Innehållsförteckning. Bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilagor"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sammanfattande resultat...3 Aktuella händelser...5 Fullmäktiges mål...12 Hållbar utveckling...12 Hälso- och sjukvård...15 Tandvård...25 Regional tillväxt...30 Samhällsbyggnad...37 Attraktiv arbetsgivare...40 Region Örebro läns ekonomi...42 Framtida utmaningar...44 Ekonomi...46 Omvärldsanalys...46 Resultatanalys...46 Finansiell ställning...51 Bilagor Bilaga 1: Uppföljning budgetdirektiv bolag och stiftelser Bilaga 2: Resultaträkning Bilaga 3: Kassaflödesanalys Bilaga 4: Balansräkning Bilaga 5: Noter till resultaträkningen Bilaga 6: Noter till kassaflödesanalysen Bilaga 7: Noter till balansräkningen Bilaga 8: Redovisningsprinciper Bilaga 9: Internkontroll Bilaga 10: Personalstatistik Bilaga 11: Tillgänglighet hälso- och sjukvård

3 Sammanfattande resultat Ny regionorganisation från årsskiftet Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organisation, Region Örebro län. Syftet med regionbildningen är att arbetet med att utveckla Örebroregionen ska bli ännu mer offensivt och effektivt. Regionbildningsprojektet arbetar nu med de frågor som tidigare inte klarats ut utifrån uppdraget i projektplanen samt fångar upp nya frågor som efterhand dyker upp och som inte naturligt tas om hand av linjeorganisationen. Program för hållbar utveckling Inom Region Örebro län pågår arbete för att de olika perspektiven i hållbar utveckling social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling ska finnas med i verksamheternas planering och dagliga arbete. Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna i ett program för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyllandet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra att hållbarhetsfrågor på ett bättre sätt genomsyrar hela verksamheten och dess processer, är en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet. Tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår arbetet med organisationsförändring som syftar till att förbättra förutsättningar att organisera verksamheten så att patienter och brukare ska få en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. I den nya organisationen skapas fyra närsjukvårdsområden och övrig hälso- och sjukvård organiseras i fem länsverksamhetsområden. Inom hälso- och sjukvården har året börjat med en rad utmaningar när det gäller tillgängligheten och att klara av att hålla vårdplatser öppna på vårdavdelningar. Trycket på den akuta sjukvården är högt samtidigt som det saknas medarbetare, framför allt sjuksköterskor på vårdavdelningarna. Som en följd av kompetensförsörjningsproblematiken har sedan hösten 2014 antalet vårdplatser varit reducerat. Ytterligare en bidragande orsak till bristen på vårdplatser är att det fortfarande är många utskrivningsklara patienter på sjukhusen som väntar på fortsatt vård och omsorg i kommunernas regi. Ny förvaltning - Regional utveckling Den nya förvaltningen Regional utveckling arbetar med frågor inom: näringslivsutveckling, välfärd och folkhälsa, utbildning och arbetsmarknad, energi och klimat, kultur och ideell sektor samt trafik och samhällsplanering. Region Örebro läns ekonomi Region Örebro län redovisar per april ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket innehåller engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring med 50 miljoner kronor. Justerat för detta är resultatet minus 13 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor sämre än vid samma tidpunkt Verksamheterna sammantaget redovisar ett underskott på 129 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor sämre än föregående år. Regiongemensamma intäkter och kostnader ger per april ett överskott på 166 miljoner kronor. Utfallet per april 2014 uppgick till 132 miljoner kronor. Helårsprognosen för Region Örebro län uppgår till 170 miljoner kronor. Förra året uppgick resultatet till 246 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognos uppgår sammantaget till minus 139 miljoner kronor.

4 Uppföljning av mål Prognosen för måluppfyllelse av inriktningsmålen indikerar en positiv verksamhetsutveckling. Av totalt 33 inriktningsmål bedöms 30 mål ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Målnivån uppfylls fullt ut i 20 av målen, medan målnivån för 10 mål uppfylls med en mindre acceptabel avvikelse. Två inriktningsmål bedöms att inte bli uppfyllda. Det är inriktningsmålet om tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och inriktningsmålet om verksamheternas ekonomiska resultat där prognosen är negativ. Ett inriktningsmål kan inte följas upp i delårsrapporten då mätvärden saknas.

5 Aktuella händelser Ny regionorganisation från årsskiftet Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organisation, Region Örebro län. Syftet med regionbildningen är att arbetet med att utveckla Örebroregionen ska bli ännu mer offensivt och effektivt. Regionbildningsprojektet arbetar nu med de frågor som tidigare inte klarats ut utifrån uppdraget i projektplanen samt fångar upp nya frågor som efterhand dyker upp och som inte naturligt tas om hand av linjeorganisationen. Under första kvartalet har flera olika delar färdigställts, till exempel överenskommelse om samverkan mellan Region Örebro län och Länsstyrelsen, överenskommelse med kommunerna om specifika samverkansråd och avslutning av delprojekt IT och telefoni. Fortfarande återstår några delar i projektplanens uppdrag som behöver utredas och planeras, bland annat ta fram en arbetsmodell för arbete med vision och värdegrund och långsiktig lokallösning. Regionprojektet avslutas i augusti 2015 med en slutrapport. Program för hållbar utveckling Inom Region Örebro län pågår arbete för att de olika perspektiven i hållbar utveckling social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling ska finnas med i verksamheternas planering och dagliga arbete. Det pågår bland annat olika aktiviteter i verksamheterna utifrån målen i det gällande Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Målen följdes upp i början av året genom en miljöredovisning. Den visar att det finns mycket kvar att göra för att nå flera av målen till och med Det finns även många exempel på pågående aktiviteter kring social hållbarhet. Arbete med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälso- och sjukvården och insatserna inom området kommer att förstärkas under året. Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna i ett program för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyllandet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra att hållbarhetsfrågor på ett bättre sätt genomsyrar hela verksamheten och dess processer, är en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet. Syftet är att utveckla ett program där verksamheterna känner sig delaktiga och bidrar till en hållbar utveckling. Rapporter för framtida kvalitetsarbete Mätningar och uppföljningar sker återkommande för att verksamheterna ska få kunskap om vad som kan förbättras. Resultat från Vårdbarometerns mätningar om befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården har sammanställts till en nationell årsrapport i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning har spridits inom regionorganisationen till berörda politiker och tjänstemän. Länsrapporten Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län som har färdigställts beskriver prevalenser och samband mellan skydds- och riskfaktorer för hälsa bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet Avtal mellan samtliga länets kommunala skolverksamheter och Region Örebro län har slutits angående skapandet av databasen ELSA Örebro län (Elevhälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets år 1). Under våren har resultaten av patientenkäter, både för länets förlossnings- och BBavdelningar och för akutmottagningarna, redovisats. Det är mycket glädjande att patienterna uppskattar och känner sig trygga med den vård och det goda bemötande som ges inom Region Örebro län. Värdefulla synpunkter framkommer också om vad som kan förbättras. Verksamheterna arbetar just nu med att analysera resultaten och vidta åtgärder inom de områden som kan utvecklas.

6 I början av året har en kundrelationsundersökning i Uppsala-Örebroregionen genomförts för att lyssna till remittenternas synpunkter på den högspecialiserade vård som erbjuds vid Universitetssjukhuset Örebro. Betygen från remittenterna till Universitetssjukhuset Örebro är, precis som tidigare, mycket höga. Det visar att det finns en hög professionalism och ett stort engagemang i utvecklingen av Universitetssjukhuset Örebro. Det är också en god grund i utvecklingen av den så viktiga universitetssjukvården i regionen. Tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår arbetet med en organisationsförändring som syftar till att förbättra förutsättningar att organisera verksamheten så att patienter och brukare ska få en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. I den nya organisationen skapas fyra närsjukvårdsområden, ett i norra länsdelen, ett i västra, ett i södra och ett område för Örebro. Inom varje närsjukvårdsområde samlas den vård som är vanlig i befolkningen, ofta återkommande och behöver finnas nära patienten. I närsjukvårdsområdet ingår bland annat vårdcentraler, akutmottagning, ambulanssjukvård samt viss specialiserad öppenvård. I närsjukvårdsområde norr och väster ingår även medicinkliniken vid respektive sjukhus. Övrig hälso- och sjukvård organiseras i fem länsverksamhetsområden: medicin och rehabilitering, opererande och onkologi, thorax, kärl och diagnostik, psykiatri samt habilitering och hjälpmedel. Fler länskliniker än i dag föreslås arbeta med gemensam produktionsplanering för besök, behandlingar och operationer. En funktion för förvaltningsövergripande samordning av hälso- och sjukvårdsproduktion och en funktion med förvaltningsövergripande ansvar för universitetssjukvård inrättas i den nya organisationen. En förvaltningsövergripande chefläkarfunktion ska också utformas och inrättas. Under året sker en ökad satsning på Frisktandvården. Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Ur ett hälsoperspektiv är Frisktandvård en viktig del vilket också stöds av aktuell forskning. Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) fortsätter att utvecklas och drivas av Folktandvården. KCÄM kommer att vara en resurs för såväl Folktandvården som privattandvården. KCÄM har nu gått in i driftsfas vilket innebär att kontakter med samverkanspartners går in i en mer aktiv fas. Samverkan kommer att sökas med kommunerna i Örebro län och hälso- och sjukvården. Genom stärkt sjukhustandvård har Folktandvården skapat ytterligare förutsättningar för ett väl fungerande KCÄM. Den genomförda utredningen om den mobila tandvårdsenhetens användbarhet ska kompletteras med konkreta förslag till användning på andra platser. Utmaningar för tillgänglighet, öppna vårdplatser och bemanning Inom hälso- och sjukvården har året börjat med en rad utmaningar när det gäller tillgängligheten och att klara av att hålla vårdplatser öppna på vårdavdelningar. Tillgängligheten har varit utsatt för en hård belastning och det finns flera orsaker till det. Trycket på den akuta sjukvården är högt, det ökade undervisningsuppdraget mot Universitetet med bland annat läkartimmar som avsätts årligen för läkarstudenterna och bristen på vårdplatser präglar sjukhusen. Den direkta orsaken till stängda vårdplatser är att det saknas medarbetare, framför allt sjuksköterskor, på vårdavdelningarna. Det är en situation som sjukhusen i Region Örebro län delar med så gott som alla större sjukhus i landet. Som en följd av kompetensförsörjningsproblematiken har sedan hösten 2014 antalet vårdplatser varit reducerat. På Universitetssjukhuset Örebro har upp mot var sjunde vårdplats varit stängd och vid lasaretten i Lindesberg och Karlskoga ungefär var tionde. Även psykiatrin har varit tvungen att reducera vårdplatser, främst inom rättspsykiatrin.

7 Ytterligare en bidragande orsak till bristen på vårdplatser är att det fortfarande är många utskrivningsklara patienter på sjukhusen som väntar på fortsatt vård och omsorg i kommunernas regi. Detta bekymmer är störst i Örebro. Ett omfattande arbete har gjorts inom regionorganisationen och i samarbete med Örebro kommun för att finna gemensamma lösningar för att ge en god vård till de utskrivningsklara patienterna. I början av maj öppnades därför i Region Örebro läns regi nya externa vårdplatser vid Attendo Rynningeviken. Utifrån ett nationellt perspektiv framkommer att tillgänglighet och på vissa håll även den medicinska kvaliteten behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett ansvar för att åstadkomma en förbättring. Inom den nu samlade förvaltningen pågår ett intensivt arbete för att använda Region Örebro läns gemensamma resurser och kompetenser på bästa sätt. Pågående organisationsförändring med närsjukvårdsområden och länskliniker inrättas för att alla patienter i länet ska kunna erbjudas en högkvalitativ och jämlik vård, oavsett var i länet man bor. Som en del i utvecklingsarbetet sker också en koncentration av vissa specialistverksamheter. Även dessa förändringsarbeten har ett tydligt patientperspektiv och följer både den nationella och internationella utvecklingen. Ett tydligt exempel på detta är den nationella statliga utredning som pågår runt koncentration av framför allt högspecialiserad vård men också annan vård som kan förbättras om färre gör mer. Hälso- och sjukvården i Region Örebro län har kommit en bit på väg, bland annat genom att starta ett venöst centrum vid Karlskoga lasarett, koncentrera viss gråstarrsverksamhet, ortopedi och obesitaskirurgi till Lindesbergs lasarett samt viss cancerkirurgi och stora trauman till Universitetssjukhuset Örebro. Strategin grundas i den ökande specialiseringen som kräver ett stort patientunderlag för att utveckla bästa möjliga kvalitet. Folktandvården har klarat tillgängligheten på orter som tidigare varit svåra att bemanna. Ett ökande antal asylsökande i länet påverkar Folktandvården. De flyktingar som kommer till Folktandvården har stora behandlingsbehov vilket inneburit att mer resurser än vad som varit förutsägbart lagts på denna patientgrupp. Det finns rekryteringsproblematik även inom Folktandvården för både tandsköterskor och tandhygienister. Fler utbildningsplatser behövs såväl inom länet som nationellt för att täcka de framtida pensionsavgångarna. När det gäller tandhygienisterna förväntas rekryteringen bli ännu svårare i och med att Karlstad universitet beslutat lägga ner utbildningen. Projektet med tandvårdsbiträden som ska avlasta tandsköterskorna fortlöper med gott resultat. Fortsatt utveckling inom e-hälsa Inom Örebro län samarbetar hälso- och sjukvården, tandvården, folkhälsan, omsorgen och socialtjänsten med de olika projekten och tjänsterna inom e-hälsa. Det gemensamma arbetet har lagt grunden till att Region Örebro län har högst andel länsinvånare i Sverige som är anslutna till e-tjänsterna på 1177.se/Mina vårdkontakter. Det fortsatta arbetet med marknadsföring och utveckling av de lokala tilläggen på 1177 Vårdguiden och tillgänglig information under Hitta och jämför vård, lyfts in mer tydligt som en del av e-hälsa med särskilda genomförandeprojekt under 2015 via en nyetablerad styrgrupp för e-hälsa inom Region Örebro län. Utvecklingen inom e-hälsoområdet är snabb och arbetet med att utveckla och marknadsföra 1177 Vårdguiden är viktigt för att öka antalet besökare på webbplatsen 1177.se vilket kan innebära en avlastning för vården. H-huset för framtidens vård Planering- och projektering av den nya byggnaden vid Universitetssjukhuset Örebro, högspecialitetshuset, H-huset, fortskrider. Nu pågår flytt av Södra Grev Rosengatan för att ge plats för huset som planeras stå klart för inflyttning år 2020.

8 Regional utvecklingsstrategi och Regionala översiktliga planeringen Slutrapport Aktualitetsprövning och relevansbedömning av nuvarande Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Regionala översiktliga planeringen (RÖP) har tagits fram och presenterats i olika forum. Den innehåller rekommendationer för hur ett nytt Regionalt utvecklingsprogram bör utformas. Slutrapporten har bland annat legat till grund för förslag på Projektplan för revidering och förankring av ett Regionalt utvecklingsprogram (RUP). Regionala samverkansrådet har haft ett första möte under perioden och utsett fyra specifika samverkansråd: infrastruktur och trafik, folkhälsa, social välfärd och vård, kultur och skola, utbildning och kompetensförsörjning. Ny förvaltning Regional utveckling Uppbyggnaden av den nya förvaltningen Regional utveckling med ny nämndorganisation, ny regional samverkansorganisation, nytt strukturfondsprogram och planering av fysisk flytt har pågått under årets första del. När arbetet nu börjar falla på plats kommer förvaltningens utvecklingsförmåga att öka ytterligare. Regional utveckling arbetar med frågor inom näringslivsutveckling: välfärd och folkhälsa, utbildning och arbetsmarknad, energi och klimat, kultur och ideell sektor och trafik och samhällsplanering. Näringslivsutveckling inom Region Örebro län Efterfrågan på företagsstöd till länets näringsliv har varit stor och cirka 10 miljoner kronor i stöd har beslutats under januari till april månad. Analysföretaget Bisnode har genomfört en analys av utvecklingen inom samtliga aktiebolag i länet under som visar bra tillväxt i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. De branscher i länet som haft den bästa sysselsättningsutvecklingen är hälsooch sjukvård, it/telekom samt besöksnäringen. Störst tillväxt har företagen i Örebro kommun medan näringslivet i flera av de mindre kommunerna i länet har det tuffare. Business Region Örebro, BRO, är en del av Region Örebro läns verksamhet och under årets första månader har budget och verksamhetsplan antagits av nämnden för regional tillväxt. Uppdraget att driva BRO operativt har lagts på Örebro kommun och i april månad har hittills 10 kommuner anslutit sig. Insatsområdena är investering/etablering, kompetensförsörjning, nyföretagande och innovation, kommunservice och näringslivsutveckling. Ett stort turistprojekt drivs sedan årsskiftet i enlighet med Handlingsprogrammet för Turism och besöksnäring som antogs hösten I projektet ska bland annat länets mat-, cykel- och vandringsturism utvecklas och länets destinationer erbjuds processtöd för att jobba med utveckling tillsammans med näringslivet. Välfärd och folkhälsa i samverkan Med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen sker samverkan med kommunerna på olika sätt med en god hälsoutveckling som mål. Ett förslag om förlängning av de lokala folkhälsoavtalen under 2016 kommer att behandlas i nämnden för regional tillväxt i maj. Samverkan inom området social välfärd och vård har skett inom ramen för Marit-Vilgotstrukturen och parallellt med detta har en process pågått för att bygga en ny samverkansstruktur med utgångspunkt från det specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård. Inom ramen för Plattform för evidensbaserad praktik pågår bland annat ett antal projekt, till exempel EBP och funktionshinder och Socialtjänstens insatser för barn och unga. Förutom dessa projekt har det under våren anordnats utbildningar inom olika områden och en utvärderingsverkstad har genomförts.

9 Utbildning och arbetsmarknad med många aktiviteter Region Örebro län har under året arbetat tillsammans med kommunernas skolföreträdare för att ta fram en handlingsplan som ska stärka skolutveckling och på sikt leda till ett kunskapslyft för barn och unga. Under första kvartalet har det också genomförts en förlängning av projektet Regionalt skolstöd genom en process i Hallsberg och Ljusnarsberg (skolkommunsatsning). Socialfonden har öppnat för utlysningar inom utbildning och arbetsmarknad, vilket är viktiga verktyg för att åstadkomma ett förändrings- och förbättringsarbete. En ansökan för att arbeta med att minska avbrott och avhopp från gymnasieskolan är inlämnad i samverkan med alla regioner i östra Mellansverige. Inom handlingsplanen för kompetensförsörjning har några åtgärder slutförts och flertalet har påbörjats och pågår. En ny webbportal för aktörerna inom kompetenskansliet har tagits fram för att stärka och synliggöra allt som alla gör, för att få en bättre fungerande matchning och kompetensförsörjning. Vård- och omsorgscollege arbetar systematiskt med att höja kvaliteten och öka intresset för utbildningarna. De har under perioden arbetat särskilt aktivt med frågeställningarna hur man kan förbättra karriärvägarna och bryta könssegregeringen. Folkhögskolorna har genomfört två viktiga temadagar om förintelsen samt tolerans och medmänsklighet. Kultur och ideell sektor i planering Ett förslag till ny regional kulturplan har arbetats fram och skickats ut på remiss till länets aktörer. Ett extra fokus har under det första tertialet lagts på att skapa en tydligare struktur för arbetet med social ekonomi och sociala innovationer inom ideell sektor. Energi och klimat mot utveckling och samarbete Regionorganisationen samverkar sedan många år med Energimyndigheten när det gäller samordning och utveckling av den kommunala energi- och klimatrådgivningen och rollen som en regional energiaktör. Under 2015 har uppdraget mer förskjutits mot utveckling och samarbete med den kommunala energi och klimatrådgivningen. De tidigare projektmedlen som energikontoren har kunnat söka, har styrts över till medfinansiering av den nationella regionalfonden. Detta innebär att energikontoren i Sverige nu i ökande grad måste samverka i stora nationella projektansökningar. Lanseringen av den nationella regionalfonden är starkt försenad. Projektfinansieringsmöjligheter har öppnats genom regionalfondsprogrammet för östra Mellansverige (ÖMS) vilket kommer påskynda övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Trafik och samhällsplanering under utveckling Inom Länstrafiken har MerKoll Syd föreberetts och kommer att innebära en ny och uppgraderad busstrafik för södra länsdelen. MerKoll Syd beräknas starta efter sommaren. Upphandlingsarbete pågår också för MerKoll Väst. Inom det storregionala samarbetet En Bättre Sits pågår ett intensivt arbete med systemanalysen, där man nu gemensamt ska ta fram mål, större brister och behov i den storregionala infrastrukturen och trafiksystemet. Gemensamt med Örebro kommun, Tåg i Bergslagen (TiB) och Mälardalstrafik AB (MÄLAB) pågår en utredning kring förutsättningarna att etablera en tågdepå i Aspholmen, Örebro.

10 Påverkansarbetet för att stärka stråket Stockholm-Oslo har intensifierats i nära samarbete med Värmland. Det har uppvisats kvalitetsbrister inom det upphandlade trafikområdet serviceresor. Bristerna har drabbat både resenärerna och de som arbetar inom förvaltningen med serviceresorna. Återkommande samtal har förts med berörd entreprenör och ett avtal om överenskommelse har tecknats om hur bristerna kan undanröjas. Arbete pågår med omorganisering av Region Örebro läns och kommunernas samordning av och arbete med logistikfrågor, bland annat kring etablering, utbildning och marknadsföring. Dialog sker med EU och regeringen om EU:s Scan-Med-korridor. Attraktiv arbetsgivare med utmaningar och möjligheter Generationsväxlingen inom Region Örebro län märks av och utmanar ur flera aspekter. Nya medarbetare kommer in med ny energi och ny kunskap och medarbetare som arbetat länge och har stor kunskap om verksamheten försvinner. Gedigen kunskap som tar tid att bygga upp. Svårigheten att rekrytera personal inom vårdområdet och andra specialistområden medför ett aktivt arbete med olika aktiviter både på kort och på lång sikt. Vem gör vad i vården, projekt till hur kompetenser används på bästa sätt och en kortare väg in för personer med utländsk utbildning är exempel på arbeten som pågår. Arbetet med att positionera och agera som en attraktiv arbetsgivare har intensifierats och en långsiktig strategisk grund läggs. De bakomliggande orsakerna till bristen på medarbetare inom hälso- och sjukvården är mångfacetterad. Ökat eller minskat antal utbildningsplatser på universiteten och högskolorna påverkar förstås möjligheten att rekrytera. Det går dock inte att på ett enkelt sätt jämföra behoven idag med hur det såg ut för några år sedan. Patienterna blir äldre och har mer komplexa sjukdomar som kräver mer insatser. Även om det i absoluta tal är något fler sjuksköterskor i länets hälso- och sjukvård än förra året, så är det inte tillräckligt för att i nuläget kunna hålla alla vårdplatser öppna med en säker och god vård och en bra arbetsmiljö. Obalansen i personaltillgången medför att övertidsuttaget är förhållandevis högt och detta kommer att följas upp noggrant månad för månad under året. Ökningen av antalet anställda beror framförallt på att den nya förvaltningen Regional utveckling har tillkommit. Dessutom har en mer marginell ökning gjorts i flera yrkesgrupper. Sjukfrånvaro är något högre i år i jämförelse med samma tid föregående år. Ökningen beror på att långtidssjukfrånvaron har ökat. Sjukfrånvaron kommer att analyseras och följas upp kontinuerligt. Aktiviteter för att stödja chefer och ledare är under utveckling. Att vara chef och ledare är en profession i sig och i chefs- och ledarpolicyn synliggörs intentionerna inom detta område.

11 Nytt intranät lanseras i höst Projektet att införa ett nytt intranät pågår enligt plan. Lanseringsdatum har dock flyttats fram till 1 oktober för att verksamheterna bättre ska hinna med att flytta över styrande dokument till det nya intranätet. Region Örebro läns ekonomi Region Örebro län redovisar per april ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket innehåller engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring med 50 miljoner kronor. Justerat för detta är resultatet minus 13 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor sämre än vid samma tidpunkt Verksamheterna sammantaget redovisar ett underskott på 129 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor sämre än föregående år. Regiongemensamma intäkter och kostnader ger per april ett överskott på 166 miljoner kronor. Utfallet per april 2014 uppgick till 132 miljoner kronor. Helårsprognosen för Region Örebro län uppgår till 170 miljoner kronor. Förra året uppgick resultatet till 246 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognos uppgår sammantaget till minus 139 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 8,1 procent efter justering av organisatoriska förändringar. Nettokostnadsökningen är bekymmersam och behöver dämpas snarast för att regionorganisationen ska uppnå planerat resultat. I helårsprognosen uppgår nettokostnadsökning till 5,3 procent.. Uppföljning av mål Det pågår en mängd aktiviteter för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag. Uppföljningen sker av inriktningsmålen som finns enligt verksamhetsplanens målhierarki med övergripande mål, inriktningsmål och indikatorer med mått. Prognosen för måluppfyllelse indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer. Av totalt 33 inriktningsmål bedöms 30 mål ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Målnivån uppfylls fullt ut i 20 mål och 10 mål med en mindre acceptabel avvikelse. Av de 10 inriktningsmålen som har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån har 6 en positiv utveckling i jämförelse med föregående år. Två inriktningsmål bedöms att inte bli uppfyllda och har en större negativ avvikelse från målnivån. Det är inriktningsmålet om tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och inriktningsmålet om verksamheternas ekonomiska resultat där prognosen är negativ. Ett inriktningsmål kan inte följas upp i delårsrapporten då mätvärden saknas.

12 Fullmäktiges mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2015 = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2015 jämfört med 2014 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = större negativ avvikelse från målnivån Hållbar utveckling Övergripande mål: Social hållbarhet: Örebro läns invånare ska ha och känna lika tillgång till samhällets trygghet och service och möjlighet till delaktighet. Övergripande mål: Ekologisk hållbarhet: Region Örebro län ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Övergripande mål: Ekonomisk hållbarhet: Region Örebro län ska arbeta för att förutsättningarna för god, jämlik och jämställd hälsa och välfärd ständigt förbättras. Kommentar Alla nämnder och verksamheter har uppdraget att beakta de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Framför allt pågår det olika arbeten i verksamheterna utifrån målen i det gällande Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Det finns även många exempel på arbeten kring social hållbarhet. Arbeten med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälso- och sjukvården och insatserna inom området har ökat under året. Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna - socialt, ekologiskt och ekonomiskt - i ett program för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyllandet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra för hållbarhetsfrågor att på ett bättre sätt genomsyra hela verksamheten och dess processer, vara en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet. Syftet är att utveckla ett program där verksamheten känner sig delaktig och bidrar till en hållbar utveckling.

13 Uppdrag och särskilda satsningar Uppdrag 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett långsiktigt program för hållbar utveckling. Programmet ska innehålla de tre perspektiven socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. Kommentar: Regionkansliet har utarbetat ett förslag till projektdirektiv. Projektet ska syfta till att ta fram ett övergripande program för hållbar utveckling. Uppdrag 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samband med utarbetandet av ett långsiktigt program för hållbar utveckling, ta fram välfärdsindikatorer som ska ingå i bokslut Kommentar: Arbetet med att ta fram välfärdsindikatorer kommer att startas upp under hösten. Uppdrag 3. Regionstyrelsen får, kopplat till ovanstående, i uppdrag att reducera antalet styrande dokument som innefattas i perspektiven socialt hållbar utveckling, ekolgisk hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. Kommentar: En kartläggning av vilka styrande dokument som finns inom området har påbörjats och kommer att vara klar innan sommaren. Uppdrag 4. Regionstyren får i uppdrag att formulera ett direktiv om införande av ett ledningssystem för hållbar utveckling. Ledningssystem för hållbar utveckling ska vara klart under Kommentar: Regionkansliet har påbörjat arbetet med ett integrerat ledningssystem för Region Örebro län. Uppdrag 5. Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga arbete. Kommentar: Olika aktiviteter pågår i samtliga verksamheter för att nå målen i Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Hälso- och sjukvården har under perioden arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan från engångsmaterial. Hållbar utveckling är en central del i Regionservice planering och dagliga verksamhet, inte minst inom energi-, upphandling- och försörjningsverksamheterna. Under hösten 2014 genomfördes dialoger med barn för att få barnens perspektiv på menyer, väntrum, lekrum, lekplatser och parker. Resultatet av dialogerna har bland annat mynnat ut i önskemål att se över och förbättra entréermiljöerna inom hälso- och sjukvården och tandvården. Kostavdelningen har utarbetat kostmenyer riktade till barn. Synpunkter från barndialogerna som berör hälso- och sjukvården har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För Regional utveckling är hållbar utveckling en av de viktigaste aspekterna för verksamheternas arbete och något som genomsyrar all planering på förvaltningen. I alla beslutsärenden finns en särskild del för hur ärendet påverkar de tre hållarhetsdimensionerna.

14 Uppdrag 6. Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgeting-analys genomförs. Kommentar: Arbete med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälso- och sjukvården. Under 2015 förstärks insatserna, bland annat inom primärvård och psykiatri. Projektdirektiv har utarbetats. Dessutom har Regionservice, nämnden för samhällsbyggnad, samt nämnden för regional tillväxt inlett utvecklingsarbeten inom området. En central ledningsgrupp för stöd och erfarenhetsutbyte har inrättats. Uppdrag 7. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta ett långsiktigt arbete för HBTcertifiering av Region Örebro län verksamheter. Kommentar: HBT-certifiering har visat sig vara kostsamt och tidskrävande varför många verksamheter avstått. Med anledning av detta har en generell webbutbildning tagits fram med möjlighet till fördjupning i form av en diplomering. Härmed finns nu möjlighet att alla medarbetare och fler verksamheter kan genomgå utbildning och diplomering för ett gott bemötande och omhändertagande av HBTQ-personer. Företagshälsa och tolkförmedling genomförde den 24 april en temadag om HBTQ-frågor med ombudsman från Akademikerförbundet. Uppdrag 8. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer, påbörja en långsiktig kartläggning av små barns exponering för skadliga kemikaliers påverkan på hälsan. Kommentar: En litteratursammanställning genomförs på Arbets- och miljömedicin för att titta på möjliga metoder och ämnen för kartläggning av barns exponering för skadliga kemikalier. Rapporten kommer att vara klar till sommaren Uppdrag 9. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för läkemedel och miljö, i samverkan med Arbets- och miljömedicin, läkemedelskommittén, och Örebro universitetet Kommentar: Handlingsplanen är under arbete och beräknas vara klar under hösten 2015.

15 Hälso- och sjukvård Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Uppdragens genomförande är kopplat i anslutning till det nationella Nätverket för Hälsofrämjande sjukvård, Samverkansgrupp för Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och uppbyggnaden av en struktur för handlingsplan Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Samtliga uppdrag har startat och kommer att påverka indikatorer och mått i gynnsam riktning. Indikatorer Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om levnadsvanor och livskvalitet. Mått Uppdrag och särskilda satsningar Uppdrag 10. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkansrådet i dialog med kommunerna se över hur Region Örebro län kan stödja och utveckla omsorgen av äldre personer. Kommentar: Under andra halvan av 2014 och första månaderna 2015 har arbetet fortsatt med att utveckla samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets kommuner. Från att ha varit i huvudsak inriktad på att träffa avtal och överenskommelser inriktas fokus i stället till att bli ett stöd för det utvecklings- och samverkansarbete som sker ute i länsdelarna. I de länsdelsgrupper som alltmer funnit sitt arbetssätt inriktas arbetet under 2015 mot att uppfylla målen i den länsgemensamma handlingsplanen Sammanhållen vård och omsorg. Handlingsplanen innehåller ett stort antal mål och aktiviteter i syfte att skapa en bättre vård och omsorg om de äldre, multisjuka länsinvånarna. Det handlar också om bättre förebyggande arbete för att undvika fall, undernäring och trycksår, bättre vård i livets slutskede, bättre läkemedelsbehandling, färre återinläggningar på sjukhus och mindre undvikbar slutenvård. Resultaten inom dessa områden har de senaste åren varit bland de bättre i landet.

16 Uppdrag 19. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 upprätta en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med samhällets lokala samverkanspartners. Kommentar: Uppdraget är under startfas med kartläggning av vilka nivåer och aktörer som lämpligen ska ingå i arbetet för att skapa förutsättning för samverkan och utformning av en handlingsplan, kopplat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring många samhällsaktörers samtidiga ansvar. En styrgrupp har bildats inom nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning för att stödja och följa arbetet. Uppdrag 20. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta följa och utveckla åtgärder utifrån Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO samt stärka den geriatriska och gerontologiska kompetensen inom Region Örebro län. Kommentar: En process är uppstartad inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kopplat till uppdraget. Uppdrag 21. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla pågående projekt med hälsokommunikatörer. Anslag: 0,4 mnkr Kommentar: Verksamheten med hälso- och kulturkommunikatörer i Vivalla fortsätter, med en grupp som utgörs av fem somaliska kvinnor. En utökning planeras i Vivalla, med inriktningen att utbilda också arabisktalande kvinnor. I Kopparberg finns två hälso- och kulturkommunikatörer, båda arabisktalande. Två kvinnor som talar tigrinja ska snart påbörja utbildning till hälso- och kulturkommunikatörer. Projektet kommer att utökas med ytterligare en vårdcentral. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Vården är patientsäker Målsättningen med den organisatoriska omvandlingen av hälso- och sjukvården är att arbeta efter kunskapsstyrning som bidrar till patientsäker vård.

17 Indikatorer Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. Mått Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna. Mått Inriktningsmål: Vården är patientfokuserad Indikatorer Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälsooch sjukvård. Mått Akutmottagningen Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälsooch sjukvård. Mått

18 Inriktningsmål: Vården är effektiv med fokus på hög kvalitet I och med att hälso- och sjukvården samlas i en förvaltning skapas förutsättningar för att få en effektiv vård med hög kvalitet. Via områdesövergripande vårdprocesser samt koncentration av operationsprocesser, exempel med venöst centrum på Karlskoga lasarett, har processen startat men det kommer att ta tid att få full effekt av olika åtgärder. Indikatorer Genom effektiva och högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för hälso- och sjukvårdens patienter. Mått Inriktningsmål: Vården är tillgänglig och ska ges efter behov. Antalet akuta besök till den specialiserade vården samt primärvården ökar årligen. Till exempel har antalet besök till akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro ökat med 35 procent de senaste 10 åren. Tillgängligheten till akut sjukvård är pressad men i ett Sverigeperspektiv väl fungerande. Den nystartade akutläkarprocessen anses mycket viktig för en fortsatt positiv utveckling. Även användningen av 1177/Mina vårdkontakter fortsätter att öka. Tillgängligheten till primärvård via telefon och besök är generellt god men ojämnt fördelad inom länet då det finns flera vårdcentraler som har stora läkarbemanningsproblem. Det som framförallt belastar tillgängligheten inom länet är tillgänglighet till operation/behandling. Den aktuella trenden för väntetider till nybesök på mottagning inom specialiserad vård samt operation/behandling är negativ. På kort sikt är det mycket viktigt att fortsätta arbetet med vårdplatsbristsituationen och på lite längre sikt är arbetet med samordning och koncentration av operationer nödvändigt. Indikatorer Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014 Mått

19 Indikatorer Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med Mått Tillgängligheten inom cancersjukvården ska öka. Mått Inriktningsmål: Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig Indikatorer Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med Mått Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med Mått Uppdrag och särskilda satsningar Uppdrag 11. Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning om att upprätta ett långsiktigt program för att stärka den högspecialiserade vårdens utveckling inom befintliga excellensområden och utveckling av nya verksamheter. Kommentar: Direktiv antas av regionstyrelsen den 27 maj.

20 Uppdrag 22. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att uppdatera den lokala handlingsplanen för cancervård inom Region Örebro län i enlighet med den regionala cancerplanen för Uppsala-Örebroregionen. Anslag: 6,0 mnkr Kommentar: En uppdatering utifrån uppdraget är genomförd. Uppdrag 23. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla tillgången till en god och jämlik palliativ vård inom länet. Kommentar: Processen är påbörjad. Presidiet har beslutat att tillsätta arbetsgrupper ur fokusberedningen för de olika uppdragen. Arbetsgrupperna bemannas även med tjänstemän med bred representation från verksamheten. Uppdrag 24. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa en jämställd åldersgräns, 23 år, för pojkar och flickor till ungdomsmottagningen. Anslag: 2,0 mnkr Kommentar: Ungdomsmottagningen har utökat resurserna och anpassat arbetssätt för att den 1 september kunna införa en jämställd åldersgräns. Uppdrag 25. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa avgiftsfri hälso- och sjukvård i specialist- och öppenvård för personer som är 85 år och äldre från och med den 1 januari Detta innebär fri vård för läkarbesök, sjukvårdande behandling inklusive provtagning samt jouravgift. Anslag: 6,0 mnkr Kommentar: Infört från årsskiftet Uppdrag 26. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att förstärka Asyl- och invandrarhälsan för att ge möjlighet till ökat omhändertagande och genomföra fler hälsoundersökningar. Nämnden ska även genomföra ett projekt som delfinansieras av Länsstyrelsen och som innebär tillsättande av läkarresurser för att genomföra fler medicinska bedömningar av arbetsförmåga och behov av rehabilitering. Anslag: 2,8 mnkr Kommentar: Asyl- och invandrarhälsan har förstärkts med sjukskötersketjänst och administrativ personal. Med den förstärkning som tillkommit har väntetiden kortats med cirka tre månader i snitt över länet. Uppdrag 27. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 genomföra en fördjupad utredning rörande omhändertagande av mäns och kvinnors sexuella hälsa, där Urologiska kliniken är involverad. Utredningen ska omfatta en beskrivning av vårdkedjan, omvärldsanalys med mera. Anslag: 0,5 mnkr Kommentar: Uppdraget är påbörjat, rapporteras i verksamhetsberättelse för 2015.

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Delårsrapport Region Örebro län Delår 2 per 31 augusti 2015

Delårsrapport Region Örebro län Delår 2 per 31 augusti 2015 Delårsrapport Region Örebro län Delår 2 per 31 augusti 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande resultat... 3 2 Aktuella händelser... 5 3 Fullmäktiges mål... 12 3.1 Hållbar utveckling... 12 3.2 Hälso-

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

~~: ~~ Motion till Re ' on Örebro län Örebro 31 mars 2015...,. 0 nor rl In er or var av a len er me en ome rlo s ist emo aterna Reg ion trebro iån 0~5 soy- 3 t ::. C~ntrata diariet {~~~.~ Endomet~ios ä~

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 Ärendet Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland ensamkommande

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer