Bruksanvisning. Senast ändrad: Endast för hushållsbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk"

Transkript

1 Bruksanvisning Senast ändrad: Endast för hushållsbruk

2 Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål Nivåindikator Sumplåda Bryggrupp Servicedörr Gummihandtag Ånga/hett vatten Huvudströmbrytare Droppskål Vattentank Fett till bryggrupp Nätsladd Display Kaffemått Vattenfilter Espresso Kaffe Till/Från/Stand-by Aromval eller färdigmalet Hett vatten/ånga

3 INSTALLATION Maskinens förpackning är konstruerad för att skydda maskinen mot transportskador. Behåll gärna orginalförpackningen för eventuella kommande transporter. Ta ut bönbehållarlocket och droppskålen ur förpackningen. Ta ut maskinen ur förpackningen. Sätt in droppskålen i maskinen. Se till att den klickar på plats. Sätt på locket till bönbehållaren. Kontrollera att strömbrytaren står i läge 0. Utför samtliga punkter i nästa avsnitt Använda maskinen första gången innan den ansluts till elnätet. Läs noga avsnittet om de felmeddelanden som kan visas på maskinens display. Använda maskinen första gången Ta bort vattentanken och installera vattenfiltret enligt sid. 27. Fyll tanken med kallt friskt vatten. Överskrid inte maxindikeringen. Sätt tillbaka tanken i maskinen. Använd endast kallt friskt kranvatten. Annan vätska som varmt vatten eller flaskvatten kan skada maskinen. Slå aldrig på maskinen om tanken är tom. Ta bort locket på bönbehållaren. Bönbehållaren kan se något olika ut i olika länder. Häll sakta i bönorna i bönbehållaren Endast kaffebönor får hällas i behållaren. Färdigmalet kaffe, snabbkaffe och andra objekt kan skada maskinen. Sätt tillbaka locket på bönbehållaren. Sätt i nätsladden på baksidan av maskinen. Ta aldrig bort droppskålen när maskinen är påslagen. Vänta några minuter efter maskinen slagits på/av då den kommer att utföra en sköljcykel. Anslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag.

4 Slå på maskinen med strömbrytaren (position 1 ). Sakta blink Iconerna som visas sakta blinkande indikerar att maskinen är under uppvärmning. Till/Från knappen blinkar. Blinkar När uppvärmningen är klar kommer maskinen att genomföra en sköljning. Under denna blinkar de visade ikonerna en i taget. Se till att väljaren för Ånga/Vatten är i läget. För att slå av maskinen trycker man bara på Till/ Från/Stand-by knappen. Fast När ovanstående är avslutat blinkar ikonerna i sekvens. Maskinen är då klar att brygga kaffe. Fast Fast Iconen på bilden indikerar att maskinen måste luftas. Innan maskinen kan startas efter lång tids stillestånd måste den luftas. Lufta maskinen Placera en behållare under utloppet för ånga/vatten. Vrid väljaren medurs till läget. Maskien startar automatiskt en luftning varvid vatten kommer ut i behållaren. När luftningen är klar visas ikonenerna som i bilden till vänster. Vrid väljaren tillbaka till mittläget. Blinkar Följ instruktionerna noga för att brygga kaffe, skapa ånga eller hett vatten. Sköljcykel Denna cykel rengör maskinens inre med friskt vatten. Sköljcykeln utförs: När maskinen startas upp (med kall kokare). Efter luftning (med kall kokare) Under stand-by (om kaffe har bryggts). Om maskinen slås av med Till/Från strömbrytaren (om kaffe har bryggts). En mindre mängd vatten kommer att släppas ut för att värma maskinen alla komponenter. Under tiden blinkar ikonerna i sekvens. Det går att stoppa denna värmesköljning i förtid genom att trycka på en av kaffeknapparna eller Till/ Från knappen.

5 Vattenfilter För att förbättra vattnets kvalitet kan ett vattenfilter installeras i maskinen. Ta bort det ursprungliga lilla vita vattenfiltret som sitter i vattentanken genon att dra det uppåt. Ta ut det bifogade filtret ur förpackningen och håll ner det i en behållare med vatten (med filtrets öppning uppåt). Tryck försiktigt på filtersidorna för att pressa ut luften i filtret. Ställ in filtret enligt: A = Mjukt vatten B = Normalt vatten (standard) C = Hårt vatten Sätt in filtret i den tomma vattentanken genom att trycka det rak nedåt (figuren något missvisande. Fyll tanken med friskt vatten och sätt tillbaka den i maskinen. Töm tanken med funktionen för hett vatten. Fyll tanken igen. Maskinen är nu klar att använda. Observera! Om vattenfiltret tas bort ska det ursprungliga, tidigare borttagna lilla vita filtret sättas tillbaka. JUSTERINGAR Vissa egenskaper på denna maskin kan justeras för att uppnå bästa resultat i förhållande till den personliga smaken. Självjusterande system Kaffe är en produkt vars egenskaper varierar beroende på ursprung, blandning och rostning. Denna kaffemaskin har ett självjusterande system som kan hantera alla tillgängliga typer av kaffe på marknaden (dock inte smaksatt eller karamelliserat kaffe). Maskinen justerar sig automatiskt till de använda kaffebönorna för att få ut bästa arom och crema. Detta är en inlärningsprocess som kräver ett antal bryggningar för att maskinen ska anpassa sig optimalt till använt kaffe. Vissa kaffesorter kan behöva manuell justering av malningsgraden för bästa resultat. Kvarnjustering Varning! Vredet i bönbehållaren för att ställa in malningsgraden får endast vridas då kvarnen arbetar. Färdigmalet kaffe eller snabbkaffe får inte hällas i bönbehållaren. För inte in några andra föremål i bönbehållaren annat än kaffebönor. Kvarnen innehåller rörliga delar som kan vara farliga om fingrar eller andra föremål kommer in. Häll inte kaffe i bönbehållaren då kvarnen arbetar.

6 Blinkar En mindre justering av malningsgraden är möjlig för att anpassa malningen till de bönor som används. Malningesgraden justeras genom att trycka ner och vrida på vredet i bönbehållaren. Tryck ner och vrid vredet en markering i taget och brygg 2-3 koppar kaffe för att notera resultatet. Det finns 5 inställningar markerade av punkter på vredet att välja mellan. Stor punkt - Grov malning Liten punkt - Fin malning Ställa in kaffemängden Mängden kaffe per bryggning går att ställa in för att tillgodose personlig smak och koppstorlek. Varje gång man trycker på någon av knapparna eller maler maskinen en given mängd kaffe till bryggningen. Denna kan omprogrammeras till önskad mängd. Var och en av de båda knapparna om programmeras individuellt på följande sätt. Placera en kopp under kaffeutloppet. Tryck in och håll kvar knappen. Motsvarande symbol på displayen under hela bryggperioden. Släpp knappen när önskad mängd erhållits i koppen. Nu är knappen programmerad. Varje gång den trycks in kort kommer maskinen att brygga den inprogrammerade mängden kaffe. Samma förfarande kan upprepas för knappen. Två tryckningar på eller kommer att ge dubbla mängden kaffe. Stand-by Maskinen är konstruerad för att vara energisnål. Därför kommer den att automatiskt stängas av efter 60 minuters inaktivitet. Knappen blinkar när maskinen är i stand-by. När maskinen stängs av kommer den att utföra en sköljning om den har bryggt kaffe. När maskinen slås på från helt avstängd kommer den att gå till stand-by läge. Justering av kaffeutloppet De flesta koppar kan användas tillsammans med kaffemaskinen. Utloppet kan justeras i höjdled för att passa en given kopp. Se figur. Justerad för liten kopp.

7 BRYGGA KAFFE Justerad för stor kopp. Kontrollera att det finns vatten i tanken om maskinen inte vill brygga kaffe. Två koppar kan placeras under kaffeutloppet för att brygga två kaffe samtidigt. Kontrollera att displayen inte indikerar något fel och att det finns vatten och bönor i maskinen före bryggning. Låt väljaren Ånga/ Hett vatten vara i läget under hela bryggprocessen. Ställa in aromen Maskinen kan justeras för att mala mellan 7 och 10,5 gram kaffe per bryggning. En av fyra inställningar kan väljas genom att succesivt trycka på knappen (mild, medium eller stark arom och färdigmalet kaffe. Välj arom eller färdigmalet samt justera kaffeutloppet till lämplig höjs före bryggningen. Använda kaffebönor Tryck på följande knappar för att brygga kaffe: för att välja önskad arom. för att bygga en espresso för att brygga en kaffe Displayen visar aromvalet i form av bönor. Varje tryckning på knappen ändrar styrkan en enhet. = Mild arom = Medium arom = Stark arom Aromen måste ställas in före bryggningen. Ytterligare en knapptryckning efter valet Stark arom kommer alternativet Färdigmalet som indikeras enligt bilden. Läs vidare om denna funktion på nästa sida. Därefter startar byggningen: En tryckning på någon av knapparna eller ger en kopp. Två succesiva tryckningar ger två bryggda koppar. Displayen visar valt alternativ. När maskinen brygger två koppar kaffe enligt ovan kommer den att automatisk mala och dosera rätt mängd kaffe. Två kaffe kräver tvåkompletta mal- och bryggcykler vilket maskinen utför automatiskt. Efter förbryggningen kommer kaffe att börja rinna ner i koppen.

8 Kaffebryggningen avslutas automatiskt när den förprogrammerade mängden erhållits. Det går dock att avsluta pågående bryggning i förtid genom att trycka en gång till på använd bryggknapp. Varning! Använd endast färdigmalet kaffe i doseraren. Andra substanser eller föremål kan skada maskinen. Sådana skador täcks ej av garantin. Tryck på: Maskinen är inställd för att brygga en äkta italiensk espresso. Detta kan förlänga bryggningen något för att få fram den rätta smaken på kaffet. Använda färdimalet Denna funktion gör det möjligt att använda färdigmalet och koffeinfritt kaffe. Färdigmalet kaffe tillsätts i doseraren bedvid bönbehållaren. Använd enbart kaffe malt för espressomaskiner. Observera: Om inget färdimalet kaffe tillsätts blir resultatet enbart vatten i koppen. Om kaffe för mer än en espresso tillsätts kommer maskinen inte att brygga och kaffet hamnar i sumplådan. knappen för en enkel espresso. knappen för bryggkaffe. Bryggningen startar och efter förbryggningen börjar kaffe rinna ner i koppen. Bryggningen avslutas automatiskt när den förprogrammerade mängden erhållits. Det går dock att avsluta pågående bryggning i förtid genom att trycka en gång till på använd bryggknapp. Efter brygningen återgår maskinen till viloläget för bryggning med bönor. Repetera ovanstående för ytterligare kaffe. HETT VATTEN Varning! Tänk på att hett vatten kan orsaka skållskador. Pannarellon kan dessutom bli mycket het. Fast För att brygga kaffe: Tryck på kanppen tills symbolen för färdigmalet visas i displayen. Öppna locket till doseraren för färdigmalet. Häll ner enbart ett mått färdigmalet kaffe. Använd det mått som följer med maskinen. Stäng sedan locket. Fast Kontrollera att följande symboler visas i displayen. Fortsätt sedan som följer: Placera en lämplig behållare under pannarellon

9 passagen för ånga och vatten. Vrid väljaren till läget Fast Enbart följande symbol visas med fast sken. Låt behållaren fyllas med hett vatten till önskad mängd. Vrid sedan tillbaka väljaren till läget. Maskinen återgår till sitt viloläge. Innan mjölkskummaren används rekommenderas att först släppa ut det vattnet som föregår ångan. Placera först en behållare under mjölkskummaren. Blinkande Om det inte kommer något hett vatten och displayen visar blinkande symbol beror det på för låg temperatur. Hett vatten kommer så snart rätt temperatur uppnåtts. ÅNGA / CAPPUCCINO Ånga kan användas för att skumma mjölk eller hetta upp andra drycker. Varning! Tänk på att ånga kan orsaka skållskador. Pannarellon kan dessutom bli mycket het. Viktigt! Mjölkskummaren måste rengöras varje gång den kommit i kontakt med mjölk. Enklast är att släppa ut en liten mängd hett vatten och sedan rengöra pannarellon. Detta för att undvika intorkad mjölk som kan sättas igen Blinkande Fast Vrid väljaren moturs till läget. Hett vatten kommer ut ur mjölkskummaren. Symbolen blinkar under tiden maskinen värmer för ånga. När symbolen visar fast sken är maskinen uppvärmd och enbart ånga kommer strax ur maskinen. Vrid väljaren medurs tillbaka till viloläget av ångan. för att stänga

10 Fyll en lämplig behållare till 1/3 med kall mjölk. Använd alltid kall mjölk för att få bästa resultat vid skumning. Mjölken kan hettas upp direkt i koppen genom att sänka ner pannarellon i mjölken. Vrid väljaren moturs till läget genom att cirkulera koppen.. Skumma mjölken Stäng av ångan genom att vrida tillbaka väljaren medurs till läget. Samma procedur kan användas för att värma andra drycker. Rengör alltid pannarellon när den använts. Det går bra att brygga kaffe direkt efter ångning. När väljaren är i viloläget sänker maskinen temperaturen till den nivå som krävs för att brygga kaffe. Detta för att spara energi. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Töm och rengör sumplådan dagligen med maskinen påslagen. Sumplådan bör tömmas om maskinen inte kommer att användas på några dagar. Rengöring och underhåll får bara ske då maskinen är kall och bortkopplad från elnätet. Dränk aldrig maskinen i vatten. Kör aldrig några delar i diskmaskin. Använd aldrig vassa verktyg eller kemiska medel för rengöring. Använd mjuk trasa för att rengöra maskinen. Torka aldrig maskinen eller några av dess delar i mikrovågsugn. Efter mjölkskumning bör ånga/hett vatten släppas genom mjölkskummaren för att få bort mjölkrester. Varje dag då mjölkskummaren använts bör dess delar tas isär och rengöras. Rengör alltid mjölkskummaren en gång i veckan på följande sätt: - Ta bort yttre delen av pannarellon. - Ta bort de övre delen av pannarellon från ångröret. - Rengör delarna från mjölkrester. - Sätt tillbaka överdelen på ångröret.

11 Sätt tillbaka yttre delen av pannarellon. Vattentanken bör rengöras dagligen. Vinkla pannarellon uppåt för att ta ut tanken Ta bort det lilla vita filtret i vattentanken och rengör det under rinnande vatten. Sätt tillbaka filtret i tanken genom att trycka ner och vrida det samtidigt. Fyll tanken med vatten. Töm och rengör droppskålen dagligen. Bryggruppen Bryggruppen måste rengöras minst en gång i veckan. Stäng av maskinen och dra ut nätsladden. Ta ut sumplådan. Öppna servicedörren. Bryggruppen tas ut genom att dra i handtaget och trycka på PUSH-knappen. Spola bryggruppen med ljummet vatten. Rengöringsmedel ska ej användas. Rengör bryggruppen med ljummet rinnande vatten. Speciellt det övre filtret. Spola även övriga delar. Rengör insidan på maskinen där bryggruppen sitter. Se till att bryggruppen är i sitt normalläge. De två markeringarna måste mötas. Armen på bryggruppens baksida måste vara i kontakt med basen. Tryck på PUSH-knappen för att åstadkomma detta. Bryggruppen bör smörjas med därför avsett fett efter ca 500 bryggningar. Lämpligt fett kan köpas hos auktoriserad återförsäljare. Smörj bryggruppens guider med bifogat smörjmedel. Applicera ett jämnt lager på båda sidor på guiderna. Sätt tillbaka bryggruppen genom att trycka in den tills den låser fast UTAN ATT trycka på PUSH-knappen. Sätt tillbaka droppskålen och stäng servicedörren.

12 AVKALKNING Det är helt normalt att kalkavlagringar byggs upp inuti maskinen med tiden. 1 Placera en behållare under ångröret. Displayen visar när avkalning bör utföras. Läs gärna nästa avsnitt Om avkalkning för att hålla maskinen i bästa skick. Använd en behållare på minst en liter. Det går att använda en mindre behållare genom att stänga ångvredet och tömma behållaren, sedan sätta tillbaka den och öppna vredet igen. Använd enbart avkalkningsmedel avsett för espressomaskiner. Använd aldrig vinäger eller ättika. Varning! Drick aldrig avkalningmedel. Ta alltid bort pannarellon från ångröret före avkalningen påbörjas. 2 Vrid väljaren, sedan tanken fyllts med avkalkningsmedel, till läge och låt 2-3 koppar (ca 300 ml) vatten rinna ut Stoppa vattenflödet genom att vrida tillbaka väljaren till viloläget. Låt avkalkningsmedlet verka i minuter. Upprepa steg 2 och 3 i intervall om 3 minuter till tanken är tom. Rengör tanken och fyll med friskt vatten när ikonen bredvid visas. Slå på maskinen och vänta till sköljcykeln är klar och maskinen har värmts upp. Ta bort vattenfiltrer ur tanken innan den fylls med avkalkningsmedel. Blanda till avkalkningslösningen enligt anvisningarna på förpackningen och häll i tanken. Sätt tillbaka tanken i maskinen. 7 8 Töm och ställ tillbaka behållaren under ångröret. Vrid väljaren till läget igen. Maskinen sköljs nu ren från avkalkningsmedel. När tanken är tom visas ikonen i figuren. Vrid då tillbaka väljaren till viloläget.

13 10 Repetera sköljcykeln (steg 6-9) två gånger i följd. Om maskinen slås av under pågående avkalkning måste hela processen tas om nästa gång maskinen slås på. Använt avkalkningsmedel hanteras enligt instruktioner på förpackningen. Om avkalkning Den här maskinen använder sig av avancerad teknik för att hålla reda på hur mycket vatten den använt. Detta för att kunna bestämma när det är dags för avkalkning. Maskinen är programmerad för normal hårdhet på vattnet. Vid mycket hårt vatten (hög kalkhalt) kan maskinen behöva avkalkas oftare utan att den indikerar detta. Även om maskinen används sällan (t.ex. 1 kopp/dag) rekommenderas att den avkalkas oftare. Sådan avkalkning bör ske med 1-2 månaders intervall.

14 DISPLAY Maskinen är klar att brygga kaffe av bönor eller producera hett vatten. Maskinen värmer upp. Maskinen är klar att brygga kaffe av färdigmalda bönor. Maskinen är klar att leverera ånga. Blinkande Blinkande Maskinen genomför en sköljcykel. Maskinen måste avkalkas. Maskinen är klar att leverera hett vatten. Maskinen måste luftas. Maskinen brygger en espresso eller en bryggkaffe. Maskinen brygger två espresso eller två bryggkaffe. Programmering av mängden kaffe maskinen ska brygga pågår. Blinkande

15 Blinkande Vrid tillbaka väljaren för vatten/ånga till sitt viloläge. Sätt in bryggruppen i maskinen. Stäng servicedörren. Lufta maskinen. Töm sumplådan. Sätt in sumplådan. Blinkande Slut på bönor. Fyll på bönor och starta om byggningen. Fyll vattentanken.

16 FELSÖKNING Symptom Maskinen går inte igång. Kaffet är inte tillräckligt varmt. Det kommer varken ånga eller hett vatten. Dålig crema. Lång uppvärmningstid eller dåligt vattenflöde ur ångröret Bryggruppen går inte att ta ut. Maskinen mal kaffet men inget kaffe kommer ut. Kaffet är för svagt. Kaffet bryggs för långsamt. Kaffe läcker ut ur utloppet. Orsak Maskinen inte ansluten till elnätet. Kopparna är kalla. Hålet i pannarellon är igensatt. Olämplig kaffesort. Gammalt kaffe. För grovt malet. Kalkavlagringar i maskinen. Bryggruppen ej i sitt viloläge. Sumplådan ej uttagen. Vattentanken tom. Byggruppen nedsmutsad. Luft i maskinen. Maskinen justerar sig själv. Utloppep smutsigt. Maskinen automatjusterar sig. Kaffet för finmalet. Luft i systemet Bryggrupen smutsig. Utloppet smutsigt. Lösning Anslut maskinen. Värm kopparna med hett vatten. Rengör med en nål. Byt kaffe. Avkalka maskinen. Slå på maskinen. Stäng servicedörren. Bryggruppen går till sitt viloläge. Ta ut sumplådan. Fyll tanken. Rengör bryggruppen. Lufta maskinen. Brygg några koppar. Rengör utloppet. Brygg några koppar. Byt kaffesort eller ändra malningsgrad. Lufta maskinen. Rengör bryggruppen. Rengör utloppet.

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Endast för hushållsbruk

Endast för hushållsbruk SVENSK BRUKSANVISNING Endast för hushållsbruk MASKINDELAR OCH TILLBEHÖR - KONTROLLPANELEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vattentank + lock Koppvärmare Intag färdigmalet Servicedörr Styrkevred Utlopp

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING

GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING GAGGIA TITANIUM Instruktionsbok Gratulerar till ert val! Som ägare till denna maskin kan ni nu uppleva smaken av en utsökt espresso eller cappuccini i er hemmamiljö.

Läs mer

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee.

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee. CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips S A passion for coffee. 1 S A Display L Servicedörr B Vänstervred M Fack för färdigmalet C Högervred N Slaskbricka D Bönsymbol

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN Funktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare 2. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 3. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 4. Knapp för hett vatten 5. Indikatorlampa

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 DISPLAY... 8 (OPTI-DOSE)

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Från / Till indikatorlampa Strömbrytare för ånga

Läs mer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S SV Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Välkommen till Saeco! Grattis till din nya Saecomaskin, en maskin av högsta klass. Kaffestunden tillhör en av livets goda kryddor

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Tryckknapp för bryggning Tryckknapp för bryggning Överfyllningsskydd (hål i vattentanken)

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare och Indikatorlampa 2. Tryckknapp för bryggning och hett vatten (pump) 3. Indikatorlampa för rätt temperatur 4. Tryckknapp

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8965

BRUKSANVISNING Type HD8965 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8965 Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA Grattis till ditt inköp av den superautomatiska

Läs mer

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS RI 9747. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

Type HD8751 BRUKSANVISNING

Type HD8751 BRUKSANVISNING Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 08 Svenska Type HD8751 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN. 2 SVENSKA Grattis till ditt

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO. Innehåll: Maskinens identifikationsdata

Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO. Innehåll: Maskinens identifikationsdata Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO Innehåll: Maskinens identifikationsdata 1 Generella säkerhetsregler 2 Beskrivning 2.1. Konstruktion 2.2. Skydd 2.3. Ljudnivå 2.4. Vibrationer 3

Läs mer

E6/E60 Det viktigaste i korthet

E6/E60 Det viktigaste i korthet E6/E60 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning E6/E60. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Sköljning

Läs mer

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 208 1 Beskrivning av maskinen 209 2 Säkerhetsanvisningar 210 3 Installation 210 4 Förberedelser 211 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 4.2 Påfyllning av behållaren för kaffebönor 211 4.3 Första igångsättningen

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI ESAM 3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion

«IMPRESSA C9 One Touch Det viktigaste i. «Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet «Boken om IMPRSSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion «IMPRSSA C9 One Touch Det viktigaste i korthet» försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

Z6 Det viktigaste i korthet

Z6 Det viktigaste i korthet Z6 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning Z6. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Du kan när

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN Följande termer används

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning ENA Micro 5

Bruksanvisning ENA Micro 5 de en fr it es pt Bruksanvisning ENA Micro 5 ru 1 Innehållsförteckning Din ENA Micro 5 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

INNEHÅLL. INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85. SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar...

INNEHÅLL. INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85. SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar... INNEHÅLL INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85 SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar...85 AVSETT ANVÄNDANDE... 86 ANVÄNDARINSTRUKTIONER... 86 BESKRIVNING...

Läs mer

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual IMPRESSA F50 / F5 / F505 Snabb manual Använda maskinen för första gången Sätt på huvudströmbrytaren (1) baktill på maskinen Fyll på kaffebönor Tryck igång maskinen med På/Av-knappen Displaytext: SPRACHE

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion

»IMPRESSA S9 One Touch Det viktigaste i. »Boken om IMPRESSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion IMPRSSA S9 One Touch Det viktigaste i korthet»boken om IMPRSSA«har tillsammans med denna snabbinstruktion»imprssa S9 One Touch Det viktigaste i korthet«försetts med den oberoende tyska provningsanstalten

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

Milk Island Bruks- och skötselanvisning

Milk Island Bruks- och skötselanvisning Milk Island Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 Copyright Adesso AB 2008 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del

Läs mer

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk Bruksanvisning till kaffebryggare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för kaffebryggaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8

Läs mer

Type HD8753 BRUKSANVISNING

Type HD8753 BRUKSANVISNING Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 08 Svenska Type HD8753 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN. 2 SVENSKA Grattis till ditt

Läs mer

Bruksanvisning ENA Micro 1

Bruksanvisning ENA Micro 1 de en fr sv Bruksanvisning ENA Micro 1 ru Innehållsförteckning Din ENA Micro 1 Manöverorgan 4 Viktig information 6 Användning för avsett ändamål...6 För din säkerhet...6 1 Förberedelse och idrifttagning

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8762

BRUKSANVISNING Type HD8762 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8762 Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA Grattis till ditt inköp av den superautomatiska

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer... INNEHÅLL INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...107 SÄKERHETSÅTGÄRDER...107 Väsentliga säkerhetsföreskrifter...107 AVSEDD

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Mivita. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Mivita. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Mivita Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: Du måste spara kaffebryggarens

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUKSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Läs noga innan du börjar använda maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Surfplatta ingår ej 08 SV 0051 Registrera din

Läs mer

Din manual GAGGENAU CM250110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3552978

Din manual GAGGENAU CM250110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3552978 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer

CARAT ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764181_01

CARAT ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764181_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764181_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

SÄKERHET 92 Väsentliga säkerhetsföreskrifter 92

SÄKERHET 92 Väsentliga säkerhetsföreskrifter 92 INNEHÅLL INLEDNING 92 Symboler som används i denna bruksanvisning 92 Problem och reparationer 92 SÄKERHET 92 Väsentliga säkerhetsföreskrifter 92 AVDD ANVÄNDNING 93 BRUKSANVISNINGAR 93 BESKRIVNING 93 Beskrivning

Läs mer

Boken om IMPRESSA C9 One Touch

Boken om IMPRESSA C9 One Touch Boken om IMPRESSA C9 One Touch»Boken om IMPRESSA«har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Säkerhetsåtgärder. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död.

Säkerhetsåtgärder. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död. Inledning Tack för att ni har valt våran kaffemaskin. Vi önskar dig mycket nöje med din nya apparat. Härmed ber vi dig att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning. På så sätt kan du

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3 Bruksanvisning Model S04 Caffitaly M2 & M3 Innehåll Introduktion Avsedd användning... 3 Bruksanvisningens symboler... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Återvinning... 5 Beskrivning maskinens delar... 6 1 2 3

Läs mer

HD8821 HD8822 BRUKSANVISNING. Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen.

HD8821 HD8822 BRUKSANVISNING.  Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen. Helautomatisk espressomaskin 3000 series 08 BRUKSANVISNING HD8821 HD8822 Svenska Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA

Läs mer

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning GIGA

Läs mer

Innehåll. Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer...

Innehåll. Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer... Innehåll Inledning... 81 Symboler som används i denna bruksanvisning... 81 Bokstäver inom parentes... 81 Problem och reparationer... 81 Säkerhet... 81 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 81 Bruksanvisning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Din ENA 7

Innehållsförteckning. Din ENA 7 Bruksanvisning NA 7 sv Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning Din NA

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

BEREDNING AV CAPPUCCINO... 92 Rengöring av cappuccinoberedaren efter användning...92

BEREDNING AV CAPPUCCINO... 92 Rengöring av cappuccinoberedaren efter användning...92 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETEN... 85 SÄKERHETSVARNINGAR... 86 Symboler, som används i dessa instruktioner...86 Regelmässig användning...86 Bruksanvisningar...86 INLEDNING...

Läs mer

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Milk_ indd :23:11

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Milk_ indd :23:11 SV Bruksanvisning 94 7 6 5 4 8 9 10 11 3 2 12 13 1 A DE B C D E F G H J K 3 Säkerhetsinformation Läs igenom bruksanvisningen noga och följ den. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och inte för professionellt

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bruksanvisning IMPRESSA XJ9 Professional

Bruksanvisning IMPRESSA XJ9 Professional Bruksanvisning IMPRSSA XJ9 Professional K Originalinstruktioner för användande Läs instruktionen noga före användning. Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.saeco.com/welcome 08 Svenska Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome 08 Svenska Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN. 2 SVENSKA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV APPARATEN (se sidan 3)....................................................7 2 SÄKERHETSANVISNINGAR...................................................................7

Läs mer

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER SE Gratulerar till valet av C3 Kaffebryggare. Du har köpt en

Läs mer

HD8824 HD8825 BRUKSANVISNING. Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen.

HD8824 HD8825 BRUKSANVISNING.  Helautomatisk espressomaskin 3000 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen. Helautomatisk espressomaskin 3000 series 08 BRUKSANVISNING Läs noga innan du börjar använda maskinen. HD8824 HD8825 Svenska 08 SV Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA

Läs mer

SV Bruksanvisning 80 BA_Solo_ indd :23:50

SV Bruksanvisning 80 BA_Solo_ indd :23:50 SV Bruksanvisning 80 6 5 4 3 7 8 9 10 2 11 1 A B C 2 D E Säkerhetsinformation Läs igenom bruksanvisningen noga och följ den. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och inte för professionellt bruk. All annan

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Bruksanvisning IMPRESSA J9.4 One Touch TFT

Bruksanvisning IMPRESSA J9.4 One Touch TFT Bruksanvisning IMPRSSA J9.4 One Touch TFT Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD: s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page 30 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS produktsortiment

Läs mer

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Läs mer

Bruksanvisning IMPRESSA J7

Bruksanvisning IMPRESSA J7 Bruksanvisning IMPRSSA J7 Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet. Innehållsförteckning Din

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

HD8826 HD8831 BRUKSANVISNING. Superautomatisk espressomaskin 3100 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen.

HD8826 HD8831 BRUKSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskin 3100 series. Läs noga innan du börjar använda maskinen. Superautomatisk espressomaskin 3100 series 08 BRUKSANVISNING Läs noga innan du börjar använda maskinen. HD8826 HD8831 Svenska 08 SV Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

STOLLARS ESPRESSOMASKINER

STOLLARS ESPRESSOMASKINER STOLLARS ESPRESSOMASKINER Perfekt kaffe kräver precision. Varje gång. www.stollar.eu The Dual Boiler Den första inhemska maskinen som uppnår guldstandard. I slutändan finns det bara en standard som kaffe

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

BESKRIVNING AV MASKINEN

BESKRIVNING AV MASKINEN S Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV MASKINEN (se figur på sid. 3) Följande

Läs mer

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Perfect_Milk_ indd :22:30

SV Bruksanvisning 94 BA_Solo_Perfect_Milk_ indd :22:30 SV Bruksanvisning 94 7 6 5 4 3 2 8 9 10 11 12 13 14 1 A DE B C D E 1 2 3 4 5 6 F 3 Säkerhetsinformation Läs igenom bruksanvisningen noga och följ den. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och inte för

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

INNEHÅLL. Tillredning av kaffe LONG...101 Hur du gör kaffe LONG med färdigmalet kaffe...101 Programmering av av mängd kaffe till mitt kaffe LONG...

INNEHÅLL. Tillredning av kaffe LONG...101 Hur du gör kaffe LONG med färdigmalet kaffe...101 Programmering av av mängd kaffe till mitt kaffe LONG... INNEHÅLL Inledning... 93 Bokstäver inom parentes... 93 Problem och reparationer... 93 Säkerhet... 93 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 93 Avsedd användning... 93 Bruksanvisning... 94 Beskrivning... 94

Läs mer

Diamant. Användarmanual ... ... Artikelnummer: 1730069_U_SE

Diamant. Användarmanual ... ... Artikelnummer: 1730069_U_SE Diamant Användarmanual...... Artikelnummer: 1730069_U_SE Utvändiga komponenter 1 2 3 14 15 1 4 5 6 13 12 7 1. Tekniska data 11 10 9 8 1 Ångspak 8 Justerbar fot 2 Display 9 Portafilter 3 Elektronisk kontrollpanel

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer