Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor"

Transkript

1

2 Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver. Här finns tid för att sammankalla till möten för att få in förslag från olika avdelningar, vilket i ett större företag tar en del tid. Här är beräknad cirkatid två veckor, men för ett litet företag kan detta steg genomföras på en dag. För att planen ska kunna hållas generell och även fungera för större företag har vi valt generösa tidsspann. Tänk också på att ni kan göra detta steg samtidigt för alla kurser ni vill upphandla t.ex. för år Detta spar tid. I ett större företag kan det dock vara smidigare att upphandla kurser på några områden i taget för år Hela utbudet för 2014 har inte kommit ut än, vilket gör att om ni vill vänta med vissa kurser till våren 2014 är det bra att vänta med offertförfrågningarna, så ni kan ta del av hela utbudet. Tips! Om du söker på internet efter kurser, tänk på att ju specifikare du är, desto bättre blir ofta förslagen som kommer upp. Ex. Excel grundkurs Hedemora Milstolpeplanen/Att göra listan (bilaga 6) kan du kopiera upp ett ex. för varje kurs och använda dig av fortlöpande genom hela projektet, för att hjälpa dig hålla isär hur långt ni har kommit i arbetet med respektive kurs. Steg 2 Skicka minst tre stycken offertförfrågningar till varje kurs (en mall på offertförfrågan, där du bara kan lägga in ditt Företagsnamn istället för XX finns i bilaga 1). Med offertförfrågan (bilaga 1) ska även leverantörsförsäkran (bilaga 2.1 & 2.2). skickas. Ni kan även välja att själva annonsera efter föreläsare inom ett visst område på Klistra då in offertförfrågan (bilaga 1) och leverantörsförsäkran (bilaga 2.1 och 2.2) i annonsen (eller om ni hellre vill skicka eller mejla leverantörsförsäkran i efterhand). Då får de kursanordnare som vill och kan ge en kurs på området skicka en offert till er, och ni får på det viset in olika förslag som ni kan jämföra. Annonsen bör ligga där i ca tre veckor, så att de som vill ska ha en rimlig möjlighet att se annonsen och skicka er en offert. Beräknad cirkatid: fyra veckor. 2

3 Steg 3 Jämför de olika offertsvaren med pris kontra kvalitet i åtanke och välj det billigaste alternativet vid likvärdiga kurser. Kom ihåg att motivera era val. Ett dyrare förslag kan vara betydligt mer prisvärt, så studera innehållet på de olika kurserna, välj det som passar bäst i just er situation. Förslagskvalitet/Jämförelse av kursförslag (Bilaga 5) kan skrivas ut till varje kurs för att jämföra de inkomna förslagen. Den ger en tydlig bild över kursena, samt fungerar att skicka till Anna Malmestrand som motivering för ert val. Även här är förutsättningarna väldigt olika för små och större företag. Har ni mycket kurser, kanske ni får överväga att göra detta moment i flera steg, d.v.s. ta några kurser åt gången. Lämpligtvis börja med de kurser som ska genomföras närmast i tiden först. Beräknad cirkatid en vecka, men det kan ta betydligt längre tid, om ni har många kurser och ont om tid för sådant arbete. Steg 4 En kopia på alla offertförfrågningar, skärm dumpar/print screen från t.ex. utbildning.se, offertsvar, leverantörsförsäkran samt kursvalsmotiveringar skickas till projektledaren: Anna Malmestrand Hedemora Näringsliv AB Box Hedemora Beräknad cirkatid en vecka. VIKTIGT! Vid någon form av avvikelse från planen, kontakta genast Anna, så hon kan stämma av om det är okej med styrgruppen ESF. Steg 5 Tiden för kursens genomförande. Detta kan vara av väldigt varierande längd från kanske några timmar en kväll till en kurs över en helg, eller en kurs som går löpande kanske en kväll i veckan under ett år. Oavsett längd är det viktigt att deltagarlistan (Bilaga 4) fylls i kontinuerligt under kursens gång, samt att kursen avslutas med en kursutvärdering (Bilaga 3.1 & 3.2). Steg 6 Utbildningsanordnaren ser till att deltagarlistan (Bilaga 4) blir riktigt ifylld och skickas tillsammans med kursutvärderingen (Bilaga 3.1 & 3.2) till projektledaren Anna Malmestrand på Hedemora Näringsliv AB (Se adress under steg 4.4). 3

4 Bilagor Bilaga 1 EXEMPEL OFFERTFÖRFRÅGAN UTBILDNING Bakgrund Företaget XX ingår i projektet Branschmix för livslångt lärande. Det är ett EU-finansierat projekt där syftet är att kompetensutveckla 445 individer på fjorton deltagande företag. Detta för att stärka individerna på arbetsmarknaden och stärka kompetensen i företagen. Utbildning kommer att äga rum hösten 2012 våren De deltagande företagen i projektet är ansvariga för att administrera offertförfrågningar. Målgrupp för utbildningen Målgruppen för utbildningen kommer att vara anställda på företaget XX i Hedemora. Utbildningens innehåll Till exempel: Grundläggande ekonomi Beskrivning av den tänkta kursen, var och när kursen ska ske. Kan ni vara i egna lokaler? Kursutvärdering Utbildningsanordnare förbinder sig att administrera framtaget utvärderingsmaterial som är gemensamt för samtliga utbildningar i projektet och som samtliga individer ska fylla i. Leverantörsförsäkran Utbildningsanordnaren förbinder sig att fylla i leverantörsförsäkran. Fakturering Efter insatsens genomförande sänds faktura med underlag till Hedemora Näringsliv AB. Som projektägare skall Hedemora Näringsliv AB exponeras i alla sammanhang liksom att projektet stöds av ESF med material (som Hedemora Näringsliv AB tillhandahåller). Bedömningskriterier Som grund för bedömningen av vilken offert som ska antas gäller följande kriterier: Innehåll, upplägg samt metod på utbildningen Tidigare erfarenhet av utbildning samt referenser Beskrivning av HUR jämställdhet- och tillgänglighet ingår i utbildningarna eller i enlighet med bifogad leverantörsförsäkran Pris per deltagare exklusive moms I offertsvaret ska ingå kostnad för utbildning, utbildningsmaterial och i förekommande fall lokal, föreller eftermiddagskaffe exklusive moms. Svar ska vara Företaget XX, tillhanda per mail senast den XX

5 Bilaga Leverantörsförsäkran 1.1 Anvisningar För anbudsgivare från annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning. Bifoga denna bilaga ifylld och undertecknad. 1.2 Anbudslämnande företag Namn: Postadress: Postnummer: Ort: Organisationsnummer: Telefonnummer (Vxl): Hemsida: Fax: 1.3 Kontaktperson för anbudet Namn: Befattning: Telefonnummer: 1.4 Kontaktperson för avrop Namn: Befattning: Telefonnummer: 5

6 1.5 Leverantörsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att undertecknat företag: 1 Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A -skatt samt arbetsgivaravgifter. 2 Innehar giltig F-skattsedel. Bilaga Inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 4 Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 5 Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. 6 Inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 7 Är fritt från skulder för skatter och sociala avgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Är så ej fallet ska kommentar lämnas nedan om förhållandet. Härmed försäkras att undertecknat företaget i genomförandet av utbildningarna kommer att tillgodose nedanstående minimikrav på jämställdhets- samt tillgänglighetsaspekter som föreskrivs i projektet Branschmix för livslångt lärande. Dessa minimikrav är: Jämställdhet Tillgänglighet Gemensam utvärdering Synliggöra kvinnor och män i antal, statistik och villkor Problematisera villkor, normer/värderingar/attityder gällande män och kvinnor/manligt och kvinnligt. Att använda sig av tillgänglighetsanpassad lokal samt tekniska hjälpmedel (hörslinga, mikrofon mm) då det innan utbildningens utrycks behov av detta. Att ansvara för att dela ut, samla in samt skicka in framtagen utvärderingsblankett till Hedemora Näringsliv AB efter genomförd utbildning. Om vi under avtalets gång kommer att häfta i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker omgående efter anmodan, är detta rättslig grund för beställande företag att häva avtalet, utan att vi kan ställa ekonomiska krav på beställande företag. Sådan hävning kan ske med omedelbar verkan. Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal. 1.6 Underskrift Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 6

7 Utvärdering av kurs Bilaga 3.1 Fyll i nedanstående dokument och lämna till utbildningsanordnaren! Tack för din hjälp! Kursens namn: Datum: Företag: Kön Man Kvinna Vilket år är du född: 19 Vilken befattning har du: Chef Arbetsledare Medarbetare 1) Ditt sammanfattande omdöme om kursen (ringa in siffran): Mycket dålig 2) Vilken nytta kommer du att ha av kursen i ditt arbete: Ingen alls Mycket stor 3) Känner du att kursen gett dig kunskap som du kan ha nytta av i ditt arbetsliv mer generellt? Ingen alls Mycket stor 4) Vad tyckte du om: (motivera gärna dina svar och ge tips på förbättringar) a) Upplägget (tex föreläsning kontra grupparbeten, eget arbete, tid för frågor och reflektion)? Mycket dåligt b) Kursledningen? Mycket dålig... 7

8 Bilaga 3.2 c) De praktiska arrangemangen: Lokalen Mycket dåligt Teknisk utrustning (ex mikrofon, hörslinga) Mycket dåligt Förtäring Mycket dåligt ) Känner du att du hade möjlighet att ställa dina frågor, ta plats i gruppen och fick gehör för dina synpunkter under kursen? Mycket dåligt 6) Är det något du skulle vilja förbättra? Skriv enkelt i punktform Tack för din hjälp! Lämna ifylld blankett till utbildningsanordnaren vilken skickar till: Hedemora Näringsliv AB Anna Malmestrand Box Hedemora 8

9 9

10 Bilaga

11 Bilaga

12 Milstolpeplan/Att göra lista Bilaga 6 Steg Milstolpe Start den 1 Besluta vilka vi vill ha som föreläsare på kurserna. Klart den Anteckning 2 Skicka offerter till minst 3 st. kursanordnare och/eller lägg ut på utbildning.se. 3 Jämför svaren, pris/kvalitet (välj den billigaste vid likvärdiga alternativ) och motivera ert val. 4 Offertförfrågningar, offertsvar, leverantörs-försäkran och motivering till era val skickas till Anna 5 Kursen pågår; deltagarförteckning fylls i kontinuerligt och avslutas med en utvärdering av kursen. 6 Efterarbete; Utbildningsanordnaren skickar den ifyllda deltagarförteckningen och kursutvärderingen till Anna Blanketterna skickas till: Anna Malmestrand Hedemora Näringsliv AB Box Hedemora Lycka till med er kompetensutveckling! Vi hoppas att detta häfte är till hjälp för er! /Maria, Sandra och Kristin 12

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst Kvalitetssäkrad välfärd Offentliga uppgifter till vår tjänst Offentliga uppgifter till vår tjänst Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer