Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014"

Transkript

1 OFFERTFÖRFRÅGAN 1(8) Avdelning Landsbygdsavdelningen Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014 Länsstyrelsen i Skåne län inbjuder intresserade att lämna offerter på kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet i Skåne. Aktiviteterna/uppdragen ska utföras i Skåne län fr.o.m. avtalets undertecknande och vara avslutade och fakturerade senast Det finns ett behov av kompetensutveckling på landsbygden och denna upphandling omfattar de ämnesområden (målområden) som presenteras nedan. Det innebär att allt från miljö- och djuromsorgsfrågor inom jordbruksområdet till affärsutveckling och marknadsföring av varor och tjänster inom området företags- och landsbygdsutveckling omfattas av den nu aktuella upphandlingen. Särskilt specificerade aktiviteter, t.ex. vissa former av enskild rådgivning inom Greppa Näringen och Ekologisk produktion, kommer inte att upphandlas vid denna tidpunkt och ingår inte heller i denna offertförfrågan. Ämnesområden (målområden) I denna upphandling direktupphandlar Länsstyrelsen kompetensutveckling till verksamma inom jordbruks-, skogs-, trädgårds- och livsmedelssektorerna, inom följande ämnesområden (målområden): Begränsad klimatpåverkan Ekologisk produktion Djurens välfärd Företagsutveckling inom de gröna näringarna Denna kompetensutveckling ska syfta till att förbättra konkurrenskraften i primärproduktionen samt minska produktionens negativa miljöpåverkan. Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 OFFERTFÖRFRÅGAN 2(8) Till målgrupperna entreprenörer och företagare, anställda och övriga boende på landsbygden (både som enskilda och i grupp) upphandlar Länsstyrelsen i denna offertförfrågan aktiviteter inom följande ämnesområden (målområden): Företagsutveckling utom de gröna näringarna Landsbygdsutveckling Denna kompetensutveckling ska syfta till att stimulera diversifiering och att förbättra livskvalitén på landsbygden. Mål och prioriteringar Syftet med kompetensutvecklingen framgår av dokumentet Mål för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet som finns att läsa på (se Information till arrangörer). Utöver detta gäller följande särskilda prioriteringar för respektive ämnesområde: - Begränsad klimatpåverkan: Här prioriteras aktiviteter som är kopplade till Sparsam körning med lantbruksmaskiner. - Ekologisk produktion: Här prioriteras aktiviteter som stimulerar en ökad ekologisk produktion. Störst ekonomiskt utrymme finns inom området animalieproduktion. För enskild rådgivning inom köksväxt- och fruktodling samt ekonomi- och byggnadsrådgivning finns särskilt detaljerade beskrivningar i bilaga 3. Enskild rådgivning (med besök) inom växtodlings- och/eller animalieproduktion ingår inte i denna upphandling då de redan har upphandlats separat för 2013/ Djurens välfärd: Här prioriteras aktiviteter som minimerar skador på djur, både långsiktiga och kortsiktiga, huvudsakligen för djurslagen häst, fjäderfä och får. Dessutom prioriteras kompetenshöjning inom smågrisöverlevnad. - Företagsutveckling inom de gröna näringarna: Aktiviteter inom företagsekonomi samt generationsskifte/ägarskifte prioriteras. När det gäller aktiviteter inom kommunikation och marknadsföring är utrymmet begränsat till någon enstaka kurs. - Företagsutveckling utom de gröna näringarna: Ämnesområdet har inga särskilda prioriteringar. När det gäller aktiviteter inom kommunikation och marknadsföring är utrymmet begränsat till någon enstaka kurs. - Landsbygdsutveckling: Ämnesområdet är brett och har inga särskilda prioriteringar. När det gäller aktiviteter inom området projektledning och processledning är utrymmet begränsat till någon enstaka kurs.

3 OFFERTFÖRFRÅGAN 3(8) Preliminär budget för upphandlingen De medel som finns tillgängliga för upphandling genom denna offertförfrågan beror bl.a. på medelsutnyttjande i tidigare avtalad verksamhet, men den preliminära budgeten bedöms motsvara den omfattning som genomförts under höstsäsongen tidigare år. Begränsningar Företag eller annan aktör som säljer handelsgödsel och/eller växtskyddsmedel till lantbruket får inte stå som uppdragstagare eller ansvarig arrangör för offererade aktiviteter inom ämnesområde Ekologisk produktion. Varken kostnader för investeringar, kostnad för deltagares deltagande i aktivitet eller deltagares kostnader för förtäring och/eller övernattningar får ingå i det offererade priset. Offererade aktiviteter får inte avse kurser, praktik eller andra utbildningsmoment som ingår i ordinarie gymnasie-, högskole- eller universitetsutbildning, inklusive kvalificerad yrkesutbildning (KY eller motsv.). Direktupphandling Denna offertförfrågan gäller direktupphandling av aktiviteter utifrån vad som framgår av denna förfrågan och dess bilagor. Enskilda aktiviteter/aktivitetstyper får inte överstiga beloppsgränsen för direktupphandling, f.n. ca kr. Offererad verksamhet ska innefatta ett totalansvar för att planera, marknadsföra, genomföra, dokumentera och redovisa aktivitetens uppnådda resultat, enligt bilaga 2. I de fall där minsta antal deltagare anges så innebär det ett villkor för ersättning. Med deltagare menas person som till minst 50 % av aktivitetstiden närvarar på den avtalade aktiviteten. Det är de närvarande personerna som räknas som deltagare. För att få lämna offerter på enskild rådgivning inom Ekologisk produktion krävs att de krav som finns angivna i Riktlinjer för enskild rådgivning med besök inom ekologisk produktion i Skåne län, direktupphandling LB 2014 (bilaga 3) ska följas. I riktlinjerna finns inskrivet specificerade krav dels på person, dels på företag som utför rådgivningen, dels krav på genomförande och dokumentation. Samtliga ställda krav ska kunna uppfyllas av uppdragstagaren för att denne ska kunna komma ifråga för uppdrag.

4 OFFERTFÖRFRÅGAN 4(8) Deltagaravgifter Aktiviteter kan delfinansieras via deltagaravgifter (utöver avgifter för deltagares kostnader för förtäring och/eller övernattning). I det fall offertlämnaren avser att avgiftsbelägga aktivitet, utöver Landsbygdsprogrammets finansiering, ska detta tydligt anges i offerten med avgiftsbelopp per offererad aktivitet, se även räkneexempel i bilaga 4. Deltagaravgifter ska administreras av uppdragstagaren och avgiftens storlek kommer att vara bindande för uppdragstagaren. Bedömning och antagande av offerter Utifrån det som presenteras i offerten kommer innehåll och kvalitet i förhållande till pris att bedömas. Presentationen i offerten ska vara fullständig och utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att bedöma den utan vare sig komplettering eller ytterligare kommunikation med offertlämnaren. Se vidare instruktioner i Offertblanketter för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014, bilaga 4. Offert kan komma att antas helt eller delvis. Skriftligt avtal kommer att ingås med antagna uppdragstagare. Marknadsföring, genomförande och dokumentation I alla offererade priser ska kostnad för marknadsföring/annonsering av den aktuella aktiviteten ingå. Gruppaktiviteter och enskild rådgivning ska av uppdragstagaren marknadsföras och redovisas via vilket kräver ett abonnemang till en kostnad om ca kr/12 månader. Avtalade aktiviteter ska marknadsföras, genomföras, utvärderas och dokumenteras enligt Marknadsföring, genomförande samt dokumentation av kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet, Skåne 2014 (bilaga 2). Avtalade aktiviteter ska vara genomförda och fakturerade senast Aktör ska snarast meddela Länsstyrelsen om förutsättningarna för avtalade aktiviteter ändras. Utfallet av genomförd verksamhet i förhållande till avtalad ska avrapporteras till myndigheten på begäran. Länsstyrelsen ska äga rätt att fritt kunna använda och sprida både skriftligt och elektroniskt bild- och textmaterial som framtagits med finansiering från Landsbygdsprogrammet vid genomförandet av avtalade aktiviteter. Detta gäller material i ursprunglig och/eller bearbetad form, oavsett vem som är upphovsman. Källa och/eller upphovsman kommer att anges.

5 OFFERTFÖRFRÅGAN 5(8) Redovisning av genomförd verksamhet inom 3 månader Redovisning av avtalad, marknadsförd, genomförd och dokumenterad verksamhet sker i efterhand utifrån avtalat pris. Varje genomförd aktivitet ska redovisas snarast, dock senast 3 månader efter genomförandet om Länsstyrelsen inte skriftligen och i förväg, medgivit uppskov med redovisningen. Vid enskild rådgivning gäller tidsgränsen för varje rådgivning för sig, räknat från rådgivningsbesöket. För kurser gäller samma princip som för rådgivning. Om en kurs eller ett definierat rådgivningsalternativ består av flera delar som genomförs vid olika tidpunkter ska tidsgränsen räknas från det sista kurs- eller rådgivningstillfället. För sent inkommen redovisning kan komma att medföra att redovisningen avvisas, vilket då kan innebära att utförd aktivitet inte ersätts. Redovisningen kan ske fortlöpande under avtalsperioden fram till slutredovisningsdatumet Inga undantag eller uppskov gällande slutredovisningsdatumet kan beviljas. Fakturering Länsstyrelsen tillämpar traditionell fakturering för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet. Vid redovisning av verksamhet ska det därför skickas en faktura till Länsstyrelsen tillsammans med redovisning och nödvändig dokumentation, enligt bilaga 2. För gruppaktiviteter (med eller utan föranmälan) och enskild rådgivning med besök ska uppdragstagare även bifoga redovisningsrapport från Kompass som fakturaunderlag. Fakturering och redovisning kan göras fortlöpande under avtalsperioden. Varje faktura får endast avse ersättning för aktiviteter från ett specifikt avtal. Samlingsfaktura för ev. flera ingångna avtal accepteras inte. Utbetalning kommer att ske så fort fakturan med dess tillhörande redovisning granskats och godkänts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en uttalad målsättning att betala ut korrekt fakturerad ersättning inom 30 dagar, men när ett stort antal redovisningar kommer in samtidigt är det möjligt att tidsgränsen inte kan hållas. Rätt till dröjsmålsränta föreligger därför inte för verksamhet inom denna upphandling.

6 OFFERTFÖRFRÅGAN 6(8) Kontroller Uppdragstagare är skyldig att medge Jordbruksverkets/Länsstyrelsens personal att på firmans/bolagets kontor utföra kontroller samt ta del av samtliga handlingar avseende de genomförda aktiviteterna och samtliga tillhörande handlingar. Denna rätt gäller även för andra behöriga nationella organ samt behöriga tjänstemän från Europeiska unionen. Upprättande av offert Med offert avses de administrativa blanketterna som är uppräknade nedan samt beskrivning av aktiviteter som önskas genomföras. Dessutom ska pris anges. En offert upprättas således genom att uppgifterna i de administrativa blanketterna fylls i och aktivitetsbeskrivningarna bifogas: Adm. blanketter + Aktivitet Aktivitet Offerter ska vara giltiga t.o.m Skickas till Länsstyrelsen i två kompletta uppsättningar utskrivna på papper. Offerterna registreras in i mall för offertsammanställning (bilaga 7) och mailas till adressen: Administrativa blanketter: Huvudblankett (bilaga 5). Företags- och personalblankett (bilaga 6). Kopia av aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket förutsatt att registreringsskyldighet föreligger. Om registreringsskyldighet inte föreligger så ska annat verifikat gällande firmatecknare, t.ex. protokoll från styrelsemöte, bifogas offerten. Offertblanketter för aktiviteter: Tillämpliga Offertblanketter (bilaga 4), tillsammans med däri begärda uppgifter och dokumentation. Pris ska anges exklusive moms. Undantag: I det fall offertlämnaren inte är momsredovisningsskyldig anges priset inklusive moms, med en särskild notering om detta på offertblanketten. Bifogat Excelark Offertsammanställning (bilaga 7) ska endast levereras digitalt till Länsstyrelsen via e-post till vid offertlämnandet (senast ).

7 OFFERTFÖRFRÅGAN 7(8) Det är inte tillåtet att finansiera samma verksamhet med EU-stöd från olika program/fonder (dubbelfinansiering). Aktiviteter som det avses sökas stöd för, har sökts stöd för eller som har beviljats annat EU-stöd ska meddelas Länsstyrelsen skriftligt i offerten. Inlämnande av offert Offert ska vara inlämnad till Länsstyrelsen i Skåne senast Offert ska vara undertecknad av firmatecknare samt lämnas i två exemplar till nedan angiven adress (det går bra att kopiera originalblanketterna). Om annan än firmatecknare undertecknat offerten ska fullmakt för denne bifogas offerten. Kuvertet ska märkas i övre vänstra hörnet med Offert Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Landsbygdsavdelningen exp KRISTIANSTAD Excelarket Offertsammanställning (bilaga 7) ska endast levereras digitalt till Länsstyrelsen via e-post till adressen För mera information kontakta: Begränsad klimatpåverkan Anna Starck, tfn , Ekologisk produktion Kerstin Rietz, tfn , Djurens välfärd Mie Meiner, tfn , Företagsutveckling inom de gröna näringarna - Eva Rolander, tfn , Företagsutveckling utom de gröna näringarna - Eva Rolander, tfn , Landsbygdsutveckling - Kerstin Rietz, tfn , Malin Wildt-Persson Avdelningschef Mie Meiner Projektledare

8 OFFERTFÖRFRÅGAN 8(8) Underlag/Bilagor: 1. Mål för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet som också finns att läsa på ( Information till aktörer ) 2. Marknadsföring, genomförande samt dokumentation av kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet, Skåne Riktlinjer för enskild rådgivning med besök inom ekologisk produktion i Skåne län, direktupphandling LB Offertblanketter för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet Huvudblankett 6. Företags- och personalblankett 7. Offertsammanställning (Excelark)

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer