RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan"

Transkript

1 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr Stockholm och B. Synoptik Sweden AB ( leverantören ) org nr Box Solna 1. BAKGRUND 1.1 Vid bildskärmsarbete skall arbetsgivaren enligt Arbetarskyddsstyrelsens förfningssamling AFS 1998:5 6 tillhandahålla särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete om en synundersökning visar sådana behövs och glasögon för normalt bruk inte kan användas. Med särskild glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete avses i normalfallet enkelslipade glas med en styrka i hela glaset. Dessa är lämpade för de som normalt har terminalarbete enbart vid sin arbetsplats och med olika synavstånd på nära håll. I vissa fall kan progressiva glas med flexibelt seende på motsvarande synavstånd vara nödvändiga. CE-märkta skyddsglasögon enligt Arbetarskyddsstyrelsens förfningssamling om utförande av personlig skyddsutrustning enligt AFS 1996:7 och i enlighet med EUdirektiv 89/686 EEC. 1.2 Efter Försvarsmakten genomfört ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling har Försvarsmakten och leverantören träffat detta avtal innebärande leverantören förbundit sig på de villkor som anges i avtalet sälja bildskärmsglasögon och skyddsglasögon med korrektionsglas ( varorna ). 1.3 Upphandlingen har genomförts på Försvarsmaktens eget initiativ med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning och gäller för myndigheter under regeringen och syftar till åstadkomma besparingar för staten. För andra myndigheter och organisationer som önskar använda de ramavtal som tecknas inom ramen för den statliga inköpssamordningen verksamhet, krävs särskild anmälan. 1.4 Genom ingående av detta avtal äger även andra myndigheter under regeringen rätt göra avrop från leverantören på samma villkor som Försvarsmakten.

2 2 (10) 1.5 Detta avtal kommer fr o m den 1 januari 2011 övertas av Kammarkollegiet som efter Riksdagsbeslut tar över ansvaret för de statliga ramavtalsupphandlingarna. 2 AVTALET 2.1 Avtalet är rangordnat med ordningsnummer 1 vid köp av bildskärmsglasögon och skyddsglasögon. 2.2 Avtalet består av detta avtal jämte tillhörande bilagor samt övriga nedan angivna handlingar. Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: (i) Tillägg till och ändringar i avtalet (ii) Detta avtal jämte tillhörande bilagor (iii) Beställarens avrop (iv) Försvarsmaktens förfrågningsunderlag (v) Leverantörens lämnade anbud 3 AVTALSTID 3.1 Detta avtal gäller från och med och fram till och med Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet gälla utan föregående uppsägning. 3.2 Försvarsmakten äger rätt, men är inte skyldig, förlänga avtalet på oförändrade villkor under högst två (2) år. Sådan förlängning av avtalet får ske vid högst två (2) tillfällen, dock alltid som längst sammanlagt två (2) år från avtalet annars skulle upphört gälla enligt punkt 3.1 ovan. Avser Försvarsmakten förlänga avtalet skall Försvarsmakten skriftligen meddela detta enligt sektion 12. till leverantören senast tre (3) månader före Avtalet annars upphör gälla. 3.3 Ramavtalets bestämmelser skall alltid vara tillämpliga på ingångna avropsavtal. 4. PARTERNAS ÅTAGANDEN 4.1 Leverantören åtar sig efter avrop från beställaren leverera de varor som framgår i förfrågningsunderlag med Målnr: FM tillhandhålla för ändamålet erforderliga och godkända emballage samt tillse och ansvara för leverans sker i för ändamålet säkert och korrekt emballage som senast vid tidpunkten för leverans är märkta enligt gällande lagstiftning och i övrigt gällande regler.

3 3 (10) tillse och ansvara för leverantören vid varje tillfälle innehar samtliga erforderliga relevanta tillstånd avseende tillverkning, handhavande, försäljning, transport m m avseende samtliga varor enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning och i övrigt gällande regler. kontakta beställaren om andra lösningar erfordras än vad som angivits på utfärdad rekvisition tillse faktura och leverans av beställda Varor sänds till i rekvisition angiven adress till varje leverans av beställda Varor bifoga följesedel och fakturaspecifikation omedelbart meddela Försvarsmakten om förändringar sker avseende för leverantören utfärdade tillstånd med anknytning till detta avtal. bära risken för samtliga varor fram till dess de mottagits av beställaren. till Försvarsmakten återrapportera statistik avseende samtliga av leverantören levererade Varor. Återrapportering skall ske varje tolv (12) månaders period under hela avtalstiden. Den första återrapporten skall vara Försvarsmakten tillhanda tretton (13) månader efter avtalets undertecknande och avse de första tolv (12) månaderna av avtalstiden. Därefter skall återrapportering ske löpande vid utgången av varje påföljande tolvmånadersperiod. 4.2 Beställaren åtar sig på de villkor som anges i detta avtal till leverantören betala för levererade och godkända varor enligt mellan parterna överenskommen prislista, bilaga Parterna åtar sig kontinuerligt hålla varandra underrättade om samtliga framsteg som görs, såväl tekniska, ekonomiska som andra, vilka kan medföra rationaliseringar. aktivt verka för information om detta Avtal finns och sprids inom de delar av Försvarsmakten respektive hos Leverantören där det är tillämpligt kontinuerligt under hela avtalstiden tillsammans tillse överenskommen sortimentsprislista uppdateras. Varje sådan uppdatering skall för vara giltig skriftligen ha godkänts av båda parter. 5. GARANTIER 5.1 Leverantören garanterar

4 4 (10) samtliga skall krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. denne innehar gällande och för branschen sedvanlig(a) försäkring(ar) avseende all verksamhet och varor som omfas av detta avtal. samtliga varor leverantören försålt till enligt detta avtal fungerar helt felfritt under en period om minst två (2) år från varorna mottagits och godkänts av beställaren. Vid eventuella fel åtar sig leverantören snarast på dennes egen bekostnad avhjälpa samtliga fel eller företa omleverans av felfri(a) vara/varor. samtliga varor håller avtalad och godtagbar kvalitetsnivå. Vid eventuella kvalitetsbrister åtar sig leverantören snarast och på egen bekostnad företa omleverans av felfri(a) vara/varor. 6. AVROP 6.1 Försvarsmakten äger under hela avtalsperioden rätt fritt avropa varor som omfas av detta avtal från leverantörens butiker enligt bilaga Avrop skall ske genom tecknande av särskilda skriftliga avrop mellan beställaren och leverantören. Avrop skall för vara giltiga alltid vara undertecknade av för respektive part behörig(a) person(er). För Försvarsmakten skall avrop göras av upphandlingsenhet eller någon särskild hos Försvarsmakten utsedd behörig person för vara giltigt. 6.3 I avropen skall parterna precisera och konkretisera vad det särskilda avropet/avropen omfar. Ett sådant avrop skall då alltid bl a innehålla följande. i) Benämning och målnummer för detta avtal samt löpnummer för respektive avrop ii) Vilka Varor som avses iii) Pris avseende de varor som omfas iv) Om ytbehandling erfordras v) Leveransdag vi) Beställarens leveransadress dit avropade varor skall levereras vii) Aktuell faktureringsadress och redovisningskassa hos beställaren 7. LEVERANS M M 7.1 Vara/varor skall fritt levereras till av beställaren anvisade platser enligt INCOTERMS DDP 2000, vilket innebär säljaren bär risken för godset och ansvarar för alla nödvändiga kostnader under transporten till de angivna orterna. 7.2 Leverantören skall leverera avropade varor senast en (1) månad efter synundersökning om inte annat överenskommits. 7.3 Leverantören äger inte, förutom enligt vad som anges i sektion 15. rätt vägra leverans av varor som omfas av detta avtal.

5 5 (10) 7.4 Leveranskontroll samt leveransgodkännande av varorna verkställs hos godsmottagaren genom dennes försorg. 8. PRIS 8.1 Leverantören skall fakturera beställaren mottagna och godkända varor enligt mellan parterna överenskommen prislista, bilaga 1. De priser som anges i prislistan är exklusive mervärdessk. 8.2 Priserna i prislistan bilaga 1 är angivna inklusive emballage och eventuell transport till av beställaren anvisad avlämningsplats. 8.3 Samtliga priser, som anges i prislistan, skall gälla oförändrade under hela avtalstiden utan någon prisreglering, valutareglering eller annan justering. 8.4 För det fall perioden för avtalets giltighet förlängs äger part rätt, en gång per år, begära justering av angivna priser. Som grund för prisförändring skall SCB:s konsumentprisindex användas. Som basvärde gäller det index som fastställts för den kalendermånad då detta avtal ingåtts. Beräkningsgrund för prisförändringens storlek skall vara högst 80 % av det avtalade priset. Vid fastställande av nytt pris skall nytt pris alltid avrundas neråt till närmaste hela SEK. 8.5 Begäran om prisjustering enligt punkt 8.4 skall skriftligen meddelas den andra parten minst åtta (8) veckor före ikraftträdandet. Part skall då kunna visa grunden för de prisjusteringar som åberopas och priset skall därefter justeras upp eller ned motsvarande den av påkallande part visade förändringen. Av parterna överenskommen prisförändring skall gälla fast i minst ett år. Det åligger leverantören på egen hand och egen bekostnad upprätta en ny prislista (s.k. tilläggsprislista) vari prisjustering och nya priser tydligt skall framgå. Överenskommelse om prisjustering skall för vara giltig vara skriftlig och behörigen undertecknad av båda parter. I överenskommelsen skall alltid anges a) Försvarsmaktens beteckning för detta avtal, b) aktuell prisjustering, samt c) datum när prisjusteringen träder i kraft. 8.6 Leverantören skall till Försvarsmakten erlägga en administrativ avgift avseende all försäljning enligt detta avtal. Denna avgift uppgår till en (1) procent av fakturerat nettobelopp, d v s fakturavärdet exklusive mervärdessk. Betalning skall göras en (1) månad efter det Försvarsmakten mottagit statistik avseende levererade varors värde och Försvarsmakten därefter fakturerat Leverantören för den administrativa avgiften. 9. FAKTURERING 9.1 Person- och medicinska uppgifter får inte framgå på respektive faktura. 9.2 Betalning för av den avropande myndigheten mottagen och godkänd faktura skall erläggas senast 30 dagar efter det denne erhållit leverans av de varor som respektive faktura avser. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras beställaren. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635) på fakturerat ostridigt belopp.

6 6 (10) 9.3 På fakturan skall leverantören ange i) beställarens inköpsordernummer eller motsvarande nummer för den/de varor det fakturerade beloppet avser, ii) sista dag då betalning för fakturan skall vara erlagd, iii) eventuella övriga uppgifter. 9.4 För det fall beställaren helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan äger denne innehålla det omstridda beloppet. För det fall parterna är oense endast om viss del av det fakturerade beloppet skall beställaren erlägga betalning med det ostridiga beloppet inom den i 9.2 angivna tiden. 10. UNDERLEVERANTÖR 10.1 Leverantören får endast anlita underleverantör genomföra hela eller viss del av uppdraget efter Försvarsmaktens skriftliga godkännande såvida fråga inte är om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av mindre betydelse för uppdraget. Om underleverantör anlitats ansvarar leverantören alltid gentemot Försvarsmakten för underleverantören som för leverantörens egen del enligt detta avtal. 11. SEKRETESS 11.1 Parterna förbinder sig inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta avtal. leverantören åtar sig därvid och ansvarar för samtliga de medarbetare leverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta avtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta avtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess Sekretess enligt denna sektion 11. gäller även efter det avtalet i övrigt upphört gälla mellan parterna. 12. MEDDELANDEN 12.1 Meddelande(n) mellan parterna enligt detta avtal skall för vara giltiga ske skriftligen och skickas till följande adresser. För Försvarsmakten: Försvarsmaktens Logistik Upphandlingsenheten Att: Yvonne Andersson Adress: Stockholm Telefonnummer: För Leverantören: Synoptik Sweden AB Att: Patrik Syde Adress: Box 44, Solna Telefonnummer: e-post:

7 7 (10) 12.2 Meddelande får skickas genom bud eller brev. Meddelande(n) som skickats per brev skall därvid anses ha kommit den andra parten tillhanda fem (5) dagar efter avsändandet. Det åligger därvid avsändaren visa brevet avsänts viss dag till den andra parten Det åligger parterna hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser. För fullgörande av detta avtal behöver Försvarsmakten endast försöka nå leverantören på den adress, telefonoch faxnummer samt e-postadress som angivits i detta avtal eller på de ändrade adresser Försvarsmakten fått del av. 13. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M M 13.1 Leverantören äger inte rätt utan Försvarsmaktens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta avtalet/avropet till någon tredje person Leverantören äger inte utan Försvarsmaktens föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra krav (inklusive krav på skadestånd) hänförliga till detta avtal/avrop till någon tredje part. 14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 14.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall för vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av för respektive part behörig(a) person(er). 15. FORCE MAJEURE 15.1 Part skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet fullgöra åtagande(n) enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet(er) utanför parts kontroll som förhindrar parts fullgörande av åtagande(n) enligt avtalet. Omständigheter som befriar part från fullgörande av åtaganden enligt detta avtal skall bl a vara krig eller krigsfara, uppror eller upplopp, mobilisering, eller oförutsedda militärinkallelser av större omfning, rekvisition, terrorism, omfande brand eller översvämning, valutarestriktioner, arbetsmarknadskonflikt där inte part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna För vara befriad från påföljd åligger det den part vars fullgörande hindras snarast skriftligen meddela den andra parten om hindret Förhindrad part skall vidta skäliga ansträngningar för mildra omfningen och effekten av hindret samt återuppta fullgörandet av åtagande(n) som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske Då förhindret pågått i mer än trettio (30) dagar äger den part vars åtaganden inte varit förhindrade rätt omedelbart skriftligen säga upp avtalet helt eller till de delar vars fullgörande varit förhindrade med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

8 8 (10) 16. UPPSÄGNING 16.1 Anser part den andra parten inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt avtalet skall den missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med angivande av på vilket/vilka sätt part anser den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt avtalet. Den andra parten äger då snarast, dock senast inom fyra (4) veckor från sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten omedelbart säga upp avtalet i förtid med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning av avtalet skall för vara giltig ske i meddelande till den andra parten Förutom vad som anges i punkt 16.1 äger Försvarsmakten alltid rätt omedelbart säga upp avtalet och/eller avrop enligt avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om (i) Leverantören väsentligt misskött avrop (ii) Leverantören brutit mot avtalet (iii) Leverantören inleder ackordsförfarande, försätts i likvidation eller konkurs eller eljest kan antas vara på obestånd (iv) väsentlig förändring vidtagits eller kommer vidtas avseende beställarens organisation (v) ny lagstiftning tillkommer vilken väsentligen påverkar förutsättningarna för detta avtal Har Försvarsmakten sagt upp avtalet och/eller avropet skall leverantören redovisa samtliga levererade varor enligt avtalet i en slutrapport till Försvarsmakten. Vidare skall leverantören, om Försvarsmakten så begär, till Försvarsmakten överlämna kopia av samtliga i anledning av avtalet framtagna handlingar senast när Försvarsmakten fullgjort sin betalningsskyldighet. 17. HÄVNING 17.1 Part äger rätt omedelbart häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet. Part äger vidare rätt omdelbart häva enskilt/enskilda avrop om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits om visst avrop. Hävning av avtalet och/eller avrop skall för vara giltig ske i meddelande till den andra parten Utöver vad som anges i punkt 17.1 äger Försvarsmakten alltid rätt omedelbart häva avtalet om leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av detta avtal.

9 9 (10) 18 SKADESTÅND 18.1 Har Försvarsmakten sagt upp avtalet och/eller avropet enligt punkt 16.1 eller 16.2 p (i)-(ii) eller hävt avtalet och/eller avropet enligt sektion 17. äger beställaren rätt till skadestånd motsvarande samtliga kostnader för avveckla avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och övrig skada Har leverantören sagt upp eller hävt avtalet till följd av beställaren i väsentligt hänseende brutit mot avtalet äger leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd skall ha meddelats Försvarsmakten inom ett (1) år från avtalet upphört gälla mellan parterna vid äventyr av leverantören därefter inte längre äger göra gällande några krav på skadestånd hänförligt till avtalet. 19. PARTER 19.1 Försvarsmakten och leverantören är såväl före som efter avtalets ingående självständiga parter och detta avtal innebär inte något anställningsförhållande eller annat vidare samarbete än vad som uttryckligen framgår av avtalet tillkommit mellan parterna. 20. ÖVRIGT 20.1 Detta avtal ersätter samtliga eventuella tidigare överenskommelser och åtaganden avseende det som detta avtal behandlar För det fall något villkor i detta avtal befinns vara lagstridigt, inte verkställbart eller ogiltigt, skall förpliktelserna enligt villkoret vara utan kraft och verkan. Övriga villkor skall gälla och fullgöras så långt det är lagligen möjligt Detta avtal innebär inga exklusiva åtaganden och beställaren äger rätt under tiden detta avtal gäller och därefter fritt köpa samma, motsvararande och/eller andra varor från någon tredje part. 21. LAGVAL 21.1 Detta avtal skall till dess helhet vara underkastat svensk rätt utan hänsyn till lagvalsregler. 22. TVIST 22.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande frågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

10 10 (10) Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande originalexemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm den FÖRSVARSMAKTEN Solna den SYNOPTIK SWEDEN AB Roland Olsson

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter Dnr 2011/2214 RAMAVTAL mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter 2012-05-30 American Express Services Europe

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter...

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 2010-09-22 RAMAVTAL mellan Riksgälden och A/S, Danmark, Sverige filial avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( 2010-09-22 A/S Danmark, Sverige Filial Innehåll 1. Ramavtalsparter...

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer