Rapport om klarspråksverksamheten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om klarspråksverksamheten 2012"

Transkript

1 1 Rapport om klarspråksverksamheten 2012 Sammanfattning Myndighetens bedömning Under 2012 har Språkrådet fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till allt fler myndigheter, kommuner och landsting. Prioriterade uppgifter har varit utgivning av fyra nummer av Klarspråk, föreläsningar på myndigheter och i kommuner, seminarier om att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner samt utlysning och utdelning av priset Klarspråkskristallen. Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare har även medverkat i konferenser både i Sverige och utomlands. Vi har också deltagit i ett samarbetsprojekt som tagit fram en interaktiv webbutbildning. På grund av personalbrist har dock klarspråksarbetet bedrivits i något mindre omfattning än tidigare år. Verksamhet 2012 Publikationer: Språkrådet gav ut boken Myndigheterna har ordet, om dagens myndighetsspråk. Arbetet med en ny, omarbetad upplaga av handboken Klarspråk lönar sig pågick under året, och arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler inleddes. Informationsbladet Klarspråk kom ut med fyra nummer. Konferenser och seminarier: Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare föreläste för myndigheter och kommuner vid ett tjugotal tillfällen, arrangerade två seminarier för Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och deltog i en rad konferenser, seminarier och möten. Webbutbildningen Att skriva bättre: En interaktiv utbildning i klarspråk, Att skriva bättre, togs fram av tio myndigheter i samarbete. Varje myndighet gjorde egna, interna versioner av utbildningen och Språkrådet skapade en version som är tillgänglig för alla på Språkrådets webbplats. Klarspråkskristallen: Priset för ett klart och begripligt myndighetsspråk, Klarspråkskristallen, delades 2012 ut till Arbetsmiljöverket för deras genomtänkta informationskampanj om arbetsmiljö och säkerhet, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Rådgivande klarspråksnämnden: Den rådgivande klarspråksnämnden har haft fyra sammanträden under året.

2 2 MYNDIGHETENS BEDÖMNING... 3 VERKSAMHET UNDER Konferenser och seminarier... 5 Konferenser arrangerade av Språkrådet... 5 Uppsökande verksamhet... 5 Föreläsningar på myndigheter... 5 Språkrådets seminarier för kontaktpersoner... 5 Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten... 5 Publikationer... 6 Informationsbladet Klarspråk... 6 Forskningsrapporten Myndigheterna har ordet... 6 Handboken Klarspråk lönar sig... 6 Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler... 7 Artiklar... 7 Språkrådets kontaktpersoner... 7 Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl Webbsidorna Klarspråk... 8 Klarspråkskristallen... 8 Skrivuppdrag... 9 Medverkan i medier... 9 Språkfrågor och andra frågor... 9 Termarbete... 9 Nordiskt samarbete... 9 Referensgrupper... 9 Referensgruppen rådgivande klarspråksnämnden... 9 Referensgruppen för språkkonsultutbildningen i Lund Praktikanter Personal Bilaga 1. Utskick till samtliga myndigheter, kommuner och landsting Bilaga 2. Föreläsningar på myndigheter m.fl Bilaga 3. Förteckning över innehållet i Klarspråk Bilaga 4. Arbetsplan för klarspråksarbetet

3 3 Myndighetens bedömning Språkrådets klarspråksarbete under 2012 bedrevs på ungefär samma sätt som tidigare år. Arbetet med att bredda och utveckla verksamheten har fortsatt. Vi gav ut fyra nummer av informationsbladet Klarspråk och en bok om dagens myndighetsspråk Myndigheterna har ordet. Vi föreläste om klarspråk och om språklagens tillämpning vid ett tjugotal myndigheter och kommuner och deltog i konferenser i Sverige och utomlands. Vi anordnade seminarier för Språkrådets kontaktpersoner på myndigheter om att starta och driva klarspråksarbete samt utlyste och delade ut priset Klarspråkskristallen på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Vi deltog också i det myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram webbutbildningen Att skriva bättre. Nytt för 2012 var att vi beslutade att i större utsträckning än tidigare satsa på uppsökande verksamhet. I mars månad skickade vi därför ut ett erbjudande till samtliga myndighetschefer, kommunchefer och landstings- och regiondirektörer om en föreläsning om språklagen och om klarspråksarbete. Brevet var undertecknat av ledamöterna i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd. Allt detta arbete bedömer vi har varit framgångsrikt och verksamheten omfattande. Det finns ingen skarp gräns mellan vad som är klarspråksarbete och annat språkvårdsarbete, uppgifterna går delvis in i varandra. Under ett normalår uppskattar vi att 1,2 1,5 årsarbetskrafter ägnas åt klarspråksarbete. I instruktionen för Institutet för språk och folkminnen står det i 2, punkterna 7 9 att institutet ska 7. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar, 8. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen, 9. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen, Dessa uppgifter faller i huvudsak på avdelningen Språkrådet. Under punkt 7 faller den rad föreläsningar om språklagen som hållits under året, liksom de kontakter Språkrådet haft med myndigheter och kommuner om språklagen och om klarspråksarbete. Uppgifterna i punkt 8 har utförts men långt ifrån i den omfattning som efterfrågats och som vi anser vore önskvärd. Dock har arbetet med en ny upplaga av Myndigheternas skrivregler inletts. Uppgifterna i punkt 9 kan sägas ha utförts i viss mån. Vi tog initiativ till undersökningar om dagens myndighetsspråk. Resultaten publicerades i boken Myndigheterna har ordet. Dessutom har en sammanställning av den forskning om klarspråk som bedrivs i Sverige sammanställts för den nordiska årsskriften Språk i Norden. Den har även redovisats på ett nordiskt seminarium.

4 Orsaken till att uppgifterna inte utförts i nödvändig omfattning är bristande personella resurser. Två språkvårdare ansvarar särskilt för klarspråksarbete. En av dem slutade på Språkrådet i juni och en vikarie tillträdde först den 1 oktober. Under fyra månader fanns det således endast en klarspråksansvarig i tjänst. Den andra klarspråksansvariga språkvårdaren fick dessutom ta över en delar av avdelningschefens arbetsuppgifter då denna lämnade sitt uppdrag i maj, vilket innebar att klarspråksarbetet i viss mån fick stå tillbaka. Klarspråksarbetet på Språkrådet har under 2012 därmed inte kunnat bedrivas i den utsträckning vi bedömer vore önskvärd. 4

5 5 Verksamhet under 2012 Konferenser och seminarier Konferenser arrangerade av Språkrådet 3 maj 2012 Språkrådet anordnade den 3 maj 2012 Språkrådsdagen med ca 200 deltagare. I en rad föredrag presenterade ledande språkvårdare och språkvetare forskning om och tendenser i det svenska språksamhället. Klarspråksperspektivet gick som en röd tråd genom dagen; flera av talarna efterlyste mer forskning på området. Ett annat övergripande tema var allas rätt till språk. Som avslutning på konferensen delades tre språkvårdspriser ut: Erik Wellanders pris, Klarspråkskristallen (läs mer om detta nedan) och Språkrådets nyinstiftade Minoritetsspråkspris. Uppsökande verksamhet Vi får ofta förfrågningar från myndigheter, kommuner, företag, föreningar osv. om föreläsningar. Deltagare i föreläsningarna är framför allt kommunikatörer och skribenter av olika slag, mer sällan chefer och ledningsgrupper. Av erfarenhet vet vi att det är mycket viktigt att få gehör hos cheferna för vikten av och skyldigheten att arbeta med klarspråk om arbetet ska få genomslag. Vi bestämde därför att satsa på uppsökande verksamhet för att nå chefer och ledningsgrupper. Ett brev skickades ut i mars till samtliga myndighetschefer, kommundirektörer och landstings- och regiondirektörer, där vi erbjöd en gratisförläsning om språklagen och om klarspråksarbete. Brevet undertecknades av samtliga ledamöter i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd. Se bilaga 1. Vi fick ett trettiotal förfrågningar och hade vid årets slut besökt 11 myndigheter. Detta arbete fortsätter under Föreläsningar på myndigheter Språkrådets klarspråksansvariga anlitades som föreläsare för myndigheter, kommuner och landsting m.fl. vid ett tjugotal tillfällen. Se separat förteckning över de föreläsningar som hållits i bilaga 2. Språkrådets seminarier för kontaktpersoner Språkrådet arrangerade två heldagsseminarier med rubriken Att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner hos myndigheter, kommuner och landsting. Sammanlagt deltog 22 personer i seminarierna, som hölls den 14 mars och 26 april. Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten 9 februari 2012: introduktionskurs på språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 8 maj: nordiskt seminarium i Köpenhamn om klarspråksforskning. Ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om klarspråk planerades, liksom nästa nordiska klarspråkskonferens som anordnas i Finland i november maj: internationell klarspråkskonferens anordnad av Clarity, i Washington, USA.

6 6 23 maj: konferensen Språkforum, arrangerad av Språktidningen. 1 2 juni: konferensen Textvård i yrkeslivet, arrangerad av föreningen Språkrådgivning och textvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. 7 september: konferens anordnad av språkkonsultföreningen (Ess). Tema: definition av begreppet klarspråk. Möten i föreningen Samspråk (förening för språkvårdare i offentlig förvaltning): 29 mars årsmöte på Språkrådet, möten och seminarier 25 september och 27 november. Publikationer Informationsbladet Klarspråk Klarspråk. Bulletin från Språkrådet är ett informationsblad med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och andra länder, som kom ut med fyra nummer under året. Klarspråk trycks i exemplar och distribueras till prenumeranter och till andra intresserade vid främst statliga myndigheter, kommuner och landsting. Dessutom får närmare 900 personer Klarspråk i digital form. Prenumerationen är gratis. För en förteckning över innehållet se bilaga 3. Forskningsrapporten Myndigheterna har ordet Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? Dessa och andra frågor ville Språkrådet få svar på. Vi tog därför initiativet till en undersökning om det offentliga språket i dag. Uppdraget gick till tre forskare vid Uppsala universitet, som under ledning av professor Catharina Nyström Höög genomförde undersökningarna och sammanställde resultaten. Resultaten av undersökningarna presenteras i boken Myndigheterna har ordet om kommunikation i skrift (Norstedts 2012). Boken ger en bild av myndigheters skriftliga kommunikation av i dag. Exempelvis får vi veta att många texter är multimodala (innehåller bilder, kartor osv.), att texterna har blivit längre medan meningslängden minskat och att du-tilltal är helt etablerat. Dessutom diskuteras dagens och morgondagens klarspråksarbete vid myndigheter. Handboken Klarspråk lönar sig År 2006 gav dåvarande Klarspråksgruppen i Regeringskansliet ut handboken Klarspråk lönar sig klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter (Ds 2006:10). Intresset för att arbeta med klarspråksfrågor var stort och också behovet av exempel på bra arbetssätt. Det saknades dock en bok som beskrev hur klarspråksarbete kan bedrivas. Boken ges nu ut i en helt omarbetad upplaga. Sedan första upplagan kom har mycket hänt. Ansvaret för klarspråksfrågorna har flyttats från Klarspråksgruppen till Språkrådet och vi har fått en språkpolitik och en språklag. Fler och fler offentliga organisationer arbetar aktivt med klarspråksfrågor. Men fortfarande finns det ett stort behov av att hitta struktur, metoder och goda

7 7 exempel för klarspråksarbetet. Manus utarbetades under 2012 och boken ges ut våren 2013 av Fritzes förlag. Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler Arbetet med en ny upplaga av Myndigheternas skrivregler har inletts. Boken kommer att ges ut i början av Utgivare är Fritzes förlag. Skrivreglerna har sedan 1991 getts ut av Regeringskansliet, som överlåtit utgivningen på Språkrådet. Detta uppdrag preciseras i vår instruktions 2 punkt 8: verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen. Artiklar Artikel för Clarity, Journal of the international association promoting plain legal language, nr 67, May 2012: The Swedish Language Act impact, experiences and challenges. Artikel för årsskriften Språk i Norden om den klarspråksforskning som bedrivs I Sverige: Översikt över klarspråksforskning i Sverige. Språkrådets kontaktpersoner Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting. Antalet kontaktpersoner är sammanlagt 369 personer (208 på statliga myndigheter, 143 i kommuner och 18 i landsting). Kontaktnätet uppdateras fortlöpande. Kontaktpersonerna ska driva klarspråksfrågorna på sin myndighet, ordna skrivutbildningar, informera kollegor om språkfrågor osv. De är en kontaktväg, en ingång till myndigheterna och kommunerna, för Språkrådet. Vi kan exempelvis skicka språkfrågor på remiss till dem, informera om nyheter osv. Under 2012 har också, som nämnts ovan, 22 kontaktpersoner deltagit i Språkrådets klarspråksseminarier. Tanken med kontaktnätet är också att kontaktpersonerna sinsemellan ska kunna kontakta varandra, bilda mindre nätverk, gå samman regionalt för att arrangera seminarier osv. Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl. Möten med Riksdagens klarspråksgrupp den 16 januari, 18 juni och 24 september Möte på Språkrådet den 29 maj med delegater från Finlands kommunförbund och Institutet för de inhemska språken (Finlands språkvårdsorgan) om deras gemensamma klarspråksprojekt. Heldagsbesök från norska Språkrådet den 13 juni. Möten i föreningen Samspråk (förening för språkvårdare i offentlig förvaltning): 29 mars årsmöte (på Språkrådet), seminarier 25 september, 27 november. Möte med utredaren Göran K. Johansson från Lättlästutredningen den 21 december.

8 8 Webbsidorna Klarspråk Språkrådets klarspråkssidor uppdateras fortlöpande med information om verksamheten, tips om konferenser, utlysning av Klarspråkskristallen, lästips m.m. Listorna över våra kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting ligger också på klarspråkssidorna. Där finns också länkar till hjälpmedlen: Webbutbildningen Att skriva bättre Under hösten 2012 har tio myndigheter arbetat med att ta fram en interaktiv webbutbildning i klarspråk Att skriva bättre. Ett antal myndigheter har gjort egna versioner av utbildningen och Språkrådet har tagit fram en allmän version, som alla kan använda. Utbildningen lanseras i början av 2013 på Språkrådets webbplats. Webbtestet Klarspråkstestet Klarspråkstestet är ett webbaserat självbedömningstest på Språkrådets webbplats. Testet finns i två varianter: Ett test för beslut, brev och liknande kortare texter och ett test för rapporter och längre texter. Utbildningsmaterialet Skriva på myndighet Utbildningsmaterialet består av tre delar: lärarhandledning, övningshäfte med skrivövningar och Powerpoint-bilder, och det är fritt att använda. Materialet kan användas som underlag för att utforma klarspråkskurser. Det har tagits fram gemensamt av flera myndigheter: Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket, i samarbete med Språkrådet. Klarspråkskristallen Klarspråkskristallen, priset för ett klart myndighetsspråk, delades ut på Språkrådsdagen den 3 maj. År 2012 gick priset till Arbetsmiljöverket för deras genomtänkta informationskampanj om arbetsmiljö och säkerhet, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Ett gediget bakgrundsarbete, med en tydlig målgruppsanalys och brukarundersökningar, hade följts upp av ett ambitiöst genomförande där språkval, teknik och kommunikationskanaler samspelar. Tack vare bredd och kreativitet har kampanjen fått stort genomslag hos en svårnådd och rörlig målgrupp. Sammanlagt var det 14 myndigheter och kommuner som skickade in bidrag: 10 statliga myndigheter, 3 kommuner och 1 landsting Vinnarna av kristallen utses av en jury. I 2012 års jury ingick Per Virdesten, juryns ordförande, domare i Högsta domstolen och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, Helle Klein, skribent, debattör och präst, Azar Mahloujian, författare och auktoriserad tolk i persiska, Elisabeth Risberg, webbansvarig, Internationella biblioteket, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun, Gunlög Sundberg, lektor och prefekt vid institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet och Maria Sundin, språkkonsult. Juryn sammanträdde den 19 mars 2012.

9 9 Skrivuppdrag Artikel publicerad i den estniska festskriften Sõnaga Mõeldud mõte till språkforskaren Tiiu Ereltile, Plain language the Swedish way. Artikel om svensk klarspråksforskning för årsskriften Språk i Norden: Översikt över klarspråksforskning i Sverige. Medverkan i medier Intervju med Nathalie Parès för Språktidningen (augusti 2012) publicerad i artikeln Inte klart vad som är lätt. Intervju med Eva Olovsson för Språktidningen (december 2012) publicerad i artikeln Han ville att vi skulle skriva jos. Språkfrågor och andra frågor Vi besvarar och dokumenterar språkfrågor löpande och andra frågor från allmänhet, offentlig förvaltning och företag, alternativt hänvisar dem till lämpligt organ. Många myndigheter och kommuner, och andra offentliga organisationer, kontaktar oss för att fråga om vi kan hjälpa dem med att utbilda personalen, granska rapporter, hålla inspirationsseminarier osv. Termarbete Under hösten 2012 har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till definition av begreppet klarspråk. Gruppen består av representanter för Språkrådet, Terminologicentrum TNC och föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess). Definitionen skickas på remiss i januari Nordiskt samarbete Det finns ett nordiskt klarspråksnätverk. I maj anordnade nätverket ett nordiskt seminarium i Köpenhamn om klarspråksforskning. En forskningsinventering gjordes, ett gemensamt nordiskt klarspråksforskningsprojekt planerades liksom en kommande samnordisk konferens (som blir i Finland i november 2013). Språkrådet har, vilket nämnts ovan, bidragit till årsskriften Språk i Norden med en artikel Översikt över klarspråksforskning i Sverige. Referensgrupper Referensgruppen rådgivande klarspråksnämnden Den rådgivande klarspråksnämnden, som ska ge råd i klarspråksfrågor, följa och utvärdera klarspråksarbetet och stödja Språkrådets arbete med att verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret. Datum: 10 februari, 21 april, 29 september och 28 november. Nämnden avtackades på mötet den 28 november, som var det sista för dessa ledamöter då deras förordnanden gick ut vid årsskiftet. Nya ledamöter utses 2013.

10 10 Nämnden består av nio ledamöter. Fyra ledamöter är utsedda av regeringen: 1. Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert och tidigare ämnesråd i Justitiedepartementet 2. Kathrin Flossing, hovrättspresident, Göta hovrätt (från oktober 2010 riksdagsdirektör, Sveriges riksdag) 3. Dag Mattsson, rättschef, Justitiedepartementet 4. Per Virdesten, justitieråd, Högsta domstolen. Fem ledamöter är utsedda av generaldirektören för Institutet för språk och folkminnen: 1. Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör, Sveriges Kommuner och Landsting 2. Inger Dunér, informationschef, Försäkringskassan 3. Lena Ekberg, avdelningschef, Språkrådet 4. Jonas Lindgren, kommunikationschef, Migrationsverket 5. Catharina Nyström Höög, universitetslektor, Uppsala universitet. Referensgruppen för språkkonsultutbildningen i Lund Bidragit med synpunkter på valideringsunderlag. Praktikanter Julia Kimell, mastersstudent vid Uppsala universitet, praktiserade på Språkrådet som språkvårdare med inriktning på klarspråksfrågor under höstterminen Personal Ansvariga för klarspråksarbetet 2012 var språkvårdarna Eva Olovsson och Nathalie Parès. Nathalie Parès slutade på Språkrådet den 31 januari 2013 (tjänstledig från juni 2012). Hon efterträddes den 1 oktober av Ingrid Olsson, tidigare anställd som språkvårdare på Post- och telestyrelsen, PTS.

11 Bilaga 1. Utskick till samtliga myndigheter, kommuner och landsting 11

12 12 Bilaga 2. Föreläsningar på myndigheter m.fl januari 2012: Statens beredning för medicinsk utvärdering 22 februari: Kammarkollegiet 21 mars: Sjöfartsverket 18 april: Centrum för lättläst 25 april: Rättsmedicinalverket 11 maj: Länsstyrelsernas informatörsnätverk 15 maj: Ekobrottsmyndigheten 12 juni: Karolinska institutet 20 augusti: Tillväxtverket 19 september: Norrtälje kommun 8 oktober: Mälardalens högskola 11 oktober: Kommerskollegium 15 oktober: Länsstyrelsen i Örebro 12 november: Polarforskningssekretariatet 20 november: Statens kulturråd 26 november: Örebro universitet 4 december: Uppsala universitet

13 13 Bilaga 3. Förteckning över innehållet i Klarspråk 2012 Nyhetsbladet Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. Kortfattad presentation av innehållet Klarspråk nr 1/2012. Färsk forskning om klarspråk i Myndigheterna har ordet. Ska myndigheter twittra? Arbetsmiljöverkets gd ger sin syn på saken. Svårbegripligt om viktiga faser i livet. Försäkringskassans gd svarar på frågor. Språkfrågan: Om språket i sociala medier. Skatteverket använder teknik för att ge god service. Klarspråk nr 2/2012. Språkrådets chef Lena Ekberg skriver om den nya obegripligheten. Olle Josephson, tidigare chef för Språkrådet, påminner om vikten av mottagaranpassning. Arbetsmiljöverket, vinnare av Klarspråkskristallen 2012, presenterar sin kampanj Safe at Work. Internationella biblioteket om utmaningarna med information på många språk. Magert med teckenspråk på webben. Språkfrågan: Hen i myndighetstexter? Riksdagsförvaltningen satsar på klarspråk. Migrationsverkets beslut ska granskas av en särskild utredare. Klarspråk nr 3/2012. Hur får vi forskningen och klarspråksarbetet att mötas? Gränsöverskridare behövs! Klarspråk gäller även i tal, inte bara i skrift. Myndighetssamtal kartläggs. Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen om språkliga frågor. Dagens myndigheter duar medborgarna, vilket inte är helt oproblematiskt, enligt forskning. Språket i domar analyserat. Resultatet visar att arbetsprocessen har stor betydelse. Språkfrågan: Forskning, FoU, FU eller FUI hur skriver man? Klarspråk lönar sig det visar 50 undersökningar från ett antal länder jorden runt. Klarspråk nr 4/2012. Har ordböckerna en framtid? Villkoren för ordboksutgivning ändras snabbt. Fler kompetenta tolkar behövs, konstaterar Kammarkollegiet. I Skrivrådet diskuteras vad som är viktigt att tänka på när man beställer översättningar. Nuria Bonel, chef för svenska tolkningsenheten i EU, puffar för att delegaterna ska använda sig av tolk. Saga Bendegard, doktorand vid Uppsala universitet, analyserar klarspråksbegreppet i EUtexter. Språkfrågan: responsive web design blir på svenska följsam webbdesign. Regeringskansliet byter till svenska e-postadresser.

14 14 Bilaga 4. Arbetsplan för klarspråksarbetet 2013 Verksamheten 2013 kan, något förenklat, sammanfattas i nedanstående punkter. Viktigast av dem är punkterna 1, 2, 3, 5, 6,7 och temporärt 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och Ge ut fyra nummer av Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. 2. Svara på språkfrågor och andra frågor om myndighetskommunikation. 3. Hålla föredrag på myndigheter och i kommuner. 4. Bedriva uppsökande verksamhet: kontakta chefer och ledningsgrupper för myndigheter och kommuner för att informera om språklagarna och om deras skyldighet att bedriva klarspråksarbete. 5. Medverka i arbetet med myndighetens nya webbplats. 6. Löpande uppdatera och utveckla klarspråkssidorna på webbplatsen. Exempelvis skapa och marknadsföra sidan Oklart språk, där allmänheten uppmanas att rapportera om dåligt fungerande texter. uppdatera Klarspråkstestet. lansera och marknadsföra webbutbildningen Att skriva bättre. 7. Fortsätta satsningen på Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och se till att fler kommuner anmäler en kontaktperson se till att varje myndighet som har kontakter med allmänheten har en kontaktperson hålla seminarier för kontaktpersonerna om att starta och bedriva klarspråksarbete skicka ut nyhetsbrev till nätverket. 8. Arrangera fyra möten i rådgivande klarspråksnämnden. 9. Uppmuntra till forskning om klarspråk (delta i nätverket för forskning om myndighetsspråk). 10. Organisera arbetet med Klarspråkskristallen (val av tävlingskategori, annonsering, tillsättande av juryledamöter, juryarbete m.m.). 11. Genomföra Språkrådsdagen den 3 maj 2013 med utdelning av Klarspråkskristallen. 12. Delta i den nordiska klarspråkskonferensen, i Helsingfors, Finland, november Delta i den termgrupp, som består av representanter för Språkrådet, TNC och språkkonsultföreningen Ess, som arbetar med att fastställa en definition av begreppet klarspråk. 14. Slutföra arbetet med den nya upplagan av Klarspråk lönar sig. 15. Arbeta med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler. 16. Planera och inleda Språkrådets kommande specialundersökning på temat Myndigheternas klarspråksarbete (som kan komma att bli ett samnordiskt projekt). 17. Se över klarspråksarbetet i stort. I samband med att det görs en översyn av institutets verksamhet under 2013, och en ny chef för Språkrådet tillträder, behövs en särskild översyn av klarspråksarbetet: prioriteringar, arbetssätt, inriktning, mål osv.

Rapport om klarspråksverksamheten 2011

Rapport om klarspråksverksamheten 2011 2012-02-14 Rapport om klarspråksverksamheten 2011 Sammanfattning Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksverksamhet är omfattande och instruktionens punkt 8 uppfylls på en rad sätt. Verksamheten är

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2013

Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamheten 2013 i sammanfattning... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2013... 6 Föreläsningar på myndigheter... 6 Konferenser

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2014

Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamhet 2014 i korthet... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2014... 5 Enkät om klarspråksarbete... 5 Föreläsningar på

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

Klarspråk ett begripligt offentligt språk

Klarspråk ett begripligt offentligt språk Klarspråk ett begripligt offentligt språk Myndighetsspråksgruppens expertseminarium Helsingfors 7 juni 2013 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk

Läs mer

Klarspråksarbetet i offentlig sektor

Klarspråksarbetet i offentlig sektor Klarspråksarbetet i offentlig sektor En enkätundersökning år 2014 om klarspråksarbete på myndigheter, kommuner och landsting 2015-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Språkrådet följer klarspråksarbetet...

Läs mer

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Språkrådet ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda svarar på språkfrågor på telefon och via e-post stöder och inspirerar myndigheternas

Läs mer

Klarspråkskampanj som maktmedel?

Klarspråkskampanj som maktmedel? Klarspråkskampanj som maktmedel? Aino Piehl Nordisk klarspråkskonferanse 2015: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon Klarspråkskampanjen Syfte: Kampanjen uppmuntrar myndigheterna att använda ett

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Språklagen i praktiken

Språklagen i praktiken Rapporter från Språkrådet 4. Språklagen i praktiken riktlinjer för tillämpning av språklagen SPrÅKLAGEN i praktiken 83 Rapporter från Språkrådet 4. Språklagen i praktiken riktlinjer för tillämpning av

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Rikstermbanken. Alla termer på ett ställe. Karin Dellby. Terminologicentrum TNC. 29 november 2014. Västra vägen 7 B 169 61 Solna

Rikstermbanken. Alla termer på ett ställe. Karin Dellby. Terminologicentrum TNC. 29 november 2014. Västra vägen 7 B 169 61 Solna Rikstermbanken Alla termer på ett ställe Karin Dellby Terminologicentrum TNC 29 november 2014 Rikstermbanken Hur kom den till? finansiering, uppdrag innehåll Användning Förvaltning Framtid Hur kom Rikstermbanken

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Skriva på myndighet lärarhandledning

Skriva på myndighet lärarhandledning Skriva på myndighet lärarhandledning ett samarbete mellan Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket Skriva på myndighet_lärarhandledning_version1.0_november2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar 1(6) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar Ansvarig myndighet/organisation: Klimatkommunerna/Sveriges Ekokommuner Projektnamn: Kommunikation av lokalt miljömålsarbete

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer

Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer Klarspråk Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer Innehållsförteckning Förord 1 Så här fungerar häftet 2 Exempel och förklaringar 2 Andra hjälpmedel kompletterar 2 Vad är klarspråk och

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Begriplig EU-svenska?

Begriplig EU-svenska? SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 89 SAGA BENDEGARD Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd April månad 2010 Innehållsförteckning Vigselbehörighet för Svenska kyrkans präster... 2 Beslutsunderlag i Kbok2003: Personen har invandrat till Sverige... 2 Förändring av epost-lösenordspolicyn

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen Version: 1 Beslutsinstans: Kommunikationschefen 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-01-30 Nyutgåva Gun Råberg Kjellerstrand 3(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÅRDAT, ENKELT OCH

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26)

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) 1 YTTRANDE 2008-07-04 Dnr Ku2008/664/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) Sammanfattning och allmänt Förslaget som presenteras i form av

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer