Rapport om klarspråksverksamheten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om klarspråksverksamheten 2012"

Transkript

1 1 Rapport om klarspråksverksamheten 2012 Sammanfattning Myndighetens bedömning Under 2012 har Språkrådet fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till allt fler myndigheter, kommuner och landsting. Prioriterade uppgifter har varit utgivning av fyra nummer av Klarspråk, föreläsningar på myndigheter och i kommuner, seminarier om att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner samt utlysning och utdelning av priset Klarspråkskristallen. Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare har även medverkat i konferenser både i Sverige och utomlands. Vi har också deltagit i ett samarbetsprojekt som tagit fram en interaktiv webbutbildning. På grund av personalbrist har dock klarspråksarbetet bedrivits i något mindre omfattning än tidigare år. Verksamhet 2012 Publikationer: Språkrådet gav ut boken Myndigheterna har ordet, om dagens myndighetsspråk. Arbetet med en ny, omarbetad upplaga av handboken Klarspråk lönar sig pågick under året, och arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler inleddes. Informationsbladet Klarspråk kom ut med fyra nummer. Konferenser och seminarier: Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare föreläste för myndigheter och kommuner vid ett tjugotal tillfällen, arrangerade två seminarier för Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och deltog i en rad konferenser, seminarier och möten. Webbutbildningen Att skriva bättre: En interaktiv utbildning i klarspråk, Att skriva bättre, togs fram av tio myndigheter i samarbete. Varje myndighet gjorde egna, interna versioner av utbildningen och Språkrådet skapade en version som är tillgänglig för alla på Språkrådets webbplats. Klarspråkskristallen: Priset för ett klart och begripligt myndighetsspråk, Klarspråkskristallen, delades 2012 ut till Arbetsmiljöverket för deras genomtänkta informationskampanj om arbetsmiljö och säkerhet, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Rådgivande klarspråksnämnden: Den rådgivande klarspråksnämnden har haft fyra sammanträden under året.

2 2 MYNDIGHETENS BEDÖMNING... 3 VERKSAMHET UNDER Konferenser och seminarier... 5 Konferenser arrangerade av Språkrådet... 5 Uppsökande verksamhet... 5 Föreläsningar på myndigheter... 5 Språkrådets seminarier för kontaktpersoner... 5 Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten... 5 Publikationer... 6 Informationsbladet Klarspråk... 6 Forskningsrapporten Myndigheterna har ordet... 6 Handboken Klarspråk lönar sig... 6 Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler... 7 Artiklar... 7 Språkrådets kontaktpersoner... 7 Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl Webbsidorna Klarspråk... 8 Klarspråkskristallen... 8 Skrivuppdrag... 9 Medverkan i medier... 9 Språkfrågor och andra frågor... 9 Termarbete... 9 Nordiskt samarbete... 9 Referensgrupper... 9 Referensgruppen rådgivande klarspråksnämnden... 9 Referensgruppen för språkkonsultutbildningen i Lund Praktikanter Personal Bilaga 1. Utskick till samtliga myndigheter, kommuner och landsting Bilaga 2. Föreläsningar på myndigheter m.fl Bilaga 3. Förteckning över innehållet i Klarspråk Bilaga 4. Arbetsplan för klarspråksarbetet

3 3 Myndighetens bedömning Språkrådets klarspråksarbete under 2012 bedrevs på ungefär samma sätt som tidigare år. Arbetet med att bredda och utveckla verksamheten har fortsatt. Vi gav ut fyra nummer av informationsbladet Klarspråk och en bok om dagens myndighetsspråk Myndigheterna har ordet. Vi föreläste om klarspråk och om språklagens tillämpning vid ett tjugotal myndigheter och kommuner och deltog i konferenser i Sverige och utomlands. Vi anordnade seminarier för Språkrådets kontaktpersoner på myndigheter om att starta och driva klarspråksarbete samt utlyste och delade ut priset Klarspråkskristallen på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Vi deltog också i det myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram webbutbildningen Att skriva bättre. Nytt för 2012 var att vi beslutade att i större utsträckning än tidigare satsa på uppsökande verksamhet. I mars månad skickade vi därför ut ett erbjudande till samtliga myndighetschefer, kommunchefer och landstings- och regiondirektörer om en föreläsning om språklagen och om klarspråksarbete. Brevet var undertecknat av ledamöterna i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd. Allt detta arbete bedömer vi har varit framgångsrikt och verksamheten omfattande. Det finns ingen skarp gräns mellan vad som är klarspråksarbete och annat språkvårdsarbete, uppgifterna går delvis in i varandra. Under ett normalår uppskattar vi att 1,2 1,5 årsarbetskrafter ägnas åt klarspråksarbete. I instruktionen för Institutet för språk och folkminnen står det i 2, punkterna 7 9 att institutet ska 7. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar, 8. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen, 9. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen, Dessa uppgifter faller i huvudsak på avdelningen Språkrådet. Under punkt 7 faller den rad föreläsningar om språklagen som hållits under året, liksom de kontakter Språkrådet haft med myndigheter och kommuner om språklagen och om klarspråksarbete. Uppgifterna i punkt 8 har utförts men långt ifrån i den omfattning som efterfrågats och som vi anser vore önskvärd. Dock har arbetet med en ny upplaga av Myndigheternas skrivregler inletts. Uppgifterna i punkt 9 kan sägas ha utförts i viss mån. Vi tog initiativ till undersökningar om dagens myndighetsspråk. Resultaten publicerades i boken Myndigheterna har ordet. Dessutom har en sammanställning av den forskning om klarspråk som bedrivs i Sverige sammanställts för den nordiska årsskriften Språk i Norden. Den har även redovisats på ett nordiskt seminarium.

4 Orsaken till att uppgifterna inte utförts i nödvändig omfattning är bristande personella resurser. Två språkvårdare ansvarar särskilt för klarspråksarbete. En av dem slutade på Språkrådet i juni och en vikarie tillträdde först den 1 oktober. Under fyra månader fanns det således endast en klarspråksansvarig i tjänst. Den andra klarspråksansvariga språkvårdaren fick dessutom ta över en delar av avdelningschefens arbetsuppgifter då denna lämnade sitt uppdrag i maj, vilket innebar att klarspråksarbetet i viss mån fick stå tillbaka. Klarspråksarbetet på Språkrådet har under 2012 därmed inte kunnat bedrivas i den utsträckning vi bedömer vore önskvärd. 4

5 5 Verksamhet under 2012 Konferenser och seminarier Konferenser arrangerade av Språkrådet 3 maj 2012 Språkrådet anordnade den 3 maj 2012 Språkrådsdagen med ca 200 deltagare. I en rad föredrag presenterade ledande språkvårdare och språkvetare forskning om och tendenser i det svenska språksamhället. Klarspråksperspektivet gick som en röd tråd genom dagen; flera av talarna efterlyste mer forskning på området. Ett annat övergripande tema var allas rätt till språk. Som avslutning på konferensen delades tre språkvårdspriser ut: Erik Wellanders pris, Klarspråkskristallen (läs mer om detta nedan) och Språkrådets nyinstiftade Minoritetsspråkspris. Uppsökande verksamhet Vi får ofta förfrågningar från myndigheter, kommuner, företag, föreningar osv. om föreläsningar. Deltagare i föreläsningarna är framför allt kommunikatörer och skribenter av olika slag, mer sällan chefer och ledningsgrupper. Av erfarenhet vet vi att det är mycket viktigt att få gehör hos cheferna för vikten av och skyldigheten att arbeta med klarspråk om arbetet ska få genomslag. Vi bestämde därför att satsa på uppsökande verksamhet för att nå chefer och ledningsgrupper. Ett brev skickades ut i mars till samtliga myndighetschefer, kommundirektörer och landstings- och regiondirektörer, där vi erbjöd en gratisförläsning om språklagen och om klarspråksarbete. Brevet undertecknades av samtliga ledamöter i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd. Se bilaga 1. Vi fick ett trettiotal förfrågningar och hade vid årets slut besökt 11 myndigheter. Detta arbete fortsätter under Föreläsningar på myndigheter Språkrådets klarspråksansvariga anlitades som föreläsare för myndigheter, kommuner och landsting m.fl. vid ett tjugotal tillfällen. Se separat förteckning över de föreläsningar som hållits i bilaga 2. Språkrådets seminarier för kontaktpersoner Språkrådet arrangerade två heldagsseminarier med rubriken Att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner hos myndigheter, kommuner och landsting. Sammanlagt deltog 22 personer i seminarierna, som hölls den 14 mars och 26 april. Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten 9 februari 2012: introduktionskurs på språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 8 maj: nordiskt seminarium i Köpenhamn om klarspråksforskning. Ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om klarspråk planerades, liksom nästa nordiska klarspråkskonferens som anordnas i Finland i november maj: internationell klarspråkskonferens anordnad av Clarity, i Washington, USA.

6 6 23 maj: konferensen Språkforum, arrangerad av Språktidningen. 1 2 juni: konferensen Textvård i yrkeslivet, arrangerad av föreningen Språkrådgivning och textvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. 7 september: konferens anordnad av språkkonsultföreningen (Ess). Tema: definition av begreppet klarspråk. Möten i föreningen Samspråk (förening för språkvårdare i offentlig förvaltning): 29 mars årsmöte på Språkrådet, möten och seminarier 25 september och 27 november. Publikationer Informationsbladet Klarspråk Klarspråk. Bulletin från Språkrådet är ett informationsblad med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och andra länder, som kom ut med fyra nummer under året. Klarspråk trycks i exemplar och distribueras till prenumeranter och till andra intresserade vid främst statliga myndigheter, kommuner och landsting. Dessutom får närmare 900 personer Klarspråk i digital form. Prenumerationen är gratis. För en förteckning över innehållet se bilaga 3. Forskningsrapporten Myndigheterna har ordet Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? Dessa och andra frågor ville Språkrådet få svar på. Vi tog därför initiativet till en undersökning om det offentliga språket i dag. Uppdraget gick till tre forskare vid Uppsala universitet, som under ledning av professor Catharina Nyström Höög genomförde undersökningarna och sammanställde resultaten. Resultaten av undersökningarna presenteras i boken Myndigheterna har ordet om kommunikation i skrift (Norstedts 2012). Boken ger en bild av myndigheters skriftliga kommunikation av i dag. Exempelvis får vi veta att många texter är multimodala (innehåller bilder, kartor osv.), att texterna har blivit längre medan meningslängden minskat och att du-tilltal är helt etablerat. Dessutom diskuteras dagens och morgondagens klarspråksarbete vid myndigheter. Handboken Klarspråk lönar sig År 2006 gav dåvarande Klarspråksgruppen i Regeringskansliet ut handboken Klarspråk lönar sig klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter (Ds 2006:10). Intresset för att arbeta med klarspråksfrågor var stort och också behovet av exempel på bra arbetssätt. Det saknades dock en bok som beskrev hur klarspråksarbete kan bedrivas. Boken ges nu ut i en helt omarbetad upplaga. Sedan första upplagan kom har mycket hänt. Ansvaret för klarspråksfrågorna har flyttats från Klarspråksgruppen till Språkrådet och vi har fått en språkpolitik och en språklag. Fler och fler offentliga organisationer arbetar aktivt med klarspråksfrågor. Men fortfarande finns det ett stort behov av att hitta struktur, metoder och goda

7 7 exempel för klarspråksarbetet. Manus utarbetades under 2012 och boken ges ut våren 2013 av Fritzes förlag. Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler Arbetet med en ny upplaga av Myndigheternas skrivregler har inletts. Boken kommer att ges ut i början av Utgivare är Fritzes förlag. Skrivreglerna har sedan 1991 getts ut av Regeringskansliet, som överlåtit utgivningen på Språkrådet. Detta uppdrag preciseras i vår instruktions 2 punkt 8: verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen. Artiklar Artikel för Clarity, Journal of the international association promoting plain legal language, nr 67, May 2012: The Swedish Language Act impact, experiences and challenges. Artikel för årsskriften Språk i Norden om den klarspråksforskning som bedrivs I Sverige: Översikt över klarspråksforskning i Sverige. Språkrådets kontaktpersoner Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting. Antalet kontaktpersoner är sammanlagt 369 personer (208 på statliga myndigheter, 143 i kommuner och 18 i landsting). Kontaktnätet uppdateras fortlöpande. Kontaktpersonerna ska driva klarspråksfrågorna på sin myndighet, ordna skrivutbildningar, informera kollegor om språkfrågor osv. De är en kontaktväg, en ingång till myndigheterna och kommunerna, för Språkrådet. Vi kan exempelvis skicka språkfrågor på remiss till dem, informera om nyheter osv. Under 2012 har också, som nämnts ovan, 22 kontaktpersoner deltagit i Språkrådets klarspråksseminarier. Tanken med kontaktnätet är också att kontaktpersonerna sinsemellan ska kunna kontakta varandra, bilda mindre nätverk, gå samman regionalt för att arrangera seminarier osv. Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl. Möten med Riksdagens klarspråksgrupp den 16 januari, 18 juni och 24 september Möte på Språkrådet den 29 maj med delegater från Finlands kommunförbund och Institutet för de inhemska språken (Finlands språkvårdsorgan) om deras gemensamma klarspråksprojekt. Heldagsbesök från norska Språkrådet den 13 juni. Möten i föreningen Samspråk (förening för språkvårdare i offentlig förvaltning): 29 mars årsmöte (på Språkrådet), seminarier 25 september, 27 november. Möte med utredaren Göran K. Johansson från Lättlästutredningen den 21 december.

8 8 Webbsidorna Klarspråk Språkrådets klarspråkssidor uppdateras fortlöpande med information om verksamheten, tips om konferenser, utlysning av Klarspråkskristallen, lästips m.m. Listorna över våra kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting ligger också på klarspråkssidorna. Där finns också länkar till hjälpmedlen: Webbutbildningen Att skriva bättre Under hösten 2012 har tio myndigheter arbetat med att ta fram en interaktiv webbutbildning i klarspråk Att skriva bättre. Ett antal myndigheter har gjort egna versioner av utbildningen och Språkrådet har tagit fram en allmän version, som alla kan använda. Utbildningen lanseras i början av 2013 på Språkrådets webbplats. Webbtestet Klarspråkstestet Klarspråkstestet är ett webbaserat självbedömningstest på Språkrådets webbplats. Testet finns i två varianter: Ett test för beslut, brev och liknande kortare texter och ett test för rapporter och längre texter. Utbildningsmaterialet Skriva på myndighet Utbildningsmaterialet består av tre delar: lärarhandledning, övningshäfte med skrivövningar och Powerpoint-bilder, och det är fritt att använda. Materialet kan användas som underlag för att utforma klarspråkskurser. Det har tagits fram gemensamt av flera myndigheter: Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket, i samarbete med Språkrådet. Klarspråkskristallen Klarspråkskristallen, priset för ett klart myndighetsspråk, delades ut på Språkrådsdagen den 3 maj. År 2012 gick priset till Arbetsmiljöverket för deras genomtänkta informationskampanj om arbetsmiljö och säkerhet, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Ett gediget bakgrundsarbete, med en tydlig målgruppsanalys och brukarundersökningar, hade följts upp av ett ambitiöst genomförande där språkval, teknik och kommunikationskanaler samspelar. Tack vare bredd och kreativitet har kampanjen fått stort genomslag hos en svårnådd och rörlig målgrupp. Sammanlagt var det 14 myndigheter och kommuner som skickade in bidrag: 10 statliga myndigheter, 3 kommuner och 1 landsting Vinnarna av kristallen utses av en jury. I 2012 års jury ingick Per Virdesten, juryns ordförande, domare i Högsta domstolen och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, Helle Klein, skribent, debattör och präst, Azar Mahloujian, författare och auktoriserad tolk i persiska, Elisabeth Risberg, webbansvarig, Internationella biblioteket, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun, Gunlög Sundberg, lektor och prefekt vid institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet och Maria Sundin, språkkonsult. Juryn sammanträdde den 19 mars 2012.

9 9 Skrivuppdrag Artikel publicerad i den estniska festskriften Sõnaga Mõeldud mõte till språkforskaren Tiiu Ereltile, Plain language the Swedish way. Artikel om svensk klarspråksforskning för årsskriften Språk i Norden: Översikt över klarspråksforskning i Sverige. Medverkan i medier Intervju med Nathalie Parès för Språktidningen (augusti 2012) publicerad i artikeln Inte klart vad som är lätt. Intervju med Eva Olovsson för Språktidningen (december 2012) publicerad i artikeln Han ville att vi skulle skriva jos. Språkfrågor och andra frågor Vi besvarar och dokumenterar språkfrågor löpande och andra frågor från allmänhet, offentlig förvaltning och företag, alternativt hänvisar dem till lämpligt organ. Många myndigheter och kommuner, och andra offentliga organisationer, kontaktar oss för att fråga om vi kan hjälpa dem med att utbilda personalen, granska rapporter, hålla inspirationsseminarier osv. Termarbete Under hösten 2012 har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till definition av begreppet klarspråk. Gruppen består av representanter för Språkrådet, Terminologicentrum TNC och föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess). Definitionen skickas på remiss i januari Nordiskt samarbete Det finns ett nordiskt klarspråksnätverk. I maj anordnade nätverket ett nordiskt seminarium i Köpenhamn om klarspråksforskning. En forskningsinventering gjordes, ett gemensamt nordiskt klarspråksforskningsprojekt planerades liksom en kommande samnordisk konferens (som blir i Finland i november 2013). Språkrådet har, vilket nämnts ovan, bidragit till årsskriften Språk i Norden med en artikel Översikt över klarspråksforskning i Sverige. Referensgrupper Referensgruppen rådgivande klarspråksnämnden Den rådgivande klarspråksnämnden, som ska ge råd i klarspråksfrågor, följa och utvärdera klarspråksarbetet och stödja Språkrådets arbete med att verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret. Datum: 10 februari, 21 april, 29 september och 28 november. Nämnden avtackades på mötet den 28 november, som var det sista för dessa ledamöter då deras förordnanden gick ut vid årsskiftet. Nya ledamöter utses 2013.

10 10 Nämnden består av nio ledamöter. Fyra ledamöter är utsedda av regeringen: 1. Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert och tidigare ämnesråd i Justitiedepartementet 2. Kathrin Flossing, hovrättspresident, Göta hovrätt (från oktober 2010 riksdagsdirektör, Sveriges riksdag) 3. Dag Mattsson, rättschef, Justitiedepartementet 4. Per Virdesten, justitieråd, Högsta domstolen. Fem ledamöter är utsedda av generaldirektören för Institutet för språk och folkminnen: 1. Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör, Sveriges Kommuner och Landsting 2. Inger Dunér, informationschef, Försäkringskassan 3. Lena Ekberg, avdelningschef, Språkrådet 4. Jonas Lindgren, kommunikationschef, Migrationsverket 5. Catharina Nyström Höög, universitetslektor, Uppsala universitet. Referensgruppen för språkkonsultutbildningen i Lund Bidragit med synpunkter på valideringsunderlag. Praktikanter Julia Kimell, mastersstudent vid Uppsala universitet, praktiserade på Språkrådet som språkvårdare med inriktning på klarspråksfrågor under höstterminen Personal Ansvariga för klarspråksarbetet 2012 var språkvårdarna Eva Olovsson och Nathalie Parès. Nathalie Parès slutade på Språkrådet den 31 januari 2013 (tjänstledig från juni 2012). Hon efterträddes den 1 oktober av Ingrid Olsson, tidigare anställd som språkvårdare på Post- och telestyrelsen, PTS.

11 Bilaga 1. Utskick till samtliga myndigheter, kommuner och landsting 11

12 12 Bilaga 2. Föreläsningar på myndigheter m.fl januari 2012: Statens beredning för medicinsk utvärdering 22 februari: Kammarkollegiet 21 mars: Sjöfartsverket 18 april: Centrum för lättläst 25 april: Rättsmedicinalverket 11 maj: Länsstyrelsernas informatörsnätverk 15 maj: Ekobrottsmyndigheten 12 juni: Karolinska institutet 20 augusti: Tillväxtverket 19 september: Norrtälje kommun 8 oktober: Mälardalens högskola 11 oktober: Kommerskollegium 15 oktober: Länsstyrelsen i Örebro 12 november: Polarforskningssekretariatet 20 november: Statens kulturråd 26 november: Örebro universitet 4 december: Uppsala universitet

13 13 Bilaga 3. Förteckning över innehållet i Klarspråk 2012 Nyhetsbladet Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. Kortfattad presentation av innehållet Klarspråk nr 1/2012. Färsk forskning om klarspråk i Myndigheterna har ordet. Ska myndigheter twittra? Arbetsmiljöverkets gd ger sin syn på saken. Svårbegripligt om viktiga faser i livet. Försäkringskassans gd svarar på frågor. Språkfrågan: Om språket i sociala medier. Skatteverket använder teknik för att ge god service. Klarspråk nr 2/2012. Språkrådets chef Lena Ekberg skriver om den nya obegripligheten. Olle Josephson, tidigare chef för Språkrådet, påminner om vikten av mottagaranpassning. Arbetsmiljöverket, vinnare av Klarspråkskristallen 2012, presenterar sin kampanj Safe at Work. Internationella biblioteket om utmaningarna med information på många språk. Magert med teckenspråk på webben. Språkfrågan: Hen i myndighetstexter? Riksdagsförvaltningen satsar på klarspråk. Migrationsverkets beslut ska granskas av en särskild utredare. Klarspråk nr 3/2012. Hur får vi forskningen och klarspråksarbetet att mötas? Gränsöverskridare behövs! Klarspråk gäller även i tal, inte bara i skrift. Myndighetssamtal kartläggs. Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen om språkliga frågor. Dagens myndigheter duar medborgarna, vilket inte är helt oproblematiskt, enligt forskning. Språket i domar analyserat. Resultatet visar att arbetsprocessen har stor betydelse. Språkfrågan: Forskning, FoU, FU eller FUI hur skriver man? Klarspråk lönar sig det visar 50 undersökningar från ett antal länder jorden runt. Klarspråk nr 4/2012. Har ordböckerna en framtid? Villkoren för ordboksutgivning ändras snabbt. Fler kompetenta tolkar behövs, konstaterar Kammarkollegiet. I Skrivrådet diskuteras vad som är viktigt att tänka på när man beställer översättningar. Nuria Bonel, chef för svenska tolkningsenheten i EU, puffar för att delegaterna ska använda sig av tolk. Saga Bendegard, doktorand vid Uppsala universitet, analyserar klarspråksbegreppet i EUtexter. Språkfrågan: responsive web design blir på svenska följsam webbdesign. Regeringskansliet byter till svenska e-postadresser.

14 14 Bilaga 4. Arbetsplan för klarspråksarbetet 2013 Verksamheten 2013 kan, något förenklat, sammanfattas i nedanstående punkter. Viktigast av dem är punkterna 1, 2, 3, 5, 6,7 och temporärt 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och Ge ut fyra nummer av Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. 2. Svara på språkfrågor och andra frågor om myndighetskommunikation. 3. Hålla föredrag på myndigheter och i kommuner. 4. Bedriva uppsökande verksamhet: kontakta chefer och ledningsgrupper för myndigheter och kommuner för att informera om språklagarna och om deras skyldighet att bedriva klarspråksarbete. 5. Medverka i arbetet med myndighetens nya webbplats. 6. Löpande uppdatera och utveckla klarspråkssidorna på webbplatsen. Exempelvis skapa och marknadsföra sidan Oklart språk, där allmänheten uppmanas att rapportera om dåligt fungerande texter. uppdatera Klarspråkstestet. lansera och marknadsföra webbutbildningen Att skriva bättre. 7. Fortsätta satsningen på Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och se till att fler kommuner anmäler en kontaktperson se till att varje myndighet som har kontakter med allmänheten har en kontaktperson hålla seminarier för kontaktpersonerna om att starta och bedriva klarspråksarbete skicka ut nyhetsbrev till nätverket. 8. Arrangera fyra möten i rådgivande klarspråksnämnden. 9. Uppmuntra till forskning om klarspråk (delta i nätverket för forskning om myndighetsspråk). 10. Organisera arbetet med Klarspråkskristallen (val av tävlingskategori, annonsering, tillsättande av juryledamöter, juryarbete m.m.). 11. Genomföra Språkrådsdagen den 3 maj 2013 med utdelning av Klarspråkskristallen. 12. Delta i den nordiska klarspråkskonferensen, i Helsingfors, Finland, november Delta i den termgrupp, som består av representanter för Språkrådet, TNC och språkkonsultföreningen Ess, som arbetar med att fastställa en definition av begreppet klarspråk. 14. Slutföra arbetet med den nya upplagan av Klarspråk lönar sig. 15. Arbeta med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler. 16. Planera och inleda Språkrådets kommande specialundersökning på temat Myndigheternas klarspråksarbete (som kan komma att bli ett samnordiskt projekt). 17. Se över klarspråksarbetet i stort. I samband med att det görs en översyn av institutets verksamhet under 2013, och en ny chef för Språkrådet tillträder, behövs en särskild översyn av klarspråksarbetet: prioriteringar, arbetssätt, inriktning, mål osv.

Rapport om klarspråksverksamheten 2011

Rapport om klarspråksverksamheten 2011 2012-02-14 Rapport om klarspråksverksamheten 2011 Sammanfattning Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksverksamhet är omfattande och instruktionens punkt 8 uppfylls på en rad sätt. Verksamheten är

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2013

Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamheten 2013 i sammanfattning... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2013... 6 Föreläsningar på myndigheter... 6 Konferenser

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2016

Rapport om klarspråksverksamheten 2016 Rapport om klarspråksverksamheten 2016 Innehåll Sammanfattning 3 Verksamhet 2016 i korthet 3 Språkrådets uppdrag 4 Verksamhet under 2016 5 Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet 5 Föreläsningar

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2014

Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamhet 2014 i korthet... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2014... 5 Enkät om klarspråksarbete... 5 Föreläsningar på

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

Klarspråk ett begripligt offentligt språk

Klarspråk ett begripligt offentligt språk Klarspråk ett begripligt offentligt språk Myndighetsspråksgruppens expertseminarium Helsingfors 7 juni 2013 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk

Läs mer

Klarspråksarbetet i offentlig sektor

Klarspråksarbetet i offentlig sektor Klarspråksarbetet i offentlig sektor En enkätundersökning år 2014 om klarspråksarbete på myndigheter, kommuner och landsting 2015-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Språkrådet följer klarspråksarbetet...

Läs mer

Kristallklara e-tjänster. arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017

Kristallklara e-tjänster. arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017 Kristallklara e-tjänster arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017 1 Presentation Examinerad språkkonsult i svenska Språkvårdare i svenska med särskild inriktning på klarspråk

Läs mer

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Språkrådet ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda svarar på språkfrågor på telefon och via e-post stöder och inspirerar myndigheternas

Läs mer

Klart språk i Norden. Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden

Klart språk i Norden. Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden Kilde: Klart språk i Norden, 2005, s. 109-113 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Läs mer

Allmänspråk och fackspråk

Allmänspråk och fackspråk Allmänspråk och fackspråk vilka risker för missförstånd finns i övergången mellan dem? Nathalie Parès, Språkrådet Hälso- och sjukvårdens nationella termkonferens 28 29 september 2010 Språkrådet Sveriges

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

Klarspråkskampanj som maktmedel?

Klarspråkskampanj som maktmedel? Klarspråkskampanj som maktmedel? Aino Piehl Nordisk klarspråkskonferanse 2015: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon Klarspråkskampanjen Syfte: Kampanjen uppmuntrar myndigheterna att använda ett

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 11 januari 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 11 januari 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 11 januari 2015 Plats: Skype Tid: Måndag 11 januari, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Sara Rösare, Annasara Jaensson, Malin Bornhöft,

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Klarspråk som politik och praktik

Klarspråk som politik och praktik Klarspråk som politik och praktik ett demokratiprojekt eller tips och råd i arbetet? Lena Lind Palicki Språkrådet Vad är klarspråk? Myndighetsspråkvård Mottagaranpassning Ett enkelt och tydligt språk Ett

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 20 april 2013

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 20 april 2013 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 20 april 2013 Plats: Språkkonsulterna, St Eriksgatan 17, Stockholm Tid: lördag 20 april 2013, kl 14.00 Närvarande: Ingrid Herbert, Mea Bryntesson,

Läs mer

Vilken betydelse har den nya språklagen för Sveriges kommuner och landsting?

Vilken betydelse har den nya språklagen för Sveriges kommuner och landsting? Vilken betydelse har den nya språklagen för Sveriges kommuner och landsting? Anna-Lena Bucher Terminologicentrum TNC Termkonferensen 2009 Uddevalla 23 september Invigningen av Rikstermbanken 19 mars 2009:

Läs mer

Tala klarspråk även i skrift!

Tala klarspråk även i skrift! Tala klarspråk även i skrift! Karolinska Institutet 12 juni 2012 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Nya medier, nya utmaningar om klarspråksarbete i e-förvaltningens tid

Nya medier, nya utmaningar om klarspråksarbete i e-förvaltningens tid Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Nya medier, nya utmaningar om klarspråksarbete i e-förvaltningens tid Catharina Nyström Höög Kilde: Klart språk i Norden, 2009, s. 13-23 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-03-07 2014-02-27 FoUB 1/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Generaldirektören. Utvecklingstjänster. Gemensamma tjänster

Generaldirektören. Utvecklingstjänster. Gemensamma tjänster FPA:s organisation självständig socialförsäkringsinstitution under riksdagens tillsyn Fullmäktige Revisorerna Styrelsen Internrevisionen Generaldirektören Stabstjänster Direktör Direktör (svensk) Förmåns-

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 februari 2016

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 februari 2016 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 februari 2016 Plats: Skype Tid: Måndag 8 februari, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Malin Bornhöft, Mathilda Lefin Matz, Anna

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden Den statliga värdegrunden Den statliga värdegrunden Denna enkät vänder sig till myndigheter under regeringen med minst tio anställda. Det inkluderar domstolar, högskolor och universitet. Enkäten är en

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll från styrelsemöte 6 december 2016

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll från styrelsemöte 6 december 2016 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll från styrelsemöte 6 december 2016 Plats: Skype Tid: tisdag 6 december kl. 18.00. Närvarande: Sara Rösare, Annasara Jaensson (avvek vid punkt 12d, kl. 19.03.),

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP)

STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP) STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP) Kursansvarig: Britta Önnegren, britta.onnegren@liu.se, tel. 013-28 23 17 Examinator: Britta Önnegren

Läs mer

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002.

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002. Sammanfattning Bakgrund För två år sedan valde regeringen en särskild grupp som skulle undersöka hur arbetet med webbplatsen SverigeDirekt ska göras i framtiden. Inger Dunér, informationschef vid Riksförsäkringsverket

Läs mer

Rikstermbanken. Alla termer på ett ställe. Karin Dellby. Terminologicentrum TNC. 29 november 2014. Västra vägen 7 B 169 61 Solna

Rikstermbanken. Alla termer på ett ställe. Karin Dellby. Terminologicentrum TNC. 29 november 2014. Västra vägen 7 B 169 61 Solna Rikstermbanken Alla termer på ett ställe Karin Dellby Terminologicentrum TNC 29 november 2014 Rikstermbanken Hur kom den till? finansiering, uppdrag innehåll Användning Förvaltning Framtid Hur kom Rikstermbanken

Läs mer

Språkvården, visionen och verkligheten

Språkvården, visionen och verkligheten STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkvården, visionen och verkligheten eller Konsten att förändra myndigheters språk Av Helena Johansson Den här uppsatsen handlar om språkvård inom

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 februari 2012

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 februari 2012 1. Mötet öppnas 2. Dagordningen godkänns 3. Val av justerare Eva väljs till justerare. Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 februari 2012 Plats: hos Eva på Kalmgatan 15 Tid:

Läs mer

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare Jennie Lind, SPV Språkexpert Syfte med utbildningen Mål med utbildningen Skrivprocessen 1. Precisera syfte och målgrupp 2. Välj och prioritera innehåll

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Språkombudsutbildning

Språkombudsutbildning Språkombudsutbildning Bakgrund Projektet APU- Arbetet platsen för utveckling drevs under tiden 2006-2008 av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet finansierades av den statliga satsningen Kompetensstegen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 maj 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 maj 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 maj 2015 Plats: Skype och Språkkonsulternas kontor i Stockholm. Tid: Fredag 8 maj, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson,

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 18 september 2013

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 18 september 2013 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 18 september 2013 Plats: Skype Tid: onsdag 18 september 2013, kl 18.00 Närvarande: Herbert, Mea Bryntesson, Erik Svensson, Selinder, Magdalena

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Studentkåren. Marknadsföring genom

Studentkåren. Marknadsföring genom Studentkåren Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler. På våra mässor och events

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Klart språk i Norden. Klarspråkskristallen en presentation. Nathalie Parès, departementssekreterare, Klarspråksgruppen, Regeringskansliet

Klart språk i Norden. Klarspråkskristallen en presentation. Nathalie Parès, departementssekreterare, Klarspråksgruppen, Regeringskansliet Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Klarspråkskristallen en presentation Nathalie Parès, departementssekreterare, Klarspråksgruppen, Regeringskansliet Kilde: Klart språk i Norden, 2005, s. 47-52 URL:

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård i vår mångkulturella vardag 11 februari 2009 / Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård i vår mångkulturella vardag 11 februari 2009 / Dokumentation Inspirationsdag Egenvård i vår mångkulturella vardag 11 februari 2009 / Dokumentation Målet med samarbetet Stärka egenvårdsförmågan hos länets invånare. Deltagare Av de utsedda kontaktpersonerna deltog

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO22 Dnr HUM 2008/208-514 Beslutsdatum 2008-06-04 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Hållbar utveckling Handlingsplan 2015 Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

VILKA FRÅGOR OM TEXTER VILL KLARSPRÅKSARBETARE HA SVAR PÅ?

VILKA FRÅGOR OM TEXTER VILL KLARSPRÅKSARBETARE HA SVAR PÅ? VILKA FRÅGOR OM TEXTER VILL KLARSPRÅKSARBETARE HA SVAR PÅ? ANDREAS NORD EXAMINERAD SPRÅKKONSULT DOCENT I NORDISKA SPRÅK LÄRARE PÅ SPRÅKKONSULTPROGRAMMET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket Att skriva klarspråk Örjan Pettersson, Trafikverket De närmaste 50 minuterna Vad styr oss? Struktur och layout Stil och ton Meningsbyggnad Onödiga ord Onödigt slarv 2 Klarspråk? Klarspråk är myndighetstexter

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 13 juni 2013

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 13 juni 2013 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 13 juni 2013 Plats: Skype Tid: torsdag 13 juni 2013, kl 18.00 Närvarande: Herbert, Mea Bryntesson, Selinder, Sara Franzén och Kristina Froelich.

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer