Delårsrapport Region Örebro län Delår 2 per 31 augusti 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Region Örebro län Delår 2 per 31 augusti 2015"

Transkript

1 Delårsrapport Region Örebro län Delår 2 per 31 augusti 2015

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande resultat Aktuella händelser Fullmäktiges mål Hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Tandvård Regional tillväxt Samhällsbyggnad Attraktiv arbetsgivare Region Örebro läns ekonomi Framtida utmaningar Ekonomi Omvärldsanalys Resultatanalys Finansiell ställning Bilagor Bilaga 1: Uppföljning budgetdirektiv bolag och stiftelser Bilaga 2: Resultaträkning Bilaga 3: Kassaflödesanalys Bilaga 4: Balansräkning Bilaga 5: Noter till resultaträkningen Bilaga 6: Noter till kassaflödesanalysen Bilaga 7: Noter till balansräkningen Bilaga 8: Redovisningsprinciper Bilaga 9: Internkontroll Bilaga 10: Personalstatistik Bilaga 11: Tillgänglighet hälso- och sjukvård Region Örebro Län Delårsrapport 2(62)

3 1 Sammanfattande resultat Ny regionorganisation från årsskiftet Den 1 januari gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organisation, Region Örebro län. Syftet med regionbildningen är att arbetet med att utveckla Örebroregionen ska bli ännu mer offensivt och effektivt. Regionprojektet avslutas i september med en slutrapport. Nya grupper är på väg att bildas under hösten för att förbereda och planera diskussioner kring storregion. Program för hållbar utveckling Inom Region Örebro län pågår arbete för att de olika perspektiven i hållbar utveckling - social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling - ska finnas med i verksamheternas planering och dagliga arbete. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra att hållbarhetsfrågor på ett bättre sätt genomsyrar hela verksamheten och dess processer, en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet. Regional utvecklingsstrategi och Regionala översiktliga planeringen Regionstyrelsen antog i maj Projektplan för revidering och förankring av ett Regionalt utvecklingsprogram (RUP). Arbetet med att mobilisera processen internt har påbörjats och en stor startkonferens på temat RUS-revidering har arrangerats för externa aktörer; länets ledande kommunala och regionala politiker och tjänstemän, länsstyrelse, Örebro universitet och representanter för näringsliv och ideell sektor. Tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår arbetet att samla och utveckla hälso- och sjukvården i en gemensam förvaltning så att patienter och brukare ska få en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. Genom ökad kunskapsstyrning och att använda befintliga resurser på ett bättre sätt kan på sikt ett förbättrat resultat nås, både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården har fortsatta bemanningssvårigheter. Inför sommaren gjordes särskilda rekryteringsaktiviteter för att i god tid rekrytera framför allt sjuksköterskor till hälso- och sjukvården. Sommaren har, tack vare en god planering och engagerade chefer och medarbetare, generellt sett fungerat väl trots ett hårt tryck i samtliga verksamheter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården ska öka till planerade nybesök och åtgärder inom specialistsjukvården och arbete pågår med flera aktiviteter. Effektiva patientflöden och en ökad samverkan mellan olika vårdinstanser ska fortsätta att utvecklas. Som en del i utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården sker också en koncentration av vissa specialistverksamheter. Folktandvården har ökat tillgängligheten på orter där det tidigare varit svårt att bemanna. Regional utveckling Efterfrågan på företagsstöd till länets näringsliv har varit stor. BRO, Business Region Örebro, är från 2015 en del av Region Örebro läns verksamhet och insatsområdena är investering/etablering, kompetensförsörjning, nyföretagande och innovation, kommunservice och näringslivsutveckling. Region Örebro län har som regionalt tillväxtansvariga påbörjat arbetet med att ta fram en innovationsstrategi för att näringslivet ska stärkas i länet. Tillsammans med kommunernas skolföreträdare har regionorganisationen arbetat med att ta fram en handlingsplan som ska stärka skolutveckling och på sikt leda till ett kunskapslyft för barn och unga. Inom handlingsplanen för kompetensförsörjning har bland annat en ny webbportal tagits Region Örebro Län Delårsrapport 3(62)

4 fram för att få en bättre fungerande matchning och kompetensförsörjning. Två långsiktiga projektsamarbeten med Energimyndigheten pågår för att främja energieffektivisering i små och medelstora företag. I kollektivtrafiken infördes i augusti det nya trafikupplägget i södra länsdelen, i enlighet med MerKoll-utredningen och nästa steg i trafiköversynen är den västra länsdelen. Inom det storregionala samarbetet En Bättre Sits pågår arbete med den storregionala infrastrukturen och trafiksystemet. Attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjningen inom Region Örebro län är en utmaning. Generationsväxlingen och svårigheten att rekrytera personal inom vårdområdet och andra verksamhetsområden medför ett aktivt arbete med olika aktiviter både på kort och på lång sikt. Framtidens vårdavdelning är ett projekt som syftar till hur kompetenser används på bästa sätt. En kortare väg in för personer med utländsk utbildning pågår i samarbete med andra aktörer som migrationsverket och arbetsförmedlingen. Arbetet med att positionera och agera som en attraktiv arbetsgivare har intensifierats och en långsiktig strategisk grund läggs. Region Örebro läns ekonomi Region Örebro län redovisar per augusti ett överskott på 179 miljoner kronor, vilket innehåller engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring med 50 miljoner kronor. Justerat för detta är resultatet 129 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor sämre än vid samma tidpunkt Nämnderna gemensamt redovisar ett underskott på 63 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor lägre än föregående år. Regionorganisationen gemensamt ger ett överskott på 242 miljoner kronor, att jämföra med samma period förra året som var 245 miljoner kronor. Helårsprognosen för Region Örebro län uppgår till 150 miljoner kronor. Förra året var utfallet 246 miljoner kronor på helår. Nämndernas helårsprognoser räknas i augusti samman till minus 155 miljoner kronor. Uppföljning av mål Prognosen för måluppfyllelse av målen indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer. Av totalt 33 inriktningsmål bedöms 30 mål ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Målnivån uppfylls fullt ut i 21 mål och 9 mål med en mindre acceptabel avvikelse. Tre inriktningsmål bedöms att inte bli uppfyllda och har en större negativ avvikelse från målnivån. Dessa avser tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, att antalet resenärer ska öka i kollektivtrafiken och nämndernas ekonomiska resultat där prognosen är negativ. Region Örebro Län Delårsrapport 4(62)

5 2 Aktuella händelser Ny regionorganisation från årsskiftet Den 1 januari gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organisation, Region Örebro län. Syftet med regionbildningen är att arbetet med att utveckla Örebroregionen ska bli ännu mer offensivt och effektivt. Regionprojektet avslutas i september med en slutrapport. Eventuellt ytterligare frågor kring regionbildning övertas av befintliga linjeorganisationen. Arbete pågår med att ta fram en arbetsmodell för arbete med vision och värdegrund. Nya grupper är på väg att bildas under hösten för att förbereda och planera diskussioner kring storregion. Program för hållbar utveckling Inom Region Örebro län pågår arbete för att de olika perspektiven i hållbar utveckling - social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling - ska finnas med i verksamheternas planering och dagliga arbete. Det pågår bland annat olika aktiviteter i verksamheterna utifrån målen i det gällande Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Målen följdes upp i början av året genom en miljöredovisning. Den visar att det finns mycket kvar att göra för att nå flera av målen till och med Det finns även många exempel på pågående aktiviteter kring social hållbarhet. Arbete med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälsooch sjukvården och insatserna inom området kommer att förstärkas under året. Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna i ett program för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyllandet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra att hållbarhetsfrågor på ett bättre sätt genomsyrar hela verksamheten och dess processer, en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet. Syftet är att utveckla ett program där verksamheten känner sig delaktig och bidrar till en hållbar utveckling. Regional utvecklingsstrategi och Regionala översiktliga planeringen Regionstyrelsen antog i maj Projektplan för revidering och förankring av ett Regionalt utvecklingsprogram (RUP). Arbetet med att mobilisera processen internt har påbörjats och en stor startkonferens på temat RUS-revidering har arrangerats för externa aktörer; länets ledande kommunala och regionala politiker och tjänstemän, länsstyrelse, Örebro universitet och representanter för näringsliv och ideell sektor. Regionala samverkansrådet har haft sitt tredje möte under perioden och två av de fyra specifika samverkansråden har hunnit sammanträda. Regionala samverkansrådet har tillsatt ett tillfälligt specifikt samverkansråd för Länsövergripande bostadsförsörjningsplanering och nomineringsprocessen av ledamöter till nämnda råd pågår. Under perioden har också Regionala samverkansrådet haft ett gemensamt uppstartsmöte med de fyra specifika samverkansråden. Tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår arbetet att samla och utveckla hälso- och sjukvården i en gemensam förvaltning så att patienter och brukare ska få en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. Genom ökad kunskapsstyrning och att använda befintliga resurser på ett bättre sätt kan på sikt ett förbättrat resultat nås, både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och ekonomiskt utfall. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fortsatta bemanningssvårigheter som tillsammans med sommarsituationen haft en stor inverkan på Hälso- och sjukvårdförvaltningens verksamheter och resultatutveckling. Inför semesterperioden fanns en oro i verksamheterna kring bemanning i förhållande till patientsäkerhet och tillgänglighet under semesterperioden. Region Örebro län delade med många andra vårdgivare stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Ett omfattande arbete gjordes därför för att planera bemanning och Region Örebro Län Delårsrapport 5(62)

6 resursfördelning och förberedelserna inför sommaren startade redan under hösten Särskilda rekryteringsaktiviteter har genomförts för att i god tid rekrytera framför allt sjuksköterskor till hälso- och sjukvården i Region Örebro län. För att ytterligare underlätta sommarsituationen har servicepersonal avseende transport-, städ- och kökstjänster anställts via Regionservice för att avlasta vårdpersonalen på sjukhusen. Sommaren har, tack vare en god planering och engagerade chefer och medarbetare, generellt sett fungerat väl trots ett hårt tryck i samtliga verksamheter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Positivt för i år är att det också funnits externa vårdplatser tillgängliga på Rynningeviken för utskrivningsklara patienter som haft betydelse för vårdplatssituationen. Verksamheterna inom psykiatrin har trots rekryteringsaktiviteter haft en mycket besvärlig bemanningssituation under sommaren. Folktandvården har svårt att rekrytera tandhygienister och som förväntas bli ännu svårare i och med att Karlstad universitet beslutat lägga ner utbildningen. Projektet med tandvårdsbiträden som ska avlasta tandsköterskorna fortlöper med gott resultat. Folktandvården anser att är projektet mycket positivt och har för avsikt att permanenta det. Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården ska öka till planerade nybesök och åtgärder inom specialistsjukvården och arbete pågår med flera aktiviteter. Skillnader finns inom olika delar av länet, men alltför många patienter får vänta alltför länge. Effektiva patientflöden och en ökad samverkan mellan olika vårdinstanser ska fortsätta att utvecklas. Från september ska ett förvaltningsövergripande operationsråd etableras för att samordna sjukhusens resurser för operation och anestesi. Flera arbeten pågår för att utveckla vårdkedjor med god kvalitet och tillgänglighet. Några konkreta exempel inom närsjukvården är vårdkedjorna för stroke, astma-kol, hjärtflimmer och hjärtsvikt. Dessutom införs standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården. Folktandvården har ökat tillgängligheten på orter där det tidigare varit svårt att bemanna. Den genomförda utredningen om den mobila tandvårdsenhetens användbarhet ska kompletteras med konkreta förslag till användning på andra platser. Det ökande antalet asylsökande i länet påverkar Folktandvården. De flyktingar som kommer har stora akuta behandlingsbehov vilket innebär att mer resurser än planerat lagts på denna patientgrupp. Som en del i utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården sker en koncentration av vissa specialistverksamheter. Även dessa förändringsarbeten har ett tydligt patientperspektiv och följer både den nationella och internationella utvecklingen. Ett tydligt exempel på detta är den statliga utredning som pågår runt koncentration av högspecialiserad vård som kan förbättras genom att färre aktörer gör mer. Hälso- och sjukvården i Region Örebro län behöver vara framstående i nationella sammanhang, men det finns också ett lokalt arbete att göra. Det arbetet har kommit en bit på väg, bland annat har viss gråstarrverksamhet, ortopedi och obesitaskirurgi koncentrerats till Lindesbergs lasarett, medan viss cancerkirurgi och stora trauman koncentrerats till Universitetssjukhuset Örebro. Under september ska också ett venöst centrum starta på Karlskoga lasarett. Utgångspunkten är att den ökande specialiseringen kräver ett stort patientunderlag för att utveckla bästa möjliga kvalitet. Detta arbete kommer att fortsätta och goda möjligheter ges inom de länskliniker som till årsskiftet etableras inom kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, anestesi och intensivvård samt röntgen. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM) fortsätter att utvecklas och drivas av Folktandvården. KCÄM har gått in i driftsfas vilket innebär att kontakter med samverkanspartners går in i en mer aktiv fas. Folktandvården håller på med en utredning om hur antalet frisktandvårdsabonnemang kan öka. Ur ett hälsoperspektiv är Frisktandvård en viktig del vilket också stöds av aktuell forskning. Under året pågår en utökad satsning på Frisktandvården. ehälsa och esamhälle Inom Örebro län samarbetar hälso- och sjukvården, tandvården, folkhälsan, omsorgen och socialtjänsten med de olika projekten och systemförvaltning av de olika tjänsterna inom Region Örebro Län Delårsrapport 6(62)

7 ehälsa. Det gemensamma arbetet har lagt grunden till att Region Örebro län har högst andel länsinnevånare i Sverige som är anslutna till e-tjänsterna på 1177.se/Mina vårdkontakter. Under våren har Region Örebro län framgångsrikt arbetat med projektet Journal via nätet. De första informationsmängderna som tillgängliggjordes via tjänsten i maj, var vaccinationer från barnhälsovården. Parallellt pågår förberedelser och förankring med verksamhetgrupperingar som förberedelser inför ett bredare införande av journalen via nätet. Projektet Framtidens vårdinformationssystem har i samarbete med andra landsting genomfört ett arbete med att identifiera och dokumentera kraven på framtidens vårdinformationssystem. En rapport finns framtagen och tillgänglig via intranätet. Ansvariga för att samordna arbetet inom den Regionala digitala agendan är Länsstyrelsen och Region Örebro län. Förankring och dialog pågår med kommunerna om att ingå i och ställa sig bakom genomförandet av den regionala agendans uppsatta mål som sträcker sig till Genomförandet av den Regionala digitala agendan knyts samman med projektet för Regionalt utvecklingsprogram. Nytt intranät Projektet att införa ett nytt intranät pågår enligt plan med stora insatser från kommunikatörer och från verksamheterna i hela organisationen. Lansering sker den 1 oktober då det gamla intranätet samtidigt stängs ner. H-huset för framtidens vård Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) utvecklas och ett nytt kvarter planeras, det nya H- huset ska stå inflyttningsklart år Huset kommer att byggas norr om A-huset och innehålla delar av USÖ:s högspecialiserade vård. Nu flyttas Södra Grev Rosengatan för att ge plats för det nya huset. Arbetet löper enligt plan och första spadtaget planeras till hösten Projektet USÖ Etapp 2 enligt tilläggsdirektivet ( ) innefattar nybyggnation för verksamheterna Ögonkliniken, Öron-, näsa- och halskliniken, Käkkirurgiska kliniken, Plastikkirurgiska kliniken, Hudkliniken, HPÖ vårdavdelningar, Anestesi samt övrig medicinsk service och övriga ytor (entré, teknik, kulvert). Tilläggsdirektivet innebar också att projektet fick ta över pågående planering för om- och tillbyggnation av Akutmottagning USÖ som nu är en del av H-huset. Projektet skulle vid start innefatta anpassning- och ombyggnation av A-huset. Tilläggsdirektivet förändrade uppdraget kring upprustning av A-huset med en utredning om att upprätthålla A-huset som en säker byggnad med ändamålsenliga lokaler fram till att det nya H-huset står färdigt och därefter för en period av år använda A-husets lokaler för verksamhet av mer tillfällig karaktär. Resultatet av utredningen är att avvakta till år 2018 med beslut kring A-husets framtid. Näringslivsutveckling Efterfrågan på företagsstöd till länets näringsliv har varit stor och cirka 21 miljoner kronor i stöd har beslutats under januari till augusti. Analysföretaget Bisnode har genomfört en analys av utvecklingen inom samtliga aktiebolag i länet under som visar bra tillväxt i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. De branscher i länet som haft den bästa sysselsättningsutvecklingen är hälso-och sjukvård, it/telekom samt besöksnäringen. Störst tillväxt har företagen i Örebro kommun medan näringslivet i flera av de mindre kommunerna i länet har det tuffare. BRO, Business Region Örebro, är från 2015 en del av Region Örebro läns verksamhet och under årets första månader har budget och verksamhetsplan antagits av nämnden för Regional tillväxt. Uppdraget att driva BRO operativt har lagts på Örebro kommun och i augusti har hittills 11 kommuner anslutit sig. Insatsområdena är investering/etablering, kompetensförsörjning, nyföretagande och innovation, kommunservice och näringslivsutveckling. Region Örebro Län Delårsrapport 7(62)

8 Ett turistprojekt drivs sedan årsskiftet i enlighet med Handlingsprogrammet för Turism och besöksnäring som antogs hösten I projektet ska bland annat länets mat- cykelvandringsturism utvecklas och länets destinationer erbjuds processtöd för att jobba med utveckling tillsammans med näringslivet. Region Örebro län har som regionalt tillväxtansvariga påbörjat arbetet med att ta fram en innovationsstrategi baserad på regionens styrkeområden, en så kallad RIS3 (regional innovationsstrategi med smart specialisering). Genom smart specialisering, mer fokus på internationalisering och ett ökat fokus på att underlätta för och stimulera företag att växa och utvecklas, ska näringslivet stärkas i länet. Region Örebro län driver tillsammans med övriga län i Östra Mellansverige ett regionalfondsprojekt för att stärka arbetet med smart specialisering. Första steget är att ta fram en styrkepositionsanalys där ett externt konsultföretag har upphandlats för att göra jobbet. Välfärd och folkhälsa Med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen sker samverkan med kommunerna och civilsamhället, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund, med målet en jämlik hälsa. Nämnden för regional tillväxt fattade i maj beslut om förlängning av de lokala folkhälsoavtalen under Samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård sammanträdde för första gången i juni. Även chefsgruppen för samverkan möttes. Med utgångspunkt från dessa grupper pågår ett arbete med en ny arbetsordning för samverkan inom området. Arbete som har pågått under perioden är bland annat en uppföljning av Örebro läns bildningsförbunds folkhälsoavtal. Kampanjen Bättre Balans har planerats, en del i en nationell satsning för att förebygga fall. Ett arbete har inletts, i samverkan med alla kommuner, för att skapa en elevhälsodatabas för förskoleklass, skolår 4 och 7 samt gymnasiet år 1 i hela länet för att få kunskap om barn och ungdomars hälsa. Inom ramen för Plattform för evidensbaserad praktik pågår ett antal projekt. Även ett projekt, Demensam, med syfte att skapa en samverkansmodell för demensvård och omsorg pågår. Utbildning och arbetsmarknad Tillsammans med kommunernas skolföreträdare har regionorganisationen arbetat med att ta fram en handlingsplan som ska stärka skolutveckling och på sikt leda till ett kunskapslyft för barn och unga. I handlingsplanen kommer Region Örebro läns roll i den framtida skolutvecklingen att preciseras. I juni avslutates det regionala skolstödsprojekt som pågått under flera år. I sista fasen av projektet genomfördes en specifik skolkommunsatsning i Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. För att minska avhoppen från gymnasiestudier har Region Örebro län tillsammans med fyra andra län inom Östra Mellansverige sökt och beviljats medel från den europeiska socialfonden. Under hösten 2015 rekryteras en projektledare som under tre år, tillsammans med tio av länets kommuner, kommer att driva ett större projekt för minskade skolavhopp. Inom handlingsplanen för kompetensförsörjning har några åtgärder slutförts och flertalet har påbörjats och pågår. En ny webbportal för aktörerna inom kompetenskansliet har tagits fram för att stärka och synliggöra allt som alla gör för att få en bättre fungerande matchning och kompetensförsörjning. Vård- och omsorgscollege arbetar systematiskt med att höja kvaliteten och öka intresset för utbildningarna. De har under perioden arbetat särskilt aktivt med frågeställningarna hur man kan förbättra karriärvägarna och bryta könssegregeringen. Folkhögskolorna har genomfört två viktiga temadagar om förintelsen samt tolerans och medmänsklighet. Kultur och ideell sektor Ett förslag till ny regional kulturplan har utarbetats efter hantering av remissvar och dia- Region Örebro Län Delårsrapport 8(62)

9 log i det specifika samverkansrådet för kultur. Höstens politiska process mot slutligt beslut i regionfullmäktige är påbörjad. För social ekonomi och sociala innovationer har arbetet påbörjats för att skapa tydligare strukturer för finansiering och implementering, vilket ska leda till tydlig metodik med tillhörande riktlinjer. Region Örebro län har tillsammans med regionalt tillväxtansvariga i Uppsala, Östergötland, Västmanland och Sörmlands län samt med Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet byggt upp en plattform för samverkan för genomförande av innevarande strukturfondsperiod. Ett flertal projekt startar nu upp med finansiering från socialfond respektive regionalfond. För Örebro län kan exempelvis nämnas projekt som handlar om minskade studieavhopp/studiemisslyckande, riskkapitalsatsningar, inkubatorverksamhet och satsningar inom området koldioxidsnål ekonomi. På plats finns nu också årsplaner för regionalfond respektive socialfond som visar på inriktningen i kommande utlysningar i program och handlingsplan. Energi och klimat Regionorganisationen har under våren fått stöd av Central Sweden genom deras verktyg CEPA (Central Sweden EU-projektanalys). Projektutvecklingsprocessen har mynnat ut i nio olika projektidéer som nu bearbetas vidare. Två långsiktiga projektsamarbeten med Energimyndigheten pågår för att främja energieffektivisering i små och medelstora företag. Samverkan med Energimyndigheten finns sedan många år avseende samordning och utveckling av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Under året har uppdraget mer förskjutits mot utveckling och samarbete med den kommunala energi och klimatrådgivningen. Andra viktiga insatsområden där utvecklingsprojekt pågår är klimateffektiva godstransporter där bland annat transport och logistikdagar genomförts i Örebro för första gången och utveckling av Fastighetsnätverket till ett fördjupat samarbete med fastare struktur tillsammans med fastighetsbolag, Fastighetsägarna, Örebrobostäder med flera. Trafik och samhällsplanering I augusti infördes det nya trafikupplägget i södra länsdelen, i enlighet med MerKollutredningen. Nästa steg i trafiköversynen är den västra länsdelen. Där har det beslutats att dela upp införandet av den nya trafiken i två etapper. Den första etappen kommer att införas Tilldelningsbeslut har här skett i upphandlingen. Den andra etappen införs under Inom det storregionala samarbetet En Bättre Sits pågår ett intensivt arbete med systemanalysen, där man nu gemensamt ska ta fram mål, större brister och behov i den storregionala infrastrukturen och trafiksystemet. Gemensamt med Örebro kommun, Tåg i Bergslagen (TiB) och Mälardalstrafik AB (MÄLAB) pågår en utredning kring förutsättningarna att etablera en tågdepå i Aspholmen. Arbete inom ramen för Stockholm-Oslo 2.55 pågår i ett nära samarbete med Värmland. Ett förslag om att bilda ett gemensamt bolag som driver och samordnar arbetet är under framtagande. Arbete pågår med omorganisering av Region Örebro läns och kommunernas samordning av och arbete med logistikfrågor, bland annat kring etablering, utbildning och marknadsföring. I det nyligen ingångna avtalet inom serviceresor har det uppvisats stora kvalitetsbrister i Region Örebro Län Delårsrapport 9(62)

10 den upphandlade trafiken. Detta har drabbat såväl resenärer som arbetsmiljön för dem som arbetar med serviceresorna. Förhandlingar mellan Region Örebro län och leverantören har lett till att man kommit överens om att bryta avtalet och gå till ny upphandling. Dialog sker med EU och regeringen om EU:s Scan-Med-korridor. Örebroregionens Transport- och logistikdagar genomfördes i slutet av augusti med deltagande från Region Örebro län. Evenemanget lockade ett stort antal besökande. Remiss Regional cykelplan är utskickad och beaktande av remisser pågår. Beslut om det nya regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige innebär att programmet kan medfinansiera insatser inom området koldioxidsnål ekonomi. Ett samarbete har utvecklats inom Östra Mellansverige för att föra en dialog om genomförandet av programmet, gemensamma projekt och förstudier. Två större gemensamma projekt, Framtidens solel och Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan samt några gemensamma förstudier inom Östra Mellansverige har beviljats vid den första ansökningsomgången. Ytterligare samarbetsområden är kompetensplattform för energieffektivisering i företag, laddinfrastruktur för elfordon, fossilfri fordonsflotta och restvärme. Attraktiv arbetsgivare med utmaningar och möjligheter Generationsväxlingen inom Region Örebro län märks av och utmanar ur flera aspekter. Nya medarbetare kommer in med ny energi och ny kunskap och medarbetare som arbetat länge och har stor kunskap om verksamheten försvinner. Gedigen kunskap som tar tid att bygga upp. Svårigheten att rekrytera personal inom vårdområdet och andra verksamhetsområden medför ett aktivt arbete med olika aktiviter både på kort och på lång sikt. Framtidens vårdavdelning ett projekt som syftar till hur kompetenser används på bästa sätt. En kortare väg in för personer med utländsk utbildning är exempel på arbeten som pågår i samarbete med andra aktörer som migrationsverket och arbetsförmedlingen. Arbetet med att positionera och agera som en attraktiv arbetsgivare har intensifierats och en långsiktig strategisk grund läggs. Tebladet, och allt mer Facebook, används som viktiga kanaler för att stärka varumärket Region Örebro län och i rekryteringssyfte. Bara ett landsting/region har i dag fler gillare av sin Facebooksida än Region Örebro län. Kanalen blir ett allt viktigare verktyg för rekrytering. De bakomliggande orsakerna till bristen på medarbetare inom hälso- och sjukvården är mångfacetterad. Ökat eller minskat antal utbildningsplatser på universiteten och högskolorna påverkar förstås möjligheten att rekrytera. Det går dock inte att på ett enkelt sätt jämföra behoven idag med hur det såg ut för några år sedan. Även om det i absoluta tal är något fler sjuksköterskor i länets hälso- och sjukvård än förra året, så är det inte tillräckligt för att i nuläget kunna hålla alla vårdplatser öppna med en säker och god vård och en bra arbetsmiljö. Åldersstrukturen inom hälso-och sjukvården medför att fler är föräldralediga och antalet arbetade timmar har ej ökat trots fler anställda. Obalansen i personaltillgången medför att övertidsuttaget är förhållandevis högt och detta kommer att följas upp noggrant månad för månad under året. Ökningen av antalet anställda beror framförallt på att den nya förvaltningen Regional utveckling har tillkommit. Användningen av bemanningsföretag har ökat och samma trend ses över hela landet. Region Örebro län är dock det enda landsting/region som inte hyr in sjuksköterskor. Fokus är att kunna rekrytera nya medarbetare och därmed minska kostnaderna för hyrpersonal. Patientsäkerhet och arbetsmiljö är viktiga faktorer i detta. Sjukfrånvaro är något högre i år i jämförelse med samma tid föregående år. Ökningen beror på att långtidssjukfrånvaron har ökat. Sjukfrånvaron analyseras med fokus på långtidsfrånvaron och ska redovisas i en separat rapport. Inom Folktandvården testas Medhelp, en funktion för att snabbt kunna planera in åtgärder vid sjukdom. Aktiviteter för att stödja chefer och ledare pågår. Att vara chef och ledare är en profession Region Örebro Län Delårsrapport 10(62)

11 i sig och i chefs- och ledarpolicyn synliggörs intentionerna inom detta område. Region Örebro läns ekonomi Region Örebro län redovisar per augusti ett överskott på 179 miljoner kronor, vilket innehåller engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring med 50 miljoner kronor. Justerat för detta är resultatet 129 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor sämre än vid samma tidpunkt Nämnderna gemensamt redovisar ett underskott på 63 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor lägre än föregående år. Regionorganisationen gemensamt ger ett överskott på 242 miljoner kronor, att jämföra med samma period förra året som var 245 miljoner kronor. Helårsprognosen för Region Örebro län uppgår till 150 miljoner kronor. Förra året var utfallet 246 miljoner kronor på helår. Nämndernas helårsprognoser räknas i augusti samman till minus 155 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 7,5 procent justerat för det som skatteväxlades när Regionförbundet gick ihop med landstinget till Region Örebro län. Nettokostnadsökningen är bekymmersam och behöver dämpas snarast för att regionorganisationen ska uppnå planerat resultat. Prognosen är en nettokostnadsökning på 5,9 procent justerat för jämförelsestörande poster. Uppföljning av mål Det pågår en mängd aktiviteter för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag. Uppföljningen sker av inriktningsmålen som finns enligt verksamhetsplanens målhierarki med övergripande mål, inriktningsmål och indikatorer med mått. Prognosen för måluppfyllelse indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer. Av totalt 33 inriktningsmål bedöms 30 mål ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Målnivån uppfylls fullt ut i 21 mål och 9 mål med en mindre acceptabel avvikelse. Av de 9 inriktningsmålen som har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån har 5 en positiv utveckling i jämförelse med föregående år. Tre inriktningsmål bedöms att inte bli uppfyllda och har en större negativ avvikelse från målnivån. Dessa avser tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, att antalet resenärer ska öka i kollektivtrafiken och nämndernas ekonomiska resultat där prognosen är negativ. Region Örebro Län Delårsrapport 11(62)

12 3 Fullmäktiges mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2015 = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2015 jämfört med 2014 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = större negativ avvikelse från målnivån 3.1 Hållbar utveckling Övergripande mål: Social hållbarhet: Örebro läns invånare ska ha och känna lika tillgång till samhällets trygghet och service och möjlighet till delaktighet. Övergripande mål: Ekologisk hållbarhet: Region Örebro län ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Övergripande mål: Ekonomisk hållbarhet: Region Örebro län ska arbeta för att förutsättningarna för god, jämlik och jämställd hälsa och välfärd ständigt förbättras. Alla nämnder och verksamheter har uppdraget att beakta de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Framför allt pågår det olika arbeten i verksamheterna utifrån målen i det gällande Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Det finns även många exempel på pågående arbete kring social hållbarhet. Arbete med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälso- och sjukvården. Insatserna har förstärkas under året. Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna - socialt, ekologiskt och ekonomiskt - i ett program för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyllandet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra för hållbarhetsfrågor att på ett bättre sätt genomsyra hela verksamheten och dess processer, vara en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet. Syftet är att utveckla ett program där verksamheten känner sig delaktig och bidrar till en hållbar utveckling. Region Örebro Län Delårsrapport 12(62)

13 Uppdrag och särskilda satsningar Uppdrag 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett långsiktigt program för hållbar utveckling. Programmet ska innehålla de tre perspektiven socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. Ett direktiv för projektet Program för Hållbar utveckling har antagits under våren Projektplaneringen har påbörjats och förväntas vara färdig i slutet av september. Programutvecklingen kommer därefter att fortskrida under hösten 2015 och våren Programmet för hållbar utveckling avser perioden Uppdrag 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samband med utarbetandet av ett långsiktigt program för hållbar utveckling, ta fram välfärdsindikatorer som ska ingå i bokslut Arbetet med att ta fram välfärdsindikatorer kommer att startas upp under hösten. Uppdrag 3. Regionstyrelsen får, kopplat till ovanstående, i uppdrag att reducera antalet styrande dokument som innefattas i perspektiven socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. En förutsättning för utvecklingen av Programmet för hållbar utveckling är att identifiera, kartlägga och sortera bland antalet styrande dokument inom området hållbar utveckling. I projektplanen för Programmet för hållbar utveckling kommer det därför att finnas ett arbetspaket som syftar till att tydligt beskriva hur styrande dokument påverkar varandra samt minska antalet styrdokument. En koordinator från staben Hållbar utveckling är ansvarig för att samordna detta arbete. Uppdrag 4. Regionstyren får i uppdrag att formulera ett direktiv om införande av ett ledningssystem för hållbar utveckling. Ledningssystem för hållbar utveckling vara klart under Arbetet med ett integrerat ledningssystem för Region Örebro län pågår och en arbetsgrupp har bildats med bred representation. Uppdrag 5. Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga arbete. Det finns engagemang för hållbarhetsfrågorna i nämnderna och verksamheterna. Olika aktiviteter pågår i Region Örebro läns verksamheter för att nå målen i Miljö- och hållbarhetsprogrammet I det dagliga arbetet följer de flesta verksamheter avfallsriktlinjerna. Många verksamheter arbetar aktivt för att minska vissa engångsprodukter och därmed klimatpåverkan. För hälso- och sjukvården är hållbar utveckling ett fortlöpande uppdrag. Ekologisk hållbarhet kommer att behandlas i ledningens genomgång i september. Social hållbarhet ingår i delårsrapportens avsnitt Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, Vården är patientsäker och högkvalitativ samt Vården är patientfokuserad. Folktandvården arbetar systematiskt med de för verksamheten tillämpbara delarna av Miljö- och hållbarhetsprogrammet Region Örebro Län Delårsrapport 13(62)

14 Inom regional utveckling är hållbar utveckling en av de viktigaste aspekterna för verksamheternas arbete och något som genomsyrar all planering på förvaltningen. I alla beslutsärenden finns en särskild del för hur ärendet påverkas av de tre hållbarhetsdimensionerna. Regionkansliet samordnar arbetet med att ta fram det nya programmet för hållbar utveckling som startades under perioden. Regionkansliet samordnar också arbetet med revidering av det regionala utvecklingsprogrammet som har påbörjats och Region Örebro län har ansvar och intresse att främja länets hållbara utveckling på bästa sätt. Regionkansliet arbetar bland annat för att hållbar utveckling vägs in i rapporter och underlag till beslut som tas fram. Vidare införs digitala handlingar under året, vilket innebär en besparing av papper och därmed en insats för miljön. De olika perspektiven för en hållbar utveckling ska finnas beskrivna i alla ärenden som ska behandlas politiskt, vilket gör att medarbetarna är observanta och medvetna om frågorna. Genom arbetet med anpassad information säkerställs att även grupper med särskilda behov kan ta del av information från Region Örebro län. Hållbar utveckling är en central del i Regionservice planering och dagliga verksamhet. Det påverkar de tjänster och produkter som tillhandahålls åt regionorganisationen, t.ex. inom energi-, upphandling- och försörjningssidan. I januari tecknades ett nytt avtal med E-on som innebär helt fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla. Även Lindesbergs lasarett är numera anslutet till ett fjärrkylsystem med Linde Energi. Med dessa åtgärder kommer målet att klimatpåverkan från energianvändning ska minska med 45 procent jämfört med 2010 att uppnås. Arbetet med implementering av Grön IT fortsätter enligt plan och ett breddinförande av teknik för resfria möten, Lync, har genomförts under våren. Under hösten 2014 genomfördes dialoger med barn för att få barnens perspektiv på matmenyer, väntrum, lekrum, lekplatser och parker. Resultatet av dialogerna har bl.a. mynnat ut i önskemål att se över och förbättra entrémiljöerna inom hälso- och sjukvården samt inom tandvården. Kostavdelningen har utarbetat kostmenyer riktade till barn. Synpunkter från barndialogerna som berör hälso- och sjukvården har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbete fortgår i samtliga Regionservice verksamheter för att nå målen i Miljö- och hållbarhetsprogrammet Uppdrag 6. Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgeting-analys genomförs. Arbete med gender budgeting-analys har eller ska startas under året. För regionorganisationen har en central ledningsgrupp för stöd och erfarenhetsutbyte inrättats. Arbete med gender budgeting-analys pågår sedan flera år inom hälso- och sjukvården. Under året förstärks insatserna, bland annat inom primärvård och psykiatri. Utvecklingsarbetet under året ska riktas mot svårläkta sår hos äldre, psykosocialt stöd för schizofrena män och kvinnor, samt för tandreglering inom Folktandvården. Vid Centrum för hjälpmedel har en analys av kommunikationshjälpmedel visat att dessa främst förskrivs till pojkar och män. Ett ytterligare fynd från samma studie visar att det Region Örebro Län Delårsrapport 14(62)

15 förefaller förskrivas betydligt färre hjälpmedel i norra länsdelen, vilket kan tyda på brister i såväl jämlikhet som jämställdhet i förskrivningar. För regional utveckling har föreningsbidrag, inom ideell sektor, pekats ut som intressant för en gender budgeting-analys. En första information kring detta hölls med en storträff med föreningslivet i maj. Det första steget är att inhämta numeriska underlag kring könsfördelning avseende styrelse, medlemmar och vilka som får del av verksamheten. Inom regional utveckling har också företagsstöd valts ut som fokusområde. Analys av genomförandet av energi- och klimatprogrammet ska ske. Processen för att ta fram en ny länstransportsplan har också valts ut som intressant för en gender budgeting-analys. Inom Regionservice pågår diskussioner om vilken verksamhet analysen ska utföras på som kommer att ske under hösten. Uppdrag 7. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta ett långsiktigt arbete för HBT-certifiering av Region Örebro län verksamheter. Regionkansliet arbetar med ett långsiktigt perspektiv för HBT-certifiering av Region Örebro län verksamheter. Ett led i detta arbete har varit att ta fram en generell webbutbildning med möjlighet till fördjupning med diplomering. Härmed finns nu möjlighet att alla medarbetare och fler verksamheter kan genomgå utbildning och diplomering för ett gott bemötande och omhändertagande av HBTQ-personer. Företagshälsa och tolkförmedling genomförde i april en temadag om HBTQ-frågor med ombudsman från Akademikerförbundet. Uppdrag 8. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer, påbörja en långsiktig kartläggning av små barns exponering för skadliga kemikaliers påverkan på hälsan. En litteratursammanställning har gjorts på Arbets- och miljömedicinska kliniken, där möjliga metoder och ämnen för kartläggning av barns exponering för skadliga kemikalier har undersökts. Under hösten kommer planering för fortsatt arbete att göras utifrån det framtagna underlaget. Uppdrag 9. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för läkemedel och miljö, i samverkan med Arbets- och miljömedicin, läkemedelskommittén, och Örebro universitetet Handlingsplanen är under arbete och beräknas vara klar under hösten. Region Örebro Län Delårsrapport 15(62)

16 3.2 Hälso- och sjukvård Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Flera uppdrag har startat och kommer att påverka indikatorer och mått positivt. Uppdragens genomförande baseras på det nationella Nätverket för Hälsofrämjande sjukvård, Samverkansgruppen för Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och uppbyggnaden av en struktur för handlingsplan Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Indikatorer Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om levnadsvanor och livskvalitet. Mått Förbättrade aktuella värden i Nationella patientenkäten jämfört med Nationell Patientenkät inom somatisk- och psykiatrisk specialistsjukvård genomfördes under hösten Resultatet visar att cirka 30 procent av patienterna tillfrågades om livstilsvanor inom somatisk specialistsjukvård och cirka 35 procent inom psykiatrisk specialistsjukvård. Under hösten genomförs Nationell Patientenkät inom Primärvården och då följs livsstilsfrågorna upp på nytt. Uppdrag och särskilda satsningar Uppdrag 10. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkansrådet i dialog med kommunerna se över hur Region Örebro län kan stödja och utveckla omsorgen av äldre personer. Under hösten 2014 och första halvåret 2015 har arbetet fortsatt med att utveckla samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets kommuner. Från att ha varit i huvudsak inriktad på att träffa avtal och överenskommelser har samverkan utvecklats till att bli ett stöd för det utvecklingsarbete som sker ute i länsdelarna i samverkan mellan regionen och kommunerna. En chefsgrupp med representanter från länets samtliga kommuner och från Region Örebro län har inrättats. I de länsdelsgrupper som alltmer funnit sitt arbetssätt inriktas arbetet under 2015 mot att uppfylla målen i den länsgemensamma handlingsplanen Sammanhållen vård och omsorg, som innehåller ett stort antal mål och aktiviteteter för att skapa en bättre vård och omsorg om våra äldre, multisjuka länsinvånare. Det handlar om bättre förebyggande arbete för att undvika fall, undernäring och trycksår, bättre vård i livets slutskede, bättre läkemedelsbehandling, färre återinläggningar på sjukhus och mindre undvikbar slutenvård. Resultaten inom dessa områden har de senaste åren varit bland de bättre i landet. I västra och norra länsdelarna och även i södra länsdelen har samarbetet mellan Regionen och kommunerna inom detta fält kommit igång bra, medan det ännu så länge är svårare att få till fungerande grupperingar gentemot Örebro kommun. Där pågår sedan ett drygt år ett fokuserat samarbetsprojekt kallat Gränslös samverkan, lett av en politisk styrgrupp. Region Örebro Län Delårsrapport 16(62)

17 Uppdrag 19. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 upprätta en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med samhällets lokala samverkanspartners. En handlingsplan är upprättad som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring många samhällsaktörers samtidiga ansvar. För närvarande pågår en kartläggning av vilka nivåer och aktörer som lämpligen ska ingå i arbetet. Här finns en ambition från verksamheten att det fortsatta arbetet ska baseras på befintliga forum och grupperingar med koppling till Folkhälsoarbetet samt arbetet med Social välfärd och hälsa. Kunskapshöjande insatser har startats i samverkan med kampanj (H)järnkoll. En styrgrupp har bildats inom Nämnden för Hälso- och sjukvård med klinisk forskning för att stödja och följa arbetet. Under hösten är fokus på att initiera arbetet med en avsiktsförklaring som riktas sig till beslutsfattare, både som medmänniska och i sin professionella roll. I samband med genomförande ses ett stort behov av kommunikationsinsatser för att nå ut till olika kontaktytor i samhället. Uppstartsaktivitet är kopplad till den nationella konferensen kring Suicidprevention i september. En workshop för att samla medaktörer är inplanerad i oktober. Uppdrag 20. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta följa och utveckla åtgärder utifrån Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO samt stärka den geriatriska och gerontologiska kompetensen inom Region Örebro län. Behovet av gerontologisk och geriatrisk kompetens bland alla professioner ökar i takt med att antalet äldre i samhället ökar. För att möta det ökade behovet planeras olika former av kompetensutveckling för samtliga professioner, rekrytering av bl a läkare och sjuksköterskor med geriatrisk kompetens samt en intensifierad forskning inom området. Inom Region Örebro län pågår en stor mängd aktiviteter för att öka kompetensen bland både medborgare och medarbetare i vården inom området. Flera av aktiviteterna sker i samarbete mellan verksamheter inom och utanför regionorganisationen. I takt med fler aktiviteter och fler aktörer ökar behovet av samordning av planerade och pågående aktiviteter inom området. Ett nytt sätt att samarbeta utvecklas mellan Region Örebro län och Tullhuset i Örebro kommun där personalgruppen mixas från både Region Örebro län och kommunen. Samarbetet har pågått under ca ett år och utvärderas successivt. Bland utbildningsinsatser inom Region Örebro län kan nämnas bland annat den Geriatriska akademien som löpande arrangerar föreläsningar och seminarier för medarbetare inom andra specialiteter. Geriatriska kliniken deltar med undervisning vid såväl läkarsom sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Studiebesök och utbyte av erfarenheter inom den palliativa vården sker mellan verksamheter inom regionen samt med kommunerna i länet. Vård och omsorg av de mest sjuka äldre är en viktig fråga för den nya samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och kommunerna i länet. Med samverkansorganisationen ökar möjligheterna för verksamhetsutveckling och kunskapsspridning. Inom ramen för projektet Bättre liv för sjuka äldre utarbetades en handlingsplan för Sammanhållen vård och omsorg. Projektet är avslutat och handlingsplanen kommer att revideras under hösten Under 2015 deltar Region Örebro län vid bl.a. Seniorveckan och Fallkampanjen för att Region Örebro Län Delårsrapport 17(62)

18 med ökad kunskap och medvetenhet förebygga vårdskada som exempelvis fallskador. I samband med universitetssjukhusets jubileumsfirande 2014 arrangerades offentliga föreläsningar inom ämnesområdet demens. Kommande viktiga åtgärder för att utveckla verksamheten kommer bland annat att fokuseras på ett ökat fokus på patientmedverkan och delaktighet från berörda patienter samt på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Uppdrag 21. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla pågående projekt med hälsokommunikatörer. Anslag 0,4 mnkr Projektet med hälso- och kulturkommunikatörerna i Vivalla fortskrider, under året med fem somaliska kvinnor. Ytterligare tre arabisktalande kvinnor har fått utbildning och som började arbeta som hälso- och kulturkommunikatörer i augusti. Dessa kommer från Marocko, Syrien och Egypten. I Kopparberg har två nya hälso- och kulturkommunikatörer börjat arbeta från och med juni. Båda kommer från Eritrea och pratar Tigrinja. Två tidigare utbildade, en från Jemen och en från Irak (båda arabisktalande), finns också kvar som hälso- och kulturkommunikatörer i Kopparberg. En gemensam utbildning för hälsokommunikatörer i Region Örebro län utarbetas för närvarande, med målet att alla vårdcentraler ska ge samma utbildning till nya hälso- och kulturkommunikatörer. Projektet ska utökas med ytterligare en vårdcentral under hösten. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Vården är patientsäker Kunskapsstyrning är ett viktigt styrverktyg inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Indikatorer Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. Mått Verksamheter med indikatorer som har nationellt fastställda målvärden skall uppvisa närmande eller resultat i paritet med fastställda målvärdet Den nya organisationen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens har ökat förutsättningar för att leva upp till en resultatfokuserad och patientcentrerad vård. Stödstrukturer för detta introduceras successivt. Under 2014 omformulerades uppdrag till och bemanning av Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK). Ledamöterna har nu en starkare knytning in i linjeorganisationen. Region Örebro Län Delårsrapport 18(62)

19 Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna. Mått Allvarliga avvikelser ska leda till händelseanalys, riskanalys ska utföras vid varje betydande förändring. Under andra kvartalet har nitton händelseanalyser utförts, flertalet med anledning av en allvarlig avvikelse. En händelseanalys är utförd efter ett Patientnämndsärende. Konkreta åtgärder finns beskrivna för dessa avvikelser. Tio riskanalyser är utförda, ett flertal med utgångspunkt från arbetsmiljö och patientsäkerhet. Under året har tretton stycken Lex Maria ärenden inrapporterats. Samtliga föregås av en händelseanalys. Inriktningsmål: Vården är patientfokuserad Arbetet med patientcentrerad vård har intensifierats. Patienternas upplevelse mäts under hösten i Nationell Patientenkät för Primärvården. Indikatorer Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Mått Patientupplevd kvalitet (PUK) index 95 i Nationell patientenkät. Resultat från Nationell Patientenkät Akutmottagningen visar att Region Örebro län ligger på riksgenomsnittet i PUK-värde för patientupplevd kvalitet gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Nationell Patientenkät för Primärvården genomförs i höst. Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Mått Alla cancerpatienter har tillgång till en kontaktsjuksköterska och erbjuds en individuell vårdplan inkluderande rehabiliteringsplan. Alla cancerpatienter har tillgång till kontaktsjuksköterska och erbjuds vårdplan. Region Örebro Län Delårsrapport 19(62)

20 Inriktningsmål: Vården är effektiv med fokus på hög kvalitet I den samlade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapas förutsättningar för att få en effektiv vård med hög kvalitet. Processen har startat med områdesövergripande vårdprocesser samt koncentration av operationsprocesser, exempel med venöst centrum på Karlskoga lasarett. Indikatorer Genom effektiva och högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för hälso- och sjukvårdens patienter. Mått Ökat antal kartlagda och effektiviserade vårdkedjor. Varje område inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen skall ha minst en kartlagd och effektiviserad vårdkedja som sträcker sig över flera verksamhetsgränser vid utgången av Alla fyra närsjukvårdsområdena har startat genomgripande processkartläggningar. Inriktningsmål: Vården är tillgänglig och ska ges efter behov. Antalet akuta besök till den specialiserade vården samt primärvården ökar årligen. Till exempel har antalet besök till akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro ökat med 35 procent de senaste 10 åren. Tillgängligheten till akut sjukvård är pressad men i ett Sverigeperspektiv väl fungerande. Den nystartade akutläkarprocessen är mycket viktig för en fortsatt positiv utveckling. Användningen av 1177/Mina vårdkontakter fortsätter att öka vilket kan avlasta vården. Tillgängligheten till primärvård via telefon och besök är generellt god men ojämnt fördelad inom länet då det finns flera vårdcentraler som har stora problem med läkarbemanningen. Det som framförallt belastar tillgängligheten inom länet är tillgänglighet till operation/behandling. Den aktuella trenden för väntetider till nybesök mottagning inom specialiserad vård samt operation/behandling är fortfarande negativ. Riktade insatser ska göras för verksamheter med låg tillgänglighet. Vårdformer och vårdtider ska ses över så att alla sjukhus arbetar på effektivast möjliga sätt, bland annat med länsgemensamma produktionsplaner och väntelistor för specialistklinikerna. Region Örebro Län Delårsrapport 20(62)

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattande resultat...3 Aktuella händelser...5 Fullmäktiges mål...12 Hållbar utveckling...12 Hälso- och sjukvård...15 Tandvård...25 Regional tillväxt...30 Samhällsbyggnad...37

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer