Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK"

Transkript

1 Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

2 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN... 8 INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNING AV KAFFESTYRKA LÄGESJUSTERING AV DROPPSKÅLEN INSTÄLLNING AV KVARNEN KAFFE OCH HETT VATTEN ATT BRYGGA KAFFE HETT VATTEN CAPPUCCINO AVKALKNING RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRING OCH UNDERHÅLL UNDER DRIFT RENGÖRING RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN FELSÖKNING TEKNISKA DATA... 25

3 3 Copyright Adesso AB 2007 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande från Adesso AB. Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom kopiering, tryckning, överföring till datamedia, överföring på Internet etc. Adesso AB Förrådsvägen 6, Lidingö Tel E-post:

4 4 BESKRIVNING Kopphylla Bönbehållare Lock till bönbehållare Kontrollpanel Huvudströmbrytare E-Plus system Kaffeutlopp Servicedörr Sumplåda Vred för ånga/hett vatten Slasklåda med galler Bryggrupp Ångrör Vattentank Sumplåda Anslutning för nätsladd TILLBEHÖR Nätsladd Nyckel för kvarninställning (malningsgrad) Aqua Prima vattenfilter Smörjfett till bryggrupp

5 INSTALLATION 5 STARTA MASKINEN Kontrollera att huvudströmbrytaren står i läge OFF (maskinen avslagen). Ta av locket till bönbehållaren. Fyll behållaren med kaffebönor. Sätt tillbaka locket och tryck ner det helt. Ta bort vattentanken. Vi rekommenderar att vattenfiltret Aqua Prima installeras (se sid 7). Fyll tanken med kallt friskt vatten. Fyll inte över max-indikeringen. Sätt tillbaka tanken. Anslut nätsladden till maskinen och sedan ett väggutag. Sätt igång maskinen genom att trycka in huvudströmbrytaren. Maskinen genomför då en intern test

6 6 INSTALLATION Placera en behållare under ångröret. Vrid ångvredet till positionen märkt Vänta till ett jämnt vattenflöde kommer ur maskinen. Vrid ångvredet tillbaka till dess viloposition ( ). Ta bort behållaren. Maskinen är nu klar att använda. När maskinen kommit upp till sin arbetstemperatur kommer den att utföra en sköljning av interna delar. En mindre mängd vatten kommer att rinna ut och indikatorerna kommer att växlande lysa upp moturs. Låt alltid maskinen slutföra denna process.

7 7 AQUA PRIMA - VATTENFILTER Aqua Prima är ett vattenfilter som levereras med maskinen. Det förbättrar kvaliteten på vattnet och förlänger även maskinens livslängd. Installera enligt anvisningarna nedan. Ta ut filtret ur dess förpackning. Ställ in nuvarande månad. Sätt in filtret i vattentanken. Tryck ner det tills det klickar fast. Fyll tanken med kallt friskt vatten och låt den stå i 30 minuter. Byt sedan till friskt kallt vatten. Placera en behållare under ångröret. Töm vattentanken genom att använda funktionen för hett vatten (se sid 13) Fyll vattentanken igen. Maskinen är nu klar att använda.

8 8 KONTROLLPANELEN Indikator för för sumplåda tänd: visar att sumplådan måste tömmas. Sumplådan ska endast tömmas när maskinen är tillslagen (se steg 1 och 2 på sidan 20) Vred för kaffedosering (se sid 10) Kaffeknapp: ett tryck på knappen: enkel kaffe vald två tryck på kanppen: dubbel kaffe vald Knapp för hett vatten: till: ångläge valt från: hett vatten valt Indikator för avkalkning: blinkande: maskinen måste avkalkas (se sid 17) Om indikatorerna och blinkar omväxlande, ska maskinen stängas av helt. Vänta sedan ca 30 sekunder och slå sedan på maskinen igen. Ta ut och rengör bryggruppen noga (se sid 22). Skulle samma indikering fortfarande visas, bör maskinen lämnas in för service.

9 9 Maskinen klar: fast ljus: indikerar att maskinen är klar att använda blinkande ljus: indikerar att maskinen är under uppvärmning snabbt blinkande ljus: maskinen för varm, öppna vattenvredet Larmindikator: fast sken, indiker något av följande: kaffebönorna slut, vattentaken tom eller slasklådan full (töm i detta fall både slasklådan och sumpbehållaren). långsam blink, indikerar något av följande: bryggruppen ej insatt, sumplådan ej insatt, locket till bönbehållaren saknas, servicedörren öppen eller ångvredet i felaktigt läge. snabb blink: luft i maskinens vattensystem

10 10 INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNING AV KAFFESTYRKA Maskinens E-Plus system är konstruerat för att ge kaffet önskad intensitet. Vrid bara på vredet och kaffet varierar från mild till starkare intensitet. E_PLUS SYSTEMET E-Plus systemet bestämmer intensiteten på det bryggda kaffet. Detta sker genom ställa in hur snabbt vattnet rinner igenom det malda kaffet. Intensiteten kan även ändras under pågående bryggning. Normalt kaffe Milt kaffe Starkt kaffe LÄGESJUSTERING AV DROPPSKÅLEN Droppskålens läge kan justeras i höjdläge. Dra ut handtaget under droppskålen och höj eller sänk skålens läge till önskad position. Släpp sedan handtaget för att låsa fast droppskålen.

11 11 INSTÄLLNING AV KVARNEN Kvarnen i kaffemaskinen kan justeras något med avseende på malningsgraden för att tillfredsställa den personliga smaken. Malningsgraden justeras med en vred som är placerat inne i bönbehållaren. Läget på detta vred ändras genom att trycka och vrida med hjälp av den nyckel som följer med maskinen. Tre olika inställningar kan väljas. 2-3 koppar kaffe måste bryggas innan ändringen av malningsgraden slår igenom. Grovmalet Normalmalet Finmalet INSTÄLLNING AV KAFFEMÄNGDEN PER KOPP Detta vredet kaffe justerar mängden bryggt kaffe per kopp genom att vattenmängden varieras. Mängden malt kaffe är oförändrad. Förändringen slår igenom omgående. Liten kaffe (Espresso) Mellanstor kaffe Stor kaffe (bryggkaffe)

12 12 KAFFE OCH HETT VATTEN ATT BRYGGA KAFFE Pågående kaffebryggning kan när som hellst avslutas genom att tryck på knappen. När maskinen brygger en dubbel kopp sker detta genom att maskinen brygger två enkla koppar i sekvens, dvs maskinen mal först kaffe för en enkel kopp, brygger sedan denna och upprepar därefter proceduren. Justera droppskålen till lämplig höjd med avseende på koppen. Ställ en kopp under kaffedispenserns två utlopp. Alternativt ställ två koppar på droppbrickan. Se till att varje kopp står under ett av kaffedispenserns utlopp. Välj mängden i koppen med vredet. Tryck mittknappen: en gång för 1 kaffe två gånger för 2 kaffe Maskinen brygger nu automatiskt det valda kaffet. Ta inte bort koppen innan maskinen är klar och har återgått till sitt viloläge.

13 HETT VATTEN 13 HETT VATTEN Var försiktig när det gället hett vatten/ånga från maskinen. Man kan lätt bränna eller skålla sig om man är oförsiktig. Ångröret kan också bli mycket hett och bör därför inte vidröras med bara händer. Använd alltid handtaget på ångröret. Placera en lämplig behållare under ångröret. posi- Vrid vredet till tionen. Justera höjden på droppskålen. Vänta till behållaren fyllts med önskad mängd vatten. Vrid tillbaka vredet till viloläget ( ). Ta bort behållaren.

14 14 CAPPUCCINO CAPPUCCINO Var försiktig när det gället hett vatten/ånga från maskinen. Man kan lätt bränna eller skålla sig om man är oförsiktig. Ångröret kan också bli mycket hett och bör därför inte vidröras med bara händer. Använd alltid handtaget på ångröret. Justera höjden på droppskålen. Fyll en kopp till 1/3 med mjölk. Placera en behållare under ångröret. Tryck in knappen för att välja ånga. Indikatorlampan tänds. Indikatorlampan börjar blinka för att indikera att temperaturen höjs. Vänta tills lampan lyser med fast sken och därmed indikerar rätt temperatur för ånga. Vrid ångvredet till positionen.

15 15 Vänta till eventuellt vatten ersätts av ånga. Vrid ångvredet tillbaka till viloläget ( ). För ner ångröret i mjölken. Vrid ångvredet till positionen. Skumma mjölken genom att försigtigt rotera koppen runt ångröret. Vrid ångvredet tillbaka till viloläget ( ). Tryck in knappen för vatten. Indikatorlampan blinkar. Placera en behållare under ångröret. Vrid ångvredet till positionen och vänta tills det kommer vatten ur ångröret.

16 16 CAPPUCCINO Vänta tills maskinen indikerar klar att använda genom att indikatorn lyser med fast sken. Vrid sedan tillbaka vredet till dess viloläge ( ). Ta bort behållaren. Vänta tills ångröret kallnat och ta sedan bort pannerellon och rengör den noga. Brygg kaffe som vanligt i koppen efter det att mjölkskumningen är klar.

17 AVKALKNING 17 Under avkalkningsprocessen som tar ca 40 minuter bör man vara närvarande under hela tiden och inte lämna maskinen. Varning! Använd inte avkalkningsmedel som innehåller vinäger eller citronsyra. Avkalkning bör utföras omgående då maskinen indikerar att så bör ske. Använd endast avkalkningsmedel från Gaggia eller annat godkännt av din återförsäljare. Kontrollera innan avkalningen påbörjas att: 1. en tillräckligt stor behållare finns tillgänglig, 2. filtret Aqua Prima, om det används, är borttaget ur vattentanken. Avkalkning måste utföras när maskinen indikerar att så måste ske. Fyll hela vattentanken med friskt kallt vatten och lös upp avkalkningsmedlet. Placera en stor behållare under ångröret.

18 18 AVKALKNING Vrid ångvredet till positionen. Låt avkalkningsvätskan rinna ut i ca 15 sekunder Vrid ångvredet till viloläget ( ). Töm avkalkningsmedlet ur behållaren. Slå av maskinen med huvudströmbrytaren. Slå på maskinen igen efter 10 minuter. Repetera steg 3-7 tills vattentanken är helt tom. Rengör tanken och fyll den sedan med enbart friskt vatten.

19 19 Placera en stor behållare under ångröret. Vrid ångvredet till positionen. Vänta tills vattentanken är tom. Vrid sedan tillbaka ångvredet till viloläget ( ). Håll hetvattenknappen intryckt i ca 6 sekunder för att släcka avkalkningsindikatorn. Fyll tanken igen med friskt kallt vatten. Maskinen är nu klar att använda. När avkalkningen är slutförd bör följande genomföras: 1. Sätt tillbaka vattenfiltret Aqua Prima om det används. 2. Fyll maskinens inre delar med vatten enligt sid 6 från punkt 7.

20 20 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL UNDERHÅLL DÅ MASKINEN ÄR IGÅNG Under normal användning kan maskinen indikera att sumplådan måste tömmas (se sid 8). Sumplådan ska endast tömmas då maskinen är påslagen. Ta ut sumplådan ur maskinen. Töm sumplådan på kaffe. Töm även vattenbehållaren. Rengör båda behållarna. Sätt tillbaka sumplådan och stäng dörren. Maskinen håller reda på när det är dags att tömma sumplådan genom att räkna antalet bryggda koppar. När sumplådan töms, nollställs räkneverket. Om sumplådan töms när maskinen är avstängd sker inte denna nollställning. Nollställning sker inte heller om sumplådan töms utan att maskinen indikerar att detta är nödvändigt (se sid 8). Det kan då hända att maskinen indikerar att tömning är nödvändig utan att sumplådan är full.

21 21 RENGÖRING Maskinen måsterengöras minst en gång i veckan. Maskinen får inte dränkas i vatten. Inte heller får någon av dess delar köras i diskmaskin. Använd inte alkohol, bensin eller andra lösningsmedel vid rengöring av maskinen. Vatten som funnits i vattentagen i flera dar bör bytas ut. Torka inte maskinen eller några av dess delar i mikrovågsugn eller vanlig ugn. Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Ta ur vattenfiltret ur tanken om sådant används och spola tanken med vatten. Ta bort droppbrickan. Ta av droppbrickans överdel och rengör i rinnande vatten. Ta bort nedre delen av ångröret och även gummihandtaget. Rengör i rinnande vatten och sätt tillbaka. Rengör locket till bönbehållaren med en trasa.

22 22 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN Bryggruppen måste rengöras minst en gång per vecka. Ta först ut sumplådan så som visas på sid 23. Sedan tas bryggruppen ut och rengörs. Delarna sätts efter rengöring tillbaka i omvänd ordning. Bryggruppen behöver fettas in efter ca 500 bryggningar.lämpligt fett finns att köpa hos auktoriserade återförsäljare. Tryck på knappen PUSH för att lossa och ta ut bryggruppen. Rengör bryggruppen med rinnande vatten. Rengör filtren noggrannt. Se till att bryggruppen leder är infettade. Om nödvändgt använd bifogad fett på tub.

23 23 Applicera jämnt med fett på båda lederna. Se till att bryggruppen beffinner sig i sitt normalläge. De båda referenspilarna ska peka mot varandra. Se till att den markerade kroken är i sitt normalläge (övre position). Om inte så tryck på PUSH. Spaken på bakre delen av bryggruppen måste vara i kontakt med undre delen (basen) på bryggruppen. Sätt tillbaka bryggruppen efter rengöring. Tryck inte på PUSH. Sätt tillbaka sumplådan och stäng sedan dörren.

24 24 FELSÖKNING Problem Orsak Lösning Maskinen går inte att slå till. Maskinen är inte ansluten till ett eluttag. Kontakten på baksidan är inte ordentligt inpluggad. Anslut maskinen till ett eluttag. Anslut nätsladden till kontaktten på maskinens baksida. Kaffet blir inte tillräckligt hett. Kopparna är kalla. Värm kopparna med hett vatten. Varken ånga eller hett vatten Hålet i ångröret är igensatt av Rengör hålet med en nål. fungerar. intorkad mjölk. Dålig crema på kaffet. Kaffeblandningen är olämplig eller för gammal. Vrid vredet till E-Plus systemet åt vänster. Byt kaffeblandning. Vrid vredet till E-Plus systemet åt höger. Makinen tar lång tid att värma upp eller det kommer för lite vatten. Det går inte att ta ut bryggruppen. Det kommer inget kaffe vid bryggning. Kaffet bryggs för långsamt. Det läcker kaffe ur kaffedispensern. Bryggprocessen startar inte. Maskinen har byggt upp kalk internt från vattnet. Bryggruppen är inte i viloläget. Sumplådan är inte uttagen. Vattentanken är tom. Bryggruppen igensatt.??????? Vredet som justerar kaffemängden är i felaktigt läge. Malningsgraden är för fin. Avkalka maskinen. Slå på maskinen. Stäng dörren. Bryggrupp vrids då till sitt viloläge. Ta först ut sumplådan och sedan bryggruppen. Fyll vattentanken.?????? Rengör bryggruppen.?????? Vrid vredet medurs. Byt kaffeblandning. Minska mängden.???????????? Bryggruppen är igensatt. Rengör bryggruppen. Kaffedispensern igensatt. Rengör... Locket till bönbehållaren sitter i felaktig position. Sätt på locket till böhbehållaren och tryck ner den lätt.

25 Version:

26 26

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning Art. Nr. 64598 9/04 JURA IMPRESSA E10/20/25 Svenska... 5 21 Legend: DISPLAY: ger information DISPLAY: var god och följ bildskärmens anvisningar. = Märk = Viktigt = Tips

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL

CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL CQUBE SE20 BRIST NVÄNDRMNUL UM_SV Part No.: 1764165_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 LLMÄN INFORMTION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 vsedd användning...4 Fakta

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer