Bruksanvisning Kaffemaskin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Kaffemaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr

2 Transportförpackning och hantering av uttjänad kaffemaskin Transportförpackning Emballaget skyddar kaffemaskinen mot transportskador. Spara originalförpackningen och frigoliten för att på ett säkert sätt kunna transportera kaffemaskinen vid eventuellt senare tillfälle. Dessutom är det viktigt att spara originalförpackningen om kaffemaskinen skulle behöva servas. Hantering av uttjänad kaffemaskin Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade kaffemaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade kaffemaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehållsförteckning Transportförpackning och hantering av uttjänad kaffemaskin...2 Säkerhetsanvisningar och varningar....5 Tillbehör...12 Beskrivning av kaffemaskinen...13 Display och knappar...14 Första idrifttagning...15 Innan du använder kaffemaskinen första gången...15 Koppla in kaffemaskinen för första gången Vattenhårdhet...16 Användning...17 Fylla på vatten...18 Fylla på kaffebönor...19 Koppla in och stänga av kaffemaskinen...20 Ställa in tappen på rätt höjd...21 Göra drycker Espresso eller kaffe...22 Dubbla koppar Avbryta beredning...23 Kaffe bryggt på kaffepulver...23 Fylla på kaffepulver Göra kaffe av pulver...24 Drycker med mjölk Anvisningar för mjölkbehållaren i rostfritt stål...26 Kaffenjutning enligt dina önskemål...27 Malgrad...27 Visa och ändra parametrarna för en dryck...28 Malmängd...28 Bryggningstemperatur Förbryggning...29 Dryckesmängd...30 Ändra mängden under tiden du gör en kopp kaffe Ändra dryckesmängd i menyn Parameter...31 Inställningar...32 Välja menyn Inställningar Ändra och spara inställningar...32 Översikt över möjliga inställningar Språk

4 Innehållsförteckning Tid...34 Timer...34 Ecoläge...35 Info (visa information)...35 Spärra kaffemaskinen (driftspärr )...36 Vattenhårdhet...36 Ljusstyrka display...36 Fabriksinställning...36 Demoläge (butik) Rengöring och skötsel...37 Överblick...37 Genomspolning av kaffemaskinen...38 Mjölkledningarna...39 Tapp med integrerad cappuccinatore...41 Mjölkbehållare...42 Vattenbehållaren...43 Avrinningsgaller...43 Uppsamlingskärl och sumpbehållare...44 Bönbehållare och kaffepulverbehållare Bryggenheten...45 Ta ut bryggenheten och rengör den för hand...45 Avfetta bryggenheten...47 Kaffemaskinens front...48 Avkalka kaffemaskinen...49 Hur man klarar av mindre fel själv...51 Transportera kaffemaskinen Tömma allt vatten ur systemet...60 Förpacka kaffemaskinen...60 Miele service och garanti...61 Spara energi...62 Elanslutning...63 Uppställningsanvisningar...64 Kaffemaskinens mått Tekniska data...66 Adresser

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna kaffemaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda kaffemaskinen. Det är viktigt att göra eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. I och med det undviker du olyckor och skador på kaffemaskinen.miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. Användningsområde ~ Kaffemaskinen är avsedd att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer. ~ Kaffemaskinen är inte avsedd att användas utomhus. ~ Kaffemaskinen ska endast användas för hushållsbruk för beredning av espresso, cappuccino, latte macchiato och liknande. All annan användning är otillåten. ~ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda kaffemaskinen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda kaffemaskinen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet, Barns hud är känsligare än vuxnas och reagerar därför kraftigare på höga temperaturer. Hindra därför barn från att röra heta delar på kaffemaskinen eller att hålla händer eller armar under tapparna. ~ Ställ kaffemaskinen utom räckhåll för barn. ~ Barn under åtta år ska hållas borta från kaffemaskinen och elkabeln. ~ Barn från åtta år och uppåt får endast använda kaffemaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. ~ Barn får inte rengöra eller utföra service på kaffemaskinen utan uppsikt. ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av kaffemaskinen och låt dem inte leka med den. ~ Tänk på att espresso och kaffe inte är drycker för barn. ~ Risk för kvävning! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera att kaffemaskinen inte har några synliga skador innan du ställer upp den. Ta aldrig en skadad kaffemaskin i bruk eftersom det kan innebära fara för användaren. ~ Innan kaffemaskinen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på kaffemaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på kaffemaskinen. ~ Kaffemaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. ~ Grenuttag eller förlängningskablar garanterar inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte kaffemaskinen till elnätet med sådana. ~ Dra ut stickproppen på en gång om du skulle se att kaffemaskinen är skadad på något sätt eller om du känner att det luktar rök. ~ Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter. ~ Tänk också på att sladden inte ska hänga ner på golvet. Du kan snubbla på den och kaffemaskinen kan då gå sönder. ~ Kaffemaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Använd endast kaffemaskinen vid en rumstemperatur mellan +10 C och +38 C. ~ Risk för överhettning! Se till att kaffemaskinen är tillräckligt ventilerad. Täck inte över kaffemaskinen med trasor eller liknande när den är igång. ~ Om kaffemaskinen står bakom en stängd skåplucka får den bara användas när luckan är öppen. Stäng inte luckan medan kaffemaskinen är igång. ~ Skydda kaffemaskinen mot vattenstänk. ~ Reparationer endast får utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren. ~ Garantianspråk går förlorade om kaffemaskinen repareras av andra än av Miele auktoriserad service. ~ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. ~ Vid installation och reparation måste kaffemaskinen var skild från elnätet. Kaffemaskinen är skild från elnätet i något av följande fall: När stickproppen är utdragen. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till kaffemaskinen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är helt urskruvade. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Stäng av kaffemaskinen om du inte ska använda den under en längre period, exempelvis under semester. ~ Använd bara originaldelar från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls. Användning,Var försiktig! Du kan bränna och skålla dig om du kommer åt kaffetappen. Vätskorna och ångan är väldigt varma. ~ Tänk på följande: Håll inte handen eller armen under tappen medan varma drycker eller ånga kommer ut. Rör inte kaffemaskinens varma delar. Dysorna kan läcka varma vätskor eller ånga. Det är därför viktigt att den integrerade cappuccinatoren är ren och korrekt monterad. Även vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt. Var därför försiktig när du tömmer uppsamlingskärlet. ~ Rengör kaffemaskinen ordentligt innan du använder den första gången (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Beakta följande när det gäller vattnet du använder: Fyll endast på kallt och färskt dricksvatten i vattenbehållaren. Varmt eller hett vatten kan förstöra kaffemaskinen. Fyll på vatten varje dag för att undvika att det bildas bakterier. Använd inte mineralvatten. Gör du det kalkar kaffemaskinen igen och kan bli förstörd. Använd inte vatten som gått genom omvända osmosanläggningar. ~ I bönbehållaren ska bara rostade kaffebönor fyllas på. Fyll inte på behållaren för kaffebönor med pulverkaffe eller bönor som innehåller olika typer av tillsatser. ~ Fyll inte på kaffemaskinen med kaffebönor som på något sätt behandlats med socker. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i kaffemaskinen. Socker förstör nämligen kaffemaskinen. ~ Häll bara i malt kaffe eller en rengöringstablett i behållaren för kaffepulver. Med hjälp av rengöringstabletter kan du avfetta bryggenheten. ~ Använd alltid bara mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller mycket socker fastnar i mjölksystemet. ~ Om du använder animalisk mjölk ska du endast använda pastöriserad mjölk. ~ Håll inga brinnande drinkblandningar under kaffetapparna. Plastdelarna kan fatta eld och smälta. ~ Ha inga öppna lågor som till exempel ett ljus, på eller bredvid kaffemaskinen. Kaffemaskinen kan börja brinna. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Tänk på följande när du rengör kaffemaskinen: Stäng av kaffemaskinen med strömbrytaren innan du ska rengöra den. Rengör kaffemaskinen och mjölkbehållaren (ytterligare information hittar du i avsnittet "Rengöring och skötsel") varje dag. Tänk på att rengöra mjölkledningarna och andra delar som kommer i kontakt med mjölk ordentligt. Mjölk innehåller naturligt bakterier som förökar sig snabbt vid otillräcklig rengöring. Det är inte speciellt hälsosamt att få i sig gamla rester som suttit i kaffemaskinen. Använd inte ångrengörare. Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. ~ Avkalka kaffemaskinen regelbundet, beroende på vattenhårdhet, med Mieles avkalkningstabletter. Avkalka kaffemaskinen oftare om du har väldigt kalkhaltigt vatten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att kaffemaskinen inte har kalkats av tillräckligt ofta, att fel avkalkningsmedel har använts eller att medlet har doserats fel. ~ Ta bort fett regelbundet från bryggenheten med Mieles rengöringstabletter. Beroende på fetthalten i den använda kaffesorten kan bryggenheten bli igensatt snabbare. ~ Espresso- och kaffesump ska kastas i matavfallet eller på komposten, inte i diskhon. Det kan bli stopp. ~ Använd inte kaffemaskinen för att rengöra andra föremål. 11

12 Tillbehör Följande tillbehör, beroende på modell, medföljer: Kaffeskopa för att dosera kaffepulver. Rengöringstabletter för att avfetta bryggenheten (startset) Avkalkningstabletter för att avkalka vattenledningarna (startset) Testremsor för att fastställa vattenhårdhet Rengöringsborste för att rengöra mjölkledningen. Passande till kaffemaskinen har Miele flera olika tillbehör och rengöringsmedel. Mjölkbehållare i rostfritt stål MB- CM håller mjölken kall längre (volym 0,5 l) Mikrofibertrasa för att ta bort fingeravtryck och lättare smuts. Rengöringsmedel för mjölkledningarna för att rengöra mjölksystemet Rengöringstabletter för att avfetta bryggenheten Avkalkningstabletter för att avkalka vattenledningarna Du kan beställa dessa produkter och även andra tillbehör via internet på eller hos Mieles reservdelsavdelning och hos Mieles återförsäljare. 12

13 Beskrivning av kaffemaskinen a Strömbrytare b Manöverpanel c Vattenbehållare d Pulverbehållare e Behållare för bönor f Inställning av malgrad (bakom serviceluckan) g Bryggenhet (bakom serviceluckan) h Tapp med integrerad cappuccinatore i Parkeringsläge för mjölkledningen (bakom serviceluckan) j Uppsamlingskärl med lock och sumpbehållare k hållare för mjölkledningen l hållare för uppsamlingskärlet m Mjölkbehållare (ingår inte i leveransen) 13

14 Display och knappar a Knapp Till/Från b Dryckesknappar c Display d Tillbaka e Pilknappar ) f OK g Optiskt gränssnitt h LED i Menyer j Parameter k två koppar Koppla in och stänga av kaffemaskinen. Beredning av Espresso Kaffe Cappuccino Latte macchiato Information om aktuell process eller status. För att komma tillbaka till den näst högsta menyn och för att avbryta processer. Visa fler valmöjligheter i displayen och markera ett val. Bekräfta meddelanden i displayen och spara inställningar. (endast för Miele service) pulserande ljus när kaffemaskinen är inkopplad men displayen är svart Ytterligare drycker som caffè lungo, caffè latte, varm mjölk och mjölkskum. Inställningar Ändra inställningar till drycker Göra två koppar av en dryck. 14

15 Första idrifttagning Läs bruksanvisningen ordentligt innan du börjar använda kaffemaskinen så att du vet hur den fungerar. Innan du använder kaffemaskinen första gången ^ Ställ upp kaffemaskinen och ta bort eventuell skyddsfilm (se avsnittet "Uppställningsanvisning"). Rengör kaffemaskinen ordentligt (se avsnittet "Rengöring och skötsel") innan du fyller på vatten och kaffebönor. ^ Anslut kaffemaskinen till elnätet (se avsnittet "Elanslutning"). Koppla in kaffemaskinen för första gången Strömbrytaren på vänstra sidan av kaffemaskinen står på I. Språk ^ Tryck på pilknapparna tills önskat språk är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills önskat land är markerat. Inställningen sparas. Tid ^ Tryck på pilknapparna tills aktuell timme visas i displayen. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills aktuellt antal minuter visas i displayen. Tryck på OK. Inställningen sparas. Sedan visas meddelandet Det första idrifttagandet är utfört i displayen. I displayen visas Fyll på vattenbehållaren och sätt in den. ^ Fyll på färskt, kallt dricksvatten i vattenbehållaren. TIPS: Läs vidare i bruksanvisningen för att anpassa kaffemaskinen till dina egna önskemål och för få reda på hur den fungerar. När kaffemaskinen är ansluten till elnätet visas meddelandet Miele - Willkommen i displayen. 15

16 Första idrifttagning Vattenhårdhet Vattnets hårdhetsgrad anger hur mycket kalk vattnet innehåller. Ju mer kalk som finns i vattnet, desto hårdare är vattnet och desto oftare måste kaffemaskinen kalkas av. Kaffemaskinen mäter den förbrukade mängden vatten och ånga. Beroende på vilken vattenhårdhet som har ställts in kan antalet koppar som kan bryggas variera innan maskinen behöver kalkas av. Ställ in vattenhårdheten efter den lokala vattenhårdhetsgraden så att kaffemaskinen kan fungera felfritt och inte tar skada. Kaffemaskinen kommer då i displayen att upplysa dig om när du måste göra en avkalkning. Fyra olika hårdhetslägen kan ställas in: Vattenhårdhet 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) ö 21 dh (ö 3,7 mmol/l) Hårdhetsområde Inställning (hårdhetsgrad) Mjukt Mjukt 1 Medel Medel 2 hårt hårt 3 hårt Mycket hårt 4 Fastställa vattenhårdhet Du kan själv fastställa vattnets hårdhetsgrad med hjälp av den medföljande testremsan. Du kan även kontakta vattenleverantören eller din kommun för att få reda på den lokala vattenhårdheten. ^ Doppa testremsan i vatten i ungefär 1 sekund och skaka därefter av vattnet från remsan. Efter cirka 1 minut kan resultatet avläsas. Nu kan du ställa in hårdhetsgrad på kaffemaskinen. Ställ in vattenhårdhet ^ Tryck på. ^ Tryck på pilknapparna tills Vattenhårdhet är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills Vattenhårdhet är markerat. Tryck på OK. ^ Tryck på pilknapparna tills önskad hårdhetsgrad är markerad. Inställningen sparas. 16

17 Användning Du använder kaffemaskinen genom att trycka på de olika touchknapparna. Du är i dryckesmenyn när följande visas i displayen: Miele Välja dryck Om du vill göra ett val ^ trycker du på pilknapparna och tills önskat val är markerat. För att bekräfta ^ trycker du på OK. Lämna meny eller avbryta en funktion För att lämna aktuell meny Tryck på en av dryckesknapparna för att göra en dryck. Menyn Ytterligare drycker hittar du i menyerna. ^ trycker du på. Om du inte trycker på någon knapp på ett litet tag går kaffemaskinen tillbaka till dryckesmenyn. Välja en meny och hitta i en meny Tryck på knappen för menyn du vill välja. I respektive meny kan du starta beredningar eller ändra inställningar. Inställningar Sprache J Tid Timer En liggande stapel till höger i displayen visar om det följer några ytterligare val eller text. Du kan visa detta med hjälp av pilknapparna. Med hjälp av bocken ser du vilken inställning som är vald. 17

18 Fylla på vatten En bra vattenkvalitet är förutom val av kaffebönorna väldigt viktigt för att få en god kopp kaffe eller espresso. OBS! Bakterier kan bildas och leda till infektioner. Därför är det viktigt att du fyller på nytt vatten varje dag. Hett eller varmt vatten eller andra vätskor ska skada kaffemaskinen. Fyll inte på mineralvatten i vattenbehållaren. Kaffemaskinen kan då kalka igen och gå sönder. ^ Tryck till höger på locket. ^ Använd handtaget på vattenbehållaren och lyft upp den. ^ Fyll på kallt, färskt dricksvatten i vattenbehållaren upp till markeringen max. ^ Sätt in vattenbehållaren. Tips: Om vattenbehållaren sitter lite för högt eller snett så kan du kontrollera om avställningsytan på behållaren är smutsig. Avloppsventilen kan bli otät. Rengör i sådana fall avställningsytan. 18

19 Fylla på kaffebönor Om du vill ha kaffe eller espresso som för varje kopp bryggs på nymalda rostade kaffebönor så fyller du på bönor i behållaren för bönor. Vill du hellre ha kaffe bryggt på kaffepulver fyller du på kaffepulver i behållaren för pulver. OBS! Kvarnen kan gå sönder! Fyll bara på rostade kaffebönor i bönbehållaren. Fyll inte på kaffepulver i bönbehållaren. OBS! Socker förstör kaffemaskinen! Fyll inte på kaffebönor med socker, karamell eller liknande. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i bönbehållaren. ^ Ta bort aromalocket till bönbehållaren. ^ Fyll på med kaffebönor. ^ Sätt på locket. TIPS: Fyll bara på så mycket kaffebönor som går åt på ett par dagar. Kaffet tappar mycket av sin arom när det kommer i kontakt med luft. 19

20 Koppla in och stänga av kaffemaskinen Koppla in kaffemaskinen Strömbrytaren på vänstra sidan av kaffemaskinen står på I. ^ Tryck på knappen för Till/Från. När du kopplar in kaffemaskinen värms den upp och spolar igenom ledningarna. Om kaffemaskinen har en temperatur på över 60 C aktiveras inte genomspolningen. Välj beredning när det står Välj dryck i displayen. Om du inte trycker på någon knapp eller om du inte kör något skötselprogram kommer displayen att stängas av efter cirka 7 minuter för att spara energi. LED-belysningen kommer lysa pulserande medan kaffemaskinen är inkopplad. För att väcka upp kaffemaskinen igen trycker du bara på någon av touchknapparna. Stänga av kaffemaskinen ^ Tryck på knappen för Till/Från. Efter att du har gjort en kopp kaffe kommer kaffeledningarna att spolas igenom innan kaffemaskinen stängs av. Efter att du har gjort en kopp med mjölk i kommer följande visas i displayen: Sätt mjölkledningen i uppsamlingskärlet. När du har gjort det ^ trycker du på OK. Om inte mjölkledningen spolas igenom innan kaffemaskinen stängs av måste detta göras när kaffemaskinen startas nästa gång. Om kaffemaskinen ska stå oanvänd under en längre tid: Om kaffemaskinen inte ska användas under en längre tid: ^ Töm uppsamlingskärlet, sumpbehållaren och vattenbehållaren. ^ Rengör alla delar ordentligt, även bryggenheten. ^ Stäng av kaffemaskinen på strömbrytaren. Den inställda tiden sparas inte och måste ställas in på nytt nästa gång du startar den. 20

21 Ställa in tappen på rätt höjd Du kan ställa in tappen efter hur höga kopparna och glasen som du använder är. Genom att anpassa höjden på tappen blir inte kaffet eller espresson kall så snabbt och creman bibehålls längre. ^ Dra ner tappen till kanten på koppen eller ^ skjut upp tappen så att koppen passar att ställa under. 21

22 Göra drycker Espresso eller kaffe Dubbla koppar Du kan göra dubbla koppar espresso eller kaffe samtidigt, antingen i en kopp eller i två koppar. För att fylla två koppar samtidigt ^ Ställ en kopp under tappen. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Espresso Kaffe i Ytterligare drycker: Caffé lungo Den önskade kaffedrycken rinner sedan ur tappen ner i koppen. Häll bort de två första kaffeberedningarna så att kafferesterna från fabrikstesten försvinner ur systemet. ^ ställer du en kopp under varje tapp. ^ Tryck på. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Ur tappen rinner två koppar av önskad kaffedryck. Tips: Om du inte trycker på någon av knapparna för kaffe på en stund kommer valet Dubbel beredning att återställas. 22

23 Göra drycker Avbryta beredning För att avbryta beredningen ^ tryck en gång till på den upplysta knappen för drycker eller för drycker ur Ytterligare drycker. Tips: När Stopp visas i displayen kan du också avbryta beredningen med OK. Vid beredning av kaffespecialiteter med mjölk eller dubbla koppar av en dryck kan du avbryta de olika komponenterna separat. ^ Tryck på OK. Kaffemaskinen avbryter beredningen. Kaffe bryggt på kaffepulver För att göra kaffe eller espresso av redan malda kaffebönor, fyller du på kaffepulver skopvis i pulverbehållaren. På så vis kan du också brygga kaffe utan koffein även om du har kaffebönor som innehåller koffein i behållaren för bönor. Kaffemaskinen känner automatiskt av när du fyller på kaffepulver i pulverbehållaren. Du kan bara brygga en kopp kaffe eller espresso åt gången med kaffepulver. 23

24 Göra drycker Fylla på kaffepulver Använd den medföljande kaffeskopan för att dosera kaffepulver. Fyll inte på mer än en struken skopa kaffepulver i pulverbehållaren. Om det är för mycket kaffepulver i pulverbehållaren kan bryggenheten inte pressa kaffepulvret. Kaffemaskinen använder allt kaffepulver som du har fyllt på till nästa kaffeberedning. ^ Öppna pulverbehållaren. Göra kaffe av pulver Om du vill göra kaffe av kaffepulver ^ väljer du ja och trycker OK. Nu kan du välja kaffesort. ^ Ställ en kopp under tappen. ^ Välj önskat kaffe. Den önskade kaffedrycken bereds. Om du inte vill göra kaffe bryggt på pulver. ^ välj nej och tryck OK. Kaffepulvret hamnar i sumpbehållaren. Om du inte väljer någon kaffedryck inom cirka 15 sekunder, hamnar kaffepulvret i sumpbehållaren. ^ Häll i en struken skopa kaffepulver i pulverbehållaren. ^ Stäng behållaren. I displayen visas Bereda pulverkaffe? 24

25 Göra drycker Drycker med mjölk,var försiktig! Du kan bränna och skålla dig om du kommer åt kaffetappen. Använda mjölk från mjölkförpackningar Mjölkledningen för mjölk ur mjölkförpackningar hittar du bakom luckan. Använd alltid mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller mycket socker fastnar i mjölkledningarna och kaffemaskinen kan gå sönder. Om du väljer en kaffespecialitet med mjölk kommer kaffemaskinen att värmas upp. I tappen värms mjölken upp med ånga och skummas sedan till mjölkskum. Om du inte har gjort någon kaffe med mjölk på en längre tid så spola igenom mjölkledningen innan du gör den första koppen. På så vis blir du av med eventuella bakterier i mjölkledningen. Du kan välja mellan olika kaffespecialiteter med mjölk. Cappuccino består av ungefär två tredjedelar mjölkskum och en tredjedel espresso. Latte macchiato består av en tredjedel vardera av varm mjölk, mjölkskum och espresso. Caffe latte består av varm mjölk och kaffe. Lika enkelt kan du får varm mjölk och mjölkskum. Tips: Bara med kall mjölk ( 13 C) kan du göra ett riktigt bra mjölkskum. ^ Sätt i mjölkledningen i tappen. ^ Ställ en behållare med mjölk till höger bredvid kaffemaskinen. 25

26 Göra drycker ^ Låt mjölkledningen hänga ner i mjölken. Tänk på att mjölkslangen hamnar tillräckligt djupt ner i mjölken. Göra drycker med mjölk ^ Ställ en en lämplig kopp eller ett lämpligt glas under tappen. ^ Tryck på touchknappen för önskad dryck. Cappuccino Latte macchiato under Ytterligare program: Caffè latte, Varm mjölk, Mjölkskum Den önskade drycken bereds. Anvisningar för mjölkbehållaren i rostfritt stål (extra tillbehör, ingår inte i leveransen) Mjölkbehållaren i rostfritt stål håller mjölken kall under en längre tid. Med kall mjölk under ( 13 C) får du ett riktigt bra mjölkskum. ^ Sätt fast det rostfria röret på insidan av locket. Tänk på att den sneda sidan ska peka neråt. ^ Fyll mjölkbehållaren till max 2 cm under kanten och sätt sedan på locket. ^ Sätt nu fast mjölkslangen med den rostfria delen på ovansidan av locket så att det snäpper fast. ^ Ställ mjölkbehållaren till höger om kaffemaskinen och sätt i mjölkslangen i tappen. 26

27 Kaffenjutning enligt dina önskemål Du kan anpassa kaffemaskinen optimalt till den kaffesort som du använder. Du kan ändra malmängden, ställa in bryggningstemperatur eller välja Förbryggning i menyn Dryckesparametrar. Du kan ändra parametrarna för alla kaffespecialiteter helt individuellt. Dessutom kan du ställa in malgraden optimalt till kaffesorten som används. Malgrad När kaffepulvret har rätt malgrad rinner kaffet eller espresson jämnt ner i koppen och får en fin crema. Den perfekta creman har en hasselnötsbrun färg. På följande kännetecken ser du om du måste ändra malgrad: Malgraden är för grovt inställd om espresson eller kaffet rinner ner väldigt snabbt i koppen creman är väldigt ljus och tunn. Minska malgraden för att mala kaffebönorna finare. Malgraden är för fint inställd om espresson eller kaffet bara droppar ner i koppen creman är mörkbrun Öka malgraden för att mala bönorna grövre. Tänk på följande för att inte skada kvarnen: Ändra malgraden med endast ett läge i taget. Mal sedan en omgång bönor och ändra efter det malgraden ett läge till. ^ Öppna luckan. ^ Vrid malgradsspaken i kaffemaskinen maximalt en nivå åt vänster (finare malning) eller åt höger (grövre malning). ^ Stäng luckan. ^ Gör en kaffedryck. Därefter kan du ändra malgraden igen. Den ändrade malgraden aktiveras först vid den andra omgången kaffe som bryggs. 27

28 Kaffenjutning enligt dina önskemål Visa och ändra parametrarna för en dryck ^ Tryck på. Knappen lyser. ^ Välj önskad dryck och bekräfta med knappen OK. De aktuella inställningarna för malmängd, bryggningstemperatur och förbryggning visas för denna dryck. Malmängd Kaffemaskinen kan mala och brygga mellan 6-14 g kaffe per kopp. Ju mer kaffepulver som bryggs, desto starkare bli kaffet ellerespresson. På följande kännetecken ser du om du måste ändra malgrad: Malmängden är för liten om espresson eller kaffet rinner ner väldigt snabbt i koppen creman är väldigt ljus och tunn. espresson eller kaffet smakar blaskigt. Ställ in malmängden på mer finmalet så att mer kaffepulver används till bryggningen. Malmängden är för fin när espresson eller kaffet bara droppar ner i koppen creman är mörkbrun espresson eller kaffet smakar bittert. Minska malmängden så att mindre kaffepulver används till bryggning. ^ Välj Malmängd och tryck på OK. 28 ^ Tryck på pilknapparna för att ändra malmängden. Tryck på OK. Inställningen sparas. Bryggningstemperatur Den idealiska bryggningstemperaturen beror på vilken kaffesort som används om det är espresso eller kaffe som bryggs lufttrycket. Om kaffemaskinen exempelvis befinner sig över meter över havet måste bryggningstemperaturen ställas in på låg temperatur. Detta eftersom det lägre lufttrycket gör att vattnet sjuder redan vid lägre temperaturer. Det finns fem bryggningstemperaturer att välja på. Tips: Alla kaffesorter tål inte höga temperaturer. Vissa sorter är känsliga och reagerar så att det kan påverka både crema och smak. ^ Välj Bryggningstemperatur och tryck på OK. ^ Välj önskad temperatur och tryck OK igen. Inställningen sparas.

29 Förbryggning Vid Förbryggning fuktas kaffepulvret först med lite hett vatten efter malningen. Resterande vattenmängd pressas genom det fuktade kaffepulvret efter en kort stund. Aromerna utvecklas då bättre. Du kan ställa in en kort eller en lång förbryggning eller helt stänga av funktionen Förbryggning. Vid leverans av kaffemaskinen är förbryggningen avaktiverad. ^ Välj Förbryggning och tryck OK. ^ Välj önskad inställning och bekräfta med OK. Inställningen sparas. Kaffenjutning enligt dina önskemål 29

30 Dryckesmängd Smaken på kaffet beror förutom sorten på kaffebönorna också på mängden vatten som används. Du kan anpassa mängden vatten till alla kaffespecialiteter och även anpassa mängden hett vatten till storleken på koppen och kaffesorter du använder. För kaffespecialiteter med mjölk kan du, förutom espresso- och kaffemängd, även anpassa mjölk och mjölkskum till dina önskemål. Du kan dessutom bestämma mängden för varm mjölk och mjölkskum. För varje dryck finns en maximalt möjlig mängd som kan programmeras. När denna är uppnådd, stoppas beredningen. Då sparas den maximalt möjliga mängden. Du har två olika möjligheter att starta programmeringen av dryckesmängden: med någon av knapparna för kaffe, när du gör en kopp kaffe eller när du väljer Dryckesmängd i menyn Parameter. Ändra mängden under tiden du gör en kopp kaffe Anpassa mängden för espresso och kaffe ^ Ställ den kopp du vill använda under tappen. ^ Tryck på eller tills ändra visas i displayen. Den önskade drycken bereds. Först när spara visas i displayen kan du också spara mängden. ^ När koppen är fylld enligt dina önskemål trycker du på OK. Från och med nu kommer kaffet eller espresson att göras enligt den programmerade mängden. Om vattenbehållaren blir tom under beredningen så avbryts mängdprogrammeringen. Mängden sparas då inte. Tips: För att avbryta processen Ändra mängden dryck så trycker du på dryckesknappen igen eller på knappen för Ytterligare program. 30

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning Ångkokare HBC24D5.. [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... Säkerhetsanvisningar... Skadeorsaker...4 Din nya enhet... 4 Kontroller...4 Ugnsfunktioner...5 Ugnsutrymme...5

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer