och utanför länet. Behovet är dessutom redovisat i en länsgemensam ansökan för säkrare nät som år 2012 lämnades till Länsstyrelsen. I beräkningen av utgiften för ett kommunövergripande fibernät ingår fritidshus, helårsbostäder och jordbruksfastigheter men inte arrenderade tomter, hyresfastigheter samt tätorterna Lagan samhälle och Ljungby. Stamnät 11 miljoner kronor Områdesnät 140 miljoner kronor Accessnät 215 miljoner kronor Ljungby Energi AB har gjort en marknadsmässig bedömning av underlaget. Det har skapat en detaljerad bild över vilka områden där marknaden med stor sannolikhet inte kommer att etablera fiber för bredband. - Resterande del av stamnätet kommer inte byggas ut av marknaden. Samtidigt är ett komplett stamnät en förutsättning för att områdes- och accessnät ska kunna etableras i hela kommunen. - I och med antagandet av denna verksamhetsplan förbinder sig därför Ljungby kommun att finansiera utbyggnaden av resterande delar av stamnätet, till en utgift av totalt 11 miljoner kronor. - Med utgångspunkt från kartläggningen kommer kommunen påtala för regering och riksdag hur förhållandena ser ut i Ljungby kommun. Budskapet är att om målen i 5 av 10

6 regeringens egna handlingsplan ska kunna bli verklighet krävs det att staten förutom marknaden och kommunerna, tar sitt ansvar och skjuter till de ekonomiska förutsättningar som utbyggnaden kräver. I sammanhanget kan också nämnas att Ljungby kommun kontinuerligt undersöker finansieringsmöjligheter och villkor för att utnyttja offentliga stödmedel med särskild hänsyn till statsstödsreglerna och till lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Slutligen är Ljungby kommun enligt plan- och bygglagen PBL skyldig att främja utbyggnad på bredbandsområdet genom att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ta hänsyn till elektroniska kommunikationer. Ansvaret gäller i hela kommunen, både tätorter och kommunens mer glesbebyggda delar. Genomförande Utbyggnaden ska i första hand ske av marknaden. Idag sker sådan utbyggnad bland annat genom kommunens bolag Ljungby Energi AB. Men Ljungby kommun är stor till ytan och har i vissa områden dessutom få slutkunder. Det är där marknaden med säkerhet inte kommer att bygga ut fiber för bredband som det kan bli aktuellt med ett kommunalt ansvar/initiativ. Samtidigt är det viktigt att de marknadsmässiga analyserna görs med särskild hänsyn tagen till att den förväntade livslängden på själva fiberkabeln beräknas till minst år. Eftersom det idag inte finns någon känt kapacitetstak för själva fiberkabeln måste utgångspunkten vara att dagens fiber kommer kunna leverera morgondagens tjänster. Grundprincipen för utbyggnaden av stam- och områdesnätet är att marknaden gör de investeringar som förverkligandet kräver. Grundprincipen för accessnätet är att nätet bekostas av de anslutningsavgifter som varje enskild husägare står för. Det är i sammanhanget accessnät viktigt att alltid beakta möjligheten för medlemmar i lokala fibergrupper att minska anslutningsavgiften med egna arbetsinsatser, exempelvis grävning. Hela utbyggnaden är beroende av hur många slutkunder som faktiskt ansluter sig till nätet. Ett avgörande led i detta är att enhetlig information lämnas om de förutsättningar som kommer gälla. Här kommer Ljungby kommun samordna informationsinsatser till enskilda. Åtgärderna preciseras i en handlingsplan kopplad till denna verksamhetsplan. I vilken ordning fiber för bredband byggs ut bestäms av flera faktorer. Förutom samförläggning, lokala fiberinitiativ och Telias pågående teknikskifte ska plan- och bygglagen PBL beaktas i befintliga områden och i planeringen av nybyggnation. Samordning mellan utbyggnad av bredband och utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp, el, fjärrvärme, vindkraft, mobilt bredband och annan infrastruktur som omfattar möjlighet till samförläggning ska göras. Extra vikt ska läggas vid hur privata aktörer ska kunna samförlägga med de kommunala aktörer som ansvarar för utbyggnad och underhåll av exempelvis infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme. 6 av 10

7 Principer för utbyggnad av fiber för bredband Politiker och tjänstemän i Ljungby kommun har tillsammans med Ljungby Energi AB, representanter från näringsliv och landsbygd arbetat fram följande principer för utbyggnad av fiber för bredband. Principerna reglerar den utbyggnad som sker via det kommunala bolaget Ljungby Energi AB, antingen direkt genom energibolaget eller indirekt genom lokala fiberföreningar eller motsvarande. Som tidigare beskrivits i denna verksamhetsplan delas fibernätet in i stam- områdes- och accessnät. Stamnätet är huvudnätet och accessnätet de finmaskiga delar som når slutanvändaren. Däremellan finns områdesnätet. Med tomrörskanalisation avses det rör som själva fiberkabeln går i. - Utbyggnad av fibernätet till slutkund sker enbart där efterfrågan finns. Eventuell utbyggnad av planlagt stamnät, i samband med ett utbyggnadsprojekt, finansieras av Ljungby Kommun. - Den lokala fibergruppen 1) utför och bekostar schakt, förläggning och återställning av tomrörskanalisation fram till överenskommen anslutningspunkt i stamnätet. Utförandet kan ske i egen regi eller via utsedd entreprenör. Fibergruppen utser kontaktperson som håller kontakten med Ljungby Energi AB. - Ljungby Energi AB står för grovprojektering av fibernätet i samarbete med utsedd kontaktperson i fibergruppen. - Förläggning av tomrörskanalisation utförs i enlighet med Ljungby Energis instruktioner. - Fibergruppen kan välja mellan två alternativ avseende tomrörskanalisationen enligt nedan: 1. Fibergruppen kan köpa tomrör av Ljungby Energi AB till självkostnadspris. 2. Ljungby Energi AB tillhandahåller tomrör för projektet, vilket därmed utgör underlag för beräkning av anslutningsavgift. - Ljungby Energi AB schaktar och förlägger fibernät i stamnätet. - Ljungby Energi AB förlägger/installerar fiberkabel i tomrörskanalisationen. Ljungby Energi AB (LEAB) tar ut en anslutningsavgift, lika för alla i "arbetslaget", baserad på LEAB:s investeringskostnader. Ljungby kommun vill verka för att fibernätet byggs ut där efterfrågan finns inom kommunen och därför kan bidrag sökas för nettoinvesteringskostnader där beloppet överstiger kr inkl moms. Bidrag kan lämnas motsvarande 50 % av överskjutande belopp, dock maximalt kr/fastighet 7 av 10

8 (se exempel nedan). Samtliga verifierbara investeringskostnader 2) inkl. schakt och förläggning av tomrörskanalisation utgör bidragsberättigade kostnader. Exempel 1: Investeringskostnaden för ett utbyggnadsprojekt uppgår till kr/fastighet. I detta fall lämnar Ljungby kommun ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden för den del som överstiger kr d v s ( ) * 50 % = 6000 kr/fastighet. Nettoinvestering för varje fastighetsägare uppgår således till = kr. Exempel 2: Investeringskostnaden för ett utbyggnadsprojekt uppgår till kr/fastighet. I detta fall lämnar Ljungby kommun ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden för den del som överstiger kr d v s ( ) * 50 % = kr/fastighet. Nettoinvestering för var och en uppgår till = kr. Exempel 3: Investeringskostnaden för ett utbyggnadsprojekt uppgår till kr/fastighet. I detta fall lämnar Ljungby kommun ett bidrag på kr eftersom "taket" i bidragsystemet är nådd (maximalt kr/fastighet). Nettoinvesteringen för varje fastighetsägare uppgår således till = kr. Ljungby kommun och Ljungby Energi AB har varit i kontakt med de fyra storbankerna avseende möjligheten, för den enskilde fastighetsägaren, att delfinansiera sin anslutning till fibernätet via banklån. Samtliga banker är positiva till konceptet efter sedvanlig kreditprövning. Efter avslutat projekt övertar Ljungby Energi AB ägandet av tomrörskanalisationen och därmed också drift- och underhållsansvaret för ingående utrustning. Noteringar: 1. Med lokal fiberförening avses i detta sammanhang en grupp av fastighetsägare inom ett avgränsat område vilka inte nödvändigtvis behöver organisera sig som en juridisk person. Möjligheten för dem som vill organisera sin lokala fiberförening som juridisk person finns också. 2. I verifierbara investeringskostnader ingår, förutom LEAB:s anslutningsavgift, även egna verifierbara kostnader för exempelvis schakt och förläggning av tomrörskanalisation. OBS! För att ett arbete eller material skall anses vara verifierbart skall kvitto redovisas. Ekonomi Grundprincipen är att alla investeringar ska vara lönsamma över tiden. Samhällsekonomiska effekter ska vägas in i de totalekonomiska kalkylerna så att kostnader ställs mot nytta. Samtidigt är anslutningsgraden hos slutkund den kanske enskilt mest kritiska faktorn för att en kommunövergripande utbyggnad av fiber för bredband ska bli verklighet. Förhållandet blir särskilt tydligt sett till den långa tid som kan bli aktuell mellan investering och intäkt. 8 av 10

9 Därför krävs lokala fiberinitativ som tillsammans med kommunen, energibolaget med flera förverkligar delutbyggnader av fiber för bredband i Ljungby kommun. För att kunna göra detta krävs ett utbyggt stamnät enligt avsnittet Förutsättningar för fiber för bredband i Ljungby kommun i denna verksamhetsplan. Eftersom marknaden med bestämdhet inte kommer bygga ut resterande delar av stamnätet återstår det för kommunen att göra så. I och med antagandet av denna verksamhetsplan förbinder sig därför Ljungby kommun att finansiera utbyggnaden av resterande delar av stamnätet, till en utgift av totalt 11 miljoner kronor. Vidare kräver bidragsdelen i Principer för utbyggnad av fiber för bredband i denna verksamhetsplan en fortlöpande budgetering, över ett antal år hos Ljungby kommun. Hur stor budget som ska avsättas bestäms av graden av kommande enskilda förverkligade anslutningar till fiber för bredband. Den årliga uppföljningen av verksamhetsplanen som beskrivs i avsnittet Uppföljning och utvärdering utgör underlag för kommunens framtida budgetering. Under hösten 2013 kommer en första återkoppling med antal anslutningar enligt principerna för utbyggnad av fiber för bredband i detta dokument att göras. Återkopplingen sker till kommunstyrelsen och skapar underlag för det kommande budgetarbetet för bidragen. Fram till att en särskild budget för bidragen är fastställd budgeteras bidragen med redan beslutade ekonomiska medel för fiber för bredband hos kommunledningsförvaltningen. I och med antagandet av verksamhetsplanen förbinder sig Ljungby kommun att årligen budgetera för de bidrag som Principer för utbyggnad av fiber för bredband i denna verksamhetsplanen kräver. Samverkan För en utbyggnad av fiber för bredband i hela Ljungby kommun krävs samverkan inom flera områden och på flera sätt. Förutom det avgörande engagemanget hos lokala fibergrupper är samförläggning av tomrör en mycket viktig del för att få ner kostnaderna för att anlägga ny infrastruktur. Därför måste Ljungby Energi AB, enskilt eller tillsammans med kommunen samordna och förverkliga så många tillfällen till samförläggning som det överhuvudtaget är möjligt. Samordningen inbegriper information till berörda lokala fiberföreningar med flera. Förhållandet gäller även grävning på kommunal mark inklusive anläggning av fjärrvärme när så sker i Ljungby Energis regi. I samtliga sådana förhållanden ska tomrör för fiber för bredband alltid inkluderas och läggas ner. Slutligen ska kommunen i möjligaste mån vid upphandling av datakommunikation till kommunala verksamheter ta hänsyn till hela samhällets behov. Det kan innebära att en 9 av 10

10 etablering av fiber för en kommunal verksamhet också inbegriper angränsande fastigheter där icke- kommunal verksamhet bedrivs. En sådan sametablering kan enbart ske om den ickekommunala verksamheten särskiljs kommunikations- och avtalsmässigt från den kommunala. Ett exempel på sådan etablering är Mötesplats Lidhult där Ljungby kommun och ICA delar på en fiberanslutning från Ljungby Energi AB. Konkurrens Principerna för utbyggnad av fiber för bredband i verksamhetsplanen reglerar villkoren för utbyggnaden mellan kommun, energibolag och enskild fastighetsägare. Utöver principerna ska Ljungby kommun verka för att rutiner och villkor för entreprenadarbeten, eller andra insatser som berör bredbandsområdet inom kommunen, i det längsta alltid sker i syftet att underlätta för en utbyggnad av fiber för bredband i hela kommunen. För den kommunala konkurrensneutraliteten är det samtidigt avgörande att information och samråd med aktuella marknadsaktörer sker fortlöpande. För den fiberinfrastruktur som Ljungby Energi AB etablerar gäller principen att nätet ska vara öppet för marknadens olika aktörer. Det betyder att slutanvändaren, den enskilde ska ha valfrihet och själv kunna utse sina tjänstleverantörer, t ex operatör för telefoni. Uppföljning och utvärdering Verksamhetsplanen för fiber för bredband följs upp årligen och redovisas för kommunstyrelsen. Redovisningen sker på hösten för att utgöra underlag för det påföljande budgetarbetet. För redovisningen ansvarar IT-chefen som gör återkopplingen tillsammans med Ljungby Energi AB. Vidare informationsspridning sker sedan enligt handlingsplanen för marknadsföring som är kopplad till verksamhetsplanen för fiber för bredband. Redovisningen ska bl a innehålla följande information: - Utbyggnadstakt - Antal kommunala bidrag enligt principerna i denna verksamhetsplan - Uppkomna principiella frågor Gjorda redovisningar, slutsatser samt övrig återkoppling utgör sedan grund för revidering av verksamhetsplan och policy för fiber för bredband. 10 av 10

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

D R I F T S A V T A L

D R I F T S A V T A L D R I F T S A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: och Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970,

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16 www.bolmsofiber.se Styrelse Claes Gauffin Henry Tidstrand Marie Wallén Björn Larsson Jan Starck Områdesansvariga: Bengt Johansson Lars Andersson

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD

AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD 1 PARTER 1.1 Namn Personnummer/Organisationsnummer Adress nedan Medlemmen 1.2 Södra Kinds Fiber ekonomisk förening, 769622-3895,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer