Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet"

Transkript

1 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet Alla aktiviteter för kompetensutveckling ska vara förenliga med Landsbygdsprogrammet , Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (SFS 2007:481) och Statens Jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd. Aktiviteterna och definition av målgrupp ska även följa de regionala prioriteringarna i länet där ansökan lämnas in. Rådgivarna skall vara objektiva och oberoende i förhållande till olika leverantörer inom jordbruksområdet. Aktiviteterna ska öka företagarens kompetens och bidra till att målen i landsbygdsprogrammet nås. 1. Målgrupp Målgrupp för aktiviteterna inom kompetensutveckling är kvinnor och män verksamma inom landsbygdsföretag i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län. Aktiviteterna ska vara öppna för alla som är berättigade att delta oberoende av vilken relation de har till olika organisationer och aktörer i sin yrkesutövning. Målgrupp för aktiviteterna inom kompetensutveckling är kvinnor och män som är verksamma inom följande områden: Företag inom jordbruk, trädgård, livsmedelsförädling eller skogsbruk Övriga små företag på landsbygden enligt varje läns strategi för landsbygdsprogrammet Byautvecklingsgrupper

2 2 (7) 2. Annonsering Alla aktiviteter ska annonseras på ett sätt som är anpassat till målgruppen. Annonseringen ska även nå den del av målgruppen som inte finns inom aktörens kundgrupp. Gruppaktiviteter och enskild rådgivning bör annonseras i berörda länsstyrelsers informationsblad. Vid all annonsering av aktiviteter som länsstyrelsernas själva anordnar ska logga med EU-flaggan och text Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden finnas med. Även Landet Lär loggan bör finnas med. Det bör även framgå att aktiviteten ingår i Landbygdsprogrammet och är finansierad av EU och svenska staten. Vid upphandling av aktiviteter bör länsstyrelserna se till att samma regler gäller för de upphandlade aktiviteterna. När projektstöd beviljas för att anordna kompetensutveckling ska aktören uppmanas att ta med EU-loggan och Landet det Lär loggan annonser och utskick. Logotyperna finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats. 3. Deltagaravgifter Förtäring bekostas inte av medel ur Landsbygdsprogrammet. Ersättning får inte lämnas till deltagarna för deltagande i aktivitet eller deras resor till och från en aktivitet. För kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet gäller generellt att dubbelfinansiering inte får förekomma. Krav på deltagaravgift och andra villkor kan regleras i beslut/avtal. Alla deltagaravgifter är angivna exklusive moms och förtäring. Dokumentation av deltagaravgifter ska ske med inbjudan/annons där avgiften framgår, i kombination med en deltagarlista som signerats av deltagarna. 3.1 Kurser miljö, djurens välfärd, landsbygdsutveckling och tvärvillkor Kurser inom målområden 1-6 samt (miljö, djurens välfärd, landsbygdsutveckling och tvärvillkor) får vara kostnadsfria. Deltagarna ska alltid själva betala för förtäring. 3.2 Kurser företagsutveckling För målområdena 8-9 (företagsutveckling) ska en deltagaravgift tas ut. Deltagaravgiften bör vara minst 300 kronor exklusive moms och förtäring per kursdag. 3.3 Studieresor alla målområden För studieresor ska deltagaravgifter tas ut oberoende av vilket målområde resan hör till. Deltagaravgiften bör vara minst 300 kronor exklusive moms och förtäring per person och dag. Vid resor till utlandet kan en avgift för resan till landet i fråga tas ut. Om resan går till aktivitet som finansieras av medel ur Landsbygdsprogrammet ska eventuell deltagaravgift för aktiviteten bekostas av deltagaren själv.

3 3 (7) 3.4 Fältvandringar och informationsträffar Övriga aktiviteter som fältvandringar och informationsträffar får vara avgiftsfria för deltagarna. 3.5 Enskild rådgivning miljö, djurens välfärd och landsbygdsutveckling Ersättningen för enskild rådgivning är högst kronor exklusive moms per rådgivningstillfälle, om inte annat anges i beslut/avtal. Eventuellt överskjutande belopp bekostas helt av mottagaren av rådgivningen. Om två rådgivare med kompetens inom olika ämnesområden behöver åka ut samtidigt får kostnaden vara högst kronor exklusive moms per rådgivningstillfälle. Samråd och medgivande från Länsstyrelsen skall ske innan rådgivning med två rådgivare äger rum. Personer eller företag som tidigare inte fått rådgivning inom Landsbygdsprogrammet ska prioriteras. 3.6 Enskild rådgivning Greppa Näringen När rådgivningen följer rådgivningsplanen för gården och Krav och rekommendationer i Greppa Näringen är den kostnadsfri för mottagaren. 3.7 Enskild rådgivning rådgivningsscheckar Företagscheckar Testa din affärsidé är kostnadsfria för företagaren upp till en kostnad som varje län bestämmer ( kr). Maxkostnaden är exklusive moms per företagare och år. Kostnad därutöver för denna kontakt betalas helt av företagaren. Syftet med företagscheckarna är att företagaren ska kunna göra en första utvärdering av sin affärsidé. 3.8 Enskild rådgivning övrig företagsutveckling För enskild rådgivning inom målområde 8 och 9 (företagsutveckling) krävs alltid en procentuell medfinansiering av företagaren i enlighet med varje läns länsstrategi. 4. Dokumentationskrav gruppaktiviteter Gruppaktiviteter är t.ex. kurs, fält- och gårdsvandring och studiecirkel. Tid och plats för gruppaktiviteter bör bestämmas i samråd med Länsstyrelsen. Målsättningen är att det bör vara minst 10 deltagare på gruppaktiviteter med föranmälan, men krav på minsta antal deltagare kan komma att regleras i beslut/avtal. Gruppaktiviteter ska registreras i Jordbruksverkets e-tjänst Kompis. Vid kurser, studieresor och studiecirklar ska även deltagarnas personnummer registreras i Kompis. Utvärdering av gruppaktiviteter ska ske i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan komma att begära dokumentationen i digital form. Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för insamlade uppgifter om anmälda deltagare. Utskick till anmälda deltagare får inte innehålla personnummer eller känsliga uppgifter.

4 4 (7) 4.1. Kurs Detaljerat program (aktivitetens innehåll och tid) Närvarolista med namn, adress samt deltagarnas namnteckning/signatur Deltagarnas personnummer registreras i Kompis S.k. effektiv tid, d.v.s. den tid som kursen pågår, pauser borträknade inbjudan/annons där avgift framgår och den signerade närvarolistan 4.2 Fältvandring/gårdsvandring Detaljerat program (aktivitetens innehåll och tid) Uppgift om antal deltagare, uppdelat på kvinnor och män S.k. effektiv tid, d.v.s. den tid som kursen pågår, pauser borträknade inbjudan/annons där avgift framgår och den signerade närvarolistan 4.3. Studiecirkel Studiecirkeln ska bestå av minst 3 träffar. Detaljerat program (aktivitetens innehåll och tid) Närvarolista med namn, adress samt deltagarnas namnteckning/signatur Deltagarnas personnummer registreras i Kompis S.k. effektiv tid, d.v.s. den tid som cirkeln pågår, pauser borträknade inbjudan/annons där avgift framgår och den signerade närvarolistan

5 5 (7) 4.4. Studieresa Program med detaljerade uppgifter om besöksmål och tidpunkter Närvarolista med namn, adress samt deltagarnas namnteckning/signatur Deltagarnas personnummer registreras i Kompis S.k. effektiv tid, d.v.s. den tid som resan pågår, pauser borträknade Reseberättelse som innehåller en kortfattad beskrivning av besöksmålen samt intryck och erfarenheter från resan inbjudan/annons där avgift framgår och den signerade närvarolistan Medverkan vid kurs arrangerad av annan Medverkan vid kurs/aktivitet som arrangeras av annan aktör ska syfta till kompetenshöjning. Det kan vara en föreläsning eller liknande på ett möte som i övrigt inte finansieras inom landsbygdsprogrammet. Detaljerat program (något som visar aktivitetens innehåll) Uppgift om antal deltagare fördelat på kvinnor och män 5. Dokumentationskrav enskild rådgivning Vid all enskild rådgivning ska dokumentation av rådgivningen ske. Dokumentationen ska vara individuellt anpassad och till nytta för företagaren. I rådgivningsbrevet som länsstyrelsernas själva skickar ska logga med EU-flaggan och text Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden finnas med. Även Landet Lär loggan bör finnas med. Det bör även framgå att aktiviteten ingår i Landbygdsprogrammet och är finansierad av EU och svenska staten. Vid upphandling av enskild rådgivning bör länsstyrelserna se till att samma regler gäller för de upphandlade aktiviteterna. När projektstöd beviljas för att anordna kompetensutveckling ska aktören uppmanas att ta med EU-loggan och Landet det Lär loggan i rådgivningsbrevet. Logotyperna finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats. Utvärdering av enskild rådgivning ska ske enligt anvisningar från Länsstyrelsen.

6 6 (7) Rådgivningen får inte omfatta projektering (t.ex. av våtmarker eller byggnader), löpande service (t.ex. foderstater och bekämpningsbehov), upprättande av ansökningshandlingar eller information om stödregler utan inslag av kompetenshöjande rådgivning. Hjälp med att fylla i en ansökningsblankett om stöd får inte heller ingå i rådgivningen. 5.1 Enskild rådgivning (ej Greppa Näringen) En skriftlig dokumentation ska alltid lämnas eller skickas till företagaren, undantaget är telefonrådgivning. Rådgivningsbrevet ska vara individuellt anpassat och riktat direkt till företagaren. Det bör skickas till företagaren senast en månad efter rådgivningen. Uppgifter om rådgivningen inklusive mottagarens personnummer, ska registreras i Jordbruksverkets e-tjänst Kompis. Följande ska alltid ingå i rådgivningsbrevet: Datum för rådgivningen Företagarens namn och adress Rådgivarens namn, företag och telefonnummer Deltagarnas personnummer (Behövs ej vid telefonrådgivning) S.k. effektiv tid, d.v.s. den tid som lantbrukaren träffar/samtalar med rådgivaren Problemställningar Råd och förslag på åtgärder Vid mer omfattande rådgivning (kostnad högre än kr) ska dessutom detta ingå: Kort bakgrundsbeskrivning Plan för åtgärder Förklaringar och tolkningar till kalkyler, sammanställningar, växtnäringsbalanser och dylikt Summerande slutsatser och förslag på handlingsplan Deltagarnas personnummer (Behövs ej vid telefonrådgivning) S.k. effektiv tid, d.v.s. den tid som lantbrukaren träffar rådgivaren All dokumentation ska redovisas till Länsstyrelsen inklusive dokumentation av telefonrådgivning.

7 7 (7) 5.2. Enskild rådgivning Greppa Näringen Rådgivningen ska genomföras enligt Jordbruksverkets Krav och rekommendationer inom Greppa Näringen för respektive verksamhetsår. Rådgivningar ska registreras i GNW-adm och klarmarkeras när de är färdiga. Rådgivningsbrev inklusive bilagor ska redovisas till Länsstyrelsen. 6. Dokumentationskrav övriga aktiviteter Övriga aktiviteter kan vara speciella projekt, artiklar, nyhetsbrev, informationsmaterial, demonstrationsodlingar m.m. Jordbruksverket och länsstyrelserna har rätt att fritt använda och sprida såväl skriftligt som elektroniskt text- och bildmaterial, i ursprunglig och bearbetad form, som har tagits fram inom ramen för projektstöd för kompetensutveckling oavsett vem som är upphovsman. Rättigheterna till bildmaterialet gäller endast i samband med det beviljade projektet. Informationsmaterial som tas fram med medel från landsbygdsprogrammet bör alltid förses med EU-flagga med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Även Landet Lär loggan bör finnas med. Logotyperna finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats. 6.1 Artiklar och nyhetsbrev Färdig produkt med uppgift om publikation, tid för införande/distribution, upplaga, målgrupp och distributionssätt. Speciella villkor anpassade till den enskilda produkten kan meddelas i beslut/avtal Demonstrationsodling Dokumentationskravet är en slutrapport där följande ingår: Plan i planen ska ingå bakgrundsbeskrivning, syfte och beskrivning av genomförandet. Fältkort, som beskriver var demonstrationsodlingen ligger. Resultat och slutsatser. Uppgifter om aktiviteter där odlingen visats. Övriga krav på dokumentation meddelas i beslut/avtal. 6.3 Andra speciella projekt Dokumentationskraven regleras i varje enskilt beslut/avtal.

Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014

Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014 OFFERTFÖRFRÅGAN 1(8) Avdelning Landsbygdsavdelningen Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014 Länsstyrelsen i Skåne län inbjuder

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Bilaga 1 Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Dokumentets status Krav och rekommendationer är utarbetade av Jordbruksverket, efter samråd med

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Manual till Greppa Näringens administrativa system. GNW-adm. November 2009. Version 4

Manual till Greppa Näringens administrativa system. GNW-adm. November 2009. Version 4 Manual till Greppa Näringens administrativa system GNW-adm November 2009 Version 4 GNW-adm Innehållsförteckning Inledning...5 Inloggning...5 Användarnamn och lösenord...5 Login om rådgivare byter rådgivningsföretag...5

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer