Ledarskapet och balanserad styrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapet och balanserad styrning"

Transkript

1 Ledarskapet och balanserad styrning Av Kjell Ekbladh I artikeln berättar författaren om sitt synsätt och sina erfarenheter beträffande ledarskapets utmaningar vid införande och utveckling av balanserad styrning (BS). Ett krävande uppdrag med utmaningar och med vinster för ledare, medarbetare och verksamhet om det införs och utvecklas på rätt sätt. Att införa BS går som en stark trend genom den svenska offentliga sektorn. Är det här för att stanna eller kommer det snart något nytt? Ingen vet med säkerhet, men mycket kan göras för att underlätta införande och utveckling av BS. Men det talas alldeles för lite om de mjuka frågorna i samband med införande av BS. Införande av BS är en stor ledarskapsutmaning vilket inte bör glömmas bort. Med de mjuka frågorna menar vi frågor som värderingar, attityder, beteenden, ledarskap och medarbetarskap. För de organisationer som misslyckats har BS primärt blivit ett utvecklat redovisningssystem. När vi i slutet av 1990-talet hade i uppdrag att utbilda ledare i en stor svensk koncern kunde vi konstatera att redan deras tre perspektiv i BS (kund, medarbetare och ekonomi) var svårt att hantera för dessa ledare. När vi nu möter offentliga organisationer som arbetar med såväl fyra som fem perspektiv brukar vi ta den grova men enkla liknelsen med jonglören hur många bollar = perspektiv kan du samtidigt hålla igång och få balans mellan? Vi hävdar att man bör göra en noggrann bedömning av organisationens kultur, tidigare erfarenheter av förändringsarbete samt av nuläget innan man inför BS. Vi hävdar vidare att man bör utforma en helhetsstrategi för i vilken ordning, med vilka metoder och vilken typ av utbildningar och stöd som organisationen sannolikt kommer att behöva. Inte minst att man tänkt igenom vilket behov av ledarutveckling som BS kommer att medföra. Modetrend eller här för att stanna? Under många år var verksamhetsstyrningen huvudsakligen fokuserad på ett ekonomiskt perspektiv. Huvudsaken var att verksamheten höll sig inom tilldelade budgetramar. Däremot vilka verksamhetsresultat som man nådde i andra perspektiv efterfrågades kanske inte alls. Under 1990-talet ökade intresset för kvalitetsfrågor. Inom offentliga sektorn genomfördes i många organisationer utbildningar i bedömningsmodellen Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) och sedermera landstingsförbundets motsvarande modell QUL (Qualitet, Utveckling och Ledarskap). Många ledare och medarbetare kom under 1990-talet att delta i 26 Chefer & Ledare

2 t ex examinatorsutbildningar och stora satsningar gjordes på att utveckla verksamheterna med stöd av modellerna. Med dessa modeller vidgades verksamhetsperspektiven. Frågor om patienter, medarbetare och verksamhetens processer kom i blickfånget med en helt annan tyngd. Denna utveckling var ingen tillfällighet utan kan härledas till omfattande nationell och internationell forskning inom management och kvalitet. Under de senaste åren har intresset för SIQ:s och QUL:s modeller minskat påtagligt. Många har upplevt modellerna som alltför svåra att hantera långsiktigt och att nyttan inte motsvarat all tid som man behövde lägga ned. Allt fler verksamheter sökte därför efter enklare alternativ men som ändå innehöll flerdimensionella perspektiv. När Balanced Scorecard lanserades av Robert Kaplan och David Norton i en artikel 1992 i Harvard Business Review, var det resultat av deras forskning i ett antal företag som utvecklat metoder för prestationsmätning i framtidens företag. Det är således väsentligt att komma ihåg att BS är en vidareutveckling av en tidigare ensidig ekonomistyrning. Vi tror att balanserad styrning som metod är här för att stanna i överskådlig tid, men metoden kommer att fortsätta utvecklas förutsatt att de som är ansvariga för metoden i organisationen inser behovet av att arbeta långsiktigt och uthålligt. Balanserad styrning respektive balanserade styrkort Vi skiljer mellan balanserad styrning som avser sättet att utveckla, styra och följa upp verksamheten och balanserade styrkort som vi ser som det dokument som en verksamhetsplan sammanfattas i. Alternativt att styrkortet ersätter den traditionella verksamhetsplanen. I en del verksamheter går man så långt att varje individ har ett eget överenskommet styrkort. För de flesta vårdverksamheter är det dock avlägset att gå så långt i utveckling av den balanserade styrningen. Balansbegreppet avsåg ursprungligen bland annat balans i styrningen mellan kort och lång sikt men kan nu främst ges innebörden av att verksamheten ska kännetecknas av en positiv utveckling inom alla perspektiv. Genom omfattande forskning är det väl dokumenterat att det finns starka samband mellan kundfokus, engagerade ledare/medarbetare, effektiva processer och en positiv ekonomisk utveckling. Det är främst genom effektiva processer som en positiv effekt på ekonomin kan mätas inom offentliga sektorn. Bland ledare som ansvarar för den dagliga verksamheten finns det ofta en tveksamhet till detta förhållande. Hälsovård och omvårdnadsverksamhet är reglerad genom ett flertal lagar och föreskrifter. I augusti utkom Socialstyrelsens omarbetade föreskrifter för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). För om- Kjell Ekbladh, VD/Seniorkonsult Scandinavian TQM Institute. Foto: Ingvar Johansson. Chefer & Ledare 27

3 sorgsverksamheten gäller sedan tidigare SOSFS 1998:8. Det är värt att notera att föreskrifterna har ett samband till det globala kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000. När vi i våra utbildningar frågar om ledarna uppfyller skall-kraven i författningssamlingen får vi ofta vaga svar. Ett gott råd kan vara att i det balanserade styrkortet lägga in en plan för att utveckla verksamheten så att den uppfyller kraven i SOSFS 2005:12. Inom ISO 9001:2000 finns olika former av revisioner för att säkerställa att verksamheten lever upp till Till följd av att hälsovård och omvårdnadsverksamhet har skyldighet att tillämpa ett flertal lednings- och styrsystem rekommenderar vi ledare att sträva efter integration av systemen i sitt sätt att leda, utveckla, följa upp och dokumentera. Det talas för lite om de mjuka frågorna i samband med införande av balanserad styrning. ställda SKALL-krav. Någon sådan motsvarighet finns inte inom författningssamlingen och ställs inte heller av Socialstyrelsen. En idé som vi nu lanserar är att det i kommuner och landsting byggs upp metoder liknande en andrapartscertifiering för SOSFS 2005:12. I SOSFS 2005:12 hänvisas även till ISO beträffande informationssäkerhet och till ISO beträffande Miljöledning. I ditt landsting eller din kommun har ni sannolikt någon typ av Miljöledningssystem? Informationssäkerhetsfrågorna har vi all anledning att uppmärksamma ur patientsäkerhetssynpunkt men också ur en rad andra aspekter. Antalet incidenter inom IT-systemen ökar dramatiskt och den allmänna kunskapen och medvetenheten inom området är hos många ledare och medarbetare mycket låg. När vi i våra utbildningar berättar om hur snabbt man kan komma åt vital information ur en dator genom att använda ett USB-minne blir många mycket fundersamma över hur sårbar den egna verksamheten kanske är. Analys vid införande av BS I samband med att Balanserad Styrning ska införas kan det vara värdefullt att göra en bedömning av vilken ledarutmaning som väntar. Organisationskulturens betydelse för utveckling av verksamhe- ten har omvittnats i många olika sammanhang. Det finns många exempel på där genomförda organisationsförändringar inte lett till de avsedda positiva effekterna. Tittar man närmare på den rådande organisationskulturen kan man där ofta finna orsakerna. En av de modeller för analys av organisationskulturen som vi tillämpar bygger på att tillsammans med en grupp ledare och medarbetare kartlägga den grundläggande paradigmen och de grundläggande värderingarna i organisationen. Myter och historier Rutiner och ritualer Symboler i organisationen Maktstrukturen Kontrollsystemen Organisationsstrukturen Genom att analysera faktorerna ovan går det att bedöma vilka förutsättningar som föreligger, vilka möjligheter och hinder som man bör beakta och hur man bör gå till väga när BS ska införas. I analysen 28 Chefer & Ledare

4 ingår att bedöma medarbetarnas värderingar och attityder till förändringar och utveckling. Vi brukar skilja på: Top down - styrning som kommer uppifrån med direktiv, ramar eller motsvarande. Ledarens utmaning inom Top down är i stor utsträckning att förmedla en delaktighet och ett engagemang bland medarbetarna för det som kommer uppifrån. Alla erfarna ledare vet hur svårt detta är. Buttom up en verksamhetsutveckling som startar bland medarbetarna och som steg för steg aggregeras. Vår grundsyn är att framgångsrik BS bygger på ett både och. Styrande riktlinjer kommer alltid att förekomma men de bör utformas så att det bildar underlag för en engagerad dialog om mål och om vad som är möjligt inom varje verksamhet. Ju mer medarbetarna bjuds in till att vara kreativa och komma med förslag till förbättringar ju mer förankrad kommer den balanserade styrningen att kunna bli. Några frågor att analysera: Hur mycket anser du dig kunna påverka av styrningen för närvarande? Vilka styrande frågor och vilka styrperspektiv kan du påverka? Vilken delaktighet har du idag bland medarbetarna i din egen verksamhetsplanering? Hur nyfikna är medarbetarna på de mål och resultat ni uppnår inom de olika styrperspektiven? Ledarskap en yrkesroll I våra ledarskapsutbildningar får deltagarna formulera egna mål för vad de genom programmet personligen vill uppnå. Ibland väcker denna fråga mycket eftertanke och frågor. Ofta leder det till en diskussion om vilka kraven är på ledarskapet i den egna organisationen. Vi ser ledarskap som en yrkesroll. En yrkesroll där det dels finns grundläggande uppgifter som gäller alla ledare oavsett position i organisationen. De grundläggande fyra uppgifterna i yrkesrollen ledarskap är enligt vår uppfattning: Att sätta mål göra planer med medarbetare, förtydliga förväntade resultat, och hur målen ska kunna uppnås. Att lösa problem identifiera problem, komma med alternativa förslag, utvärdera möjligheterna. Att visa uppskattning förstärka prestationen, framsteg och uppnådda resultat. Att ge återkoppling följa upp prestationer och resultat och att låta medarbetare veta hur bra det går. I analysen av den egna yrkesrollen är det många faktorer att bedöma. En enkel struktur att tänka på är: Det organisatoriska system som jag ingår i (Landsting, sjukhus, kommun, förvaltning etc) Det eller de team som jag ska leda De individer som jag ska leda I våra ledarskapsutbildningar i samband med införande av BS brukar vi lite provokativt göra påståendet det är stimulerande att styra!. Många deltagare blir fundersamma och påståendet väcker ett stort behov av att få diskutera vad som menas med att styra och hur styrningen kan utformas. Det väcker också tankar om vad det innebär att jag själv behöver utveckla i mitt eget ledarskap. Det är väsentligt att tydligt formulera yrkesrollens innehåll. Ett sätt kan vara med hjälp av några frågeställningar: Vilken typ av verksamhet ska jag leda grundläggande kännetecken och behov? Är jag ansvarig för den dagliga verksamheten och direkt arbetsledare eller överordnad ledare med ett primärt ansvar för att hålla samman och utveckla ett antal verksamheter? Chefer & Ledare 29

5 Hur många medarbetare har jag direkt underställda? Hur erfarna och engagerade är mina medarbetare? Hur väl fungerar medarbetarna som team? Vad kännetecknar vår organisationskultur och vilka värderingar finns i organisationen och hos medarbetarna? Vilka lednings- och styrsystem ska jag utveckla och tillämpa? Med ovanstående frågor som grund kan din yrkesroll och din ledarskapsutmaning blir tydlig. Går du därefter genom några metoder för bedömning av dina egna beteenden och dina egna värderingar kan du utforma din egen utvecklingsplan med utgångspunkt från en egen SWOT-analys (dina styrkor, svagheter, möjligheter och hinder). Uppdraget som ledare inom de olika perspektiven De perspektiv som ofta återfinns i den offentliga balanserade styrningen är, kund-, medarbetar-, process- och ekonomiperspektiven. I en del verksamheter återfinns förnyelse och utveckling som ett separat femte perspektiv. I andra verksamheter betonas att förnyelse och utveckling ska återfinnas inom varje av de fyra perspektiven. De olika perspektiven har var och en sin ledarskapsutmaning som vi kortfattat berör nedan. Kundperspektivet Redan begreppet kund kan leda till många diskussioner och många vänder sig mot att använda begreppet kund för patienter och vårdtagare. Därför använder vi ofta det generella begreppet den vi är till för. För en ledare som direkt leder en vårdavdelning eller leder ett boende för äldre är det en ledarutmaning att kontinuerligt få medarbetarna att fokusera de unika behoven hos patienten eller vårdtagaren och att utveckla och följa upp medarbetarens förmåga att möta de individuella behoven. För ledare på ett laboratorium kan det vara att se till att rätt labsvar kommer så snabbt som möjlighet till rätt vårdenhet, därför att kunden är just vårdenheten. Oavsett vilket uppdrag verksamheten har, är det väsentligt att återkomma till den eller de som vi är till för. Medarbetarperspektivet Genom medarbetarenkäterna får vi en god överblick över den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi får också en god bild av ledarskapets styrkor och svagheter. Denna information kan vi utnyttja för att bedöma vilka områden inom ledarskap som behöver fokuseras genom ett stödjande ledarutvecklingsprogram i samband med införande av BS. Medarbetarsamtalet ser vi som ett led i ett styrsystem. Samtalet kan med fördel ges en struktur så att de olika styrperspektiven i BS tas upp. Processperspektivet Vårdkedjan är numera ett välkänt begrepp och många verksamheter har påbörjat eller kommit långt med att processkartlägga sin verksamhet. I processperspektivet anser vi att den svåraste ledarskapsutmaningen finns. Det är det perspektiv som kräver mest av organisatorisk mognad. Syftet med processerna är att överblicka och förbättra kedjan av aktiviteter. Det innebär en strävan efter att förbättra vilket också innebär att förändra. Att förbättra återfinns i alla perspektiv men i processperspektivet utmanas ofta det traditionella och de befintliga strukturerna. Vi avser såväl de processer som ledaren är ansvarig för som de processer som ledarens verksamhet ingår i, t.ex. en vårdkedja. Ledarskapsutmaningen ligger i att driva utveckling av de egna processerna. Ledarskapsutmaningen är dock ännu större i att som ledare medverka till utveckling 30 Chefer & Ledare

6 som leder till ännu större kundnytta i vårdkedjan. Ledaren blir därmed delaktig i överordnad process och måste kunna se utöver det egna ansvarsområdet (de egna processerna). I ledarskapsutmaningen ligger också att förankra detta förhållningssätt bland sina medarbetare. Ekonomiperspektivet Fakta Kjell Ekbladh har bland annat arbetat som Vd, personalchef, ekonomichef och i ledningen för Karolinska sjukhuset och för en socialförvaltning. Under snart 15 år har Kjell arbetat med ledarutveckling och verksamhetsutveckling startade Kjell Scandinavian TQM Institute, STQM. Institutet har sitt huvudkontor i Stockholm och har därutöver medarbetare i Härnösand, Östersund, Norrtälje, Alingsås och Göteborg. Läs vidare om STQM under Inledningsvis beskrev vi den historiska utvecklingen av styr- och ledningssystem. Många inom vården upplever fortfarande att ekonomistyrningen är överordnad andra perspektiv och så är det förvisso på många håll. Alltför mycket fokus är fortfarande riktat på vad blev resultatet = redovisningen istället för att utveckla den ekonomiska styrningen, dvs information som vi kan använda för att blicka och styra framåt. Några frågor till dig som ledare att fundera över: Hur långt fram i tiden kan du för närvarande överblicka med hjälp av den ekonomiska information som du har tillgång till? Vilka ekonomiska faktorer (kanske kostnadsslag) har du som underlag för din ekonomiska styrning? Vilka ekonomiska faktorer kan du påverka på kort sikt (ca 3 mån) för att styra din verksamhet? Vilka ekonomiska faktorer kan du påverka på längre sikt (mer än 12 mån) för att styra din verksamhet? Vi möter ofta ledare inom vård och omvårdnad som säger sig ha bristande kunskaper för att hantera den egna ekonomiska styrningen och att den ekonomiska information som de har tillgång till inte är väl anpassad för styrning. Likaså möter vi ofta ledare som saknar metoder för att utforma konkreta mål och för att utveckla mått och mätning inom de olika perspektiven. Sammanfattning Att arbeta som ledare i en organisation där balanserad styrning införs är en ledarutmaning. Rätt infört och rätt utvecklat ökar dina möjligheter att beskriva, planera, styra och följa upp din verksamhet. Utnyttja möjligheterna genom att arbeta med de olika perspektiven på ett sätt som leder till ökad delaktighet och engagemang bland medarbetarna. De flesta medarbetare är nyfikna på verksamhetens villkor, mål och resultat. Ta tillvara detta grundläggande intresse. Utnyttja de ökade möjligheterna till dialog med din chef som de olika perspektiven ger. Ditt uppdrag och din yrkesroll som ledare kommer i större utsträckning än tidigare att kännetecknas av ett förändringsledarskap. Alla ledare har sina styrkor respektive svagheter, inte minst som förändringsledare. Därför är det en god investering om du ökar din självkännedom om dina beteenden och dina egna värderingar. Kjell Ekbladh VD/Seniorkonsult, Scandinavian TQM Institute Chefer & Ledare 31

Värderingar, tankemönster

Värderingar, tankemönster Värderingar, tankemönster - och hur du utvecklar professionella team Text: Kjell Ekbladh Artikeln är en fortsättning på den artikel som författaren skrev i Chefer & Ledare i vården nr: 1/2006 under rubriken

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie Verksamhetsutveckling och kvalitet SIQ-modellen v2.0 1(28) En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie av Berkan Kapkac, berkank@kth.se Branosh Abravesh, branosh@kth.se Mattias Mårtensson, u14fj5u7@kth.se

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Eventuella frågor om rapporten kan ställas till Eva Westerling 08-452

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel Peter Daneryd 2 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte med utredningen Genomförande av utredningen Utgångspunkter för utredningen Hemtjänst

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer