Hållbara drivmedel finns de?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara drivmedel finns de?"

Transkript

1 Hållbara drivmedel finns de? Seminarium - BIL Sweden 16 oktober 2008, Stockholm Pål Börjesson, Karin Ericsson, Lorenzo Di Lucia, Lars J. Nilsson & Max Åhman Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

2 Svar: JA!

3 men omfattningen avgörs framför allt av 1) Produktionsvolym (av olika drivmedel) 2) Tillväxttakt vilket mycket sällan beaktas i dagens debatt!

4 Bakgrund & Syfte Biodrivmedelsdebatten har: - lyft medvetandegraden om globaliseringens effekter till en ny och högre nivå - satt begreppet hållbar utveckling på sin spets Vår ambition är att: - belysa och diskutera drivmedel ur ett brett hållbarhetsperspektiv, samt - ge rekommendationer om vilka drivmedel som kan anses hållbara och under vilka förutsättningar, samt vilka som är ohållbara och som vi bör undvika

5 Övergripande slutsatser 1) Bioenergi är bara en dellösning högst prioritet är minskat transportarbete och effektivare fordon och här kommer elhybrider och elbilar att bli allt viktigare 2) En långsiktig strategi för biodrivmedel bör innehålla satsningar på teknologi både för termisk förgasning och biologiska omvandlingsmetoder för ligno-cellulosa eftersom detta är kompletterande lika mycket som konkurrerande teknologier samt ger störst flexibilitet och minst risk för konflikter 3) Dagens biodrivmedel i Sverige är hållbara utifrån den aktuella produktionsvolymen, men man bör ställa hårda krav på att hela bränslekedjan (från odling till tank) optimeras utifrån energi- och klimateffektivitet vid ökade produktionsvolymer

6 Övergripande slutsatser 4) Biogas från restprodukter har stora miljöfördelar och kan expandera med liten risk för konflikter och passar bra för lokala och regionala fordonsflottor 5) Certifiering är ett viktigt och nödvändigt verktyg på vägen mot mer hållbara drivmedel och vid ökade produktionsvolymer, men dessa system ska inte överskattas då de aldrig kan innefatta alla hållbarhetskriterier 6) Socio-ekonomiska aspekter som arbetsförhållanden, lokal landsbygdsutveckling o s v samt effekter av ökad markkonkurrens måste i första hand lösas med generella åtgärder som nationell lagstiftning, fördelningspolitik, program och planer som i sin tur bör stödjas av internationella avtal och utvecklingssamarbete på olika nivåer

7 Övergripande slutsatser 7) Oavsett om hållbarhetskriterier implementeras eller ej kommer biodrivmedelsproduktionen att öka, framför allt i utvecklingsländerna, d v s vi måste ta vara på den möjlighet vi har idag att införa hållbarhetskriterier på global nivå 8) Förnybara drivmedel kan, med rätt utformning och styrmedel för lämplig tillväxttakt och produktionsvolym, leda till en positiv och hållbar utveckling i både industri- och utvecklingsländer

8 Energi- & areaeffektivitet Drivmedel Biprod.-process Biprod.-odling Energiinsats-odling Energiinsats-proces Biprodukter "avgör" effektiviteten S.betor-biogas Salix-biometan Majs-biogas S.betor-etanol Salix-DME/metanol Vall-biogas Salix-FT-diesel Vete-biogas Salix-etanol Vete-etanol Raps-RME GJ per hektar och år

9 km/ GJ biomassa stora vinsten Effektivisering via elbilar vissa effektiviseringsvinster Hög eff. Låg eff. 0 Dagens fordon med 2:a gen etanol Hybrid med 2:a gen. biodrivmedel Plug-in hybrid med 2:a gen biodrivmedel och el från biokraftverk Bränslecellsbil med väte från biomassa Elbil med el från biokraftverk

10 Relativa utsläpp av växthusgaser Biogas-gödsel Metanol-Salix-åkermark Etanol-vete (bio) Klimatnytta "Bra" eller "dålig" klimatprestanda beror framför allt på följande: 1. Bränsle i drivmedelsanläggningen? 2. Vilken odlingsmark & dess alternativa användning? 3. Alternativ hantering av restprodukter & vad ersätter dessa? 4. Lustgasutsläpp vid odling? Etanol-vete-gräsmark (bio) Bensin Etanol-vete (kol) Metanol-kol Etanol-vete-torvmark

11 Klimatnytta -elbilar Relativia utsläpp av växthusgaser EU's nybilssnitt 2006 Elbil - kolkondensel kortsiktig marginalel Elbil - EU's elmix Elbil - biokraftverk (EU) dynamisk marginalel Elbil - svensk elmix Elbil - CO2-fri el

12 Övriga utsläpp & bränslehantering 1) Gasbränslen bättre än alkoholer som är bättre än fossila drivmedel men teknikutveckling minskar skillnaderna 2) Elbilar ger noll-utsläpp på gatan & lättare att rena vid elproduktionsanläggningar än i många enskilda fordon 3) Biodrivmedel är biologiskt nedbrytbara vid utsläpp till mark och vatten till skillnad mot fossila bränslen, samt ger lägre koncentrationer av giftiga ångor stor fördel

13 Leder 1:a generationen till 2:a, eller? 1) Etanol & RME fungerar som bryggtekniker en kritisk massa av intressenter, aktörer och nätverk byggs upp som kan driva utvecklingen vidare (med hjälp av statligt stöd) 2) 1:a och 2:a integreras allt mer även tekniskt via utvecklingen av bioenergikombinat, mix av bioråvara osv 3) Biodrivmedel via biologiska processer och förgasning kompletterar varandra och kan integreras med effektiva drivlinor, t ex elhybrider SA: Dagens produktion hjälper snarare än stjälper utvecklingen av nya och effektivare system!

14 Ekonomisk hållbarhet Pris för brasiliansk etanol: - 70% på 25 år! (Ref: J. Goldemberg)

15 Ekonomisk hållbarhet 1) Ökad konkurrens om råvaror driver utvecklingen mot billigare restprodukter från jord- och skogsbruk, d v s 2:a generationen och biogas 2) Kostnader för 2:a generationen beräknas vid en utvecklad och storskalig produktion ungefär kunna motsvara de för bensin & diesel vid ett råoljepris kring $/fat 3) Detta kräver fortsatt kraftfull teknik- och marknadsutveckling, samt en långsiktig och konsekvent koldioxidbeskattning av fossila drivmedel

16 Biologisk mångfald & vattenresurser 1) Effekter på biologisk mångfald (bra eller dåliga) beror på vilken mark som tas i anspråk omöjligt att generalisera! 2) Uppodling av naturmark, nedhuggning av regnskog o s v är ett generellt problem som också gäller mat-, foder- och virkesproduktion måste lösas med generella styrmedel (t ex nationell lagstiftning) och efterlevnad av dessa! 3) Ökad utvinning av icke konventionella fossiler kan få stora negativa ekologiska konsekvenser 4) Påverkan på regional vattentillgång måste beaktas vid en expansion av biodrivmedelsproduktion i känsliga områden (framför allt sockerrör om bevattning krävs), d v s rätt grödor i rätt områden

17 Biodrivmedel & matpriser (US$/ton) Majs Vete Ris Råolja (höger axel) (US$/fat) x vete okt-08 x majs okt-08 0 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 0 (Ref. EIA 2008; FAO 2008)

18 Biodrivmedel & matpriser 1) Ökad efterfrågan på livsmedel & foder (kött- & mejerivaror) 2) Stigande oljepriser = högre produktionskostnader 3) Torka (i viktiga produktionsländer) 4) Handels- och jordbrukspolitik (oanvänd åkermark & stagnerad jordbruksutveckling i både i- och u-länder) 5) Minskade spannmålslager 6) Spekulationer på marknaden för jordbruksprodukter 7) Ökad biodrivmedelsproduktion (4,4% av globala spannmålsproduktionen & 1,5% av världens åkermark) d v s en viss men begränsad betydelse!

19 Räcker marken till både mat och bränsle? - JA, upp till en viss gräns (vilken är rörlig och som ligger långt fram)! Betydligt mer bioråvara kan produceras idag utan konkurrens med mark för matproduktion (restprodukter från jord- och skogsbruk, oanvänd mark o s v) Befolkningsutveckling, diet och produktivitet avgör markbehovet för mat- och foderproduktion i framtiden samtidigt som klimateffekterna ger stor osäkerhet Stor dynamisk potential inom befintlig odlingsareal genom utveckling av jordbruket i framför allt ekonomiskt svaga regioner (t ex södra Afrika och Sydamerika) som kommer att drivas av förbättrad lönsamhet

20 % Biodrivmedel är inget nytt! Sveriges energisystem igår & i morgon! (bl a 1 miljon hektar havreodling för dragdjur) Olja (1 miljon hektar energiodling?) 50 Kol Biobränsle År

21 Hot eller möjlighet för u-länder? USD per ton (fasta priser, 1990) Index, 1990=100 Palmolja ($/ton) Sojabönor ($/ton) Majs ($/ton) Ris ($/ton) Vete ($/ton) Jordbruk (index) Mat (index) (Ref. FAO 2005)

22 Hot eller möjlighet för u-länder? - Både och, men där vi måste utveckla möjligheterna och begränsa hoten! Stora möjligheter för fattiga jordbrukare på landsbygden, nettoexporterande länder samt på lång sikt när moderniseringen av jordbruket hunnit ske Hot mot fattiga i städer, nettoimporterande länder och på kort sikt, d v s högre matpriser har fördelningseffekter som är problematiska men som är ett generellt problem! En positiv utveckling ställer således höga krav på en politik som leder oss i rätt riktning, både i västvärlden och i u- länderna. - Svält beror inte på brist på mat utan på fattigdom!

23 Leder dagens politik och styrmedel rätt? Många initiativ har tagits och mycket arbete pågår för att säkerställa uthållig produktion av biodrivmedel (regeringar, miljöorganisationer, branschorganisationer, företag o s v) Viktiga (och svåra) frågor återstår att lösa vid certifiering: Kostnader & tillgänglighet (småbönders medverkan!) Regler för internationell handel (konflikt med WTO-regler!) Indirekta effekter (förändrad markanvändning undanträngningseffekter!) Rättvisa (eurocentriskt perspektiv, aktivt deltagande från u-länder uppmuntras sällan idag!)

24 Implementering av hållbarhetskriterier Bindande certifiering är ett viktigt verktyg, men har vissa praktiska problem (efterlevnadskontroll, WTO-regler) liksom vissa brister i effektivitet (hantering av indirekta effekter) Därför måste certifieringssystem kompletteras med andra verktyg som nationell lagstiftning (arbetsmiljö), sociala skyddssystem (fördelningspolitik), markplanering (undanträngningseffekter), samt bi- och multilaterala överenskommelser mellan producerande och importerande länder (rättvis handel) - Dessa är dock generella åtgärder som är lika relevanta för all vår konsumtion, d v s biodrivmedel har lyft globaliseringsfrågorna till en ny nivå som kommer att sprida sig till alla andra branscher!

25 Slutsatser & rekommendationer I vår kommande rapport kommer slutsatser och rekommendationer att presenteras i en sammanfattande matris där olika hållbarhetskriterier och drivmedelssystem jämförs vi hoppas att ni får behållning av denna läsning! Hållbarhetskriterier Drivmedelssystem

Styr rätt med biodrivmedel

Styr rätt med biodrivmedel SAMMANFATTNING AV EN RAPPORT FRÅN VÄRLDSNATURFONDEN WWF: Styr rätt med biodrivmedel Styr rätt med biodrivmedel Biodrivmedel från Syd, som etanol från sockerrör i Brasilien, kan vara bra för klimatet och

Läs mer

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL REPORT f3 2013:13 DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik Pål Börjesson, Lunds Universitet Joakim Lundgren, Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform Stockholm, 2014-02-10 Ert Dnr: UF 2014/4543/USTYR Helena Eduards USTYR Utrikesdepartementet 10339, Stockholm ud-plattformen@gov.se Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Bästa fordonsbränsle 2009

Bästa fordonsbränsle 2009 Bästa fordonsbränsle 2009 Juni 2009 Gröna Bilisters granskning av fordonsbränslena på den svenska marknaden Innehållsförteckning SLUTSATS: FÖRNYBART ÄR ÖVERLÄGSET FOSSILT OCH BIOGAS ÄR BÄST... 2 BAKGRUND...

Läs mer

Ett koldioxidneutralt

Ett koldioxidneutralt 25 Ett koldioxidneutralt Sverige Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 25 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten. Visionen är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Det övergripande

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch rapport #53 utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch är en partipolitiskt obunden organisation som granskar

Läs mer