KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen 2014-10-22"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen

2 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Beskriv i vilken grad eleverna inom din skolenhet når de nationella ämnesmålen och kunskapskraven. Ge en samlad resultatbild av din/dina skolform/skolformer. Kommentera eventuella skillnader och avvikelser. Underlag = betygsstatistik, arbetslagets analys Särskild utbildning för Vuxna. Verksamheten under våren har omfattat totalt 29 som har läst kurser på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Totalt utfärdades 14 betyg. Vi har även haft en elev som studerat inom Särvux-lärling inom förskola. Denna elev har avslutat sin utbildning och fått en tidsbegränsad anställning inom kommunen i samarbete med Af. Av elevenkät framgår att eleverna känner sig nöjda med den utbildning de får. Analys: Vi marknadsför vår utbildning genom att lärarna besöker Aktivitetshus och arbetsplatser där vi har vår målgrupp. Upplever dock att det är tveksamt om vi lyckas nå de elever som bäst behöver vår utbildningsinsats. Vi behöver även utveckla de individuella studieplanerna och förmågan att göra en bättre kunskapsbedömning i de olika kurserna. Grundläggande utbildning Verksamheten omfattar totalt Svenska ca:75 Engelska ca:60 Matematik ca:40 Siffrorna varierar över tid eftersom vi har ett kontinuerligt intag med minst ett intag/månad. Analys: För att hjälpa eleverna att nå målen i de olika kurserna har vi under de senaste tre åren ökat lektionsomfattningen markant från 7-17,5h/vecka i Svenska grund från 4-6h Eng grund och från 4-10h i Ma grund. Detta för att möjliggöra att eleverna skall kunna uppnå målen inom den begränsade tid som CSN medger på max 40 eller 80 veckor beroende på tidigare skolbakgrund. Vi upplever att det varit värdefull med ökad undervisningstid som leder till snabbare genomströmning, men några problemområden kvarstår: Från arbetslagens rapporter har jag hämtat följande information. Från lärarna grundläggande svenska framgår att bristande datakunskaper och förkunskaper när det gäller skrivande som vanliga problem. När det gäller engelska så är hörförståelse för utlandsfödda elever områden som kräver mycket tid men även läsförståelse är problemområden inom svenska och engelska på grundläggande nivå. Vi har kontinuerligt intag inom grundläggande dvs intag i matematik varje vecka inom svenska och engelska en gång/månad. Vi har under sommaren haft igång en grupp i grundläggande med uppehåll v Framgångsfaktorer: Förmåga att ta eget ansvar och förstå skillnaden mellan att ha gjort och att ha lärt sig är ofta avgörande för studieframgångar. Lärarna ser stark koppling mellan resultat och arbetsmetoder och därför är ett varierarat arbetssätt med individanpassning viktigt. Inom Grund engelska arbetar de mycket med gruppkänslan så eleverna kommer på lektionerna och fortsätter samarbetet mellan lektionerna. Analys: När det gäller det pedagogiska arbetet så sker ständig utvärdering och utveckling. Att läsa ett ämne tex svenska är enligt CSN:s regelverk heltidsstudier. Från Af:s sida bedöms detta som halvtidsstudier vilket innebär att de kräver att de studerande skall läsa åtminstone engelska och matematik alternativt göra praktik. Att läsa två nya språk samtidigt eng/sv medför ofta problem! Vi för en dialog med Af kring detta!

3 Gymnasiala kurser: Under det gångna läsåret har vi satt drygt 1800 betyg varav ca 88% är E eller högre. (Antal studerande HT elever, VT elever, HT13 505elever VT elever och HT elever. Varav Hermodselever HT och VT14 196) Lägg märke till att vi har ca 200 elever mer 2014 jämfört med 2012! Under hösten 2013 fullföljde ca 78% av eleverna sina studier och 8% förlängde dessa till kommande termin. Under våren 2014 har 84% fullföljt studierna och 5% har förlängt studierna. En förklaring till detta kan vara att det varit färre schemakrockar under våren. Nationella prov har genomförts i aktuella kurser. Problem att kunna genomföra nationella prov för de som studerar via Hermods. För att förbättra förutsättningarna för de som läser engelska har vi under fem veckor i sommar språkstuga där vi inbjudit elever som läser engelska att förbättra sin läsförståelse med lärarstöd en gång i veckan. För att förbättra resultaten försöker lärarna bygga kunskap på kunskap med en tydlig struktur från start till mål där fokus ligger på helheten och inte på detaljer. Variation av olika lärandeaktiviteter och en lämplig motivationsmiljö. Särskild vikt läggs på individuella lösningar så att alla får möjligheter att nå målen.(vi har även ett nära samarbete med Texas när det gäller elever med NPF-problematik) Analys: Ett gemensamt problemområde inom många av våra kurser är språkets betydelse, då speciellt med tanke på att många av våra studerande har svenska som andraspråk. Denna problematik har inte minst visat sig inom Matamatik1. Vi har satt in extra resurserna i form av individuellt stöd (Kerstin Tiburzi) och dubbla lärare på Ma1 har varit ett sätt att hantera detta. Generellt bra överenstämmelse med resultaten i de nationella proven i matematik och satta betyg. Nationella provet i Ma2 som upplevdes som svårt och avvikande i förhållande till kursens mål och innehåll, gällde även delvis Ma3. För att underlätta för de elever som läser på distans kommer vi att genomföra nationella prov en gång i månaden. Ett problem är att få eleverna som läser distanskurer att anmäla sig till sitt prov. När det gäller de olika studieformerna så kan vi konstatera att de elever som läser dagkurser lyckas bäst när det gäller studieresultat. Det är vanligare att elever på närdistans och distanselever avbryter studierna. Här behövs ytterligare insatser när det gäller vägledning. När det gäller distansutbildningarna via Hermods är det svårt att bedöma kvalitén. Vi upplever att särskilt laborativa kurser och kurser i matematik innebär stora svårigheter för många elever. Av denna anledning har vi startat egen distansutbildning i Kemi2. Yrkesvux vård: Vi har tagit in drygt 25 elever både höst och vår till grundläggande undersköterskeutbildning. Ytterst få av hopp från denna utbildning. Dessutom har vi i samverkan med Skellefteå kommun utbildat ett 50-tal undersköterskor inom ramen för Omvårdnadslyftet. Ett försök med fördjupningskurser i Psykiatri lockade endast 6 studerande trots att vi under några år utarbetat denna utbildning tillsammans med både Landstinget och Umeå och Skellefteå kommun. Kursen Vårdpedagogik och handledning 100p har genomfört si samarbete med Balderskolan och 25 elever har fått betyg i denna kurs. Validering inom Vårdkurser har totalt omfattat 3850p under läsåret. Analys: Vi ser ett ökat stödbehov i denna elevgrupp har ökat starkt och vi har fått ett ökat antal elever från gymnasieskolan som kommer till Vux för att slutföra sina studier här. Vi har under våren infört stödgrupper inom vårdämnen en dag i veckan. Yrkeshögskolan: Vi bedriver i dagsläget fyra Yh utbildningar. Under hösten skickade vi in tre nya ansökningar, alla tre beviljades! Tekniker tunga maskiner(ttm): Två grupper under hösten. 17 avslutade i december varav 2 med restuppgifter. 19 i pågående grupp och 15 startat hösten Badmästare verksamhetsledare inom fritid (BV): Två grupper 19 avslutade i maj varav 6 med restuppgifter. 15 i gruppen som startade i höstas och 13 startar hösten Demens specialiserad Usk (DUVO): Två grupper 25 examinerades i maj och 28 studerande i gruppen som startade hösten Hösten 2014 har vi antagit 27 elever.

4 TRAC-resekonsult: Två grupper, 12 avslutade studierna i maj varav 4 med restuppgiftet och 16 i gruppen som startade i höstas. Hösten 2014 har vi antagit 20 elever. Analys: Alla grupper har varit föremål för inledande inspektion från Yh-myndigheten utan anmärkning. Det ekonomiska läget för utbildningarna ser mer ljust ut än tidigare tack vare det startstöd om vi fått till ej fyllda platser. Inom DUVO har vi mycket god tillströmning av sökande. Inom TRAC kan vi se en positiv trend där vi har fler sökande än på många år och räknar med att kunna fylla gruppen. Inom TTM och framförallt inom BV är antalet sökande ej tillfredställande. Utbildningsledarna upplever det stressande med osäkerheten kring lokaler. Två av utbildningarna bedrivs på distans och behöver lokaler endast sporadiskt vilket komplicerar frågan. När det gäller TTM så har de behov av verkstadslokaler som vi lyckats lösa i samverkan med A-torpsgymnasiet, men här råder en osäkerhet kring långsiktiglösning. Viss problematik finns även när det gäller IT-support. Basår: Vi har underåret sålt lärartjänster till LTU för att genomföra deras basårskurser. Vi har ett nära samarbete med LTU och försöker bygga en Skellefteåmodell för de elever som behöver en naturvetenskaplig komplettering till sina gymnasiebetyg. 2 ELEVERNAS UTVECKLING MOT MÅLEN 2.1 Hur arbetar ni vid skolenheten för att elever ska ha kännedom om målen för utbildningen såsom ämnesmål, kunskapskrav samt andra föreskrifter om elevens rättigheter? Vi har informerat vid lektionstillfällen vid kursstarten, delat ut information om målen i pappersform och/eller lagt ut det på samarbeta. Under kursens gång följs kopplingen mellan kursens aktiviteter och målen. 2.2 Beskriv hur ni har organiserat arbetet för att ge stöd till elever som har svårigheter i skolarbetet, exempelvis avseende hur elever med behov av särskilt stöd identifieras, hur behovet av stöd utreds. Underlag= Specialpedagogs sammanställning av vilka insatser som gjorts och uppskattade effekter Eleverna informeras om möjligheten till extra hjälp vid speciella behov som t ex funktionsnedsättningar. Vi har en stor grupp som har problematik i form av NPF eller socialproblematik. Många lärare efterlyser någon form av kuratorsfunktion. Vi försöker lösa denna problematik genom att använda oss av speciallärare, nära samarbete med Texas, Syv och hänvisa till ungdomshälsa i förkommande fall. Specialpedagog skriver: Dyslexigruppen: Omfattar ett drygt tiotal elever som har en till tre lektioner i veckan. Stavningsgruppen: Ett tiotal elever företrädesvis från SAG där eleverna arbetar med lämplig träning en lärare i svenska ansvarade därefter för undervisningen. Läs och skrivutredningar: Fem fullständiga utredningar och fem inför körkort Individuellt stöd till enskilda elever efter initiativ från lärare. Utvecklingsområden Förbättrad information till CV så att rätt elever blir informerade om vilka stödresurser som finns. Bättre rutiner vid överlämningar mellan grupper, både på och mellan SFI och VUX, särskilt gällande elever med diagnoser eller behov av stöd i någon form. Övrig stödverksamhet:

5 Sommarkurs engelska med speciellt fokus på problemområden har genomförts under sommaren med blandat resultat. Rutiner kring elever med speciella svårigheter bör förbättras. T.ex. att undervisande lärare kan få information om ev. utredning/diagnos i början av kursen för att kunna stötta på bästa sätt. 2.3 Hur ser du på elevernas möjligheter på din skolenhet att nå utbildningens kunskapskrav? Underlag = arbetslagets analys vad har man gjort i ordinarie undervisning, vad har gett bra resultat? Vad ska vi göra mer av? Vad erbjuder vi för studieformer, stöd, variation i undervisning, tidsfaktorn. Vilken roll spelar SYV? Motiverande samtal Vi har tre studieformer, dagkurs, närdistans som innebär att vi har en schemalagdlektion/vecka och distansundervisning i samverkan med Hermods. Jag upplever att vi har goda förutsättningar att stödja eleverna i sitt lärande. Lärarna Arbetar flexibelt och strukturerat. Tydlig struktur, individanpassad studietakt är framgångsfaktorer. Inför kursstart får alla elever en studieplanering där det framgår vilka delmoment som skall bearbetas varje vecka, detta ger en struktur som hjälper eleverna att ta ansvar för sina studier. Denna planering ligger i regel utlagd på Samarbeta. På samarbeta kan de även finna stödmaterial i form av länkar eller filmer. Ett antal lärare producerar även egna kort filmer som kan fungera som stöd när det gäller särskilt svåra moment i ex matematik, kemi eller fysik. Vi har även ett nära samarbetet med TEXAS för våra studerande med särskilda behov vilket har varit en framgångsfaktor för många elever. Ett problem som många elever upplever är att det uppstår schemakrockar. Eftersom eleverna kan önska kurser helt efter egna önskemål är detta oundvikligt. Lärarna försöker på olika sätt mildra konsekvenserna av denna olägenhet genom att hjälpa eleverna att prioritera vilka lektioner de skall gå på samt lägga ut lektionsmateral på Samarbeta. Under året har 5-8% av eleverna fått förlängd studiegång, d.v.s. de planerade studierna har förlängts för att eleverna skall ha möjlighet att nå målen. En kurs där detta har varit extra tydligt är Mat1. När det gäller Hermodskurserna har vi haft problem med samordning av Nationella prov. Detta innebär att vi inte levt upp till den nya förordningen ang. obligatoriska Np för dessa elever. Vi har haft en dialog med såväl Skolverket som Hermods i detta ärende. Inför kommande läsår har vi schemalagt NP en gång/månad för dessa elever. Det känns dock inte tillfredställande ur sekretess synpunkt att skicka prov mellan oss och Hermods. Vi upplever även bristande kvalitet när det gäller de laborativa kurserna hos Hermods av denna anledning kommer vi att starta Kemi2 på distans och erbjuda denna kurs inom Västerbottensvux. Alla elever skall ha en individuell studieplan och de har de rent formellt, men vi ser ett stort behov av studievägledning farmförallt när det gäller gymnasiala kurser. För att SYV resursen skall räcka till önskar jag mer studieinformation i grupp riktat mot de elever som läser på grundläggande nivå. 3 NORMER OCH VÄRDEN 3.1 Beskriv situationen på skolenheten utifrån ett värdegrundsperspektiv, exempelvis när det gäller relationen mellan elever och mellan personal och elever, förekomst av kränkningar samt elevers ansvarstagande för sin studiemiljö.

6 Underlag = genomgång av skollag, plan mot kränkande behandling. Erfarenheter från lektionsbesök förhållningssätt till elever. Arbetslagets analyser I samband med upprop första dagen och i den informationsskrift som alla elever får när de börjar på Vux understryks vikten av att vi alla tillsammans skall hjälpas åt att moteverka kränkning. (Här redovisas vad lagen säger). Här är några röster från arbetslagen. Känns som en naturlig del av vårt arbete och vår kompetens att behandla alla lika utifrån kön, ålder, etnicitet, o.s.v. Upplevs som en av vux starka sidor! Vi upplever det också som att det i allra högsta grad även gäller kollegor emellan. Sällan vi har upplevt kränkningar men det är viktigt att agera då det förekommer. Av vårens elevenkät framgår: Jag trivs Bra/mycket bra på skolan svara 93% (0% trivs inte alls) (277 svarande) Jag känner mig trygg i skolan. 94% svarade positivt på denna fråga Förekommer mobbning på skolan? 47% svarade Nej, 48% Vet ej och 5% Ja (272 svarande) Under våren har även eleverna uppmanats att skriva brev till skolledningen ang sina upplevelser av att studera på Vux. Vi har fått ett 50-tal brev och dessa har på stor tacksamhet för de möjligheter till studier som Vux erbjuder och det goda arbete lärarna gör. De klagomål som framförts har främst rört sig om önskemål kring elevuppehåll och dylikt. Med tanke på den mångkulturella arbetsplats som Vux innebär och med många individer som är traumatiserade i sin flyktingsituation eller sitt utanförskap av andra orsaker så fungerar verksamheten mycket bra. 3.2 Beskriv värdegrundsarbetet när det gäller kontinuerliga insatser, specifika insatser under pågående verksamhetsår, insatser för att motverka kränkningar samt insatser när kränkning förekommit. Vi har nedskrivna rutiner för hur vi skall agera om vi får kännedom om någon form av kränkande behandling. Vi har även ett Likabehandlingsteam som består av lärare och skolledning. Vi sammanträder regelbundet en gång termin och på förekommen anledning. Under det gångna verksamhetsåret har vi inte haft något ärende av kränkande behandling som kommit till vår kännedom. För att stärka gemenskap och förståelse för andra kulturer har vi under ett par terminer genomfört kulturdagar med syfte att se mångfald som en tillgång. 4 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur har ni arbetat för att ge elevernas inflytande över sin utbildning? Här följer några klipp ur arbetslagens redovisningar: SAG: Eleverna har möjlighet att påverka studietakt och form och i vissa fall även innehåll. Ma/No: Vi upplever att våra elever i regel har stort inflytande över sina studier t ex deras studietakt, provtillfällen, i och med att vi tillsammans med eleverna (ofta) gör individuella studieplaner Vård: För att ge eleverna inflytande över sin utbildning så ges dom möjlighet att uttrycka önskemål, dessa önskemål tar vi fasta på i den mån det är möjligt beroende på bl a organisatoriska omständigheter, tidsramar osv. SO: Tyvärr ger den begränsade kurstiden inte utrymme för särskilt mycket elevinflytande. Däremot ger samtal och kursutvärderingar inspiration till förbättringarna inför kommande terminer. Vi är också flexibla runt elevernas individuella studieplaner.

7 I min dialog med eleverna upplever jag att kurserna är ganska hårt styrda eftersom de i regel är koncentrerade till en termin och till följd av detta så ges inte stora möjligheter till att påverka upplägget. 5 BEDÖMNING OCH BETYG 5.1 Ge exempel på insatser som du genomfört för att försäkra dig om att lärarnas bedömning och betygssättning utgår från ämnesplanens mål och kunskaps-krav. Här följer några exempel från arbetslagen: Vad gäller bedömning och betygssättning så synliggör vi det genom kunskapsmatriser i alla uppgifter, skriftliga återkopplingar och kontinuerlig dialog med eleverna och inom arbetslaget. Detta är ett område som jag känner att vi utveckla ytterligare. Eleverna får information om deras utveckling genom muntlig återkoppling, skriftlig återkoppling via Samarbeta, mail och samtal i telefon och på raster. Jag har även kunnat iaktta detta när elever har kommit till mig för att de vill ifrågasätta lärarens betygsättning. Då kan lärarna hänvisa till de bedömningsmatriser som de använder och visar eleverna innan kursstart. 5.2 Hur säkerställer du att lärarna använder resultaten från de nationella proven för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning? I de kurser där Nationella prov är obligatoriska används dessa som vägledning inför betygsättning. Vi har även använt oss av de ämnesprov som Skolverket tillhandahåller i Fysik och Kemi. Jag har samlat in betygsuppgifter i samtliga kurser och uppgifter om resultat när det gäller nationella prov och finner inget anmärkningsvärt när det gäller korrelationen betyg/nationella prov i aktuella kurser. Lärarna har även haft möjlighet att kommentera eventuella avvikelser när det gäller betygsättning. 6 REKTORS ANSVAR Rektors förslag till utveckling och förbättringsåtgärder. Ange 3-5 prioriterade förbättringsområden som du tänker genomföra kommande läsår, förväntade effekter samt hur uppföljningen kommer att gå till (max ½ sida text). FÖRSLAG 1. Fortsatt satsning på formativ bedömning och kollegialt lärande. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med en av mina förstelärare. Vi har planerat in regelbundna träffar med arbetslagen inom mitt ansvarsområde. Förväntad effekt: Pedagogisk utveckling för alla lärare. 2. Verka för att kontinuerlig utbildning kan bedrivas på ett effektivt och kvalitativt bra sätt. Här gäller det att fundera på vilka grupper som är angeläget att hålla i gång under sommaren. Hitta en permanent lösning när det gäller arbetstid för lärare inom Vuxenutbildningen Förväntad effekt: Beslut kring arbetstid maj 2015

8 3. Fortsatt nära samarbete med LTU för att möjliggöra för fler Skelleftebor att komplettera sina betyg för att kunna vidareutbilda sin inom natur och teknik. Effekt: Plan för basår under hösten Utveckla distansutbildningar inom grundläggande kurser Effekt: Sökande från hela Västerbotten till några av våra distansutbildnignar 5. Verka för gemensamt kursutbud inom Västerbottensvux Effekt: Ett närmare samarbete mellan kommunerna i Västerbotten när det gäller vuxenutbildning. Skellefte den 22/ Jan-Olof Lundqvist

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 RL, HV 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser finns? finns mönster? skillnader

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning En kvalitetsgranskning Vad vi har granskat Vilka som läser på distans och varför Arbetssätt och arbetsformer Anpassning av distansundervisning utifrån elevers

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Teknikprogrämmet Gunillä Grenholm, rektor 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Teknikprogrämmet Gunillä Grenholm, rektor 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Teknikprogrämmet Gunillä Grenholm, rektor 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder 2015-02-05 Dnr 2014.249, 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Bilaga 1 Till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 S K A RAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Bilaga 1 till Samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014. Vuxensektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014. Vuxensektor Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Vuxensektor 1 Inledning en gäller alla verksamheter. På vilket sätt har ni på området arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet? (Organisation, arbetsformer,

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun 2 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hudiksvalls

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Västerås belägen i Västerås kommun 2 (4) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Västerås

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Grundskolan 1-6 och förskoleklass

Grundskolan 1-6 och förskoleklass Kvalitetsrapport Grundskolan 1-6 och förskoleklass Skolans namn Rektor.. Det svenska skolsystemet, förskolan, grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Kvalitetsrapport: Gymnasiet

Kvalitetsrapport: Gymnasiet Kvalitetsrapport: Gymnasiet Skolans namn Rektor.. 2 Det svenska skolsystemet, förskolan, grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Skola för alla. Anpassa bedöma betygsätta

Skola för alla. Anpassa bedöma betygsätta Skola för alla Anpassa bedöma betygsätta Skolgång för alla Bedömning / betyg Anpassningar Åtgärdsprogram En skola för alla Funktionshinder Elevsamtal Identifiera elevens svårigheter Pedagogiskbedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer