PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-06-13"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30-10:30 Ajournering: 09:40-10:10 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell (s) Ersättare Lillemor Arvidsson (m) tjänstgörande Joakim Ruist (mp) Erik Söderberg (fp) Arne Olsson (c) tjänstgörande tf ordförande Övriga Susann Pohlen IT-chef Anne-Margret Draganis tf Ekonomichef Anette Oscarsson Administrativ chef Anna Hedlin Sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: Justeringsperson: Carola Granell (s) Anna Hedlin Arne Olsson Carola Granell Sekreterare tf ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet anslås Protokollet nedtages Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar

2 62 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Carola Granell (s) till justeringsperson för dagens protokoll. Justeras 2

3 63 Fastställande av dagordningen Ordförande föreslog följande tillägg till dagordningen: Tillkommande ärenden Pkt 4: Motion- Förslag om att sända fullmäktigemöten via hemsidan i s k webb-sändningar, dnr 0926/10. Tillkommande handling: Pkt 3: Handlingsplan e-strategi, dnr 0197/11 Nytt beslutsförslag Pkt 4: Motion- Förslag om att sända fullmäktigemöten via hemsidan i s k webb-sändningar, dnr 0926/10 Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar enhälligt att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar. Justeras 3

4 64 Diarienummer 0197/11 Handlingsplan e-strategi Personal- och ekonomiutskottet har behandlat ärendet samt Vid sammanträdet återremitterades ärendet för komplettering av besöksstatistik gällande webb-tv. Uddevalla kommun har enligt föregående års statistik haft ca 15 besökare per livesändning. Kungälvs kommun ligger besökarantalet på kommunfullmäktiges hemsida på ca 100 de dagar det är kommunfullmäktige. Observera att statistiken för Kungälvs kommun grundar sig på antal besök på kommunfullmäktiges hemsida och inte på hur många som faktiskt tittar på själva TV-sändningen (en länk till sändningen finns på denna sida). Eftersom antalet besökare är betydligt lägre övriga dagar och att det inte finns någon annan funktion på sidan, kan man utgå ifrån att de flesta besökarna kommer dit för att följa TV-sändningen. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta Handlingsplan för e-strategi för åren Personal- och ekonomiutskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen besluta att beträffande webb-tv, förorda alternativ 3 Livesändning och eftersändning till en årlig kostnad av ca 300 tkr per år (driftbudget). Tidplan för införande: 1:a och 2:a kvartalet Finansieringen beaktas i 2012 års budgetarbete. Investeringen för 2011 är beaktade för 2011 års budget. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Justeras 4

5 65 Diarienummer 0926/10 Motion - Förslag om att sända våra fullmäktigemöten via hemsidan i sk webb-sändningar. Motion med förslag att sända fullmäktigemöten med ljud och bild via hemsidan på Internet, så kallade webbsändningar, överlämnades av Olof Lundberg (s), Carin Oleryd (s) och Janette Olsson (s) på kommunfullmäktige Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för verkställighet, med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna e-strategin för Stenungsunds kommun Som ett inriktningsmål för e-demokrati anges i strategin att fullmäktigesammanträden skall göras tillgängliga via webcast (webb-tv) via IT-chefen och IT-beredningsgruppen (tjänstemän) presenterade en handlingsplan för e-strategi för Personal- och ekonomiutskottet. Förslaget återremitterades för ytterligare beredning avseende: 1. webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 2. komplettering av kostnadsuppgifter där möjligt 3. tidplan för åtgärder. Personal- och ekonomiutskottet beslutade att återigen återremittera ärendet för komplettering av besöksstatistik gällande webb-tv. Utdrag från Handlingsplan för e-strategi Webbsändning av kommunfullmäktige Priset kan variera beroende på flera saker. Hur många tittare man beräknar ha påverkar sändningskapaciteten. Ju mindre kapacitet som krävs, desto mindre kostnad. Här spelar även sändningskvalitén in ju bättre kvalité man önskar, desto mer kapacitet krävs. Detsamma gäller lagringskapacitet (vid eftersändningar). Val av utrustning påverkar också priset flera kameror och mikrofoner, kräver extra hårdvara och en mer avancerad teknisk lösning (samt eventuellt mer personalresurser). Att besluta 1. Bara eftersändningar Uppskattad kostnad: kr * kr/mån + personella resurser 2. Bara livesändning Uppskattad kostnad: kr * kr/mån + personella resurser 3. Livesändning och eftersändningar Uppskattad kostnad: kr * kr/mån + personella resurser * = Ljudanläggning/mikrofoner ej inkluderat i det fasta priset. Om det ej går att använda befintlig utrustning tillkommer uppskattningsvis kr. Justeras 5

6 För mer information se bilaga 1. Tidsplan: Efter beslut kan detta införas under 1:a-2:a kvartalet När kommunstyrelsen beslutar om införande av handlingsplan måste beslut om alternativ och tidsplan fattas. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att IT-beredningens Handlingsplan för E-strategi som tagits fram av IT-beredningsgruppen (redovisas på kommunstyrelsen i augusti) utgör svar på motionen om att sända fullmäktigemöten via hemsidan i s.k. webb-sändningar. Handlingsplanen redovisar olika alternativ för webbsändningar och ett förslag till tidsplan innebärande ett införande under 1:a - 2:a kvartalet Beslut om tidplan och införande fattas av kommunstyrelsen. Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Justeras 6

7 66 Diarienummer 0283/11 Budget 2012, plan Personal- och ekonomiutskottet har att besluta om prioriteringsordning gällande budget Yrkanden m+c+fp+kd lämnar följande budgetförslag: 1. Politisk verksamhet -8,4 mkr 2. Kommunövergripande -49,5 mkr 3. Stöd och service -39,0 mkr 4. Individ- och familjeomsorg -190,8 mkr 5. Vård och äldreomsorg -198,2 mkr 6. Måltid -29,1 mkr 7. Räddningstjänst -12,0 mkr 8. Samhällsbyggnad -35, 0 mkr 9. Bostadsanpassning -4,1 mkr 10. Kollektivtrafik -20,5 mkr 11. Fastighetsförvaltningen Avgiftsfinansierad 12. VA-enheten Avgiftsfinansierad 13. Renhållning Avgiftsfinansierad 14. Barnomsorg och skola -408,2 mkr 15. Fritid -24,8 mkr 16. Kompetens och utveckling -14,5 mkr 17. Kultur -25,8 mkr 18. Gymnasiet -109,2 mkr Kalkylerad kapitalkostnad 81,9 mkr (intäkt på central nivå) Avskrivningar -54,8 mkr Nettokostnad: , 0 mkr Finansnetto: Resultat: Investeringar Stöd och service Individ- och familjeomsorg Vård och äldreomsorg Måltid Räddning Samhällsbyggnad Fastighetsförvaltning Barnomsorg och skola Fritid Kompetens och utveckling Kultur -19,1 mkr +3,1 mkr -9,8 mkr -15,25 mkr -1,5 mkr -4,9 mkr -1,95 mkr -20,93 mkr -33,3 mkr -55,3 mkr -16,8 mkr -0,15 mkr -0,76 mkr Justeras 7

8 Nösnäs gymnasium Renhållning Vatten och avlopp Exploateringsomr, vatten och avlopp Summa investeringar: s + v + mp lämnar följande förslag: -8,3 mkr -0,6 mkr -17,7 mkr 1,55 mkr 185,69 mkr 1. Politisk verksamhet -8,2 mkr 2. Kommunövergripande -37,2 mkr 3. Stöd och service -37,3 mkr 4. Individ- och familjeomsorg -197,0 mkr 5. Vård och äldreomsorg -201,0 mkr 6. Måltid -29,2 mkr 7. Räddningstjänst -11,1 mkr 8. Samhällsbyggnad -33,0 mkr 9. Bostadsanpassning -3,7 mkr 10. Kollektivtrafik -19,0 mkr 11. Fastighetsförvaltningen Avgiftsfinansierad 12. VA-enheten Avgiftsfinansierad 13. Renhållning Avgiftsfinansierad 14. Barnomsorg och skola -409,3 mkr 15. Fritid -23,7 mkr 16. Kompetens och utveckling -14,2 mkr 17. Kultur -25,1 mkr 18. Gymnasiet -114,0 mkr Kalkylerad kapitalkostnad 81,9 mkr (intäkt på central nivå) Avskrivningar -54,8 mkr Tomtförsäljning: 5,0 mkr Nettokostnad: ,3 mkr Finansnetto: Resultat: Investeringar Stöd och service Individ- och familjeomsorg Vård och äldreomsorg Måltid Räddning Samhällsbyggnad Fastighetsförvaltning Barnomsorg och skola Fritid Kompetens och utveckling Kultur -19,1 mkr +14,8 mkr -5,0 mkr -17,0 mkr -2,0 mkr -5,0 mkr -2,0 mkr -10,0 mkr -15,0 mkr -50,0 mkr -10,0 mkr -0,15 mkr -0,5 mkr Justeras 8

9 Nösnäs gymnasium Renhållning Vatten och avlopp Summa investeringar: -3,0 mkr -0,6 mkr -15,0 mkr 135, 250 mkr Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Personal- och ekonomiutskottet bifaller förslaget som lämnats av m+c+fp+kd. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att bifalla budgetförslaget som lämnats av m+c+fp+kd, enligt ovan. Personal- och ekonomiutskottet beslutar även att kalla till extra sammanträde under hösten för att diskutera principer, regler och beslutsprocess för budgetering av kommunens investeringar. Bo Pettersson (s) och Carola Granell (s) reserverar sig mot beslut gällande budget 2012 till förmån för eget yrkande. Protokollet skickas till Ekonomienheten Samtliga utskott Justeras 9

10 67 Diarienummer 0519/11 Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Förändringen i förslaget kan träda i kraft Stenungsunds kommun kommer enligt förslaget att betala 710 kr mindre per invånare i kostnadsutjämning och 47 kr mindre per invånare i regleringsavgift. Om kommunen väljer att svara på remissen ska remissyttrande lämnas senast 15 september. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att avvakta eventuellt gemensamt remissyttrande från GR till efter sommaren och om sådant inte är aktuellt ska Stenungsunds kommun lämna eget enklare svar på remissen. Justeras 10

11 68 Diarienummer 0105/11 Aktuell information från Ekonomi Oförändrat på lån- och finanssidan. Administrativa chefen kommer att betala ut 25 tkr till Stenungsunds segelsällskap för sponsring av tävlingen Tjörn runt Sponsringen av Tjörn runt baseras på tidigare avgivet löfte och finansieras inom ramen för Stöd och service näringslivsverksamhet. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och konstaterar att då kommunfullmäktige beslutat att sponsring ska upphöra är detta beslut att utbetala sponsringsmedel till Stenungsunds segelsällskap för anordnandet av Tjörn runt 2011 ett enskilt undantag från gällande regler och föranleds av tidigare politiskt löfte till föreningen. Justeras 11

12 69 Diarienummer 0463/11 Ramjustering Psykiatriboende 2011 Höjdpunkten är ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar som öppnade hösten Boendet har åtta platser och bemannades utifrån jämförelse med det befintliga boendet Alfredsberg. Det innebar 8,25 årsarbetare vid start. Under 2009 förändrades bemanningen till 10 årsarbetare vilket kvarstod I samband med öppnandet erbjöds en brukare att flytta tillbaka till kommunen från en annan kommun och efter ca 6 månader kom ytterligare en person hem till kommunen. I samband med detta utökades personalen genom visstidsanställningar vilket finansierades av medel som tidigare använts till att bekosta extern placering. I fem av de åtta lägenheterna bor brukare som har så omfattande funktionsnedsättningar att de är berättigade till boende enligt LSS. Det är vanskligt att jämföra antal brukare och personal mellan olika boendeenheter då brukares behov av stöd och hjälp är avgörande för hur hög bemanning som krävs. Dessa behov varierar hos olika brukare samt varierar över tid. Om det inte finns anledning till att brukarnas behov bedöms som synnerligen olika andra brukares behov på gruppboende kan ändå en jämförelse mellan boende av liknande karaktär vara rimlig. Bemanningen på Höjdpunkten kan därför jämföras med bemanningen på Hallernas gruppbostad där lika många brukare för stöd av 12,6 årsarbetare. Under 2009 samt 2010 har personalkostnaderna överstigit budget. Under 2009 redovisades ett underskott på drygt 600 tkr. Underskottet handlade om personalkostnader p.g.a. ökad vårdtyngd bland de boende. Vid 2010 års bokslut redovisades ett underskott på drygt 700 tkr och orsaken var fortsatt hög vårdtyngd. Den ordinarie personalbemanningen har inte varit tillräcklig och timvikarier har använts i stor omfattning och med regelbundenhet i verksamheten för att kunna möta brukarnas behov. Detta har lett till en ansträngd arbetssituation och under 2010 hade enheten högre sjukskrivningstal jämfört med övriga grupp/serviceboenden inom avdelningen. I samband med byte av enhetschef, hösten 2010, utreddes personalbehov i relation till brukarnas funktionsnedsättningar. Enhetschefen bedömde under november 2010 att totalt 13,73 årsarbetare skulle behövas för att skapa verksamhet av god kvalitet. De krav som ställs på verksamheten är bl.a. hjälp till meningsfull sysselsättning, möjlighet till kultur och fritid och stöd till att utveckla ett självständigt liv. Vid budgetarbetet inom IFO inför 2011 omfördelades därför medel till två årsarbetare ytterligare. Det innebär att enheten i nuläget har 12,00 årsarbetare och saknar täckning för 1,73 årsarbetare. I dagsläget täcks dock det faktiska behovet av personal med timvikarier vilket innebär en kortsiktighet och svårighet att rekrytera rätt kompetens för uppdraget. Dessutom ger det stora svårigheter till ekonomisk styrning inom enheten/avdelningen. Justeras 12

13 Utifrån underskottet i IFO:s bokslut för 2010 (- 2,358 tkr) tydliggörs att de medel som omfördelats inom IFO endast är en fördelning som i förlängningen leder till fortsatta underskott inom verksamheten. Med hänvisning till ovanstående föreslår socialchefen att verksamheten får en ramjustering för 2011 motsvarande 3,73 årsarbetare vilket motsvarar kr. Sociala utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta om en ramjustering för Individ och familjeomsorgen med tkr innevarande år, motsvarande 3,73 årsarbetare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Sociala utskottet , 27 Kommunstyrelsen , 141 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet om ramjustering för Individ- och familjeomsorgen med tkr, motsvarande 3,73 årsarbetare till Personal- och ekonomiutskottet för utredning av finansieringsfrågan. Ärendet, med förslag till beslut, redovisas på kommunstyrelsen snarast möjligt. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på behandling i sociala utskottet.. Justeras 13

14 70 Diarienummer 0106/11 Aktuell information från Personal Administrativ chef hade inget att rapportera. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och även uppdra åt förvaltningen att återkomma med information gällande utfallet på lärarlönerna. Informationen ska specificera spridningen. Protokollet skickas till Personalenheten Justeras 14

15 71 Diarienummer 0398/11 Samverkansutredning gällande hantering av utskänkningstillstånd Kansliet har under våren sett över verksamheten gällande hantering av serveringstillstånd (inklusive försäljning av folköl och tobak). I samband med detta har tre huvudsakliga åtgärdsalternativ framkommit; samverkan med tillståndsenheten i Göteborg, samverkan med tillståndsenheten i Kungälv och verksamhet i egen regi. Samtliga lösningar ska tillhandahålla verksamhet som till ett minimum inkluderar: Tillståndsprövning (inkl. kunskapsprov) Inre tillsyn Yttre tillsyn Tillsynsplan Restaurangrapporter/rapportering FHI Utbildningar och informationsträffar för krögare och krogpersonal Sanktionsärenden Kontinuerlig och aktuell information på området (även på engelska) Kontinuerlig kompetensutveckling Verksamheten ska vidare utföras på ett rättssäkert, professionellt och kostnadseffektivt sätt samt med folkhälsoskyddet som främsta prioritet oavsett vem som utför den. Även om handläggning m m hanteras av annan kommun är det alltid den egna kommunen som ska fatta samtliga beslut. Av dessa tre alternativ utgör samverkan med tillståndsenheten i Göteborg det bästa alternativet framför allt då det är mycket kostnadseffektivt. Övriga fördelar är att man erbjuder stor driftsäkerhet och kontinuitet och mycket tydliga förutsättningar samt att man ansvarar för hela handläggnings- och tillsynskedjan, inklusive administration av avgifter och taxor. Gällande tillståndsenheten i Kungälv finns inte de stordriftsfördelar som håller kostnaderna nere och då man inte med säkerhet kan förutsäga de årliga intäkterna från avgifter och taxor (de varierar beroende på hur restaurangbeståndet förändras) kan skattefinansieringsgraden också variera något. Alternativet att driva verksamheten i egen regi framstår som det minst attraktiva utifrån både kostnads- och kvalitetsperspektiv. Här finns inga samordningsvinster och möjligheten att erbjuda den verksamhet i form av t. ex. utbildningar och högkvalitativ tillsyn som de två övriga kan kräver mycket stora insatser då få rutiner finns upparbetade. Kostnadsjämförelse Kostnadsjämförelsen har gjorts utifrån antaganden om restaurangbeståndets karaktär (antal, omsättning m m) vilka baseras på historisk information samt beaktar endast personalkostnaden, ej övriga eventuella kringkostnaden. I tabellen nedan redovisas resultatet Justeras 15

16 av den simuleringen. Siffrorna (utom raden Total kostnad ) beskriver den årliga avvikelsen om man jämför med den rådande situationen i Stenungsund idag. Total kostnad beskriver just det. Göteborg Stenungsund (70% tjänst) Kungälv (60% tjänst) Avgifter kr kr kr Tillsynstaxor kr kr kr Skattefinansiering kr kr Total kostnad kr kr kr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga Samarbetsförslag från Kungälv Tjänsteskrivelse Presentation av tillståndsenheten i Göteborg Presentation av tillståndsenheten i Kungälv Yrkanden Arne Olsson (c), Lisbeth Svensson (fp) och Lillemor Arvidsson (m): Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avtala med tillståndsenheten i Göteborg om handläggning och tillsyn av ärenden gällande serveringstillstånd samt att anpassa avgifter och taxor i Stenungsunds kommun till de som gäller i Göteborgs kommun. Bo Petterson (s) och Carola Granell (s): Personal- och ekonomiutskottet beslutar att bibehålla nuvarande organisation för utskänkningstillstånd med samma ambitionsnivå och därmed oförändrade avgifter. Omprövning kan bli aktuell då kommunfullmäktiges beredning av alkohol- och drogpolicy är färdigställd. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Personal- och ekonomiutskottet bifaller förslaget som lämnats av Arne Olsson (c), Lisbeth Svensson (fp) och Lillemor Arvidsson (m). Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avtala med tillståndsenheten i Göteborg om handläggning och tillsyn av ärenden gällande serveringstillstånd samt att anpassa avgifter och taxor i Stenungsunds kommun till de som gäller i Göteborgs kommun. Samarbetet ska utvärderas senast efter två år in i löpande avtal. Justeras 16

17 Bo Pettersson (s) och Carola Granell reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Paragrafen justeras omedelbart. Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Justeras 17

18 72 Diarienummer 0522/11 Uppsägning - samarbetsavtal om upphandlingsverksamhet Kommunerna i STO-regionen har samarbetat i upphandlingsfrågor. Med anledning av att kommunen numera har en egen upphandlingsorganisation och att samarbetet skall utökas till SOLTAK:s kommunerna behöver avtalet gällande den tidigare gemensamma upphandlingsorganisationen med Orust kommun sägas upp. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen säga upp avtalet, daterat med Orust kommun om gemensam upphandlingsorganisation för Orust och Stenungsunds kommuner. Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Justeras 18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer