Innehållsförteckning. 2 av 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 2 av 10"

Transkript

1 Diarienummer: Ks2014/ Verksamhetsplan för fiber för bredband Gäller från: Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: Version: 2 Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

2 Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Fakta om Ljungby kommun... 3 Nyttan med fiber för bredband ur kommunens perspektiv... 3 Mål... 4 Förutsättningar för fiber för bredband i Ljungby kommun... 5 Genomförande... 6 Principer för utbyggnad av fiber för bredband... 7 Ekonomi... 8 Samverkan... 9 Konkurrens Uppföljning och utvärdering av 10

3 Inledning Denna verksamhetsplan utgör bilaga till Policy för fiber för bredband, antagen av kommunfullmäktige 51, Verksamhetsplanen har som syfte att beskriva kommunens ansvar för resurser, strategi och samarbete för att nå målsättningen att så många som möjligt i kommunen ska få tillgång till fiber för bredband. Till verksamhetsplanen kommer handlingsplaner att tas fram för de sakområden som utbyggnaden kräver. Exempel på sådana sakområden är marknadsföring av den modell för utbyggnad av fiber för bredband som Ljungby kommun och Ljungby Energi AB arbetat fram tillsammans med representanter för landsbygd, näringsliv med flera. Kommunen är ansvarig för samordningen och framtagandet av handlingsplanerna. Utförare av aktiviteterna i handlingsplanerna kommer vara samtliga parter som krävs för att realisera det mål som respektive handlingsplan beskriver. Exempel på parter kan vara lokala fibernätsgrupper, Ljungby Energi AB, entreprenörer inom grävbranschen med flera. Verksamhetsplanen ska därför fungera som vägledning för organisationen Ljungby kommun såväl som för de aktörer utanför den kommunala organisationen vars totala och gemensamma insats kommer att krävas för att infria målsättningarna i policyn. Verksamhetsplanen fyller även en viktig funktion som informationsmaterial till alla som har intresse av fiber för bredband i Ljungby kommun. Verksamhetsplanen gäller till , planen kan komma att revideras vid behov, verksamhetsplanen fastställs av kommunstyrelsen. Fakta om Ljungby kommun Ljungby kommun är till ytan en av de största kommunerna i södra Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån SCB hade Ljungby kommun totalt invånare varav i den största tätorten Ljungby. I sammanhanget fiber för bredband kan det vara intressant att känna till att invånare i kommunen bor utanför en tätort där den minsta tätorten enligt SCB är Agunnaryd med 215 invånare. Nyttan med fiber för bredband ur kommunens perspektiv Med fiber för bredband avses fiberoptisk kabel där dataöverföringen sker genom ljus. Med bredband avses den kapacitet som krävs för att olika tjänster, t ex telefoni ska fungera. Med ett väl utbyggt fibernät i Ljungby kommun skapas den viktigaste förutsättningen för den som vill ta del av de tjänster, det innehåll som det framtida datanätet kommer kunna leverera. Förutsättningen rymmer att utnyttjandet ska kunna ske i stort sett oavsett var någonstans geografiskt som personen, företaget eller den kommunala verksamheten befinner sig. 3 av 10

4 Redan idag är internet, telefoni och television exempel på sådana tjänster som erbjuda via datanätet. I framtiden kommer tjänster inom hälso- och sjukvård att erbjudas från såväl Landstinget som Socialförvaltningen i Ljungby kommun. Kommunen kommer också erbjuda e-tjänster där det bland annat blir möjligt att elektroniskt ansöka- och få handlagt ärenden om bygglov. Flera av tjänsterna, särskilt dem inom hälso- och sjukvård kommer kräva högre överföringshastigheter än vad den stora merparten har tillgång till idag. Vidare är ett väl utbyggt fibernät ett krav för att företag, oavsett storlek och placering i kommunen ska kunna verka, vara konkurrenskraftiga och därmed utvecklas i Ljungby kommun. Förhållandet är detsamma för kommunens egna verksamheter. Med snabb dataöverföring via fiber kan exempelvis enskilda skolor på landsbygden delta i resursbesparande videokonferenser samt erbjuda utbildning där lärare och elever från andra geografiska platser än Ljungby kommun deltar. För personer med funktionsnedsättning innebär tillgången till bredband via fiber att tillgängligheten ökar. Anpassade tjänster som kräver högre överföringshastigheter kommer att kunna erbjudas. Det ger den enskilde en viktigt möjlighet till större delaktighet och påverkan i samhället. Sedan 2010 genomför Telia ett teknikskifte som innebär att telestationer anslutna till det rikstäckande kopparnätet, ägt av Skanova successivt tas ur drift. Såväl traditionell analog telefoni som datakommunikation via ADSL berörs. Enligt Telia ska teknikskiftet vara genomfört år 2015 varför det även här finns starka skäl för ett kommunövergripande fibernät för bredband i Ljungby kommun. Sammanfattningsvis skapar ett väl utbyggt fibernät den självklarhet som en attraktiv kommun måste kunna erbjuda de målgrupper som finns i och utanför Ljungby kommun. Även om en utbyggnad av fiber i första hand ska ske av marknaden kommer kommunala initiativ att krävas. Det är därför Ljungby kommun tagit initiativ till en policy och verksamhetsplan för utbyggnad av fiber för bredband. Mål I regeringens handlingsplan IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige som näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 är målet för bredbandspolitiken att Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Detta innebär att 90 procent av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast Regeringens handlingsplan anger att utbyggnaden av bredband i första hand ska ske av marknaden, t ex Ljungby Energi AB. Ljungby kommun delar fullt ut regeringens syn på att bredbandsfrågan är mycket viktig. Kommunen gör samtidigt bedömningen att det är osannolikt att marknaden själva kommer etablera fiber för bredband till alla i Ljungby kommun enligt handlingsplanens mål. Skälet är att kommunens geografiska storlek med långa avstånd och i vissa avseenden glest befolkade områden gör det svårt för marknaden att ekonomiskt motivera en utbyggnad till alla. Samtidigt är behovet av fiber för bredband detsamma på landsbygden som i tätorten. 4 av 10

5 Syftet med verksamhetsplan och policy för fiber för bredband är därför att så många som möjligt i kommunen ska få tillgång till fiber för bredband. Under avsnitten Genomförande och Principer för utbyggnad av fiber för bredband i denna verksamhetsplan framgår vilka konkreta insatser Ljungby kommun vidtar för att uppnå detta syfte. Förutsättningar för fiber för bredband i Ljungby kommun Ljungby kommun har på eget initiativ genom sitt kommunala bolag Ljungby Energi AB kartlagt hur en etablering av fiber i hela kommunen skulle kunna se ut. Kartläggningen är gjord med utgångspunkt från befintlig fiber för bredband och bebyggelse inklusive fritidshus. Materialet beskriver utgiften för en utbyggnad i hela kommunen enligt strukturen stamområdes- och accessnät. Med nät avses här ett antal sammankopplade fibersträckor. Stamnätet kan liknas vid motorväg, områdesnätet vid 70-väg och accessnätet vid grusvägen som leder till det enskilda huset. Näten är således beroende av varandra, generellt kan sägas att områdesnätet kräver ett stamnät. Accessnätet kräver i sin tur områdesnätet. I typfallet, i kartläggningen ansluter slutkunden till accessnätet, det förekommer enstaka undantag där anslutningen skulle kunna ske till områdesnätet. Vid utformningen av det framtida nätet har hänsyn även tagits till säkerhet och robusthet. Perspektivet har varit den pågående dialog som kommunen och energibolaget har i frågan med grannkommunerna inom- och utanför länet. Behovet är dessutom redovisat i en länsgemensam ansökan för säkrare nät som år 2012 lämnades till Länsstyrelsen. I beräkningen av utgiften för ett kommunövergripande fibernät ingår fritidshus, helårsbostäder och jordbruksfastigheter men inte arrenderade tomter, hyresfastigheter samt tätorterna Lagan samhälle och Ljungby. Stamnät 11 miljoner kronor Områdesnät 140 miljoner kronor Accessnät 215 miljoner kronor Ljungby Energi AB har gjort en marknadsmässig bedömning av underlaget. Det har skapat en detaljerad bild över vilka områden där marknaden med stor sannolikhet inte kommer att etablera fiber för bredband. - Resterande del av stamnätet kommer inte byggas ut av marknaden. Samtidigt är ett komplett stamnät en förutsättning för att områdes- och accessnät ska kunna etableras i hela kommunen. - I och med antagandet av denna verksamhetsplan förbinder sig därför Ljungby kommun att finansiera utbyggnaden av resterande delar av stamnätet, till en utgift av totalt 11 miljoner kronor. - Med utgångspunkt från kartläggningen kommer kommunen påtala för regering och riksdag hur förhållandena ser ut i Ljungby kommun. Budskapet är att om målen i 5 av 10

6 regeringens egna handlingsplan ska kunna bli verklighet krävs det att staten förutom marknaden och kommunerna, tar sitt ansvar och skjuter till de ekonomiska förutsättningar som utbyggnaden kräver. I sammanhanget kan också nämnas att Ljungby kommun kontinuerligt undersöker finansieringsmöjligheter och villkor för att utnyttja offentliga stödmedel med särskild hänsyn till statsstödsreglerna och till lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Slutligen är Ljungby kommun enligt plan- och bygglagen PBL skyldig att främja utbyggnad på bredbandsområdet genom att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ta hänsyn till elektroniska kommunikationer. Ansvaret gäller i hela kommunen, både tätorter och kommunens mer glesbebyggda delar. Genomförande Utbyggnaden ska i första hand ske av marknaden. Idag sker sådan utbyggnad bland annat genom kommunens bolag Ljungby Energi AB. Men Ljungby kommun är stor till ytan och har i vissa områden dessutom få slutkunder. Det är där marknaden med säkerhet inte kommer att bygga ut fiber för bredband som det kan bli aktuellt med ett kommunalt ansvar/initiativ. Samtidigt är det viktigt att de marknadsmässiga analyserna görs med särskild hänsyn tagen till att den förväntade livslängden på själva fiberkabeln beräknas till minst år. Eftersom det idag inte finns någon känt kapacitetstak för själva fiberkabeln måste utgångspunkten vara att dagens fiber kommer kunna leverera morgondagens tjänster. Grundprincipen för utbyggnaden av stam- och områdesnätet är att marknaden gör de investeringar som förverkligandet kräver. Grundprincipen för accessnätet är att nätet bekostas av de anslutningsavgifter som varje enskild husägare står för. Det är i sammanhanget accessnät viktigt att alltid beakta möjligheten för medlemmar i lokala fibergrupper att minska anslutningsavgiften med egna arbetsinsatser, exempelvis grävning. Hela utbyggnaden är beroende av hur många slutkunder som faktiskt ansluter sig till nätet. Ett avgörande led i detta är att enhetlig information lämnas om de förutsättningar som kommer gälla. Här kommer Ljungby kommun samordna informationsinsatser till enskilda. Åtgärderna preciseras i en handlingsplan kopplad till denna verksamhetsplan. I vilken ordning fiber för bredband byggs ut bestäms av flera faktorer. Förutom samförläggning, lokala fiberinitiativ och Telias pågående teknikskifte ska plan- och bygglagen PBL beaktas i befintliga områden och i planeringen av nybyggnation. Samordning mellan utbyggnad av bredband och utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp, el, fjärrvärme, vindkraft, mobilt bredband och annan infrastruktur som omfattar möjlighet till samförläggning ska göras. Extra vikt ska läggas vid hur privata aktörer ska kunna samförlägga med de kommunala aktörer som ansvarar för utbyggnad och underhåll av exempelvis infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme. 6 av 10

7 Principer för utbyggnad av fiber för bredband Politiker och tjänstemän i Ljungby kommun har tillsammans med Ljungby Energi AB, representanter från näringsliv och landsbygd arbetat fram följande principer för utbyggnad av fiber för bredband. Principerna reglerar den utbyggnad som sker via det kommunala bolaget Ljungby Energi AB, antingen direkt genom energibolaget eller indirekt genom lokala fiberföreningar eller motsvarande. Som tidigare beskrivits i denna verksamhetsplan delas fibernätet in i stam- områdes- och accessnät. Stamnätet är huvudnätet och accessnätet de finmaskiga delar som når slutanvändaren. Däremellan finns områdesnätet. Med tomrörskanalisation avses det rör som själva fiberkabeln går i. - Utbyggnad av fibernätet till slutkund sker enbart där efterfrågan finns. Eventuell utbyggnad av planlagt stamnät, i samband med ett utbyggnadsprojekt, finansieras av Ljungby Kommun. - Den lokala fibergruppen 1) utför och bekostar schakt, förläggning och återställning av tomrörskanalisation fram till överenskommen anslutningspunkt i stamnätet. Utförandet kan ske i egen regi eller via utsedd entreprenör. Fibergruppen utser kontaktperson som håller kontakten med Ljungby Energi AB. - Ljungby Energi AB står för grovprojektering av fibernätet i samarbete med utsedd kontaktperson i fibergruppen. - Förläggning av tomrörskanalisation utförs i enlighet med Ljungby Energis instruktioner. - Fibergruppen kan välja mellan två alternativ avseende tomrörskanalisationen enligt nedan: 1. Fibergruppen kan köpa tomrör av Ljungby Energi AB till självkostnadspris. 2. Ljungby Energi AB tillhandahåller tomrör för projektet, vilket därmed utgör underlag för beräkning av anslutningsavgift. - Ljungby Energi AB schaktar och förlägger fibernät i stamnätet. - Ljungby Energi AB förlägger/installerar fiberkabel i tomrörskanalisationen. Ljungby Energi AB (LEAB) tar ut en anslutningsavgift, lika för alla i "arbetslaget", baserad på LEAB:s investeringskostnader. Ljungby kommun vill verka för att fibernätet byggs ut där efterfrågan finns inom kommunen och därför kan bidrag sökas för nettoinvesteringskostnader där beloppet överstiger kr inkl moms. Bidrag kan lämnas motsvarande 50 % av överskjutande belopp, dock maximalt kr/fastighet 7 av 10

8 (se exempel nedan). Samtliga verifierbara investeringskostnader 2) inkl. schakt och förläggning av tomrörskanalisation utgör bidragsberättigade kostnader. Exempel 1: Investeringskostnaden för ett utbyggnadsprojekt uppgår till kr/fastighet. I detta fall lämnar Ljungby kommun ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden för den del som överstiger kr d v s ( ) * 50 % = 6000 kr/fastighet. Nettoinvestering för varje fastighetsägare uppgår således till = kr. Exempel 2: Investeringskostnaden för ett utbyggnadsprojekt uppgår till kr/fastighet. I detta fall lämnar Ljungby kommun ett bidrag på 50 % av investeringskostnaden för den del som överstiger kr d v s ( ) * 50 % = kr/fastighet. Nettoinvestering för var och en uppgår till = kr. Exempel 3: Investeringskostnaden för ett utbyggnadsprojekt uppgår till kr/fastighet. I detta fall lämnar Ljungby kommun ett bidrag på kr eftersom "taket" i bidragsystemet är nådd (maximalt kr/fastighet). Nettoinvesteringen för varje fastighetsägare uppgår således till = kr. Ljungby kommun och Ljungby Energi AB har varit i kontakt med de fyra storbankerna avseende möjligheten, för den enskilde fastighetsägaren, att delfinansiera sin anslutning till fibernätet via banklån. Samtliga banker är positiva till konceptet efter sedvanlig kreditprövning. Efter avslutat projekt övertar Ljungby Energi AB ägandet av tomrörskanalisationen och därmed också drift- och underhållsansvaret för ingående utrustning. Noteringar: 1. Med lokal fiberförening avses i detta sammanhang en grupp av fastighetsägare inom ett avgränsat område vilka inte nödvändigtvis behöver organisera sig som en juridisk person. Möjligheten för dem som vill organisera sin lokala fiberförening som juridisk person finns också. 2. I verifierbara investeringskostnader ingår, förutom LEAB:s anslutningsavgift, även egna verifierbara kostnader för exempelvis schakt och förläggning av tomrörskanalisation. OBS! För att ett arbete eller material skall anses vara verifierbart skall kvitto redovisas. Ekonomi Grundprincipen är att alla investeringar ska vara lönsamma över tiden. Samhällsekonomiska effekter ska vägas in i de totalekonomiska kalkylerna så att kostnader ställs mot nytta. Samtidigt är anslutningsgraden hos slutkund den kanske enskilt mest kritiska faktorn för att en kommunövergripande utbyggnad av fiber för bredband ska bli verklighet. Förhållandet blir särskilt tydligt sett till den långa tid som kan bli aktuell mellan investering och intäkt. 8 av 10

9 Därför krävs lokala fiberinitativ som tillsammans med kommunen, energibolaget med flera förverkligar delutbyggnader av fiber för bredband i Ljungby kommun. För att kunna göra detta krävs ett utbyggt stamnät enligt avsnittet Förutsättningar för fiber för bredband i Ljungby kommun i denna verksamhetsplan. Eftersom marknaden med bestämdhet inte kommer bygga ut resterande delar av stamnätet återstår det för kommunen att göra så. I och med antagandet av denna verksamhetsplan förbinder sig därför Ljungby kommun att finansiera utbyggnaden av resterande delar av stamnätet, till en utgift av totalt 11 miljoner kronor. Vidare kräver bidragsdelen i Principer för utbyggnad av fiber för bredband i denna verksamhetsplan en fortlöpande budgetering, över ett antal år hos Ljungby kommun. Hur stor budget som ska avsättas bestäms av graden av kommande enskilda förverkligade anslutningar till fiber för bredband. Den årliga uppföljningen av verksamhetsplanen som beskrivs i avsnittet Uppföljning och utvärdering utgör underlag för kommunens framtida budgetering. Under hösten 2013 kommer en första återkoppling med antal anslutningar enligt principerna för utbyggnad av fiber för bredband i detta dokument att göras. Återkopplingen sker till kommunstyrelsen och skapar underlag för det kommande budgetarbetet för bidragen. Fram till att en särskild budget för bidragen är fastställd budgeteras bidragen med redan beslutade ekonomiska medel för fiber för bredband hos kommunledningsförvaltningen. I och med antagandet av verksamhetsplanen förbinder sig Ljungby kommun att årligen budgetera för de bidrag som Principer för utbyggnad av fiber för bredband i denna verksamhetsplanen kräver. Samverkan För en utbyggnad av fiber för bredband i hela Ljungby kommun krävs samverkan inom flera områden och på flera sätt. Förutom det avgörande engagemanget hos lokala fibergrupper är samförläggning av tomrör en mycket viktig del för att få ner kostnaderna för att anlägga ny infrastruktur. Därför måste Ljungby Energi AB, enskilt eller tillsammans med kommunen samordna och förverkliga så många tillfällen till samförläggning som det överhuvudtaget är möjligt. Samordningen inbegriper information till berörda lokala fiberföreningar med flera. Förhållandet gäller även grävning på kommunal mark inklusive anläggning av fjärrvärme när så sker i Ljungby Energis regi. I samtliga sådana förhållanden ska tomrör för fiber för bredband alltid inkluderas och läggas ner. Slutligen ska kommunen i möjligaste mån vid upphandling av datakommunikation till kommunala verksamheter ta hänsyn till hela samhällets behov. Det kan innebära att en 9 av 10

10 etablering av fiber för en kommunal verksamhet också inbegriper angränsande fastigheter där icke- kommunal verksamhet bedrivs. En sådan sametablering kan enbart ske om den ickekommunala verksamheten särskiljs kommunikations- och avtalsmässigt från den kommunala. Ett exempel på sådan etablering är Mötesplats Lidhult där Ljungby kommun och ICA delar på en fiberanslutning från Ljungby Energi AB. Konkurrens Principerna för utbyggnad av fiber för bredband i verksamhetsplanen reglerar villkoren för utbyggnaden mellan kommun, energibolag och enskild fastighetsägare. Utöver principerna ska Ljungby kommun verka för att rutiner och villkor för entreprenadarbeten, eller andra insatser som berör bredbandsområdet inom kommunen, i det längsta alltid sker i syftet att underlätta för en utbyggnad av fiber för bredband i hela kommunen. För den kommunala konkurrensneutraliteten är det samtidigt avgörande att information och samråd med aktuella marknadsaktörer sker fortlöpande. För den fiberinfrastruktur som Ljungby Energi AB etablerar gäller principen att nätet ska vara öppet för marknadens olika aktörer. Det betyder att slutanvändaren, den enskilde ska ha valfrihet och själv kunna utse sina tjänstleverantörer, t ex operatör för telefoni. Uppföljning och utvärdering Verksamhetsplanen för fiber för bredband följs upp årligen och redovisas för kommunstyrelsen. Redovisningen sker på hösten för att utgöra underlag för det påföljande budgetarbetet. För redovisningen ansvarar IT-chefen som gör återkopplingen tillsammans med Ljungby Energi AB. Vidare informationsspridning sker sedan enligt handlingsplanen för marknadsföring som är kopplad till verksamhetsplanen för fiber för bredband. Redovisningen ska bl a innehålla följande information: - Utbyggnadstakt - Antal kommunala bidrag enligt principerna i denna verksamhetsplan - Uppkomna principiella frågor Gjorda redovisningar, slutsatser samt övrig återkoppling utgör sedan grund för revidering av verksamhetsplan och policy för fiber för bredband. 10 av 10

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Riktlinjer Utgåva 2012-02-06 Sid 1(27) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1 Nuläge... 3 1.1 Behovsbild... 3 1.2 Nätutbredning...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Ks 2014:312 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Vännäs kommun 2015-2020. Upprättad av Vännäs kommun i samarbete med AC-Net. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf 51

Bredbandsstrategi. för Vännäs kommun 2015-2020. Upprättad av Vännäs kommun i samarbete med AC-Net. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf 51 Bredbandsstrategi för Vännäs kommun 2015-2020 Upprättad av Vännäs kommun i samarbete med AC-Net Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf 51 Bredbandsstrategi Vännäs kommun 2015-2020 INNEHÅLL 1 Sammanfattning...

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26 ÄNGELHOLMS KOMMUN Samrådshandling 2011-09-26 2(20) BREDBANDSSTRATEGI 2011-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer