Rapport om klarspråksverksamheten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om klarspråksverksamheten 2013"

Transkript

1 Rapport om klarspråksverksamheten 2013

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamheten 2013 i sammanfattning... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under Föreläsningar på myndigheter... 6 Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet... 6 Språkrådets seminarier för kontaktpersoner... 6 Språkrådsdagen 2 maj Seminarium om språklagen 14 oktober Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten... 7 I Sverige... 7 I Norden... 7 I övriga världen... 8 Publikationer... 8 Informationsbladet Klarspråk... 8 Ny upplaga av handboken Klarspråk lönar sig... 9 Antologin Från ett språk till ett annat... 9 Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler... 9 Ny upplaga av Att skriva bättre i jobbet... 9 Artiklar Medverkan i medier Språkrådets kontaktpersoner Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl Webbsidorna Klarspråk Klarspråkskristallen Remissvar Språkfrågor och andra frågor Nordiskt samarbete Klarspråksnämnden Praktikanter och auskultanter Fortbildning Ansvarig personal Bilaga 1. Föreläsningar på myndigheter m.fl Bilaga 2. Förteckning över innehållet i Klarspråk Bilaga 3. Arbetsplan för klarspråksarbetet

3 Sammanfattning Under 2013 har Språkrådet vid fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till allt fler myndigheter, kommuner och landsting. Prioriterade uppgifter har varit utgivning av fyra nummer av Klarspråk, seminarier om att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner, föreläsningar på myndigheter och i kommuner samt utlysning och utdelning av priset Klarspråkskristallen. Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare har även medverkat i konferenser både i Sverige och utomlands. Verksamheten 2013 i sammanfattning Publikationer: Språkrådet gav ut Klarspråk lönar sig handbok för ett effektivt klarspråksarbete i en omarbetad utgåva och antologin Från ett språk till ett annat. Arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler har pågått under året. Informationsbladet Klarspråk kom ut med fyra nummer. Konferenser och seminarier: Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare föreläste för myndigheter och kommuner vid ett tiotal tillfällen, arrangerade fyra seminarier för Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och deltog i en rad konferenser, seminarier och möten såväl i Sverige som utomlands. Språkrådet arrangerade också, i samarbete med Kulturdepartementet, ett seminarium om språklagen, Språklagen i praktiken. Webbutbildningen Att skriva bättre: Den interaktiva utbildningen i klarspråk, Att skriva bättre, som tagits fram av tio myndigheter i samarbete, lanserades i en version tillgänglig för alla på Språkrådets webbplats. Klarspråkskristallen: Priset för ett klart och begripligt myndighetsspråk, Klarspråkskristallen, delades 2013 ut till Åklagarmyndigheten för deras föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Priset delades ut på Språkrådsdagen den 2 maj Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Rådgivande klarspråksnämnden: Den rådgivande klarspråksnämnden har haft fyra sammanträden under året. 3

4 Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksarbete under 2013 bedrevs på ungefär samma sätt som tidigare år. Arbetet med att bredda och utveckla verksamheten har fortsatt. Vi gav ut fyra nummer av informationsbladet Klarspråk och en uppdaterad utgåva av handboken Klarspråk lönar sig. Vi gav också ut en antologi om översättning och tolkning, Från ett språk till ett annat, och arbetade med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler som ges ut under Vi föreläste om klarspråk och om språklagens tillämpning vid ett tiotal myndigheter och kommuner och vi deltog i konferenser i Sverige och utomlands. Vi anordnade seminarier för Språkrådets kontaktpersoner på myndigheter om att starta och driva klarspråksarbete samt delade ut priset Klarspråkskristallen på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Vi deltog också i det myndighetsgemensamma arbetet med att skapa en ny webbplats. I instruktionen för (2007:1181) står det i 2, punkterna 8 10 att institutet ska 8. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar 9. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen 10. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen I 3 står det också att myndigheten i samband med årsredovisningen varje år ska redovisa klarspråksarbetet under det gångna året. Dessa uppgifter faller i huvudsak på avdelningen Språkrådet. Under punkt 8 faller de föreläsningar som hållits under året, liksom de kontakter Språkrådet haft med myndigheter och kommuner om språklagen och om klarspråksarbete. 4

5 Uppgifterna i punkt 9 har utförts bl.a. genom att arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler inletts. Uppgifterna i punkt 10 kan sägas ha utförts i viss mån, och vi beslutade att göra en enkätundersökning under Det finns ingen skarp gräns mellan vad som är klarspråksarbete och annat språkvårdsarbete, uppgifterna går delvis in i varandra. Under ett normalår uppskattar vi att 1,2 1,5 årsarbetskrafter ägnas åt klarspråksarbete. Språkrådets bedömning är att befintliga resurser inte räcker för att uppfylla behovet av insatser inom området. 5

6 Verksamhet under 2013 Föreläsningar på myndigheter Vi får förfrågningar från myndigheter, kommuner, företag, föreningar osv. om föreläsningar. Deltagare i föreläsningarna är framför allt kommunikatörer och skribenter av olika slag, mer sällan chefer och ledningsgrupper. Språkrådets klarspråksansvariga anlitades som föreläsare för myndigheter, kommuner och landsting m.fl. vid ett tiotal tillfällen. Dels har kortare föredrag (en timme ca) om språklagen och om hur man kan arbeta med klarspråk hållits, dels längre seminarier (2 3 timmar) där även diskussion om deltagarnas texter och skrivövningar ingått. Se separat förteckning över de föreläsningar som hållits i bilaga 1, sidan 16. Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet Språkrådets seminarier för kontaktpersoner Språkrådet arrangerade fyra heldagsseminarier med rubriken Att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner hos myndigheter, kommuner och landsting. Sammanlagt deltog 59 personer i seminarierna, som hölls den 12 april, 18 mars, 23 oktober och 15 november. Språkrådsdagen 2 maj 2013 Språkrådet anordnade sin årliga konferens Språkrådsdagen den 2 maj 2013 med ca 200 deltagare. I en rad föredrag presenterade ledande språkvårdare och språkvetare forskning om och tendenser i det svenska språksamhället. Övergripande teman för dagen var språklig tillgänglighet samt översättning och tolkning. Som avslutning på konferensen delades tre språkvårdspriser ut: Klarspråkskristallen (se nedan), Minoritetsspråkspriset och Erik Wellanders pris. Seminarium om språklagen 14 oktober 2013 Språkrådet arrangerade i samarbete med Kulturdepartementet ett seminarium i Rosensbads konferenscenter den 14 oktober med rubriken Språklagen i praktiken. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inledde seminariet och därefter talade 6

7 Språkrådets chef Ann Cederberg och Språkrådets utredare Jennie Spetz om arbetet med språklagen och språkpolitiken. Fredrik Bohlin, domare i Hässleholms tingsrätt, och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, presenterade Domstolsverkets arbete med klarspråk. Seminariet avslutades med att representanter för några myndigheter och kommuner berättade hur de tillämpar språklagen till vardags. Seminariet sändes i SVT2. Länk till filmerna finns på Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten I Sverige juni: Konferensen Texter i verksamhet och verksamma texter arrangerad av föreningen Språkrådgivning och textvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Per Ledin (ledamot i klarspråksnämnden) föreläste under rubriken Texter som skrift, format och genre. 18 oktober: Föreläsning om arbetet med webbutbildningen Att skriva bättre på en konferens anordnad av språkkonsultföreningen (Ess). Tema: Att driva språkprojekt. 3 december: Seminarium om Krus-utbildningar anordnat av Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildningar (Uppsala universitet har tagit över de utbildningar för statligt anställda som tidigare anordnades av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), nedlagt sista december 2012.) I Norden 30 oktober: Deltagande i ett s.k. open space-seminarium med rubriken Ta klarspråksarbeidet videre! i Oslo. Seminariet anordnades av norska Språkrådet i samarbete med Direktoratet for forvaltning och IKT (Difi) november: Föreläsning och medorganisatör av nordisk klarspråkskonferens (den sjunde sedan 1998) i Helsingfors. Temat för konferensen var myndighetstexter ur ett medborgarperspektiv. Under de två dagarna presenterades bl.a. aktuell klarspråksforskning och erfarenheter från klarspråksarbete på myndigheter i Norden. 7

8 21 november: Möte i det nordiska klarspråksnätverket (nätverket för klarspråksansvariga på de nordiska språknämnderna/språkråden) för att diskutera ett samnordiskt forskningsprojekt (se nedan under Nordiskt samarbete). I övriga världen april: Föreläsning om klarspråksarbetet i Sverige vid konferensen Svenska språkdagar 2013, vid universitetet i Poznań, Polen. Temat för konferensen var Svenskans olika ansikten. Konferensen arrangerades av universitetet i Poznań i samarbete med Svenska institutet. 7 juni 2013: Föreläsning om hur vi arbetar med klarspråk i Sverige på Undervisningsoch kulturministeriet i Helsingfors för den myndighetsspråksgrupp som tillsatts av den finska regeringen. Gruppen har i uppdrag att bereda ett handlingsprogram som syftar till att utveckla lagspråket och myndighetsspråket i Finland. 30 september: Föreläsning om Språkrådets arbete med klarspråk och språkrådgivning för den svenska språkenheten vid Europeiska unionens råd i Bryssel 1 oktober: Föreläsning om Språkrådets arbete med klarspråk och språkrådgivning för den svenska språkenheten vid Europeiska kommissionen i Bryssel. 7 oktober: Föreläsning om den svenska språkpolitiken och det svenska klarspråksarbetet på den internationella konferensen i Seoul, Sydkorea. Tema: How does plain language policy relate to efforts to preserve national language? Publikationer Informationsbladet Klarspråk Klarspråk. Bulletin från Språkrådet är ett informationsblad med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och andra länder. Klarspråk kommer ut med fyra nummer om året. Informationsbladet trycks i exemplar och distribueras till prenumeranter och till andra intresserade vid främst statliga myndigheter, kommuner och landsting. Dessutom prenumererar ca personer på Klarspråk i digital form. Prenumerationen är gratis. För en förteckning över innehållet se bilaga 2, sidan 17. 8

9 Ny upplaga av handboken Klarspråk lönar sig I augusti 2013 kom handboken Klarspråk lönar sig handbok för ett effektivt arbete (Fritzes förlag) ut i en omarbetad, uppdaterad upplaga. Den tidigare utgåvan Klarspråk lönar sig klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter (Ds 2006:10) var slutsåld. Sedan första upplagan kom 2006 har mycket hänt. Ansvaret för klarspråksfrågorna har flyttats från Klarspråksgruppen i Regeringskansliet till Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och vi har fått en samlad språkpolitik och en språklag. Fler och fler offentliga organisationer arbetar aktivt med klarspråksfrågor, och det finns ett stort behov av en handbok om klarspråksarbete. Handboken används bl.a. som kurslitteratur vid Språkrådets seminarier för kontaktpersonerna (se sidan 6). Antologin Från ett språk till ett annat Språkrådet gör årligen omvärldsanalyser, som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning. År 2012 valde vi att göra en lägesbeskrivning av området översättning och tolkning. Resultatet redovisades i boken Från ett språk till ett annat om översättning och tolkning (Norstedts 2013). Där beskriver ett trettiotal tolkar, översättare, forskare, utbildare, statliga tjänstemän och representanter för intresseorganisationer olika aspekter av översättning och tolkning. Ämnen som tas upp är bl.a. utbildning och arbetsmarknad, den svenska översättningskulturen i ett historiskt perspektiv, översättning och tolkning som forskningsområde, teckenspråkstolkning, undertextning, terminologi och EU:s arbete. Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler Arbetet med en ny upplaga av Myndigheternas skrivregler har inletts. Boken kommer att ges ut under Utgivare är Fritzes förlag. Skrivreglerna har sedan 1991 getts ut av Regeringskansliet, som fr.o.m överlåtit utgivningen till Språkrådet. Ny upplaga av Att skriva bättre i jobbet Språkrådet medverkar med några avsnitt i Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter (Norstedts juridik) som kommer ut våren 2014 i en femte uppdaterad 9

10 upplaga. Avsnitten Språkarbete på arbetsplatsen, Skriva för webben, Rätt och fel bra och dåligt språk och Några språkriktighetsfrågor står Språkrådet för. Artiklar Bemötande av artikel Le langage clair suédois destine aux institution d État, av Jean-François Michard i the European Journal of Language Policy nr 4.2 (2012). Skribenten diskuterar den svenska språkpolitiken, språklagen och klarspråksarbetet och framför en rad oriktiga påståenden. (Vårt svar är antaget av tidskriften och kommer att publiceras i april 2014). Artikel Plain Language and Language Policy in Sweden i konferensrapport från konferensen The International Conference on National Language Policies, i Seoul, Sydkorea oktober 2013 (se ovan). Medverkan i medier Intervju med Eva Olovsson i Dagens Nyheter 20 augusti 2013 i artikeln Fler borde tänka på Språklagen (i anslutning till att PRV hade JO-anmälts för att ha använt svårbegriplig svenska). Intervju med Ingrid Olsson i Smålandsposten den 17 oktober 2013 om formuleringar i besked från Försäkringskassan. Språkrådets kontaktpersoner Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting. Antalet kontaktpersoner var i slutet av 2013 sammanlagt 444 personer (231 på statliga myndigheter, 189 i kommuner och 24 i landsting). 1 Som jämförelse kan nämnas att år 2012 var antalet 369 personer, antalet har alltså ökat med 75 personer. Kontaktnätet uppdateras fortlöpande. Kontaktpersonerna ska driva klarspråksfrågorna på sin myndighet, ordna skrivutbildningar, informera kollegor om språkfrågor osv. De är en kontaktväg och en ingång för Språkrådet till myndigheterna och kommunerna. Vi kan exempelvis skicka 1 Några myndigheter och kommuner har fler än en kontaktperson. 10

11 språkfrågor på remiss till dem, informera om nyheter osv. Under 2013 har också, som nämnts ovan, 59 kontaktpersoner deltagit i Språkrådets klarspråksseminarier. Språkrådet skickade ut fem nyhetsbrev till kontaktpersonerna under året. Tanken med kontaktnätet är också att kontaktpersonerna sinsemellan ska kunna kontakta varandra, bilda mindre nätverk, gå samman regionalt för att arrangera seminarier osv. Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl. Besök av Svenska institutet den 4 september för diskussioner om fortsatt samarbete. Språkrådet bidrar med texter om svenska språket m.m. till Svenska institutets informationsmaterial och webbplats. Möte den 29 november med representanter för kommuner i förvaltningsområdet för finska. Information om klarspråk. Besök av studentgrupper från Uppsala och Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen. Information om klarspråk. Möten i föreningen Samspråk (förening för språkvårdare i offentlig förvaltning med 67 medlemmar). Årsmötet hölls i riksdagsförvaltningens lokaler den 20 februari. Övriga möten: 22 april på Sveriges Radio, 25 september på Skatteverket och 19 november på Statistiska centralbyrån, SCB. Webbsidorna Klarspråk Under 2013 har arbetet med att skapa en ny webbplats för Institutet för språk och folkminnen pågått. Relevanta klarspråkssidor har skrivits om och förts över till den nya strukturen, och nya sidor har skapats. Detta har inneburit mycket arbete under 2013, och kommer att innebära mycket arbete fram till lanseringen av den nya webbplatsen under våren Klarspråkssidorna på webbplatsen uppdateras fortlöpande med information om verksamheten, tips om konferenser, utlysning av Klarspråkskristallen, lästips m.m. Listorna över våra kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting finns också här. 11

12 På klarspråkssidorna finns länkar till följande hjälpmedel: Webbutbildningen Att skriva bättre. Under hösten 2012 har tio myndigheter arbetat med att ta fram en interaktiv webbutbildning i klarspråk Att skriva bättre. Ett antal myndigheter har gjort egna versioner av utbildningen och Språkrådet har tagit fram en allmän version, som alla kan använda. Utbildningen lanserades den 11 januari 2013 på Språkrådets webbplats. Webbtestet Klarspråkstestet. Klarspråkstestet är ett webbaserat självbedömningstest på Språkrådets webbplats. Testet finns i två delar: Ett test för beslut, brev och liknande kortare texter och ett test för rapporter och längre texter. Utbildningsmaterialet Skriva på myndighet. Utbildningsmaterialet består av tre delar: lärarhandledning, övningshäfte med skrivövningar och Powerpointbilder, och det är fritt att använda. Materialet kan användas som underlag för att utforma klarspråkskurser. Det har tagits fram gemensamt av flera myndigheter: Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket, i samarbete med Språkrådet. På webbsidan Oklart språk uppmanas allmänheten att rapportera om dåligt fungerande texter. Exempel kommer in fortlöpande. Klarspråkskristallen Klarspråkskristallen, priset för ett klart myndighetsspråk, delades ut på Språkrådsdagen den 2 maj. Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. År 2013 gick priset till Åklagarmyndigheten. Juryns motivering löd: Klarspråkskristallen 2013 tilldelas Åklagarmyndigheten för myndighetens välorganiserade och föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Arbetet har resulterat i moderniserade och förenklade malltexter inom ett svårt och angeläget område där juridisk korrekthet är en förutsättning samtidigt som kraven på begriplighet är mycket höga. Åklagarmyndigheten har lyckats förena dessa ibland motstridiga krav. 12

13 Sammanlagt var det 12 myndigheter och kommuner som skickade in nomineringar till priset: 7 statliga myndigheter och 5 kommuner. Vinnarna av kristallen utses av en jury. I 2013 års jury ingick Per Virdesten, ordförande, justitieråd i Högsta domstolen och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, Ulrika Berg, ordförande i föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska, Anneli Hedlund, kommunikatör och författare till boken Klarspråk lönar sig, Helle Klein, chefredaktör/vd för Dagens Arbete, Annicka Spångberg, informationschef, Post- och telestyrelsen, Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun och Ingela Tykesson, lektor i svenska, Södertörns högskola. Juryn sammanträdde den 14 mars Remissvar Underlag till myndighetens remissvar har utarbetats på följande betänkande: Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37). Språkfrågor och andra frågor Vi besvarar och dokumenterar språkfrågor och andra frågor från allmänheten, den offentliga förvaltningen och företag, alternativt hänvisar dem till lämpligt organ. Många myndigheter och kommuner, och andra offentliga organisationer, kontaktar oss också för att fråga hur man kan arbeta med klarspråk. Vi blir också tillfrågade om vi kan hålla regelrätta skrivkurser, granska rapporter, åta oss skrivuppdrag osv. Då det inte ingår i vårt uppdrag, hänvisar vi i dessa fall till språkkonsulter och andra lämpliga personer. Nordiskt samarbete Det finns ett nordiskt klarspråksnätverk för klarspråksansvariga på de nordiska språknämnderna/språkråden. Nätverket arrangerar vartannat år nordiska klarspråkskonferenser enligt ett rullande schema. År 2013 var det Finlands tur att vara arrangör (se även ovan). Nätverket planerar ett samnordiskt forskningsprojekt med rubriken Borgernes holdninger og myndighedernes 13

14 praksis en sammenlignende undersøgelse af klarsprogssituationen i Norden som är tänkt att genomföras under Två undersökningar planeras: 1. En kartlegging av nordiske borgeres erfaringer med og holdninger til sprog og tekster fra det offentlige 2. En kartlegging av nordiske myndigheders klarsprogsindsats Vi gör en gemensam ansökan om medel från Nordiska Ministerrådets program Nordplus Nordiske Språk. Klarspråksnämnden I instruktionen för institutet står det att det inom myndigheten ska finnas en rådgivande nämnd för klarspråksfrågor. Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. Vidare står det att fyra ledamöter ska utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av Institutet för språk och folkminnen. Nya ledamöter utsågs i början av året. Ledamöter utsedda av regeringen: 1. Fredrik Bohlin, rådman, Hässleholms tingsrätt 2. Kathrin Flossing, riksdagsdirektör, Sveriges riksdag 3. Lotta Hardvik Cederstierna, kanslichef, Statsrådsberedningen, Regeringskansliet 4. Per Virdesten, justitieråd, Högsta domstolen. Ledamöter utsedda av : 1. Ann Cederberg, avdelningschef, Språkrådet 2. Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket 3. Erik Fichtelius, vd, Utbildningsradion 4. Per Ledin, professor, Örebro universitet 5. Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun. 14

15 Klarspråksnämndens uppgift är att ge råd i klarspråksfrågor, följa och utvärdera klarspråksarbetet och stödja Språkrådets arbete med att verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Nämnden sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret: 21 mars, 22 maj, 3 oktober och 28 november. Praktikanter och auskultanter Två praktikanter från språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet praktiserade som språkvårdare på Språkrådet med inriktning på klarspråksfrågor, en under vårterminen och en under höstterminen Vi tog även emot två auskultanter från språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet några dagar under hösten Fortbildning Under året har Språkrådets språkvårdare i klarspråk deltagit i följande fortbildning: 22 augusti: Motståndsrörelsen mot trista presentationer, en kurs om att skapa bra presentationer. Ansvarig personal Ansvariga för klarspråksarbetet 2013 var språkvårdarna Eva Olovsson och Ingrid Olsson. 15

16 Bilaga 1. Föreläsningar på myndigheter m.fl april 2013: Regionförbundet i Kalmar län (kommunerna och Länsstyrelsen) 26 april: Regionförbundet Gotland, i samarbete med Länsstyrelsen Gotland 16 maj: Forum för levande historia 20 maj: Regionförbundet i Jönköpings län 10 juni: Universitetskanslersämbetet 13 september: Gd-sekreterarföreningen (mötet hölls i Stockholm) 7 november: Lantmäteriet, Gävle 13 november: riksdagens klarspråksambassadörer, Sveriges riksdag 16

17 Bilaga 2. Förteckning över innehållet i Klarspråk 2013 Nyhetsbladet Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. Kortfattad presentation av innehållet Klarspråk nr 1/2013 Samarbete ger resultat. Klarspråksnätverket Kliv har nätverkat i 15 år. Riksdagsförvaltningen satsar på klarspråk omfattande projekt drar igång, Hur gick det sen? Fyra vinnare av Klarspråkskristallen berättar om sitt fortsatta klarspråksarbete. Ny webbutbildning, Att skriva bättre, finns nu fritt tillgänglig på Språkrådets webbplats. Infomix i Västerbotten skriver och anpassar information på uppdrag av landstinget och kommunerna. Språkfrågan: HR-avdelningen? Är det ett bra avdelningsnamn på en myndighet? Ann Cederberg, ny chef för Språkrådet. Oklart språk. Skicka exempel på svårlästa texter till Språkrådet. Klarspråk nr 2/2013 Språkrådets chef Ann Cederberg: Klarspråk stärker demokratin. Åklagarmyndigheten vann Klarspråkskristallen för sitt arbete med klarare gärningsbeskrivningar. Josette Bushell-Mingo fick Språkrådets minoritetsspråksspris. Ny utgåva av handboken Klarspråk lönar sig. I år är det klarspråksår på Jordbruksverket. 17

18 Språkfrågan: Den nye eller den nya? Ny bok om översättning och tolkning Från ett språk till ett annat. Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete. Klarspråk nr 3/2013 Begripligt är svårbegripligt. Klarhet viktigare än enkelhet. Mer klarspråksforskning behövs. Fackord och engelska som statushöjare i platsannonser. Mottagaranpassa mer för fler. Språkfrågan: Crowdsourcing på svenska? Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete. Klarspråk nr 4/2013 Klart så in i Norden. Hur arbetar de nordiska länderna med klarspråk? Handlingsprogram för myndighetsspråket i Finland. Tips från Norge: möte där deltagarna bestämmer. Språksituationen på Grönland. Språkfrågan: medier och media. Dags att nominera till Klarspråkskristallen. 18

19 Bilaga 3. Arbetsplan för klarspråksarbetet 2014 Verksamheten 2014 kan, något förenklat, sammanfattas i nedanstående punkter. 1. Ge ut fyra nummer av Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. 2. Enkät: Ta in offerter och låta genomföra en enkätundersökning riktad till samtliga myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga organ om deras klarspråksarbete. Offertförfrågan går ut i januari och enkät genomförs i maj. Resultaten sammanställs och presenteras i augusti september. 3. Slutföra arbetet med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler. 4. Svara på språkfrågor och andra frågor om myndighetskommunikation. 5. Hålla föredrag på myndigheter och i kommuner. 6. Bedriva uppsökande verksamhet: kontakta chefer och ledningsgrupper för myndigheter och kommuner för att informera om språklagarna och om deras skyldighet att bedriva klarspråksarbete. 7. Medverka i arbetet med myndighetens nya webbplats. 8. Löpande uppdatera och utveckla klarspråkssidorna på webbplatsen. 9. Utveckla de elektroniska hjälpmedlen, Klarspråkstestet och webbutbildningen Att skriva bättre. 10. Fortsätta satsningen på Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och se till att fler kommuner anmäler en kontaktperson se till att varje myndighet som har kontakter med allmänheten har en kontaktperson hålla seminarier för kontaktpersonerna om att starta och bedriva klarspråksarbete skicka ut nyhetsbrev regelbundet. 11. Arrangera fyra möten i rådgivande klarspråksnämnden. 19

20 12. Organisera arbetet med Klarspråkskristallen (val av tävlingskategori, annonsering, tillsättande av juryledamöter, juryarbete m.m.). 13. Genomföra Språkrådsdagen den 8 maj 2014 med utdelning av Klarspråkskristallen. 14. Delta i nordiskt klarspråkssamarbete (närmast en samnordisk enkät). 15. Uppmuntra till forskning om klarspråk (delta i nätverket för forskning om myndighetsspråk). 16. Se över klarspråksarbetet i stort. I samband med att det görs en översyn av institutets verksamhet under behövs en särskild översyn av klarspråksarbetet: prioriteringar, arbetssätt, inriktning, mål osv. I den enkät som planeras kommer frågor att ställas om vad Språkrådet kan bidra med för att stödja myndigheters och kommuners klarspråksarbete, bland annat. 20

21 21

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Projektrapport Klarspråk

Projektrapport Klarspråk Projektrapport Klarspråk Enköpings kommun 15 november 2011 Innehållsförteckning 1. Projektet. 3 Mål med projektet.3 Projektgrupp och styrgrupp.. 3 Projektorganisation 4 2. Budget.. 5 3. Projektaktiviteter

Läs mer

Flerspråkig tillgänglighet på webben?

Flerspråkig tillgänglighet på webben? Flerspråkig tillgänglighet på webben? Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv Rickard Domeij och Jennie Spetz Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen 2012 06 28 2 Innehåll

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014 Rådet för den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet,

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

16 Språkpolitik. att svenskan skall vara ett komplett och samhällsbärande. språk. att den offentliga svenskan skall vara korrekt och välfungerande.

16 Språkpolitik. att svenskan skall vara ett komplett och samhällsbärande. språk. att den offentliga svenskan skall vara korrekt och välfungerande. 16 Språkpolitik Frågor kring svenska språkets och andra språks ställning i Sverige har i grunden alltid varit en politisk fråga, men de har aldrig lyfts fram av riksdag och regering som ett eget politikområde

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Återrapportering

Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Återrapportering Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige Återrapportering Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer