Årsredovisning. Budgetåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Budgetåret 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Budgetåret 2014

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FORSKNING... 6 MÅL OCH RESULTAT I NAIS FORSKNINGSKLUSTER OCH PROGRAM Landsbygdens förändring, resurser och ägande Städers dynamik Konflikt, säkerhet och demokratisering Afrikas internationella kontaktytor handel, mobilitet och samarbete Sida-program I: Ökat forskningssamarbete och uppsökande på regional nivå i Afrika Sida-program II: Bistånd och institutionell förändring: Policyforskning och policyrelevans vid NAI (AID) KOMMUNIKATION BIBLIOTEK ADMINISTRATION OCH FORSKNINGSSTÖD PERSONAL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRDELNING AV INTÄKTER PER VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRDELNING AV KOSTNADER PER VERKSAMHETSOMRÅDE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER BILAGOR... 73

3 INLEDNING Uppgift Nordiska Afrikainstitutet (NAI) har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden: 1. Främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen, stimulera till forskning om Afrika i Norden samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. 2. Sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika och afrikanska förhållanden. Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras tillgänglig för beslutsfattare i Norden. 3. Bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Nordiska Afrikainstitutet ska tillhandahålla ett bibliotek med låne-, referens-, och informationsservice. Styrning och återrapporteringskrav i övrigt för NAI framgår av regleringsbrev för 2014: Analysera och redovisa forskningens resultat; Redovisa hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper inklusive omfattning, kostnader och intäkter av dessa; Redovisa hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska, ekonomiska och sociala frågor och forskning om Afrika; Redovisa i vilken omfattning biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden och i afrikanska länder; Redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag finansierade från bl a de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen; Rapportera om aktiviteter för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningen och genomförandet av verksamheten. Nordiska Afrikainstitutet ska fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser i enlighet med myndighetens finansplan daterad Institutet är en enrådsmyndighet som leds av en direktör. Ett program- och forskningsråd, med representanter för nordiska länder (Finland, Island, Norge och Sverige) är knutet till institutet. Program- och forskningsrådet är rådgivande bland annat om forskningsinriktningen vid institutet. Program- och forskningsrådet sammanträdde två gånger under 2014, i Helsingfors i maj och i Uppsala i november. I början av 2014 beslutade svenska regeringen att inte genomföra de förändringar av institutets roll och funktion som Statskontorets översyn 2013 rekommenderade. Beslut om eventuell organisationsförändring sköts istället upp till Det svenska valet under hösten 2014 resulterade i ett regeringsskifte vilket innebär att en ny policy vad gäller institutets framtida organisation fortfarande inväntas. En inbjudan från Utrikesutskottet för att presentera NAIs 3

4 verksamhetsområde och planer resulterade slutligen i att utskottet gav sitt stöd till det officiella budgetförslaget att bibehålla samma nivå för institutets finansiering. Även i oppositionens budget som senare antogs låg anslagen till institutet kvar på samma nivå som tidigare. Både Finland och Island stärkte sitt engagemang för institutet genom att höja sina bidrag till EUR (ökning med 25 %) respektive SEK (ökning med ca 50 %). Norges bidrag lades fast på samma nivå som tidigare med NOK /år i ett nytt avtal för perioden Efter den svenska regeringens beslut att inte gå vidare med en organisationsförändring för NAI under 2014 tog den finska regeringen, med stöd av NAIs Program och Forskningsråd, initiativet till en finsk utvärdering kring institutets nordiska dimension. Studien undersökte vilken organisationsform som skulle vara bäst lämpad för nordisk delaktighet i institutet. Ett utkast av utvärderingens resultat presenterades vid rådets möte i november och den slutliga versionen väntas i början av Ansträngningarna för att bredda finansieringsgrunden har fortsatt. 13 ansökningar skickades under 2014 in i NAIs namn till svenska forskningsfinansiärer varav 11 till Vetenskapsrådet. Därtill har institutet på det internationella planet ansökt om medel från såväl EU (som partner i samarbetsprojekt) som den privata stiftelsen Mo Ibrahim Foundation med bas i Storbritannien. Ett konferensbidrag beviljades därtill för en ansökan som gjordes till Sydafrika-baserade nätverket SANORD. Institutet har fortsatt sin strävan mot en ännu starkare nordisk och afrikansk prägel och att nå ut i än större grad till den internationella akademin. Under 2014 organiserade NAI bland annat 15 akademiska och policyrelaterade konferenser i Norden, USA och på den afrikanska kontinenten. Årets höjdpunkt var konferensen Nordiska Afrikadagarna som ägde rum september i Uppsala och som räknade med fler deltagare än någonsin tidigare i konferensens 15-åriga historia. Ytterligare resultat av institutets ökade internationalisering är rekryteringen under året av forskare från Danmark, Etiopien, Italien, Malawi, Nigeria, Norge och Tyskland samt inrättandet av ett ettårigt program specifikt riktat mot seniora afrikanska forskare. Vidare har institutet fortsatt att locka besökare från de nordiska länderna och resten av världen. En av de mest betydelsefulla besökarna var Pekka Haavisto, Finlands minister för internationell utveckling som deltog i ett högnivåseminarium om Afrikas horn på NAI i maj. Därtill har representanter från både myndigheter, universitet och organisationer såsom Sida, Folke Bernadotteakademin, University of South Africa, Högskolan Dalarna, Folk och försvar, CODESRIA och även Stockholmsbaserade nordiska och afrikanska ambassader besökt NAI. Åtskilliga Afrikarelaterade evenemang har under året anordnats för allmänheten så som till exempel firandet av Sydafrikas 20 år av frihet som uppmärksammades i Oslo (maj), Helsingfors (september) och Uppsala (september). Forskning och spridning av forskningsresultat hör till en av institutets tre huvuduppgifter. Detaljerade resultat för dessa aktiviteter presenteras i kommande avsnitt. Under året har sammanfattningsvis 38 olika forskningsprojekt bedrivits vid institutet, 33 artiklar, 6 Policy Notes, 4 Current African Issues och 8 böcker publicerats. Dessutom har forskare vid institutet aktivt skapat, deltagit och befäst åtskilliga forskarnätverk. Två Sida-finansierade program 4

5 med huvudsyften att finansiera utvecklingen av effektiva dialoger mellan policy och forskning avslutades i december Planer för ett nytt institutionellt samarbete med Sida påbörjades. Kommunikationsverksamheten som är institutets andra kärnområde har under året haft som viktig målsättning att stärka NAIs varumärke. Detta har bland annat resulterat i en kraftig ökning (med över 400 procent) av NAIs synlighet i press och media. Även inom sociala medier har NAI arbetat med aktivt förstärkta insatser vilket lett till en markant ökning av intresset för institutet på Twitter och LinkedIn. När det gäller nedladdning av NAIs publikationer från publikationskatalogen DiVA har en ökning under året skett med 18 procent. Detta resultat kan också härledas till en ökad spridning av publikationsnyheter via sociala medier. Vidare har arbete med såväl extern hemsida som intranät gett positivt utfall bland annat genom förbättring av sökmotoroptimering och förbättrad funktionalitet och layout. När det gäller institutets tredje kärnområde, biblioteksverksamheten, hör till årets främsta resultat att plattformen för informationssökning skiftades under sommaren I och med det nya sökverktyget AfricaLit Plus gick biblioteket över till nästa generations sökverktyg. För användarna har möjligheten till informationssökning därmed förbättrats avsevärt. I AfricaLit Plus kan användaren söka i flera Afrikafokuserade resurser samtidigt, både i bibliotekets licensierade resurser, bibliotekskatalogen samt i källor som finns i det gemensamma indexet för tjänsten. I en undersökning av olika sökfrågor kunde konstateras att träffmängden för de flesta länder femdubblats, i vissa fall tiodubblats. AfricaLit Plus synliggör Afrikafokuserat material. I de mer generella söktjänsterna på större universitetsbibliotek försvinner ofta det regionala materialet i de stora sökmängderna. Internt har under året särskild uppmärksamhet ägnats åt institutets lednings- och administrativa strukturer med en omorganisation av de huvudsakliga rådgivande organen. Bland annat återaktiverades forskningsledargruppen och forskarforumet för att skapa en bättre autonomi och sammanhållning i forskningens ledarskap. Forskningsrelaterade ärenden kunde därmed delegeras till dessa båda instanser. Förändringen innebar i praktiken att en representant från forskningsledargruppen ansvarar för att kanalisera ärenden till/från ledningsgruppen. Strukturen med fyra forskningskluster har bestått under året och en diskussion kring en ny forskningsstrategi som ska presenteras i mars 2015 har inletts. Årsredovisningen 2014 för Nordiska Afrikainstitutet presenteras i ett nytt format. Detta med anledning av att institutet inför verksamhetsåret 2014 antog ett nytt resultatbaserat planeringsoch styrningssystem (se NAIs verksamhetsplan och budget 2014). Systemet innebär att forskningskluster och enheter har satt upp övergripande mål och även specifika mål med resultatindikatorer som definieras i matrisformat. Årsredovisningen 2014 följer därför samma struktur och resultat redovisas således direkt mot planerade aktiviteter enligt uppsatta indikatorer. Matriserna inkluderar kolumner från NAIs VP 2014 med planerade prestationer och mål liksom resultatindikatorer, och i årsredovisningen har tillägg gjorts i matriserna med kolumner för resultatredovisning och referens/avvikelse. De senare ger information om måluppfyllelse och eventuella avvikelser från plan. Kompletterande information om prestationer finns i årsredovisningens bilagor. Varje avsnitt innehåller därtill en kortfattad måluppfyllelseanalys gentemot återrapporteringskraven. Analysen är strukturerad under rubrikerna för specifika mål I-III och presenteras före matriserna i varje sektion. 5

6 FORSKNING Instruktion Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift: Att främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen, stimulera till forskning om Afrika i Norden, samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras tillgänglig för beslutsfattare i Norden. Återrapporteringskrav och uppdrag Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 ska institutet: 1. Analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat 2. Redovisa hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska, ekonomiska och sociala frågor och forskning om Afrika 3. Redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bland annat de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen; 4. fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser i enlighet med myndighetens finansieringsplan daterad Analys och redovisning av forskningsverksamhetens resultat Forskningen som bedrivs vid institutet är i huvudsak empiriskt baserad, dvs bygger på information och data insamlad genom fältarbete. Institutet bedriver främst forskning inom områdena fred och konflikt, demokratisering, mänskliga rättigheter, fattigdom, ekonomisk utveckling, migration, jordbruks- och urbanutveckling samt miljö- och klimatförändring. Dessa områden ligger väl i linje med inriktningar och prioriteringar inom de nordiska ländernas utvecklingspolitik. För att fokusera forskningsinriktningen och strategiskt svara mot institutets policyuppdrag är forskningen organiserad i fyra kluster: Konflikt, säkerhet och demokratisering Landsbygdens förändring, resurser och ägande Städers dynamik Afrikas internationella kontaktytor (från och med december 2014 namnbyte på klustret till Migration, mobilitet och transnationella relationer) Forskningen är till stor del tvärvetenskaplig med ett övergripande fokus på fattigdomsfrågor, ojämlikhet och socialt utanförskap. 6

7 Forskningsverksamheten består i huvudsak av fältarbete, bearbetning och analys av inhämtad data, publicering och kommunikation av resultat. Merparten av den forskning som publiceras av institutets forskare genomgår vetenskaplig granskning, vilket innebär att andra forskare gör en vetenskaplig prövning av arbetet innan publicering. Förutom detta säkras kvalitet i forskningen genom att institutet arrangerar forskningsseminarier och att institutets forskare regelbundet deltar i seminarier arrangerade av andra. Publicering av forskning på hög internationell nivå är institutets kärnverksamhet och även utgångspunkten för institutets policydialog. Detta framgår tydligt i institutets profil och publikationsstrategi. Merparten av den vetenskapliga publiceringen består av artiklar i internationella tidskrifter och böcker utgivna på etablerade förlag. Institutets utgivning under 2014 har varit god men har i total volym minskat något jämfört med föregående år, delvis med anledning av att de tidigare serierna Discussion Papers och Policy Dialogue upphört. (Se bilaga 1: tabeller 1-3 för information om institutets och forskningsklustrens publikationer under 2014.) Utöver detta ansöker forskare vid NAI även om externa forskningsmedel, samarbetar i forskarnätverk, organiserar och deltar i konferenser och annat arbete för kvalitetskontroll, bearbetning och diskussion av forskningsresultat och teori- och metodutveckling. Institutets forskare har också kontakter med policyaktörer och praktiker, samt deltar i media och andra kommunikationssammanhang. Institutet bedriver inte egen undervisning, men många forskare föreläser och handleder vid olika universitet och högskolor i de olika nordiska länderna och även i Afrika, samt sitter med i kommittéer för bedömning av studenter på master- och doktorandnivå. Det interna arbetet på institutet omfattar arbete med att läsa och bedöma ansökningar om studie-, gästforskar-, och resestipendier, samt handledning och regelbundna möten med de studiestipendiater, doktorander och gästforskare som vistas vid institutet. Institutet arbetar aktivt med att säkra kvaliteten i den forskning som produceras. Forskningen är en viktig komponent i utvecklingssamarbetets mål att bidra till att skapa förutsättningar för utsatta människor i fattiga länder att förbättra sina levnadsvillkor. För sin utveckling har fattiga länder behov av egen forskning för att genera ny kunskap på egen hand, men också för att ta till sig internationella forskningsresultat. Forskningen vid NAI sker i nära samarbete med afrikanska forskare och NAI erbjuder afrikanska forskare möjligheten att sprida sin forskning till de nordiska länderna. Därmed bidrar NAI dels till att ta fram relevanta forskningsresultat, dels genom det internationella forskarsamarbetet till att stärka forskningskapaciteten i afrikanska länder samt till att stärka Afrikaforskningen i de nordiska länderna. För att Afrikaforskning ska kunna bidra till fattigdomsminskning på dessa indirekta sätt förutsätts att den är relevant och av god kvalitet, samt att resultaten kommer till konkret användning. NAI ser en ökad efterfrågan av forskningsbaserad kunskap bland biståndsutförare i de nordiska länderna. Forskningen på NAI under 2014 har innefattat en stor mängd aktiviteter med målen att främja forskningsresultat, att tillgängliggöra kunskap för beslutsfattare i Norden och Afrika och att föra en aktiv policydialog. Förutom publikationerna som producerats finns fyra andra betydelsefulla aktivitetsområden från forskningen från året att lyfta fram: 1) 15 workshops och konferenser i Norden och i afrikanska länder har organiserats i institutets regi (se bilaga 1: tabeller 4-6 för detaljer om konferenserna). Sammanlagt har 7

8 539 forskare (andelen kvinnor 51%, andelen män 49%) deltagit i konferensverksamheten. Av dessa 539 forskare, var 176 eller 33 % deltagare från Afrika. Högt konferensdeltagande från Afrika har varit ett överordnat mål för konferensverksamheten och detta har till stor del möjliggjorts genom finansiering från Sida. 2) september stod NAI värd för sin vartannat år återkommande internationella konferens Nordiska Afrikadagarna. 230 personer deltog i konferensen varav 57 var deltagare från Afrika. Totalt 28 paneler fanns med i programmet och 8 av dessa organiserades av institutets egna forskare. Temat för konferensen var Misbehaving States and Behaving Citizens? Questions of Governance in African States och intresset var mycket stort från såväl forskare som från policyaktörer. Dr. Mo Ibrahim höll ett av två mycket väl besökta huvudanförandena under konferensen i Universitetsaulan på temat Why Governance Matters. Den andra huvudtalaren, Dr. Morten Jerven, talade om forskning och statistik i sitt tal med titeln Africa by Numbers: Knowledge & Governance. Gensvaret från deltagare och intresset från media för konferensen var mycket positivt. 3) Fokus på tre olika tematiska forskningsområden präglade 2014: a) Moral Communities in Transforming African Cities, b) Thirsty, Hungry and No Power? samt c) Misbehaving States and Behaving Citizens? Questions of Governance in African States. Målet med dessa teman var att framhäva specifika forskningsområden som är gemensamma för alla forskningsklustren och för att profilera delar av institutets forskning utåt. Genomförandet av tematiskt fokusarbete under året har gett goda resultat för forskningen i form av nya och stärkta nätverk med andra forskare och inledda samarbeten kring publikationer kopplade till dessa forskningsteman. 4) NAI organiserade två paneldebatter med titlarna Svenskt välfärdsbygge i Afrika? och Svenska markköp i Afrika: till nytta för vem? under Almedalsveckan 29 juni-6 juli. Bland annat diskuterades samhällsaktuella och relevanta frågor angående Sveriges bistånd till storskaliga jordbruksinvesteringar. Båda programpunkterna var välbesökta och genererade engagerade diskussioner bland panellister och åhörare. Kostnadssammanställningen av den samlade verksamheten vid NAI under 2014 visar att en övervägande del av institutets totala utgifter går till forskningsverksamheten. Under perioden har medelnyttjande för forskningsrelaterad verksamhet ökat. Detta ligger helt i linje med NAIs målsättning för verksamheten. Tabell 1. Kostnadsutveckling för forskningsverksamheten vid NAI (inkl indirekta kostnader) Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftskostnader Finansiella kostnader, av och nedskrivningar Totalt Andel av totala verksamhetsutgifter 68 % 64 % 60 % 8

9 2. Hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska, ekonomiska och sociala frågor och forskning om Afrika Arbetet med att kommunicera forskningsresultaten i policykretsar har varit centralt. I ansträngningarna att utveckla policyrelevans, spridning och användning av forskningsresultat samverkar institutets forskare och kommunikatörer. Institutet har under året förutom i andra policyfrågor haft en mycket synlig profil, speciellt under ebola-krisen. Flera policyinriktade publikationer har tagits fram, och institutets forskare har på olika sätt deltagit i samtal och diskussioner med policyaktörer under året. Då rent vetenskapliga externa publiceringskanaler ger ett begränsat utrymme för att inkludera specifika policyaktiviteter som debatter eller vägledning inom policyområdet har institutet egna interna publiceringskanaler (så kallade Policy Notes) för att mer målinriktat kunna vända sig direkt till politiska beslutsfattare och de forum där politiska processer äger rum. Dessa två publiceringsstrategier, den externa och den interna, bör ses som komplement till varandra och styrker ömsesidigt den vetenskapliga kvalitén i både forskningen och spridningen av kunskapen till politiska beslutsfattarna. Kontakter med svenska och övriga nordiska utrikesdepartement har skett löpande, i anslutning till program- och forskningsrådets möten samt dessemellan i frågor som rör styrning och inriktning på NAIs arbete, men också kring innehållsliga policyfrågor. Utvalda företrädare för framför allt svenska UD bjuds regelmässigt in till workshops och seminarier. NAI har även bidragit med riktad rådgivning och policydialog kring aktuella frågor som rör Afrika vid ett antal separata tillfällen, inte bara i Sverige utan också vid finska och norska utrikes- och biståndsdepartementen. Speciellt kan nämnas det högnivå-seminarium som ägde rum i maj 2014 på NAI på temat The Horn of Africa at Cross Roads som samlade en rad framstående experter från forskning och nordiska utrikesministerier. Bland andra medverkade Finlands minister för Internationell utveckling, ambassadör Marika Fahlén från Sverige, ambassadör Jens-Petter Kjemprud från Norge samt professor Ken Menkhaus från Davidson College, USA. Seminariet anordnades och leddes av NAIs Afrikas horn expert Redie Bereketeab. Under 2014 har NAIs samarbete med Sida fortlöpt inom ramen för två olika program; Ökat forskningssamarbete och uppsökande på regional nivå i Afrika och Bistånd och institutionell förändring. Policyforskning och policyrelevans vid NAI. En aktiv samarbetsdialog har under året förts mellan Sida och institutets direktör och forskargruppen som arbetat med programmen och institutet har även hållit seminarier för Sida medarbetare under året. Samarbetet med Sida har till avgörande del legat till grund för de konferenser som NAI lyckats anordna för forskare och policyaktörer under året. För mer detaljerad redogörelse av forskningen och dess kontakter och samarbeten med policyaktörer, se redovisning för de respektive klustren. 9

10 3. Redovisning av eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bland annat de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen Inget efterfrågestyrt uppdrag har funnits under 2014 och därav ingen rapportering kring detta. 4. Redovisning av arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser i enlighet med myndighetens finansieringsplan daterad I tillägg till institutets generella finansiella anslag från de nordiska länderna och det årliga anslaget från Uppsala universitetsbibliotek söker NAI ytterligare finansiering för specifika forskningsprojekt, annan forskningsrelaterad verksamhet och konferenser. Arbetet med att söka extern finansiering för verksamheten har intensifierats alltsedan 2009, då myndigheten lade fram en plan för extern finansiering. Under perioden har institutets intäkter för extern finansierad forskning legat på en hög nivå och motsvarat omkring 15 miljoner kronor årligen svarade intäkterna för den externa forskningsfinansieringen för cirka 30 % av institutets totala intäkter. I bilaga 1: tabell 9 presenteras den forskningsverksamhet vid institutet som erhållit extern finansiering under De största källorna för extern forskningsfinansiering vid NAI under 2014 var Sida och Vetenskapsrådet (VR). Under 2014 skickades 11 ansökningar om forskningsbidrag in till VR från forskare vid NAI. Bidrag från VR söks i hård konkurrens med andra forskare från stora lärosäten, och för 2014 års ansökningsomgång blev endast en ansökan beviljad; Mats Utas (konfliktklustret) ansökan med titeln Circular nomadism: Youth and labor in post-war Liberia and Sierra Leone. Under 2014 har NAI haft en övervägande del av extern finansiering från Sida för de tidigare nämnda två forskningsprogrammen om forskningssamarbete på regional nivå samt om bistånd och institutionell förändring. Avtalsperioden för båda programmen avslutades i december 2014, men för det sistnämnda programmet har Sida godkänt en förlängd dispositionstid till mitten av Institutet arbetar aktivt med att stärka externfinansieringen inte bara i Sverige utan även internationellt. Under 2014 har institutet tillsammans med CODESRIA (Council for the Development of Social Science Research in Africa) närmat sig ett samarbete med Mo Ibrahim Foundation och en ansökan om finansiering av ett stipendieprogram inom ramen för styrning och ledarskap har utarbetats och skickats in till stiftelsen. Besked på ansökan väntas i början av En ansökan om konferensbidrag på temat Africa at the crossroads of traditional and clinical medicine som lämnats in till det Sydafrikabaserade nätverket SANORD blev beviljad. Vidare har under 2014 två skilda samarbeten inletts inom NAIs agrara och urbana forskningskluster med forskare i Finland, Sydafrika, Kanada och Holland kring ansökningar till EUs Horizon 2020 program. Den ena ansökan med titeln Governance of Intersectoral Policy Initiatives for Climate, Health and Environmental issues blev godkänd av EU i den första urvalsomgången och en utvecklad ansökan kommer därmed att skickas in till andra urvalet som görs under våren

11 MÅL OCH RESULTAT I NAIS FORSKNINGSKLUSTER OCH PROGRAM Landsbygdens förändring, resurser och ägande Årsarbetskrafter: 4, 5 Terje Østigård (klusterledare, 100 %), Atakilte Beyene (100%), Linda Engström (100 %), Perpetual Crentsil (100% mars-dec), Opira Otto (100% jan-mars), Emil Sandström (20% ), Kjell Havnevik (30%), Cristiano Lanzano (100% från 1 okt) och Dean Kampanje Phiri (100% sept-dec). Dessutom har Ashley Sarimana, Archie Mafeje Research Institute, University of South Africa varit knuten till klustret som gästforskare under perioden septembernovember. Tre PhD- stipendiater, tre MA-studenter och en praktikant har haft sin hemvist i det klustret under perioder av året. NAIs associerade forskare Rune Skarstein var knuten till klustret under året. Tabell 2. Ekonomiskt utfall Landsbygdens förändring, resurser och ägande 2014 (tkr) Kostnader Direkta kostnader OH Totalt Personalkostnader Övriga verksamhetsutgifter Övergripande mål 2014: Klustrets mål är att upprätthålla en stark akademisk roll genom att fortsätta att producera högkvalitativ forskning om landsbygdens och jordbrukets förändringar, ägande och resurser på den afrikanska kontinenten. Då klustrets forskningsområden är mycket relevanta för beslutsfattare kommer klustret också att utveckla sin dialog med policysfären i syfte att förändra agendan för policy och bistånd och därigenom förbättra afrikanska förutsättningar. Klustrets specifika mål nämns i sammanfattningen av resultat samt i matris. Sammanfattning av resultat och måluppfyllelseanalys: Specifikt mål I: Att utföra högkvalitativ forskning Följande projekt har ingått i klustret under året: 1.) The source of the White Nile in Uganda (Terje Østigård) 2.) Water and food Africa in a global context (Terje Østigård) 3.) Water politics in the Nile basin emerging land acquisitions and the hydropolitical landscape (Terje Østigård och Emil Sandström) 4.) Large scale agro investments in Tanzania impacts on smallholder land access and food security (Kjell Havnevik och Linda Engström) 5.) Large-scale land/water acquisition and food security in Africa (Atakilte Beyene) 6.) Small-scale mining, natural resources and development in Burkina Faso (Cristiano Lanzano) 7.) Religious beliefs and HIV in Akan Society (Perpetual Crentsil) 8.) Land-people imbalances in the Lake Victoria Region (Opira Otto) 9.) Water sources management in the Zambezi River Basin (Dean Kampanje Phiri) 11

12 Fältarbeten har varit centrala i klustrets verksamhet under året. Syftet är att i samverkan med afrikanska forskare fördjupa förståelsen av rurala och agrara frågor i både ett historiskt och nutida perspektiv. Under året har forskare från klustret genomfört fältarbeten i Etiopien, Tanzania, och Uganda. Projektet Large scale agro investments in Tanzania impacts on smallholder land access and food security har haft en stor aktivitet och synlighet i media och policydebatt men även fått akademisk uppmärksamhet. Behovet av kritiska analyser av utländska storskaliga investeringar i jordbruk resulterade även i en rapport från FAO om riktlinjer för liknande investeringar. Detta tema var också en del av NAIs arrangemang under Almedalsveckan. Förändringar har ägt rum i klustret under året, förutom nya tillfälliga anställningar har två nya forskare anställts för en fyraårsperiod. Detta har påverkat klustrets forskningsprofil såväl som planerade framtida aktiviteter. Klustermedlemmarna har under året varit aktiva vad gäller publiceringar (se publikationslista), trots att en del faktorer utanför klustrets kontroll har försenat publiceringar. Dessa faktorer har medfört färre publicerade artiklar än förväntat. Specifikt mål II: Att förmedla högkvalitativ forskning till tre målgrupper: 1) det internationella forskarsamhället; 2) den nordiska allmänheten; 3) beslutsfattare och praktiker Det rurala klustrets aktivitetsnivå har varit hög och inriktad på de uppställda målen. Klustret har aktivt deltagit i ett antal konferenser, workshops och seminarier där forskningsresultat presenterats. Klustret har varit mer aktivt i media och deltagit i fler konferenser och externa evenemang än förväntat under året. Klustret ansvarade under hösten 2014 för NAIs tema Thirsty, hungry and no power? Detta tema lanserades i samarbete med Norad i Oslo och NAIs associerade forskare Rune Skarstein agerade moderator. Under året organiserade klustret en större workshop med titeln Water and Food Africa in a Global Context där världsledande forskare inom området deltog. Denna workshop resulterade i boken A History of Water, Series 3, Volume 3. Water and Food: From huntergatherers to global production in Africa, som kommer att publiceras av I.B. Tauris, London (ca 500 sidor). Klustret organiserade även en workshop i Ghana om religiösa organisationers roll i bekämpandet av HIV/AIDS med titeln Engaging Muslim, Christian and other religious communities on HIV/AIDS in Ghana. Denna workshop fick mycket uppmärksamhet i lokal media i Ghana. På Nordiska Afrikadagarna (NAD) organiserade klustret två paneler och presenterade artiklar. Klusterledaren deltog även i African Film festival i Helsingfors och presenterade där en film om regnmakare i Tanzania. Filmen sattes in i ett historiskt perspektiv av klusterledaren som även stöttat filmskaparen med konsultinsatser. Två av klustrets forskare höll presentationer på «Afrikadagen» som årligen arrangeras av de afrikanska ambassaderna i Sverige och där ambassadörer och diplomater från de afrikanska länderna med representation i Sverige deltar. Ashley Sarimana från University of South Africa, Pretoria, var gästforskare i klustret september-november. Hon forskar om de sociala konsekvenserna av landreformen i 12

13 Zimbabwe med ett historiskt perspektiv. Hennes forskning visar att dessa reformer som har mötts med massiv extern och intern kritik även har lett till förbättringar. Forskarna inom klustret har under året aktivt samverkat med och gett stöd till flera av NAIs studiestipendiater, gästforskare och till en rad andra forskare och studenter som sökt sig till NAI. Klustret har tagit sig an praktikanter som fått forskningsvägledning eller deltagit i klustrets forskning och aktiviteter. Specifikt mål III: att främja forskning genom samarbeten och nätverk Forskningssamverkan och nätverkande i Norden har förstärkts och så även i Afrika, med fokus på Bahir Dar universitetet i Etiopien, Makerere universitetet i Uganda samt Sokoine universitetet i Tanzania. Klustrets forskare har samordnat och bidragit till olika forsknings- och temanätverk. I sin helhet kan man säga att det rurala klustret verkar som en katalysator och inspirationskälla för forskning i Norden inom områden kopplat till landsbygds- och naturresursfrågor i Afrika. Klusterforskare har vid flera tillfällen varit medlemmar av olika vetenskapliga bedömningskommittéer, agerat handledare, referee, och medlem av betygskommitté vid disputationer. Detta arbete är viktigt för klustret, inte minst för att styrka dess position som ett kompetenscentrum i Norden. Forskarna inom klustret har varit aktiva när det gäller relevanta policyområden för klustret och har tagit initiativ för att främja en dialog mellan forskning och policy. Detta har gjorts genom diskussioner med afrikanska och nordiska beslutsfattare och diplomater. 13

14 Resultatredovisning Landsbygd 2014 Prestation Mål Resultatindikator Resultatredovisning Referens/Avvikelse Specifikt mål I: Att utföra högkvalitativ forskning; utvidga sakkunskap inom klustrets teman, att erhålla externa forskningsmedel för att genomföra ytterligare forskning, att främja forskning genom att underlätta för forskning, nätverkande och samarbete i de nordiska länderna och Afrika inom det övergripande målet att stärka förståelsen av komplexiteten när det gäller kopplingar mellan afrikanska landsbygdsnäringar, produktions- och resursstyrning samt en uthållig miljö i en historisk, ekonomisk och kulturell kontext. Att inhämta kunskap inom ramen för pågående forskningsprojekt (under rubriken projekt) Att erhålla externa forskningsmedel Utvidga sakkunskap inom klustrets teman. Nya forskningsprojekt med teman av relevans för klustret Genomförda fältarbeten (resultatvärde 8) Fältmaterial (resultatvärde 8) Kontorsbaserad forskning (resultatvärde alla forskare) Publikationer (se under specifikt mål II) NAIs interna forskningsseminarier där det rurala klustret är ansvarigt (resultatvärde 4) Workshop- och konferenser med deltagande från klustrets forskare (resultatvärde 10) Ansökningar (resultatvärde 3) Beviljade ansökningar (resultatvärde 3) 7 7 Ja 4 organiserade 16 workshops/konferenser 6 0 (1 inväntar svar) Fältarbeten genomfördes i Ethiopia, Ghana, Tanzania, Uganda Ett fältarbete mindre än planerat genomfördes på grund av arbete med bearbetning av data från tidigare fältarbete. Klustret var mer aktivt än förväntat vad gäller deltagande i konferenser och workshops Ansökningar skickades in till Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Sidas Makerere samarbete, Horizon 2020 (tillsammans med Annika Teppo, Urbana klustret) denna har gått vidare till andra ansökningsomgången och inväntar svar Generellt sett goda utvärderingar men hård konkurrens Specifikt mål II: Att förmedla högkvalitativ forskning till tre målgrupper: 1) det internationella forskarsamhället; 2) den nordiska allmänheten; 3) beslutsfattare och praktiker Att organisera konferenser och workshops; föreläsningar på akademiska institutioner; publicera böcker, artiklar och andra akademiska verk. Förmedla högkvalitativ forskning till det internationella forskarsamhället (publik 1) Organiserade konferenser/ workshops (resultatvärde 2) NAD + övriga konferenser: Föreläsningar (resultatvärde 5) Föreläsningsserien Resources water, land and energy Hållit externa föreläsningar (resultatvärde 10) 3 9 Ja (inklusive NAI research seminar + Norad) 8 (inklusive föreläsning på universitet) Lansering av tema Norad/Oslo, Water and Food, HIV/Aids and religion. Klustret organiserade två workshops som en del av Sidaprogrammet 2 paneler på NAD (Östigård, Beyene) Planerade föredrag totalt (konferenser, workshops, föreläsningar etc) : 29 Genomförda aktiviteter totalt: 36 14

15 Publicerade böcker (resultatvärde 3) 3 böcker Publicerade artiklar (resultatvärde 10) Publicerade övriga publikationer 6 artiklar 1 (Current African Issues) 2014 publicerades boken Challenging Concepts i vilken klustret hade 4 artiklar Att publicera debattartiklar; intervjuas i media; delta på sociala media; föreläsa i skolor och andra offentliga sammanhang Förmedla högkvalitativ forskning till den nordiska allmänheten (publik 2) Publicerade debattartiklar I nordiska tidningar och tidskrifter (resultatvärde 5) Intervjuer i media (resultatvärde 5) Administrerade bloggar(resultatvärde2). 4 (inklusive publicerade bloggar) 15 (inklusive tidning, konsult för TVdokumentär och intervjuer) 1 (Linda Engström, Klustret hade sammantaget en större synlighet i media, inklusive 2 TVserier (konsult) och intervjuer i media. Klustermedlemmar deltog/ publicerade i externa bloggar Föreläsningar i skolor och andra offentliga sammanhang (resultatvärde 5) 4 Att få beslutsfattare och praktiker att delta i workshops och konferenser; att skriva Policy Briefs till den publiken; att informera beslutsfattare, medarbetare på myndigheter samt praktiker; och att kommentera policydokument Förmedla högkvalitativ forskning till beslutsfattare och praktiker (publik 3) Antal beslutsfattare som deltar i evenemang (resultatvärde 20) Publicerade Policy briefs - NAI and övriga (resultatvärde 5) Antal möten (resultatvärde 5) 20 plus 3 8 Texten till 2 Policy Notes var klar under 2014 men publiceras 2015 Specifikt mål III: att främja forskning genom samarbeten och nätverk Att organisera evenemang tillsammans med forskningsoch policyinstitut och universitet i de nordiska länderna såväl som på den afrikanska kontinenten, att vara värd för gästforskare, bedöma stipendieansökningar och vara värd för praktikanter Främja forskning, upprätthålla och skapa forskningssamarbeten och nätverk Undertecknade MoUs med institutioner Gemensamma aktiviteter; workshops; möten; Gästforskare vid NAI Praktikanter Stipendiater Nej Ja Gästforskare: Ashley Sarimana Praktikant: Tommy Arvidsson 6 stipendiater, student/doktorand Inget undertecknat MoU med Makereuniversitet eftersom Sida- Makerere ansökan fick avslag. Stipendiater 2014: Jorge Llopis, Dominic Amonzem, Joseph Watuleke, Benjamin Tetteh Anang, Dominic Bonsu, samt Sigga Baldursdóttir 15

16 Städers dynamik Årsarbetskrafter: 5, 9 Annika Teppo, klusterledare (100%), Onyanta Adama (100 %), Marianne Millstein (100 %), Ulrika Trovalla (100 %), Eric Trovalla (100%) Christal Spel (100% sept-dec), Maylin Meincke (100% sept-dec). Gästforskare Vicensia Shule, University of Dar es Salaam, samt en PhD- stipendiat, fyra MA-studenter och två praktikanter har haft sin hemvist i det urbana klustret under delar av året. Tabell 3. Ekonomiskt utfall Städers dynamik 2014 (tkr) Kostnader Direkta kostnader OH Totalt Personalkostnader Övriga verksamhetsutgifter Övergripande mål 2014: Att producera, kommunicera och utföra innovativ forskning om afrikanska städer i förändring. Specifika mål nämns i resultatsammanfattning samt matris. Sammanfattning av resultat och måluppfyllelseanalys: Specifikt mål I: Att utföra högkvalitativ forskning gällande utvecklingen av afrikanska städer i förändring. Att studera sociala, byggda och politiska miljöer, urbanisering, det urbana livets karaktär, dess problem och organisation såväl som urbana samhällens fysiska behov. Mobilisera externa resurser för att möjliggöra ytterligare forskning, främja högkvalitativ akademisk forskning genom att underlätta för forskning, nätverkande och samarbete i de nordiska länderna och i Afrika. Följande projekt har ingått i klustret under 2014: 1) The Transforming Post-apartheid City (Annika Teppo) 2) Urban governance and politics in South African cities (Marianne Millstein) 3) Infrastructure as Divination: Urban life in the Postcolony (Ulrika and Eric Trovalla) 4) Medicine for Uncertain Futures: A Nigerian City in the Wake of a Crisis (Ulrika Trovalla 5) Urban imaginaries and socio-economic exclusion (Onyanta Adama, Andrew Byerley, Ilda Lindell) 6) The politics of Urban Informality (Ilda Lindell) Klustret var också involverat i NAIs regionala Sida -program med två projekt: a) Transborder corridors and regional development and integration och b) The critical role of an emerging regional civil society. Under 2014 bestod det urbana klustret av 5 till 7 medlemmar. Två geografer, två antropologer och en etnolog utgjorde klustrets kärna. Under 2014 har det urbana klustrets medlemmar, beroende på de olika forskningsprojektens utveckling, endera gjort fältarbete (i Sydafrika och Nigeria) eller biblioteksbaserad forskning. Det urbana klustrets medlemmar har aktivt skickat in och publicerat i internationella vetenskapligt granskade tidskrifter under året. Ett av projekten under 2014 var redaktörskap för en specialutgåva av African Cities och författande av artiklar till Nordic Journal of African Studies, vilket gjorde att hela klustret samarbetade med en av institutets associerade forskare, 16

17 Victor Adetula (University of Jos, Nigeria) samt med Jesper Bjarnesen (Konfliktklustret). Detta projekt bidrog även till att stärka institutets policy vad gäller Open Access och samarbetet mellan nordiska afrikanister. Utgåvan lanserade också det urbana klustrets gemensamma forskningsprojekt Mediated African cities. Utöver detta publicerade Peter Makachia, gästforskare från 2013, en Policy Note. Klustret producerade även ett bidrag till Current African Issues-serien i samarbete med det rurala klustret och konfliktklustret. Specifikt mål II: Att förmedla högkvalitativ forskning till tre målgrupper: 1) det internationella forskarsamhället; 2) den nordiska allmänheten; 3) beslutsfattare och praktiker Det urbana klustret ansvarade under våren 2014 för att arbeta fram och genomföra temat Moral communities in African cities. Temat lanserades i Stockholm, och följdes av fem föreläsningar med ledande urbana afrikanister. Diskussioner har ägt rum om att publicera föreläsningarna i en internationell vetenskaplig tidskrift. Utöver nämnda akademiska och policyinriktade aktiviteter, har klustermedlemmarna även gett intervjuer till media, bloggat, twittrat, skrivit ledare i tidningar och organiserat en fotoutställning. Klustret ordnade också en paneldiskussion under Helsinki African Film Festival. Klustret producerade ett antal förslag till konferenspaneler, böcker och tidskrifter. Klustret har varit aktivt vid 25 externa konferenser, workshops och seminarium, både som organisatör och forskningsrepresentant. Klustermedlemmarna har både modererat och deltagit i paneldiskussioner i Sverige, Finland och Norge. Klustret organiserade två lyckade workshops, en i Uppsala och en i Nigeria, där både beslutsfattare och akademiker medverkade. Specifikt mål III: Att genom samarbeten och nätverk främja banbrytande forskning om afrikanska städer Klustermedlemmarna har samarbetat med forskare från Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Ahmadu Bello universitetet i Nigeria samt universiteten i Kapstaden och Western Cape i Sydafrika. Klusterledaren har medverkat till uppstart av samt sitter i styrelsen för nätverket Nordic African Research Network (NARN). Klustret hade två praktikanter under 2014; Jyri Mäkelä från Jyväskylä universitet och Sara Nilsson från Uppsala universitet. Klustret agerade värd för en gästforskare, Visencia Shule från Dar-es-Salaam universitet i Tanzania. Visencia Shules besök genererade ett samarbete i form av deltagande i offentliga debatter och en gästföreläsning vid Helsingfors universitet. Det urbana klustret ansvarade för värdskapet för fem masterstudenter och doktorander inom stipendieprogrammet. Vidare har klustret handlett studenter och doktorander, granskat artiklar och sökt och mottagit extern finansiering. Det kan sammanfattningsvis konstateras att klustret med god marginal uppnådde sina interna målsättningar. 17

18 Resultatredovisning Städers dynamik 2014 Prestation Mål Resultatindikator Resultatredovisning Referens och avvikelse Specifikt mål I: Att utföra högkvalitativ forskning gällande utvecklingen av afrikanska städer i förändring. Att studera sociala, byggda och politiska miljöer, urbanisering, det urbana livets karaktär, dess problem och organisation såväl som urbana samhällens fysiska behov. Mobilisera externa resurser för att möjliggöra ytterligare forskning, främja högkvalitativ akademisk forskning genom att underlätta för forskning, nätverkande och samarbete i de nordiska länderna och i Afrika. Att producera högkvalitativ forskning inom ramen för klustrets forskningsområden Producera högkvalitativ forskning som är relevant för beslutsfattare Utvidga sakkunskap inom klustrets forskningsområden Bättre underbyggda beslut av beslutsfattare verksamma inom klustrets forskningsområde Genomförda fältarbeten (resultatvärde alla forskare) Fältmaterial (resultatvärde alla forskare) Kontorsbaserad forskning (något som alla forskare gör regelbundet -inget resultatvärde) Publikationer NAI forskningsseminarier där det Urbana klustret är ansvarigt (resultatvärde 4) Ja Se mål 2 10 Sydafrika samt Nigeria. 1 fältarbete ändrat till studie vid British Library Workshops och konferenser med deltagande av klustrets forskare (resultatvärde 12) 14 Att erhålla externa forskningsmedel Nya forskningsprojekt med teman av relevans för klustret Ansökningar (resultatvärde 4) Ansökan för nya projekt och events beviljad (Sanord) 1 avslag (Vetenskapsrådet) 1 inväntar svar EU-Horizon ansökan som gått vidare till omgång två Specifikt mål II: Att förmedla högkvalitativ forskning till tre målgrupper: 1) det internationella forskarsamhället; 2) den nordiska allmänheten; 3) beslutsfattare och praktiker Att organisera och delta i konferenser och workshops och akademiska föreläsningar; publicera artiklar i böcker, akademiska tidskrifter och andra akademiska publikationer; delta i policyrelaterade evenemang. Förmedla högkvalitativ forskning till det internationella forskarsamhället. (publik 1) Genomförda konferenser/ workshops (resultatvärde 3) Organiserat NAI öppna föreläsningar (resultatvärde 5) med rubrik Moral communities (vår - höst 2014) Genomfört externa föreläsningar (resultatvärde 8) Alla tre genomfördes planenligt 5 8 -Aktiviteter NAD: 2 paneler, (Teppo och Millstein, nr 9 samt 21) 1 artikel presenterad (Millstein) samt fotoutställning (Ulrika och Eric Trovalla). -Workshop i Abuja, Nigeria (April/Maj) - Konferens Civila Samhället (okt Regionala Sida-programmet) Redigerat specialutgåva av tidskrift (resultatvärde 1) 1 Publicerade artiklar (resultatvärde 13) Publicerade övriga publikationer (resultatvärde 5) 7 3 Flera artiklar som skulle ha publicerats under 2014 kommer istället att publiceras under 2015 Klustrets medlemmar var medförfattare till tre artiklar. Att publicera debattartiklar; intervjuas i media; delta på sociala media; föreläsa i skolor Förmedla högkvalitativ forskning till en nordisk allmänhet (publik 2) Publicerat debattartiklar i nordiska tidningar och tidskrifter (resultatvärde 3) Intervjuer i media (resultatvärde 5)

19 och andra offentliga sammanhang. Administrerade bloggar, gästbloggande, twitter Föreläsningar i skolor och i andra offentliga sammanhang (resultatvärde 5) 6, 1 aktivt Twitterkonto 5 Att uppmuntra beslutsfattare Förmedla högkvalitativ och praktiker att delta i forskning till beslutsfattare och klustrets workshops och praktiker (publik 3) konferenser; att skriva Policy Briefs för denna publik; att ge individuella föredragningar och sammanfattningar samt kommentarer på policydokument till personer inom beslutsfattar- och praktikersfären. Specifikt mål III: Att främja forskning genom samarbeten och nätverk Att organisera evenemang tillsammans med forskningsoch policyinstitut och universitet i de nordiska länderna och på den afrikanska kontinenten; att vara värd för gästforskare, dela ut resestipendier; vara värd för akademiska praktikanter; handleda doktorander och masterstudenter; examinera doktorsavhandlingar. Att organisera seminarier/ workshops/konferenser/nätverk genom regionalt samarbete Främja forskning, upprätthålla och skapa forskningssamarbeten och nätverk Olika intressenter kommer överens om att samarbeta och implementerar strategier för nätverkande inom ett år från förslaget Antal beslutsfattare som deltar i evenemang (resultatvärde 40) Publicerade Policy Briefs, NAI och övriga (resultatvärde 2) Antal möten (resultatvärde 5) Undertecknade MoUs med institutioner (resultatvärde 2) Gemensamma aktiviteter; workshops (resultatvärde 2) Möten (resultatvärde 4) Gästforskare vid NAI (resultatvärde 2) Nordiska gästforskare (resultatvärde 2) Praktikanter (resultatvärde 2) Stipendiater (resultatvärde 2) Handleda doktorander och masterstudenter (resultatvärde 5) Examinera doktors-avhandlingar, (resultatvärde 2) Examinera masteruppsatser (resultatvärde 4) Antal undertecknade MoUs/projektöverenskommelser 100 plus 2, Makachia och Wallin ; 2 Masters och 4 PhD 1 0 En gemensam publikation är under produktion Namnlistor finns inte från alla evenemang, som bilaga finns endast några få namnlistor EADI-nätverket samt med Abu Zaria Universitet Samarbete med följande organisationer: WISER, the Wits Institute of Social and Economic Research, Johannesburg, The University of Jos, Nigeria, Uppsala universitet. Det fattades ett beslut att avstå i det ena fallet eftersom ett MoU inte ansågs nödvändigt och dessutom kunde vara juridiskt komplicerat. Det andra är ännu ej klart, processen pågår. Ingen sökande som passade i klustret 19

20 Konflikt, säkerhet och demokratisering Årsarbetskrafter: 7,9 Mats Utas (klusterledare, 100 %), Maria Eriksson Baaz (30% 1/1-30/6, 70% 1/7-31/12), Redie Bereketeab (100 %), Gun Eriksson Skoog (100 %), Linnéa Gelot (30 %, föräldraledig), Maria Frederika Malmström (100 %), Ola Olsson (20 %), Anders Sjögren (50 % 1/1-30/6, 100 % 1/7-31/12), Mimmi Söderberg Kovacs (40 %), Anders Themnér (50 % 1/1-30/6, 28 % 1/7-31/7, 1/8-31/12 tjänstledig), Jesper Bjarnesen (35 %), Henrik Angerbrandt (100 %, 1/9-31/12), Ole Martin Gaasholt (100 %, 1/9-31/12). Under 2014 var klustret värd för fem gästforskare: Ken Menkhaus, Davidson College, USA, Gudrun Sif Fridriksdottir, University of Iceland, Diana Szanto, University of Pecs, Ungern, Bamlaku Tadesse Mengistu, Haramaya University, Dire Dawa, Etiopien, och Abraham A. Fofana, Kofi Annan Institute for Conflict Transformation (KAICT), University of Liberia. 6 stycken studiestipendiater (två doktorander och fyra masterstuderande) och en praktikant har haft sin hemvist i klustret under delar av året. Två av NAIs associerade forskare, professor Peter Wallensteen och Dr Pekka Peltola, tillhör också klustret. Båda deltog i Nordiska Afrikadagarna. Peter Wallensteens samarbete med klustret inbegriper dessutom arbetet kring Claude Ake-professuren. Tabell 4. Ekonomiskt utfall konflikt 2014 (tkr) Kostnader Direkta kostnader OH Totalt Personalkostnader Övriga verksamhetsutgifter Övergripande mål 2014: Klustrets mål är att behålla dess framstående ställning inom forskning genom att fortsätta producera förstklassig forskning om konflikt, säkerhet och demokratiseringsprocesser på den afrikanska kontinenten. Eftersom klustrets forskningsområden är synnerligen policyrelevanta kommer klustret också att utveckla dialogen med olika policymiljöer i syfte att påverka dagordningar politik och bistånd för att förbättra Afrikas framtid. Specifika mål nämns i resultatsammanfattning samt matris. Sammanfattning av resultat och måluppfyllelseanalys: Specifikt mål: I: Att utföra högkvalitativ forskning; utvidga sakkunskap inom klustrets teman, att erhålla externa forskningsmedel för att genomföra ytterligare forskning, att främja forskning genom att underlätta för forskning, nätverkande och samarbete i de nordiska länderna och Afrika Följande projekt har ingått i klustret 2014: 1) Big Man Politics and Democratisation: Local Perceptions and Individual Agency in Processes of Electoral Violence (Mimmi Söderberg Kovacs, Mats Utas, Jesper Bjarnesen) 2) The Informal Realities of Peacebuilding - Military Networks and Former Mid-Level Commanders in Post War (Mats Utas, Anders Themnér) 3) Private security providers on the African continent (Mats Utas, Paul Highgate) 4) Post-Gaddafi repercussions in the Sahel (Mats Utas) 20

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76)

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Table of contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 7 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande...

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige):

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige): 2 Table of Contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 6 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdsutveckling, naturresurser och ägandeformer... 11 Urbana processer... 14 Konflikt,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

LIBERIA- SEMINARIUM Aktuella frågor Samarbete möjligt mellan forskning, politik och praktik? Måndagen den 15:e oktober, 2012

LIBERIA- SEMINARIUM Aktuella frågor Samarbete möjligt mellan forskning, politik och praktik? Måndagen den 15:e oktober, 2012 2012-10-23 LIBERIA- SEMINARIUM Aktuella frågor Samarbete möjligt mellan forskning, politik och praktik? Måndagen den 15:e oktober, 2012 Sammanfattning av Seminariet Syftet med seminariet var att belysa

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet Bilaga till regeringsbeslut 2014-12-18 (UF2014/80398/UD/USTYR) Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 2021 1. Förväntade resultat Denna strategi styr användningen

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) Remiss U2009/8128/UH. Vetenskapsrådet. Utbildningsdepartementet Stockholm

Remissyttrande. Betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) Remiss U2009/8128/UH. Vetenskapsrådet. Utbildningsdepartementet Stockholm 2009-05-12 Diarienummer 112-2009-378 Handläggare Gunnel Gustafsson Vetenskapsrådet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande VETENSKAPSRÅDET SWEDISH RESEARCH COUNCIL Postadress/Postal address

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU 1 STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND (RJ) Fristående stiftelse som stödjer humanistisk

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition 1 Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition Mat och lärande i ett föränderligt samhälle - mat är mera än näring Bakgrund De nordiska länderna,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Sammanfattning. Projektet inleddes med ett seminarium i september 2008. Det blev också starten för projektet som avslutades ett år senare. Till detta mycket välbesökta

Läs mer

Expertgruppen För Biståndsanalys

Expertgruppen För Biståndsanalys Expertgruppen För Biståndsanalys UD 2013:01 Underlag till punkt 3 Protokoll 2015-06-29 Expertgruppens möte Måndag och tisdagen den 8-9 juni kl. 14:00-12:30 Djurönäset konferens och hotell Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Arbetsformer

Arbetsformer Arbetsformer 2014-2017 Delmi Delegationen för migrationsstudier ska verka i en anda av öppenhet och utveckla transparenta arbetsformer. Delegationen inrättades enligt kommittédirektiven (2013:102) för

Läs mer