Bruksanvisning Kaffemaskin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Kaffemaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr

2 Transportförpackning och hantering av uttjänad kaffemaskin Transportförpackning Emballaget skyddar kaffemaskinen mot transportskador. Spara originalförpackningen och frigoliten för att på ett säkert sätt kunna transportera kaffemaskinen vid eventuellt senare tillfälle. Dessutom är det viktigt att spara originalförpackningen om kaffemaskinen skulle behöva servas. Hantering av uttjänad kaffemaskin Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade kaffemaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade kaffemaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Transportförpackning och hantering av uttjänad kaffemaskin...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....5 Tillbehör...12 Beskrivning av kaffemaskinen...13 Display och knappar...14 Första idrifttagning...15 Innan du använder kaffemaskinen första gången...15 Koppla in kaffemaskinen för första gången Vattenhårdhet...16 Användning...17 Fylla på vatten...18 Fylla på kaffebönor...19 Koppla in och stänga av kaffemaskinen...20 Ställa in tappen på rätt höjd...21 Göra drycker Espresso eller kaffe...22 Dubbla koppar Avbryta beredning...23 Kaffe bryggt på kaffepulver...23 Fylla på kaffepulver Göra kaffe av pulver...24 Drycker med mjölk Anvisningar för mjölkbehållaren i rostfritt stål...26 Kaffenjutning enligt dina önskemål...27 Malgrad...27 Visa och ändra parametrarna för en dryck...28 Malmängd...28 Bryggningstemperatur Förbryggning...29 Dryckesmängd...30 Ändra mängden under tiden du gör en kopp kaffe Ändra dryckesmängd i menyn Parameter...31 Inställningar...32 Välja menyn Inställningar Ändra och spara inställningar...32 Översikt över möjliga inställningar Språk

4 Innehållsförteckning Tid...34 Timer...34 Ecoläge...35 Info (visa information)...35 Spärra kaffemaskinen (driftspärr )...36 Vattenhårdhet...36 Ljusstyrka display...36 Fabriksinställning...36 Demoläge (butik) Rengöring och skötsel...37 Överblick...37 Genomspolning av kaffemaskinen...38 Mjölkledningarna...39 Tapp med integrerad cappuccinatore...41 Mjölkbehållare...42 Vattenbehållaren...43 Avrinningsgaller...43 Uppsamlingskärl och sumpbehållare...44 Bönbehållare och kaffepulverbehållare Bryggenheten...45 Ta ut bryggenheten och rengör den för hand...45 Avfetta bryggenheten...47 Kaffemaskinens front...48 Avkalka kaffemaskinen...49 Hur man klarar av mindre fel själv...51 Transportera kaffemaskinen Tömma allt vatten ur systemet...60 Förpacka kaffemaskinen...60 Miele service och garanti...61 Spara energi...62 Elanslutning...63 Uppställningsanvisningar...64 Kaffemaskinens mått Tekniska data...66 Adresser

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna kaffemaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda kaffemaskinen. Det är viktigt att göra eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. I och med det undviker du olyckor och skador på kaffemaskinen.miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. Användningsområde ~ Kaffemaskinen är avsedd att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer. ~ Kaffemaskinen är inte avsedd att användas utomhus. ~ Kaffemaskinen ska endast användas för hushållsbruk för beredning av espresso, cappuccino, latte macchiato och liknande. All annan användning är otillåten. ~ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda kaffemaskinen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda kaffemaskinen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet, Barns hud är känsligare än vuxnas och reagerar därför kraftigare på höga temperaturer. Hindra därför barn från att röra heta delar på kaffemaskinen eller att hålla händer eller armar under tapparna. ~ Ställ kaffemaskinen utom räckhåll för barn. ~ Barn under åtta år ska hållas borta från kaffemaskinen och elkabeln. ~ Barn från åtta år och uppåt får endast använda kaffemaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. ~ Barn får inte rengöra eller utföra service på kaffemaskinen utan uppsikt. ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av kaffemaskinen och låt dem inte leka med den. ~ Tänk på att espresso och kaffe inte är drycker för barn. ~ Risk för kvävning! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera att kaffemaskinen inte har några synliga skador innan du ställer upp den. Ta aldrig en skadad kaffemaskin i bruk eftersom det kan innebära fara för användaren. ~ Innan kaffemaskinen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på kaffemaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på kaffemaskinen. ~ Kaffemaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. ~ Grenuttag eller förlängningskablar garanterar inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte kaffemaskinen till elnätet med sådana. ~ Dra ut stickproppen på en gång om du skulle se att kaffemaskinen är skadad på något sätt eller om du känner att det luktar rök. ~ Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter. ~ Tänk också på att sladden inte ska hänga ner på golvet. Du kan snubbla på den och kaffemaskinen kan då gå sönder. ~ Kaffemaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Använd endast kaffemaskinen vid en rumstemperatur mellan +10 C och +38 C. ~ Risk för överhettning! Se till att kaffemaskinen är tillräckligt ventilerad. Täck inte över kaffemaskinen med trasor eller liknande när den är igång. ~ Om kaffemaskinen står bakom en stängd skåplucka får den bara användas när luckan är öppen. Stäng inte luckan medan kaffemaskinen är igång. ~ Skydda kaffemaskinen mot vattenstänk. ~ Reparationer endast får utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren. ~ Garantianspråk går förlorade om kaffemaskinen repareras av andra än av Miele auktoriserad service. ~ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. ~ Vid installation och reparation måste kaffemaskinen var skild från elnätet. Kaffemaskinen är skild från elnätet i något av följande fall: När stickproppen är utdragen. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till kaffemaskinen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är helt urskruvade. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Stäng av kaffemaskinen om du inte ska använda den under en längre period, exempelvis under semester. ~ Använd bara originaldelar från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls. Användning,Var försiktig! Du kan bränna och skålla dig om du kommer åt kaffetappen. Vätskorna och ångan är väldigt varma. ~ Tänk på följande: Håll inte handen eller armen under tappen medan varma drycker eller ånga kommer ut. Rör inte kaffemaskinens varma delar. Dysorna kan läcka varma vätskor eller ånga. Det är därför viktigt att den integrerade cappuccinatoren är ren och korrekt monterad. Även vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt. Var därför försiktig när du tömmer uppsamlingskärlet. ~ Rengör kaffemaskinen ordentligt innan du använder den första gången (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Beakta följande när det gäller vattnet du använder: Fyll endast på kallt och färskt dricksvatten i vattenbehållaren. Varmt eller hett vatten kan förstöra kaffemaskinen. Fyll på vatten varje dag för att undvika att det bildas bakterier. Använd inte mineralvatten. Gör du det kalkar kaffemaskinen igen och kan bli förstörd. Använd inte vatten som gått genom omvända osmosanläggningar. ~ I bönbehållaren ska bara rostade kaffebönor fyllas på. Fyll inte på behållaren för kaffebönor med pulverkaffe eller bönor som innehåller olika typer av tillsatser. ~ Fyll inte på kaffemaskinen med kaffebönor som på något sätt behandlats med socker. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i kaffemaskinen. Socker förstör nämligen kaffemaskinen. ~ Häll bara i malt kaffe eller en rengöringstablett i behållaren för kaffepulver. Med hjälp av rengöringstabletter kan du avfetta bryggenheten. ~ Använd alltid bara mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller mycket socker fastnar i mjölksystemet. ~ Om du använder animalisk mjölk ska du endast använda pastöriserad mjölk. ~ Håll inga brinnande drinkblandningar under kaffetapparna. Plastdelarna kan fatta eld och smälta. ~ Ha inga öppna lågor som till exempel ett ljus, på eller bredvid kaffemaskinen. Kaffemaskinen kan börja brinna. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Tänk på följande när du rengör kaffemaskinen: Stäng av kaffemaskinen med strömbrytaren innan du ska rengöra den. Rengör kaffemaskinen och mjölkbehållaren (ytterligare information hittar du i avsnittet "Rengöring och skötsel") varje dag. Tänk på att rengöra mjölkledningarna och andra delar som kommer i kontakt med mjölk ordentligt. Mjölk innehåller naturligt bakterier som förökar sig snabbt vid otillräcklig rengöring. Det är inte speciellt hälsosamt att få i sig gamla rester som suttit i kaffemaskinen. Använd inte ångrengörare. Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. ~ Avkalka kaffemaskinen regelbundet, beroende på vattenhårdhet, med Mieles avkalkningstabletter. Avkalka kaffemaskinen oftare om du har väldigt kalkhaltigt vatten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att kaffemaskinen inte har kalkats av tillräckligt ofta, att fel avkalkningsmedel har använts eller att medlet har doserats fel. ~ Ta bort fett regelbundet från bryggenheten med Mieles rengöringstabletter. Beroende på fetthalten i den använda kaffesorten kan bryggenheten bli igensatt snabbare. ~ Espresso- och kaffesump ska kastas i matavfallet eller på komposten, inte i diskhon. Det kan bli stopp. ~ Använd inte kaffemaskinen för att rengöra andra föremål. 11

12 Tillbehör Följande tillbehör, beroende på modell, medföljer: Kaffeskopa för att dosera kaffepulver. Rengöringstabletter för att avfetta bryggenheten (startset) Avkalkningstabletter för att avkalka vattenledningarna (startset) Testremsor för att fastställa vattenhårdhet Rengöringsborste för att rengöra mjölkledningen. Passande till kaffemaskinen har Miele flera olika tillbehör och rengöringsmedel. Mjölkbehållare i rostfritt stål MB- CM håller mjölken kall längre (volym 0,5 l) Mikrofibertrasa för att ta bort fingeravtryck och lättare smuts. Rengöringsmedel för mjölkledningarna för att rengöra mjölksystemet Rengöringstabletter för att avfetta bryggenheten Avkalkningstabletter för att avkalka vattenledningarna Du kan beställa dessa produkter och även andra tillbehör via internet på eller hos Mieles reservdelsavdelning och hos Mieles återförsäljare. 12

13 Beskrivning av kaffemaskinen a Strömbrytare b Manöverpanel c Vattenbehållare d Pulverbehållare e Behållare för bönor f Inställning av malgrad (bakom serviceluckan) g Bryggenhet (bakom serviceluckan) h Tapp med integrerad cappuccinatore i Parkeringsläge för mjölkledningen (bakom serviceluckan) j Uppsamlingskärl med lock och sumpbehållare k hållare för mjölkledningen l hållare för uppsamlingskärlet m Mjölkbehållare (ingår inte i leveransen) 13

14 Display och knappar a Knapp Till/Från b Dryckesknappar c Display d Tillbaka e Pilknappar ) f OK g Optiskt gränssnitt h LED i Menyer j Parameter k två koppar Koppla in och stänga av kaffemaskinen. Beredning av Espresso Kaffe Cappuccino Latte macchiato Information om aktuell process eller status. För att komma tillbaka till den näst högsta menyn och för att avbryta processer. Visa fler valmöjligheter i displayen och markera ett val. Bekräfta meddelanden i displayen och spara inställningar. (endast för Miele service) pulserande ljus när kaffemaskinen är inkopplad men displayen är svart Ytterligare drycker som caffè lungo, caffè latte, varm mjölk och mjölkskum. Inställningar Ändra inställningar till drycker Göra två koppar av en dryck. 14

15 Första idrifttagning Läs bruksanvisningen ordentligt innan du börjar använda kaffemaskinen så att du vet hur den fungerar. Innan du använder kaffemaskinen första gången ^ Ställ upp kaffemaskinen och ta bort eventuell skyddsfilm (se avsnittet "Uppställningsanvisning"). Rengör kaffemaskinen ordentligt (se avsnittet "Rengöring och skötsel") innan du fyller på vatten och kaffebönor. ^ Anslut kaffemaskinen till elnätet (se avsnittet "Elanslutning"). Koppla in kaffemaskinen för första gången Strömbrytaren på vänstra sidan av kaffemaskinen står på I. Språk ^ Tryck på pilknapparna tills önskat språk är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills önskat land är markerat. Inställningen sparas. Tid ^ Tryck på pilknapparna tills aktuell timme visas i displayen. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills aktuellt antal minuter visas i displayen. Tryck på OK. Inställningen sparas. Sedan visas meddelandet Det första idrifttagandet är utfört i displayen. I displayen visas Fyll på vattenbehållaren och sätt in den. ^ Fyll på färskt, kallt dricksvatten i vattenbehållaren. TIPS: Läs vidare i bruksanvisningen för att anpassa kaffemaskinen till dina egna önskemål och för få reda på hur den fungerar. När kaffemaskinen är ansluten till elnätet visas meddelandet Miele - Willkommen i displayen. 15

16 Första idrifttagning Vattenhårdhet Vattnets hårdhetsgrad anger hur mycket kalk vattnet innehåller. Ju mer kalk som finns i vattnet, desto hårdare är vattnet och desto oftare måste kaffemaskinen kalkas av. Kaffemaskinen mäter den förbrukade mängden vatten och ånga. Beroende på vilken vattenhårdhet som har ställts in kan antalet koppar som kan bryggas variera innan maskinen behöver kalkas av. Ställ in vattenhårdheten efter den lokala vattenhårdhetsgraden så att kaffemaskinen kan fungera felfritt och inte tar skada. Kaffemaskinen kommer då i displayen att upplysa dig om när du måste göra en avkalkning. Fyra olika hårdhetslägen kan ställas in: Vattenhårdhet 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) ö 21 dh (ö 3,7 mmol/l) Hårdhetsområde Inställning (hårdhetsgrad) Mjukt Mjukt 1 Medel Medel 2 hårt hårt 3 hårt Mycket hårt 4 Fastställa vattenhårdhet Du kan själv fastställa vattnets hårdhetsgrad med hjälp av den medföljande testremsan. Du kan även kontakta vattenleverantören eller din kommun för att få reda på den lokala vattenhårdheten. ^ Doppa testremsan i vatten i ungefär 1 sekund och skaka därefter av vattnet från remsan. Efter cirka 1 minut kan resultatet avläsas. Nu kan du ställa in hårdhetsgrad på kaffemaskinen. Ställ in vattenhårdhet ^ Tryck på. ^ Tryck på pilknapparna tills Vattenhårdhet är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills Vattenhårdhet är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills önskad hårdhetsgrad är markerad. Inställningen sparas. 16

17 Användning Du använder kaffemaskinen genom att trycka på de olika touchknapparna. Du är i dryckesmenyn när följande visas i displayen: Miele Välja dryck Om du vill göra ett val ^ trycker du på pilknapparna och tills önskat val är markerat. För att bekräfta ^ trycker du på OK. Lämna meny eller avbryta en funktion För att lämna aktuell meny Tryck på en av dryckesknapparna för att göra en dryck. Menyn Ytterligare drycker hittar du i menyerna. ^ trycker du på. Om du inte trycker på någon knapp på ett litet tag går kaffemaskinen tillbaka till dryckesmenyn. Välja en meny och hitta i en meny Tryck på knappen för menyn du vill välja. I respektive meny kan du starta beredningar eller ändra inställningar. Inställningar Sprache J Tid Timer En liggande stapel till höger i displayen visar om det följer några ytterligare val eller text. Du kan visa detta med hjälp av pilknapparna. Med hjälp av bocken ser du vilken inställning som är vald. 17

18 Fylla på vatten En bra vattenkvalitet är förutom val av kaffebönorna väldigt viktigt för att få en god kopp kaffe eller espresso. OBS! Bakterier kan bildas och leda till infektioner. Därför är det viktigt att du fyller på nytt vatten varje dag. Hett eller varmt vatten eller andra vätskor ska skada kaffemaskinen. Fyll inte på mineralvatten i vattenbehållaren. Kaffemaskinen kan då kalka igen och gå sönder. ^ Tryck till höger på locket. ^ Använd handtaget på vattenbehållaren och lyft upp den. ^ Fyll på kallt, färskt dricksvatten i vattenbehållaren upp till markeringen max. ^ Sätt in vattenbehållaren. Tips: Om vattenbehållaren sitter lite för högt eller snett så kan du kontrollera om avställningsytan på behållaren är smutsig. Avloppsventilen kan bli otät. Rengör i sådana fall avställningsytan. 18

19 Fylla på kaffebönor Om du vill ha kaffe eller espresso som för varje kopp bryggs på nymalda rostade kaffebönor så fyller du på bönor i behållaren för bönor. Vill du hellre ha kaffe bryggt på kaffepulver fyller du på kaffepulver i behållaren för pulver. OBS! Kvarnen kan gå sönder! Fyll bara på rostade kaffebönor i bönbehållaren. Fyll inte på kaffepulver i bönbehållaren. OBS! Socker förstör kaffemaskinen! Fyll inte på kaffebönor med socker, karamell eller liknande. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i bönbehållaren. ^ Ta bort aromalocket till bönbehållaren. ^ Fyll på med kaffebönor. ^ Sätt på locket. TIPS: Fyll bara på så mycket kaffebönor som går åt på ett par dagar. Kaffet tappar mycket av sin arom när det kommer i kontakt med luft. 19

20 Koppla in och stänga av kaffemaskinen Koppla in kaffemaskinen Strömbrytaren på vänstra sidan av kaffemaskinen står på I. ^ Tryck på knappen för Till/Från. När du kopplar in kaffemaskinen värms den upp och spolar igenom ledningarna. Om kaffemaskinen har en temperatur på över 60 C aktiveras inte genomspolningen. Välj beredning när det står Välj dryck i displayen. Om du inte trycker på någon knapp eller om du inte kör något skötselprogram kommer displayen att stängas av efter cirka 7 minuter för att spara energi. LED-belysningen kommer lysa pulserande medan kaffemaskinen är inkopplad. För att väcka upp kaffemaskinen igen trycker du bara på någon av touchknapparna. Stänga av kaffemaskinen ^ Tryck på knappen för Till/Från. Efter att du har gjort en kopp kaffe kommer kaffeledningarna att spolas igenom innan kaffemaskinen stängs av. Efter att du har gjort en kopp med mjölk i kommer följande visas i displayen: Sätt mjölkledningen i uppsamlingskärlet. När du har gjort det ^ trycker du på OK. Om inte mjölkledningen spolas igenom innan kaffemaskinen stängs av måste detta göras när kaffemaskinen startas nästa gång. Om kaffemaskinen ska stå oanvänd under en längre tid: Om kaffemaskinen inte ska användas under en längre tid: ^ Töm uppsamlingskärlet, sumpbehållaren och vattenbehållaren. ^ Rengör alla delar ordentligt, även bryggenheten. ^ Stäng av kaffemaskinen på strömbrytaren. Den inställda tiden sparas inte och måste ställas in på nytt nästa gång du startar den. 20

21 Ställa in tappen på rätt höjd Du kan ställa in tappen efter hur höga kopparna och glasen som du använder är. Genom att anpassa höjden på tappen blir inte kaffet eller espresson kall så snabbt och creman bibehålls längre. ^ Dra ner tappen till kanten på koppen eller ^ skjut upp tappen så att koppen passar att ställa under. 21

22 Göra drycker Espresso eller kaffe Dubbla koppar Du kan göra dubbla koppar espresso eller kaffe samtidigt, antingen i en kopp eller i två koppar. För att fylla två koppar samtidigt ^ Ställ en kopp under tappen. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Espresso Kaffe i Ytterligare drycker: Caffé lungo Den önskade kaffedrycken rinner sedan ur tappen ner i koppen. Häll bort de två första kaffeberedningarna så att kafferesterna från fabrikstesten försvinner ur systemet. ^ ställer du en kopp under varje tapp. ^ Tryck på. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Ur tappen rinner två koppar av önskad kaffedryck. Tips: Om du inte trycker på någon av knapparna för kaffe på en stund kommer valet Dubbel beredning att återställas. 22

23 Göra drycker Avbryta beredning För att avbryta beredningen ^ tryck en gång till på den upplysta knappen för drycker eller för drycker ur Ytterligare drycker. Tips: När Stopp visas i displayen kan du också avbryta beredningen med OK. Vid beredning av kaffespecialiteter med mjölk eller dubbla koppar av en dryck kan du avbryta de olika komponenterna separat. ^ Tryck på OK. Kaffemaskinen avbryter beredningen. Kaffe bryggt på kaffepulver För att göra kaffe eller espresso av redan malda kaffebönor, fyller du på kaffepulver skopvis i pulverbehållaren. På så vis kan du också brygga kaffe utan koffein även om du har kaffebönor som innehåller koffein i behållaren för bönor. Kaffemaskinen känner automatiskt av när du fyller på kaffepulver i pulverbehållaren. Du kan bara brygga en kopp kaffe eller espresso åt gången med kaffepulver. 23

24 Göra drycker Fylla på kaffepulver Använd den medföljande kaffeskopan för att dosera kaffepulver. Fyll inte på mer än en struken skopa kaffepulver i pulverbehållaren. Om det är för mycket kaffepulver i pulverbehållaren kan bryggenheten inte pressa kaffepulvret. Kaffemaskinen använder allt kaffepulver som du har fyllt på till nästa kaffeberedning. ^ Öppna pulverbehållaren. Göra kaffe av pulver Om du vill göra kaffe av kaffepulver ^ väljer du ja och trycker OK. Nu kan du välja kaffesort. ^ Ställ en kopp under tappen. ^ Välj önskat kaffe. Den önskade kaffedrycken bereds. Om du inte vill göra kaffe bryggt på pulver. ^ välj nej och tryck OK. Kaffepulvret hamnar i sumpbehållaren. Om du inte väljer någon kaffedryck inom cirka 15 sekunder, hamnar kaffepulvret i sumpbehållaren. ^ Häll i en struken skopa kaffepulver i pulverbehållaren. ^ Stäng behållaren. I displayen visas Bereda pulverkaffe? 24

25 Göra drycker Drycker med mjölk,var försiktig! Du kan bränna och skålla dig om du kommer åt kaffetappen. Använda mjölk från mjölkförpackningar Mjölkledningen för mjölk ur mjölkförpackningar hittar du bakom luckan. Använd alltid mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller mycket socker fastnar i mjölkledningarna och kaffemaskinen kan gå sönder. Om du väljer en kaffespecialitet med mjölk kommer kaffemaskinen att värmas upp. I tappen värms mjölken upp med ånga och skummas sedan till mjölkskum. Om du inte har gjort någon kaffe med mjölk på en längre tid så spola igenom mjölkledningen innan du gör den första koppen. På så vis blir du av med eventuella bakterier i mjölkledningen. Du kan välja mellan olika kaffespecialiteter med mjölk. Cappuccino består av ungefär två tredjedelar mjölkskum och en tredjedel espresso. Latte macchiato består av en tredjedel vardera av varm mjölk, mjölkskum och espresso. Caffe latte består av varm mjölk och kaffe. Lika enkelt kan du får varm mjölk och mjölkskum. Tips: Bara med kall mjölk ( 13 C) kan du göra ett riktigt bra mjölkskum. ^ Sätt i mjölkledningen i tappen. ^ Ställ en behållare med mjölk till höger bredvid kaffemaskinen. 25

26 Göra drycker ^ Låt mjölkledningen hänga ner i mjölken. Tänk på att mjölkslangen hamnar tillräckligt djupt ner i mjölken. Göra drycker med mjölk ^ Ställ en en lämplig kopp eller ett lämpligt glas under tappen. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Cappuccino Latte macchiato under Ytterligare program: Caffè latte, Varm mjölk, Mjölkskum Den önskade drycken bereds. Anvisningar för mjölkbehållaren i rostfritt stål (extra tillbehör, ingår inte i leveransen) Mjölkbehållaren i rostfritt stål håller mjölken kall under en längre tid. Med kall mjölk under ( 13 C) får du ett riktigt bra mjölkskum. ^ Sätt fast det rostfria röret på insidan av locket. Tänk på att den sneda sidan ska peka neråt. ^ Fyll mjölkbehållaren till max 2 cm under kanten och sätt sedan på locket. ^ Sätt nu fast mjölkslangen med den rostfria delen på ovansidan av locket så att det snäpper fast. ^ Ställ mjölkbehållaren till höger om kaffemaskinen och sätt i mjölkslangen i tappen. 26

27 Kaffenjutning enligt dina önskemål Du kan anpassa kaffemaskinen optimalt till den kaffesort som du använder. Du kan ändra malmängden, ställa in bryggningstemperatur eller välja Förbryggning i menyn Dryckesparametrar. Du kan ändra parametrarna för alla kaffespecialiteter helt individuellt. Dessutom kan du ställa in malgraden optimalt till kaffesorten som används. Malgrad När kaffepulvret har rätt malgrad rinner kaffet eller espresson jämnt ner i koppen och får en fin crema. Den perfekta creman har en hasselnötsbrun färg. På följande kännetecken ser du om du måste ändra malgrad: Malgraden är för grovt inställd om espresson eller kaffet rinner ner väldigt snabbt i koppen creman är väldigt ljus och tunn. Minska malgraden för att mala kaffebönorna finare. Malgraden är för fint inställd om espresson eller kaffet bara droppar ner i koppen creman är mörkbrun Öka malgraden för att mala bönorna grövre. Tänk på följande för att inte skada kvarnen: Ändra malgraden med endast ett läge i taget. Mal sedan en omgång bönor och ändra efter det malgraden ett läge till. ^ Öppna luckan. ^ Vrid malgradsspaken i kaffemaskinen maximalt en nivå åt vänster (finare malning) eller åt höger (grövre malning). ^ Stäng luckan. ^ Gör en kaffedryck. Därefter kan du ändra malgraden igen. Den ändrade malgraden aktiveras först vid den andra omgången kaffe som bryggs. 27

28 Kaffenjutning enligt dina önskemål Visa och ändra parametrarna för en dryck ^ Tryck på. Knappen lyser. ^ Välj önskad dryck och bekräfta med knappen OK. De aktuella inställningarna för malmängd, bryggningstemperatur och förbryggning visas för denna dryck. Malmängd Kaffemaskinen kan mala och brygga mellan 6-14 g kaffe per kopp. Ju mer kaffepulver som bryggs, desto starkare bli kaffet ellerespresson. På följande kännetecken ser du om du måste ändra malgrad: Malmängden är för liten om espresson eller kaffet rinner ner väldigt snabbt i koppen creman är väldigt ljus och tunn. espresson eller kaffet smakar blaskigt. Ställ in malmängden på mer finmalet så att mer kaffepulver används till bryggningen. Malmängden är för fin när espresson eller kaffet bara droppar ner i koppen creman är mörkbrun espresson eller kaffet smakar bittert. Minska malmängden så att mindre kaffepulver används till bryggning. ^ Välj Malmängd och tryck på OK. 28 ^ Tryck på pilknapparna för att ändra malmängden. Tryck på OK. Inställningen sparas. Bryggningstemperatur Den idealiska bryggningstemperaturen beror på vilken kaffesort som används om det är espresso eller kaffe som bryggs lufttrycket. Om kaffemaskinen exempelvis befinner sig över meter över havet måste bryggningstemperaturen ställas in på låg temperatur. Detta eftersom det lägre lufttrycket gör att vattnet sjuder redan vid lägre temperaturer. Det finns fem bryggningstemperaturer att välja på. Tips: Alla kaffesorter tål inte höga temperaturer. Vissa sorter är känsliga och reagerar så att det kan påverka både crema och smak. ^ Välj Bryggningstemperatur och tryck på OK. ^ Välj önskad temperatur och tryck OK igen. Inställningen sparas.

29 Förbryggning Vid Förbryggning fuktas kaffepulvret först med lite hett vatten efter malningen. Resterande vattenmängd pressas genom det fuktade kaffepulvret efter en kort stund. Aromerna utvecklas då bättre. Du kan ställa in en kort eller en lång förbryggning eller helt stänga av funktionen Förbryggning. Vid leverans av kaffemaskinen är förbryggningen avaktiverad. ^ Välj Förbryggning och tryck OK. ^ Välj önskad inställning och bekräfta med OK. Inställningen sparas. Kaffenjutning enligt dina önskemål 29

30 Dryckesmängd Smaken på kaffet beror förutom sorten på kaffebönorna också på mängden vatten som används. Du kan anpassa mängden vatten till alla kaffespecialiteter och även anpassa mängden hett vatten till storleken på koppen och kaffesorter du använder. För kaffespecialiteter med mjölk kan du, förutom espresso- och kaffemängd, även anpassa mjölk och mjölkskum till dina önskemål. Du kan dessutom bestämma mängden för varm mjölk och mjölkskum. För varje dryck finns en maximalt möjlig mängd som kan programmeras. När denna är uppnådd, stoppas beredningen. Då sparas den maximalt möjliga mängden. Du har två olika möjligheter att starta programmeringen av dryckesmängden: med någon av knapparna för kaffe, när du gör en kopp kaffe eller när du väljer Dryckesmängd i menyn Parameter. Ändra mängden under tiden du gör en kopp kaffe Anpassa mängden för espresso och kaffe ^ Ställ den kopp du vill använda under tappen. ^ Tryck på eller tills ändra visas i displayen. Den önskade drycken bereds. Först när spara visas i displayen kan du också spara mängden. ^ När koppen är fylld enligt dina önskemål trycker du på OK. Från och med nu kommer kaffet eller espresson att göras enligt den programmerade mängden. Om vattenbehållaren blir tom under beredningen så avbryts mängdprogrammeringen. Mängden sparas då inte. Tips: För att avbryta processen Ändra mängden dryck så trycker du på dryckesknappen igen eller på knappen för Ytterligare program. 30

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 768 830

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 10 022 710

Läs mer

Bruksanvisning. Espressomaskin CVA 5060 CVA 5068

Bruksanvisning. Espressomaskin CVA 5060 CVA 5068 Bruksanvisning Espressomaskin CVA 5060 CVA 5068 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan espressomaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på espressomaskinen.

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning ENA Micro 1

Bruksanvisning ENA Micro 1 de en fr sv Bruksanvisning ENA Micro 1 ru Innehållsförteckning Din ENA Micro 1 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in.

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in. 2008/2009 surpresso EQ.7 Helautomatiska kaffemaskiner Framtiden flyttar in. En ny stjärna är född. Nya Siemens EQ.7 lyfter din kaffestund till nya höjder. Fulländad arom och oöverträffat mjölkskum ger

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning IMPRESSA J9.4 One Touch TFT

Bruksanvisning IMPRESSA J9.4 One Touch TFT Bruksanvisning IMPRSSA J9.4 One Touch TFT Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD: s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN Följande termer används

Läs mer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S SV Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Välkommen till Saeco! Grattis till din nya Saecomaskin, en maskin av högsta klass. Kaffestunden tillhör en av livets goda kryddor

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Bruksanvisning GIGA X9c Professional

Bruksanvisning GIGA X9c Professional Bruksanvisning GIGA X9c Professional K Originalinstruktioner för användande Läs instruktionen noga före användning. Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill

Läs mer

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding Kaffeemühle CM 80 / CM 81 Kaffekvarn CM 80 / CM 81 Moulin à café CM 80 / CM 81 Molino de café CM 80 / CM 81 Macinacaffè CM 80 / CM 81 Koffiemolen CM 80 / CM 81 Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV APPARATEN (se sidan 3)....................................................7 2 SÄKERHETSANVISNINGAR...................................................................7

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Säkerhetsanvisningar Vad du ska tänka på 7. Monteringsanvisningar Vad du ska tänka på 36 Inbyggnad 37

Säkerhetsanvisningar Vad du ska tänka på 7. Monteringsanvisningar Vad du ska tänka på 36 Inbyggnad 37 INNEHÅLL Inledning Beskrivning 5 Kontrollpanel 6 Säkerhetsanvisningar Vad du ska tänka på 7 Användning Inställningar Underhåll Meddelanden Förberedelser 9 Användning 10 Använda menyalternativ 19 Rengöring

Läs mer

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER SE Gratulerar till valet av C3 Kaffebryggare. Du har köpt en

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Innehåll. Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer...

Innehåll. Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer... Innehåll Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer... 81 Säkerhet... 81 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 81 Bruksanvisning...

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Thermoplan Black&White

Thermoplan Black&White Thermoplan Black&White Thermoplan BLACK&WHITE DET SENASTE INOM KAFFEMASKINER Två bönbehållare: möjlighet att erbjuda specialkaffe och bryggkaffe eller två olika sorters espresso. Modellen med två kvarnar

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Franke Kaffemaskiner

Franke Kaffemaskiner Franke Kaffemaskiner FRANKE PURA Pronto OCH Fresco Franke PURA Pulverbehållaren är indelad i två sektioner, vilket gör det möjligt att servera t.ex. två olika sorters chokladdrycker. Det finns även två

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:28 Page245

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:28 Page245 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:28 Page245 Bästa kund Vi ber att få gratulera till ditt köp av Espresso Automatic Serie EA84XX. Den här maskinen ger dig möjlighet att göra många olika drycker, t.ex. espresso,

Läs mer

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3 Bruksanvisning Model S04 Caffitaly M2 & M3 Innehåll Introduktion Avsedd användning... 3 Bruksanvisningens symboler... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Återvinning... 5 Beskrivning maskinens delar... 6 1 2 3

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8762

BRUKSANVISNING Type HD8762 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8762 Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA Grattis till ditt inköp av den superautomatiska

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar KAFFEKVARN MD Magnum Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Boken om IMPRESSA XS95/XS90 One Touch

Boken om IMPRESSA XS95/XS90 One Touch Boken om IMPRSSA XS95/XS90 One Touch»Boken om IMPRSSA«har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Bruksanvisning JURA Impressa S 95, S 9

Bruksanvisning JURA Impressa S 95, S 9 Bruksanvisning JURA Impressa S 95, S 9 Innehåll 1 Använda maskinen för första gången Sida 2 1.1 Programmering av språk 2 2 Installera filter 2 2.1 Byte av filter 3 2.2 Starta upp maskinen 3 2.3 Påfyllning

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

INNEHÅLL. Hur du gör för att få varmt vatten... 91 Förfarande... 91 Ändra mängden vatten som maskinen automatiskt låter rinna ut...

INNEHÅLL. Hur du gör för att få varmt vatten... 91 Förfarande... 91 Ändra mängden vatten som maskinen automatiskt låter rinna ut... INNEHÅLL Inledning... 83 Symboler som används i denna bruksanvisning... 83 Bokstäver inom parentes... 83 Problem och reparationer... 83 Säkerhet... 83 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 83 Avsedd användning...

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Boken om IMPRESSA Z5 Generation II

Boken om IMPRESSA Z5 Generation II Boken om IMPRSSA Z5 Generation II»Boken om IMPRSSA«har av den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD försetts med anstaltens kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

IMPRESSA F50/F5/F505 Bruksanvisning

IMPRESSA F50/F5/F505 Bruksanvisning IMPRESSA F50/F5/F505 Bruksanvisning Art. Nr. 65691 11/05 Legend: DISPLAY: ger information DISPLAY: var god och följ bildskärmens anvisningar. = Märk = Viktigt = Tips JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer