Laboration: cellskada/celldöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboration: cellskada/celldöd"

Transkript

1 Laboration: cellskada/celldöd Läkarprogrammet termin 3 Basgrupp 2 Therese Enenge Amanda Amanda Karlsson Erik Andersson Johansson Niklas Åkesson Ebba Gabrielson Emil Saghamre Salik Hamid

2 Inledning; Vi har under en veckas tid gjort fyra laborationer där vi undersökt proteinet p53:s betydelse och funktion för cellen. Vi har jobbat med två olika bröstcancer-cellinjer och med olika metoder testat hur cellinjerna reagerat på strålning och nutlinbehandling. I den första laborationen genomförde vi en cellcykelanalys mha flödescytometri. I den andra laborationen undersökte vi hur många celler som går i apoptos pga strålning eller nutlin. I den tredje laborationen använde vi oss av Western Blot för att undersöka förekomsten av p21. I den fjärde laborationen undersökte vi p53 genen med hjälp av mutationsanalys

3 Laboration: cellcykelanalys Introduktion: Syfte: Undersöka hur två olika cancer-cellslinjer reagerar på radioaktiv strålning (stress) samt nutlin. Detta gör vi genom en flödescytometri som ger oss information om hur mycket DNA cellerna innehåller vilket i sin tur ger oss information om vilken fas i cellcykeln våra celler befinner sig i. Teori: Celler befinner sig någonstans i den sk cellcykeln. Cellcykeln delas upp i fyra faser: M (mitos=delning), G1 (tillväxtfas), S (replikerings-fas), G2 (tillväxtfas). Det finns ett ytterligare tillstånd som cellen kan befinna sig i som heter G0 (vilofas). I G2 fasen finns det dubbelt så mycket DNA jämfört med G1 fasen. I cellcykeln finns det även check-points där man kontrollerar om cellen har allt som den behöver innan den går vidare till nästa fas. I vår undersökning har vi fokuserat på en check-point mellan G1-S (har cellen allt som den behöver för att replikera sig), och G2-M (har cellen allt som den behöver för att dela sig). Vid en skada utav vårt DNA kommer cellcykeln att stanna upp och reparera sig själv genom att aktivera DNA-reparations-protein, gå i apoptos eller nekros. Ett exempel på någonting som skadar vår arvsmassa är radioaktiv gamma-strålning som vi har använt oss utav i denna laboration. Gamma-strålning skadar både DNA:t direkt (1/3) samt via fria radikaler indirekt: H 2 O 2, O 2 -, OH - (2/3). När DNA:t blir skadat kommer ATM (ett protein-kinas) att fosforylera p53 som börjar utöva sina effekter. P53 är en transkriptionsfaktor och binder in till DNA för transkription av viktiga gener vars produkter reglerar cellcykeln och gör så att cellcykeln stannar upp i ex G1-S eller G2-M, eller går i apoptos. Pga p53:s viktiga roll i cellcykelkontroll blir det problem om cellen har mutation i denna. MDM2 är ett protein som tillverkas och degraderas konstant. Det ubiquitinerar p53 som sedan bryts ner i proteasomer, dvs gör så cellcykeln inte stannar (p53 kan inte utöva sin effekt. Nutlin hämmar MDM2, dvs gör så att p53 kan utöva sin effekt. Hypotes: Vi tror att radioaktiv strålning leder till cellcykel-stopp bland annat genom att aktivera p53. Vi tror att nutlin kommer göra så att mer p53 blir fritt och fler celler stannar upp i G1 eller G2 fasen

4 Material och metod: Cellcykelanalysen genomförs med hjälp av en flödescytometri. I förväg kommer några av cellproverna ha blivit strålade med 10 Gy och några kommer ha blivit nutlin-behandlade (Figur A). Figur A Under vår laboration tillsatte vi sedan 3 lösningar: A: Trypsin och detergent Som leder till att cellmembranet går sönder. B: Trypsin inhibitor och RNAas som inhiberar trypsin reaktionen, samt inaktiverar RNA nedbrytande enzym C: Propidium iodide som binder till DNA. Sedan förde vi in våra åtta cellprover i en flödescytometer som nu kan beräkna hur mycket DNA som finns i varje cell tack vare lösningarna vi tillsatte tidigare (PI visar hur mycket DNA som finns). Resultatet från flödescytometrin visades i en graf. (Figur 1, Figur 2) Resultat: RT= strålning. N= nutlin. Cellinje A kallas: BT474 Cellinje B kallas: MCF7 Celltyp, G1-fas G2-fas S-fas strålning, nutlin B:RT-N- 47% 18% 33% B:RT+N- 73% 28% 0% G1- arrest B:RT-N+ 25% 55% 18% G2-arrest B:RT+N+ 17% 62% 19% S-fas mindre (lägre proliferation) A:RT-N- 27% 47% 25% A:RT+N- 6% 88% 7% G2-arrest A:RT-N+ 22% 66% 11% Påverkas genom G2- arrest och lägre proliferation (S) A:RT+N+ 9% 79% 11% Påverkas genom G2- arrest och lägre proliferation (S)

5 Tolkning utav tabell; I tabellen går utläsa de olika cellprovernas fördelning i de olika cellcykelfaserna efter respektive behandling. Det går att utläsa att vår cellinje B som blivit behandlad med radioaktiv strålning har stannat i G1-arrest. Cellinje B som behandlades med nutlin har stannat av mer i G2. De i cellinje B som behandlades med Nutlin och radioaktiv strålning har en något mindre S-fas än de obehandlade. Cellinje A som behandlades med radioaktiv strlåning stannade i G2. De nutlinbehandlade med eller utan radioaktiv strålning påverkas också genom G2-arrest. Figur 1: Graf över cellcykelfördelning utav obehandlad cellinje B. Figur 2: Graf över cellcykelfördelning utav obehandlad cellinje B Diskussion: En utav cellstammarna har en mutation i p53 genen och en är vildtyp. Resultaten visar att cellinje B:RT+N- har 0% celler i S-fasen. Detta tyder på att p53 fungerar som den ska och lyckas stanna upp cellcykeln helt. Detta får oss att tro att B-cellerna är vildtyp. Detta borde innebära att cellinje A inte bör svara bra på nutlinbehandling eftersom p53 ändå inte fungerar som den ska. Dock i vårt resultat sänks S-fas celler när vi behandlar med nutlin, men vi tror att detta kan bero på det faktum att nutlin är toxiskt

6 vid höga doser. Det kan ha skadat cellen på andra sätt vilket gör att cellcykeln ändå stannar upp. Cellprovet B som blev strålad och behandlad med nutlin tycker vi borde ha stannat upp helt i cellcykeln vilket den inte gjorde. Detta kan bero på felkällor i laborationen. Felkällor: Vi kan ha pipetterat och blandat felaktigt. Nutlin kan vara toxiskt i för höga doser

7 Laboration: Apoptos Introduktion: Teori: När celler utsätts för strålning och behandling med Nutlin-3 kan det skada genomet och leda till apoptos. Viktigt för cellens skydd är proteinet p53 som inducerar apoptos. Vid strålning kan det uppstå dubbelsträngsbrott, dvs. brott i DNA helixen. Om cellen inte kan reparera skadan så induceras apoptos för att skydda organismen från större skada. Nutlin-3 verkar genom att hämma MDM2 som i sin tur hämmar p53. Nutlin-3 kan därför indirekt stimulera apoptos. DAPI som används som färgning binder till A-T par i DNA. Genom att stråla med UV-ljus kan man se kromatinet och på så sätt se om cellen genomgår apoptos eller mitos. DAPI kan binda in till DNA genom att saponin tillsätts tidigare och bildar porer i cellmembranen. Beroende på hur p53-genen fungerar kommer cellerna svara olika på strålning och Nutlin-3. Hypotes: I kontrollen bör vi inte se någon stor mängd apoptos men kan förekomma då det är cancerceller, ej friska. Vid behandling med bara Nutlin tror vi att det sker lite apoptos då p53 induceras, indirekt via inhibering av MDM2. Vid endast stålning borde vi se mer apoptos i och med att skador på DNA uppstår. Vid behandling med både strålning och nutlin borde mängden apoptos vara stor då apoptos nu induceras av två olika faktorer. Material och metod Två cellinjer av bröstcancerceller (BT474 (A) och MCF7 (B)), PBS, formaldehyd, Saponinbuffert, vectashield (DAPI), pipetter, mikroskopglas. Se Fig. A ovan Cellerna var fördelade över åtta brunna, fyra per cellinje, och två från varje cellinje var behandlade med röntgenstrålning resp. nutlin-3 enligt fig. A. Medium i brunnarna avlägsnades och cellerna tvättades två gånger med PBS. Formalin tillsattes i de tomma brunnarna och cellerna inkuberades 20 min i kylskåp, +4 C. Formalin tillsattes för att fixera cellerna. Efter inkubationen avlägsnades formalinet och cellerna tvättades två gånger med PBS. Saponin tillsattes, för att skapa permeabilitet in i celler, cellerna inkuberades ytterligare 20min men i rumstemperatur. Mikroskopsglas tvättades med etanol och en droppe Vectashield droppades på varje glas. Efter dubbel tvätt med PBS togs cellplattorna upp från brunnarna och placerades upp och ner på mikroskopsglasen. Preparaten torkades i kylskåpet, mörklagt, övernatten. Under dag 2 studerades preparaten i mikroskop med UV-ljus som visar kromatinet med hjälp av DAPI-färgningen. Genom att studera kromatinet kunde apoptos, mitos och vanliga celler studeras. Resultat: A RT- N- (kontroll) Få celler, lite mitos Fig. 1.2 A RT- N+ Få celler, lite mitos Fig. 1.3 Nutlin

8 A RT+ N- Lite mitos, mycket apoptos och apoptotiska kroppar Fig. 1.4 A RT+ N+ Lite mitos, mycket Fig. 1.5 apoptos och apoptotiska kroppar B RT- N- (kontroll) Många celler, lite mitos Fig. 1.6 B RT- N+ Färre celler, ligger mer Fig. 1.7 påverkar inte RT påverkar RT påverkar Nutlin påverkar isär B RT+ N- Mycket apoptos Fig. 1.8 RT-känsliga celler B RT+ N+ Få celler, mycket apoptos Fig. 1.9 Nutlin bara tilläggseffekt i den här cellinjen Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig

9 Fig. 1.5 Fig. 1.6 Fig

10 Fig. 1.8 Fig. 1.9 Diskussion: Genom att undersöka våra resultat kan vi säga att p53 inte fungerar helt normalt i cellinje A. Detta kan vi se genom att nutlin-3 inte har någon effekt. I cellinje B där p53 fungerar ökar mängden apoptos vid behandling med nutlin-3. Cellinje B reagerar som förväntat och vi kan på så sätt dra slutsatser om att dess p53-gen inte är muterad. Anledningen till att det från börjar skiljer mycket mellan cellinje A och B tror vi har med cellernas olika proliferationshastighet att göra. Cellinje B är mycket snabbare och kan vara en mer aggressiv cancer men det kan inte denna labb utvisa

11 Laboration: Western blot Introduktion Teori: p53 är en transkriptionsfaktor och tumörsupressor som bland annat verkar inhiberande på cellcykeln med hjälp av p21. p53 kan också inducera apoptos med hjälp av aktivering av pro-apoptotiska proteiner. MDM2 är en p53 hämmare. Den fosforyleras vid stress vilket gör att p53 då aktiveras och kan inducera p21 uttryck. p21 är ett cyklin-inhiberande protein som inhiberar fortskridning av cellcykeln. Den inhiberar en mängd olika cyklin-cdk komplex. Nutlin är en MDM2 inhibator. Då den inhiberar MDM2 så ökas uttrycket av p53 och indirekt p21. Hypotes: Vi tror att en av cellinjerna kommer att uppvisa mindre p21 än den andra. Detta tror vi kan bero på en form av mutation i p53-genen. De som får Nutlin bör uttrycka mer p21 dock bör p21 även uttryckas av de som får strålning. Således bör en kombination ge störst uttryck av p21. Metod & material : Metoden som användes under laborationen var Western blot. I Western blot så mäter man mängden av ett specifikt protein. Proteinerna som testades kom från två olika bröstcancerceller. De döptes till cellinje A och B. De båda cellinjerna preparerades med Nutlin - 3, strålning samt jämfördes med ett obehandlat kontrollprov. Innan preparaten erhölls preparerades de för proteinkvantifikation. Laborationen började med att förbereda inför en elektrofores. Efter den följde en transfer från gelen till ett membran. Membranet lades sedan i en blockning buffer innehållandes mjölkprotein vilket kunde fästa till de laddade proteinerna för att säkerställa att antikropparna enbart binder antigen-specifikt. Antikropparna tillsattes och inkuberades över natten i låg temparatur för att förhindra antigen-ospecifik bindning. De primära antikropparna som tillsattes var HLA-specifika antikroppar från en kanin. De sekundära antikropparna var specifika för kanin-antikroppar och konjugerade med ett specifikt enzym. Andra dagen tillsattes den sekundära antikroppen vilken var specifik för den primära antikroppen. På den sekundära antikroppen är ett enzym (horseradish peroxidas) bundet. Då substratet tillsattes så kunde horseradish peroxidas katalysera reaktion av substratet. Då uppstår kemiluminiscens och det är det som kan upptäckas av kameran. Detta inkuberades och preparerades inför exponering av CCD kamera. Resultat: Enligt våra resultat fanns inget p21 i cellinje A, oberoende vad de behandlats med. I cellinje B tyder resultatet på att p21 påverkades mest av Nutlin behandling. Man kunde även se en ökad mängd p21 i de preparat som påverkats av strålning och både strålning och Nutlin. Andra gruppers resultat påvisar att nutlin och strålning påverkade p21 mest

12 Brunnnumme r Cellinj e A Cellinj e B Stege Stege Obeha ndlad Nutlin RT Nutlin + RT Obeha ndlad Nutlin RT Nutlin + RT Stegen är inte synlig vid exponering av kameran men för blotta ögat. Diskussion: Efter diskussion med andra grupper och undersökning av vårt egna resultat så framkom det att vårt resultat troligen är felaktigt. Utifrån de sekundära banden som finns ovan resultatet av p21 så kan man se att det finns en nyansskillnad. Denna nyansskillnad ska ej finnas. Detta kan tyda på att det föreligger en ojämn laddning av protein. Det kan till exempel ha varit en luftbubbla vid inkubationen av antikropparna eller felpipettering då proteinerna tillsattes i brunnarna vilket leder till minskad mängd proteinblandning. Det kan därför bli olika starkt resultat beroende på både de primära och sekundära antikropparnas inbindning. Vår ena hypotes var att det förelåg en mutation i någon av cellinjerna, enligt resultatet är detta cellinje A och hypotesen stämmer. Enligt de resultat vi kom fram med hjälp av de andra gruppernas resultat så är den absolut starkaste induktionen av p21 då man använder sig av både Nutlin och strålning. Eftersom Nutlin är en MDM2 inhibator så är den indirekt specifik för just p21 induktion och väldigt effektiv på detta. Strålning är mer ospecifikt eftersom det skapar en DNA-skada som i sin tur aktiverar p53 i samband med en mängd andra reglerande faktorer. Detta gör att den inte är riktigt lika effektiv på att inducera p21 som Nutlin är. Men då dessa två kombineras så ger det absolut starkast induktion. Felkällor: Luftbubblor vid inkubationen Olika längd av exponering av substratet Felpipettering För liten mängd av proteiner i brunnarna

13 Laboration: Mutationsanalys Introduktion: Teori: Proteinet p53 kan kallas för genomets väktare och spelar en central roll vid cellsvar på olika stressorer som t.ex. DNA-skada, hypoxi och supression av tumörceller. P53 binder till DNA och medierar nyckelprocesser som DNA-reparation, cell-cykelarrest och om cellen inte kan repareras inducera apoptos. På möss har visats att om endast en kopia på p53-genen har inaktiverats så resulterar det i högre cancerutveckling och hos människor med Li-Fraumenis syndrom, som ärver en muterad p53-gen har en stark korrelation att utveckla olika typer av tumörer. Det finns också en stark koppling mellan utveckling av tumörer och mutationer i p53-genen. Vi har fått två prover med bröstcancerceller. Vår uppgift var att undersöka p53-genen för dessa prover och se om de var muterade. Syfte: Vårt mål var att med vetenskapliga metoder kartlägga nukleotidsekvensen och dess kvävebaser för p53-genen för att se om de hade någon mutation. Metoder för mutationsanalys av p53-genen Metoden innebär kortfattat att man börjar med att syntetisera nya DNA-strängar från enkelsträngat DNA med en PCR-maskin. För att kartlägga nukleotidsekvensen har Sanger-sekvensering använts, som uppfunnits av Fredrik Sanger. I metoden används en viss koncentration av nukleotider uppmärkta med ett fluorescerande ämne som också får DNA-syntesen att avstanna och detta gör att man märker upp alla nukleotidsekvenser vilket sedan körs i en kapillärelektrofores. I denna beskjuts nukleotiderna med laser och ljuset från de olika fluorescerade nukleotiderna registreras av en sensor vilken berättar nukleotidsekvensen. Resultat Vi har fått nukleotidsekvensen som en skriptfil och denna har jämförts mot en databas med normal omuterad sekvens. P53-genen ligger på kromosom 17, lokus p13.1 och består av 11 exon. Den kodande sekvensen startar i exon 2 och den kodande sekvensen är 1182 baspar lång. Genen i sig är baspar lång och kodar för ett protein som består av 393 aminosyror. I cellinje A forward finns det en deletion och två nukleotider med brus (sekvensen anger M dvs. antingen C eller A) samt en punktmutation. Denna sekvens jämfördes med cellinje A reversed och det enda som sammanföll med cellinje A forward var punktmutationen. Mutationen innebär ett aminosyrabyte från Glutaminsyra till Lysin (GAG285AAG; Glu>Lys). Aminosyran Glutaminsyra har en hydrofil och sur sidokedja medan Lysin har en hydrofil och basisk sidokedja. Glutaminsyra är vanligtvis negativt laddad i en neutral miljö medan Lysin är positivt laddad i samma miljö vilket kan ändra proteinets laddning och dess funktion. I vår mutationsanalys av cellinje B hittades inga mutationer efter att vi samkört cellinje B forward mot cellinje B reversed

14 Gemensam slutsats: När vi tittar på alla laborationer har samtliga kommit fram till att det finns en mutation i cellinje A på genen för p53. Detta påverkar om cellerna går i apoptos eller om de fortsätter i cellcykeln. Mutationer påverkar p53 genom att förändra dess kapacitet att binda till genomet. Detta leder till att andra gener ej kan transkriberas, exempelvis p

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning 13/6 2011-25/2 2012 Stockholms Universitet Södra Latins Gymnasium Handledare: Robert Csikasz Jenny Alpsten Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning Sara Scheibenpflug Sammanfattning Muskelvävnad

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING

MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING Eva Nordkvist Examensarbete 20p VT 2005 Skoghallsbruk, StoraEnso Handledare: Margareta Sandström 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Introduktion

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och en av årets

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Medicinjakten i Flemings fotspår

Medicinjakten i Flemings fotspår Medicinjakten i Flemings fotspår Det första delprojektet av Forskarhjälpen, genomfördes under 2011. Det var ett samarbete mellan Nobelmuseet, Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet (LBCU)

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Magsårsbakterien Helicobacter pylori en kameleont i magen

Magsårsbakterien Helicobacter pylori en kameleont i magen Magsårsbakterien Helicobacter pylori en kameleont i magen Anna Arnqvist forskarassistent Thomas Borén universitetslektor Inst. för odontologi, enheten för oral mikrobiologi Anna Arnqvist: Inledningsvis

Läs mer

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1-

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1- Kapitel 3 Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont Det finns en barnramsa som lyder, Äta bör man annars dör man, men äta gör man och ändå dör man. Det är egentligen precis vad det handlar om. Det som

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Framtidens forskningsledare 2009 1

Framtidens forskningsledare 2009 1 Framtidens forskningsledare 2009 1 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Framtidens forskningsledare 2009 Elisabet Vikeved SSF-rapport nr 9 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-48-9

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsskrift 2014 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Göteborg april 2015 Text och foto Annika Söderpalm, Vera kommunikation Layout Lena Svanteson, Clout Tryck Billes Papper Omslag MultiDesign

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Jessica hade Kostmanns sjukdom

Jessica hade Kostmanns sjukdom Jessica hade Kostmanns sjukdom Text Jessica Eriksson Foto Fam Eriksson Jag föddes i oktober 1976, efter någon dag hemma fick jag bölder på kroppen och mina föräldrar tog mig till barnmottagningen. Efter

Läs mer

Blyhalten i våra vattenkranar

Blyhalten i våra vattenkranar Haganässkolan Naturvetenskapliga programmet Projektarbete 100 p 2011-2012 Blyhalten i våra vattenkranar Farligt höga nivåer? Victor Almblad NV09 Handledare: Stefan Rosén Therese Holmgren Mattias Andersson

Läs mer

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002).

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002). REFERAT Magsår drabbar framförallt sporthästar och detta anses kunna påverka deras prestationsförmåga i negativ riktning. Ofta relaterar man magsår med stressade varmblodiga hästar, men förekommer magsår

Läs mer

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 Nobelmuseet 2014 Box 2245, 103 16 Stockholm Kontaktperson: Anna Johanna Lindqvist Forsberg Telefon: 08 534 818 41, 070 618 63 44 anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer