A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm"

Transkript

1 1 (10) Avtal FM Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr Stockholm och B. Kalmarflyg AB ( Leverantören ) org nr Kalmar Flygplats KALMAR 1. BAKGRUND 1.1 Efter Försvarsmakten genomfört en öppen upphandling enligt lag (1992:1528) om offentlig upphandling har Försvarsmakten och Leverantören träffat detta Avtal innebärande Leverantören förbundit sig på de villkor som anges i Avtalet till Försvarsmakten sälja flygresor till de destinationer som anges i Bilaga 1 ( Tjänsterna ). Leverantören har därvid förklarat sig beredd med en hög ambitionsnivå tillhandahålla Tjänsterna. Leverantören har också förklarat sig införstådd med ett framgångsrikt och planenligt genomförande av Tjänsterna är av stor betydelse för Försvarsmakten. Leverantören har vidare förklarat sig ha all erforderlig kunskap och alla erforderliga resurser för faktiskt utföra aktuella Tjänster. 1.2 Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen och syftar till åstadkomma besparingar för staten. För andra myndigheter, organisationer och statliga bolag som önskar använda de ramavtal som tecknas inom ramen för den statliga inköpssamordningen verksamhet krävs särskild anmälan. Genom ingående av detta Avtal äger även andra myndigheter, organisationer och statliga bolag som omfas av den statliga inköpssamordningen rätt göra avrop från Leverantören på samma villkor som Försvarsmakten äger göra enligt detta Avtal. För det fall annan myndighet, organisation eller statligt bolag använder detta Avtal för avrop skall då med Försvarsmakten istället avses respektive avropande myndighet, organisation eller statligt bolag. 1.3 Förutom statliga myndigheter omfas Sveriges riksbank, Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän, som är staten närstående myndigheter, av

2 2 (10) denna upphandling. Utöver dessa kan efter anmälan även ingå stiftelser, institutioner, föreningar och statliga bolag. 2. AVTALET 2.1 Avtalet består av detta Avtal jämte tillhörande bilagor samt övriga nedan angivna handlingar. Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: (i) Tillägg till och ändringar i Avtalet (ii) Detta Avtal jämte tillhörande bilaga 1 Pris- och destinationslista (iii) Försvarsmaktens Avrop (iv) Försvarsmaktens förfrågningsunderlag FM (v) Leverantörens lämnade anbud 3. AVTALSTID M M 3.1 Detta Avtal gäller från och med och fram till och med Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet gälla utan föregående uppsägning. 3.2 Försvarsmakten äger rätt, men är inte skyldig, förlänga Avtalet på oförändrade villkor under högst ett (1) år. Sådan förlängning av Avtalet får ske vid högst två (2) tillfällen, dock alltid som längst sammanlagt ett (1) år från Avtalet annars skulle upphört gälla enligt punkt 3.1 ovan. Avser Försvarsmakten förlänga Avtalets giltighet skall Försvarsmakten skriftligen Meddela detta enligt sektion 12. till Leverantören senast två (2) månader före Avtalet annars upphör gälla. 4. PARTERNAS ÅTAGANDEN 4.1 Leverantören åtar sig efter avrop från Försvarsmakten tillhandhålla Tjänsterna som framgår i Bilaga 1 till Försvarsmakten. tillse och ansvara för erforderlig kompetens och kapacitet löpande finns tillgå hos Leverantören under hela avtalsperioden avseende samtliga de Tjänster som omfas av detta Avtal. omedelbart meddela Försvarsmakten om förändringar sker avseende för Leverantören utfärdade tillstånd med anknytning till detta Avtal. till Försvarsmakten återrapportera statistik avseende Tjänsterna d.v.s. allt resande på flugen basis i alla tillgängliga priskategorier (specificerade) d.v.s. även publika priser som omfas av detta Avtal, årskort och buntbiljetter. Återrapportering skall ske varje tre (3) månader under hela avtalstiden. Den första återrapporten skall vara Försvarsmakten tillhanda senast fyra (4) månader efter detta Avtals undertecknande och avse de första tre (3) månaderna av avtalstiden. Därefter skall återrapportering ske senast 60 dagar

3 3 (10) efter utgången av varje påföljande tremånadersperiod. Om statistiken inte levererats senast 60 dagar efter utgången av en tremånadersperiod utgår ett vite om SEK per varje sådan försening. Dessutom skall Leverantören senast en månad efter detta Avtal upphört gälla tillställa Försvarsmakten en slutrapport med återrapportering avseende hela avtalstiden. Rapporten skall, om Försvarsmakten så begär, lämnas på en CD-ROM skiva med uppgifter läsbara i Microsoft Word och/eller Excel format. I rapporten skall alltid bl a framgå: (a) Alla bokade och utnyttjade (även publicerade) resor enligt detta Avtal Per resebyrå (IATA-nummer) och Internetbokning skall anges: (b) (c) (d) (e) (f) Destination (Sträcka) Antal resor statistik skall innehålla uppgift om pris exklusive sker och avgifter exklusive moms. Statistik skall levereras i Excel- format via Statistik skall levereras separat för publika och utvärderade priser Leverantören skall under avtalstiden leverera statistik nedbruten per avropsberättigad myndighet. alla avtalade takpriser skall vara tillgängliga i GDS:erna under avtalskoden och finnas tillgängliga på Internet senast Leverantören skall arbeta för alla publicerade priser laddas under avtalskoden. I det fall Avtal undertecknats mindre än två veckor innan angivet datum har Leverantören två (2) veckor från det Avtal undertecknats av båda parter genomföra detta åtagande. Om Leverantören inte utfört sitt åtagande inom angiven tidsfrist utgår ett vite om kr per påbörjad vecka varmed laddningen blir försenad. lämna återbäring till Försvarsmakten för finansiering av administrativ service enligt vad som beslutats inom den statliga inköpssamordningen. Det belopp Leverantören skall återbetala till Försvarsmakten uppgår till en (1) % av biljetterad omsättning (exklusive sker och avgifter och exklusive moms) för de utvärderade klasserna inom ramen för detta Avtal. Försvarsmakten beräknar och fakturerar Leverantören kvartalsvis i efterskott. Faktura skall ha en betalningstid om 30 dagar. om Försvarsmakten så begär låta Försvarsmakten själv eller genom ombud genomföra granskning av leverantörens bokföring och annat räkenskapsmateriel. Leverantören förbinder sig därvid vara Försvarsmakten behjälplig bl a genom lämna ut relevanta handlingar och ställa personal till förfogande för frågor m m. inte utan Försvarsmaktens föregående utryckliga skriftliga medgivande i pressmeddelande, marknadsföring eller annat hänvisa till, eller åberopa, detta

4 4 (10) Avtal eller material eller information som Leverantören upprättat, tagit del av eller erhållit genom detta Avtal. arbeta för erbjuda avtalade priser genom Kronflygs bokningssystem via API- koppling. 4.2 Försvarsmakten åtar sig på de villkor som anges i detta Avtal till Leverantören betala för utförda och godkända Tjänster enligt mellan parterna skriftligt överenskomna priser. 4.3 Parterna åtar sig kontinuerligt hålla varandra underrättade om samtliga framsteg som görs, såväl tekniska, ekonomiska som andra, vilka kan medföra rationaliseringar. aktivt verka för information om detta Avtal finns och sprids inom de delar av Försvarsmakten respektive hos Leverantören där det är tillämpligt. 5. GARANTIER 5.1 Leverantören garanterar samtliga skall krav i Förfrågningsunderlaget nr FM är uppfyllda. denne innehar gällande och för branschen sedvanlig(a) försäkring(ar) avseende all verksamhet som omfas av detta Avtal. 6. GENOMFÖRANDE 6.1 Leverantören skall utföra Tjänsterna enligt detta Avtal med största omsorg, enligt överenskommen specifikation och tidsplan samt på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Tjänsterna skall vidare alltid utföras professionellt, med iakttagande av god sedvänja inom branschen och med tillvaratagande av Försvarsmaktens intresse. 6.2 Leverantören är medveten om Försvarsmaktens bestämmelser avseende samtliga eventuella bonusar och andra förmåner som intjänas genom resor enligt detta Avtal tillfaller Försvarsmakten och inte myndighetens anställda personligen varför sådan bonus och/eller andra förmåner endast kan användas för resor i tjänsten. Leverantören är även medveten om Försvarsmaktens personal ej p g a resande enligt detta Avtal skall erhålla erbjudanden om raberade privatresor eller dylika erbjudanden som ej är tillgängliga för allmänheten. 7. AVROP 7.1 Försvarsmakten äger under hela avtalsperioden rätt fritt avropa Tjänst(er) som omfas av detta Avtal från Leverantören. Vid avrop från avtalet äger Försvarsmakten rätt, enligt föreskrifterna i detta Avtal, boka biljett med de(n) Leverantör(er) som avtal är tecknat med på den aktuella destinationen. Leverantörens pris får ej överstiga det takpris som anges i detta Avtal. Avroparen skall vid

5 5 (10) respektive avrop välja boka den resa som tidtabellsmässigt överensstämmer med resenärens önskemål och har lägst pris. Försvarsmakten skall inom ramen för detta Avtal ges tillgång till alla publika priser genom dessa laddas under avtalskoden. 7.2 Avrop skall ske via GDS, Leverantörens Internetbaserade bokningssystem eller Kronflygs bokningssystem. Avrop skall kunna ske vid av varje myndighet anlitad resebyrå som har rättighet ställa ut inrikes flygbiljetter. Leverantören skall tillhandahålla priser i utvärderade kategorier till av Försvarsmakten angiven avtalskod. I Amadeus är det R,u Avropare skall ange avtalskod vid bokning av biljetter enligt detta avtal. Detta gäller även i de fall bokning sker via Internetbaserade system. Avseende faktureringsvillkoren, dock med minst 30 dagars betalningstid, sker separata överenskommelser med respektive myndighet. 7.3 Försvarsmakten tillhandahåller information avseende avropsberättigade myndigheter. Leverantören åtar sig, i de fall Internetbaserade bokningssystem erbjuds inom ramen för detta Avtal, tillse möjlighet för respektive myndighet skapa konto finns. 7.4 Om årskort för hela linjenätet eller för enskilda destinationer samt buntbiljetter erbjuds omfas även dessa av detta Avtal. 7.5 Avrop kan även omfa specifika behov såsom gruppresor, frekvent återkommande resor under vissa perioder, resor med speciellt bagage etc. Vid dessa tillfällen kan parterna överenskomma om särskilda villkor beträffande pris, utförande mm Försvarsmaktens/Kronflygs behov skall administreras och distribueras via Kronflygs bokningssystem. Återlämning av flygstolar sker tidigast 48 timmar före avgång. Fakturaadress avseende denna punkt är: Försvarsmakten 1010, Ekonomiredovisningsenheten, STOCKHOLM. Destinationer och volymer kan under avtalsperioden förändras. Dessa flygstolar avropas direkt av Kronflyg gentemot Leverantör. 8. PRIS 8.1 Priserna som anges i Bilaga 1 är takpriser. Priserna är exklusive sker och avgifter exklusive moms. Försvarsmakten har vid avrop rätt inom ramen för detta Avtal nyttja andra lägre priser som Leverantören erbjuder. Priserna får dock aldrig vid något enskilt avropstillfälle överstiga takpriserna för respektive biljettkategori. 8.2 Samtliga priser som anges i prislistan skall gälla oförändrade under hela avtalstiden utan någon annan prisreglering, valutareglering eller annan justering än vad som framkommer i denna punkt. Leverantör äger rätt justera priserna i det fall sker eller avgifter som Leverantören ej kan påverka förändras. 8.3 För det fall Leverantörens allmänna prisnivå avseende Tjänster som omfas av detta Avtal är lägre än i detta Avtal överenskomna priser skall alltid dessa lägre priser tillämpas vid Avrop från Försvarsmakten utan detta behöver regleras särskilt.

6 6 (10) 9. PERSONAL 9.1 Leverantören ansvarar för, och åtar sig tillse, Leverantörens personal som utför Tjänst(er) eller annat arbete som omfas av detta Avtal alltid innehar erforderlig kunskap och erfarenhet för uppdragets genomförande. 10. UNDERLEVERANTÖR 10.1 Om underleverantör anlitats ansvarar Leverantören alltid gentemot Försvarsmakten för underleverantören som för Leverantörens egen del enligt detta Avtal. 11. SEKRETESS 11.1 Parterna förbinder sig inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Avtal. Leverantören åtar sig därvid och ansvarar för samtliga de medarbetare Leverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta Avtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Avtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Leverantören förbinder sig därutöver överhuvudtaget inte i något fall röja eller på annat sätt utnyttja känsliga uppgifter som Leverantören får tillgång till vid utförande av Tjänsten eller eljest genom detta Avtal Leverantören äger inte utan Försvarsmaktens föregående uttryckliga skriftliga tillåtelse publicera eller eljest offentliggöra rapporter eller annat material eller information som Leverantören upprättat, erhållit eller tagit del av genom detta Avtal Sekretess enligt denna sektion 11. gäller även efter det Avtalet i övrigt upphört gälla mellan parterna. 12. VERKSAMHET 12.1 Leverantören skall inte under uppdragstiden utöva någon verksamhet som i något avseende negativt kan påverka Försvarsmaktens förtroende vad avser Leverantörens åtaganden enligt detta Avtal. Vid osäkerhet om viss verksamhet kan falla under denna bestämmelse åligger det Leverantören snarast kontakta Försvarsmakten. 13. MEDDELANDEN 13.1 Samtliga Meddelande(n) mellan parterna enligt detta Avtal skall för vara giltiga ske skriftligen och skickas till följande adresser. För Försvarsmakten kommersiellt Upphandlingsenheten Jorma Kujansuu Tel E-post

7 7 (10) Avseende bokningsrutiner Reseenheten Lisen Espeland Tel , E-post Avseende produktområdet Reseenheten Nils-Åke Larsson Tel , E-post För Leverantören Kalmarflyg AB Anna Soltorp, Robert Allard Tel Fax E-post 13.2 Meddelande får skickas genom bud eller brev. Meddelande(n) som skickats per brev skall därvid anses ha kommit den andra parten tillhanda fem (5) dagar efter avsändandet. Det åligger därvid avsändaren visa brevet avsänts viss dag till den andra parten. Meddelande(n) som skickats per bud skall därvid anses ha kommit den andra parten tillhanda då behörigen underskriven mottagningsbekräftelse erhållits Det åligger parterna hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser. För fullgörande av detta Avtal behöver Försvarsmakten endast försöka nå Leverantören på den adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress som angivits i detta Avtal eller på de ändrade adresser Försvarsmakten fått del av. 14. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M M 14.1 Leverantören äger inte rätt utan Försvarsmaktens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta Avtalet till någon tredje part Leverantören äger inte utan Försvarsmaktens föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive bl a krav på skadestånd) hänförliga till detta Avtal till någon tredje part. 15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 15.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall för vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av för respektive part behörig(a) person(er). 16. FORCE MAJEURE

8 8 (10) 16.1 Part skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet fullgöra åtagande(n) enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet(er) utanför parts kontroll som förhindrar parts fullgörande av åtagande(n) enligt Avtalet. Omständigheter som befriar part från fullgörande av åtagande(n) enligt detta Avtal skall bl a vara krig eller krigsfara, uppror eller upplopp, mobilisering, eller oförutsedda militärinkallelser av större omfning, rekvisition, terrorism, omfande brand eller översvämning, valutarestriktioner, arbetsmarknadskonflikt samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna För vara befriad från påföljd åligger det den part vars fullgörande hindras snarast skriftligen Meddela den andra parten om hindret Förhindrad part skall vidta skäliga ansträngningar för mildra omfningen och effekten av hindret samt återuppta fullgörandet av åtagande(n) som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske Då förhindret pågått i mer än trettio (30) dagar äger den part vars åtagande(n) inte varit förhindrade rätt omedelbart skriftligen säga upp Avtalet helt eller till de delarvars fullgörande varit förhindrade med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid. 17. UPPSÄGNING 17.1 Anser part den andra parten inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt Avtalet skall den missnöjde parten skriftligen Meddela den andra parten detta med angivande av på vilket/vilka sätt part anser den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt Avtalet. Den andra parten äger då snarast, dock senast inom fyra (4) veckor från sådant Meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten omedelbart säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning av Avtalet skall för vara giltig ske i Meddelande till den andra parten Förutom vad som anges i punkt 17.1 äger Försvarsmakten rätt omedelbart säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om (i) Leverantören väsentligt misskött sina åtaganden (ii) Leverantören brutit mot Avtalet (iii) Leverantören inleder ackordförfarande, försätts i likvidation eller konkurs eller eljest kan antas vara på obestånd (iv) Försvarsmaktens anslag från Statsmakterna väsentligt förändras (v) väsentlig förändring vidtagits eller kommer vidtas avseende Försvarsmaktens organisation (vi) ny lagstiftning eller nya direktiv tillkommit som väsentligen påverkat förutsättningarna för detta Avtal Har Försvarsmakten sagt upp Avtalet skall Leverantören redovisa resultatet av allt utfört arbete enligt Avtalet i en slutrapport till Försvarsmakten. Vidare skall Leverantören, om Försvarsmakten så begär, till Försvarsmakten överlämna kopia av

9 9 (10) samtliga i anledning av Avtalet framtagna handlingar senast när Försvarsmakten fullgjort sin betalningsskyldighet. 18. HÄVNING 18.1 Part äger rätt omedelbart häva Avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot Avtalet. Part äger vidare rätt omdelbart häva enskilt/enskilda avrop om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits om visst avrop. Hävning av Avtalet och/eller avrop skall för vara giltig ske i Meddelande till den andra parten Utöver vad som anges i punkt 18.1 äger Försvarsmakten alltid rätt omedelbart häva Avtalet om Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av detta Avtal. 19. SKADESTÅND 19.1 Har Försvarsmakten sagt upp avtalet enligt punkt 17.1 eller 17.2 p (i)-(ii) eller hävt Avtalet enligt sektion 18. äger Försvarsmakten rätt till skadestånd motsvarande samtliga Försvarsmakten kostnader för avveckla Avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och övrig skada Har Leverantören sagt upp eller hävt Avtalet till följd av Försvarsmakten i väsentligt hänseende brutit mot Avtalet äger Leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd skall ha Meddelats Försvarsmakten inom ett (1) år från Avtalet upphört gälla vid äventyr av Leverantören därefter inte längre äger göra gällande några krav på skadestånd hänförligt till Avtalet. 20. PARTER M M 20.1 Försvarsmakten och Leverantören är såväl före som efter Avtalets ingående självständiga parter och detta Avtal innebär inte något anställningsförhållande eller annat vidare samarbete än vad som uttryckligen framgår av Avtalet tillkommit mellan parterna. 21. ÖVRIGT 21.1 Detta Avtal ersätter samtliga eventuella tidigare överenskommelser och åtaganden avseende det som detta Avtal behandlar För det fall något villkor i detta avtal befinns vara lagstridigt, inte verkställbart eller ogiltigt, skall förpliktelserna enligt villkoret vara utan kraft och verkan. Övriga villkor skall gälla och fullgöras så långt det är lagligen möjligt.

10 10 (10) 21.3 Detta Avtal inskränker ej Försvarsmaktens rätt under tiden detta Avtal gäller och därefter fritt köpa samma eller motsvarande Tjänster av tredje part när det gäller gruppresor (med grupp avses 10 personer eller fler). 22. LAGVAL 22.1 Detta Avtal skall till dess helhet vara underkastat svensk rätt utan hänsyn till lagvalsregler. 23. TVIST 23.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande frågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande originalexemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm den Ort och datum FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmaktens logistik KALMARFLYG AB Namnförtydligande Namnförtydligande

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

6 Avtalsvillkor, Allmänna- och särskilda kontraktsvillkor

6 Avtalsvillkor, Allmänna- och särskilda kontraktsvillkor Personalkontoret Gun Klang Datum Dnr Sid 2014-07-07 2014KS324 1 (5) 6 Avtalsvillkor, Allmänna- och särskilda kontraktsvillkor 6.1 ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1 Upphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp FMV-2562-13 1(11) RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk ( FMV ) org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer