Rapport om klarspråksverksamheten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om klarspråksverksamheten 2013"

Transkript

1 Rapport om klarspråksverksamheten 2013

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamheten 2013 i sammanfattning... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under Föreläsningar på myndigheter... 6 Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet... 6 Språkrådets seminarier för kontaktpersoner... 6 Språkrådsdagen 2 maj Seminarium om språklagen 14 oktober Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten... 7 I Sverige... 7 I Norden... 7 I övriga världen... 8 Publikationer... 8 Informationsbladet Klarspråk... 8 Ny upplaga av handboken Klarspråk lönar sig... 9 Antologin Från ett språk till ett annat... 9 Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler... 9 Ny upplaga av Att skriva bättre i jobbet... 9 Artiklar Medverkan i medier Språkrådets kontaktpersoner Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl Webbsidorna Klarspråk Klarspråkskristallen Remissvar Språkfrågor och andra frågor Nordiskt samarbete Klarspråksnämnden Praktikanter och auskultanter Fortbildning Ansvarig personal Bilaga 1. Föreläsningar på myndigheter m.fl Bilaga 2. Förteckning över innehållet i Klarspråk Bilaga 3. Arbetsplan för klarspråksarbetet

3 Sammanfattning Under 2013 har Språkrådet vid fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till allt fler myndigheter, kommuner och landsting. Prioriterade uppgifter har varit utgivning av fyra nummer av Klarspråk, seminarier om att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner, föreläsningar på myndigheter och i kommuner samt utlysning och utdelning av priset Klarspråkskristallen. Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare har även medverkat i konferenser både i Sverige och utomlands. Verksamheten 2013 i sammanfattning Publikationer: Språkrådet gav ut Klarspråk lönar sig handbok för ett effektivt klarspråksarbete i en omarbetad utgåva och antologin Från ett språk till ett annat. Arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler har pågått under året. Informationsbladet Klarspråk kom ut med fyra nummer. Konferenser och seminarier: Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare föreläste för myndigheter och kommuner vid ett tiotal tillfällen, arrangerade fyra seminarier för Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och deltog i en rad konferenser, seminarier och möten såväl i Sverige som utomlands. Språkrådet arrangerade också, i samarbete med Kulturdepartementet, ett seminarium om språklagen, Språklagen i praktiken. Webbutbildningen Att skriva bättre: Den interaktiva utbildningen i klarspråk, Att skriva bättre, som tagits fram av tio myndigheter i samarbete, lanserades i en version tillgänglig för alla på Språkrådets webbplats. Klarspråkskristallen: Priset för ett klart och begripligt myndighetsspråk, Klarspråkskristallen, delades 2013 ut till Åklagarmyndigheten för deras föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Priset delades ut på Språkrådsdagen den 2 maj Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Rådgivande klarspråksnämnden: Den rådgivande klarspråksnämnden har haft fyra sammanträden under året. 3

4 Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksarbete under 2013 bedrevs på ungefär samma sätt som tidigare år. Arbetet med att bredda och utveckla verksamheten har fortsatt. Vi gav ut fyra nummer av informationsbladet Klarspråk och en uppdaterad utgåva av handboken Klarspråk lönar sig. Vi gav också ut en antologi om översättning och tolkning, Från ett språk till ett annat, och arbetade med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler som ges ut under Vi föreläste om klarspråk och om språklagens tillämpning vid ett tiotal myndigheter och kommuner och vi deltog i konferenser i Sverige och utomlands. Vi anordnade seminarier för Språkrådets kontaktpersoner på myndigheter om att starta och driva klarspråksarbete samt delade ut priset Klarspråkskristallen på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Vi deltog också i det myndighetsgemensamma arbetet med att skapa en ny webbplats. I instruktionen för (2007:1181) står det i 2, punkterna 8 10 att institutet ska 8. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar 9. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen 10. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen I 3 står det också att myndigheten i samband med årsredovisningen varje år ska redovisa klarspråksarbetet under det gångna året. Dessa uppgifter faller i huvudsak på avdelningen Språkrådet. Under punkt 8 faller de föreläsningar som hållits under året, liksom de kontakter Språkrådet haft med myndigheter och kommuner om språklagen och om klarspråksarbete. 4

5 Uppgifterna i punkt 9 har utförts bl.a. genom att arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler inletts. Uppgifterna i punkt 10 kan sägas ha utförts i viss mån, och vi beslutade att göra en enkätundersökning under Det finns ingen skarp gräns mellan vad som är klarspråksarbete och annat språkvårdsarbete, uppgifterna går delvis in i varandra. Under ett normalår uppskattar vi att 1,2 1,5 årsarbetskrafter ägnas åt klarspråksarbete. Språkrådets bedömning är att befintliga resurser inte räcker för att uppfylla behovet av insatser inom området. 5

6 Verksamhet under 2013 Föreläsningar på myndigheter Vi får förfrågningar från myndigheter, kommuner, företag, föreningar osv. om föreläsningar. Deltagare i föreläsningarna är framför allt kommunikatörer och skribenter av olika slag, mer sällan chefer och ledningsgrupper. Språkrådets klarspråksansvariga anlitades som föreläsare för myndigheter, kommuner och landsting m.fl. vid ett tiotal tillfällen. Dels har kortare föredrag (en timme ca) om språklagen och om hur man kan arbeta med klarspråk hållits, dels längre seminarier (2 3 timmar) där även diskussion om deltagarnas texter och skrivövningar ingått. Se separat förteckning över de föreläsningar som hållits i bilaga 1, sidan 16. Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet Språkrådets seminarier för kontaktpersoner Språkrådet arrangerade fyra heldagsseminarier med rubriken Att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner hos myndigheter, kommuner och landsting. Sammanlagt deltog 59 personer i seminarierna, som hölls den 12 april, 18 mars, 23 oktober och 15 november. Språkrådsdagen 2 maj 2013 Språkrådet anordnade sin årliga konferens Språkrådsdagen den 2 maj 2013 med ca 200 deltagare. I en rad föredrag presenterade ledande språkvårdare och språkvetare forskning om och tendenser i det svenska språksamhället. Övergripande teman för dagen var språklig tillgänglighet samt översättning och tolkning. Som avslutning på konferensen delades tre språkvårdspriser ut: Klarspråkskristallen (se nedan), Minoritetsspråkspriset och Erik Wellanders pris. Seminarium om språklagen 14 oktober 2013 Språkrådet arrangerade i samarbete med Kulturdepartementet ett seminarium i Rosensbads konferenscenter den 14 oktober med rubriken Språklagen i praktiken. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inledde seminariet och därefter talade 6

7 Språkrådets chef Ann Cederberg och Språkrådets utredare Jennie Spetz om arbetet med språklagen och språkpolitiken. Fredrik Bohlin, domare i Hässleholms tingsrätt, och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, presenterade Domstolsverkets arbete med klarspråk. Seminariet avslutades med att representanter för några myndigheter och kommuner berättade hur de tillämpar språklagen till vardags. Seminariet sändes i SVT2. Länk till filmerna finns på Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten I Sverige juni: Konferensen Texter i verksamhet och verksamma texter arrangerad av föreningen Språkrådgivning och textvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Per Ledin (ledamot i klarspråksnämnden) föreläste under rubriken Texter som skrift, format och genre. 18 oktober: Föreläsning om arbetet med webbutbildningen Att skriva bättre på en konferens anordnad av språkkonsultföreningen (Ess). Tema: Att driva språkprojekt. 3 december: Seminarium om Krus-utbildningar anordnat av Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildningar (Uppsala universitet har tagit över de utbildningar för statligt anställda som tidigare anordnades av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), nedlagt sista december 2012.) I Norden 30 oktober: Deltagande i ett s.k. open space-seminarium med rubriken Ta klarspråksarbeidet videre! i Oslo. Seminariet anordnades av norska Språkrådet i samarbete med Direktoratet for forvaltning och IKT (Difi) november: Föreläsning och medorganisatör av nordisk klarspråkskonferens (den sjunde sedan 1998) i Helsingfors. Temat för konferensen var myndighetstexter ur ett medborgarperspektiv. Under de två dagarna presenterades bl.a. aktuell klarspråksforskning och erfarenheter från klarspråksarbete på myndigheter i Norden. 7

8 21 november: Möte i det nordiska klarspråksnätverket (nätverket för klarspråksansvariga på de nordiska språknämnderna/språkråden) för att diskutera ett samnordiskt forskningsprojekt (se nedan under Nordiskt samarbete). I övriga världen april: Föreläsning om klarspråksarbetet i Sverige vid konferensen Svenska språkdagar 2013, vid universitetet i Poznań, Polen. Temat för konferensen var Svenskans olika ansikten. Konferensen arrangerades av universitetet i Poznań i samarbete med Svenska institutet. 7 juni 2013: Föreläsning om hur vi arbetar med klarspråk i Sverige på Undervisningsoch kulturministeriet i Helsingfors för den myndighetsspråksgrupp som tillsatts av den finska regeringen. Gruppen har i uppdrag att bereda ett handlingsprogram som syftar till att utveckla lagspråket och myndighetsspråket i Finland. 30 september: Föreläsning om Språkrådets arbete med klarspråk och språkrådgivning för den svenska språkenheten vid Europeiska unionens råd i Bryssel 1 oktober: Föreläsning om Språkrådets arbete med klarspråk och språkrådgivning för den svenska språkenheten vid Europeiska kommissionen i Bryssel. 7 oktober: Föreläsning om den svenska språkpolitiken och det svenska klarspråksarbetet på den internationella konferensen i Seoul, Sydkorea. Tema: How does plain language policy relate to efforts to preserve national language? Publikationer Informationsbladet Klarspråk Klarspråk. Bulletin från Språkrådet är ett informationsblad med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och andra länder. Klarspråk kommer ut med fyra nummer om året. Informationsbladet trycks i exemplar och distribueras till prenumeranter och till andra intresserade vid främst statliga myndigheter, kommuner och landsting. Dessutom prenumererar ca personer på Klarspråk i digital form. Prenumerationen är gratis. För en förteckning över innehållet se bilaga 2, sidan 17. 8

9 Ny upplaga av handboken Klarspråk lönar sig I augusti 2013 kom handboken Klarspråk lönar sig handbok för ett effektivt arbete (Fritzes förlag) ut i en omarbetad, uppdaterad upplaga. Den tidigare utgåvan Klarspråk lönar sig klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter (Ds 2006:10) var slutsåld. Sedan första upplagan kom 2006 har mycket hänt. Ansvaret för klarspråksfrågorna har flyttats från Klarspråksgruppen i Regeringskansliet till Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och vi har fått en samlad språkpolitik och en språklag. Fler och fler offentliga organisationer arbetar aktivt med klarspråksfrågor, och det finns ett stort behov av en handbok om klarspråksarbete. Handboken används bl.a. som kurslitteratur vid Språkrådets seminarier för kontaktpersonerna (se sidan 6). Antologin Från ett språk till ett annat Språkrådet gör årligen omvärldsanalyser, som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning. År 2012 valde vi att göra en lägesbeskrivning av området översättning och tolkning. Resultatet redovisades i boken Från ett språk till ett annat om översättning och tolkning (Norstedts 2013). Där beskriver ett trettiotal tolkar, översättare, forskare, utbildare, statliga tjänstemän och representanter för intresseorganisationer olika aspekter av översättning och tolkning. Ämnen som tas upp är bl.a. utbildning och arbetsmarknad, den svenska översättningskulturen i ett historiskt perspektiv, översättning och tolkning som forskningsområde, teckenspråkstolkning, undertextning, terminologi och EU:s arbete. Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler Arbetet med en ny upplaga av Myndigheternas skrivregler har inletts. Boken kommer att ges ut under Utgivare är Fritzes förlag. Skrivreglerna har sedan 1991 getts ut av Regeringskansliet, som fr.o.m överlåtit utgivningen till Språkrådet. Ny upplaga av Att skriva bättre i jobbet Språkrådet medverkar med några avsnitt i Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter (Norstedts juridik) som kommer ut våren 2014 i en femte uppdaterad 9

10 upplaga. Avsnitten Språkarbete på arbetsplatsen, Skriva för webben, Rätt och fel bra och dåligt språk och Några språkriktighetsfrågor står Språkrådet för. Artiklar Bemötande av artikel Le langage clair suédois destine aux institution d État, av Jean-François Michard i the European Journal of Language Policy nr 4.2 (2012). Skribenten diskuterar den svenska språkpolitiken, språklagen och klarspråksarbetet och framför en rad oriktiga påståenden. (Vårt svar är antaget av tidskriften och kommer att publiceras i april 2014). Artikel Plain Language and Language Policy in Sweden i konferensrapport från konferensen The International Conference on National Language Policies, i Seoul, Sydkorea oktober 2013 (se ovan). Medverkan i medier Intervju med Eva Olovsson i Dagens Nyheter 20 augusti 2013 i artikeln Fler borde tänka på Språklagen (i anslutning till att PRV hade JO-anmälts för att ha använt svårbegriplig svenska). Intervju med Ingrid Olsson i Smålandsposten den 17 oktober 2013 om formuleringar i besked från Försäkringskassan. Språkrådets kontaktpersoner Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting. Antalet kontaktpersoner var i slutet av 2013 sammanlagt 444 personer (231 på statliga myndigheter, 189 i kommuner och 24 i landsting). 1 Som jämförelse kan nämnas att år 2012 var antalet 369 personer, antalet har alltså ökat med 75 personer. Kontaktnätet uppdateras fortlöpande. Kontaktpersonerna ska driva klarspråksfrågorna på sin myndighet, ordna skrivutbildningar, informera kollegor om språkfrågor osv. De är en kontaktväg och en ingång för Språkrådet till myndigheterna och kommunerna. Vi kan exempelvis skicka 1 Några myndigheter och kommuner har fler än en kontaktperson. 10

11 språkfrågor på remiss till dem, informera om nyheter osv. Under 2013 har också, som nämnts ovan, 59 kontaktpersoner deltagit i Språkrådets klarspråksseminarier. Språkrådet skickade ut fem nyhetsbrev till kontaktpersonerna under året. Tanken med kontaktnätet är också att kontaktpersonerna sinsemellan ska kunna kontakta varandra, bilda mindre nätverk, gå samman regionalt för att arrangera seminarier osv. Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl. Besök av Svenska institutet den 4 september för diskussioner om fortsatt samarbete. Språkrådet bidrar med texter om svenska språket m.m. till Svenska institutets informationsmaterial och webbplats. Möte den 29 november med representanter för kommuner i förvaltningsområdet för finska. Information om klarspråk. Besök av studentgrupper från Uppsala och Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen. Information om klarspråk. Möten i föreningen Samspråk (förening för språkvårdare i offentlig förvaltning med 67 medlemmar). Årsmötet hölls i riksdagsförvaltningens lokaler den 20 februari. Övriga möten: 22 april på Sveriges Radio, 25 september på Skatteverket och 19 november på Statistiska centralbyrån, SCB. Webbsidorna Klarspråk Under 2013 har arbetet med att skapa en ny webbplats för Institutet för språk och folkminnen pågått. Relevanta klarspråkssidor har skrivits om och förts över till den nya strukturen, och nya sidor har skapats. Detta har inneburit mycket arbete under 2013, och kommer att innebära mycket arbete fram till lanseringen av den nya webbplatsen under våren Klarspråkssidorna på webbplatsen uppdateras fortlöpande med information om verksamheten, tips om konferenser, utlysning av Klarspråkskristallen, lästips m.m. Listorna över våra kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting finns också här. 11

12 På klarspråkssidorna finns länkar till följande hjälpmedel: Webbutbildningen Att skriva bättre. Under hösten 2012 har tio myndigheter arbetat med att ta fram en interaktiv webbutbildning i klarspråk Att skriva bättre. Ett antal myndigheter har gjort egna versioner av utbildningen och Språkrådet har tagit fram en allmän version, som alla kan använda. Utbildningen lanserades den 11 januari 2013 på Språkrådets webbplats. Webbtestet Klarspråkstestet. Klarspråkstestet är ett webbaserat självbedömningstest på Språkrådets webbplats. Testet finns i två delar: Ett test för beslut, brev och liknande kortare texter och ett test för rapporter och längre texter. Utbildningsmaterialet Skriva på myndighet. Utbildningsmaterialet består av tre delar: lärarhandledning, övningshäfte med skrivövningar och Powerpointbilder, och det är fritt att använda. Materialet kan användas som underlag för att utforma klarspråkskurser. Det har tagits fram gemensamt av flera myndigheter: Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket, i samarbete med Språkrådet. På webbsidan Oklart språk uppmanas allmänheten att rapportera om dåligt fungerande texter. Exempel kommer in fortlöpande. Klarspråkskristallen Klarspråkskristallen, priset för ett klart myndighetsspråk, delades ut på Språkrådsdagen den 2 maj. Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. År 2013 gick priset till Åklagarmyndigheten. Juryns motivering löd: Klarspråkskristallen 2013 tilldelas Åklagarmyndigheten för myndighetens välorganiserade och föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Arbetet har resulterat i moderniserade och förenklade malltexter inom ett svårt och angeläget område där juridisk korrekthet är en förutsättning samtidigt som kraven på begriplighet är mycket höga. Åklagarmyndigheten har lyckats förena dessa ibland motstridiga krav. 12

13 Sammanlagt var det 12 myndigheter och kommuner som skickade in nomineringar till priset: 7 statliga myndigheter och 5 kommuner. Vinnarna av kristallen utses av en jury. I 2013 års jury ingick Per Virdesten, ordförande, justitieråd i Högsta domstolen och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, Ulrika Berg, ordförande i föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska, Anneli Hedlund, kommunikatör och författare till boken Klarspråk lönar sig, Helle Klein, chefredaktör/vd för Dagens Arbete, Annicka Spångberg, informationschef, Post- och telestyrelsen, Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun och Ingela Tykesson, lektor i svenska, Södertörns högskola. Juryn sammanträdde den 14 mars Remissvar Underlag till myndighetens remissvar har utarbetats på följande betänkande: Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37). Språkfrågor och andra frågor Vi besvarar och dokumenterar språkfrågor och andra frågor från allmänheten, den offentliga förvaltningen och företag, alternativt hänvisar dem till lämpligt organ. Många myndigheter och kommuner, och andra offentliga organisationer, kontaktar oss också för att fråga hur man kan arbeta med klarspråk. Vi blir också tillfrågade om vi kan hålla regelrätta skrivkurser, granska rapporter, åta oss skrivuppdrag osv. Då det inte ingår i vårt uppdrag, hänvisar vi i dessa fall till språkkonsulter och andra lämpliga personer. Nordiskt samarbete Det finns ett nordiskt klarspråksnätverk för klarspråksansvariga på de nordiska språknämnderna/språkråden. Nätverket arrangerar vartannat år nordiska klarspråkskonferenser enligt ett rullande schema. År 2013 var det Finlands tur att vara arrangör (se även ovan). Nätverket planerar ett samnordiskt forskningsprojekt med rubriken Borgernes holdninger og myndighedernes 13

14 praksis en sammenlignende undersøgelse af klarsprogssituationen i Norden som är tänkt att genomföras under Två undersökningar planeras: 1. En kartlegging av nordiske borgeres erfaringer med og holdninger til sprog og tekster fra det offentlige 2. En kartlegging av nordiske myndigheders klarsprogsindsats Vi gör en gemensam ansökan om medel från Nordiska Ministerrådets program Nordplus Nordiske Språk. Klarspråksnämnden I instruktionen för institutet står det att det inom myndigheten ska finnas en rådgivande nämnd för klarspråksfrågor. Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. Vidare står det att fyra ledamöter ska utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av Institutet för språk och folkminnen. Nya ledamöter utsågs i början av året. Ledamöter utsedda av regeringen: 1. Fredrik Bohlin, rådman, Hässleholms tingsrätt 2. Kathrin Flossing, riksdagsdirektör, Sveriges riksdag 3. Lotta Hardvik Cederstierna, kanslichef, Statsrådsberedningen, Regeringskansliet 4. Per Virdesten, justitieråd, Högsta domstolen. Ledamöter utsedda av : 1. Ann Cederberg, avdelningschef, Språkrådet 2. Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket 3. Erik Fichtelius, vd, Utbildningsradion 4. Per Ledin, professor, Örebro universitet 5. Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun. 14

15 Klarspråksnämndens uppgift är att ge råd i klarspråksfrågor, följa och utvärdera klarspråksarbetet och stödja Språkrådets arbete med att verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Nämnden sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret: 21 mars, 22 maj, 3 oktober och 28 november. Praktikanter och auskultanter Två praktikanter från språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet praktiserade som språkvårdare på Språkrådet med inriktning på klarspråksfrågor, en under vårterminen och en under höstterminen Vi tog även emot två auskultanter från språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet några dagar under hösten Fortbildning Under året har Språkrådets språkvårdare i klarspråk deltagit i följande fortbildning: 22 augusti: Motståndsrörelsen mot trista presentationer, en kurs om att skapa bra presentationer. Ansvarig personal Ansvariga för klarspråksarbetet 2013 var språkvårdarna Eva Olovsson och Ingrid Olsson. 15

16 Bilaga 1. Föreläsningar på myndigheter m.fl april 2013: Regionförbundet i Kalmar län (kommunerna och Länsstyrelsen) 26 april: Regionförbundet Gotland, i samarbete med Länsstyrelsen Gotland 16 maj: Forum för levande historia 20 maj: Regionförbundet i Jönköpings län 10 juni: Universitetskanslersämbetet 13 september: Gd-sekreterarföreningen (mötet hölls i Stockholm) 7 november: Lantmäteriet, Gävle 13 november: riksdagens klarspråksambassadörer, Sveriges riksdag 16

17 Bilaga 2. Förteckning över innehållet i Klarspråk 2013 Nyhetsbladet Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. Kortfattad presentation av innehållet Klarspråk nr 1/2013 Samarbete ger resultat. Klarspråksnätverket Kliv har nätverkat i 15 år. Riksdagsförvaltningen satsar på klarspråk omfattande projekt drar igång, Hur gick det sen? Fyra vinnare av Klarspråkskristallen berättar om sitt fortsatta klarspråksarbete. Ny webbutbildning, Att skriva bättre, finns nu fritt tillgänglig på Språkrådets webbplats. Infomix i Västerbotten skriver och anpassar information på uppdrag av landstinget och kommunerna. Språkfrågan: HR-avdelningen? Är det ett bra avdelningsnamn på en myndighet? Ann Cederberg, ny chef för Språkrådet. Oklart språk. Skicka exempel på svårlästa texter till Språkrådet. Klarspråk nr 2/2013 Språkrådets chef Ann Cederberg: Klarspråk stärker demokratin. Åklagarmyndigheten vann Klarspråkskristallen för sitt arbete med klarare gärningsbeskrivningar. Josette Bushell-Mingo fick Språkrådets minoritetsspråksspris. Ny utgåva av handboken Klarspråk lönar sig. I år är det klarspråksår på Jordbruksverket. 17

18 Språkfrågan: Den nye eller den nya? Ny bok om översättning och tolkning Från ett språk till ett annat. Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete. Klarspråk nr 3/2013 Begripligt är svårbegripligt. Klarhet viktigare än enkelhet. Mer klarspråksforskning behövs. Fackord och engelska som statushöjare i platsannonser. Mottagaranpassa mer för fler. Språkfrågan: Crowdsourcing på svenska? Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete. Klarspråk nr 4/2013 Klart så in i Norden. Hur arbetar de nordiska länderna med klarspråk? Handlingsprogram för myndighetsspråket i Finland. Tips från Norge: möte där deltagarna bestämmer. Språksituationen på Grönland. Språkfrågan: medier och media. Dags att nominera till Klarspråkskristallen. 18

19 Bilaga 3. Arbetsplan för klarspråksarbetet 2014 Verksamheten 2014 kan, något förenklat, sammanfattas i nedanstående punkter. 1. Ge ut fyra nummer av Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. 2. Enkät: Ta in offerter och låta genomföra en enkätundersökning riktad till samtliga myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga organ om deras klarspråksarbete. Offertförfrågan går ut i januari och enkät genomförs i maj. Resultaten sammanställs och presenteras i augusti september. 3. Slutföra arbetet med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler. 4. Svara på språkfrågor och andra frågor om myndighetskommunikation. 5. Hålla föredrag på myndigheter och i kommuner. 6. Bedriva uppsökande verksamhet: kontakta chefer och ledningsgrupper för myndigheter och kommuner för att informera om språklagarna och om deras skyldighet att bedriva klarspråksarbete. 7. Medverka i arbetet med myndighetens nya webbplats. 8. Löpande uppdatera och utveckla klarspråkssidorna på webbplatsen. 9. Utveckla de elektroniska hjälpmedlen, Klarspråkstestet och webbutbildningen Att skriva bättre. 10. Fortsätta satsningen på Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och se till att fler kommuner anmäler en kontaktperson se till att varje myndighet som har kontakter med allmänheten har en kontaktperson hålla seminarier för kontaktpersonerna om att starta och bedriva klarspråksarbete skicka ut nyhetsbrev regelbundet. 11. Arrangera fyra möten i rådgivande klarspråksnämnden. 19

20 12. Organisera arbetet med Klarspråkskristallen (val av tävlingskategori, annonsering, tillsättande av juryledamöter, juryarbete m.m.). 13. Genomföra Språkrådsdagen den 8 maj 2014 med utdelning av Klarspråkskristallen. 14. Delta i nordiskt klarspråkssamarbete (närmast en samnordisk enkät). 15. Uppmuntra till forskning om klarspråk (delta i nätverket för forskning om myndighetsspråk). 16. Se över klarspråksarbetet i stort. I samband med att det görs en översyn av institutets verksamhet under behövs en särskild översyn av klarspråksarbetet: prioriteringar, arbetssätt, inriktning, mål osv. I den enkät som planeras kommer frågor att ställas om vad Språkrådet kan bidra med för att stödja myndigheters och kommuners klarspråksarbete, bland annat. 20

21 21

Rapport om klarspråksverksamheten 2014

Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamhet 2014 i korthet... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2014... 5 Enkät om klarspråksarbete... 5 Föreläsningar på

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2012

Rapport om klarspråksverksamheten 2012 1 Rapport om klarspråksverksamheten 2012 Sammanfattning Myndighetens bedömning Under 2012 har Språkrådet fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2011

Rapport om klarspråksverksamheten 2011 2012-02-14 Rapport om klarspråksverksamheten 2011 Sammanfattning Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksverksamhet är omfattande och instruktionens punkt 8 uppfylls på en rad sätt. Verksamheten är

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

Klarspråk ett begripligt offentligt språk

Klarspråk ett begripligt offentligt språk Klarspråk ett begripligt offentligt språk Myndighetsspråksgruppens expertseminarium Helsingfors 7 juni 2013 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk

Läs mer

Klarspråksarbetet i offentlig sektor

Klarspråksarbetet i offentlig sektor Klarspråksarbetet i offentlig sektor En enkätundersökning år 2014 om klarspråksarbete på myndigheter, kommuner och landsting 2015-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Språkrådet följer klarspråksarbetet...

Läs mer

Klarspråkskampanj som maktmedel?

Klarspråkskampanj som maktmedel? Klarspråkskampanj som maktmedel? Aino Piehl Nordisk klarspråkskonferanse 2015: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon Klarspråkskampanjen Syfte: Kampanjen uppmuntrar myndigheterna att använda ett

Läs mer

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Språkrådet ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda svarar på språkfrågor på telefon och via e-post stöder och inspirerar myndigheternas

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26)

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) 1 YTTRANDE 2008-07-04 Dnr Ku2008/664/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) Sammanfattning och allmänt Förslaget som presenteras i form av

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

2012-11-27. Forskningsstrategi. för Institutet för språk och folkminnen

2012-11-27. Forskningsstrategi. för Institutet för språk och folkminnen 2012-11-27 Forskningsstrategi för Innehåll 1. Forskningsstrategins syfte och giltighetstid... 3 2. Utgångspunkter och övergripande mål... 3 3. Forskningens inriktning... 4 4. Etik... 6 5. Forskningens

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

#4 2005. Mötesagendan. Seminarium i Bryssel om entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Seminarium i Stockholm om kultur 2000

#4 2005. Mötesagendan. Seminarium i Bryssel om entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Seminarium i Stockholm om kultur 2000 #4 2005 Redaktion: Central Sweden Brysselkontoret tel: +32-2-501 08 83 fax: +32-2-501 07 49 e-post: info@centralsweden.be Internet: www.centralsweden.se Sett och hört på Brysselkontoret Lunchmöte med Brysselnätverket

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Klarspråk för 50 webbredaktörer och ytterligare 9 000 personer. Torsten Herbertsson Helsingborgs stad

Klarspråk för 50 webbredaktörer och ytterligare 9 000 personer. Torsten Herbertsson Helsingborgs stad Klarspråk för 50 webbredaktörer och ytterligare 9 000 personer Torsten Herbertsson Helsingborgs stad Information om ändrad hämtningsdag för kärl med returpapper och kartong Då det visat sig att vi på renhållningsverket

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

Arkivering av KRUS. Peter Karlsson 2012-12-19. Osolo Consultant Group AB www.osolo.se Org.nr. 556784-1365 Styrelsen har sitt säte i Stockholm 1 / 6

Arkivering av KRUS. Peter Karlsson 2012-12-19. Osolo Consultant Group AB www.osolo.se Org.nr. 556784-1365 Styrelsen har sitt säte i Stockholm 1 / 6 Arkivering av KRUS Peter Karlsson 2012-12-19 Osolo Consultant Group AB www.osolo.se Org.nr. 556784-1365 Styrelsen har sitt säte i Stockholm 1 / 6 Information om Krus webbplats www.krus.nu 1.1 Om Krus uppdrag

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Skriva på myndighet lärarhandledning

Skriva på myndighet lärarhandledning Skriva på myndighet lärarhandledning ett samarbete mellan Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket Skriva på myndighet_lärarhandledning_version1.0_november2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE PROJEKT NÄTPEDAGOGIK SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE ÅLANDS HOTELL OCH RESTARUANGSKOLA 19 MARS 2009 Projekt Nätpedagogik är delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Ålands landskapsregering Program

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Svensk invandringspolitik

Svensk invandringspolitik Háskóli Íslands Svenska lektoratet Vårterminen Samhällskunskap 05.70.06 (5,0 p) V [ects: 10] Lärare: Lars-Göran Johansson, lektor larsj@hi.is Studiebrev 3 Hej igen!! Den här veckan ska du jobba med frågor

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Begriplig EU-svenska?

Begriplig EU-svenska? SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 89 SAGA BENDEGARD Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Språkrådets omvärldsrapport 2013

Språkrådets omvärldsrapport 2013 Språkrådets omvärldsrapport 2013 Innehåll Förord... 3 Språkrådets omvärldsrapport 2013... 3 1. Språklagen... 4 1.1 Språklagen 2013... 4 1.2 Språklagen i utredningar... 5 1.3 Anmälningar om brott mot språklagen...

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Romska i undervisningen och på webben

Romska i undervisningen och på webben Romska i undervisningen och på webben en enkätundersökning från Språkrådet Baki Hasan och Jennie Spetz Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Det romska språket i Sverige... 4 1. Romska på myndigheternas

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen Version: 1 Beslutsinstans: Kommunikationschefen 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-01-30 Nyutgåva Gun Råberg Kjellerstrand 3(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÅRDAT, ENKELT OCH

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer