Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen"

Transkript

1 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen

2 Innehållsförteckning 3 Alandia som försäkringsgivare Specialister på sjöfartens behov Arbetsolycksfall sker varje dag Säkerhet på arbetsplatsen & bestämmelser 4 Arbetssäkerhet och riskhantering Definitioner / Terminologi Riskbedömning på arbetsplatsen 5 Från riskhantering till säkerhetshantering Riskklasser 6 Olycksfallsriskfaktorer 1a 7 Olycksfallsriskfaktorer 1b 8 Fysikaliska riskfaktorer 2a 9 Fysikaliska riskfaktorer 2b 10 Kemiska och biologiska riskfaktorer 3a 11 Kemiska och biologiska riskfaktorer 3b 12 Ergonomiska riskfaktorer 4a 13 Ergonomiska riskfaktorer 4b 14 Psykisk ansträngning 5a 15 Psykisk ansträngning 5b

3 Samverkan för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö Välbefinnande på arbetsplatsen finns på en arbetsplats där man känner sig trygg och säker, där man respekterar gällande regler och myndig heternas bestämmelser, där man har ett välfungerande säkerhetstänkande samt ordning och reda. En arbetsplats där välbefinnande finns stöder och upprätthåller arbetstagarnas arbetsför måga och befrämjar personalens fysiska, psykiska och sociala välmående. Med välmående personal blir det en arbetsplats där man helt enkelt trivs. Alandia som försäkringsgivare Alandia Försäkrings ursprung finns i den åländska sjöfartstraditionen. Allt sedan Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag grundades av en grupp åländska redare år 1938 har vi funnits till för och levt med den finländska sjöfarten. Under åren har verksamheten utökats med dotterbolagen Alandia, Liv-Alandia och Pensions- Alandia som är specialiserade på marin-, båt-, frivilliga person- och lag stad gade pensionsförsäkringar. Alandia Försäkring är idag det enda sjö för säkringsbolaget i Finland. Koncernens moderbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (RÖF) erbjuder två typer av försäkringar: fartygskasko samt lagstadgad olycksfallsförsäkring primärt för rederiernas sjö- och landpersonal. Specialister på sjöfartens behov Våra produkter är anpassade för sjöfartens behov. Förutom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen erbjuder vi de fritidsolycksfallsförsäkringar som redaren i enlighet med sjöfartsbranschens kollektivavtal ska teckna. Förutsättningen för dessa försäkringar är att fartygen för finsk flagg. I vissa fall kan den lagstadgade olycksfallsförsäkringen tillämpas även på finländska s k utsända arbetstagare som arbetar på fartyg under utländsk flagg. För fartyg under finsk flagg som tillämpar s k blandbesättningsavtal har vi lämpliga försäkringslösningar. Arbetsolycksfall sker varje dag I Finland inträffar årligen nästan en miljon olycksfall. Av dessa är olycksfall i arbetet. Vid olycksfall i arbetet varar perioden med arbetsoförmåga i genomsnitt ca 15 dagar. Varje år avlider ca 40 personer i olycksfall i arbetet och därtill sammanlagt ca 40 personer under arbetsresor och i arbetstrafiken. Under början av 2000-talet har de flesta av olycksfallen i arbete inträffat inom industri och byggande. Olycksfallsfrekvensen är störst inom byggsektorn, ca 80 olycksfall per en miljon arbetstimmar. Inom industrin är olycksfallsfrekvensen ca 50 och inom sjöfarten är olycksfallsfrekvensen högre, ca 55 olycksfall per en miljon arbetstimmar. Säkerhet på arbetsplatsen och bestämmelser Med hjälp av arbetarskyddet försöker arbetsgivaren säkerställa arbets tagarens fysiska och psykiska hälsa genom att garantera säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Till arbetarskyddet hör också anställningsförhållandets villkor samt organisationens ledning, dynamik och produktivitet. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet ska vara tryggt och sunt samt för arbetarskyddet (Arbetarskyddslag 738/2002). Arbetarskyddet är ett samarbete och varje person som arbetar på arbetsplatsen är ansvarig för sin egen och andras säkerhet. Arbetstagaren måste känna till och ta hänsyn till farorna i det egna arbetet och i den egna arbetsmiljön och han/hon måste informera arbetsgivaren eller arbetarskyddsmyndigheten om brister. I arbetarskyddslagen fastställer man att arbetsgivaren ska utarbeta ett program för att främja säkerheten och hälsan samt bevara arbetsförmågan, vilket omfattar behoven av att utveckla arbetsförhållandena och faktorernas inverkan i anslutning till arbetsmiljön. Alla företag, oavsett storlek, ska ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet. Enligt 10 i arbetarskyddslagen (738/2002) är alla arbetsgivare skyldiga att utreda, identifiera och bedöma olägenheterna och riskerna som uppstår för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Riskbedömningen och hanteringen är en del av säkerhetsverksamheten på arbetsplatsen. Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen 3

4 Arbetssäkerhet och riskhantering Identifieringen av faror och deras riskbedömning bör ligga till grund för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna. Riskbedömningens steg är: 1) identifiering av faror, 2) identifiering av riskgrupper som eventuellt exponeras, 3) kvalitativ eller kvantitativ riskbedömning av faror, 4) förverkligande av riskhanteringsåtgärder (genom att avlägsna eller minska risken). Både de lagstadgade riktvärdena och de normativa värdena för de negativa faktorerna i arbetsmiljön fungerar som verktyg vid riskbedömning och -hantering. De lagstadgade gränsvärdena och de högst tillåtna halterna som getts för olika kemikaliska och biologiska ämnen finns i Social- och hälsovårdsministeriets HTP-förteckning. Definitioner / Terminologi Risk (Risk) är sannolikheten och allvaret av en skadlig händelse. Fara (Hazard) är en faktor eller en omständighet som kan förorsaka en allvarlig händelse. Säkerhet (Safety) avser ett tillstånd då förbjudna risker är på en acceptabel nivå. Riskbedömning (Risk assessment) är en process i vilken man utvärderar den risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som uppstår i en farlig situation på arbetsplatsen. Riskanalys (Risk Analysis) är en del av riskbedömningen. I riskanalysen bestäms vilka gränsvärden som skall gälla för objektet, riskerna identifieras och riskens omfattning utvärderas. Riskbedömning på arbetsplatsen Med riskbedömning avses också identifiering av farorna i arbetet, avgränsning av risken som faran medför och fastställande av riskens betydelse. Riskbedömningen är i bästa fall förebyggande arbetarskydd. Riskbedömningen är en systematisk process med syfte att skapa en trygg arbetsmiljö. Arbetsmiljön måste övervakas och farliga situationer utredas noggrant. RISKANALYS fastställ gränsvärden identifiera riskerna uppskatta hur bety dande risken är, dvs. estimera risken BEDÖM RISKENS BETYDELSE bestäm på vilken nivå risken är acceptabel analysera alternativen RISK- BEDÖMNING Planering av bedömningen Identifiering av farorna Fastställande av riskens omfattning Följderna Sannolikheten Uppföljning och respons RISKREDUCERING fatta beslut verkställ besluten följ upp besluten RISK- HANTERING Beslut om riskens betydelse Val av åtgärder och hur dessa skall genomförs 4 Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen

5 Från riskhantering till säkerhetshantering Riskhantering är en helhetssyn på faror och åtgärder i syfte att redu cera och eliminera skador. Innan en effektiv riskhantering är möjlig måste riskerna identifieras och utvärderas. I riskhanteringen ingår också att riskens omfattning uppskattas och att man väljer och genomför ändamålsenliga säkerhetsåtgärder. Åtgärderna kan utvärderas till exempel enligt följande kriterier: En höjd säkerhetsnivå: ju effektivare man genom en åtgärd förmår reducera större risker, desto effektivare är åtgärden. Följdernas omfattning: ju fler risker och ju fler personers säkerhet som påverkas av åtgärden, desto effektivare är åtgärden. Uppnådda mål: det är ändamålsenligt att genomföra åtgärden om man på det sättet kan avhjälpa brister som medfört att lagbestämmelser och egna eller intressent gruppernas målsättningar inte kunnat förverkligas. En smidigare verksamhet: om arbetet tack vare åtgärden löper smidigare, lönar det sig att genomföra den, även om den inte inverkar avsevärt på säkerheten i arbetet. Kostnadseffektivitet: de bästa åtgärderna är inte nödvändigtvis dyra. Ofta kan man nå betydande resultat även genom mycket små förbättringar, nästan utan kostnader. En god riskhantering grundar sig på en helhetsomfattande utvärdering som leder till en konstant höjning av säkerhets nivån. Upprätthållandet och förbättrandet av säkerhets nivån kräver ständig uppföljning och utveckling av verksamheten. Riskklasser Riskens omfattning Riskklass Åtgärder som behövs för att minska riskerna Minimal risk Riskklass 1 Acceptabel risk Riskklass 2 Måttlig risk Riskklass 3 Allvarlig risk Riskklass 4 Oacceptabel risk Riskklass 5 Risken är så liten, att ingen åtgärd behövs. Förebyggande åtgärder behövs inte nödvändigtvis. Överväg bättre lösningar som inte förorsakar tilläggskostnader. Håll situationen under uppsikt, så att risken är under kontroll. Nödvändigt att vidta åtgärder för att minska risken. Åtgärderna ska genomföras inom en fastställd tidsperiod. Åtgärder för att minska risken påbörjas genast. Arbete skall inte påbörjas innan risken har reducerats. Riskfylld verksamhet / arbete kan fortsätta, men alla bör vara medvetna om riskerna och verksamheten bör upphöra så fort som möjligt. Risken bör oundvikligen avlägsnas. Riskfylld verksamhet / arbetet bör inte påbörjas. Riskfylld verksamhet / arbetet bör avbrytas, tills risken har avlägsnats eller minskat. Utredning av faror och bedömning av riskerna De olägenheter och faromoment som hänför sig till arbetsplatsens arbete, utrymmen, arbetsmiljö och arbetsförhållanden måste utredas och identifieras systematiskt och om problemen inte kan elimineras måste man bedöma deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Då man utreder farorna gäller det bland annat att fästa särskild uppmärksamhet vid bl a risken för olyckor och hälsa ergonomi och fysisk, psykisk och social belastning arbetsplatsens och arbetsmiljöns struktur och konstruktioner kemikaliska, fysikaliska och biologiska faktorer att maskiner, arbetsredskap och annan apparatur är säker förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet och förstahjälp de utrymmen som arbetstagarna använder olyckor som inträffat, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar samt farliga situationer arbetstagarens ålder, kön, yrkeskompetens och övriga personliga förutsättningar belastningsfaktorerna i arbetet Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen 5

6 Olycksfallsriskfaktorer 1 a. Företag: Datum: Identifiering av risker Bedömningsobjekt: Gjord av: Faktorer som bör granskas: Arbetsmiljön Risk förekommer Ingen risk Berör inte detta arbete Anmärkningar 1. Halkning 2. Snubbling 3. Fall (arbetstagare) 4. Klämning mellan två föremål 5. Instängning 6. Elstöt och risker i samband med den 7. Transport av gods och annan trafik 8. Kvävning 9. Drunkning Föremål och ämnen 10. Fall (föremål som faller ner eller på) 11. Stjälpande föremål 12. Flygande föremål och stänk 13. Stöt orsakad av rörligt föremål 14. Fastnat i rörligt föremål 15. Risk för skärsår av vasst föremål 16. Risk för sticksår av vasst föremål Personernas verksamhet 17. Skyddsutrustning och -anordningar saknas 18. Risktagning och försummelse av skyddsutrustning 19. Avvikande situationer och störningar 20. Rusmedelsmissbruk Andra möjliga riskmoment 21. Brister i alarm + räddningsutrustning 22. Brister i förstahjälpsarrangemang SAMMANLAGT Utvärdera risken Följ med situationen

7 Olycksfallsriskfaktorer 1 b. Åtgärdsblankett Beskrivning av riskmomentet Riskklass Åtgärder Ansvarsperson Tidtabell OK Förekomst Följder Lindriga Skadliga Allvarliga Osannolik Minimal risk (riskklass 1) Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Möjlig Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Allvarlig risk (riskklass 4) Sannolik Måttlig risk (riskklass 3) Betydande risk (riskklass 4) Oacceptabel risk (riskklass 5)

8 Fysikaliska riskfaktorer 2 a. Företag: Datum: Identifiering av risker Bedömningsobjekt: Gjord av: Faktorer som bör granskas: Buller Risk förekommer Ingen risk Berör inte detta arbete Anmärkningar 1. Ihållande bakgrundsljud 2. Slagljud Temperatur och ventilation 3. Arbetsplatsen temperatur (för varmt/kallt) 4. Allmän ventilation och punktutsug 5. Drag 6. Kalla eller varma ytor eller redskap 7. Arbete utomhus eller i kylrum 8. Luftfuktighet för låg/hög Belysning 9. Allmän belysning 10. Punktbelysning vid arbetsstället 11. Transportvägarnas säkerhetsbelysning 12. Utebelysning Vibrationer 13. Vibrationer riktade mot händerna 14. Vibrationer riktade mot hela kroppen Strålning 15. Joniserande strålning 16. Ultraviolett strålning (UV) 17. Laserstrålning 18. Infraröd strålning 19. Microvågor 20. Elektromagnetiska fält Andra möjliga riskmoment SAMMANLAGT Utvärdera risken Följ med situationen

9 Fysikaliska risker 2 b. Åtgärdsblankett Beskrivning av riskmomentet Riskklass Åtgärder Ansvarsperson Tidtabell OK Förekomst Följder Lindriga Skadliga Allvarliga Osannolik Minimal risk (riskklass 1) Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Möjlig Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Allvarlig risk (riskklass 4) Sannolik Måttlig risk (riskklass 3) Betydande risk (riskklass 4) Oacceptabel risk (riskklass 5)

10 Kemiska och biologiska riskfaktorer 3 a. Företag: Datum: Bedömningsobjekt: Gjord av: Identifiering av risker Faktorer som bör granskas: Exponeringar Risk förekommer Ingen risk Berör inte detta arbete Anmärkningar 1. Hälsofarliga kemikalier 2. Cancerframkallande kemikalier 1 3. Allergiframkallande kemikalier 2 4. Brand- och explosionsfarliga ämnen 5. Damm och fibrer 6. Gaser 7. Ånga, dimma och rök Användning av kemikalier 8. Kemikaliernas förpackningsmärkningar 9. Skyddsinformationsblad 10. Kemikaliernas användningssätt 11. Lagring av kemikalier 12. Urbruktagning av kemikalier 13. Skyddsutrustningens skick och användning 14. Första hjälputrustningens skick och användning Brand- och explosionsfara 15. Elanordningars skick och användning 16. Tillstånd för och utförande av heta arbeten 17. Släckningsredskap samt skyltning 18. Utgångar och märkning av dem Biologiska riskfaktorer 1. Smittorisk 2. Svampar, t.ex. mögel Andra möjliga riskmoment SAMMANLAGT Utvärdera risken Följ med situationen 1 Varningsfraser R45 och R49; 2 Varningsfraser R42 och R 43 (på kemikalieförpackningar och skyddsinformationsblad)

11 Kemiska och biologiska riskfaktorer 3 b. Åtgärdsblankett Beskrivning av riskmomentet Riskklass Åtgärder Ansvarsperson Tidtabell OK Förekomst Följder Lindriga Skadliga Allvarliga Osannolik Minimal risk (riskklass 1) Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Möjlig Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Allvarlig risk (riskklass 4) Sannolik Måttlig risk (riskklass 3) Betydande risk (riskklass 4) Oacceptabel risk (riskklass 5)

12 Ergonomiska riskfaktorer 4 a. Företag: Datum: Identifiering av risker Bedömningsobjekt: Gjord av: Faktorer som bör granskas: Arbetsstället Risk förekommer Ingen risk Berör inte detta arbete Anmärkningar 1. Brister i allmän ordning och reda 2. Gångar och golv 3. Trappor, stegar och ramper 4. Arbetsnivåns höjd 5. Stolar 6. Bildskärmar och instrumentpaneler Arbetsställning 7. Ryggställning (böjd/vriden) 8. Arm- och axelställning 9. Handleds- och fingerställning 10. Huvud- och nackställning 11. Benens och fötternas ställning Belastning av kroppen 12. Oavbrutet stående eller sittande 13. Arbetets pausfördelning, intervaller 14. Upprepande arbetsrörelser 15. Tunga lyft Arbetsredskap och -metoder 16. Arbetsredskap, maskiner och anordningar 17. Hantering av föremål 18. Arbetsställets stöd- och hjälpredskap Möjlikhet till förändring 19. Tillräckligt arbetsutrymme 20. Möjlikhet att byta arbetsställning Andra möjliga riskmoment SAMMANLAGT Utvärdera risken Följ med situationen

13 Ergonomiska risker 4 b. Åtgärdsblankett Beskrivning av riskmomentet Riskklass Åtgärder Ansvarsperson Tidtabell OK Förekomst Följder Lindriga Skadliga Allvarliga Osannolik Minimal risk (riskklass 1) Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Möjlig Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Allvarlig risk (riskklass 4) Sannolik Måttlig risk (riskklass 3) Betydande risk (riskklass 4) Oacceptabel risk (riskklass 5)

14 Psykisk ansträngning 5 a. Företag: Datum: Identifiering av risker Bedömningsobjekt: Gjord av: Faktorer som bör granskas: Arbetets innehåll Risk förekommer Ingen risk Berör inte detta arbete Anmärkningar 1. Upprepande eller ensidigt arbete 2. Ensamarbete eller nattarbete 3. Fortgående uppmärksamhet 4. Tvångsstyrt arbete 5. Stressande människorelationer 6. Brådska 7. För stora krav eller målsättningar 8. Avsaknad av avancemangsmöjligheter Organisering och verksamhetssätt 9. Arbetsinstruktion och handledning 10. Arbetsfördelning, arbetsbeskrivning, ansvar 11. Arbetstider, övertid och skiftesarbete 12. Arbetsförhållandets kontinuitet 13. Ledningssätt och organisation 14. Arbetstrivsel 15. Tillgång till information 16. Hot om våld på arbetsplatsen 17. Förekomst av våld på arbetsplatsen 18. Störande eller osakligt bemötande 19. Avsaknad av social stöd 20. Avsaknad av möjlighet att påverka Andra möjliga riskmoment SAMMANLAGT Utvärdera risken Följ med situationen

15 Psykisk ansträngning 5 b. Åtgärdsblankett Beskrivning av riskmomentet Riskklass Åtgärder Ansvarsperson Tidtabell OK Förekomst Följder Lindriga Skadliga Allvarliga Osannolik Minimal risk (riskklass 1) Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Möjlig Acceptabel risk (riskklass 2) Måttlig risk (riskklass 3) Allvarlig risk (riskklass 4) Sannolik Måttlig risk (riskklass 3) Betydande risk (riskklass 4) Oacceptabel risk (riskklass 5)

16 APRIL KOMMUNIKATION 2013 Denna checklista har utarbetats av Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag i samarbete med övervakande arbetarskyddsmyndigheter. Kontakta oss, vi står till din tjänst! Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Besöksadress: Ålandsvägen 31, Mariehamn, postadress: Pb 121, Mariehamn FO-nummer , Hemort Mariehamn tel (018) , telefax (018) ,

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Arbetarskyddsanvisningar och guider 1 Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors 2007 Innehållsförteckning Arbete vid bildskärm belastar... 3 Utredning och bedömning av riskerna i arbetet...

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Osakligt bemötande. Anvisningar för att förhindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Arbetarskyddsförvaltningen

Osakligt bemötande. Anvisningar för att förhindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Arbetarskyddsförvaltningen Arbetarskyddsguider och anvisningar 42 Arbetarskyddsförvaltningen Osakligt bemötande Anvisningar för att förhindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen Arbetarskyddsguider

Läs mer

Alkohol- och drogpolicymanual

Alkohol- och drogpolicymanual Alkohol- och drogpolicymanual modell för upprättande av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen Redaktör: Anne Kujasalo Arbetsgrupp: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hälsa och säkerhet i arbetet Arbetsrelaterad stress Livets krydda eller ett spel med livet som insats? Hälsa och säkerhet i arbetet Sysselsättning socialpolitik Sammanfattning Europeiska kommissionen Arbetsrelaterad stress Livets

Läs mer

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Översättning: Stefan Stenberg Fotografierna: Harri Halme och Arto Sinikannas Layout:

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin 2 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer