Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK"

Transkript

1 Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

2 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN... 8 INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNING AV KAFFESTYRKA LÄGESJUSTERING AV DROPPSKÅLEN INSTÄLLNING AV KVARNEN KAFFE OCH HETT VATTEN ATT BRYGGA KAFFE HETT VATTEN CAPPUCCINO AVKALKNING RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRING OCH UNDERHÅLL UNDER DRIFT RENGÖRING RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN FELSÖKNING TEKNISKA DATA... 25

3 3 Copyright Adesso AB 2007 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande från Adesso AB. Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom kopiering, tryckning, överföring till datamedia, överföring på Internet etc. Adesso AB Förrådsvägen 6, Lidingö Tel E-post:

4 4 BESKRIVNING Kopphylla Bönbehållare Lock till bönbehållare Kontrollpanel Huvudströmbrytare E-Plus system Kaffeutlopp Servicedörr Sumplåda Vred för ånga/hett vatten Slasklåda med galler Bryggrupp Ångrör Vattentank Sumplåda Anslutning för nätsladd TILLBEHÖR Nätsladd Nyckel för kvarninställning (malningsgrad) Aqua Prima vattenfilter Smörjfett till bryggrupp

5 INSTALLATION 5 STARTA MASKINEN Kontrollera att huvudströmbrytaren står i läge OFF (maskinen avslagen). Ta av locket till bönbehållaren. Fyll behållaren med kaffebönor. Sätt tillbaka locket och tryck ner det helt. Ta bort vattentanken. Vi rekommenderar att vattenfiltret Aqua Prima installeras (se sid 7). Fyll tanken med kallt friskt vatten. Fyll inte över max-indikeringen. Sätt tillbaka tanken. Anslut nätsladden till maskinen och sedan ett väggutag. Sätt igång maskinen genom att trycka in huvudströmbrytaren. Maskinen genomför då en intern test

6 6 INSTALLATION Placera en behållare under ångröret. Vrid ångvredet till positionen märkt Vänta till ett jämnt vattenflöde kommer ur maskinen. Vrid ångvredet tillbaka till dess viloposition ( ). Ta bort behållaren. Maskinen är nu klar att använda. När maskinen kommit upp till sin arbetstemperatur kommer den att utföra en sköljning av interna delar. En mindre mängd vatten kommer att rinna ut och indikatorerna kommer att växlande lysa upp moturs. Låt alltid maskinen slutföra denna process.

7 7 AQUA PRIMA - VATTENFILTER Aqua Prima är ett vattenfilter som levereras med maskinen. Det förbättrar kvaliteten på vattnet och förlänger även maskinens livslängd. Installera enligt anvisningarna nedan. Ta ut filtret ur dess förpackning. Ställ in nuvarande månad. Sätt in filtret i vattentanken. Tryck ner det tills det klickar fast. Fyll tanken med kallt friskt vatten och låt den stå i 30 minuter. Byt sedan till friskt kallt vatten. Placera en behållare under ångröret. Töm vattentanken genom att använda funktionen för hett vatten (se sid 13) Fyll vattentanken igen. Maskinen är nu klar att använda.

8 8 KONTROLLPANELEN Indikator för för sumplåda tänd: visar att sumplådan måste tömmas. Sumplådan ska endast tömmas när maskinen är tillslagen (se steg 1 och 2 på sidan 20) Vred för kaffedosering (se sid 10) Kaffeknapp: ett tryck på knappen: enkel kaffe vald två tryck på kanppen: dubbel kaffe vald Knapp för hett vatten: till: ångläge valt från: hett vatten valt Indikator för avkalkning: blinkande: maskinen måste avkalkas (se sid 17) Om indikatorerna och blinkar omväxlande, ska maskinen stängas av helt. Vänta sedan ca 30 sekunder och slå sedan på maskinen igen. Ta ut och rengör bryggruppen noga (se sid 22). Skulle samma indikering fortfarande visas, bör maskinen lämnas in för service.

9 9 Maskinen klar: fast ljus: indikerar att maskinen är klar att använda blinkande ljus: indikerar att maskinen är under uppvärmning snabbt blinkande ljus: maskinen för varm, öppna vattenvredet Larmindikator: fast sken, indiker något av följande: kaffebönorna slut, vattentaken tom eller slasklådan full (töm i detta fall både slasklådan och sumpbehållaren). långsam blink, indikerar något av följande: bryggruppen ej insatt, sumplådan ej insatt, locket till bönbehållaren saknas, servicedörren öppen eller ångvredet i felaktigt läge. snabb blink: luft i maskinens vattensystem

10 10 INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNING AV KAFFESTYRKA Maskinens E-Plus system är konstruerat för att ge kaffet önskad intensitet. Vrid bara på vredet och kaffet varierar från mild till starkare intensitet. E_PLUS SYSTEMET E-Plus systemet bestämmer intensiteten på det bryggda kaffet. Detta sker genom ställa in hur snabbt vattnet rinner igenom det malda kaffet. Intensiteten kan även ändras under pågående bryggning. Normalt kaffe Milt kaffe Starkt kaffe LÄGESJUSTERING AV DROPPSKÅLEN Droppskålens läge kan justeras i höjdläge. Dra ut handtaget under droppskålen och höj eller sänk skålens läge till önskad position. Släpp sedan handtaget för att låsa fast droppskålen.

11 11 INSTÄLLNING AV KVARNEN Kvarnen i kaffemaskinen kan justeras något med avseende på malningsgraden för att tillfredsställa den personliga smaken. Malningsgraden justeras med en vred som är placerat inne i bönbehållaren. Läget på detta vred ändras genom att trycka och vrida med hjälp av den nyckel som följer med maskinen. Tre olika inställningar kan väljas. 2-3 koppar kaffe måste bryggas innan ändringen av malningsgraden slår igenom. Grovmalet Normalmalet Finmalet INSTÄLLNING AV KAFFEMÄNGDEN PER KOPP Detta vredet kaffe justerar mängden bryggt kaffe per kopp genom att vattenmängden varieras. Mängden malt kaffe är oförändrad. Förändringen slår igenom omgående. Liten kaffe (Espresso) Mellanstor kaffe Stor kaffe (bryggkaffe)

12 12 KAFFE OCH HETT VATTEN ATT BRYGGA KAFFE Pågående kaffebryggning kan när som hellst avslutas genom att tryck på knappen. När maskinen brygger en dubbel kopp sker detta genom att maskinen brygger två enkla koppar i sekvens, dvs maskinen mal först kaffe för en enkel kopp, brygger sedan denna och upprepar därefter proceduren. Justera droppskålen till lämplig höjd med avseende på koppen. Ställ en kopp under kaffedispenserns två utlopp. Alternativt ställ två koppar på droppbrickan. Se till att varje kopp står under ett av kaffedispenserns utlopp. Välj mängden i koppen med vredet. Tryck mittknappen: en gång för 1 kaffe två gånger för 2 kaffe Maskinen brygger nu automatiskt det valda kaffet. Ta inte bort koppen innan maskinen är klar och har återgått till sitt viloläge.

13 HETT VATTEN 13 HETT VATTEN Var försiktig när det gället hett vatten/ånga från maskinen. Man kan lätt bränna eller skålla sig om man är oförsiktig. Ångröret kan också bli mycket hett och bör därför inte vidröras med bara händer. Använd alltid handtaget på ångröret. Placera en lämplig behållare under ångröret. posi- Vrid vredet till tionen. Justera höjden på droppskålen. Vänta till behållaren fyllts med önskad mängd vatten. Vrid tillbaka vredet till viloläget ( ). Ta bort behållaren.

14 14 CAPPUCCINO CAPPUCCINO Var försiktig när det gället hett vatten/ånga från maskinen. Man kan lätt bränna eller skålla sig om man är oförsiktig. Ångröret kan också bli mycket hett och bör därför inte vidröras med bara händer. Använd alltid handtaget på ångröret. Justera höjden på droppskålen. Fyll en kopp till 1/3 med mjölk. Placera en behållare under ångröret. Tryck in knappen för att välja ånga. Indikatorlampan tänds. Indikatorlampan börjar blinka för att indikera att temperaturen höjs. Vänta tills lampan lyser med fast sken och därmed indikerar rätt temperatur för ånga. Vrid ångvredet till positionen.

15 15 Vänta till eventuellt vatten ersätts av ånga. Vrid ångvredet tillbaka till viloläget ( ). För ner ångröret i mjölken. Vrid ångvredet till positionen. Skumma mjölken genom att försigtigt rotera koppen runt ångröret. Vrid ångvredet tillbaka till viloläget ( ). Tryck in knappen för vatten. Indikatorlampan blinkar. Placera en behållare under ångröret. Vrid ångvredet till positionen och vänta tills det kommer vatten ur ångröret.

16 16 CAPPUCCINO Vänta tills maskinen indikerar klar att använda genom att indikatorn lyser med fast sken. Vrid sedan tillbaka vredet till dess viloläge ( ). Ta bort behållaren. Vänta tills ångröret kallnat och ta sedan bort pannerellon och rengör den noga. Brygg kaffe som vanligt i koppen efter det att mjölkskumningen är klar.

17 AVKALKNING 17 Under avkalkningsprocessen som tar ca 40 minuter bör man vara närvarande under hela tiden och inte lämna maskinen. Varning! Använd inte avkalkningsmedel som innehåller vinäger eller citronsyra. Avkalkning bör utföras omgående då maskinen indikerar att så bör ske. Använd endast avkalkningsmedel från Gaggia eller annat godkännt av din återförsäljare. Kontrollera innan avkalningen påbörjas att: 1. en tillräckligt stor behållare finns tillgänglig, 2. filtret Aqua Prima, om det används, är borttaget ur vattentanken. Avkalkning måste utföras när maskinen indikerar att så måste ske. Fyll hela vattentanken med friskt kallt vatten och lös upp avkalkningsmedlet. Placera en stor behållare under ångröret.

18 18 AVKALKNING Vrid ångvredet till positionen. Låt avkalkningsvätskan rinna ut i ca 15 sekunder Vrid ångvredet till viloläget ( ). Töm avkalkningsmedlet ur behållaren. Slå av maskinen med huvudströmbrytaren. Slå på maskinen igen efter 10 minuter. Repetera steg 3-7 tills vattentanken är helt tom. Rengör tanken och fyll den sedan med enbart friskt vatten.

19 19 Placera en stor behållare under ångröret. Vrid ångvredet till positionen. Vänta tills vattentanken är tom. Vrid sedan tillbaka ångvredet till viloläget ( ). Håll hetvattenknappen intryckt i ca 6 sekunder för att släcka avkalkningsindikatorn. Fyll tanken igen med friskt kallt vatten. Maskinen är nu klar att använda. När avkalkningen är slutförd bör följande genomföras: 1. Sätt tillbaka vattenfiltret Aqua Prima om det används. 2. Fyll maskinens inre delar med vatten enligt sid 6 från punkt 7.

20 20 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL UNDERHÅLL DÅ MASKINEN ÄR IGÅNG Under normal användning kan maskinen indikera att sumplådan måste tömmas (se sid 8). Sumplådan ska endast tömmas då maskinen är påslagen. Ta ut sumplådan ur maskinen. Töm sumplådan på kaffe. Töm även vattenbehållaren. Rengör båda behållarna. Sätt tillbaka sumplådan och stäng dörren. Maskinen håller reda på när det är dags att tömma sumplådan genom att räkna antalet bryggda koppar. När sumplådan töms, nollställs räkneverket. Om sumplådan töms när maskinen är avstängd sker inte denna nollställning. Nollställning sker inte heller om sumplådan töms utan att maskinen indikerar att detta är nödvändigt (se sid 8). Det kan då hända att maskinen indikerar att tömning är nödvändig utan att sumplådan är full.

21 21 RENGÖRING Maskinen måsterengöras minst en gång i veckan. Maskinen får inte dränkas i vatten. Inte heller får någon av dess delar köras i diskmaskin. Använd inte alkohol, bensin eller andra lösningsmedel vid rengöring av maskinen. Vatten som funnits i vattentagen i flera dar bör bytas ut. Torka inte maskinen eller några av dess delar i mikrovågsugn eller vanlig ugn. Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Ta ur vattenfiltret ur tanken om sådant används och spola tanken med vatten. Ta bort droppbrickan. Ta av droppbrickans överdel och rengör i rinnande vatten. Ta bort nedre delen av ångröret och även gummihandtaget. Rengör i rinnande vatten och sätt tillbaka. Rengör locket till bönbehållaren med en trasa.

22 22 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN Bryggruppen måste rengöras minst en gång per vecka. Ta först ut sumplådan så som visas på sid 23. Sedan tas bryggruppen ut och rengörs. Delarna sätts efter rengöring tillbaka i omvänd ordning. Bryggruppen behöver fettas in efter ca 500 bryggningar.lämpligt fett finns att köpa hos auktoriserade återförsäljare. Tryck på knappen PUSH för att lossa och ta ut bryggruppen. Rengör bryggruppen med rinnande vatten. Rengör filtren noggrannt. Se till att bryggruppen leder är infettade. Om nödvändgt använd bifogad fett på tub.

23 23 Applicera jämnt med fett på båda lederna. Se till att bryggruppen beffinner sig i sitt normalläge. De båda referenspilarna ska peka mot varandra. Se till att den markerade kroken är i sitt normalläge (övre position). Om inte så tryck på PUSH. Spaken på bakre delen av bryggruppen måste vara i kontakt med undre delen (basen) på bryggruppen. Sätt tillbaka bryggruppen efter rengöring. Tryck inte på PUSH. Sätt tillbaka sumplådan och stäng sedan dörren.

24 24 FELSÖKNING Problem Orsak Lösning Maskinen går inte att slå till. Maskinen är inte ansluten till ett eluttag. Kontakten på baksidan är inte ordentligt inpluggad. Anslut maskinen till ett eluttag. Anslut nätsladden till kontaktten på maskinens baksida. Kaffet blir inte tillräckligt hett. Kopparna är kalla. Värm kopparna med hett vatten. Varken ånga eller hett vatten Hålet i ångröret är igensatt av Rengör hålet med en nål. fungerar. intorkad mjölk. Dålig crema på kaffet. Kaffeblandningen är olämplig eller för gammal. Vrid vredet till E-Plus systemet åt vänster. Byt kaffeblandning. Vrid vredet till E-Plus systemet åt höger. Makinen tar lång tid att värma upp eller det kommer för lite vatten. Det går inte att ta ut bryggruppen. Det kommer inget kaffe vid bryggning. Kaffet bryggs för långsamt. Det läcker kaffe ur kaffedispensern. Bryggprocessen startar inte. Maskinen har byggt upp kalk internt från vattnet. Bryggruppen är inte i viloläget. Sumplådan är inte uttagen. Vattentanken är tom. Bryggruppen igensatt.??????? Vredet som justerar kaffemängden är i felaktigt läge. Malningsgraden är för fin. Avkalka maskinen. Slå på maskinen. Stäng dörren. Bryggrupp vrids då till sitt viloläge. Ta först ut sumplådan och sedan bryggruppen. Fyll vattentanken.?????? Rengör bryggruppen.?????? Vrid vredet medurs. Byt kaffeblandning. Minska mängden.???????????? Bryggruppen är igensatt. Rengör bryggruppen. Kaffedispensern igensatt. Rengör... Locket till bönbehållaren sitter i felaktig position. Sätt på locket till böhbehållaren och tryck ner den lätt.

25 Version:

26 26

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Endast för hushållsbruk

Endast för hushållsbruk SVENSK BRUKSANVISNING Endast för hushållsbruk MASKINDELAR OCH TILLBEHÖR - KONTROLLPANELEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vattentank + lock Koppvärmare Intag färdigmalet Servicedörr Styrkevred Utlopp

Läs mer

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 DISPLAY... 8 (OPTI-DOSE)

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING

GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING GAGGIA TITANIUM Instruktionsbok Gratulerar till ert val! Som ägare till denna maskin kan ni nu uppleva smaken av en utsökt espresso eller cappuccini i er hemmamiljö.

Läs mer

Milk Island Bruks- och skötselanvisning

Milk Island Bruks- och skötselanvisning Milk Island Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 Copyright Adesso AB 2008 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Från / Till indikatorlampa Strömbrytare för ånga

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN Funktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare 2. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 3. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 4. Knapp för hett vatten 5. Indikatorlampa

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Tryckknapp för bryggning Tryckknapp för bryggning Överfyllningsskydd (hål i vattentanken)

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare och Indikatorlampa 2. Tryckknapp för bryggning och hett vatten (pump) 3. Indikatorlampa för rätt temperatur 4. Tryckknapp

Läs mer

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 208 1 Beskrivning av maskinen 209 2 Säkerhetsanvisningar 210 3 Installation 210 4 Förberedelser 211 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 4.2 Påfyllning av behållaren för kaffebönor 211 4.3 Första igångsättningen

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO. Innehåll: Maskinens identifikationsdata

Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO. Innehåll: Maskinens identifikationsdata Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO Innehåll: Maskinens identifikationsdata 1 Generella säkerhetsregler 2 Beskrivning 2.1. Konstruktion 2.2. Skydd 2.3. Ljudnivå 2.4. Vibrationer 3

Läs mer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S SV Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Välkommen till Saeco! Grattis till din nya Saecomaskin, en maskin av högsta klass. Kaffestunden tillhör en av livets goda kryddor

Läs mer

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS RI 9747. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee.

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee. CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips S A passion for coffee. 1 S A Display L Servicedörr B Vänstervred M Fack för färdigmalet C Högervred N Slaskbricka D Bönsymbol

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

Bruksanvisning ENA Micro 5

Bruksanvisning ENA Micro 5 de en fr it es pt Bruksanvisning ENA Micro 5 ru 1 Innehållsförteckning Din ENA Micro 5 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI ESAM 3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN Följande termer används

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

BESKRIVNING AV MASKINEN

BESKRIVNING AV MASKINEN S Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV MASKINEN (se figur på sid. 3) Följande

Läs mer

Säkerhetsåtgärder. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död.

Säkerhetsåtgärder. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död. Inledning Tack för att ni har valt våran kaffemaskin. Vi önskar dig mycket nöje med din nya apparat. Härmed ber vi dig att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning. På så sätt kan du

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8965

BRUKSANVISNING Type HD8965 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8965 Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA Grattis till ditt inköp av den superautomatiska

Läs mer

Bruksanvisning ENA Micro 1

Bruksanvisning ENA Micro 1 de en fr sv Bruksanvisning ENA Micro 1 ru Innehållsförteckning Din ENA Micro 1 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning

Läs mer

Type HD8751 BRUKSANVISNING

Type HD8751 BRUKSANVISNING Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 08 Svenska Type HD8751 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN. 2 SVENSKA Grattis till ditt

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8762

BRUKSANVISNING Type HD8762 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8762 Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA Grattis till ditt inköp av den superautomatiska

Läs mer

Z6 Det viktigaste i korthet

Z6 Det viktigaste i korthet Z6 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning Z6. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Du kan när

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Mivita. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Mivita. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Mivita Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: Du måste spara kaffebryggarens

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning GIGA

Läs mer

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA S9 One Touch Det viktigaste i korthet»boken om IMPRSSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion»imprssa S9 One Touch Det viktigaste i korthet«försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome 08 Svenska Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN. 2 SVENSKA

Läs mer

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet «Boken om IMPRSSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion «IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet» försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Milk_ indd :23:11

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Milk_ indd :23:11 SV Bruksanvisning 94 7 6 5 4 8 9 10 11 3 2 12 13 1 A DE B C D E F G H J K 3 Säkerhetsinformation Läs igenom bruksanvisningen noga och följ den. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och inte för professionellt

Läs mer

E6/E60 Det viktigaste i korthet

E6/E60 Det viktigaste i korthet E6/E60 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning E6/E60. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Sköljning

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.saeco.com/welcome 08 Svenska Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk Bruksanvisning till kaffebryggare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för kaffebryggaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8

Läs mer

SÄKERHET 92 Väsentliga säkerhetsföreskrifter 92

SÄKERHET 92 Väsentliga säkerhetsföreskrifter 92 INNEHÅLL INLEDNING 92 Symboler som används i denna bruksanvisning 92 Problem och reparationer 92 SÄKERHET 92 Väsentliga säkerhetsföreskrifter 92 AVDD ANVÄNDNING 93 BRUKSANVISNINGAR 93 BESKRIVNING 93 Beskrivning

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

INNEHÅLL. INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85. SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar...

INNEHÅLL. INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85. SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar... INNEHÅLL INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85 SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar...85 AVSETT ANVÄNDANDE... 86 ANVÄNDARINSTRUKTIONER... 86 BESKRIVNING...

Läs mer

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding Kaffeemühle CM 80 / CM 81 Kaffekvarn CM 80 / CM 81 Moulin à café CM 80 / CM 81 Molino de café CM 80 / CM 81 Macinacaffè CM 80 / CM 81 Koffiemolen CM 80 / CM 81 Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Perfect_Milk_ indd :22:30

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Perfect_Milk_ indd :22:30 SV Bruksanvisning 94 7 6 5 4 3 2 8 9 10 11 12 13 14 1 A DE B C D E 1 2 3 4 5 6 F 3 Säkerhetsinformation Läs igenom bruksanvisningen noga och följ den. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och inte för

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Type HD8753 BRUKSANVISNING

Type HD8753 BRUKSANVISNING Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 08 Svenska Type HD8753 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN. 2 SVENSKA Grattis till ditt

Läs mer

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual Använda maskinen för första gången Sätt på huvudströmbrytaren (1) baktill på maskinen Fyll på kaffebönor Tryck igång maskinen med På/Av-knappen Displaytext: SPRACHE

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3 Bruksanvisning Model S04 Caffitaly M2 & M3 Innehåll Introduktion Avsedd användning... 3 Bruksanvisningens symboler... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Återvinning... 5 Beskrivning maskinens delar... 6 1 2 3

Läs mer

Kaffebryggare Excelso. Installations- och användningsanvisningar

Kaffebryggare Excelso. Installations- och användningsanvisningar Kaffebryggare Excelso Installations- och användningsanvisningar Denna apparat fyller följande direktiv EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

HD8821 HD8822 BRUKSANVISNING. Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen.

HD8821 HD8822 BRUKSANVISNING.  Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen. Helautomatisk espressomaskin 3000 series 08 BRUKSANVISNING HD8821 HD8822 Svenska Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer... INNEHÅLL INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...107 SÄKERHETSÅTGÄRDER...107 Väsentliga säkerhetsföreskrifter...107 AVSEDD

Läs mer

Boken om IMPRESSA C9 One Touch

Boken om IMPRESSA C9 One Touch Boken om IMPRESSA C9 One Touch»Boken om IMPRESSA«har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

HD8824 HD8825 BRUKSANVISNING. Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen.

HD8824 HD8825 BRUKSANVISNING.  Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen. Helautomatisk espressomaskin 3000 series 08 BRUKSANVISNING Läs noga innan du börjar använda maskinen. HD8824 HD8825 Svenska 08 SV Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV APPARATEN (se sidan 3)....................................................7 2 SÄKERHETSANVISNINGAR...................................................................7

Läs mer

COFFEE QUEEN MOCCA BTC

COFFEE QUEEN MOCCA BTC Användarmanual COFFEE QUEEN MOCCA BTC Din återförsäljare U_SE Rev. 080828 1. Innehållsförteckning MOCCA BTC Innehållsförteckning 2 Allmänt 3 Översikt av komponenter, front 4 Översikt av komponenter, blandarsystem

Läs mer

SV Bruksanvisning 80 BA_Solo_ indd :23:50

SV Bruksanvisning 80 BA_Solo_ indd :23:50 SV Bruksanvisning 80 6 5 4 3 7 8 9 10 2 11 1 A B C 2 D E Säkerhetsinformation Läs igenom bruksanvisningen noga och följ den. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och inte för professionellt bruk. All annan

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Innehåll. Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer...

Innehåll. Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer... Innehåll Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer... 81 Säkerhet... 81 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 81 Bruksanvisning...

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Säkerhetsanvisningar Vad du ska tänka på 7. Monteringsanvisningar Vad du ska tänka på 36 Inbyggnad 37

Säkerhetsanvisningar Vad du ska tänka på 7. Monteringsanvisningar Vad du ska tänka på 36 Inbyggnad 37 INNEHÅLL Inledning Beskrivning 5 Kontrollpanel 6 Säkerhetsanvisningar Vad du ska tänka på 7 Användning Inställningar Underhåll Meddelanden Förberedelser 9 Användning 10 Använda menyalternativ 19 Rengöring

Läs mer

CARAT ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764181_01

CARAT ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764181_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764181_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

CHOCOLINO DUO CAFÉLINO DUO

CHOCOLINO DUO CAFÉLINO DUO Användarmanual CHOCOLINO DUO CAFÉLINO DUO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 110901 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt

Läs mer

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER SE Gratulerar till valet av C3 Kaffebryggare. Du har köpt en

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

23 24 25 Espresso Caffé Espresso Caffé 26 27 x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé 29 30 31 Espresso Caffé Espresso Caffé 06 1 0 4 5

23 24 25 Espresso Caffé Espresso Caffé 26 27 x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé 29 30 31 Espresso Caffé Espresso Caffé 06 1 0 4 5 23 24 25 26 27 28 x1 =1 1x4 29 30 31 06 14 05 11 12 = x1 = x2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1!! 2 06 14 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06 22 05 O P N J F088 XS1000 L B A C d i a b c I e E F D f M G g H h J K

Läs mer

Bruksanvisning IMPRESSA XJ9 Professional

Bruksanvisning IMPRESSA XJ9 Professional Bruksanvisning IMPRSSA XJ9 Professional K Originalinstruktioner för användande Läs instruktionen noga före användning. Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s

Läs mer

INCANTO HD HD8911 SAECO_INCANTO CMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1

INCANTO HD HD8911 SAECO_INCANTO CMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1 INCANTO HD8911 4219.460.3594.1 HD8911 SAECO_INCANTO CMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1 01-09-16 15:14 ESPRESSO 1 2 STEAM 8 3 ESPRESSO LUNGO HOT WATER 7 11 4 AROMA STRENGTH MENU 6 12 5 13 9 10 16 15 14 17 35 18

Läs mer

Bruksanvisning JURA Impressa S 95, S 9

Bruksanvisning JURA Impressa S 95, S 9 Bruksanvisning JURA Impressa S 95, S 9 Innehåll 1 Använda maskinen för första gången Sida 2 1.1 Programmering av språk 2 2 Installera filter 2 2.1 Byte av filter 3 2.2 Starta upp maskinen 3 2.3 Påfyllning

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar URNBRYGGARE PERCOSTAR 6, 12, 15 4157250, 4157252, 4157254 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelska anvisningar Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT...1 2. TEKNISKA DATA...1

Läs mer

Diamant. Användarmanual ... ... Artikelnummer: 1730069_U_SE

Diamant. Användarmanual ... ... Artikelnummer: 1730069_U_SE Diamant Användarmanual...... Artikelnummer: 1730069_U_SE Utvändiga komponenter 1 2 3 14 15 1 4 5 6 13 12 7 1. Tekniska data 11 10 9 8 1 Ångspak 8 Justerbar fot 2 Display 9 Portafilter 3 Elektronisk kontrollpanel

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

RENGÖRINGS- MANUAL CQUBE. Teknisk Service: Kundservice: RENGÖRINGSFOLDER

RENGÖRINGS- MANUAL CQUBE. Teknisk Service: Kundservice: RENGÖRINGSFOLDER RENGÖRINGS- MANUAL CQUBE HUR SKA RENGÖRINGS- MANUALEN ANVÄNDAS? Rengöringsmanualen är till för att underlätta den obligatoriska skötseln av CQube. Instruktioner för den rengöring som ska utföras finns

Läs mer

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC SVENSKA SUOMI DANSK Endast avsedd för hemmabruk Garantin omfattar inte espressomaskiner som inte fungerar eller fungerar dåligt på grund av bristande rengöring, avkalkning eller på

Läs mer

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6.

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6. MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page 30 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS produktsortiment

Läs mer

Patientguide. Tillhör:

Patientguide. Tillhör: Patientguide Tillhör: Icare HOME (modell: TA022) PATIENTGUIDE TA022-035 SV-3.1 3 Inledning I den här guiden får du lära dig hur du använder Icare HOME-tonometern. Läs noga alla anvisningar i guiden innan

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer