Bruksanvisning Kaffemaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Kaffemaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr

2 Transportförpackning och hantering av uttjänad kaffemaskin Transportförpackning Emballaget skyddar kaffemaskinen mot transportskador. Spara originalförpackningen och frigoliten för att på ett säkert sätt kunna transportera kaffemaskinen vid eventuellt senare tillfälle. Dessutom är det viktigt att spara originalförpackningen om kaffemaskinen skulle behöva servas. Hantering av uttjänad kaffemaskin Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade kaffemaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade kaffemaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Transportförpackning och hantering av uttjänad kaffemaskin...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....5 Tillbehör...12 Beskrivning av kaffemaskinen...13 Display och knappar...14 Första idrifttagning...15 Innan du använder kaffemaskinen första gången...15 Koppla in kaffemaskinen för första gången Vattenhårdhet...16 Användning...17 Fylla på vatten...18 Fylla på kaffebönor...19 Koppla in och stänga av kaffemaskinen...20 Ställa in tappen på rätt höjd...21 Göra drycker Espresso eller kaffe...22 Dubbla koppar Avbryta beredning...23 Kaffe bryggt på kaffepulver...23 Fylla på kaffepulver Göra kaffe av pulver...24 Drycker med mjölk Anvisningar för mjölkbehållaren i rostfritt stål...26 Kaffenjutning enligt dina önskemål...27 Malgrad...27 Visa och ändra parametrarna för en dryck...28 Malmängd...28 Bryggningstemperatur Förbryggning...29 Dryckesmängd...30 Ändra mängden under tiden du gör en kopp kaffe Ändra dryckesmängd i menyn Parameter...31 Inställningar...32 Välja menyn Inställningar Ändra och spara inställningar...32 Översikt över möjliga inställningar Språk

4 Innehållsförteckning Tid...34 Timer...34 Ecoläge...35 Info (visa information)...35 Spärra kaffemaskinen (driftspärr )...36 Vattenhårdhet...36 Ljusstyrka display...36 Fabriksinställning...36 Demoläge (butik) Rengöring och skötsel...37 Överblick...37 Genomspolning av kaffemaskinen...38 Mjölkledningarna...39 Tapp med integrerad cappuccinatore...41 Mjölkbehållare...42 Vattenbehållaren...43 Avrinningsgaller...43 Uppsamlingskärl och sumpbehållare...44 Bönbehållare och kaffepulverbehållare Bryggenheten...45 Ta ut bryggenheten och rengör den för hand...45 Avfetta bryggenheten...47 Kaffemaskinens front...48 Avkalka kaffemaskinen...49 Hur man klarar av mindre fel själv...51 Transportera kaffemaskinen Tömma allt vatten ur systemet...60 Förpacka kaffemaskinen...60 Miele service och garanti...61 Spara energi...62 Elanslutning...63 Uppställningsanvisningar...64 Kaffemaskinens mått Tekniska data...66 Adresser

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna kaffemaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda kaffemaskinen. Det är viktigt att göra eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. I och med det undviker du olyckor och skador på kaffemaskinen.miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. Användningsområde ~ Kaffemaskinen är avsedd att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer. ~ Kaffemaskinen är inte avsedd att användas utomhus. ~ Kaffemaskinen ska endast användas för hushållsbruk för beredning av espresso, cappuccino, latte macchiato och liknande. All annan användning är otillåten. ~ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda kaffemaskinen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda kaffemaskinen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet, Barns hud är känsligare än vuxnas och reagerar därför kraftigare på höga temperaturer. Hindra därför barn från att röra heta delar på kaffemaskinen eller att hålla händer eller armar under tapparna. ~ Ställ kaffemaskinen utom räckhåll för barn. ~ Barn under åtta år ska hållas borta från kaffemaskinen och elkabeln. ~ Barn från åtta år och uppåt får endast använda kaffemaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. ~ Barn får inte rengöra eller utföra service på kaffemaskinen utan uppsikt. ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av kaffemaskinen och låt dem inte leka med den. ~ Tänk på att espresso och kaffe inte är drycker för barn. ~ Risk för kvävning! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera att kaffemaskinen inte har några synliga skador innan du ställer upp den. Ta aldrig en skadad kaffemaskin i bruk eftersom det kan innebära fara för användaren. ~ Innan kaffemaskinen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på kaffemaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på kaffemaskinen. ~ Kaffemaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. ~ Grenuttag eller förlängningskablar garanterar inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte kaffemaskinen till elnätet med sådana. ~ Dra ut stickproppen på en gång om du skulle se att kaffemaskinen är skadad på något sätt eller om du känner att det luktar rök. ~ Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter. ~ Tänk också på att sladden inte ska hänga ner på golvet. Du kan snubbla på den och kaffemaskinen kan då gå sönder. ~ Kaffemaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Använd endast kaffemaskinen vid en rumstemperatur mellan +10 C och +38 C. ~ Risk för överhettning! Se till att kaffemaskinen är tillräckligt ventilerad. Täck inte över kaffemaskinen med trasor eller liknande när den är igång. ~ Om kaffemaskinen står bakom en stängd skåplucka får den bara användas när luckan är öppen. Stäng inte luckan medan kaffemaskinen är igång. ~ Skydda kaffemaskinen mot vattenstänk. ~ Reparationer endast får utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren. ~ Garantianspråk går förlorade om kaffemaskinen repareras av andra än av Miele auktoriserad service. ~ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. ~ Vid installation och reparation måste kaffemaskinen var skild från elnätet. Kaffemaskinen är skild från elnätet i något av följande fall: När stickproppen är utdragen. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till kaffemaskinen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är helt urskruvade. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Stäng av kaffemaskinen om du inte ska använda den under en längre period, exempelvis under semester. ~ Använd bara originaldelar från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls. Användning,Var försiktig! Du kan bränna och skålla dig om du kommer åt kaffetappen. Vätskorna och ångan är väldigt varma. ~ Tänk på följande: Håll inte handen eller armen under tappen medan varma drycker eller ånga kommer ut. Rör inte kaffemaskinens varma delar. Dysorna kan läcka varma vätskor eller ånga. Det är därför viktigt att den integrerade cappuccinatoren är ren och korrekt monterad. Även vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt. Var därför försiktig när du tömmer uppsamlingskärlet. ~ Rengör kaffemaskinen ordentligt innan du använder den första gången (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Beakta följande när det gäller vattnet du använder: Fyll endast på kallt och färskt dricksvatten i vattenbehållaren. Varmt eller hett vatten kan förstöra kaffemaskinen. Fyll på vatten varje dag för att undvika att det bildas bakterier. Använd inte mineralvatten. Gör du det kalkar kaffemaskinen igen och kan bli förstörd. Använd inte vatten som gått genom omvända osmosanläggningar. ~ I bönbehållaren ska bara rostade kaffebönor fyllas på. Fyll inte på behållaren för kaffebönor med pulverkaffe eller bönor som innehåller olika typer av tillsatser. ~ Fyll inte på kaffemaskinen med kaffebönor som på något sätt behandlats med socker. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i kaffemaskinen. Socker förstör nämligen kaffemaskinen. ~ Häll bara i malt kaffe eller en rengöringstablett i behållaren för kaffepulver. Med hjälp av rengöringstabletter kan du avfetta bryggenheten. ~ Använd alltid bara mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller mycket socker fastnar i mjölksystemet. ~ Om du använder animalisk mjölk ska du endast använda pastöriserad mjölk. ~ Håll inga brinnande drinkblandningar under kaffetapparna. Plastdelarna kan fatta eld och smälta. ~ Ha inga öppna lågor som till exempel ett ljus, på eller bredvid kaffemaskinen. Kaffemaskinen kan börja brinna. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Tänk på följande när du rengör kaffemaskinen: Stäng av kaffemaskinen med strömbrytaren innan du ska rengöra den. Rengör kaffemaskinen och mjölkbehållaren (ytterligare information hittar du i avsnittet "Rengöring och skötsel") varje dag. Tänk på att rengöra mjölkledningarna och andra delar som kommer i kontakt med mjölk ordentligt. Mjölk innehåller naturligt bakterier som förökar sig snabbt vid otillräcklig rengöring. Det är inte speciellt hälsosamt att få i sig gamla rester som suttit i kaffemaskinen. Använd inte ångrengörare. Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. ~ Avkalka kaffemaskinen regelbundet, beroende på vattenhårdhet, med Mieles avkalkningstabletter. Avkalka kaffemaskinen oftare om du har väldigt kalkhaltigt vatten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att kaffemaskinen inte har kalkats av tillräckligt ofta, att fel avkalkningsmedel har använts eller att medlet har doserats fel. ~ Ta bort fett regelbundet från bryggenheten med Mieles rengöringstabletter. Beroende på fetthalten i den använda kaffesorten kan bryggenheten bli igensatt snabbare. ~ Espresso- och kaffesump ska kastas i matavfallet eller på komposten, inte i diskhon. Det kan bli stopp. ~ Använd inte kaffemaskinen för att rengöra andra föremål. 11

12 Tillbehör Följande tillbehör, beroende på modell, medföljer: Kaffeskopa för att dosera kaffepulver. Rengöringstabletter för att avfetta bryggenheten (startset) Avkalkningstabletter för att avkalka vattenledningarna (startset) Testremsor för att fastställa vattenhårdhet Rengöringsborste för att rengöra mjölkledningen. Passande till kaffemaskinen har Miele flera olika tillbehör och rengöringsmedel. Mjölkbehållare i rostfritt stål MB- CM håller mjölken kall längre (volym 0,5 l) Mikrofibertrasa för att ta bort fingeravtryck och lättare smuts. Rengöringsmedel för mjölkledningarna för att rengöra mjölksystemet Rengöringstabletter för att avfetta bryggenheten Avkalkningstabletter för att avkalka vattenledningarna Du kan beställa dessa produkter och även andra tillbehör via internet på eller hos Mieles reservdelsavdelning och hos Mieles återförsäljare. 12

13 Beskrivning av kaffemaskinen a Strömbrytare b Manöverpanel c Vattenbehållare d Pulverbehållare e Behållare för bönor f Inställning av malgrad (bakom serviceluckan) g Bryggenhet (bakom serviceluckan) h Tapp med integrerad cappuccinatore i Parkeringsläge för mjölkledningen (bakom serviceluckan) j Uppsamlingskärl med lock och sumpbehållare k hållare för mjölkledningen l hållare för uppsamlingskärlet m Mjölkbehållare (ingår inte i leveransen) 13

14 Display och knappar a Knapp Till/Från b Dryckesknappar c Display d Tillbaka e Pilknappar ) f OK g Optiskt gränssnitt h LED i Menyer j Parameter k två koppar Koppla in och stänga av kaffemaskinen. Beredning av Espresso Kaffe Cappuccino Latte macchiato Information om aktuell process eller status. För att komma tillbaka till den näst högsta menyn och för att avbryta processer. Visa fler valmöjligheter i displayen och markera ett val. Bekräfta meddelanden i displayen och spara inställningar. (endast för Miele service) pulserande ljus när kaffemaskinen är inkopplad men displayen är svart Ytterligare drycker som caffè lungo, caffè latte, varm mjölk och mjölkskum. Inställningar Ändra inställningar till drycker Göra två koppar av en dryck. 14

15 Första idrifttagning Läs bruksanvisningen ordentligt innan du börjar använda kaffemaskinen så att du vet hur den fungerar. Innan du använder kaffemaskinen första gången ^ Ställ upp kaffemaskinen och ta bort eventuell skyddsfilm (se avsnittet "Uppställningsanvisning"). Rengör kaffemaskinen ordentligt (se avsnittet "Rengöring och skötsel") innan du fyller på vatten och kaffebönor. ^ Anslut kaffemaskinen till elnätet (se avsnittet "Elanslutning"). Koppla in kaffemaskinen för första gången Strömbrytaren på vänstra sidan av kaffemaskinen står på I. Språk ^ Tryck på pilknapparna tills önskat språk är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills önskat land är markerat. Inställningen sparas. Tid ^ Tryck på pilknapparna tills aktuell timme visas i displayen. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills aktuellt antal minuter visas i displayen. Tryck på OK. Inställningen sparas. Sedan visas meddelandet Det första idrifttagandet är utfört i displayen. I displayen visas Fyll på vattenbehållaren och sätt in den. ^ Fyll på färskt, kallt dricksvatten i vattenbehållaren. TIPS: Läs vidare i bruksanvisningen för att anpassa kaffemaskinen till dina egna önskemål och för få reda på hur den fungerar. När kaffemaskinen är ansluten till elnätet visas meddelandet Miele - Willkommen i displayen. 15

16 Första idrifttagning Vattenhårdhet Vattnets hårdhetsgrad anger hur mycket kalk vattnet innehåller. Ju mer kalk som finns i vattnet, desto hårdare är vattnet och desto oftare måste kaffemaskinen kalkas av. Kaffemaskinen mäter den förbrukade mängden vatten och ånga. Beroende på vilken vattenhårdhet som har ställts in kan antalet koppar som kan bryggas variera innan maskinen behöver kalkas av. Ställ in vattenhårdheten efter den lokala vattenhårdhetsgraden så att kaffemaskinen kan fungera felfritt och inte tar skada. Kaffemaskinen kommer då i displayen att upplysa dig om när du måste göra en avkalkning. Fyra olika hårdhetslägen kan ställas in: Vattenhårdhet 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) ö 21 dh (ö 3,7 mmol/l) Hårdhetsområde Inställning (hårdhetsgrad) Mjukt Mjukt 1 Medel Medel 2 hårt hårt 3 hårt Mycket hårt 4 Fastställa vattenhårdhet Du kan själv fastställa vattnets hårdhetsgrad med hjälp av den medföljande testremsan. Du kan även kontakta vattenleverantören eller din kommun för att få reda på den lokala vattenhårdheten. ^ Doppa testremsan i vatten i ungefär 1 sekund och skaka därefter av vattnet från remsan. Efter cirka 1 minut kan resultatet avläsas. Nu kan du ställa in hårdhetsgrad på kaffemaskinen. Ställ in vattenhårdhet ^ Tryck på. ^ Tryck på pilknapparna tills Vattenhårdhet är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills Vattenhårdhet är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills önskad hårdhetsgrad är markerad. Inställningen sparas. 16

17 Användning Du använder kaffemaskinen genom att trycka på de olika touchknapparna. Du är i dryckesmenyn när följande visas i displayen: Miele Välja dryck Om du vill göra ett val ^ trycker du på pilknapparna och tills önskat val är markerat. För att bekräfta ^ trycker du på OK. Lämna meny eller avbryta en funktion För att lämna aktuell meny Tryck på en av dryckesknapparna för att göra en dryck. Menyn Ytterligare drycker hittar du i menyerna. ^ trycker du på. Om du inte trycker på någon knapp på ett litet tag går kaffemaskinen tillbaka till dryckesmenyn. Välja en meny och hitta i en meny Tryck på knappen för menyn du vill välja. I respektive meny kan du starta beredningar eller ändra inställningar. Inställningar Sprache J Tid Timer En liggande stapel till höger i displayen visar om det följer några ytterligare val eller text. Du kan visa detta med hjälp av pilknapparna. Med hjälp av bocken ser du vilken inställning som är vald. 17

18 Fylla på vatten En bra vattenkvalitet är förutom val av kaffebönorna väldigt viktigt för att få en god kopp kaffe eller espresso. OBS! Bakterier kan bildas och leda till infektioner. Därför är det viktigt att du fyller på nytt vatten varje dag. Hett eller varmt vatten eller andra vätskor ska skada kaffemaskinen. Fyll inte på mineralvatten i vattenbehållaren. Kaffemaskinen kan då kalka igen och gå sönder. ^ Tryck till höger på locket. ^ Använd handtaget på vattenbehållaren och lyft upp den. ^ Fyll på kallt, färskt dricksvatten i vattenbehållaren upp till markeringen max. ^ Sätt in vattenbehållaren. Tips: Om vattenbehållaren sitter lite för högt eller snett så kan du kontrollera om avställningsytan på behållaren är smutsig. Avloppsventilen kan bli otät. Rengör i sådana fall avställningsytan. 18

19 Fylla på kaffebönor Om du vill ha kaffe eller espresso som för varje kopp bryggs på nymalda rostade kaffebönor så fyller du på bönor i behållaren för bönor. Vill du hellre ha kaffe bryggt på kaffepulver fyller du på kaffepulver i behållaren för pulver. OBS! Kvarnen kan gå sönder! Fyll bara på rostade kaffebönor i bönbehållaren. Fyll inte på kaffepulver i bönbehållaren. OBS! Socker förstör kaffemaskinen! Fyll inte på kaffebönor med socker, karamell eller liknande. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i bönbehållaren. ^ Ta bort aromalocket till bönbehållaren. ^ Fyll på med kaffebönor. ^ Sätt på locket. TIPS: Fyll bara på så mycket kaffebönor som går åt på ett par dagar. Kaffet tappar mycket av sin arom när det kommer i kontakt med luft. 19

20 Koppla in och stänga av kaffemaskinen Koppla in kaffemaskinen Strömbrytaren på vänstra sidan av kaffemaskinen står på I. ^ Tryck på knappen för Till/Från. När du kopplar in kaffemaskinen värms den upp och spolar igenom ledningarna. Om kaffemaskinen har en temperatur på över 60 C aktiveras inte genomspolningen. Välj beredning när det står Välj dryck i displayen. Om du inte trycker på någon knapp eller om du inte kör något skötselprogram kommer displayen att stängas av efter cirka 7 minuter för att spara energi. LED-belysningen kommer lysa pulserande medan kaffemaskinen är inkopplad. För att väcka upp kaffemaskinen igen trycker du bara på någon av touchknapparna. Stänga av kaffemaskinen ^ Tryck på knappen för Till/Från. Efter att du har gjort en kopp kaffe kommer kaffeledningarna att spolas igenom innan kaffemaskinen stängs av. Efter att du har gjort en kopp med mjölk i kommer följande visas i displayen: Sätt mjölkledningen i uppsamlingskärlet. När du har gjort det ^ trycker du på OK. Om inte mjölkledningen spolas igenom innan kaffemaskinen stängs av måste detta göras när kaffemaskinen startas nästa gång. Om kaffemaskinen ska stå oanvänd under en längre tid: Om kaffemaskinen inte ska användas under en längre tid: ^ Töm uppsamlingskärlet, sumpbehållaren och vattenbehållaren. ^ Rengör alla delar ordentligt, även bryggenheten. ^ Stäng av kaffemaskinen på strömbrytaren. Den inställda tiden sparas inte och måste ställas in på nytt nästa gång du startar den. 20

21 Ställa in tappen på rätt höjd Du kan ställa in tappen efter hur höga kopparna och glasen som du använder är. Genom att anpassa höjden på tappen blir inte kaffet eller espresson kall så snabbt och creman bibehålls längre. ^ Dra ner tappen till kanten på koppen eller ^ skjut upp tappen så att koppen passar att ställa under. 21

22 Göra drycker Espresso eller kaffe Dubbla koppar Du kan göra dubbla koppar espresso eller kaffe samtidigt, antingen i en kopp eller i två koppar. För att fylla två koppar samtidigt ^ Ställ en kopp under tappen. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Espresso Kaffe i Ytterligare drycker: Caffé lungo Den önskade kaffedrycken rinner sedan ur tappen ner i koppen. Häll bort de två första kaffeberedningarna så att kafferesterna från fabrikstesten försvinner ur systemet. ^ ställer du en kopp under varje tapp. ^ Tryck på. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Ur tappen rinner två koppar av önskad kaffedryck. Tips: Om du inte trycker på någon av knapparna för kaffe på en stund kommer valet Dubbel beredning att återställas. 22

23 Göra drycker Avbryta beredning För att avbryta beredningen ^ tryck en gång till på den upplysta knappen för drycker eller för drycker ur Ytterligare drycker. Tips: När Stopp visas i displayen kan du också avbryta beredningen med OK. Vid beredning av kaffespecialiteter med mjölk eller dubbla koppar av en dryck kan du avbryta de olika komponenterna separat. ^ Tryck på OK. Kaffemaskinen avbryter beredningen. Kaffe bryggt på kaffepulver För att göra kaffe eller espresso av redan malda kaffebönor, fyller du på kaffepulver skopvis i pulverbehållaren. På så vis kan du också brygga kaffe utan koffein även om du har kaffebönor som innehåller koffein i behållaren för bönor. Kaffemaskinen känner automatiskt av när du fyller på kaffepulver i pulverbehållaren. Du kan bara brygga en kopp kaffe eller espresso åt gången med kaffepulver. 23

24 Göra drycker Fylla på kaffepulver Använd den medföljande kaffeskopan för att dosera kaffepulver. Fyll inte på mer än en struken skopa kaffepulver i pulverbehållaren. Om det är för mycket kaffepulver i pulverbehållaren kan bryggenheten inte pressa kaffepulvret. Kaffemaskinen använder allt kaffepulver som du har fyllt på till nästa kaffeberedning. ^ Öppna pulverbehållaren. Göra kaffe av pulver Om du vill göra kaffe av kaffepulver ^ väljer du ja och trycker OK. Nu kan du välja kaffesort. ^ Ställ en kopp under tappen. ^ Välj önskat kaffe. Den önskade kaffedrycken bereds. Om du inte vill göra kaffe bryggt på pulver. ^ välj nej och tryck OK. Kaffepulvret hamnar i sumpbehållaren. Om du inte väljer någon kaffedryck inom cirka 15 sekunder, hamnar kaffepulvret i sumpbehållaren. ^ Häll i en struken skopa kaffepulver i pulverbehållaren. ^ Stäng behållaren. I displayen visas Bereda pulverkaffe? 24

25 Göra drycker Drycker med mjölk,var försiktig! Du kan bränna och skålla dig om du kommer åt kaffetappen. Använda mjölk från mjölkförpackningar Mjölkledningen för mjölk ur mjölkförpackningar hittar du bakom luckan. Använd alltid mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller mycket socker fastnar i mjölkledningarna och kaffemaskinen kan gå sönder. Om du väljer en kaffespecialitet med mjölk kommer kaffemaskinen att värmas upp. I tappen värms mjölken upp med ånga och skummas sedan till mjölkskum. Om du inte har gjort någon kaffe med mjölk på en längre tid så spola igenom mjölkledningen innan du gör den första koppen. På så vis blir du av med eventuella bakterier i mjölkledningen. Du kan välja mellan olika kaffespecialiteter med mjölk. Cappuccino består av ungefär två tredjedelar mjölkskum och en tredjedel espresso. Latte macchiato består av en tredjedel vardera av varm mjölk, mjölkskum och espresso. Caffe latte består av varm mjölk och kaffe. Lika enkelt kan du får varm mjölk och mjölkskum. Tips: Bara med kall mjölk ( 13 C) kan du göra ett riktigt bra mjölkskum. ^ Sätt i mjölkledningen i tappen. ^ Ställ en behållare med mjölk till höger bredvid kaffemaskinen. 25

26 Göra drycker ^ Låt mjölkledningen hänga ner i mjölken. Tänk på att mjölkslangen hamnar tillräckligt djupt ner i mjölken. Göra drycker med mjölk ^ Ställ en en lämplig kopp eller ett lämpligt glas under tappen. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Cappuccino Latte macchiato under Ytterligare program: Caffè latte, Varm mjölk, Mjölkskum Den önskade drycken bereds. Anvisningar för mjölkbehållaren i rostfritt stål (extra tillbehör, ingår inte i leveransen) Mjölkbehållaren i rostfritt stål håller mjölken kall under en längre tid. Med kall mjölk under ( 13 C) får du ett riktigt bra mjölkskum. ^ Sätt fast det rostfria röret på insidan av locket. Tänk på att den sneda sidan ska peka neråt. ^ Fyll mjölkbehållaren till max 2 cm under kanten och sätt sedan på locket. ^ Sätt nu fast mjölkslangen med den rostfria delen på ovansidan av locket så att det snäpper fast. ^ Ställ mjölkbehållaren till höger om kaffemaskinen och sätt i mjölkslangen i tappen. 26

27 Kaffenjutning enligt dina önskemål Du kan anpassa kaffemaskinen optimalt till den kaffesort som du använder. Du kan ändra malmängden, ställa in bryggningstemperatur eller välja Förbryggning i menyn Dryckesparametrar. Du kan ändra parametrarna för alla kaffespecialiteter helt individuellt. Dessutom kan du ställa in malgraden optimalt till kaffesorten som används. Malgrad När kaffepulvret har rätt malgrad rinner kaffet eller espresson jämnt ner i koppen och får en fin crema. Den perfekta creman har en hasselnötsbrun färg. På följande kännetecken ser du om du måste ändra malgrad: Malgraden är för grovt inställd om espresson eller kaffet rinner ner väldigt snabbt i koppen creman är väldigt ljus och tunn. Minska malgraden för att mala kaffebönorna finare. Malgraden är för fint inställd om espresson eller kaffet bara droppar ner i koppen creman är mörkbrun Öka malgraden för att mala bönorna grövre. Tänk på följande för att inte skada kvarnen: Ändra malgraden med endast ett läge i taget. Mal sedan en omgång bönor och ändra efter det malgraden ett läge till. ^ Öppna luckan. ^ Vrid malgradsspaken i kaffemaskinen maximalt en nivå åt vänster (finare malning) eller åt höger (grövre malning). ^ Stäng luckan. ^ Gör en kaffedryck. Därefter kan du ändra malgraden igen. Den ändrade malgraden aktiveras först vid den andra omgången kaffe som bryggs. 27

28 Kaffenjutning enligt dina önskemål Visa och ändra parametrarna för en dryck ^ Tryck på. Knappen lyser. ^ Välj önskad dryck och bekräfta med knappen OK. De aktuella inställningarna för malmängd, bryggningstemperatur och förbryggning visas för denna dryck. Malmängd Kaffemaskinen kan mala och brygga mellan 6-14 g kaffe per kopp. Ju mer kaffepulver som bryggs, desto starkare bli kaffet ellerespresson. På följande kännetecken ser du om du måste ändra malgrad: Malmängden är för liten om espresson eller kaffet rinner ner väldigt snabbt i koppen creman är väldigt ljus och tunn. espresson eller kaffet smakar blaskigt. Ställ in malmängden på mer finmalet så att mer kaffepulver används till bryggningen. Malmängden är för fin när espresson eller kaffet bara droppar ner i koppen creman är mörkbrun espresson eller kaffet smakar bittert. Minska malmängden så att mindre kaffepulver används till bryggning. ^ Välj Malmängd och tryck på OK. 28 ^ Tryck på pilknapparna för att ändra malmängden. Tryck på OK. Inställningen sparas. Bryggningstemperatur Den idealiska bryggningstemperaturen beror på vilken kaffesort som används om det är espresso eller kaffe som bryggs lufttrycket. Om kaffemaskinen exempelvis befinner sig över meter över havet måste bryggningstemperaturen ställas in på låg temperatur. Detta eftersom det lägre lufttrycket gör att vattnet sjuder redan vid lägre temperaturer. Det finns fem bryggningstemperaturer att välja på. Tips: Alla kaffesorter tål inte höga temperaturer. Vissa sorter är känsliga och reagerar så att det kan påverka både crema och smak. ^ Välj Bryggningstemperatur och tryck på OK. ^ Välj önskad temperatur och tryck OK igen. Inställningen sparas.

29 Förbryggning Vid Förbryggning fuktas kaffepulvret först med lite hett vatten efter malningen. Resterande vattenmängd pressas genom det fuktade kaffepulvret efter en kort stund. Aromerna utvecklas då bättre. Du kan ställa in en kort eller en lång förbryggning eller helt stänga av funktionen Förbryggning. Vid leverans av kaffemaskinen är förbryggningen avaktiverad. ^ Välj Förbryggning och tryck OK. ^ Välj önskad inställning och bekräfta med OK. Inställningen sparas. Kaffenjutning enligt dina önskemål 29

30 Dryckesmängd Smaken på kaffet beror förutom sorten på kaffebönorna också på mängden vatten som används. Du kan anpassa mängden vatten till alla kaffespecialiteter och även anpassa mängden hett vatten till storleken på koppen och kaffesorter du använder. För kaffespecialiteter med mjölk kan du, förutom espresso- och kaffemängd, även anpassa mjölk och mjölkskum till dina önskemål. Du kan dessutom bestämma mängden för varm mjölk och mjölkskum. För varje dryck finns en maximalt möjlig mängd som kan programmeras. När denna är uppnådd, stoppas beredningen. Då sparas den maximalt möjliga mängden. Du har två olika möjligheter att starta programmeringen av dryckesmängden: med någon av knapparna för kaffe, när du gör en kopp kaffe eller när du väljer Dryckesmängd i menyn Parameter. Ändra mängden under tiden du gör en kopp kaffe Anpassa mängden för espresso och kaffe ^ Ställ den kopp du vill använda under tappen. ^ Tryck på eller tills ändra visas i displayen. Den önskade drycken bereds. Först när spara visas i displayen kan du också spara mängden. ^ När koppen är fylld enligt dina önskemål trycker du på OK. Från och med nu kommer kaffet eller espresson att göras enligt den programmerade mängden. Om vattenbehållaren blir tom under beredningen så avbryts mängdprogrammeringen. Mängden sparas då inte. Tips: För att avbryta processen Ändra mängden dryck så trycker du på dryckesknappen igen eller på knappen för Ytterligare program. 30

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 768 830

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 10 022 710

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin CVA 6401 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin

Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv SE M.-Nr. 10 296 600 Transportförpackning och hantering av

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 462 180 Transportförpackning och hantering av

Läs mer

Bruksanvisning. Espressomaskin CVA 5060 CVA 5068

Bruksanvisning. Espressomaskin CVA 5060 CVA 5068 Bruksanvisning Espressomaskin CVA 5060 CVA 5068 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan espressomaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på espressomaskinen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kaffemaskin för inbyggnad

Bruks- och monteringsanvisning Kaffemaskin för inbyggnad Bruks- och monteringsanvisning Kaffemaskin för inbyggnad Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv SE M.-Nr. 10 214 010 Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 526 360 Transportförpackning och hantering av

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Z6 Det viktigaste i korthet

Z6 Det viktigaste i korthet Z6 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning Z6. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Du kan när

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

E6/E60 Det viktigaste i korthet

E6/E60 Det viktigaste i korthet E6/E60 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning E6/E60. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Sköljning

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

Bruksanvisning ENA Micro 5

Bruksanvisning ENA Micro 5 de en fr it es pt Bruksanvisning ENA Micro 5 ru 1 Innehållsförteckning Din ENA Micro 5 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee.

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee. CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips S A passion for coffee. 1 S A Display L Servicedörr B Vänstervred M Fack för färdigmalet C Högervred N Slaskbricka D Bönsymbol

Läs mer

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet «Boken om IMPRSSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion «IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet» försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA S9 One Touch Det viktigaste i korthet»boken om IMPRSSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion»imprssa S9 One Touch Det viktigaste i korthet«försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning GIGA

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Mivita. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Mivita. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Mivita Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: Du måste spara kaffebryggarens

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Bruksanvisning ENA Micro 1

Bruksanvisning ENA Micro 1 de en fr sv Bruksanvisning ENA Micro 1 ru Innehållsförteckning Din ENA Micro 1 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 208 1 Beskrivning av maskinen 209 2 Säkerhetsanvisningar 210 3 Installation 210 4 Förberedelser 211 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 4.2 Påfyllning av behållaren för kaffebönor 211 4.3 Första igångsättningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI ESAM 3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in.

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in. 2008/2009 surpresso EQ.7 Helautomatiska kaffemaskiner Framtiden flyttar in. En ny stjärna är född. Nya Siemens EQ.7 lyfter din kaffestund till nya höjder. Fulländad arom och oöverträffat mjölkskum ger

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN Funktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare 2. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 3. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 4. Knapp för hett vatten 5. Indikatorlampa

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Din manual GAGGENAU CM250110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3552978

Din manual GAGGENAU CM250110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3552978 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN Följande termer används

Läs mer

BESKRIVNING AV MASKINEN

BESKRIVNING AV MASKINEN S Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV MASKINEN (se figur på sid. 3) Följande

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare och Indikatorlampa 2. Tryckknapp för bryggning och hett vatten (pump) 3. Indikatorlampa för rätt temperatur 4. Tryckknapp

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Bruksanvisning IMPRESSA J9.4 One Touch TFT

Bruksanvisning IMPRESSA J9.4 One Touch TFT Bruksanvisning IMPRSSA J9.4 One Touch TFT Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD: s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Tryckknapp för bryggning Tryckknapp för bryggning Överfyllningsskydd (hål i vattentanken)

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Boken om IMPRESSA C9 One Touch

Boken om IMPRESSA C9 One Touch Boken om IMPRESSA C9 One Touch»Boken om IMPRESSA«har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Från / Till indikatorlampa Strömbrytare för ånga

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk Bruksanvisning till kaffebryggare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för kaffebryggaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Innehållsförteckning. Din Z6

Innehållsförteckning. Din Z6 Bruksanvisning Z6 Innehållsförteckning Din Z6 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning 10 JURA på Internet...10 Uppställning

Läs mer

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual Använda maskinen för första gången Sätt på huvudströmbrytaren (1) baktill på maskinen Fyll på kaffebönor Tryck igång maskinen med På/Av-knappen Displaytext: SPRACHE

Läs mer

Milk Island Bruks- och skötselanvisning

Milk Island Bruks- och skötselanvisning Milk Island Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 Copyright Adesso AB 2008 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS RI 9747. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar URNBRYGGARE PERCOSTAR 6, 12, 15 4157250, 4157252, 4157254 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelska anvisningar Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT...1 2. TEKNISKA DATA...1

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer