Text, foto och layout: Mikael Gustafsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Text, foto och layout: Mikael Gustafsson orchis@telia.com"

Transkript

1 Text, foto och layout: Mikael Gustafsson

2 Halen - vårt dricksva en Halen - en näringsfa ig sjö Dricksva net i Olofström kommer till 55 % från Halen. Va net tas in en bit utanför badplatsen vid Halens Camping och passerar sedan e nät som rensar bort grövre partiklar innan det sedan rinner i en ledning ner till va enverket. Samma va en som du badar i blir alltså dricksva en i kranen e er a ha renats i va enverket. Planer finns på a fly a va enintaget till Alltidhult för a kunna hämta va net på lite större djup än idag. Man skulle då få kallare va en på sommaren och en jämnare kvalité på va net. Halen är en näringsfa ig sjö vilket är typiskt för en sjö i skogstrakter. E ersom inte sjön får så mycket näringsämnen från den omgivande skogen så blir djuroch växtlivet relativt artfa igt med bland annat de typiska växterna näckros och notblomster. Fiskmåsen trivs även i den här sjötypen. De a gör även a de humusämnen (djur- och växtrester) som kommer ned i sjön från skog- och mossmark inte bryts ned utan i stället ger e brunfärgat va en med ganska litet siktdjup. Partiklarna i va net är alltså inte smuts utan kommer från skogen. Andra näringsfa iga sjöar som inte får så mycket humus från omgivningen får istället stort siktdjup. Notblomster Näckros

3 Va enverket Va enverket i Olofström försörjer Olofström, Jämshög och Kyrkhult med dricksva en. Hemsjö och Vilshult har egna mindre va enverk där va net helt kommer från grundva en. Va net in i va enverket består till 55 % av va en från Halen och till 45 % av grundva en. Grundva net tas vid foten av den grusås som va enverket ligger vid. Va net är ganska surt och därför tillsä er man kalk för a höja phvärdet från ca 5,8 till 8-9. Som e första reningssteg så tillsä er man flockningsmedel som gör a föroreningar flockas (klumpas ihop). Dessa flockar sjunker sedan mot bo nen i en sedimenteringsbassäng varifrån det rena ytva net förs vidare till e sandfilter. Till sist så belyses va net med UV-ljus för a döda de sista bakterierna. Va net pumpas sedan upp i något av de två va entornen (Tåkasjön och Brännaregården). Tornen rymmer tillsammans ca 3500 m 3 vilket ungefär motsvarar förbrukningen under e dygn. Va entrycket från tornen ökas sedan y erligare på de ställen där det behövs. Från kontrollrummet styrs och övervakas hela va enproduktionen. I den här tuben belyses va net med UV-ljus innan det skickas vidare till va entornen. I stora bassänger flockas, sedimenteras och filtreras va net.

4 Nästan häl en av va net i va enverket kommer från grundva en. Grundva en är va en som finns nere i marken och en bit ner är marken mä ad vilket betyder a alla håligheter är fyllda med va en. Denna gräns brukar kallas för grundva ennivån och hur djupt ned i marken den ligger beror på årstiden och vilken typ av mark det är. Grundva net består av regnva en som inte runnit ner i någon bäck eller sjö utan istället runnit ner i marken. En del av de a markva en tas upp av växternas rö er men resten fortsä er i porer och håligheter vidare neråt. En bit ner, o ast på ca 2-5 m djup, så når va net grundva ennivån och då kan det inte komma djupare. Va net rör sig långsamt genom jorden ner till grundva ennivån och blir då Grundva en filtrerat och grundva en är därför bakteriefri. Grundva net kan även röra sig i marken om håligheterna står i förbindelse med varandra och i t.ex. sand rör sig grundva net lä även om det rör sig om mycket låga hastigheter på några meter per dygn. Ibland tränger grundva net fram t.ex. i en slu ning och då kallar man det för en källa. Ibland rinner även grundva net ut i någon sjö eller å. Man kan inte ta obegränsat med grundva en till t.ex. e va enverk e ersom grundva ennivån då sjunker och det inte är säkert a det rinner dit ny grundva en i tillräcklig mängd. Grundva net har stor betydelse för dricksva enförsörjningen i Sverige e ersom många va enverk och alla brunnar använder sig av grundva en. I Tåkasjö ligger e av de båda va entornen. Va enverket producerar rent och friskt dricksva en till en kostnad av 2 öre per liter. De a kan jämföras med dricksva en utan kolsyra på flaska som kostar ca 10 kr per liter i butik. En liten skogskälla där grundva net tränger upp. Till vänster ses hur grundva net tränger fram i en källa vid foten av en ås.

5 Reningsverket Va net från kommunens avloppsnät renas vid Jämshögs reningsverk. I reningsverket sker reningen i fyra steg: mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening och till sist en våtmark (Mossadammarna). Va net släpps sedan ut i Holjeån och rinner vidare ut i Ivösjön. I det första mekaniska steget avlägsnas först grövre partiklar i e galler och sedan faller tyngre partiklar som sand och kaffesump till bo en i e sandfång. I den biologiska reningen så använder bakterier syreförbrukande ämnen i va net som mat och man tillför lu och restprodukten blir sedan slam på bo nen. I det kemiska steget så tillsä er man en flockningskemikalie som gör a fosfor fångas in i flockar som sedan sjunker till bo nen. Det slam som bildas i reningsverket används för jordtillverkning. Det sista steget är den nyanlagda våtmarken Mossadammarna som skall sänka kvävemängden i va net och därmed minska övergödningen i Holjeån, Ivösjön och Östersjön. Inne på reningsverket ses o a forsärlan med sin långa stjärt och i ån kan man även få syn på mandarinanden som här har e av få ställen i Sverige där den häckar fri. Ursprunget till dessa är troligtvis förrymda fåglar från någon park. Ytva en rinner vidare i sedimenteringsbassäng. Forsärla Mandarinand Här tillförs lu till bakterierna i slammet.

6 Mossadammarna Mossadammarna är alltså det ärde och sista steget i reningen av avloppsva net innan det släpps ut i Holjeån. Namnet kommer från den hotade och rödlistade mossan hårklomossa som hi ades på en sten i den tidigare våtmarken. Mossadammarna består av tre stycken dammar med mellanliggande översilningsytor där va net får syre när det strömmar över mindre stenar. Både växter och mikroorganismer i våtmarken bidrar till a ta upp framför allt kväve. Har släpps va net från reningsverket ut i första dammen. I forsen syresä s va net. Bottnen i den tredje dammen är helt täckt av gropnate. Vanlig groda har hi at till den tredje dammen och leker där i början av april. Hårklomossa Växt- och djurlivet är väldigt rikt e ersom va net innehåller mycket näringsämnen och sedan våtmarken byggdes 2003 har många olika växtoch djurarter fly at in. En del växter planterades in vid anläggandet och andra har hi at dit av sig själva. I den tredje och sista dammen är det som mest växtlighet och bredkaveldun och stor igelknopp växer här i kanten och hela bo nen är nästan täckt av gropnate som här har en av sina få växtplatser i Blekinge. I den lilla vassruggen mellan andra och tredje dammen häckar rörhöna, sävsparv och rörsångare och i det lilla kärret intill har knipor fly at in i holkarna och lövsångare hörs från buskagen. Från det intilliggande grustaget kommer både mindre strandpipare och backsvala på besök och i kanten på dammarna kan man se svärdslilja, besksöta och tidigt på våren även tussilago. I den tredje dammen har även den vanliga grodan fly at in och dess knorrande läte som påminner om en avlägsen enduromotorcykel kan höras i början av april. Intill våtmarken ligger även e fuktigt parti i en betesmark och där ses o a skogssnäppan som också hi ar mat vid dammarna.

7 Rörhöna Holjeån Holjeån är den blåa livsnerv längs vilken byarna Olofström, Jämshög och Näsum växt fram. I ån släpps va net från reningsverket i Jämshög ut och det fortsä er sedan förbi Östafors och Näsum för a sedan hamna i Ivösjön. Halens enda utlopp är via Holjeån och man kan därför säga a va enverket lånar va en från Halen som man sedan lämnar tillbaka vid reningsverket. Naturen längs Holjeån har stora värden och ån meandrar i sakta mak ned mot Ivösjön. I stort se längs hela åns sträckning går det a följa ån på mindre vägar och stigar. Andmat täcker delar av va enytan. Holjeån Svärdslilja

8 Östafors En liten bit nedströms reningsverket så passerar Holjeån det gamla kra verket Östafors. Här passerar även Blekingeleden ån på en liten bro och här ligger även e av ledens vindskydd för överna ning. Området kring Östafors är naturreservat som inte bara omfa ar strandskogen utan även en del betesmark. Vårfloran i bok- och avenbokskogen är rik med vitsippor och harsyra. Har man tur kan man också få syn på den mindre hackspe en som håller till i strandskogen. Vid forsen ses åtminstone vintertid strömstaren och den blå juvelen kungsfiskaren häckar med flera par längs ån. Uppströms vägbron finns en del gamla lövträd på vilka det bl.a. växer guldlockmossa. Dessa utgör även e fint boställe för allehanda djur från fåglar och fladdermöss till skalbaggar och småkryp. På stammarna på de lite smalare lövträden intill gammelträden växer mossorna krusig ulota, hjälmfrullania och samboradula. En växt som dominerar vid vindskyddet på sensommaren är jä ebalsaminen vars rosalila blommor si er på meterhöga stjälkar. Om man går över den lilla bron vid vindskyddet ser man a det kommer en liten bäck uppifrån skogen som ansluter till Holjeån strax nedströms Blekingeleden. I denna bäck kan man se näckmossa som är en av de vanligaste mossorna i bäckar och gärna växer på stränder och stenar. På blo ade sandytor under själva bron syns även bållevermossan fickpellia som o a bildar stora gröna ma or. På sandiga betesmarker vid Östafors finns även den mycket ovanliga och rödlistade skalbaggen månhornsbagge som lägger sina ägg under kospillning. Östafors Jä ebalsamin

9

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404tv7 Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Programmanus /Programvinjett. /Programledarna Tobias och Lina sitter ute på sjön Mälaren i en liten jolle (roddbåt).

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Svar till Testa dig i faktaboken

Svar till Testa dig i faktaboken Svar till Testa dig i faktaboken Sid. 191 10.1 Forklara ordet a) ekologi b) ekosystem c) population d) djursamhalle a) Ekologi handlar om hur levande varelser påverkar varandra och samband mellan levande

Läs mer

Våtmarker i jordbrukslandskapet

Våtmarker i jordbrukslandskapet Våtmark. Foto: Ulf Hidås Våtmarker i jordbrukslandskapet För några decennier sedan var våtmark synonymt med surhål, sumpmark eller träsk, d.v.s. en problemmark som inte gick att använda utan att den först

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands

Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands gröna skogar ut sig över landskapet. Träden växer tätt och de uråldriga bergen sträcker sig högt mot himlen. När solen försvunnit bakom höjderna efter

Läs mer

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft... Vatten 2 1 Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...7 Utför arbete med sprutorna...7 Densitet...8

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet 2011-02-21 Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet Jorden - vattenklotet Vatten i rymden? Vatten finns i tre olika former, som is, vätska eller ånga. Temperatur och tryck avgör vilken

Läs mer

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar!

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Foto bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Viskan har haft stor historisk betydelse för vår bygd och är idag en viktig inspirationskälla och oas för invånarna i Marks kommun. I broschyren

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder 69 naturvänliga idéer Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder Naturvänliga veckan 2013 Gör en naturvänlig insats Detta är en sammanställning av olika metoder för hur man kan gynna vilda växter

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden 1 Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Besöksadress Hantverkargatan 29 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785

Läs mer

Restaurering av Ätran

Restaurering av Ätran Svenljunga kommun Restaurering av Ätran - naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad översvämningsrisk Peter Nolbrant 2005 2 Sammanfattning. 4 Inledning. 7 Syfte...

Läs mer