IN SIKT. vårrapporten stadskontoret. med slutsatser. och konsekvenser. för den kommunala. planeringen. tillväxt i balans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IN SIKT. vårrapporten 2009. stadskontoret. med slutsatser. och konsekvenser. för den kommunala. planeringen. tillväxt i balans"

Transkript

1 IN SIKT stadskontoret vårrapporten 2009 tema: tillväxt och skattekraft med slutsatser och konsekvenser för den kommunala planeringen / tillväxt i balans inspiration för framtiden, maj 2008 /

2

3 Förord Malmö har utsetts till Årets tillväxtkommun 2009 av ARENA för Tillväxt och SWECO EuroFutrues. Kommunen har under de senaste femton åren genomgått en omfattande strukturomvandling. Ett målmedvetet arbete och samarbete mellan staden, högskolan och näringslivet har bidragit till att lyfta kommunen. Näringslivet har förändrats och utvecklats. Malmö har blivit en spännande och attraktiv kommun i Öresundsregionen. Trots sociala utmaningar har Malmö utmärkt sig genom höga ambitioner för integration och kulturell mångfald. Utmaningarna inför framtiden är flera. Världsekonomin befinner sig just nu i en global finanskris och lågkonjunktur. Den kraftiga konjunkturnedgången i Sverige, men även i Danmark, påverkar med nödvändighet ekonomin i Skåne och Malmö. Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen reviderat ned sin skatteunderlagsprognos. Skatteunderlaget väntas nu öka med i snitt en procent per år 2009 och 2010, vilket är lägre än på många år. Detta kommer få allvarliga effekter på kommunernas och landstingens verksamheter. Temat för INSIKT våren 2009 är: Tillväxt och skattekraft. Kommunledningen har efterlyst ett kunskapsunderlag på detta tema som ett led i det fortsatta arbetet med att utveckla och stärka Malmös roll både som regional tillväxtmotor och som attraktiv kommun som kan erbjuda både näringslivet och invånarna en god samhällsservice. Tillväxtfrågorna är centrala för kommunens och regionens konkurrenskraft och sysselsättningsutveckling. Frågan om kommunens skattekraft är central för att den påverkar kommunens förutsättningar att ge invånarna en god service, exempelvis förskola, skola, vård och omsorg. När produktion och sysselsättning utvecklas positivt i Malmö har det stor betydelse för de omkringliggande kommunerna. Men det räcker inte för att ge Malmö god skattekraft. Skattekraften påverkas i hög grad av hur den regionala bostads- och pendlingsstrukturen ser ut. Bland annat som en effekt av detta är Malmö i hög grad beroende av utjämningsintäkter från skatteutjämningssystemet. Redan i höstrapporten av INSIKT 2008 diskuterades frågan om kommunens skattekraft och Malmös beroende av utjämningssystemet, då med utgångspunkt i hur befolkningsutvecklingen påverkar kommunens verksamheter på längre sikt. I den rapporten påpekades också att en förändring i dessa system i synnerhet inkomstutjämningen kan få stora konsekvenser för kommunens förmåga att ge god service till befolkningen. Sedan dess har regeringen tillsatt en särskild parlamentarisk kommitté med uppdraget att se över det kommunalekonomiska utjämningssystemet med särskilt fokus på systemets effekter på kommunernas incitament för tillväxt och mer allmänt incitamenten för kommunal tillväxt. I uppdraget ingår också att analysera gränspendlingen och hur detta bör beaktas i utjämningssystemet. Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att Malmö stad analyserar utvecklingen och diskuterar framtidsfrågorna. Målsättningen med årets första INSIKT har varit att inleda och inspirera till en sådan diskussion. Projektgruppen för INSIKT lägesrapporten våren 2009 har bestått av Anders Axelsson, Anna Bjärenlöv och Jan Haak, Avdelningen för strategisk utveckling och Mats Hansson, Ekonomiavdelningen. Gunnar Bergström och Gunnar Widegård, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, Agneta Möller, Stefan Månsson och Tommy Wegbratt, Näringslivskontoret, Bertil Johansson, Stadsbyggnadskontoret, har också deltagit i arbetet. Lennart Fridén (Lennart Fridén EkonomKonsult) har skrivit delar av avsnitten i kapitel 2 och 4. 1

4 Innehållsförteckning Förord... 1 Sammanfattning Syfte och frågeställningar Malmö en tillväxtregion Tillväxt och skattekraft är inte samma sak Tillväxt och skattekraft i Malmö Storstadsregionerna de viktigaste tillväxtmotorerna Storstadskommunerna växer mest MalmöLund - ett tvåkärnigt regioncentrum Kommunal samverkan idag Näringslivsstrukturen i Malmöregionen Malmö stad satsar på näringslivet Viktiga infrastrukturprojekt har bidragit till omvandlingen Dialog och möte är prioriterat Särskilda satsningar för näringslivets utveckling och tillväxt Framtida strategier för stadens näringslivsfrämjande arbete Några slutsatser Malmö skapar tillväxt men tappar i skattekraft En enkel förklaringsmodell Inkomst- och boendestrukturen Olika regionala mönster Fler smålägenheter i Malmö Pendlingsstrukturen Malmö en del av Öresund Befolkningens sammansättning Stor andel unga i Malmö Studiedeltagandet Förvärvsfrekvensen den stora utmaningen Malmö stad satsar på jobb och utbildning Några slutsatser Det kommunalekonomiska utjämningssystemet Det nuvarande utjämningssystemet Kritiken mot det nuvarande utjämningssystemet Några slutsatser Utjämning, tillväxt och regional ekonomi Tillväxtens drivkrafter Kommunernas roll i tillväxtpolitiken Integration och utbildningsinsatser främjar tillväxt Svårigheter att mäta effekterna Skilj på frågan om utjämning och tillväxt

5 5.3.1 Det saknas belägg för att utjämningssystemet hämmar tillväxt Behov av ökad kommunal samverkan Några slutsatser Några slutsatser om utjämning och tillväxt ur ett Malmö-perspektiv Källförteckning Bilaga - Regionindelning

6 Sammanfattning De tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö genererar en stor del av Sveriges samlade ekonomiska tillväxt. Utvecklingen i storstadsregionerna, och i synnerhet i storstäderna, är alltså av avgörande betydelse för hela landets tillväxt och välstånd. Exempelvis har sysselsättningen i Malmöregionen sedan år 2000 ökat med 13 procent vilket kan jämföras med en ökning på 8 procent för riket. Kommunerna är öppna ekonomier vilket innebär att tillväxt och skattekraft inte nödvändigtvis följs åt. Förändringar i tillväxt eller produktion i en kommun får ofta effekter även i de omkringliggande kommunerna. Stockholm, Göteborg och Malmö fungerar i hög grad som näringslivskommuner medan de kringliggande kommunerna, i större eller mindre grad, präglas av att främst vara boendekommuner. Många hushåll i kranskommunerna är därmed beroende av inkomster intjänade i centralkommunen. Skattekraften påverkas i hög grad av hur den regionala bostads- och pendlingsstrukturen ser ut. Produktion och sysselsättning har utvecklats positivt i Malmö men det har inte räckt för att ge Malmö kommun god skattekraft. Bland annat som en effekt av den regionala bostads- och pendlingsstrukturen är Malmö beroende av utjämningsintäkter från det kommunalekonomiska skatteutjämningssystemet. Stockholm skiljer sig från Göteborg och Malmö. Göteborg och Malmö präglas av att samtidigt som de fungerar som regionala tillväxtmotorer har de en relativt stor andel invånare med låga inkomster eller med försörjningsstöd. I Stockholmsregionen är det vanligare att människor med försörjningsstöd eller med låga inkomster bor i kommuner utanför centralkommunen medan det i Göteborgs- och Malmöregionen bor relativt många fler fattiga hushåll i kärnorna. Viktiga förklaringar till den relativt låga skattekraften i Malmö kommun är invånarnas sysselsättningsgrad, inkomstnivå, åldersstruktur, utbildningsnivå och etnicitet samt näringslivsstrukturen i Malmö och andelen gränspendlare till Danmark. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet och göra det möjligt att ge invånarna likvärdig kommunal service i form av bl.a. förskola, skola och vård och omsorg, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté (Utjämningskommittén.08) med uppdraget att se över det kommunalekonomiska utjämningssystemet med särskilt fokus på inkomstutjämningssystemets effekter på kommunernas incitament för tillväxt och mer allmänt incitamenten för kommunal tillväxt. I uppdraget ingår också att analysera gränspendlingen och hur detta bör beaktas i utjämningssystemet. Ett svagt samband mellan utjämningsbidraget och tillväxtfrämjande åtgärder indikeras av att Malmö kommun genom åren har gjort omfattande och målmedvetna satsningar på tillväxtfrämjande åtgärder som även gagnat regionen. Trots detta har Malmö kommun en relativt svag skattekraft och, till skillnad mot Stockholm, erhåller kommunen bidrag via utjämningssystemet. En genomgång av forskningsläget som gjorts vid Förvaltningshögskolan i Göteborg visar också att det saknas empiriskt och statistiskt stöd för hypotesen att utjämningssystemet hämmar tillväxten. Arbetsmarknadsläget och inkomstutvecklingen i Malmöregionen underskattas i den officiella statistiken då arbetspendlingen mot Danmark inte ingår. År 2007 arbetspendlade nio 4

7 . procent av den förvärvsarbetande befolkningen i Malmö till jobb i Danmark. Om t.ex. Öresundspendlarna redovisades i arbetsmarknadsstatistiken skulle förvärvsfrekvensen vara fyra procentenheter högre i Malmö än vad som redovisas i den officiella statistiken. Allvarliga och negativa konsekvenser för både Malmö kommuns ekonomi, Öresundsintegrationen och den regionala tillväxten kan bli resultatet av en förändring av det kommunalekonomiska utjämningssystemet som inte tar hänsyn till de gränsregionala effekterna. Själland har en strukturell brist på arbetskraft som kommer att råda under många år. Om den nuvarande lågkonjunkturen inte blir allt för långvarig och djup kommer troligen den köpenhamnska arbetsmarknaden öka i betydelse för invånarna i Malmö. Det är viktigt att denna utveckling beaktas om det kommunalekonomiska utjämningssystemet ska förändras. Att främja incitament för ökad samverkan mellan kommunerna inom en region är ett sätt att skapa synergier för ökad regional tillväxt eftersom storstadsregionernas framgång är beroende av att kommunerna förmår samarbeta mot gemensamma mål. Vid en utvärdering av inkomstutjämningssystemet är det viktigt att skilja på tillväxt och skattekraft. Det är också viktigt att beakta de regionala strukturskillnaderna som finns inom och mellan de tre storstadsregionerna när man utreder frågorna kring tillväxtincitament och utjämningssystemet. 5

8 1. Syfte och frågeställningar Rapporten syftar till att ta fram ett strategiskt kunskapsunderlag om vilka bakomliggande faktorer som påverkar skattekraften i Malmö. Rapporten kommer särskilt att behandla Malmös roll som tillväxtmotor i Sydvästskåne och de viktigaste bakomliggande faktorerna som påverkar skattebasen i kommunen. Betydelsen av de rådande bostads- och pendlingsstrukturerna i regionen kommer särskilt att belysas. Rapporten utgår ifrån situationen i Malmöregionen men utvecklingen kommer också att jämföras med utvecklingen i Stockholm och Göteborg. I rapporten redovisas också översiktligt hur Malmö stad arbetar strategiskt med att utveckla förutsättningarna för näringslivet och ekonomisk tillväxt samt med sysselsättningsskapande åtgärder. I rapporten beskrivs också hur Malmö påverkas av att vara gränskommun och vilka möjligheter och utmaningar den ökade integrationen med Köpenhamnsområdet innebär på sikt för den regionala tillväxten och Malmö kommuns skattekraft. Frågorna kring tillväxtincitament och det kommunalekonomiska utjämningssystemet tas upp utifrån ett Malmöperspektiv. Detta mot bakgrund av att regeringen tillsatt en särskild parlamentarisk kommitté (Utjämningskommittén.08) som har uppdraget att se över det nuvarande kommunala utjämningssystemet med särskilt fokus på systemets effekter på kommunernas incitament för tillväxt och mer allmänt incitamenten för kommunal tillväxt. I uppdraget ingår också att analysera gränspendlingen över nationsgränserna och hur detta bör beaktas i utjämningssystemet. Storstadsregioner I den här rapporten utgår vi från storstadsregionerna enligt SCB:s avgränsning av dessa, med undantaget Stor-Malmö som vi har valt att definiera som SSSV-kommunerna (skillnaden mot SCB:s definition är att Skurup ej ingår i SSSV). I SSSV (Samverkan Skåne Sydväst) ingår Malmö, Lund, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Höör, Eslöv och Trelleborg. I bilagan redovisas vilka kommuner som ingår i storstadsregionerna enligt SCB:s definition. 6

9 2. Malmö en tillväxtregion Syftet med följande kapitel är att beskriva tillväxten i Malmregionen. I ett inledande avsnitt presenteras några olika begrepp som förekommer i diskussionen om tillväxt och skattekraft. I det följande avsnittet redovisas några data över tillväxten i Malmöregionen och de två andra storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Därefter beskrivs hur tillväxten är fördelad inom Malmöregionen och hur näringslivsstrukturen ser ut i regionen. Avslutningsvis redogörs översiktligt för några av de näringslivsfrämjande satsningar som Malmö stad gjort under de senaste åren. 2.1 Tillväxt och skattekraft är inte samma sak I debatten om det kommunalekonomiska utjämningssystemet och kritiken som riktats mot systemet att det fungerar tillväxthämmande talas det allt för ofta i allmänna ordalag om tillväxt utan att det närmare anges hur begreppet tillväxt ska definieras. Ibland definieras kommunal tillväxt som ökat kommunalt skatteunderlag skattekraft - dvs. storheter som har med den kommunala organisationens ekonomi att göra. I andra sammanhang definieras tillväxt i termer som befolkningstillväxt eller ökning i produktion och/eller arbetstillfällen. I diskussionen om inkomstutjämningen är det oftast det förra som avses medan det i diskussioner om regional utveckling är vanligast att utvecklingen mäts med realekonomiska variabler. I den här rapporten kommer vi att beskriva den realekonomiska tillväxten med tre mått: Lönesummor: Förändringen i lönesummor är ett ekonomiskt mått på tillväxt. Lönesummor avser de förvärvsarbetandes sammanlagda bruttolöner, vilka på nationell nivå utgör cirka två tredjedelar av bruttonationalprodukten. Lönesumman kan beräknas antingen utifrån den kommun eller region där de förvärvsarbetande arbetar (dagbefolkning) eller utifrån vilken kommun eller region de bor (nattbefolkning). Sysselsättning: Tillväxten i antalet arbetstillfällen i en kommun eller region under en period. En anledning till att låta sysselsättningens tillväxt vara ett eget mål är att produktionen kan öka utan att det återspeglas i ökad sysselsättning jobless growth. Befolkning: Tillväxten i befolkning, särskilt i yrkesverksam ålder, är en förutsättning för den ekonomiska tillväxten. En positiv befolkningsutveckling bidrar både till ökat arbetskraftsutbud och till efterfrågestimulans i kommuner och regioner. Skattekraften är ett begrepp som avser de beskattningsbara förvärvsinkomsterna som invånarna i en kommun eller region har. Tendensen till att använda begreppet skattekraft som synonymt med begreppet tillväxt är problematiskt av flera skäl. Ett skäl är att det inte är något renodlat mått på kommunal eller regional produktionsaktivitet. Förutom inkomster från anställning och företagande innefattar beskattningsbara förvärvsinkomster även inkomster från olika sociala transfereringar såsom pension, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Ett annat viktigt skäl är att flertalet kommuner idag ingår i funktionella regionala arbetsmarknader som är större än enskilda kommuner. Det innebär att väldigt många människor bor i en kommun men arbetar i en annan kommun och att de inkomster som intjänas i arbetskommunen beskattas i boendekommunen. Skillnader i skattekraft mellan kommunerna avspeglar därmed mer skillnader i inkomstnivåer mellan kommuner än var produktion och tillväxt faktiskt sker. När man diskuterar systemet för inkomstutjämningen och huruvida det är tillväxthämmande är det därför viktigt att börja med att klargöra vad som menas med tillväxt och på vilket sätt systemet skulle vara tillväxthämmande. 7

10 2.2 Tillväxt och skattekraft i Malmö I en värld där kommunerna lever helt isolerade från varandra skulle en tillväxt i sysselsättning och produktion återspeglas i en liknande ökning av skatteunderlaget. I verkligheten har kommunerna som regel ett betydande pendlingsutbyte med närliggande kommuner. Detta är speciellt påtagligt i en storstadsregion som Skåne. Det betyder att det inte går att sätta likhetstecken mellan antalet som arbetar i Malmö (förvärvsarbetande dagbefolkning) och antalet förvärvsarbetande som bor i kommunen (förvärvsarbetande nattbefolkning). År 2007 utgjordes 39 procent av dem som arbetade i Malmö av personer som bodde i omkringliggande kommuner. Av de Malmöbor som förvärvsarbetade fick närmare en tredjedel sin inkomst från arbetsställen utanför kommunen. Detta påverkar sambandet mellan skatteunderlaget och den ekonomiska tillväxten. För att ytterligare komplicera bilden räknas inte inkomsterna för de Malmöbor som arbetar på andra sidan Öresund med i skatteunderlaget. Enligt en kalkyl ska dessa gränspendlare ha svarat för 11 procent av den totala nattlönesumman år Med nattlönesumma menas de sammanlagda löneinkomsterna för personer bosatta i Malmö kommun. I figur 1 visas skillnaderna mellan några tillväxtindikatorer för Malmö kommun. Här har ambitionen endast varit att illustrera skillnaderna mellan de olika tillväxtmåtten. I kapitel 3 och 4 analyseras de bakomliggande faktorerna. Under perioden ökade befolkningen i yrkesverksam ålder (20-64 år) i Malmö med 13 procent. Antalet Malmöbor som förvärvsarbetade ökade under samma period med 15 procent. Nästan lika stor relativ ökning redovisades för antalet arbetstillfällen i Malmö som uppgick till närmare år Men trots detta var antalet Malmöbor som arbetade i Malmö ungefär oförändrat, vilket förklaras av en stark ökning i utpendlingen. Både antalet arbetande Malmöbor och antalet utpendlare från kommunen steg med i runda tal Samtidigt ökade inpendlingen kraftigt. På en övergripande nivå kan man säga enkelt utryckt att tillskottet i antalet arbetstillfällen i Malmö gick till invånare i andra kommuner. Figur 1: Malmös tillväxt enligt några olika mått, procent (Fasta priser med 2007 som basår) Daglönesumma Skattekraft Förvärvsarb nattbef. Arbetstillfällen Befolkning Malmöbor m jobb i Malmö % Källa: SCB och Örestat, egna beräkningar Figuren illustrerar tydligt att tillväxten i Malmö varierar kraftigt beroende på vilken variabel man väljer som indikator. Lönesumman är den variabel som i relativa tal uppvisat den största tillväxten mellan 2000 och Lönesumman för den förvärvsarbetande dagbefolkningen ökade med 28 procent. Utvecklingen av variablerna arbetstillfällen och sysselsatta Malmöbor var, liksom befolkningsutvecklingen, gynnsam sett ur ett nationellt perspektiv. Däremot hade skattekraften, som redan i utgångsläget år 2000 var lägre än 8

11 riksgenomsnittet, en jämfört med riket svag tillväxt. Sambandet mellan den kommunalekonomiska och den realekonomiska utvecklingen tas upp mer utförligt längre fram i rapporten. 2.3 Storstadsregionerna de viktigaste tillväxtmotorerna De tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är de viktigaste produktionsnoderna i landet och svarar för en betydande del av Sveriges tillväxt. Några indikatorer som visar detta faktum är hur stor andel av befolkningen, arbetstillfällena och lönesummorna som är koncentrerade till storstadsregionerna. Sveriges samlade befolkning år 2008 var drygt nio miljoner, varav 38 procent, bodde i de tre storstadsregionerna. År 2007 var den samlade sysselsättningen i Sverige drygt fyra miljoner varav 40 procent arbetade i storstadsregionerna. År 2007 utgjorde de samlade lönesummorna i Sverige något mer än miljarder kronor varav 45 procent, utbetaldes i de tre storstadsregionerna. Det är emellertid inte bara koncentrationen av befolkning, arbetstillfällen och lönesummor till storstadsregionerna som är omfattande. Än viktigare är det faktum att storstadsregionerna svarar för en betydande del av Sveriges tillväxt. Under perioden 1995 till 2008 har Sveriges samlade befolkning vuxit med närmare invånare. Av denna ökning svarade storstadsregionerna för hela 99 procent. Figur 2: Årlig procentuell folkökning 1995 till ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Källa: SCB StorStockholm SSSV StorGöteborg Riket Övriga Sverige Det är också främst i storstadsregionerna som den stora tillväxten i sysselsättning sker. Efter den stora strukturkrisen som Sverige genomgick i början av 1990-talet ökade sysselsättningen stadigt från och med 1994 fram till IT-kraschen i början av 2000-talet för att därefter fortsätta öka fram till Under perioden 1995 till 2007 har antalet arbetstillfällen i Sverige ökat med totalt cirka nya jobb. Av dessa tillkom 62 procent, i de tre storstadsregionerna. 9

12 Figur 3: Sysselsättningsutvecklingen 1995 till 2007 Index 1995 = Index 1995 = Källa: SCB och raps-ris Stor-Stockholm SSSV Stor-Göteborg Riket Övriga Sverige Sett över hela perioden 1995 till 2007 är det Göteborgsregionen som haft den starkaste utvecklingen men tätt följt av Stockholm och Malmö. Under perioden 2000 till 2007 har dock SSSV-området (Samverkan Skåne Sydväst) haft en särskilt stark tillväxt i antalet arbetstillfällen. I riket ökade antalet arbetstillfällen under den perioden med åtta procent medan ökningen i SSSV-området var 13 procent. Denna ökning är på samma nivå som för Stor-Göteborg. I Stor-Stockholm var ökningen åtta procent vilket motsvarar riksgenomsnittet för perioden. Den märkbart svagare sysselsättningstillväxten i Stockholm hänger samman med att de drabbades särskilt hårt av IT-kraschen i början på 2000-talet. Att Skåne och SSSV-området inte drabbades lika hårt beror troligen på ett mer diversifierat näringsliv. Under perioden 1995 till 2007 ökade de samlade lönesummorna i Sverige med drygt 413 miljarder kronor i reala termer. Av denna ökning svarade storstadsregionerna för 50 procent. Tillväxten mätt i lönesummor har också varit högre för storstadsregionerna. Under perioden 1995 till 2007 hade Stockholmsregionen en tillväxt på 71 procent och Göteborgs- och Malmöregionerna hade en tillväxt på 61 procent, vilket kan jämföras med riket som hade en tillväxt på 55 procent under samma period. Sverige utanför storstadsregionerna hade en tillväxt på 47 procent. Den kraftiga ekonomiska tillväxten i storstadsregionerna har också inneburit ökade inkomster för invånarna. År 10

13 Figur 4: Tillväxt i lönesummor i storstadsregionerna 1995 till 2007 (Fasta priser med 2007 som basår) Index (1995 = 100) År StorStockholm SSSV StorGöteborg Riket Övriga Sverige Källa: SCB och raps-ris Fotnot: Lönesummorna för perioden 1995 till 2001 är skattade 2.4 Storstadskommunerna växer mest Storstadsregionerna har alltså en större tillväxt än övriga delar av Sverige när man ser till viktiga parametrar som befolkning, sysselsättning och lönesummor (avser förvärvsarbetande dagbefolkning och daglönesummor). Men en annan viktigt iakttagelse är att inom de tre storstadsregionerna är det huvudsakligen storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö som utgör tillväxtmotorerna. Som framgår av tabellen nedan svarar respektive centralkommun för en betydande del av tillväxten inom respektive region. Mönstret är också stabilt oavsett vilken redovisningsperiod som används. Figur 5: Storstadskommunernas andel av tillväxten inom respektive region Befolkning Sysselsättning Lönesummor Stockholm 39% 51% 59% Göteborg 56% 71% 73% Malmö 57% 56% 54% Källa: SCB och raps-ris Det finns dock viktiga inomregionala skillnader vad gäller hur de tre storstadsregionerna är organiserade. I Stockholmsregionen är till exempel Stockholms kommun mycket dominerande vad gäller tillväxten mätt i sysselsättning och lönesummor. Solna kommun är den enda kommunen som vid sidan av Stockholm framträder med en viss tillväxt. I Göteborgsregionen intar Göteborgs kommun också en dominerande ställning men inte lika dominerande som Stockholm är i Stockholmsregionen. Kommuner som Kungsbacka, Mölndal och Tjörn framträder som delvis egna tillväxtkommuner. I Malmöregionen (SSSV) svarar Malmö kommun för en betydande del av regionens samlade tillväxt. Under perioden 1995 till 2007 svarade Malmö kommun för 57 procent av regionens befolkningstillväxt, 56 procent av sysselsättningsökningen och för 54 procent av regionens tillväxt mätt i lönesummor. 11

14 2.5 MalmöLund - ett tvåkärnigt regioncentrum SSSV-området skiljer sig från de andra två storstadsregionerna genom att vid sidan om Malmö intar Lund en betydande roll som viktig regional tillväxtmotor. Lund har haft en tillväxt i sysselsättning på 30 procent under perioden 1995 till 2007 och en lönesummetillväxt på över 60 procent. SSSV-området präglas således av en annan regional ortsstruktur än de andra två storstadsregionerna. Sydvästra Skåne definieras bättre som ett tvåkärnigt regioncentrum. Tillsammans svarar Malmö och Lund för en betydande del av Sydvästskånes samlade tillväxt. Kommunerna Lund och Malmö har inte gemensamma gränser men har över tiden blivit allt mer beroende av varandra, något som bland annat framgår av att arbetspendlingen mellan de båda städerna blir allt mer dubbelriktad. När man studerar hur pendlingen inom SSSV-området har utvecklats är det särskilt intressant att se hur pendlingsrelationen mellan Malmö och Lund har förändrats över tiden. Sedan talet är arbetspendlingen från Lund till Malmö större än i den andra riktningen. Men sedan 2004 har pendlingen mellan de båda kommunerna legat på samma nivå. Det indikerar att Malmö och Lund är på väg att formeras som ett gemensamt regioncentrum. Ser vi till vilka yrkesgrupper som pendlar kan vi också notera att det i stor utsträckning är samma yrkesgrupper som pendlar i båda riktningarna mellan Malmö och Lund. Troligen hänger detta samman med näringslivets ökade specialisering och förbättrade transportsystem som gör det möjligt för många människor att bo i en kommun och arbeta i en annan. Dessa skillnader i regional ortsstruktur är viktiga aspekter att beakta när man diskuterar regionala tillväxtfrågor och det kommunalekonomiska skatteutjämningssystemet, vilket kommer att framgå längre fram i rapporten Kommunal samverkan idag Den ökade integrationen mellan Malmö och Lund har också resulterat i en ökad samverkan mellan kommunerna. Kommunstyrelserna i Malmö och Lund framhåller vikten av samverkan kring den fysiska planeringen och infrastrukturen. Ett exempel på samverkan inom detta område är det gemensamma bolaget VA-Syd som bildats efter ett samgående av VA-verket i Malmö och Tekniska verket i Lund. Kommunstyrelserna prioriterar också samverkan i frågor som berör utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt näringslivsfrågor. EU:s strukturfonder ESF (europeiska socialfonden) och ERUF (europeiska regionala utvecklingsfonden) bidrar idag till att stärka Malmö stads insatser inom området för arbete och tillväxt tillsammans med regionala aktörer. Ett exempel på detta är Företagsakademin som beskrivs mer i avsnitt 2.6 och 3.5. Malmö och Köpenhamn integreras också allt mer genom bl.a. bostads- och arbetsmarknaderna. Sedan år 2000 finns en vision för samarbete över Öresund som undertecknades av kommunstyrelsernas ordförande i de båda städerna. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete för att konkretisera den kommunala samverkan mellan Malmö och Köpenhamn. Särskilt fokus riktas mot arbetsmarknads- och kompetensfrågor samt event, turism och kultur. Här kommer möjligheterna till att söka medel inom EUprogrammet Interreg IVA Öresund att beaktas. 2.6 Näringslivsstrukturen i Malmöregionen Kännetecknande för Malmöregionen, till skillnad från Stockholm och Göteborg, är att det är en tvåkärning region. Vid sidan om Malmö spelar Lund en central roll som lokaliseringsplats för flera stora och även små högteknologiska verksamheter. Sedan den ekonomiska krisen i 1990-talets början har Malmöregionen genomgått en omfattande strukturomvandling och under 2000-talet har man haft en mycket kraftig sysselsättningstillväxt. Branschstrukturen i SSSV har både likheter och skillnader jämfört med de andra två storstadsregionerna. Sydvästra Skåne har fortfarande en större dominans inom basnäringarna jordbruk, skogsbruk och fiske samt inom råvaru- och processindustrin, med livsmedelsindustrin som en betydande underbransch. 12

15 Samtidigt är processindustrin den bransch som minskat kraftigast under senare år vilket indikerar att strukturomvandlingen som påbörjades i och med krisen i 1990-talets början fortsätter även idag. När det gäller läkemedels- och medicinalindustrin ligger SSSV på samma nivå som de andra storstadsområdena. I riket finns det totalt sysselsatta i den branschen varav i SSSV-området. När det gäller byggindustrin, handel och personalintensiva tjänster utgör dessa ungefär en lika stor andel av den totala sysselsättningen som i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. Handeln sysselsätter närmare personer, byggindustrin ca och personalintensiva tjänster drygt Finanssektorn i Malmöregionen är den ungefär lika stor som i Stor-Göteborg. Här dominerar Stockholm som huvudstad märkbart. SSSV-området har en större andel sysselsatta inom forskning och utveckling, vilket har sin främsta förklaring i att Sony Ericsson är klassad under denna branschgrupp. Vård, omsorg och utbildning svarar för en stor del av den samlade sysselsättningen i alla tre storstadsområdena. I SSSV-området är en större andel sysselsatta inom denna näringsgren än i de andra två storstadsområdena. Inom vård, omsorg och utbildning arbetar personer och inom myndigheter och organisationer arbetar personer. De branscher som haft starkast tillväxt i absoluta termer under perioden är konsulttjänster, personalintensiva tjänster, handel och byggindustrin. Inom konsultbranschen återfinns företag som sysslar med kunskapsintensiv rådgivningsverksamhet. Tjänsterna produceras i första hand till den regionala marknaden. Branschen innehåller exempelvis revisionsbyråer, IT-konsulter, managementkonsulter, teknikkonsulter samt affärsjurister. Personalintensiva tjänster produceras främst för den regionala marknaden. Här finns näringar såsom hotell- och restaurangverksamhet, konferens- och turismverksamhet, rekrytering och lokalvård. Personalintensiva tjänster består både av tjänster riktade till privatpersoner och till företag. Handel består både av parti- och detaljhandel. Expansionen under 2000-talet är både befolkningsdriven och relaterad till ökad gränshandel mot Danmark samt en ökad koncentration av logistikbranscher i regionen. Byggindustrin har haft en god tillväxt både genom ett relativt högt bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt (Citytunneln mm). Det låga ränteläget har dessutom möjliggjort för hushållen att satsa på renovering och ombyggnation. Råvaru- och processindustrin har gått kraftigt tillbaka vilket indikerar att den strukturomvandling som påbörjades i Skåne i och med 90-talskrisens början fortsätter. Näringslivet ställs om till mer av tjänstenäringar och den kvarvarande tillverkningsindustrin blir mer forsknings- och kunskapsintensiv. Branschen innehåller näringsgrenar vars utvecklingsförlopp präglas av global efterfrågan. Här ingår livsmedelsindustrin, tillverkning av kemikalier, färg, bekämpningsmedel, gummi och plast. Även papper och grafisk industri ingår här. I Skåne är det främst livsmedelindustrin som dominerar branschen. Teknikföretagen består av företag som tillverkar allt från kläder och textilier till datorer och komponenter till fordon. Branschen är mycket exportstyrd och påverkas i hög grad av nya teknologier och är känslig för förändringar på den globala marknaden. Här återfinns typiskt företag som Ericsson. I SSSV-området sysselsätter branschen drygt personer år 2007 men har gått tillbaka något under de senaste sju åren. 13

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 1 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 5 Stora inomregionala skillnader... 6 Regionens styrkor och svagheter i sammanfattning...

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING

Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING 1 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING I

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 2 planeringsförutsättningar Innehåll Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige... 4 BEFOLKNINGSUTVECKLING... 6 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER... 8 NÄRINGSLIVETS BEHOV...

Läs mer

Genuint sårbara kommuner

Genuint sårbara kommuner Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag Rapport 0112 Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16 RAPPORT Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder 2009-11-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2011:37 Projektledare: Jonas Örtquist, Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Rapport 2005:8 Näringslivsklimat och entreprenörskap En jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län Ref: Bengt Dahlgren - 2 - Näringslivsklimat och entreprenörskap Förord Arbetet med

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Nordanstig Ljusdal Älvdalen Hudiksvall Dalarna Orsa Rättvik Ovanåker Söderhamn Bollnäs Gävleborg Malung Mora Ockelbo Leksand Falun Sandviken Gävle Torsby Vansbro Gagnef Borlänge Hofors Säter Hedemora Hagfors

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Sveriges nya geografi 2015

Sveriges nya geografi 2015 Sveriges nya geografi 2015 Ladda ner Sveriges Nya Geografi www.arenafortillvaxt.se eller www.sweco.se Beställ Sveriges Nya Geografi Arena för Tillväxt Telefon: 08-452 76 80 E-post: info@arenafortillvaxt.se

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2011 2011 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för fjortonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA

Läs mer

1 Affärsplan 2015 AFFÄRSPLAN 2015

1 Affärsplan 2015 AFFÄRSPLAN 2015 1 AFFÄRSPLAN 2015 Katrinelund. Fotograf Leif Johansson 2 INNEHÅLL INNEHÅLL INTRODUKTION 4 TRENDER 6 Framtidsutmaningar 6 Unga drömmer om staden - regionens betydelse stärks 7 Utvecklingen på bostadsmarknaden

Läs mer