KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen 2014-10-22"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen

2 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Beskriv i vilken grad eleverna inom din skolenhet når de nationella ämnesmålen och kunskapskraven. Ge en samlad resultatbild av din/dina skolform/skolformer. Kommentera eventuella skillnader och avvikelser. Underlag = betygsstatistik, arbetslagets analys Särskild utbildning för Vuxna. Verksamheten under våren har omfattat totalt 29 som har läst kurser på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Totalt utfärdades 14 betyg. Vi har även haft en elev som studerat inom Särvux-lärling inom förskola. Denna elev har avslutat sin utbildning och fått en tidsbegränsad anställning inom kommunen i samarbete med Af. Av elevenkät framgår att eleverna känner sig nöjda med den utbildning de får. Analys: Vi marknadsför vår utbildning genom att lärarna besöker Aktivitetshus och arbetsplatser där vi har vår målgrupp. Upplever dock att det är tveksamt om vi lyckas nå de elever som bäst behöver vår utbildningsinsats. Vi behöver även utveckla de individuella studieplanerna och förmågan att göra en bättre kunskapsbedömning i de olika kurserna. Grundläggande utbildning Verksamheten omfattar totalt Svenska ca:75 Engelska ca:60 Matematik ca:40 Siffrorna varierar över tid eftersom vi har ett kontinuerligt intag med minst ett intag/månad. Analys: För att hjälpa eleverna att nå målen i de olika kurserna har vi under de senaste tre åren ökat lektionsomfattningen markant från 7-17,5h/vecka i Svenska grund från 4-6h Eng grund och från 4-10h i Ma grund. Detta för att möjliggöra att eleverna skall kunna uppnå målen inom den begränsade tid som CSN medger på max 40 eller 80 veckor beroende på tidigare skolbakgrund. Vi upplever att det varit värdefull med ökad undervisningstid som leder till snabbare genomströmning, men några problemområden kvarstår: Från arbetslagens rapporter har jag hämtat följande information. Från lärarna grundläggande svenska framgår att bristande datakunskaper och förkunskaper när det gäller skrivande som vanliga problem. När det gäller engelska så är hörförståelse för utlandsfödda elever områden som kräver mycket tid men även läsförståelse är problemområden inom svenska och engelska på grundläggande nivå. Vi har kontinuerligt intag inom grundläggande dvs intag i matematik varje vecka inom svenska och engelska en gång/månad. Vi har under sommaren haft igång en grupp i grundläggande med uppehåll v Framgångsfaktorer: Förmåga att ta eget ansvar och förstå skillnaden mellan att ha gjort och att ha lärt sig är ofta avgörande för studieframgångar. Lärarna ser stark koppling mellan resultat och arbetsmetoder och därför är ett varierarat arbetssätt med individanpassning viktigt. Inom Grund engelska arbetar de mycket med gruppkänslan så eleverna kommer på lektionerna och fortsätter samarbetet mellan lektionerna. Analys: När det gäller det pedagogiska arbetet så sker ständig utvärdering och utveckling. Att läsa ett ämne tex svenska är enligt CSN:s regelverk heltidsstudier. Från Af:s sida bedöms detta som halvtidsstudier vilket innebär att de kräver att de studerande skall läsa åtminstone engelska och matematik alternativt göra praktik. Att läsa två nya språk samtidigt eng/sv medför ofta problem! Vi för en dialog med Af kring detta!

3 Gymnasiala kurser: Under det gångna läsåret har vi satt drygt 1800 betyg varav ca 88% är E eller högre. (Antal studerande HT elever, VT elever, HT13 505elever VT elever och HT elever. Varav Hermodselever HT och VT14 196) Lägg märke till att vi har ca 200 elever mer 2014 jämfört med 2012! Under hösten 2013 fullföljde ca 78% av eleverna sina studier och 8% förlängde dessa till kommande termin. Under våren 2014 har 84% fullföljt studierna och 5% har förlängt studierna. En förklaring till detta kan vara att det varit färre schemakrockar under våren. Nationella prov har genomförts i aktuella kurser. Problem att kunna genomföra nationella prov för de som studerar via Hermods. För att förbättra förutsättningarna för de som läser engelska har vi under fem veckor i sommar språkstuga där vi inbjudit elever som läser engelska att förbättra sin läsförståelse med lärarstöd en gång i veckan. För att förbättra resultaten försöker lärarna bygga kunskap på kunskap med en tydlig struktur från start till mål där fokus ligger på helheten och inte på detaljer. Variation av olika lärandeaktiviteter och en lämplig motivationsmiljö. Särskild vikt läggs på individuella lösningar så att alla får möjligheter att nå målen.(vi har även ett nära samarbete med Texas när det gäller elever med NPF-problematik) Analys: Ett gemensamt problemområde inom många av våra kurser är språkets betydelse, då speciellt med tanke på att många av våra studerande har svenska som andraspråk. Denna problematik har inte minst visat sig inom Matamatik1. Vi har satt in extra resurserna i form av individuellt stöd (Kerstin Tiburzi) och dubbla lärare på Ma1 har varit ett sätt att hantera detta. Generellt bra överenstämmelse med resultaten i de nationella proven i matematik och satta betyg. Nationella provet i Ma2 som upplevdes som svårt och avvikande i förhållande till kursens mål och innehåll, gällde även delvis Ma3. För att underlätta för de elever som läser på distans kommer vi att genomföra nationella prov en gång i månaden. Ett problem är att få eleverna som läser distanskurer att anmäla sig till sitt prov. När det gäller de olika studieformerna så kan vi konstatera att de elever som läser dagkurser lyckas bäst när det gäller studieresultat. Det är vanligare att elever på närdistans och distanselever avbryter studierna. Här behövs ytterligare insatser när det gäller vägledning. När det gäller distansutbildningarna via Hermods är det svårt att bedöma kvalitén. Vi upplever att särskilt laborativa kurser och kurser i matematik innebär stora svårigheter för många elever. Av denna anledning har vi startat egen distansutbildning i Kemi2. Yrkesvux vård: Vi har tagit in drygt 25 elever både höst och vår till grundläggande undersköterskeutbildning. Ytterst få av hopp från denna utbildning. Dessutom har vi i samverkan med Skellefteå kommun utbildat ett 50-tal undersköterskor inom ramen för Omvårdnadslyftet. Ett försök med fördjupningskurser i Psykiatri lockade endast 6 studerande trots att vi under några år utarbetat denna utbildning tillsammans med både Landstinget och Umeå och Skellefteå kommun. Kursen Vårdpedagogik och handledning 100p har genomfört si samarbete med Balderskolan och 25 elever har fått betyg i denna kurs. Validering inom Vårdkurser har totalt omfattat 3850p under läsåret. Analys: Vi ser ett ökat stödbehov i denna elevgrupp har ökat starkt och vi har fått ett ökat antal elever från gymnasieskolan som kommer till Vux för att slutföra sina studier här. Vi har under våren infört stödgrupper inom vårdämnen en dag i veckan. Yrkeshögskolan: Vi bedriver i dagsläget fyra Yh utbildningar. Under hösten skickade vi in tre nya ansökningar, alla tre beviljades! Tekniker tunga maskiner(ttm): Två grupper under hösten. 17 avslutade i december varav 2 med restuppgifter. 19 i pågående grupp och 15 startat hösten Badmästare verksamhetsledare inom fritid (BV): Två grupper 19 avslutade i maj varav 6 med restuppgifter. 15 i gruppen som startade i höstas och 13 startar hösten Demens specialiserad Usk (DUVO): Två grupper 25 examinerades i maj och 28 studerande i gruppen som startade hösten Hösten 2014 har vi antagit 27 elever.

4 TRAC-resekonsult: Två grupper, 12 avslutade studierna i maj varav 4 med restuppgiftet och 16 i gruppen som startade i höstas. Hösten 2014 har vi antagit 20 elever. Analys: Alla grupper har varit föremål för inledande inspektion från Yh-myndigheten utan anmärkning. Det ekonomiska läget för utbildningarna ser mer ljust ut än tidigare tack vare det startstöd om vi fått till ej fyllda platser. Inom DUVO har vi mycket god tillströmning av sökande. Inom TRAC kan vi se en positiv trend där vi har fler sökande än på många år och räknar med att kunna fylla gruppen. Inom TTM och framförallt inom BV är antalet sökande ej tillfredställande. Utbildningsledarna upplever det stressande med osäkerheten kring lokaler. Två av utbildningarna bedrivs på distans och behöver lokaler endast sporadiskt vilket komplicerar frågan. När det gäller TTM så har de behov av verkstadslokaler som vi lyckats lösa i samverkan med A-torpsgymnasiet, men här råder en osäkerhet kring långsiktiglösning. Viss problematik finns även när det gäller IT-support. Basår: Vi har underåret sålt lärartjänster till LTU för att genomföra deras basårskurser. Vi har ett nära samarbete med LTU och försöker bygga en Skellefteåmodell för de elever som behöver en naturvetenskaplig komplettering till sina gymnasiebetyg. 2 ELEVERNAS UTVECKLING MOT MÅLEN 2.1 Hur arbetar ni vid skolenheten för att elever ska ha kännedom om målen för utbildningen såsom ämnesmål, kunskapskrav samt andra föreskrifter om elevens rättigheter? Vi har informerat vid lektionstillfällen vid kursstarten, delat ut information om målen i pappersform och/eller lagt ut det på samarbeta. Under kursens gång följs kopplingen mellan kursens aktiviteter och målen. 2.2 Beskriv hur ni har organiserat arbetet för att ge stöd till elever som har svårigheter i skolarbetet, exempelvis avseende hur elever med behov av särskilt stöd identifieras, hur behovet av stöd utreds. Underlag= Specialpedagogs sammanställning av vilka insatser som gjorts och uppskattade effekter Eleverna informeras om möjligheten till extra hjälp vid speciella behov som t ex funktionsnedsättningar. Vi har en stor grupp som har problematik i form av NPF eller socialproblematik. Många lärare efterlyser någon form av kuratorsfunktion. Vi försöker lösa denna problematik genom att använda oss av speciallärare, nära samarbete med Texas, Syv och hänvisa till ungdomshälsa i förkommande fall. Specialpedagog skriver: Dyslexigruppen: Omfattar ett drygt tiotal elever som har en till tre lektioner i veckan. Stavningsgruppen: Ett tiotal elever företrädesvis från SAG där eleverna arbetar med lämplig träning en lärare i svenska ansvarade därefter för undervisningen. Läs och skrivutredningar: Fem fullständiga utredningar och fem inför körkort Individuellt stöd till enskilda elever efter initiativ från lärare. Utvecklingsområden Förbättrad information till CV så att rätt elever blir informerade om vilka stödresurser som finns. Bättre rutiner vid överlämningar mellan grupper, både på och mellan SFI och VUX, särskilt gällande elever med diagnoser eller behov av stöd i någon form. Övrig stödverksamhet:

5 Sommarkurs engelska med speciellt fokus på problemområden har genomförts under sommaren med blandat resultat. Rutiner kring elever med speciella svårigheter bör förbättras. T.ex. att undervisande lärare kan få information om ev. utredning/diagnos i början av kursen för att kunna stötta på bästa sätt. 2.3 Hur ser du på elevernas möjligheter på din skolenhet att nå utbildningens kunskapskrav? Underlag = arbetslagets analys vad har man gjort i ordinarie undervisning, vad har gett bra resultat? Vad ska vi göra mer av? Vad erbjuder vi för studieformer, stöd, variation i undervisning, tidsfaktorn. Vilken roll spelar SYV? Motiverande samtal Vi har tre studieformer, dagkurs, närdistans som innebär att vi har en schemalagdlektion/vecka och distansundervisning i samverkan med Hermods. Jag upplever att vi har goda förutsättningar att stödja eleverna i sitt lärande. Lärarna Arbetar flexibelt och strukturerat. Tydlig struktur, individanpassad studietakt är framgångsfaktorer. Inför kursstart får alla elever en studieplanering där det framgår vilka delmoment som skall bearbetas varje vecka, detta ger en struktur som hjälper eleverna att ta ansvar för sina studier. Denna planering ligger i regel utlagd på Samarbeta. På samarbeta kan de även finna stödmaterial i form av länkar eller filmer. Ett antal lärare producerar även egna kort filmer som kan fungera som stöd när det gäller särskilt svåra moment i ex matematik, kemi eller fysik. Vi har även ett nära samarbetet med TEXAS för våra studerande med särskilda behov vilket har varit en framgångsfaktor för många elever. Ett problem som många elever upplever är att det uppstår schemakrockar. Eftersom eleverna kan önska kurser helt efter egna önskemål är detta oundvikligt. Lärarna försöker på olika sätt mildra konsekvenserna av denna olägenhet genom att hjälpa eleverna att prioritera vilka lektioner de skall gå på samt lägga ut lektionsmateral på Samarbeta. Under året har 5-8% av eleverna fått förlängd studiegång, d.v.s. de planerade studierna har förlängts för att eleverna skall ha möjlighet att nå målen. En kurs där detta har varit extra tydligt är Mat1. När det gäller Hermodskurserna har vi haft problem med samordning av Nationella prov. Detta innebär att vi inte levt upp till den nya förordningen ang. obligatoriska Np för dessa elever. Vi har haft en dialog med såväl Skolverket som Hermods i detta ärende. Inför kommande läsår har vi schemalagt NP en gång/månad för dessa elever. Det känns dock inte tillfredställande ur sekretess synpunkt att skicka prov mellan oss och Hermods. Vi upplever även bristande kvalitet när det gäller de laborativa kurserna hos Hermods av denna anledning kommer vi att starta Kemi2 på distans och erbjuda denna kurs inom Västerbottensvux. Alla elever skall ha en individuell studieplan och de har de rent formellt, men vi ser ett stort behov av studievägledning farmförallt när det gäller gymnasiala kurser. För att SYV resursen skall räcka till önskar jag mer studieinformation i grupp riktat mot de elever som läser på grundläggande nivå. 3 NORMER OCH VÄRDEN 3.1 Beskriv situationen på skolenheten utifrån ett värdegrundsperspektiv, exempelvis när det gäller relationen mellan elever och mellan personal och elever, förekomst av kränkningar samt elevers ansvarstagande för sin studiemiljö.

6 Underlag = genomgång av skollag, plan mot kränkande behandling. Erfarenheter från lektionsbesök förhållningssätt till elever. Arbetslagets analyser I samband med upprop första dagen och i den informationsskrift som alla elever får när de börjar på Vux understryks vikten av att vi alla tillsammans skall hjälpas åt att moteverka kränkning. (Här redovisas vad lagen säger). Här är några röster från arbetslagen. Känns som en naturlig del av vårt arbete och vår kompetens att behandla alla lika utifrån kön, ålder, etnicitet, o.s.v. Upplevs som en av vux starka sidor! Vi upplever det också som att det i allra högsta grad även gäller kollegor emellan. Sällan vi har upplevt kränkningar men det är viktigt att agera då det förekommer. Av vårens elevenkät framgår: Jag trivs Bra/mycket bra på skolan svara 93% (0% trivs inte alls) (277 svarande) Jag känner mig trygg i skolan. 94% svarade positivt på denna fråga Förekommer mobbning på skolan? 47% svarade Nej, 48% Vet ej och 5% Ja (272 svarande) Under våren har även eleverna uppmanats att skriva brev till skolledningen ang sina upplevelser av att studera på Vux. Vi har fått ett 50-tal brev och dessa har på stor tacksamhet för de möjligheter till studier som Vux erbjuder och det goda arbete lärarna gör. De klagomål som framförts har främst rört sig om önskemål kring elevuppehåll och dylikt. Med tanke på den mångkulturella arbetsplats som Vux innebär och med många individer som är traumatiserade i sin flyktingsituation eller sitt utanförskap av andra orsaker så fungerar verksamheten mycket bra. 3.2 Beskriv värdegrundsarbetet när det gäller kontinuerliga insatser, specifika insatser under pågående verksamhetsår, insatser för att motverka kränkningar samt insatser när kränkning förekommit. Vi har nedskrivna rutiner för hur vi skall agera om vi får kännedom om någon form av kränkande behandling. Vi har även ett Likabehandlingsteam som består av lärare och skolledning. Vi sammanträder regelbundet en gång termin och på förekommen anledning. Under det gångna verksamhetsåret har vi inte haft något ärende av kränkande behandling som kommit till vår kännedom. För att stärka gemenskap och förståelse för andra kulturer har vi under ett par terminer genomfört kulturdagar med syfte att se mångfald som en tillgång. 4 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur har ni arbetat för att ge elevernas inflytande över sin utbildning? Här följer några klipp ur arbetslagens redovisningar: SAG: Eleverna har möjlighet att påverka studietakt och form och i vissa fall även innehåll. Ma/No: Vi upplever att våra elever i regel har stort inflytande över sina studier t ex deras studietakt, provtillfällen, i och med att vi tillsammans med eleverna (ofta) gör individuella studieplaner Vård: För att ge eleverna inflytande över sin utbildning så ges dom möjlighet att uttrycka önskemål, dessa önskemål tar vi fasta på i den mån det är möjligt beroende på bl a organisatoriska omständigheter, tidsramar osv. SO: Tyvärr ger den begränsade kurstiden inte utrymme för särskilt mycket elevinflytande. Däremot ger samtal och kursutvärderingar inspiration till förbättringarna inför kommande terminer. Vi är också flexibla runt elevernas individuella studieplaner.

7 I min dialog med eleverna upplever jag att kurserna är ganska hårt styrda eftersom de i regel är koncentrerade till en termin och till följd av detta så ges inte stora möjligheter till att påverka upplägget. 5 BEDÖMNING OCH BETYG 5.1 Ge exempel på insatser som du genomfört för att försäkra dig om att lärarnas bedömning och betygssättning utgår från ämnesplanens mål och kunskaps-krav. Här följer några exempel från arbetslagen: Vad gäller bedömning och betygssättning så synliggör vi det genom kunskapsmatriser i alla uppgifter, skriftliga återkopplingar och kontinuerlig dialog med eleverna och inom arbetslaget. Detta är ett område som jag känner att vi utveckla ytterligare. Eleverna får information om deras utveckling genom muntlig återkoppling, skriftlig återkoppling via Samarbeta, mail och samtal i telefon och på raster. Jag har även kunnat iaktta detta när elever har kommit till mig för att de vill ifrågasätta lärarens betygsättning. Då kan lärarna hänvisa till de bedömningsmatriser som de använder och visar eleverna innan kursstart. 5.2 Hur säkerställer du att lärarna använder resultaten från de nationella proven för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning? I de kurser där Nationella prov är obligatoriska används dessa som vägledning inför betygsättning. Vi har även använt oss av de ämnesprov som Skolverket tillhandahåller i Fysik och Kemi. Jag har samlat in betygsuppgifter i samtliga kurser och uppgifter om resultat när det gäller nationella prov och finner inget anmärkningsvärt när det gäller korrelationen betyg/nationella prov i aktuella kurser. Lärarna har även haft möjlighet att kommentera eventuella avvikelser när det gäller betygsättning. 6 REKTORS ANSVAR Rektors förslag till utveckling och förbättringsåtgärder. Ange 3-5 prioriterade förbättringsområden som du tänker genomföra kommande läsår, förväntade effekter samt hur uppföljningen kommer att gå till (max ½ sida text). FÖRSLAG 1. Fortsatt satsning på formativ bedömning och kollegialt lärande. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med en av mina förstelärare. Vi har planerat in regelbundna träffar med arbetslagen inom mitt ansvarsområde. Förväntad effekt: Pedagogisk utveckling för alla lärare. 2. Verka för att kontinuerlig utbildning kan bedrivas på ett effektivt och kvalitativt bra sätt. Här gäller det att fundera på vilka grupper som är angeläget att hålla i gång under sommaren. Hitta en permanent lösning när det gäller arbetstid för lärare inom Vuxenutbildningen Förväntad effekt: Beslut kring arbetstid maj 2015

8 3. Fortsatt nära samarbete med LTU för att möjliggöra för fler Skelleftebor att komplettera sina betyg för att kunna vidareutbilda sin inom natur och teknik. Effekt: Plan för basår under hösten Utveckla distansutbildningar inom grundläggande kurser Effekt: Sökande från hela Västerbotten till några av våra distansutbildnignar 5. Verka för gemensamt kursutbud inom Västerbottensvux Effekt: Ett närmare samarbete mellan kommunerna i Västerbotten när det gäller vuxenutbildning. Skellefte den 22/ Jan-Olof Lundqvist

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Teknikprogrammet, Kaplanskolan Rektor: Anita Stenmark-Lundström Frågor att besvara

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 Vuxenutbildningen Vellinge Bryggan Norrevångsgatan 5 235 21 Vellinge 1 1. Grundfakta om vuxenutbildningen 1.1 Omfattning Vuxenutbildningen i Vellinge kommun omfattar Vellinge

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Minnesanteckningar skolanalysgruppen

Minnesanteckningar skolanalysgruppen 2014-01-20 Minnesanteckningar skolanalysgruppen Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Onsdagen den 15 januari kl 8.30-12.30 Närvarande: Nino Vidovic, Max Jörgensen, Rickard Severin Ekström,

Läs mer

ORSA KOMMUN. Orsa Lärcentrum 2007/2008

ORSA KOMMUN. Orsa Lärcentrum 2007/2008 ORSA KOMMUN Orsa Lärcentrum 2007/2008 1. Inledning och sammanfattning... 3 1.2 Presentation av skolan... 3 1.4.1 Mål och åtgärder för innevarande år... 3 2. Verksamhetens förutsättningar... 3 3. Arbetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) (12) 1 För Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2013-31 Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Inledning... 2 Huvudmannens

Läs mer

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Östfeldt, rektor för vuxenutbildningen i Värmdö kommun 2014-02-21 Innehållsförteckning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer