Facit - Instuderingsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit - Instuderingsfrågor"

Transkript

1 Facit - Instuderingsfrågor Byggnadsautomationens grunder Facit - Övningskompendium nr 1

2 1 Kapitel 1, Byggnadsteknik 1.1 Se avsnitt 1.1 För låg eller hög temperatur, för låg eller hög luftfuktighet, höga luftrörelser (drag), dålig luftkvalitet, odörer, buller, dålig belysning, för kalla eller för varma omgivande ytor (golv, tak eller väggar) 1.2 Se avsnitt 1.3 Ventilation är luftväxling (utbyte av luft) Luftkonditionering är rening, värmning, kylning, fukting eller avfuktning av luften. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 1/23

3 2 Kapitel 2, Fysikaliska principer 2.1 Se avsnitt 2.2. Kelvin, K 2.2 Se avsnitt Varmt vatten har större volym och därmed lägre densitet än kallt vatten. Därför är det lättare än kallt vatten. 2.3 Se avsnitt Högst densitet vid 4 C. 2.4 Se avsnitt Vatten kan skikta sig i en simbassäng, det blir kallt vid botten. Skiktning av vatten i rörledningar, måste beaktas vid placering av temperaturgivare. Luften kan skikta sig i ett rum, kan ge kalla golv och varma tak. 2.5 Se avsnitt Koktemperaturen är beroende av trycket på vattnet. Trycket i fjärrvärmeledningen är högre än normalt lufttryck. 2.6 Se avsnitt Självcirkulation i värmesystem. Önskad skiktning i varmvattenberedare och ackumulatorer. 2/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

4 2.7 Se avsnitt Vattnet kondenserar. Utomhus kan det bli dimma, dagg eller moln. Inomhus kan vattendroppar framträda på framförallt glasytor och föremål. Vatten kan samlas i byggnadskonstruktioner (isolering, golv, vind, grund) och ge vattenskador och mögelskador. 2.8 Se avsnitt Daggpunkt. 2.9 Se avsnitt Luftens tillstånd relativ luftfuktighet φ (%) och absolut luftfuktighet x (kg/kg torr temperatur t ( C), våt temperatur t v ( C) och entalpi h (kj/kg) 2.10 Se avsnitt Det krävs 4,19 kj Se avsnitt Stålet i stolpen leder bort värme från tungan så effektivt att vattnet på tungan fryser. Tyget i vanten är poröst och luftfyllt och har mycket sämre värmeledningsförmåga. Tyget är ett isolerande material. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 3/23

5 2.12 Se avsnitt Förmågan att ta med, medföra, hämta värme. Exempel: Luften kring en radiator värms. Luften blir lättare och stiger mot taket. Luften avger värme till det kallare taket, avkyls, blir tyngre och sjunker till den varma radiatorn igen Se avsnitt Genom strålning Se avsnitt Vid takvärme. Taket är en stor värmande yta placerad i rummets varmaste del. Den varma luften stannar uppe vid taket. Vid golvvärme värmer det varma golvet upp luft som stiger upp mot taket. Detta ger större luftrörelser i rummet Se avsnitt Hur stor värmemängd som överförs per tidsenhet beror bl.a. på temperaturdifferensen. När vattnet blir varmare minskar skillnaden mellan vattnets och ugnens temperatur, och då minskar värmeöverföringens hastighet Se avsnitt 2.3. Turbulent Se avsnitt Undanträngande luftföring. 4/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

6 2.18 Se avsnitt Den stiger. Se avsnitt Det sjunker Se avsnitt Luftvärmare, 90 -krökar, luftkylare, filter, m.m Se avsnitt Ledning, konvektion, strålning, vattenånga (svett och andning), uppvärmning av kall mat och dryck, samt andningsluft Se avsnitt Ungefär 120 W Se avsnitt Aktivitet, klädsel, individens ålder, hälsotillstånd sinnestillstånd, matvanor, påverkan från andra, färger och ljusnivå i rummet, årstid, väderlek Se avsnitt Strålningstemperatur, luftfuktighet, luftrörelser, luftkvalitet, elektrisk laddning i luften, förändring av dygnsrytm. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 5/23

7 3 Kapitel 3, Värmesystem 3.1 Se avsnitt De sänker rökgastemperaturen så att vattenångan i rökgaserna kondenserar. På så sätt utnyttjas förångningsvärmen i rökgaserna. 3.2 Se avsnitt Värmesystemet måste kunna lagra all energi i en fullmatad panna annars kan systemet överhettas. 3.3 Se avsnitt Ja, träpellets räknas som förnybar energikälla. 3.4 Se avsnitt Låg emissionshalt, tar lite utrymme, lokal tillverkning ger kortare transporter. 3.5 Se avsnitt Soltimmar, solvinkel, uppvärmningssystem, varmvattenbehov 3.6 Se avsnitt Varmvattenberedning. 6/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

8 3.7 Se avsnitt Bivalent system. Solfångare och värmepump Solfångare och fjärrvärme Solfångare och vedpanna Solfångare och pelletspanna Solfångare och oljepanna Värmepump och elpanna 3.8 Se avsnitt Uteluft eller frånluft. 3.9 Se avsnitt Vintertid kan is bildas på förångaren (utedelen) och måste då avfrostas regelbundet. Vid låga utetemperaturer minskar värmepumpens verkningsgrad markant. Behöver ofta bivalent drift Se avsnitt Avloppsvatten, grundvatten, sjövatten, vattendrag Se avsnitt En process då både el och värme produceras samtidigt Se avsnitt Central effektiv produktion, m.m. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 7/23

9 3.13 Se avsnitt Att transportera energi (värme eller kyla) till användarna Se avsnitt I system med variabla flöden Se avsnitt Man kan undvika stigande pumptryck då flödet minskar (ventilen stänger). Man kan minimera pumpens effektbehov. Man kan undvika oljud 3.16 Se avsnitt W 3.17 Se avsnitt Styra flöde mellan källa och förbrukare så att effekten kan varieras mellan % Se avsnitt Blandning eller fördelning av flöden. 8/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

10 3.19 Se avsnitt För att ställa in (och mäta) de olika systemdelarnas konstanta flöden Se avsnitt Säkerhetstemperaturgivare, säkerhetstemperaturbegränsare, säkerhetsventiler, expansionskärl Se avsnitt Tar upp systemets volymändring som orsakas av bl.a. tryck och temperaturförändringar Se avsnitt Ett kärl som har ett gastätt membran som delar kärlet i ett utrymme för gas och ett för vatten. När trycket i systemet ökar eller minskar tas detta upp av luftkudden på andra sidan membranet Se avsnitt Med hjälp av avluftare Se avsnitt 3.4. Självcirkulations- och pumpsystem Se avsnitt Horisontell distribution i varje lägenhet. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 9/23

11 3.26 Se avsnitt Nej. Se avsnitt Ja. Se avsnitt I ett ettrörssystem ligger radiatorerna i serie. Returledningen från varje radiator går vidare för distribution av värme i systemet. Ju längre bort i rörsystemet desto lägre temperatur är det. I ett tvårörssystem distribueras framledningen till varje radiator. Alla radiatorer har i stort sett samma framledningstemperatur Se avsnitt Genom strålning och konvektion. (Radiatorer och konvektorer) Se avsnitt Radiator: Värmen avges i huvudsak genom strålning. Konvektor: Värmen avges i huvudsak genom konvektion Se avsnitt Varma Se avsnitt Den minskar med ca 25 %. 10/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

12 3.31 Se avsnitt Inklädnad, täckande gardiner eller möbler, fönsterbänkar, felkopplad, m.m Se avsnitt Värmepumpar, solpaneler, lågtempererade värmekällor Se avsnitt Mattan isolerar och hindrar värmeavgivningen. Det blir kallare i rummet Se avsnitt I industriella byggnader med högt till tak. lager, fabriker, hangarer Se avsnitt 3.7. System där byggnadens värmelagringskapacitet används för att lagra värme och kyla Se avsnitt Betong- väggar/tak/golv, fundamentpålar, bottenplattor. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 11/23

13 3.37 Se avsnitt Behaglig komfort. Vattentemperaturer mellan 18 C (kylning) och 26 C (värmning). Bättre utnyttjande av frikyla.. Bättre driftsförhållanden för värmepumpa och kylmaskiner p.g.a. liten temperaturdifferens. Möjlighet att lagra energi vår och höst. Svala nätter och varma dagar. 12/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

14 4 Kapitel 4, Kylteknik 4.1 Se avsnitt 4.1. Mekanisk kylning och frikylning. 4.2 Se avsnitt 4.2. Kyla via kylåtervinning genom att spruta in vatten i frånluftskanalen före en värmeåtervinning. 4.3 Se avsnitt Förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil. 4.4 Se avsnitt I expansionsventilen sänks både tryck och temp. 4.5 Se avsnitt Det förångas. Övergår från vätska till gas. 4.6 Se avsnitt Fördelar: Man kan använda spillvärme för att driva processen. Vibrationsfri och tyst gång. Nackdelar: Låg verkningsgrad. Hög förbrukning av kylvatten. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 13/23

15 5 Kapitel 5, Hydraulik i byggnader 5.1 Se avsnitt 5.3. Den är anslutningen mellan källan och förbrukaren i ett hydrauliskt system. Den distribuerar flödet till förbrukarna och samlar in returvattnet från förbrukarna. 5.2 Se avsnitt Huvudpumpen måste vara varvtalsstyrd. Huvudpumpen måste stängas av när det inte finns någon last (styrventilerna är stängda). 5.3 Se avsnitt Konstant flöde genom källan. 5.4 Se avsnitt Styrning av flöde. 2-vägsventil. 5.5 Se avsnitt och Eftersom flödet vid ej helt öppen styrventil leds tillbaka till källan blir returtemperaturen hög vid små laster. Kan ge en hög returtemperatur på fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeleverantören vill ha låg returtemperatur. 14/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

16 5.6 Se avsnitt och Blandningskrets och Injektionskrets. Dessa har pump och konstant flöde i förbrukarkretsen. Risken för sönderfrysning minskar därmed. 5.7 Se avsnitt 5.5. Volymflödet i m 3 /h genom en komponent eller ett system vid ett tryckfall på 1 bar (100 kpa). 5.8 Se avsnitt 5.7. Eftersom värmeväxlare har en omvänd logaritmisk karakteristik (mot styrventilen) blir den statiska systemkarakteristiken mer linjär om styrventilen är logaritmisk. Värmeväxlarens och styrventilens omvända karakteristika förbättrar systemets karakteristik. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 15/23

17 6 Kapitel 6, Luftkonditioneringssystem 6.1 Se avsnitt 6.1 Partiell luftkonditionering: System för att hålla rummets temperatur genom värmning och kylning eller fuktighet genom fuktning och avfuktning Fullständig Luftkonditionering: System för att hålla rummets temperatur och fuktighet oavsett belastning. 6.2 Se avsnitt 6.1. Frånluft: Luft som avlägsnas från rummet. Avluft: Luft som transporteras bort och släpps ut utomhus. 6.3 Se avsnitt Avstängningsspjäll. Att stänga av vid fel eller larm, underhåll, reparationer. Strypspjäll. Att blanda luftflöden eller strypa luftflöden. 6.4 Se avsnitt Finfiltret har ett högre tryckfall än grovfiltret. 6.5 Se avsnitt Radialfläktar. 16/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

18 6.6 Se avsnitt Flödet dubblas. Se avsnitt Trycket ökar i kvadrat. Se avsnitt Effekten ökar i kubik. 6.7 Se avsnitt ) Frysvakt som stoppar fläktarna vid för låg temperatur i luftvärmaren. 2) Luftvärmare försedd med en säkerhetsventil för tryckavlastning av rören. S.k. fryssäker luftvärmare. 6.8 Se avsnitt En ångluftfuktare skickar in önskad mängd förångat vatten i kanalen, varför inte luften kyls ned under befuktningen. Ångan är hygienisk och bakteriefri. Ångfuktaren kan effektstyras. 6.9 Se avsnitt Luften passerar en luftkylare som håller så låg temperatur att vattenångan i luften kondenserar på luftkylarens yta. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 17/23

19 6.10 Se avsnitt Absorption: Vattenångan i luften sugs upp av en hygroskopisk vätska, t.ex. saltlösning med litiumklorid, litiumbromid eller kalciumklorid. Adsorption: Vattenångan fastnar på en yta hos ett fast poröst material, t.ex. natriumsilikat (silika-gel). Vid adsorption avges adsorptionsvärme. Adsorbenten regenereras genom uppvärmning Se avsnitt Rekuperativ återvinning, t.ex. plattväxlare. Roterande värmeväxlare. Vätskeburen värmeåtervinning Se avsnitt Rekuperativ återvinning styrs av ett föbigångsspjäll Roterande värmeväxlare styrs via varvtalet. Vätskeburen värmeåtervinning styrs via 3-vägsventil Se avsnitt Temperaturverkningsgrad eller fuktverkningsgrad. Förhållandet (i %) av faktisk förändring av temperatur eller fukt och den förändring som är teoretiskt möjlig Se avsnitt Roterande värmeväxlare (75 85 % verkningsgrad). 18/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

20 6.15 Se avsnitt 6.3. Ska året om, oavsett yttre eller inre förhållanden, kunna leverera Ren filtrerad luft Önskad lufttemperatur Önskad luftfuktighet 6.16 Se avsnitt Man kan styra luftflödet individuellt till varje rum. Eftersom alla rum inte har maximalt kylbehov samtidigt blir det totala luftflödet mindre än total maxflödet. Man kan sänka temperaturen i tilluftsdonet och minska luftflödet ännu mer Se avsnitt Systemet bygger på att luft som är svalare än luften i rummet ska glida in i rummet i golvnivå och skapa god luftkvalitet. Om donen släppte ut varmluft skulle den stiga direkt upp till taket Se avsnitt Yttemperaturen får aldrig sjunka under rummets daggpunkt för att undvika kondensutfällning Se avsnitt Innehåller en fläkt (fan), en lamellväxlare (coil) och ett luftfilter. Placeras i ett rum. Fläkten suger in luft från rummet, kyler eller värmer den via lamellväxlaren, samt skickar ut luften till rummet igen. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 19/23

21 6.20 Se avsnitt Induktionsapparaten är till skillnad från Fan coil-apparaten inte försedd med fläkt. Primärluften sprutas med hög hastighet in i induktionsapparaten vilket åstadkommer ett negativt tryck. Detta gör att sekundärluften induceras (sugs in) till induktionsapparaten Se avsnitt Systemet kopplas central om från värmning till kylning. Hela 2-rörssystemet innehåller antingen kallt eller varmt vatten Se avsnitt rörssystemet har separata framledningar för värme och kyla, men gemensam returledning. Detta leder till högre energianvändning eftersom den värmeenergi som finns i returledningen måste återkylas och återvärmas inan det distribueras ut igen. 4-rörssystemet har separata kretsar för både värme och kyla. Det är dyrare att installera men ger lägre driftkostnader Se avsnitt 6.4. Ett aggregat avsett att placeras i lokalen det betjänar. Innehåller alla komponenter som behövs. Typerna är: Fönteraggregat, Konsolaggregat, Skåp-/rumsaggregat och Splitaggregat. 20/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

22 6.24 Se avsnitt 6.5. Byggnaderna är tätare och har bättre isolering för att minska energianvändningen. Detta leder till att självdragsventilation inte räcker till för luftväxling för att förhindra dålig luft, hög luftfuktighet, radon, organiska föroreningar och ämnen som avges från byggmateriel möbler m.m Se avsnitt Hög mekanisk verkningsgrad på fläktarna. Allt är centralt placerat och är åtkomligt för underhåll utan att tillträde till lägenheterna krävs. Möjlighet att återvinna värme och kyla ur frånluften. Bättre möjligheter att styra till luften till de rum som behöver tilluft genom placering av tilluftsdon i dessa utrymmen. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 21/23

23 7 Kapitel 7, Mät- och reglerteknik 7.1 Se avsnitt 7.2. Standardsignaler är 0-10V och 4-20 ma. 7.2 Se avsnitt 7.2. Resistansgivare, Termistorgivare, Termoelementgivare. 7.3 Se avsnitt Avsiktlig påverkan. Utsignalen sker utan hänsyn till återföring av ärvärdet. Styrning kan vara manuell. 7.4 Se avsnitt 7.4. Ett reglersystem mäter ärvärdet och jämför det med börvärdet och korrigerar avvikelser mellan är- och börvärde. Reglersystemet kompenserar automatiskt för störningar som påverkar ärvärdet. 7.5 Se avsnitt 7.4. Utetemperaturkompenserad framledningstemperaturreglering. (Regulatorer med styrkurva för värmesystem). Utetemperaturen och framledningstemperaturen på värmesystemet mäts. Framledningstemperaturens börvärde styrs efter utetemperaturen (kallare ute varmare framledning). Framledningstemperaturen regleras. Börvärdet jämförs med ärvärdet. 22/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

24 7.6 Se avsnitt Utetemperatur, rumstemperatur, tilluftstemperatur, framledningstemperatur, luftfuktighet, CO2-halt, kanaltryck. 7.7 Se avsnitt Instorheten till reglersystemet. Aktuellt börvärde. 7.8 Se avsnitt rumstemperatur, rumsluftfuktighet, lufthastighet, radiatortemperatur, tilluftstemperatur. 7.9 Se avsnitt 7.5.Goda möjligheter att optimera både byggnadsprestanda och energianvändning. Möjlighet att få uppgifter om energianvändning, felstatistik och information för underhållsadministration oavsett var man befinner sig geografiskt. Autonoma produkter på automationsnivån gör systemet driftsäkrare. Produkter på fältnivån kan manövreras av driftpersonal på plats samtidigt som BA-systemet har kontroll. Data kan utbytas mellan komponenter på olika nivåer eller på samma nivå Se avsnitt 7.5.BACnet Lon Works KNX Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 23/23

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi ENERGIRÅDGIVNING - en översikt som hjälper dig att spara energi 1 Kostnadsfri Energirådgivning Minska energiförbrukningen Alternativ energi Aktuella energibidrag Energimyndighetens tester Få energispartips

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Installationssystem i energieffektiva byggnader Passivhus Norden 2013 Installationssystem i energieffektiva byggnader Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11 Danderyd per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se)

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Jämförelse mellan konventionell gaspanna och värmepump med inbyggd gaspanna

Jämförelse mellan konventionell gaspanna och värmepump med inbyggd gaspanna Rapport SGC 113 Jämförelse mellan konventionell gaspanna och värmepump med inbyggd gaspanna Svenskt Gastekniskt Center - November 2000 Johan Hult Jens Jonasson MALMÖ HÖSKOLA Rapport SGC 113 ISSN 1102-7371

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

UTBILDNINGSKOMPENDIUM

UTBILDNINGSKOMPENDIUM UTBILDNINGSKOMPENDIUM Nr.6 VVS-KUNSKAP STEG TVÅ Förord 4 Lagar och föreskrifter som styr en VVS-installation PBL och BVL 5 5 BBR 94 5 AMA 98 AA VVS 94 5 6 Typgodkännande CE-mörkning 6 6 Förfaranade vid

Läs mer

Förord. Halmstad, juni 2013. iii

Förord. Halmstad, juni 2013. iii EXAMENSARBETE i Abstract Sweden has long had access to low electricity prices due to the wide availability of hydro and nuclear power. This has now changed because of today's rising electricity rates resulting

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer