Rapport om klarspråksverksamheten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om klarspråksverksamheten 2013"

Transkript

1 Rapport om klarspråksverksamheten 2013

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamheten 2013 i sammanfattning... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under Föreläsningar på myndigheter... 6 Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet... 6 Språkrådets seminarier för kontaktpersoner... 6 Språkrådsdagen 2 maj Seminarium om språklagen 14 oktober Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten... 7 I Sverige... 7 I Norden... 7 I övriga världen... 8 Publikationer... 8 Informationsbladet Klarspråk... 8 Ny upplaga av handboken Klarspråk lönar sig... 9 Antologin Från ett språk till ett annat... 9 Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler... 9 Ny upplaga av Att skriva bättre i jobbet... 9 Artiklar Medverkan i medier Språkrådets kontaktpersoner Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl Webbsidorna Klarspråk Klarspråkskristallen Remissvar Språkfrågor och andra frågor Nordiskt samarbete Klarspråksnämnden Praktikanter och auskultanter Fortbildning Ansvarig personal Bilaga 1. Föreläsningar på myndigheter m.fl Bilaga 2. Förteckning över innehållet i Klarspråk Bilaga 3. Arbetsplan för klarspråksarbetet

3 Sammanfattning Under 2013 har Språkrådet vid fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till allt fler myndigheter, kommuner och landsting. Prioriterade uppgifter har varit utgivning av fyra nummer av Klarspråk, seminarier om att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner, föreläsningar på myndigheter och i kommuner samt utlysning och utdelning av priset Klarspråkskristallen. Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare har även medverkat i konferenser både i Sverige och utomlands. Verksamheten 2013 i sammanfattning Publikationer: Språkrådet gav ut Klarspråk lönar sig handbok för ett effektivt klarspråksarbete i en omarbetad utgåva och antologin Från ett språk till ett annat. Arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler har pågått under året. Informationsbladet Klarspråk kom ut med fyra nummer. Konferenser och seminarier: Språkrådets klarspråksansvariga språkvårdare föreläste för myndigheter och kommuner vid ett tiotal tillfällen, arrangerade fyra seminarier för Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och deltog i en rad konferenser, seminarier och möten såväl i Sverige som utomlands. Språkrådet arrangerade också, i samarbete med Kulturdepartementet, ett seminarium om språklagen, Språklagen i praktiken. Webbutbildningen Att skriva bättre: Den interaktiva utbildningen i klarspråk, Att skriva bättre, som tagits fram av tio myndigheter i samarbete, lanserades i en version tillgänglig för alla på Språkrådets webbplats. Klarspråkskristallen: Priset för ett klart och begripligt myndighetsspråk, Klarspråkskristallen, delades 2013 ut till Åklagarmyndigheten för deras föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Priset delades ut på Språkrådsdagen den 2 maj Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Rådgivande klarspråksnämnden: Den rådgivande klarspråksnämnden har haft fyra sammanträden under året. 3

4 Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksarbete under 2013 bedrevs på ungefär samma sätt som tidigare år. Arbetet med att bredda och utveckla verksamheten har fortsatt. Vi gav ut fyra nummer av informationsbladet Klarspråk och en uppdaterad utgåva av handboken Klarspråk lönar sig. Vi gav också ut en antologi om översättning och tolkning, Från ett språk till ett annat, och arbetade med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler som ges ut under Vi föreläste om klarspråk och om språklagens tillämpning vid ett tiotal myndigheter och kommuner och vi deltog i konferenser i Sverige och utomlands. Vi anordnade seminarier för Språkrådets kontaktpersoner på myndigheter om att starta och driva klarspråksarbete samt delade ut priset Klarspråkskristallen på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Vi deltog också i det myndighetsgemensamma arbetet med att skapa en ny webbplats. I instruktionen för (2007:1181) står det i 2, punkterna 8 10 att institutet ska 8. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar 9. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen 10. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen I 3 står det också att myndigheten i samband med årsredovisningen varje år ska redovisa klarspråksarbetet under det gångna året. Dessa uppgifter faller i huvudsak på avdelningen Språkrådet. Under punkt 8 faller de föreläsningar som hållits under året, liksom de kontakter Språkrådet haft med myndigheter och kommuner om språklagen och om klarspråksarbete. 4

5 Uppgifterna i punkt 9 har utförts bl.a. genom att arbetet med en nyutgåva av Myndigheternas skrivregler inletts. Uppgifterna i punkt 10 kan sägas ha utförts i viss mån, och vi beslutade att göra en enkätundersökning under Det finns ingen skarp gräns mellan vad som är klarspråksarbete och annat språkvårdsarbete, uppgifterna går delvis in i varandra. Under ett normalår uppskattar vi att 1,2 1,5 årsarbetskrafter ägnas åt klarspråksarbete. Språkrådets bedömning är att befintliga resurser inte räcker för att uppfylla behovet av insatser inom området. 5

6 Verksamhet under 2013 Föreläsningar på myndigheter Vi får förfrågningar från myndigheter, kommuner, företag, föreningar osv. om föreläsningar. Deltagare i föreläsningarna är framför allt kommunikatörer och skribenter av olika slag, mer sällan chefer och ledningsgrupper. Språkrådets klarspråksansvariga anlitades som föreläsare för myndigheter, kommuner och landsting m.fl. vid ett tiotal tillfällen. Dels har kortare föredrag (en timme ca) om språklagen och om hur man kan arbeta med klarspråk hållits, dels längre seminarier (2 3 timmar) där även diskussion om deltagarnas texter och skrivövningar ingått. Se separat förteckning över de föreläsningar som hållits i bilaga 1, sidan 16. Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet Språkrådets seminarier för kontaktpersoner Språkrådet arrangerade fyra heldagsseminarier med rubriken Att starta och driva klarspråksarbete för Språkrådets kontaktpersoner hos myndigheter, kommuner och landsting. Sammanlagt deltog 59 personer i seminarierna, som hölls den 12 april, 18 mars, 23 oktober och 15 november. Språkrådsdagen 2 maj 2013 Språkrådet anordnade sin årliga konferens Språkrådsdagen den 2 maj 2013 med ca 200 deltagare. I en rad föredrag presenterade ledande språkvårdare och språkvetare forskning om och tendenser i det svenska språksamhället. Övergripande teman för dagen var språklig tillgänglighet samt översättning och tolkning. Som avslutning på konferensen delades tre språkvårdspriser ut: Klarspråkskristallen (se nedan), Minoritetsspråkspriset och Erik Wellanders pris. Seminarium om språklagen 14 oktober 2013 Språkrådet arrangerade i samarbete med Kulturdepartementet ett seminarium i Rosensbads konferenscenter den 14 oktober med rubriken Språklagen i praktiken. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inledde seminariet och därefter talade 6

7 Språkrådets chef Ann Cederberg och Språkrådets utredare Jennie Spetz om arbetet med språklagen och språkpolitiken. Fredrik Bohlin, domare i Hässleholms tingsrätt, och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, presenterade Domstolsverkets arbete med klarspråk. Seminariet avslutades med att representanter för några myndigheter och kommuner berättade hur de tillämpar språklagen till vardags. Seminariet sändes i SVT2. Länk till filmerna finns på Medverkan vid konferenser, kurser, seminarier, möten I Sverige juni: Konferensen Texter i verksamhet och verksamma texter arrangerad av föreningen Språkrådgivning och textvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Per Ledin (ledamot i klarspråksnämnden) föreläste under rubriken Texter som skrift, format och genre. 18 oktober: Föreläsning om arbetet med webbutbildningen Att skriva bättre på en konferens anordnad av språkkonsultföreningen (Ess). Tema: Att driva språkprojekt. 3 december: Seminarium om Krus-utbildningar anordnat av Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildningar (Uppsala universitet har tagit över de utbildningar för statligt anställda som tidigare anordnades av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), nedlagt sista december 2012.) I Norden 30 oktober: Deltagande i ett s.k. open space-seminarium med rubriken Ta klarspråksarbeidet videre! i Oslo. Seminariet anordnades av norska Språkrådet i samarbete med Direktoratet for forvaltning och IKT (Difi) november: Föreläsning och medorganisatör av nordisk klarspråkskonferens (den sjunde sedan 1998) i Helsingfors. Temat för konferensen var myndighetstexter ur ett medborgarperspektiv. Under de två dagarna presenterades bl.a. aktuell klarspråksforskning och erfarenheter från klarspråksarbete på myndigheter i Norden. 7

8 21 november: Möte i det nordiska klarspråksnätverket (nätverket för klarspråksansvariga på de nordiska språknämnderna/språkråden) för att diskutera ett samnordiskt forskningsprojekt (se nedan under Nordiskt samarbete). I övriga världen april: Föreläsning om klarspråksarbetet i Sverige vid konferensen Svenska språkdagar 2013, vid universitetet i Poznań, Polen. Temat för konferensen var Svenskans olika ansikten. Konferensen arrangerades av universitetet i Poznań i samarbete med Svenska institutet. 7 juni 2013: Föreläsning om hur vi arbetar med klarspråk i Sverige på Undervisningsoch kulturministeriet i Helsingfors för den myndighetsspråksgrupp som tillsatts av den finska regeringen. Gruppen har i uppdrag att bereda ett handlingsprogram som syftar till att utveckla lagspråket och myndighetsspråket i Finland. 30 september: Föreläsning om Språkrådets arbete med klarspråk och språkrådgivning för den svenska språkenheten vid Europeiska unionens råd i Bryssel 1 oktober: Föreläsning om Språkrådets arbete med klarspråk och språkrådgivning för den svenska språkenheten vid Europeiska kommissionen i Bryssel. 7 oktober: Föreläsning om den svenska språkpolitiken och det svenska klarspråksarbetet på den internationella konferensen i Seoul, Sydkorea. Tema: How does plain language policy relate to efforts to preserve national language? Publikationer Informationsbladet Klarspråk Klarspråk. Bulletin från Språkrådet är ett informationsblad med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och andra länder. Klarspråk kommer ut med fyra nummer om året. Informationsbladet trycks i exemplar och distribueras till prenumeranter och till andra intresserade vid främst statliga myndigheter, kommuner och landsting. Dessutom prenumererar ca personer på Klarspråk i digital form. Prenumerationen är gratis. För en förteckning över innehållet se bilaga 2, sidan 17. 8

9 Ny upplaga av handboken Klarspråk lönar sig I augusti 2013 kom handboken Klarspråk lönar sig handbok för ett effektivt arbete (Fritzes förlag) ut i en omarbetad, uppdaterad upplaga. Den tidigare utgåvan Klarspråk lönar sig klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter (Ds 2006:10) var slutsåld. Sedan första upplagan kom 2006 har mycket hänt. Ansvaret för klarspråksfrågorna har flyttats från Klarspråksgruppen i Regeringskansliet till Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och vi har fått en samlad språkpolitik och en språklag. Fler och fler offentliga organisationer arbetar aktivt med klarspråksfrågor, och det finns ett stort behov av en handbok om klarspråksarbete. Handboken används bl.a. som kurslitteratur vid Språkrådets seminarier för kontaktpersonerna (se sidan 6). Antologin Från ett språk till ett annat Språkrådet gör årligen omvärldsanalyser, som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning. År 2012 valde vi att göra en lägesbeskrivning av området översättning och tolkning. Resultatet redovisades i boken Från ett språk till ett annat om översättning och tolkning (Norstedts 2013). Där beskriver ett trettiotal tolkar, översättare, forskare, utbildare, statliga tjänstemän och representanter för intresseorganisationer olika aspekter av översättning och tolkning. Ämnen som tas upp är bl.a. utbildning och arbetsmarknad, den svenska översättningskulturen i ett historiskt perspektiv, översättning och tolkning som forskningsområde, teckenspråkstolkning, undertextning, terminologi och EU:s arbete. Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler Arbetet med en ny upplaga av Myndigheternas skrivregler har inletts. Boken kommer att ges ut under Utgivare är Fritzes förlag. Skrivreglerna har sedan 1991 getts ut av Regeringskansliet, som fr.o.m överlåtit utgivningen till Språkrådet. Ny upplaga av Att skriva bättre i jobbet Språkrådet medverkar med några avsnitt i Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter (Norstedts juridik) som kommer ut våren 2014 i en femte uppdaterad 9

10 upplaga. Avsnitten Språkarbete på arbetsplatsen, Skriva för webben, Rätt och fel bra och dåligt språk och Några språkriktighetsfrågor står Språkrådet för. Artiklar Bemötande av artikel Le langage clair suédois destine aux institution d État, av Jean-François Michard i the European Journal of Language Policy nr 4.2 (2012). Skribenten diskuterar den svenska språkpolitiken, språklagen och klarspråksarbetet och framför en rad oriktiga påståenden. (Vårt svar är antaget av tidskriften och kommer att publiceras i april 2014). Artikel Plain Language and Language Policy in Sweden i konferensrapport från konferensen The International Conference on National Language Policies, i Seoul, Sydkorea oktober 2013 (se ovan). Medverkan i medier Intervju med Eva Olovsson i Dagens Nyheter 20 augusti 2013 i artikeln Fler borde tänka på Språklagen (i anslutning till att PRV hade JO-anmälts för att ha använt svårbegriplig svenska). Intervju med Ingrid Olsson i Smålandsposten den 17 oktober 2013 om formuleringar i besked från Försäkringskassan. Språkrådets kontaktpersoner Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting. Antalet kontaktpersoner var i slutet av 2013 sammanlagt 444 personer (231 på statliga myndigheter, 189 i kommuner och 24 i landsting). 1 Som jämförelse kan nämnas att år 2012 var antalet 369 personer, antalet har alltså ökat med 75 personer. Kontaktnätet uppdateras fortlöpande. Kontaktpersonerna ska driva klarspråksfrågorna på sin myndighet, ordna skrivutbildningar, informera kollegor om språkfrågor osv. De är en kontaktväg och en ingång för Språkrådet till myndigheterna och kommunerna. Vi kan exempelvis skicka 1 Några myndigheter och kommuner har fler än en kontaktperson. 10

11 språkfrågor på remiss till dem, informera om nyheter osv. Under 2013 har också, som nämnts ovan, 59 kontaktpersoner deltagit i Språkrådets klarspråksseminarier. Språkrådet skickade ut fem nyhetsbrev till kontaktpersonerna under året. Tanken med kontaktnätet är också att kontaktpersonerna sinsemellan ska kunna kontakta varandra, bilda mindre nätverk, gå samman regionalt för att arrangera seminarier osv. Kontakter med andra myndigheter, nätverk m.fl. Besök av Svenska institutet den 4 september för diskussioner om fortsatt samarbete. Språkrådet bidrar med texter om svenska språket m.m. till Svenska institutets informationsmaterial och webbplats. Möte den 29 november med representanter för kommuner i förvaltningsområdet för finska. Information om klarspråk. Besök av studentgrupper från Uppsala och Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen. Information om klarspråk. Möten i föreningen Samspråk (förening för språkvårdare i offentlig förvaltning med 67 medlemmar). Årsmötet hölls i riksdagsförvaltningens lokaler den 20 februari. Övriga möten: 22 april på Sveriges Radio, 25 september på Skatteverket och 19 november på Statistiska centralbyrån, SCB. Webbsidorna Klarspråk Under 2013 har arbetet med att skapa en ny webbplats för Institutet för språk och folkminnen pågått. Relevanta klarspråkssidor har skrivits om och förts över till den nya strukturen, och nya sidor har skapats. Detta har inneburit mycket arbete under 2013, och kommer att innebära mycket arbete fram till lanseringen av den nya webbplatsen under våren Klarspråkssidorna på webbplatsen uppdateras fortlöpande med information om verksamheten, tips om konferenser, utlysning av Klarspråkskristallen, lästips m.m. Listorna över våra kontaktpersoner hos statliga myndigheter, kommuner och landsting finns också här. 11

12 På klarspråkssidorna finns länkar till följande hjälpmedel: Webbutbildningen Att skriva bättre. Under hösten 2012 har tio myndigheter arbetat med att ta fram en interaktiv webbutbildning i klarspråk Att skriva bättre. Ett antal myndigheter har gjort egna versioner av utbildningen och Språkrådet har tagit fram en allmän version, som alla kan använda. Utbildningen lanserades den 11 januari 2013 på Språkrådets webbplats. Webbtestet Klarspråkstestet. Klarspråkstestet är ett webbaserat självbedömningstest på Språkrådets webbplats. Testet finns i två delar: Ett test för beslut, brev och liknande kortare texter och ett test för rapporter och längre texter. Utbildningsmaterialet Skriva på myndighet. Utbildningsmaterialet består av tre delar: lärarhandledning, övningshäfte med skrivövningar och Powerpointbilder, och det är fritt att använda. Materialet kan användas som underlag för att utforma klarspråkskurser. Det har tagits fram gemensamt av flera myndigheter: Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket, i samarbete med Språkrådet. På webbsidan Oklart språk uppmanas allmänheten att rapportera om dåligt fungerande texter. Exempel kommer in fortlöpande. Klarspråkskristallen Klarspråkskristallen, priset för ett klart myndighetsspråk, delades ut på Språkrådsdagen den 2 maj. Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. År 2013 gick priset till Åklagarmyndigheten. Juryns motivering löd: Klarspråkskristallen 2013 tilldelas Åklagarmyndigheten för myndighetens välorganiserade och föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Arbetet har resulterat i moderniserade och förenklade malltexter inom ett svårt och angeläget område där juridisk korrekthet är en förutsättning samtidigt som kraven på begriplighet är mycket höga. Åklagarmyndigheten har lyckats förena dessa ibland motstridiga krav. 12

13 Sammanlagt var det 12 myndigheter och kommuner som skickade in nomineringar till priset: 7 statliga myndigheter och 5 kommuner. Vinnarna av kristallen utses av en jury. I 2013 års jury ingick Per Virdesten, ordförande, justitieråd i Högsta domstolen och ledamot i Språkrådets rådgivande klarspråksnämnd, Ulrika Berg, ordförande i föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska, Anneli Hedlund, kommunikatör och författare till boken Klarspråk lönar sig, Helle Klein, chefredaktör/vd för Dagens Arbete, Annicka Spångberg, informationschef, Post- och telestyrelsen, Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun och Ingela Tykesson, lektor i svenska, Södertörns högskola. Juryn sammanträdde den 14 mars Remissvar Underlag till myndighetens remissvar har utarbetats på följande betänkande: Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37). Språkfrågor och andra frågor Vi besvarar och dokumenterar språkfrågor och andra frågor från allmänheten, den offentliga förvaltningen och företag, alternativt hänvisar dem till lämpligt organ. Många myndigheter och kommuner, och andra offentliga organisationer, kontaktar oss också för att fråga hur man kan arbeta med klarspråk. Vi blir också tillfrågade om vi kan hålla regelrätta skrivkurser, granska rapporter, åta oss skrivuppdrag osv. Då det inte ingår i vårt uppdrag, hänvisar vi i dessa fall till språkkonsulter och andra lämpliga personer. Nordiskt samarbete Det finns ett nordiskt klarspråksnätverk för klarspråksansvariga på de nordiska språknämnderna/språkråden. Nätverket arrangerar vartannat år nordiska klarspråkskonferenser enligt ett rullande schema. År 2013 var det Finlands tur att vara arrangör (se även ovan). Nätverket planerar ett samnordiskt forskningsprojekt med rubriken Borgernes holdninger og myndighedernes 13

14 praksis en sammenlignende undersøgelse af klarsprogssituationen i Norden som är tänkt att genomföras under Två undersökningar planeras: 1. En kartlegging av nordiske borgeres erfaringer med og holdninger til sprog og tekster fra det offentlige 2. En kartlegging av nordiske myndigheders klarsprogsindsats Vi gör en gemensam ansökan om medel från Nordiska Ministerrådets program Nordplus Nordiske Språk. Klarspråksnämnden I instruktionen för institutet står det att det inom myndigheten ska finnas en rådgivande nämnd för klarspråksfrågor. Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. Vidare står det att fyra ledamöter ska utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av Institutet för språk och folkminnen. Nya ledamöter utsågs i början av året. Ledamöter utsedda av regeringen: 1. Fredrik Bohlin, rådman, Hässleholms tingsrätt 2. Kathrin Flossing, riksdagsdirektör, Sveriges riksdag 3. Lotta Hardvik Cederstierna, kanslichef, Statsrådsberedningen, Regeringskansliet 4. Per Virdesten, justitieråd, Högsta domstolen. Ledamöter utsedda av : 1. Ann Cederberg, avdelningschef, Språkrådet 2. Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket 3. Erik Fichtelius, vd, Utbildningsradion 4. Per Ledin, professor, Örebro universitet 5. Maria Sterner, kommunikationschef, Sollentuna kommun. 14

15 Klarspråksnämndens uppgift är att ge råd i klarspråksfrågor, följa och utvärdera klarspråksarbetet och stödja Språkrådets arbete med att verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Nämnden sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret: 21 mars, 22 maj, 3 oktober och 28 november. Praktikanter och auskultanter Två praktikanter från språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet praktiserade som språkvårdare på Språkrådet med inriktning på klarspråksfrågor, en under vårterminen och en under höstterminen Vi tog även emot två auskultanter från språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet några dagar under hösten Fortbildning Under året har Språkrådets språkvårdare i klarspråk deltagit i följande fortbildning: 22 augusti: Motståndsrörelsen mot trista presentationer, en kurs om att skapa bra presentationer. Ansvarig personal Ansvariga för klarspråksarbetet 2013 var språkvårdarna Eva Olovsson och Ingrid Olsson. 15

16 Bilaga 1. Föreläsningar på myndigheter m.fl april 2013: Regionförbundet i Kalmar län (kommunerna och Länsstyrelsen) 26 april: Regionförbundet Gotland, i samarbete med Länsstyrelsen Gotland 16 maj: Forum för levande historia 20 maj: Regionförbundet i Jönköpings län 10 juni: Universitetskanslersämbetet 13 september: Gd-sekreterarföreningen (mötet hölls i Stockholm) 7 november: Lantmäteriet, Gävle 13 november: riksdagens klarspråksambassadörer, Sveriges riksdag 16

17 Bilaga 2. Förteckning över innehållet i Klarspråk 2013 Nyhetsbladet Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. Kortfattad presentation av innehållet Klarspråk nr 1/2013 Samarbete ger resultat. Klarspråksnätverket Kliv har nätverkat i 15 år. Riksdagsförvaltningen satsar på klarspråk omfattande projekt drar igång, Hur gick det sen? Fyra vinnare av Klarspråkskristallen berättar om sitt fortsatta klarspråksarbete. Ny webbutbildning, Att skriva bättre, finns nu fritt tillgänglig på Språkrådets webbplats. Infomix i Västerbotten skriver och anpassar information på uppdrag av landstinget och kommunerna. Språkfrågan: HR-avdelningen? Är det ett bra avdelningsnamn på en myndighet? Ann Cederberg, ny chef för Språkrådet. Oklart språk. Skicka exempel på svårlästa texter till Språkrådet. Klarspråk nr 2/2013 Språkrådets chef Ann Cederberg: Klarspråk stärker demokratin. Åklagarmyndigheten vann Klarspråkskristallen för sitt arbete med klarare gärningsbeskrivningar. Josette Bushell-Mingo fick Språkrådets minoritetsspråksspris. Ny utgåva av handboken Klarspråk lönar sig. I år är det klarspråksår på Jordbruksverket. 17

18 Språkfrågan: Den nye eller den nya? Ny bok om översättning och tolkning Från ett språk till ett annat. Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete. Klarspråk nr 3/2013 Begripligt är svårbegripligt. Klarhet viktigare än enkelhet. Mer klarspråksforskning behövs. Fackord och engelska som statushöjare i platsannonser. Mottagaranpassa mer för fler. Språkfrågan: Crowdsourcing på svenska? Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete. Klarspråk nr 4/2013 Klart så in i Norden. Hur arbetar de nordiska länderna med klarspråk? Handlingsprogram för myndighetsspråket i Finland. Tips från Norge: möte där deltagarna bestämmer. Språksituationen på Grönland. Språkfrågan: medier och media. Dags att nominera till Klarspråkskristallen. 18

19 Bilaga 3. Arbetsplan för klarspråksarbetet 2014 Verksamheten 2014 kan, något förenklat, sammanfattas i nedanstående punkter. 1. Ge ut fyra nummer av Klarspråk. Bulletin från Språkrådet. 2. Enkät: Ta in offerter och låta genomföra en enkätundersökning riktad till samtliga myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga organ om deras klarspråksarbete. Offertförfrågan går ut i januari och enkät genomförs i maj. Resultaten sammanställs och presenteras i augusti september. 3. Slutföra arbetet med nyutgåvan av Myndigheternas skrivregler. 4. Svara på språkfrågor och andra frågor om myndighetskommunikation. 5. Hålla föredrag på myndigheter och i kommuner. 6. Bedriva uppsökande verksamhet: kontakta chefer och ledningsgrupper för myndigheter och kommuner för att informera om språklagarna och om deras skyldighet att bedriva klarspråksarbete. 7. Medverka i arbetet med myndighetens nya webbplats. 8. Löpande uppdatera och utveckla klarspråkssidorna på webbplatsen. 9. Utveckla de elektroniska hjälpmedlen, Klarspråkstestet och webbutbildningen Att skriva bättre. 10. Fortsätta satsningen på Språkrådets nätverk av kontaktpersoner och se till att fler kommuner anmäler en kontaktperson se till att varje myndighet som har kontakter med allmänheten har en kontaktperson hålla seminarier för kontaktpersonerna om att starta och bedriva klarspråksarbete skicka ut nyhetsbrev regelbundet. 11. Arrangera fyra möten i rådgivande klarspråksnämnden. 19

20 12. Organisera arbetet med Klarspråkskristallen (val av tävlingskategori, annonsering, tillsättande av juryledamöter, juryarbete m.m.). 13. Genomföra Språkrådsdagen den 8 maj 2014 med utdelning av Klarspråkskristallen. 14. Delta i nordiskt klarspråkssamarbete (närmast en samnordisk enkät). 15. Uppmuntra till forskning om klarspråk (delta i nätverket för forskning om myndighetsspråk). 16. Se över klarspråksarbetet i stort. I samband med att det görs en översyn av institutets verksamhet under behövs en särskild översyn av klarspråksarbetet: prioriteringar, arbetssätt, inriktning, mål osv. I den enkät som planeras kommer frågor att ställas om vad Språkrådet kan bidra med för att stödja myndigheters och kommuners klarspråksarbete, bland annat. 20

21 21

Rapport om klarspråksverksamheten 2014

Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Rapport om klarspråksverksamheten 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamhet 2014 i korthet... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2014... 5 Enkät om klarspråksarbete... 5 Föreläsningar på

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2012

Rapport om klarspråksverksamheten 2012 1 Rapport om klarspråksverksamheten 2012 Sammanfattning Myndighetens bedömning Under 2012 har Språkrådet fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2011

Rapport om klarspråksverksamheten 2011 2012-02-14 Rapport om klarspråksverksamheten 2011 Sammanfattning Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksverksamhet är omfattande och instruktionens punkt 8 uppfylls på en rad sätt. Verksamheten är

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2016

Rapport om klarspråksverksamheten 2016 Rapport om klarspråksverksamheten 2016 Innehåll Sammanfattning 3 Verksamhet 2016 i korthet 3 Språkrådets uppdrag 4 Verksamhet under 2016 5 Konferenser och seminarier arrangerade av Språkrådet 5 Föreläsningar

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

Klarspråk ett begripligt offentligt språk

Klarspråk ett begripligt offentligt språk Klarspråk ett begripligt offentligt språk Myndighetsspråksgruppens expertseminarium Helsingfors 7 juni 2013 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk

Läs mer

Klarspråksarbetet i offentlig sektor

Klarspråksarbetet i offentlig sektor Klarspråksarbetet i offentlig sektor En enkätundersökning år 2014 om klarspråksarbete på myndigheter, kommuner och landsting 2015-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Språkrådet följer klarspråksarbetet...

Läs mer

Kristallklara e-tjänster. arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017

Kristallklara e-tjänster. arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017 Kristallklara e-tjänster arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017 1 Presentation Examinerad språkkonsult i svenska Språkvårdare i svenska med särskild inriktning på klarspråk

Läs mer

Klart språk i Norden. Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden

Klart språk i Norden. Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden Kilde: Klart språk i Norden, 2005, s. 109-113 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Läs mer

Klarspråkskampanj som maktmedel?

Klarspråkskampanj som maktmedel? Klarspråkskampanj som maktmedel? Aino Piehl Nordisk klarspråkskonferanse 2015: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon Klarspråkskampanjen Syfte: Kampanjen uppmuntrar myndigheterna att använda ett

Läs mer

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Språkrådet ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda svarar på språkfrågor på telefon och via e-post stöder och inspirerar myndigheternas

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

Klarspråk som politik och praktik

Klarspråk som politik och praktik Klarspråk som politik och praktik ett demokratiprojekt eller tips och råd i arbetet? Lena Lind Palicki Språkrådet Vad är klarspråk? Myndighetsspråkvård Mottagaranpassning Ett enkelt och tydligt språk Ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Tala klarspråk även i skrift!

Tala klarspråk även i skrift! Tala klarspråk även i skrift! Karolinska Institutet 12 juni 2012 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 18 september 2013

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 18 september 2013 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 18 september 2013 Plats: Skype Tid: onsdag 18 september 2013, kl 18.00 Närvarande: Herbert, Mea Bryntesson, Erik Svensson, Selinder, Magdalena

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer

Generaldirektören. Utvecklingstjänster. Gemensamma tjänster

Generaldirektören. Utvecklingstjänster. Gemensamma tjänster FPA:s organisation självständig socialförsäkringsinstitution under riksdagens tillsyn Fullmäktige Revisorerna Styrelsen Internrevisionen Generaldirektören Stabstjänster Direktör Direktör (svensk) Förmåns-

Läs mer

Vilken betydelse har den nya språklagen för Sveriges kommuner och landsting?

Vilken betydelse har den nya språklagen för Sveriges kommuner och landsting? Vilken betydelse har den nya språklagen för Sveriges kommuner och landsting? Anna-Lena Bucher Terminologicentrum TNC Termkonferensen 2009 Uddevalla 23 september Invigningen av Rikstermbanken 19 mars 2009:

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 20 april 2013

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 20 april 2013 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 20 april 2013 Plats: Språkkonsulterna, St Eriksgatan 17, Stockholm Tid: lördag 20 april 2013, kl 14.00 Närvarande: Ingrid Herbert, Mea Bryntesson,

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Allmänspråk och fackspråk

Allmänspråk och fackspråk Allmänspråk och fackspråk vilka risker för missförstånd finns i övergången mellan dem? Nathalie Parès, Språkrådet Hälso- och sjukvårdens nationella termkonferens 28 29 september 2010 Språkrådet Sveriges

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 februari 2016

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 februari 2016 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 8 februari 2016 Plats: Skype Tid: Måndag 8 februari, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Malin Bornhöft, Mathilda Lefin Matz, Anna

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Hållbar utveckling Handlingsplan 2015 Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete,

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remiss 2017-06-07 U2017/02586/RS Utbildningsdepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Tyri Öhman +46 72 244 56 92 Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remissinstanser

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 februari 2012

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 februari 2012 1. Mötet öppnas 2. Dagordningen godkänns 3. Val av justerare Eva väljs till justerare. Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 februari 2012 Plats: hos Eva på Kalmgatan 15 Tid:

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Studentkåren. Marknadsföring genom

Studentkåren. Marknadsföring genom Studentkåren Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler. På våra mässor och events

Läs mer

Språkombudsutbildning

Språkombudsutbildning Språkombudsutbildning Bakgrund Projektet APU- Arbetet platsen för utveckling drevs under tiden 2006-2008 av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet finansierades av den statliga satsningen Kompetensstegen

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6.

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6. Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte den 17 oktober 2012 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Jenny Malmsten och Ulrika Hernant Förhinder: Mats Ericsson

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Forum för nämndsekreterare

Forum för nämndsekreterare Forum för nämndsekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 april 2009 TALARE Axel Danielsson Konsult AB Axel Danielsson Författare och Konsult Färgelanda kommun Eivor Lindahl Chef för centrala

Läs mer

Värna språken. -förslag till språklag. Betänkande av Spräklagsutredningen. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:26

Värna språken. -förslag till språklag. Betänkande av Spräklagsutredningen. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:26 Värna språken -förslag till språklag Betänkande av Spräklagsutredningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:26 Sammanfattning Språket är av grundläggande betydelse för den enskilda individens

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 13 juni 2013

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 13 juni 2013 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 13 juni 2013 Plats: Skype Tid: torsdag 13 juni 2013, kl 18.00 Närvarande: Herbert, Mea Bryntesson, Selinder, Sara Franzén och Kristina Froelich.

Läs mer

Sverige tillsammans regionala konferenser

Sverige tillsammans regionala konferenser Sida 1 av 5 22 februari 2016 Ser mejlet konstigt ut, klicka här. Webbplats Tipsa om nyhetsbrevet Prenumerera Avregistrera I detta nummer finns nyheter om: Jämställdhet Flyktingmottagning och ensamkommande

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Klarspråk demokratiprojekt, kvalitetsmätning eller småtips i arbetet?

Klarspråk demokratiprojekt, kvalitetsmätning eller småtips i arbetet? Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Klarspråk demokratiprojekt, kvalitetsmätning eller småtips i arbetet? Lena Lind Palicki Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 11-16 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Minnesanteckningar FGS Förvaltningsråd

Minnesanteckningar FGS Förvaltningsråd 1(7) Minnesanteckningar FGS Förvaltningsråd 2016-10-26 Datum: 2016-10-26 Plats: Riksarkivet, Styrelserummet Närvarande: Karin Åström Iko Riksarkivet (riksarkivarie) Peter Sivervall Riksarkivet (Avdelningschef

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Klart språk i Norden. Klarspråkskristallen en presentation. Nathalie Parès, departementssekreterare, Klarspråksgruppen, Regeringskansliet

Klart språk i Norden. Klarspråkskristallen en presentation. Nathalie Parès, departementssekreterare, Klarspråksgruppen, Regeringskansliet Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Klarspråkskristallen en presentation Nathalie Parès, departementssekreterare, Klarspråksgruppen, Regeringskansliet Kilde: Klart språk i Norden, 2005, s. 47-52 URL:

Läs mer

2012-11-27. Forskningsstrategi. för Institutet för språk och folkminnen

2012-11-27. Forskningsstrategi. för Institutet för språk och folkminnen 2012-11-27 Forskningsstrategi för Innehåll 1. Forskningsstrategins syfte och giltighetstid... 3 2. Utgångspunkter och övergripande mål... 3 3. Forskningens inriktning... 4 4. Etik... 6 5. Forskningens

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Språkvården, visionen och verkligheten

Språkvården, visionen och verkligheten STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkvården, visionen och verkligheten eller Konsten att förändra myndigheters språk Av Helena Johansson Den här uppsatsen handlar om språkvård inom

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Hanna Dalesjö. Ordförande. Gunilla Friman. Justerare Linda Vingren

Hanna Dalesjö. Ordförande. Gunilla Friman. Justerare Linda Vingren Plats Sammanträdesrummet, Växjö kommun Tid, kl. 13:15-17.00 Beslutande Övriga närvarande Gunilla Friman, Växjö kommun Åsa Mönster, Växjö kommun Eva Pettersson Lindberg, Landstinget Linda Vingren, Regionförbundet

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Nya medier, nya utmaningar om klarspråksarbete i e-förvaltningens tid

Nya medier, nya utmaningar om klarspråksarbete i e-förvaltningens tid Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Nya medier, nya utmaningar om klarspråksarbete i e-förvaltningens tid Catharina Nyström Höög Kilde: Klart språk i Norden, 2009, s. 13-23 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Läs mer

Sprog i Norden. Händelser på det språkpolitiska området i Norden. Kilde: Sprog i Norden, 2005, s

Sprog i Norden. Händelser på det språkpolitiska området i Norden. Kilde: Sprog i Norden, 2005, s Sprog i Norden Titel: Forfatter: Händelser på det språkpolitiska området i Norden Birgitta Lindgren Kilde: Sprog i Norden, 2005, s. 49-53 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120)

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning i teori och praktik, 10 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120) Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer