Välkommen till Karlshov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Karlshov"

Transkript

1 KARLSHOVSSKOLAN Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, Norrköping. Expedition:

2 Inledning Vi här på Karlshovsskolan önskar alla våra barn och föräldrar tillbaka till ett nytt och spännande läsår. Vi fortsätter att arbeta i våra tre arbetslag F-1, 2-3 och 4-6 och i år är vi 256 barn i förskoleklass till år sex. Våra fritidshemsavdelningar finns på Blå och Grön våning. Karlshovsskolan är en övningsskola så vi har studenter från Campus, vi tar även emot elever från Barn och fritidsprogrammet på Haga, de gör sin verksamhetsförlagda praktik hos oss, så ni kommer möta en del studenter på skolan under året. Vi är en kommunal enhet som aktivt samarbetar med de kommunala förskolor/skolor som finns i vårt område. Som kommunal enhet har vi tillgång till psykolog, kurator, skolhälsovård och talpedagog. Karlshovsskolan har en hemsida, och en blogg, där ni kan hämta information och läsa mer om oss. Vi kommer fortlöpande att arbeta med följande: värdegrundsarbete öka elevens ansvar och inflytande över sitt lärande och sin arbetsmiljö dokumentation av elevers lärande och IUP(individuell utvecklingsplan) Vår förhoppning är att ni ska trivas på Karlshovsskolan och att vi tillsammans ska arbeta för att ge barnen en så bra skoltid som möjligt. Ni föräldrar är hjärtligt välkomna till skolan för att delta i era barns skoldag. Du som förälder är den viktigaste personen för ditt barns utveckling. Hälsningar Eva Graffman Fredriksson Rektor

3 Elevhälsa Karlshovsskolans elevhälsoteam består av rektor, speciallärare, skolsköterska och kurator. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att diskutera åtgärder och uppföljning av elevärenden. Vid behov kallar vi föräldrar/vårdnadshavare till elevkonferens för att tillsammans med teamet komma överens om olika lösningar/åtgärder. Elevråd/klassråd Elevrådsrepresentanter väljs i klasserna. Dessa deltar sedan i elevrådsmöten. Vid mötena deltar alltid en pedagog samt rektor. Klassråd hålls i klasserna regelbundet. Elevrådsrepresentanterna rapporterar från elevrådet och tar med sig frågor från klassen till nästa elevrådsmöte. Fotografering Fotografering av elever vid skolavslutningar etc. får endast ske för privat bruk och får inte läggas ut på sociala medier. Fritidshemsverksamhet Alla barn har rätt till fritidshem. Öppettider mån-fre kl För mer information se Fritidshemmets egen folder eller vår hemsida. Försäkring Kommunen har olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta. Försäkringen gäller hela dygnet. Vid olyckshändelse ska förälder själv anmäla skadan via telefon eller via e-post till Hälsa Vi avstår från att ta med sötsaker och godis på utflykter och vid andra aktiviteter. Vi ser gärna att matsäck, vid kortare utflykter, består av frukt och/eller smörgås samt dryck. Vi firar elevernas födelsedagar med ett storkalas en gång per termin då skolan står för festligheterna. Vi bedriver mycket verksamhet utomhus vilket innebär att det är viktigt att ha kläder som är anpassade efter väderlek. Ledighet Ansökan görs på särskild blankett som finns på skolexpeditionen, skolans hemsida eller erhålles av klasslärare. Under ledigheten skriver eleven resedagbok. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att deras barn i efterhand inhämtar de kunskaper som övriga elever hunnit med i skolan under frånvaron. Skolan är restriktiv med beviljande av längre ledighet under terminerna. Ledighet beviljas ej på vårterminen i åk 3 och 6 då Nationella Prov genomförs.

4 Likabehandlingsplan Alla som arbetar i skolan och på fritidshemmet skall: aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper Läraren skall: uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling Karlshovsskolan har en upprättad Likabehandlingsplan. Ett trygghetsteam som består av personal från skolan ansvarar för att planen följs. Karlshovsskolans mål och uppdrag Vi arbetar utifrån Lgr 11 och kommer under läsåret arbeta mycket med Kap 1 och 2 Värdegrundsfrågor. Vårt uppdrag är att: Ge våra elever Ge eleverna trygghet att bli Ge eleverna en Goda kunskaper för livet Goda samhällsmedborgare God social kompetens Vi strävar efter att eleverna ska känna trygghet och få en bra omsorg bemötas utifrån sina förutsättningar visa hänsyn och respekt för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö ha ett gott självförtroende känna arbetsro känna arbetsglädje och ha lust att lära utöva inflytande Skollagen slår fast att verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar i skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö I livskunskap använder vi olika metoder för personlig utveckling och för att främja trygghet och glädje samt att förebygga kränkande behandling. Skolan skall sträva efter att varje elev: utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter respektera andra människors egenvärde

5 Läsårstider Höstterminen 2015 Torsdag fredag (avslutning i Eneby kyrka den 18/12 kl ) Vårterminen 2016 Måndag onsdag (kvällsavslutning den 8 juni kl ) Lovdagar Ht Vt Studiedagar (frita öppet med vikarier) Ht Vt Planeringsdagar fritidshemmet har STÄNGT 25 april är fritidshemmet stängt, skoldag som vanligt 13 och 14 juni är fritidshemmet stängt Modersmålsundervisning Elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet har rätt till modersmålsundervisning under hela sin skoltid. Anmälan görs på särskild anmälningsblankett som du får av Interkulturella Språkenheten (IKSE) tfn eller Blankett finns även på skolexpeditionen. Mål i läroplanen Arbetet i skolan utgår från de nationella och kommunala styrdokument som gäller för verksamheten såsom läroplan pedagogiska planeringar och övriga handlingsplaner. Skolans kvalité säkras genom kommunens kvalitetsarbete samt elev- och föräldraenkäter. Rastpolare Elever från år 6 är rastpolare och är ute på raster som extra öron/ögon för allas trivsel, de ansvarar även för rastaktiviteter och pantboden.

6 Rutiner vid frånvaro Blir en elev förhindrad att närvara i skolan/på fritidshemmet pga ett läkar-/tandläkarbesök eller dylikt ska frånvaro anmälas till klassläraren av vårdnadshavaren. Sjukanmälan för årskurs 1-6 skall göras till Talsvar på tfn Förskoleklass sjukanmäler som tidigare till expeditionen på tfn Det är viktigt att anmälan görs varje dag före kl (telefonsvarare) så att rapportering ska kunna nå ansvarig pedagog vid morgonmötet kl OBS! vid lov sker sjukanmälan direkt till fritidshemmet tfn Skolråd Karlshovsrådet är ett forum för dialog mellan skolans personal och föräldrar. Här skapas möjlighet för föräldrar att påverka skolans inre arbete. Skolrådet har ingen formell beslutsrätt. Varje vår arrangeras en skolgårdskväll av Karlshovsrådet tillsammans med skolan. Då gör vi fint på skolgården, snickrar och målar. Föräldrar bakar samt står för försäljning av fika, alla intäkter från kvällen går oavkortat till varje klass för inköp av lekmaterial. Förslag på datum för våren 2016 är den 27 april kl Funktionen för skolrådet är bl. a att kunna fungera som bollplank i olika frågor kunna framföra frågor eller synpunkter från föräldrar och barn kunna stödja eller ifrågasätta skolans och rektors beslut Vid höstens föräldramöten utses två representanter från varje klass som tillsammans med rektor och två personalrepresentanter träffas två gånger per termin Tider för skolrådet under läsåret 15/16: 23 september kl februari kl november kl april kl Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande (Lgr 11) Telefonlista Rektor Eva Graffman-Fredriksson Expedition, Kristina Meistefalk Personalrum Läspedagog Carina Orest Kurator Skolsköterska Kök Gunnel Sjöberg Utflyktstelefon Grön våning Röd våning Blå våning

7 Trafik Tänk på barnens säkerhet. GÅ gärna med ditt barn till skolan. Om du absolut måste skjutsa ditt barn, tänk då på hastigheten. Upphittat Föremål som upphittas lämnas till expeditionen. Omärkta kvarglömda kläder och skor förvaras på angiven plats på respektive våning, i slutet på varje termin kommer de kläder som inte hämtats att skänkas till välgörenhet. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtalen är en kontaktform där barn, föräldrar och klasslärare träffas för att stödja och främja barnets kunskapsmässiga och sociala utveckling. Till grund för samtalen ligger läroplanens mål, diagnoser, frågeformulär och observationer. Du har som förälder rätt till ett utvecklingssamtal per termin. Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmåga att själv bedöma resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Lgr 11) Självklart är du som förälder välkommen att kontakta oss, rektor som personal, även vid andra tillfällen om du har frågor eller synpunkter. Du är också välkommen att så ofta som möjligt delta i vår verksamhet. Ta kontakt med berörd personal. Övergångsplan I vårt område finns en tydlig övergångsplan för de kommunala enheterna. Den används av personal vid följande övergångar: förskola till förskoleklass år 6 till år 7 på Enebyskolan/Hagaskolan

8 Trivselregler Normer och värden Ur Lgr 11 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till utryck i praktisk vardaglig handling. Så här gör vi på Karlshovsskolan: Vi utsätter inte någon för kränkande behandling Vi accepterar att alla är olika och ser olika ut Vi följer tillsägelser från all personal på skolan, det är också viktigt att du som förälder/vårdnadshavare känner ditt ansvar. Om du ser något som inte är OK markera och säg ifrån och meddela gärna till någon av personalen. Vi är ärliga och står för våra handlingar Vi är rädda om skolan och vårt arbetsmaterial Kränkande behandling är när någon eller några inte tar hänsyn till principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara: Fysiska att bli slagen, sparkad eller knuffad Verbala att bli hotad eller förolämpad Psykosociala att frysa ut eller sprida falska rykten Textburna att klottra, skriva brev, lappar, mail, sms eller educhat I vår Likabehandlingsplan, som finns på vår hemsida, redogörs för hur skolan arbetar med detta.

9 Karlshovsskolans ordningsregler Vi tilltalar varandra med respekt, inga svordomar eller kränkande ord. Vi hälsar på varandra. Inomhus: vi kommer i tid till lektionerna och har med oss det material vi behöver. alla ansvarar för att det råder arbetsro. vi lyssnar aktivt på den som talar och räcker upp handen när vi vill ha ordet. elev som behöver lämna klassrummet meddelar detta till läraren. vi håller rent och snyggt omkring oss i skolans samtliga lokaler. vi visar varandra respekt genom att inte röra varandras tillhörigheter, till exempel ytterkläder, skor och väskor. Utomhus: uteleksaker som till exempel bollar och bandyklubbor används bara utomhus. vi håller rent och snyggt omkring oss på skolans område. vi följer lagen om cykelhjälm vid skolans aktiviteter skolans/klassens lekutrustning, som man tar ut för att använda på rasten, ansvarar man också för att ta in. snöbollskastning är förbjudet. Cykling till och från skolan är ett föräldraansvar, skolan rekommenderar att elever i år f-3 inte cyklar själva utan vuxet sällskap. Cyklar parkeras i cykelställen, det är inte tillåtet att cykla på skolgården, med undantag av skolans cyklar som är avsedda för förskoleklass och fritidshem. Ytterkläder och huvudbonader inomhus har vi inte ytterkläder och huvudbonader på oss ytterkläder lämnas på krokar avsedda för dessa. inga rasistiska symboler på kläderna. Mobiltelefoner, teknisk utrustning och andra värdesaker under skoldagen och på fritidshemmet är det förbjudet att använda mobiltelefoner, MP3 spelare eller andra elektroniska leksaker. Det är ett föräldraansvar om värdesaker medtas till skolan och ersätts inte av skolan om något försvinner. Godis och sötsaker vi har inte med oss sötsaker, godis, tuggummi eller läsk. På grund av allergi är det heller inte tillåtet att ta med nötter och frön.

10 Konsekvenser Om en elev inte respekterar Karlshovsskolans gemensamma normer, värden och regler gör vi så här: Tillsägelse Eleven tillrättavisas genom tillsägelse av berörd personal. Föräldrakontakt Berörd personal eller klasslärare kontaktar föräldrar och berättar vad som hänt. Möte Föräldrar och elev kallas till skolan för möte med klasslärare och eventuellt annan personal. Åtgärdsprogram kan upprättas, om det handlar om att ge eleven särskilt stöd för att nå en förbättring. En ytterligare åtgärd kan vara, att förälder finns med under skoldagen. Anmälan till myndighet Om misstanke om att elev far illa föreligger eller om brott har begåtts, har vi skyldighet att anmäla detta till Socialtjänst och /eller polis för utredning. Vid skadegörelse av skolans egendom eller material händer följande: Vid olyckhändelse står skolan för kostnaden Vid oaktsamhet/vårdslöshet får eleven stå för del av kostnaden. Beloppet avgörs av rektor i samråd med berörd personal. Om möjlighet finns får eleven hjälpa till att åtgärda det eleven skadat eller haft sönder. Det ska då ske utanför skoltid.

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång 2013-2014 1 Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer