RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet"

Transkript

1 Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad Leverantör), gemensamt kallad för Part, avseende konsulttjänst inom underrättelseområdet. Bakgrund och syfte Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid FHS har behov av en konsult som kan undervisa, föreläsa, handleda samt stödja och kvalitetsäkra FHS/CATS akademiska produktion och utvecklingsverksamhet på underrättelseområdet. Därutöver ska konsulten, i förhållande till den produktion och verksamhet som beställs genom externa uppdrag, främst från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunna redovisa resultat i form av egna skrifter och/eller genom löpande dialog med uppdragsgivare (tjänsterna). 1. Avtalshandlingar 1.1 Följande handlingar utgör del av detta avtal. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat, sinsemellan i följande ordning: 2. I) Tillägg till och ändringar i avtalet II) Ramavtalet jämte tillhörande bilaga III) FHS förfrågningsunderlag IV) Leverantörens lämnade anbud Parternas åtaganden 2.2 Leverantören ansvarar för att angiven konsult ska utföra alla delar av uppdraget på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som FHS har anledning att förvänta av en specialist och expert inom detta område. 2.3 FHS åtar sig att i erforderlig omfattning bereda Leverantören tillgång till FHS

2 Sid 2 (9) lokaler, redskap och övrigt underlag som är nödvändiga för uppdragets genomförande samt, i uppdrag som är beroende av information från nyckelpersoner hos FHS, tillse att dessa personer finns tillgängliga i erforderlig omfattning för uppdragets utförande 2.4 Leverantören försäkrar att inte åberopa detta avtal, material eller information som Leverantören upprättat, tagit del av eller erhållit genom detta avtal i pressmeddelande, marknadsföring eller annan hänvisning utan skriftligt godkännande från FHS. 2.5 Leverantören garanterar att den erbjudna konsulten är tillgänglig för påbörjande av uppdrag i samband med att avtalet påbörjas. 2.6 Leverantören tillser att angiven konsult stödjer FHS genom mail, telefon eller på överenskommen ort efter FHS behov 3. Kontaktpersoner För kommersiella frågor: FHS, Inköpssektionen Att: Sandra Löfberg Drottning Kristinas väg 37 Telefonnummer: E-postadress: För tjänstens utförande: FHS, CATS Att: [Namn] Drottning Kristinas väg 37 Telefonnummer: För Leverantören: [Leverantörens namn] Att: [namn] Adress: Telefonnummer: E-postadress: 4. Avtalstid 4.1 Detta avtal gäller fr.o.m t.o.m under förutsättning att ingen överprövning inkommit. 4.2 FHS äger rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet på oförändrade villkor under högst ett + ett år. Avtalet kan som längst förlängas t.o.m

3 Sid 3 (9) 4.3 Eventuell förlängning ska påkallas av FHS tre månader före avtalets utgång. I meddelandet om förlängning ska det framgå vilken period förlängningen avser. Förlängningen ska vara skriftlig och undertecknas av behörig företrädare hos FHS. 5. Avrop, beställning och leverans 5.1 Avropets omfattning definieras och klargörs i avropen som sker löpande. 5.2 FHS äger under hela avtalsperioden rätt att fritt avropa tjänsterna som omfattas av detta avtal (avrop). Avrop som sker under avtalsperioden ska dessutom vara giltiga upp till sex (6) månader efter att detta avtal upphört att gälla mellan parterna. 5.3 Avrop ska ske skriftligen genom inköpsorder mellan FHS och Leverantören. För FHS ska inköpsorder alltid göras av Inköpssektionen eller någon särskild hos FHS utsedd behörig person för att vara giltigt. 5.4 I inköpsorder ska FHS precisera och konkretisera vad det särskilda uppdraget/uppdragen omfattar. 5.5 Erbjuden konsult ska finnas till FHS förfogande i samband med avtalsstart. 6. Avbeställning 6.1 I händelse av att avropat konsultstöd avbeställs ska FHS meddela Leverantören detta en månad innan tjänstens genomförande. 7. Fakturering och betalning 7.1 Utbetalning för upparbetade kostnader sker månadsvis i efterskott mot specificerad faktura. Det ska framgå om fakturan avser del- eller slutbetalning och antalet upparbetade timmar. Slutbetalning sker efter mottagen och av FHS godkänd slutredovisning. Fakturor ska vara inkomna till FHS senast tre månader efter avtalstidens utgång för att beaktas. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får ej debiteras FHS. 7.2 I första hand ska elektronisk fakturering tillämpas. Leverantören ska ha beredskap för att under avtalsperioden skicka elektroniska fakturor i Svefakturaformat. [För anbudsgivarens information: Det finns möjlighet för Leverantören att registrera faktura på Fakturaportalen, så att FHS får faktura i SVE-format. Genom att registrera sitt företag på fakturaportalen.se kan företaget sända upp till 25 st e- fakturor i SVE-format utan kostnad och därmed slippa kostnader för papper, kuvert och porto]. 7.3 Vid fakturering ska FHS inköpsordernummer anges på fakturan.

4 Sid 4 (9) 7.4 I de fall den elektroniska faktureringen ej fungerar, skickas fakturan till följande adress: Försvarshögskolan FE FRÖSÖN 7.5 Vid dröjsmål med betalning, utgår ränta enligt räntelagen. 8. Pris och annan ersättning 8.1 Samtliga avtalade priser ska gälla oförändrade under hela avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar, utan någon prisreglering, valutareglering eller annan liknande justering. 8.2 Resor, logi och traktamente får faktureras separat till faktiska kostnader och enligt gällande lag av anbudsgivaren. Samtliga resor bokas eller godkänns av FHS på förhand. Övriga kostnader ingår i angivna priser. 8.3 Leverantören har rätt till ersättning av FHS för levererade och av FHS godkända tjänster mellan parterna avtalat pris. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. 8.4 Priset är angivet per timme. Med en timme avses 60 minuter. Leverantören får fakturera för faktisk upparbetad tid. SEK/tim(exkl.moms) 9. Överlåtelse 9.1 Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas till annan juridisk person utan skriftligt godkännande av FHS. Sådant godkännande kan endast ske om partsbytet är förenligt med LOU. 9.2 FHS äger rätt, men är ej skyldig, att om byte av avtalspart skulle bli aktuellt p.g.a. eventuellt nytt regeringsbeslut, överlåta avtalet till annan beslutad juridisk part. 10. Arbetsgivaransvar 10.1 Parterna påtar sig inget arbetsgivaransvar genom detta avtal för den andre Partens personal som arbetar inom ramen för avtalad verksamhet. 11. Fel i tjänst och garanti 11.1 Med fel i tjänsten avses bristfälligheter i utförande och materiel som ska anses ingå i tjänsten eller som består i att resultatet av tjänsten i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper.

5 Sid 5 (9) 11.2 Är tjänsten felaktig, utan att det beror på något förhållande på FHS sida, äger FHS rätt att hålla inne betalningen, kräva avhjälpande och/eller göra avdrag på priset. Är felet av väsentlig betydelse äger FHS även rätt att häva avtalet. 12. Dröjsmål samt påföljder vid dröjsmål 12.1 Leverantören ska anses vara i dröjsmål om tjänsten inte levererats senast vid de tidpunkter som avtalats mellan parterna och förseningen inte beror på något förhållande på FHS sida eller force majeure (punkt 21) Vid dröjsmål på Leverantörens sida, är Leverantören skyldig att utge vite till FHS motsvarande 1000 SEK per påbörjad vecka där dröjsmål föreligger, dock högst med SEK Vid dröjsmål på Leverantörens sida, äger FHS även rätt att hålla inne betalningen samt, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, häva avtalet. 13. Uppsägning och rättelse 13.1 Detta avtal får sägas upp av Part om den andra Parten inte på ett tillfredställande sätt fullgör sina åtaganden enligt avtalet eller vid upprepade tillfällen bryter mot avtalets bestämmelser och rättelse inte sker utan dröjsmål. Sådan uppsägning får ske med omedelbar verkan I övrigt kan avtalet sägas upp med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Härvid förutsätts att endera Parten inte längre kan uppfylla sina åtaganden enligt avtalet till följd av lag, förordning eller för Parten betungade beslut som Parten inte kunnat undvika och som inte var känt vid avtalets ingående I det fall avtalet avslutas i förtid äger Leverantören rätt till ersättning för upparbetade kostnader Uppsägning ska för att vara giltig ske genom skriftligt meddelande till den andra parten Har FHS sagt upp avtalet ska Leverantören redovisa alla utförda leveranser enligt avtalet i en slutrapport till FHS. 14. Hävning 14.1 Part har rätt att omedelbart häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet Utöver vad som anges i punkt 14.1 har FHS alltid rätt att omedelbart häva avtalet om Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse för tecknandet av avtalet.

6 Sid 6 (9) 14.3 Hävning ska för att vara giltig alltid ske genom skriftligt meddelande till den andra parten Har FHS hävt avtalet ska Leverantören redovisa alla utförda leveranser enligt avtalet i en slutrapport till FHS. 15. Rapportering och revision 15.1 FHS har rätt att under arbetets gång erhålla önskad information samt följa och utvärdera verksamheten. FHS har även rätt till ekonomisk insyn och revision av projektet om så är påkallat av FHS. 16. Arbetstider/ort 16.1 Den erbjudna konsulten ska vara tillgänglig för påbörjande av uppdrag i samband med att avtalet påbörjas Arbetet utförs normalt under vardagar 8-17 men konsulten ska kunna vara flexibel vid högre eller lägre belastning främst i samband med utbildningstillfällen, vilka kan förekomma kvällstid i Stockholm Stor del av arbetet utför konsulten självständigt, därvid är arbetsorten flexibel. 17. Personal 17.1 Leverantören ställer konsulten [namn och personnummer ] till FHS förfogande under avtalstiden Erbjuden konsult: 1. Är professor inom underrättelseanalys. 2. Har en mångårig och bred erfarenhet (minst tio år) från arbete inom underrättelseverksamhet, både nationell och internationell samt erfarenhet av interaktion och kunskapsledning. 3. Är vetenskapligt meriterad med omfattande nationell och internationell erfarenhetsgrund. 4. Har dokumenterad pedagogisk skicklighet, vana och erfarenhet från undervisning på högskolenivå och doktorandhandledning. 5. Har god kännedom om svensk och internationell statsförvaltning. Punkt 1-5 styrks genom CV där respektive punkt tydligt framgår och beskrivs kortfattat. Punkt 1 styrks dessutom genom en kopia av anställningsbevis eller motsvarande som styrker professur. Punkt 1-5 styrks dessutom genom referens. Referenten ska kunna intyga att konsulten visat dessa kompetenser under den senaste tre årsperioden. Referenten kan vara samma för samtliga punkter och ska vara vidtalad Erbjuden konsult innehar svenskt medborgarskap.

7 Sid 7 (9) 17.4 Erbjuden konsult innehar mycket goda kunskaper att skriva och tala svenska språket Leverantören ansvarar för, och åtar sig att tillse, att dess personal som utför tjänster som omfattas av avtalet alltid innehar erforderlig kompetens och erfarenhet för tjänstens utförande Leverantören får endast ersätta särskild utsedd medarbetare, som ska utföra tjänsten, med annan hos Leverantören anställd medarbetare efter FHS skriftliga godkännande, såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av mindre betydelse för tjänstens utförande FHS äger rätt att byta ut personal hos Leverantören som utför arbete enligt avtalet om FHS bedömer att viss personal ej fungerar tillfredställande eller innehar rätt kompetens För det fall Leverantören inte kan erbjuda annan personal med den kompetens som erfordras för tjänstens utförande äger FHS rätt att omedelbart, utan kostnad för FHS, häva avtalet enligt punkt 14. Leverantören äger dock rätt till skälig ersättning för redan utförd del av tjänsten. 18. Underleverantör 18.1 Leverantören får endast anlita underleverantörer att genomföra hela eller viss del av uppdraget efter FHS skriftliga godkännande. Om underleverantör anlitas ansvarar Leverantören alltid gentemot FHS för underleverantören som för Leverantörens egen del enligt avtalet. 19. Rätt till resultat och publicering 19.1 Material som redan är upphovsrättsligt skyddat ska i förekommande fall identifieras och särskiljas från material framtaget inom ramen för detta avtal FHS äger rätten till det upphovsrättsskyddat material samt vetenskaplig grunddata som framtagits till följd av avtalet. Detta innebär bl.a. att FHS fritt får nyttja, mångfaldiga, bearbeta och på olika sätt sprida arbetsresultatet samt överlåta den ekonomiska upphovsrätten till annan. Uppdragstagaren får inte publicera eller på annat sätt nyttja materialet utan FHS skriftliga medgivande Vardera Parten ansvarar (var för sig) för att intrång av upphovsrätt inte föreligger i det av denne tillhandahållet eller framtaget material. 20. Ändringar och tillägg 20.1 Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter för att vara gällande.

8 Sid 8 (9) 21. Ansvarsbegränsning 21.1 Part är fri från ansvar vid dröjsmål eller underlåtenhet att fullgöra viss åtaganden enligt detta avtal, om dröjsmålet eller underlåtenheten har sin grund i omständigheter (befriande omständighet) utanför Partens kontroll och som inte kunnat förutses och vars följder inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. 22. Tvist 22.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av en svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 23. Sekretess 23.1 Leverantören samt erbjuden konsult förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som part får del genom tillkomsten eller genomförandet av avtalet. Detta gäller även efter att avtalet har upphört att gälla. 24. Statistik 24.1 Vid förfrågan ombesörjer Leverantören att kvartalsvis och kostnadsfritt ta fram statistik till FHS. Statistiken ska innehålla upparbetade timmar, utförandeperiod, typ av tjänst och kostnaderna för dessa. Statistik rapporteras elektroniskt till ansvarig kontaktperson på FHS inom 30 kalenderdagar från FHS:s förfrågan. 25. Uppföljning 25.1 Utöver uppföljning av avtalsvillkor och krav kan följande uppföljning komma att ske under avtalsperioden: FHS kommer att löpande kontrollera via Creditsafe att Leverantören inte har några restförda skulder avseende socialförsäkringsavgift och skatt samt kontrollera att F-skattsedel och registrering finns hos Bolagsverket. I händelse av att det finns restförda skulder avseende socialförsäkringsavgift och skatt, om F-skattsedel är indragen eller att registrering hos Bolagsverket har upphört har FHS möjlighet att i första hand begära rättelse enligt punkt 13.1, om inte rättelse sker har FHS rätt att häva avtalet enligt punkten Vid byte av personal enligt punkten 18 äger FHS rätt att utföra stickprov på konsultens kompetens. Leverantören är då skyldig att på FHS begäran styrka konsultens kompetens i enlighet med förfrågningsunderlaget Leverantörens angivna priser samt den ersättning som kan utgå i enlighet med punkten 8 kan FHS komma att verifiera genom Leverantörens statistik samt i FHS ekonomisystem.

9 Sid 9 (9) 26. Övrigt 26.1 Parterna är skyldiga att vid tillämpning av avtalet iaktta vid varje tidpunkt gällande lagstiftning avseende diskriminering, arbetsmiljö och liknande. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka vardera Parten tagit var sitt Datum: För Försvarshögskolan Datum: För [ ] [Namnförtydligande] [Titel] Försvarshögskolan Box Stockholm Orgnr [Namnförtydligande] [Titel] [Adress] [Orgnr.]

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Vägledning för avrop av översättningstjänster

Vägledning för avrop av översättningstjänster Vägledning 1 (21), tillägg förtydliganden 2013-09-27 Vägledning för avrop av översättningstjänster 96-79-2011 Vägledning 2 (21) 1 Inledning 3 2 Avropsberättigade 3 3 Ramavtalsleverantörer 3 4 Övergripande

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-12-2015:024 96-12-2015 2015-07-01 Slutdatum: 2017-06-30

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer