Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige):"

Transkript

1

2 2

3 Table of Contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 6 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program Landsbygdsutveckling, naturresurser och ägandeformer Urbana processer Konflikt, säkerhet och demokratiska processer Globalisering, handel och regional integration Institutets konferensverksamhet Samarbeten med organisationer och institut KOMMUNIKATION BIBLIOTEK EXTERNFINANSIERING KOMPETENSUTVECKLING OCH EFFEKTIVISERINGAR FÖRDELNING AV INTÄKTER PER VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRDELNING AV KOSTNADER PER VERKSAMHETSOMRÅDE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

4 INLEDNING Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige): 1. Främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen, stimulera till forskning om Afrika i Norden samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. 2. Sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika och afrikanska förhållanden. Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras tillgänglig för beslutsfattare i Norden. 3. Bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Nordiska Afrikainstitutet ska tillhandahålla ett bibliotek med låne-, referens-, och informationsservice. Styrning och återrapporteringskrav för i övrigt för Nordiska Afrikainstitutet framgår av regeringens regleringsbrev för 2012: Hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper inklusive omfattning, kostnader och intäkter av dessa (kommunikation); Hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska frågor och forskning om Afrika (forskning); I vilken omfattning biblioteks och informationstjänster som erbjuds via Internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden (bibliotek); Eventuella efterfrågestyrda uppdrag finansierade från bl a de nordiska biståndsmyndigheterna (externfinansiering). Institutet är en enrådsmyndighet som leds av en direktör. Ett program- och forskningsråd, med representanter för samtliga nordiska länder är knutet till institutet. Program- och forskningsrådet yttrar sig bland annat om forskningsinriktningen vid institutet. NAIs finansiering regleras av regleringsbrevet, samt av tidssatta samarbetsavtal med Danmark, Finland och Norge. Det finns även ett löpande samarbetsavtal med Island. Det finska bidraget, Euro per år, har fastställts i ett avtal för perioden Under samma period uppgår det norska bidraget till 3 miljoner norska kronor per år. Det danska bidraget på danska kronor utbetalades för sista gången under Den danska regeringen meddelade under 2011 att bidraget därefter upphör. NAI har i tillägg till detta haft ett programstöd från Sida för perioden Detta programstöd förlängdes under 2012, samtidigt som ett nytt 4

5 programavtal tecknades för åren Under 2012 har fyra av institutets forskningsansökningar beviljats stöd 1 (Sida, Vetenskapsrådet), vilket är en god indikator på forskningens kvalitet vid NAI. Två externt finansierade forskningsuppdrag (FAO, WIPO) har genomförts under året. Dessutom lämnar Uppsala universitetsbibliotek ett årligt bidrag till biblioteksverksamheten. I det följande redovisas mål och resultat under tre rubriker vilka tillika utgör huvudsakliga verksamhetsområden; forskning, kommunikation och bibliotek. Avslutningsvis redovisas externfinansiering och kompetensutvecklingsplan.de specifika återrapporteringskrav som finns i regleringsbrevet för 2012 har integrerats i denna rapportering. NAI firade under 2012 sitt 50-årsjubiléeum. Aktiviteter med anledning av detta har präglat instituets verksamhet under året. Dessa aktiviteter redovisas under relevanta avsnitt i texten. 1 Tre av dessa ansökningar beviljades slutligt i januari 2013, en fördröjning orsakad av att Sida:s U-forskprogram flyttats över till VR. 5

6 FORSKNING Instruktion Främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att 1. bedriva egen högkvalitativ forskning, 2. verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen, 3. stimulera till forskning om Afrika i Norden, samt 4. främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. Återrapporteringskrav och uppdrag Institutet ska redovisa: hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska frågor och forskning om Afrika, eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl a de nordiska biståndsmyndigheterna, myndigheten ska fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser i enlighet med myndighetens finasieringsplan daterad Forskningen som bedrivs vid NAI är empiriskt inriktad. Även teoretiskt arbete utgår alltså från, och bygger på, information och data insamlad genom fältarbete och/eller statistik. Forskningen vid NAI ska även vara samhällsrelevant i förhållande till policyutveckling och olika typer av samhällsaktörer. Arbetsuppgifterna för forskare vid NAI är många och varierade. Prestationer inom forskningsverksamheten består av fältarbete, bearbetning och analys av inhämtad data samt publicering och kommunikation av resultat. Dessutom ansöker forskare vid NAI även om forskningsmedel, samarbetar i forskarnätverk, deltar i konferenser och annat arbete för kvalitetskontroll, bearbetning och diskussion av forskningsresultat, teori- och metodutveckling. NAI-forskare upprätthåller också kontakter med policyskapare och praktiker inom relevanta områden, samt deltar i media och i kommunikationsarbete. NAI bedriver inte någon egen undervisning, men ändå medverkar NAIs forskare regelbundet som föreläsare på annat håll. Det interna arbetet vid NAI omfattar arbete med att läsa och bedöma ansökningar om studie-, gästforskar-, och resestipendier, samt handledning och regelbundna möten med de studiestipendiater, doktorander och gästforskare som vistas vid NAI. Forskningsinriktningen vid NAI ligger väl i linje med relevanta svenska policymål. Sveriges politik för global utveckling (PGU) tillhandahåller en övergripande ram; den svenska Afrikapolitiken har relevans på grund av den regionala inriktningen på institutets verksamhet; Målet för utvecklingssamarbetet är relevant eftersom institutets verksamhet i stor utsträckning finansieras från detta anslag. Från 2011 styr dessutom policyn för forskning inom utvecklingssamarbetet verksamheten vid NAI. Dessa policydokument utgör en hierarki, där 6

7 rapporteringen i första hand sker mot PGU-målet, eftersom de andra policydokumenten får anses länkade till PGU:n. Sveriges politik för global utveckling (PGU) med dess mål om en rättvis och hållbar utveckling och med dess två grundläggande perspektiv den fattiga människans perspektiv och rättighetsperspektivet har sedan mars 2008 fokuserats på sex globala utmaningar (förtryck, ekonomiskt utanförskap, migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan, konflikter och sviktande situationer, smittsamma sjukdomar och andra hälsohot). Samtliga forskningsprojekt och publikationer vid NAI berör någon av dessa utmaningar. Forskningen vid Nordiska Afrikainstitutet är organiserad inom fyra kluster: Konflikt, förflyttning och förändring; Landsbygd, naturresurser och ägandeformer; Urbana processer; Globalisering, handel och regional integration. De fyra klustren rymmer inom sig forskning som spänner över breda fält, och som ofta bedrivs tvärvetenskapligt. Studiet av konkreta situationer innebär att angreppssätten måste vara komplexa. De fyra forskningsklustren har under året haft ett fortsatt fokus på fattigdomsfrågor, inklusive ojämlikhet och socialt utanförskap. Med stöd av Sida har en tidigare satsning genomförts kring denna tematik, där målet är ökat fattigdomsfokus och ökad policyrelevans i forskningen. Under 2012 har ett nytt treårigt program inletts med finansiering från Sida. Detta program är inriktat på att öka forskningssamarbete och nätverkande mellan Nordiska och Afrikanska forskare kring frågor av regional relevans. Utbytet och nätverkandet syftar till att generera gemensamma forskningsprojekt, ökat samarbete och gemensam publicering, vilket sammantaget antas öka kvaliteten på forskningen på ömse sidor. Forskningen vid NAI ligger även väl i linje med målen för den svenska Afrikapolitiken. Det beror på att Afrikapolitikens mål i långa stycken motsvarar PGU:s globala utmaningar. Särskilt relevanta för NAI är målen tillväxt för fattigdomsreducering och hållbar utveckling, fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, samt handel och ekonomiskt samarbete. Hur forskningen vid NAI förhåller sig till målet för utvecklingssamarbetet att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor kräver ett något längre resonemang. Forskning är i sig inte fattigdomsreducerande. Däremot kan forskningens resultat, liksom att det bedrivs forskning i fattiga länder, vara högst relevanta för fattigdomsminskning i dessa länder. För sin utveckling har fattiga länder behov av egen forskning för att genera ny kunskap på egen hand, men också för att ta till sig internationella forskningsresultat. Forskningen vid NAI sker, som nämnts, i nära samarbete med afrikanska forskare. Därmed bidrar NAI dels till att ta fram relevanta forskningsresultat, dels genom det internationella forskarsamarbetet till att stärka forskningskapaciteten i afrikanska länder samt till att stärka Afrikaforskningen i de nordiska länderna. För att Afrikaforskning ska kunna bidra till fattigdomsminskning på dessa indirekta sätt förutsätter att den är relevant och av god kvalitet, samt att resultaten kommer till konkret 7

8 användning. En indikation på relevansen i den forskning som bedrivs vid NAI gavs ovan, där kopplingen till målen för PGU:n diskuterades. Kvalitetsfrågan i forskningen hanteras genom att forskningsresultaten publiceras i fora där de genomgår peer-review-granskning. Sådan publicering innebär att någon annan än NAIs egna forskare ser värdet av det som görs och framhåller resultaten. Förutom detta säkras kvalitet i forskningen genom att NAI arrangerar forskningsseminarier, och att NAIs forskare regelbundet deltar i seminarier arrangerade av andra. Vid sådana seminarier granskas arbeten i olika faser. En intern prövningsprocess sker också mellan kollegor vid NAI. Forskningen har med andra ord en rad inbyggda kontrollstationer. Att flera NAI-forskare under 2012 i konkurrens tilldelats forskningsmedel av offentliga forskningsfinansiärer är ytterligare en indikation på forskningens kvalitet. Spridningen och användningen av forsknings-resultat i policykretsar är en fortsatt utmaning för NAI. Det nya Sidafinansierade programmet lägger tonvikt också vid utvecklandet av nya former för samverkan med policyaktörer. I ansträngningarna att utveckla policyrelevans, spridning och användning av forskningsresultat samverkar forskare och kommunikatörer vid NAI. Flera policyinriktade publikationer har tagits fram, och NAI-forskare har på olika sätt deltagit i samtal och diskussioner med policymakers under året. Tendensen har tidigare varit att NAI haft större genomslag internationellt än i de Nordiska länderna, men detta har under senaste året balanserats upp något. Återrapporteringskrav - institutet ska redovisa hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska frågor och forskning om Afrika Kontakter med svenska och övriga nordiska utrikesdepartement har skett löpande, i anslutning till program- och forskningsrådets möten, samt dessemellan i frågor som rör styrning och inriktning på NAIs arbete, men också kring innehållsliga policyfrågor. Utvalda företrädare för framför allt svenska UD bjuds regelmässigt in till workshops och seminarier. NAI har även bidragit med riktad rådgivning och policydialog kring aktuella frågor som rör Afrika vid ett antal separata tillfällen, vilka i huvudsak listas nedan: Tabell 1. Policydialog 2012 NAI dialogtillfällen med utrikesdepartement februari - Seminarium arrangerat av Svenska ambassaden i Ouagadougou kring frågor om teknisk förändring och produktivitetsutveckling i småskaligt jordbruk i Burkina Faso. I seminariet deltog ett tjugotal representanter för andra biståndsgivare, burkinska ministerier, enskilda organisationer samt burkinska akademiker. - Dialog med svenska ambassaden i Monrovia, Liberia. - Information till svenska UD om situationen i Liberia inför minister Carlssons besök. - Dialog med Sveriges ambassad i Nairobi, Kenya. 8

9 - Workshop NAI - Svenska UD(UP) kring svenskt demokratibistånd och policies. mars - NAIs direktör deltog i regionalt Afrikamöte i Dar es Salaam med kretsen av svenska ambassadörer i Afrikanska länder. Hon talade i det sammanhanget om betydelsen av forskning och forskningssamarbete mellan Norden och Afrika. - Möten med personal vid svenska ambassaden i Monrovia, Liberia. maj - Kontakter med Svenska UD (AF) om DRC. Möten med ambassadpersonal och USAID personal i Kinshasa. augusti - Presentation av pågående forskningsprojekt och diskussioner på svenska ambassaden i Kinshasa, DRC. - Möte med Sveriges ambassadör till Kampala, Uganda. september - Överläggningar med representanter från svenska UD, inklusive ambassadören till Monrovia, andra svenska myndigheter med fler intressenter kring situationen i Liberia. Ett drygt tjugotal deltagare. Beslutades utforma en informell arbetsgrupp för fortsatt bevakning av, och överläggningar kring, utvecklingen i Liberia. - Deltagande i Sida-seminarium kring högre utbildning, där NAIs expert bidrog med en sammanfattande analys av diskussionerna. - Löpande kontakter med Svenska Institutet i Alexandria, ambassader i regionen samt tjänstemän vid UD Stockholm under hela hösten kring Nordafrika-forskning och aktuella frågor. oktober - Deltagande från samtliga nordiska utrikesministerier i NAIs 50-årsfirande och invigning av lokaler; seminarier och middag. - Information till svenska UD (AF) om situationen i Ghana och Nigeria, enligt modell som liknar Liberia-arbetet. - Möte med Sveriges ambassadör till Kinshasa, DRC - Deltagande i arbetsgrupp spungen ur OECD:s arbete med Science, Technology, Innovation and Global Challenges (STIG), ett arbete där utbildningsdepartementen i Norge och Tyskland aktivt deltagit. Arbetet drivs nu vidare i samarbete med Innovation Norway och en mer fristående grupp akademiker. november - Seminarium på uppdrag och medverkan av finansminister Anders Borg på temat How to make African economic growth sustainable and inclusive?. Deltagande även av Världsbankens chefekonom för Afrika, Shanta Devarajan, professor Thandika Mkandawire, London School of Economics och Miguel Nino-Zarazua, UNU- Wider, samt ett urval av NAIs egna forskare. - Deltagande i Nordiskt möte om utvecklingssamarbete och högre utbildning, Finland, Sverige och Norden, Hanaholmen, Finland. december - Möte med svenska UD (AF), dialog om situationen i DRC. - Deltagande från svenska UD (MENA) i intern NAI workshop om Egypten och Nordafrika. Under året har seminarier även genomförts i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors med anledning av NAIs 50-årsjubiléum. Samtliga dessa genomförda i direkt samarbete med respektive lands utrikesdepartement. Under de Nordiska Afrikadagarna i Rejkyavik, oktober, deltog även representanter för Islands utrikesdepartement. 9

10 Tabell 2. Forskningsresultat per tema i form av antal publikationer i egna och internationella tidskrifter/ rapportserier/förlag Kluster/ Tema Interna Current African Issues Discussion Paper Policy Dialogue Policy Notes Böcker int. 1 Externa Böcker ext. Artiklar Övrigt 3 Landsbygd Urban Konflikt Globalisering Ytterligare fyra titlar var planerade för samutgivning 2012: två titlar i NAI-Zed serien Africa Now (försenade pga ändrade slutdatum för inlämning av slutmanus) - M Eriksson Baaz & M Stern, Sexual Violence as a Weapon of War? - C Fantu & R Modi, Agricultural Development and Food Security in Africa två titlar som försenats i produktionen hos förlagen - Fountain Publishers: A Sjögren, Between Militarism and Technocratic Governance - Pluto Press: R Bereketeab, The Horn of Africa 2 samt ett redigerat tidskriftsnummer 3 Övriga böcker, bokrecensioner, övriga skrifter, artiklar i dagspress, blogginlägg. 10

11 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program Landsbygdsutveckling, naturresurser och ägandeformer Antal årsarbetskrafter: 5,5 Kjell Havnevik (80%), klusterledare, Tea Virtanen (100%), Terje Østigård (100%), Eva Tobisson (100% till 1maj), Linda Engström (5-9 mars 25 %, mars 50 %, 17 mars-8 april 75%, 9 april-30 april 50%, 1 maj - 31 aug 75%, september till 31 december 100 % med 80% finansering externt och 20% från NAI), Rajabu Hamisi (100% forskningsassistent), Farida Mahgoub (praktikant från 15 september), och Michael Ståhl (associate researcher, egen finansiering). Dessutom har Jumanne Mushi Abdallah, Sokoine University of Agriculture, Tanzania varit knuten till klustret som gästforskare/projektmedarbetare i perioden april-juni. En praktikant har haft sin hemvist i det rurala klustret under perioder av året. Tabell 3. Ekonomiskt utfall (tkr) Kostnader NAI Sida program Annan extern finansiering inkl Sida forskningsstöd Löner * FORMAS 461 Program FORMAS 551 Totalt *Sekondering Mål 2012 Det övergripande målet för klustret 2012 var att fördjupa förståelsen av komplexiteten i och sammanhangen mellan livsvillkor, produktion, resursförvaltning och miljömässig hållbarhet på den afrikanska landsbygden i en historisk, ekonomisk och kulturell kontext. Viktiga delmål för att uppnå detta var att: 1. producera högkvalitativ och relevant forskning inom de olika forskningsprojekten i klustret, 2. stärka den interna samverkan i forskningen inom klustret och med andra forskningskluster inom NAI och med forskare utanför NAI för att fördjupa förståelsen av den rurala komplexiteten i Afrika. Viktiga element i detta sammanhang är organisering av forskningsmöten, workshops och seminarier, 3. stärka den externa samverkan speciellt med partners i Afrika både genom deras besök/arbete vid NAI och klusterforskares samverkan kring långsiktiga fältarbeten i Afrika, 4. öka andelen externfinansiering av forskningen inom klustret för att expandera forskningen kring rurala och agrara frågor och attrahera både unga och erfarna forskare till klustret, 5. fortsätta med långsiktiga forskningsfältarbeten i Afrika för att uppnå djup i analysen inom de olika forskningsprojekten. 11

12 Resultat 2012 Rurala klustrets aktivitetsnivå har under 2012 varit hög och inriktad på de uppställda målen. NAI-forskarna har medverkat i publiceringen av två Current African Issues. Klustermedlemmar har individuellt eller som medförfattare totalt bidragit med 12 kapitel till böcker och internationella tidskrifter. Forskarna har också bidragit med forskningsrelaterade artiklar till NAIs årsrapport 2011 och till NAIs webbaserade NAI Forum. Spridning av forskningsresultat har också skett genom publicering av populärvetenskapliga artiklar, främst i tidningar. Resultaten från klustrets långsiktiga forskning har därmed fått stor spridning. Antalet böcker och artiklar publicerade under 2012 var något lägre än under Flera och mer omfattande verk befinner sig dock i slutskedet och förväntas bli publicerade under Klustret har också aktivt deltagit i ett antal konferenser, workshops och seminarier där forskningsresultat presenterats. Tillsammans har klustrets forskare gjort 38 presentationer i olika forum under Dessutom anordnade klustret, på egen hand eller tillsammans med andra, 6 nationella och internationella workshops. Detta har bidragit till att utvidga det gemensamma rummet där nordiska, afrikanska och internationella forskare och nätverk kan diskutera och samverka kring klustrets forskningsteman. En nyhet är samverkan med forskare/universitet i Brasilien som delar forskningsintressen med NAI. Forskningssamverkan har fördjupats med afrikanska forskningsinstitutioner, universitet och nätverk genom gemensamma fältarbeten, konferenser/workshops inklusive publikationer från dessa konferenser, samt initiering av gemensamma forskningsprojekt. Fokus i Afrikaforskningen har varit på Väst- och Östafrika samt på Afrikas horn, speciellt Etiopien. Forskningssamverkan och nätverkande i Sverige och i Norden har utökats speciellt i Sverige, Norge och Finland. Forskarna inom klustret har aktivt samverkat med och gett stöd till flera av NAIs studiestipendiater, gästforskare och till en rad andra forskare och studenter som sökt sig till NAI. Klustret har tagit sig an studentpraktikanter som fått forskningsvägledning eller deltagit i klustrets forskning och aktiviteter. Samlat kan sägas att det rurala klustret har utvecklats till en katalysator och inspirationskälla för forskning inom centrala områden kopplat till landsbygdsoch naturresursfrågor i Afrika. Forskarna inom klustret har varit aktiva när det gäller relevanta policyområden för klustret och har tagit initiativ för att främja en dialog mellan forskning och policy. Detta har gjort genom att anordna seminarier med inbjudna från UD och Sida, men också att anordna möten och diskussioner med afrikanska politiker, t.ex. när Tanzanias minister för Land and Resettlement, Dr. Anna Tibaijuka, gästade NAI. Klustermedlemmar har också presenterat sin forskning vid NAIs 50-årsjubileum i Uppsala, Köpenhamn och för representanter från UD och Norad i Oslo. Klustrets forskare har samordnat och bidragit till olika forsknings- och temanätverk. Klusterforskare har vid många tillfällen varit medlemmar av olika vetenskapliga bedömningskommittéer vid universitet i Norden och Europa på master och PhD-nivå. Klustrets forskare har också medverkat i bedömningar av forskningsansökningar till ett långsiktigt tvärvetenskapligt postdoktor-program för afrikanska forskare (finansierat av Volkswagen Stiftung, Hannover) som syftar till att stärka kunskapsutveckling om Afrikas utveckling. Fältarbeten har under året varit centralt i klustrets verksamhet, syftet är att i samverkan med afrikanska forskare fördjupa förståelsen av rurala och agrara frågor både i ett historiskt och i ett 12

13 nutidsperspektiv. Under året har forskare från klustret genomfört fältarbeten i Tanzania, i Kamerun och Uganda. Resursmobilisering och ett nytt långsiktigt forskningsprojekt kring vatten, Nilen och storskaliga agro-investeringar i Egypten, Etiopien, Sudan och Uganda har utvecklats under 2012 i samverkan med Stockholm International Water Institute och SLU. Forskningsansökan blev positivt bemött av Sida/Vetenskapsrådet och projektet som är baserat vid NAI kommer att påbörjas under Projektet sker även i samverkan med globaliseringsklustret vid NAI. 13

14 Urbana processer Antal årsarbetskrafter: 3,47 Onyanta Adama Ajonye 100%, Andrew Byerley, 75% (tf klusterledare januari september), Jenny Cadstedt 50% (januari mars), Marianne Millstein 100% (oktober december), Annika Teppo 100% (klusterledare oktober december) Ulrika Trovalla 100%. Tabell 4. Ekonomiskt utfall (tkr) Kostnader NAI Sida program Annan extern finansiering inkl Sida forskningsstöd Löner Urban imaginaries 776 Street corner youth 658 Program Street corner youth 6 Totalt Mål Stärka klustrets personalresurser Resursmobilisering hade högt prioritet i klustret under året mot bakgrund av ett relativt litet antal forskare. 2. Producera forskning av hög kvalitet. Målet har förutsatt empiriskt fältarbete i afrikanska städer. Forskarna i klustret har arbetat inom sina respektive områden för en bred spridning av resultaten genom publiceringar och seminariepresentationer även till en publik utanför den akademiska världen. 3. Stimulera forskning om afrikanska urbana frågor även utanför klustret. Målet var att bidra till ökad förståelse av de viktigaste aspekterna av stadsomvandling i Afrika och vilken roll städer och urbana processer spelar i afrikanska samhällen. 4. Konsolidera urbanklustrets internationella nätverk och öka dess internationella synlighet. Målet var att konsolidera urbanklustrets synlighet inom det internationella forskningsområdet afrikansk urbanforskning. Ett relaterat mål var att stärka klustrets internationella nätverk. Resultat innebar många personalförändringar men klustret var ändå relativt litet med i genomsnitt endast 2,75 forskare. Detta är anledningen till att verksamheten under året till stor del fokuserade på resursmobilisering. 1) Resursmobilisering 2012 var ett händelserikt år när det gäller rekrytering av personal: klusterledaren avslutade sin tid på NAI och nya forskare rekryterades. Dessa rekryteringar blev klara under våren och 1 oktober 2012 tillträdde en ny klusterledare och en ny forskare. Därefter bestod klustret av 4,75 14

15 forskare. Klustrets forskare har sökt extern finansiering och lämnat in sju forskningsansökningar under En forskare anställdes av klustret fr.o.m. januari för att arbeta heltid med forskningsansökningar och påbörja egen forskning. Klustret ägnade ca 150 arbetsdagar åt att skriva ansökningar. En av dessa ansökningar accepterades och gav 3,8 miljoner SEK i extern finansiering från Vetenskapsrådet för tre år. Projektet Infrastruktur som divination: Vardag i den postkoloniala staden kommer att påbörjas av Ulrika Trovalla den 1 januari Inom projektet kommer även Erik Trovalla att arbeta (fr o m 1 juni 2013). 2 & 3) Producera forskning av hög kvalitet och stimulera forskning om afrikanska urbana frågor även utanför klustret. Dessa två mål kompletterar varandra eftersom högkvalitativ forskning om afrikanska urbana frågor har långtgående, ofta oförutsedda akademiska och politiska effekter samtidigt som den stimulerar ny forskning. Både skriftliga och muntliga aktiviteter genomfördes i detta syfte. a) Seminarier och workshops I mars organiserade klustret en internationell workshop, Changing socio-spatial configurations of inclusion and exclusion: Planning and counter-planning in the African city i Uppsala. Workshopen organiserades i samarbete med African Centre for Cities (ACC), Kapstaden, och Kulturgeografiska institutionerna vid både Stockholms universitet och Uppsala universitet. Workshopen hade fyra huvudtalare och gäster från både europeiska och afrikanska länder. 25 personer var inbjudna att delta i panelerna och varje deltagare presenterade ett paper. Föredragsinbjudan (Call for papers) fick också bra internationell uppmärksamhet med över 100 mottagna ansökningar. Den två dagar långa workshopen följdes av en föreläsningsdag vid Uppsala Universitet. Seminariet var därmed ett viktigt tillfälle för klustret att öka sin internationella synlighet, främja forskningen om afrikanska städer samt skapa nya internationella nätverk. Klustret har varit mycket aktivt involverat i flera workshops och konferenser. Under 2012 presenterade klustrets forskare elva papers vid sju internationella konferenser och seminarier rörande afrikanska urbana frågor. Forskarna höll även ett antal gästföreläsningar vid olika universitet samt föreläste för stadstjänstemän och andra grupper utanför de akademiska kretsarna. De undervisade även vid svenska universitet. Klustrets forskare samlades vid sex konferenser och workshops. Till exempel organiserade och ledde forskarna i klustret två paneler under Nordic Africa Days i Reykjavik i oktober. I augusti organiserade en av forskarna en workshop i Nigeria med namnet Survival in the margins of African Cities: informal solid waste management in Nigeria med blandade deltagare från nigerianska ministerier, universitet, NGOs och näringsliv. Tio papers presenterades under workshopen. b) Forskning och publiceringar Forskarna i klustret har sin bakgrund i antropologi eller geografi, två vetenskapsgrenar som fäster stor vikt vid fältarbete. Forskarna utförde fältarbete i Nigera, Namibia och Sydafrika under sammanlagt ca fyra månader. De flesta av projekten var i ett tidigt stadium och forskarna 15

16 fokuserade därför främst på datainsamling. Klustrets publikationer omfattade nio refereegranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, ett kapitel i en bok, ett temanummer i tidskriften Urban Forum (red. Lindell & Utas) samt ytterligare fem artiklar i NAIs årsrapport. En viktig händelse var att Utas gav ut en redigerad bok om Big men och nätverk. Därtill presenterade klustrets medlemmar en rad andra forskningsprodukter, t.ex. en Policy Note i NAIs serie och en artikel i the Atlas och Geography. Popularisering av vetenskapliga resultat har skett i form av bloggar, intervjuer, uppträdanden i media och gästföreläsningar. Två forskare har egna bloggar. Framgångar när det gäller internationell vetenskaplig publicering samt framgångarna med att få forskningsanslag visar att forskningen klustret bedriver håller god vetenskaplig kvalitet. 4) Konsolidera urbanklustrets internationella nätverk och öka dess internationella synlighet. Under året har klustrets forskare samarbetat med en rad akademiska institutioner. Klustret har ett mycket brett nätverk av kontakter och samarbeten med kollegor och institutioner i såväl de nordiska länderna och Europa som i Afrika, bland annat: Ahmadu Bello University (Nigeria), Makerere University and Centre for Basic Research (Uganda), African Centre for Cities (Kapstaden, Sydafrika), University of Namibia (Namibia), Legon University (Ghana), Ardhi University (Tanzania), University of Cape Town (Sydafrika), University of Jos (Nigeria), University of Grenoble (Frankrike), University College London (Storbritannien) och Helsingfors universitet (Finland). Forskningen inom klustret har blivit allt mer synlig internationellt. Samtidigt har klustrets medlemmar främjat forskning inom sina intresseområden och utökat sina nätverk. Klustrets internationella och lokala nätverk har stärkts i första hand genom organiseringen av workshops och paneler men även genom internationellt vetenskapligt samarbete, till exempel granskningsprocesser för vetenskapliga tidsskrifter och forskningssamarbeten. I och med rekryteringen av en finsk klusterledare och en norsk forskare har klustrets internationella och nordiska nätverk vuxit avsevärt. De nya forskarna har egna nätverk som sträcker sig från Finland till Norge och från Storbritannien till Frankrike och Sydafrika. Diskussion 2012 var ett år med mycket liten personalstyrka och viktiga förändringar. Trots detta lyckades klustret uppnå de mål i form av akademiska publikationer, fältarbete, seminarier och workshops som ställdes upp i förra handlingsplanen. Publiceringsgraden och publikationernas karaktär varierade beroende på forskningsprojektens olika faser. Med de nya forskarna har urbanklustrets internationella nätverk vuxit. Det finns nu fler kontakter och nätverk i Finland och Norge än tidigare. Klustrets forskningskompetens och forskningskvalitet kommer också att förbättras till följd av de beviljade forskningsanslagen och det ökande antalet internationella publiceringar. 16

17 Även om forskarna arbetar med sina individuella forskningsprojekt har klustret många gemensamma forskningsfrågor eftersom alla forskare har sin bakgrund i samma två vetenskapsgrenar (antropologi och geografi). Forskarna kommer att fortsätta att söka efter synergier mellan projekten. Trots bristande resurser under vissa perioder och flera personalförändringar har klustret lyckats skapa en gemensam identitet och tillförts ny energi. 17

18 Konflikt, säkerhet och demokratiska processer Antal årsarbetskrafter:4,56 Mats Utas (100%), Redie Bereketeab (100%), Maria Eriksson Baaz (50%), Anders Themnér (30%), Linnéa Gelot (20%), Anders Sjögren (50%), Eldridge Adolpho, Maria Malmström, Mimmi Söderberg Kovacs, Johanna Söderström, Ilmari Käihkö, Gun Eriksson Skoog. Tabell 5. Ekonomiskt utfall (tkr) Kostnader NAI Sida program Annan extern finansiering inkl Sida forskningsstöd Löner * African Island States 77 FOI 10 LIiberia 946 Patronpolitik 183 Program FOI 55 Liberia 357 Patronpolitik 794 Totalt *Sekondering Mål 2012 I denna rapportering förhåller vi oss till forskningsenhetens övergripande mål att 1. producera högkvalitativ forskning, 2. stärka internationell forskningssamverkan, 3. upprätthålla policydialog och publik verksamhet, 4. mobilisera forskningsresurser. Resultat 2012 Klustret har växt snabbt under 2012 främst på grund av extern finansiering och genom stöd till planering av ny forskning. Klustret samlade under 2012 tolv forskare (hälften kvinnor/hälften män) att jämföra med sju under Den disciplinära kunskapsbasen har breddats. Bland annat har en ekonom anställts. I syfte att täcka kontinenten Afrika har forskare med fokus på södra Afrika, och för första gången i institutets historia också en specialist på Nordafrika, anställts. Forskare i klustret har varit aktiva med att söka externa medel och i två fall har forskningsmedel säkrats. Vidare har klustrets forskare anordnat ett antal internationella konferenser och workshops, därav tre i Afrika. Forskarna i klustret har hållit föreläsningar vid universitet och institut i Norden, Afrika och andra delar av världen. I ett par fall har klustermedlemmar inbjudits som huvudtalare. Ett stort antal publikationer har producerats, många i erkända tidskrifter och på renommerade förlag. Dialog har under 2012 förts med beslutsfattare i gemensamma möten och genom policyskrifter. 18

19 1) Producera högkvalitativ forskning Nio projekt ingår i klustret: Multi-Party Politics and Election Violence: Structural and Proximate Challenges Found outside the Electoral Cycle (Eldridge Adolfo); Gendering and (Un)Gendering Police Reform: the case of the Democratic Republic of Congo (Maria Eriksson Baaz); Conflict and State building in the Horn of Africa (Redie Bereketeab); Inclusive Development of Agricultural Markets in Post-Conflict Countries, with a Focus on Liberia (Gun Eriksson Skoog); The African Union (AU) and Civilian Protection (Linnéa Gelot som varit barnledig under året); Bokra a7la (Tomorrow is Better): Embodying Political Agency after the Egyptian Revolution (Maria Frederika Malmström); The Politics of Belonging and Exclusion: Land Rights, Citizenship and Civil Society in Kenya and Uganda (Anders Sjögren); Between Big Man Politics and Democratisation: Local Perceptions and Individual Agency in Processes of Electoral Violence (Mimmi Söderberg Kovacs, Johanna Söderström and Mats Utas); The Informal Realities of Peacebuilding - Military Networks and Former Mid-Level Commanders in Post-War Liberia (Mats Utas, Anders Themnér and Ilmari Käihkö). Under året har två projekt avslutats: Youth and marginality in urban Sierra Leone (Mats Utas) och Young women in African Wars (Mats Utas). Forskare vid klustret har under 2012 publicerat tre böcker, fem artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter, redigerat ett temanummer i en vetenskapligt granskad tidskrift och publicerat 12 kapitel i antologier. Klustret har vidare publicerat två working papers, sju policyskrifter och två bokrecensioner. I media har klustrets forskare skrivit sex artiklar, administrerat två bloggar och skrivit 21 blogginlägg. Ett stort antal manuskript till monografier, antologier och tidskriftsartiklar har accepterats eller är på granskning hos förlag och tidskriftsredaktioner. Forskare inom klustret har presenterat sin forskning vid öppna föreläsningar vid 25 tillfällen, varit huvudtalare, lagt fram papers och/eller organiserat paneler på konferenser eller workshops vid totalt 30 tillfällen. Forskare har också ordnat sex konferenser, tre av dessa i Afrika (Accra, Juba och Nairobi). Flera forskare har under året påbörjat docentmeritering. Flera av forskarna handledde under 2012 doktorander och studenter vid svenska och utländska universitet. En doktorand är anställd vid NAI. Han ingår i ett Sidafinansierat forskningsprojekt, handleds av två forskare i klustret och finansieras delvis av projektet och delvis av en institution vid Uppsala universitet. Diskussion Klustret har ökat antalet forskare under 2012 och bör framöver konsolidera klustrets storlek och eftersträva heltidstjänster. Klustret strävar efter att öka deltagandet av afrikanska och nordiska forskare och deltidstjänster gör det svårt att anställa forskare som inte är ifrån Sverige. Under 2012 möjliggjorde NAI tillsvidareanställningar för forskare med extern finansiering. Klustret har därmed bättre möjlighet att strategiskt lägga upp sitt arbete. Fortfarande vill forskare inom klustret dock ha ett ben kvar i universitetsvärlden eftersom akademisk meritering (dvs. främst på docentnivå men i längden också professors) riskeras om man befinner sig på ett institut. Ett formaliserat samarbete med universitetsvärlden för sådan meritering skulle kunna stärka forskares vilja att vara på NAI och NAIs akademiska status. 19

20 2) Stärka internationell forskningssamverkan Alla forskare i klustret har under året genomfört fältarbete vilket har bidragit till fördjupade forskningskontakter i Afrika. Till de sex konferenser klustret anordnat har forskare från Norden, Afrika och övriga delar av världen bjudits in. De konferenser klustret arrangerat på den Afrikanska kontinenten har inneburit ett högre antal afrikanska deltagare och ett mer direkt samarbete med lokala aktörer. Forskarnas deltagande i andra internationella konferenser och workshops har ytterligare internationaliserat klustrets verksamhet. Det faktum att klustret hörs i internationella media, når en stor publik i sitt bloggande och har etablerade internationella forskare som gästbloggare har under året också gett en utökad internationell bas för forskningssamverkan. Samarbetsavtal har klustret med CODESRIA (Senegal), ACCORD (Sydafrika), KAIPTC (Accra). Forskare inom klustret har utöver dessa samarbetat med: Institute for Conflict Studies, University of Hargeisa (Somaliland), Centre for Peace and Development Studies, University of Juba (Syd-Sudan), the Center for Conflict Management (Rwanda), Makerere Institute of social research, Makerere University (Uganda), the University of Bukavu (DRC), IEA, Rabat (Marocko), Swedish Institute Alexandria (Egypten), American University Cairo(Egypten), the Institute for development studies, Nairobi University (Kenya), University of Liberia (Liberia), Fourah Bay College (Sierra Leone), SADC Council of NGO (Sydafrika), Peace and Security Department, University of Kwazulu-Natal (Sydafrika). I övriga Norden jobbar vi med exempelvis Fafo-Ais och Christian Michelsen Institutet (Norge), DIIS and CAS (Danmark), Jyväskylä University (Finland). Samarbetet med FOI har under året inneburit en föreläsningsserie med fokus på stormakter i AU och Afrikas säkerhetsarkitektur, har fyra ledande afrikanska forskare varit på besök, och inom ramen för detta kunnat nätverka med svenska beslutsfattare. Klustret anordnade en konferens tillsammans med KAIPTC i Accra där europeiska och afrikanska forskare diskuterade säkerhetsläget i Sahel men även hade tillfälle att diskutera och influera aktörer inom ECOWAS och den västafrikanska säkerhetssektorn som närvarade. En forskare vid klustret är dessutom koordinator för ett nätverk för europeiska studier av konflikter i Afrika under AEGIS. Slutligen har klustret under året varit värd åt en afrikansk gästforskare som gästat institutet under tre månader, en amerikabaserad forskare samt tre europeiska (inkl. nordiska) doktorander. Diskussion Klustrets forskare har mycket breda nätverk inom forskning både i Afrika och i övriga världen. Ett problem är att klustret inte använder sig strategiskt av dessa nätverk utan att kontakter med få undantag är individbaserade. Vissa försök med att skapa formella MoU:s har inte fallit väl ut. En samarrangerad konferens med KAIPTC får dock ses som ett steg i rätt riktning. 3) Policydialog och publik verksamhet Klustret har publicerat två Policy Dialogue och sju andra policyskrifter i NAIs regi, administrerat två bloggar och skrivit 21 blogginlägg. Under året har klustret haft ett flertal dragningar av forskningsresultat och öppna diskussioner med representanter för UD och Sida och representanter från riksdagen. Forskarna har vidare föreläst för biståndsgivare och en vidare allmänhet. 20

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76)

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Table of contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 7 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande...

Läs mer

Årsredovisning. Budgetåret 2014

Årsredovisning. Budgetåret 2014 Årsredovisning Budgetåret 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FORSKNING... 6 MÅL OCH RESULTAT I NAIS FORSKNINGSKLUSTER OCH PROGRAM... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande... 11 Städers

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog. 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director

Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog. 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director Global Water Scarcity More than 75% of river flows are allocated to

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Årsredovisning. Budgetåret 2005. Nordiska Afrikainstitutet

Årsredovisning. Budgetåret 2005. Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning Budgetåret 2005 Nordiska Afrikainstitutet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Uppgift 3 Organisation 3 Verksamhet 3 Regleringsbrevets generella mål 3 Återrapportering 3 Allmänt 3 Forsknings-

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Nordenkontoret Den yrkesförberedande praktiken genomfördes på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som har ett kontor i Stockholm. Organisation

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2010 - FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2010 - FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET Tunis/Stockholm februari 2009 ÅTGÄRDSPLAN 2009-2010 - FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET BAKGRUND Den afrikanska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Utkast 4 A Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 As - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Delges: Louise Skoog Praktikant Alexandros Maditianos 19830514-3557 Masterprogrammet i Offentlig förvaltning Inriktning

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Mats Hagner 2013-01-22. Justitiekanslern. Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet

Mats Hagner 2013-01-22. Justitiekanslern. Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Mats Hagner 2013-01-22 Justitiekanslern Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) PM DATUM: 2010-01-28 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen Sigvard Ahlzén ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer