Anställningsbar frisör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsbar frisör"

Transkript

1 Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap EXAMENSARBETE 15 hp, grundnivå Anställningsbar frisör Employment for hairdresser Karina Petersson Yrkeslärarutbildning 180 hp Yrkeslärarexamen 180 hp Examinator: Anna Henningsson Yousif Handledare: Jan Härdig

2 2

3 3

4 Förord Det finns en frisör runt varje hörn säger de flesta och nu börjar alla säga att det finns en frisörskola runt varje hörn. Nu har jag min chans att visa hur det verkligen ser ut på frisörmarknaden och inte bara lyssna på hörsägen. Att samla fakta från olika instanser för att visa och bevisa vad som är verklighet och vad som är en fiktivt. Men även att öppna ögonen för andra sätt att se på vår bransch. Ett stort tack till Alla bolag, Statistiska centralbyrån, Skattemyndigheterna, Hantverksnämnden, kollegor samt vänner som stannat upp i sina arbeten för att kunna ge information och deras tankar till detta arbete. Med stor empati och kärlek har familjen gett mig det utrymma jag behövt för att få tiden att sitta med detta arbete. Nästa uppsats skulle kunna handla om att få tid till familj, företagande, nya läroplaner, nya utbildningsregler, anbudsansökan samtidigt som man själv är under utbildning. Slutsatsen skulle i alla fall innehålla ett gott glas rött som återhämtning lite då och då. 4

5 Sammanfattning Denna studie ska visa vart arbetsmarknaden för frisörer är på väg och om Gy11 påverkat anställningsbarheten för nyutbildade frisörer. Det finns en oro i branschen att det pågår en överetablering av frisörer då antalet utbildningsplatser ökat kraftigt de senaste åren. Jag har valt att göra en empirisk undersökning i form av en kvalitativ forskningsmetod med djupare intervjuer av få respondenter. Den kvalitativa undersökningen är avgränsad till Skåne med respondenter från både skolor och frisörsalonger. Resultatet visar att marknaden är god och att aktörerna i undersökningen ser ljust på framtiden. Antalet anställningar tycks öka genom att större frisörsalonger nu väljer att anställa i stället för att hyra ut stolar till egenföretagare som tidigare var vanligast. En del av anställningsbarheten kan tillskrivas Gy11. Men hyrstolarna tar dock fortfarande stor plats till följd av att många kommuner bekostar utbildning på icke godkända yrkeshögskolor vilket leder till att eleverna inte kan anställas efter avslutade studier utan tvingas starta eget företag. Nyckelord: Anställningsbar, arbetsmarknad, frisör, frisörutbildning, gesällbrev, Gy11, överetablering, samordningsenhet. 5

6 Innehållsförteckning Employment for hairdresser...1 Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...8 Syfte och frågeställning...9 Litteraturgenomgång...10 Metod och urval Hur blir man frisör? Frisörutbildningar Gymnasieskolor...13 Godkända privata skolor...14 Arbetsmarknaden för frisörer Kassaplikt och personalliggare på företagen...17 Andra aktörer Svenska Frisörföreningen...18 Skolverket...18 Skolinspektionen...19 Kommunerna...19 Marknadsförändringen Svenska Frisörföreningens åsikt...20 Intervjustudier...24 Studiens tillförlitlighet Etiska övervägande Presentation av valda frisörer...25 Presentation av valda lärare och deras arbetsplats...25 Genomförande av intervjuerna Redovisning av intervjuerna Frågorna som ställts...26 Positivt...26 Negativt...27 Styra marknaden? Om respondenten kunde styra marknaden, mot vad skulle de styr då? Framtiden? Resultat Diskussion...30 Referenser

7 7

8 Inledning Jag har arbetat som frisör i många år och har även drivit en privat frisörskola. Under mina år som utbildningsansvarig på skolan har frågan om överetablering av frisörer på arbetsmarknaden var en het fråga. Ska man endast utbilda så många frisörer som man kan förvänta sig bli anställda eller ska man låta alla människor med en dröm om att bli frisör få pröva lyckan? Vidare finns det olika synpunkter i branschen om vem som ska få utbilda frisörer och hur utbildningen ska se ut. De aktörer i branschen som påverkar utbildningen och deltar i den utbildningspolitiska frågan är branschorganisationen, Svenska Frisörföreningen, fackföreningen Handelsanställdas förbund, Skolverket, kommunerna, Sveriges hantverksråd samt frisörsalonger och enskilda frisörer. Jag är intresserad av begreppet anställningsbarhet och om det föreligger en risk för överetablering av frisörer på marknaden som vissa befarar efter att de privata utbildningsaktörerna släpptes in. 8

9 Syfte och frågeställning Syftet med studien är att beskriva och analysera om hur frisörmarknaden ser ut från ett anställningsperspektiv i dagsläget och om de nya styrdokumenten gör att det går mot fler anställningar och bättre kvalitet. Hur ser lärarna och salongerna på den nya läroplanen om anställningar? Studien är avgränsad och vänder sig endast till marknaden i Skåne 9

10 Litteraturgenomgång Som analysredskap har jag använt mig av styrdokumentet GY11 som talar om vad som krävs av skolorna och vad eleverna ska ha fått för kunskaper vid skolans slut. Statistiska Centralbyrån (SCB) har varit ytters behjälpliga med statistik om hur många som arbetar som frisörer idag och hur många som arbetade för tio år sen. Webbsidan Alla bolag bekräftar SCB uppgifter samt kan mer dela in dem i vilka frisörer som driver enskilda firmor och hur mycket de i så fall omsätter för att påvisa om de har frisöryrket som ett heltidsarbete. Avhandlingar såsom Marknad och medborgare elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser är en intressant avhandling om hur olika elever ser på sin utbildning, i mitt fall tar den upp hur yrkeselever tänker i sina val, att de vill utbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Även uppsatser som den tuffa marknaden eleverna står inför såsom En studie på Hantverksprogrammet Frisör och Florist om skillnader mellan hög - och lågpresterande elever Där de skriver mycket hur det ses från elevernas aspekt, hur de upplever sig själva och arbetsklimatet de ska ut till. Då uppsatsen till övervägande del handlar om elevers prestation och skillnaden mellan hög och lågpresterande elever är finner man ändå lite om arbetsmarknaden som t ex följande Arnell Gustavsson svensk arbetslivsforskare menar att det krävs att de unga får stöd i dessa processer. Att i unga år utan något större institutionellt stöd, ta sig fram på en tuff och hård arbetsmarknad kan i många fall bli en alltför svår uppgift (Skolverkets kartläggning 2004, s.11). En uppsats skriven av Marita Guttelvik som heter Vem äger gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen. Där tar Marita upp egentligen samma problem som min uppsats men sett från dimensioneringen av utbildningsplatser. Det har även skrivits en hel del om ämnet bl.a. i en tidskrift som heter Krut (Kritisk utbildnings tidskrift) Ett nummer har som tema just Näringsliv och utbildning och anställningsbar. 10

11 Metod och urval Detta examensarbete har en kvalitativ forskningsmetod med djupare intervjuer av få respondenter. De utvalda är tre frisörer och tre lärare. De är valda för att kunna fånga in deras erfarenhet och känsla av deras berörda marknad med öppna frågor 1. Respondenterna är yrkeslärare och frisörer. Alla verksamma i Skåne på olika orter. Intervjuerna har skett på deras hemmaplan med bokade möten och skett under en tid på ca en timme. De frågade var alla införstådda inför vårt möte att intervjun var till en uppsats med anställningsbarhet som huvudämne. Hur blir man frisör? För att bli frisör finns det i dagsläget tre vägar: 1. Gå ett gymnasieprogram med inriktning hantverk. Det finns kommunala och fria gymnasieskolor med Hantverksprogrammet inriktning frisör. När grundutbildningen på gymnasieskolan (nivå 1) är avklarad ska eleven praktisera på en frisörsalong i 3000 tim. (nivå 2, 3 och 4) innan de kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör. 2. Gå som lärling Som lärling lär man sig frisöryrket på en frisörsalong med en behörig frisör som handledare. Lärlingen måste själv hitta en salong som vill utbilda/anställa. Hittar lärlingen en plats blir den anställd som lärling i 5000 tim. dvs. säga i 4 år (4 nivåer) med en handledare som följer en läroplan för frisöryrket. Under lärlingsperioden avläggs ett delprov och teoriprov efter 2000 tim. (nivå 1) och sedan det slutgiltiga gesällprovet efter ytterligare 3000 tim. (nivå 4). 3. Privat eftergymnasial utbildning De finns i dagsläget 14 godkända privata frisörutbildningarna att välja mellan. När grundutbildningen är klar (nivå 1) ska eleven avlägga ett praktiskt delprov samt ett teoriprov. Efter det följer färdigutbildning på en frisörsalong i 3000 tim. (nivå 2, 3 och 4) innan eleven kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör. 1 Bilaga 1 11

12 12

13 Frisörutbildningar Gymnasieskolor Det finns drygt 70 olika gymnasieprogram i Sverige där man kan utbilda sig till frisör. Dessa hantverksprogram vänder sig till elever som kommer direkt från grundskolan och upp till dess att eleven är 19 år. Att gå en gymnasieutbildning är gratis i den bemärkelsen att eleven inte betalar något utbildningen. Det utbildades ca 1300 elever till frisör i under läsåret 2011/12 2. Intagningskraven har alltid varit höga då yrket är väldigt populärt. I ett PM från skolverkets enhet för utbildningsstatistik man läsa följande om dagsläget: Elevminskningen fortsätter i gymnasieskolan. Trots att antalet elever minskar så ökar antalet skolor. Såväl kommunala som fristående skolor har blivit fler detta läsår. Fler och fler elever väljer att gå i en fristående gymnasieskola. Kommunala skolor har i år färre elever medan fristående skolor ökar med elever. Elevminskningen är störst på yrkesförberedande utbildningar medan studieförberedande utbildningar ökar. Könsfördelningen är skev på de flesta utbildningarna. Jämnast könsfördelning har naturvetenskap, mest ojämn har energi. 3 Vidare kan man läsa att det är endast de kommunala skolor där yrkesförberedande utbildningar tappar elever. Fristående skolor har inte drabbats av den generella elevminskningen. Tvärtom så har den ökat med 7 % sen läsåret innan. Könsfördelningen är fortfarande skev med 88 % kvinnor och är den mest kvinnodominerande utbildningen. Viktiga nyheter inför gymnasieskolan På yrkesprogrammen har tiden för allmänteori minskat och istället har tiden för yrkesämnen ökat. För att vara behörig till yrkesprogrammen måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. Det har även kommit två nya examina, en som är högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. För den som läser till frisör så innebär det att deras gymnasieutbildning inte är tillräcklig för att kunna söka vidare till högskola vid senare tillfälle. Däremot kan de alltid lägga till 2 tabell 5c 3 Skolverket, Enheten för utbildningsstatistik 4 13

14 engelska kurs 6 under deras gymnasieutbildning så att de även blir högskolebehöriga 5. De har annars även rättigheten att läsa in detta vid senare tillfälle. Godkända privata skolor Privata skolor har uppkommit efter millenniumskiftet och ökat sen dess. När man väljer att gå på en privat skola får man stå för kostnaden privat. Ingen av de privata skolorna är finansierade av staten. Däremot har fem privata skolor erhållit CSN-stöd för sina elever Alltså får elever som väljer en av dessa fem skolor betala sin utbildning själva men har rätt till stöd från CSN för sin tid på skolan. I dagsläget har Svenska Frisörföreningen (SFF) godkänt 14 6 privata frisörskolor. (De fem som lyckats få CSN stöd är med bland SFF:s godkända). Det är svårt att utläsa den totala siffran av privata skolor men det finns minst lika många till 7. De godkända skolorna utbildar ca 24 frisörer varje år vilket då skulle bli ca 336 elever som kommer från godkända skolor. Gesällbrev Ett gesällbrev är ett yrkesprov som avläggs under en hel dag med olika hårmoment som betygssätts av examinatorer som är utsedda av SFF och administreras av Svenska Hantverksnämnden. Efter avlagt prov som godkänts av examinatorerna innehar man ett gesällbrev som ska stå för en kvalitetssäkring av yrket. För att få avlägga ett yrkesprov krävs att man har minst 5000 tim. i utbildningstid. Det krävs inget gesällbrev för att arbeta som frisör. Det är heller inget krav på gesällbrev för att starta en frisörsalong. SFF arbetar hårt för att gesäll ska vara en viktig del i att utbilda sig. Gesäll har en internationell prägel och det gäller inom EU som ett certifikat på kunskap. Arbetsmarknaden för frisörer

15 Som frisör så finns där tre arbetsalternativ och det är att äga en salong själv, hyra en stol eller att vara anställd. Majoriteten hyr stol vilket innebär att en frisör startar en enskild firma men hyr in sig på en befintlig salong. Hyrstolsfrisören sköter sina papper, inköp och utgifter själv. För en kund går det inte direkt att uppfatta om frisören är anställd eller hyr en stol. Det finns dock önskemål från SFF att detta skall stå vid ingång till varje salong fanns det personer som hade sin huvudsakliga sysselsättning inom frisörverksamhet var företagare (salongsägare och hyrstolar) och var anställda, det gör 74 resp. 26 procent fanns det personer som hade sin huvudsakliga sysselsättning inom frisörverksamhet var företagare (salongsägare och hyrstolar) och var anställda, det gör 72 resp. 28 procent. Diagram över andelen frisörer som är anställda och andelen som är företag. Företag Anställda antal Då majoriteten är hyrstolar/företag kan dessa delas in per omsättning för att få fram en mer vilka som arbetar som frisörer på heltid, deltid eller timmar. Alla bolag 9 är en hemsida där alla som är intresserade av Sveriges bolag kan in och söka omsättning, årsresultat, bransch, styrelser och adresser. De är uppdaterade med företagsinformation från Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Upplysningscentralen (UC). 8 Mailkorrespondens med SCB den

16 Omarbetat från per datum Där man kan läsa att bolag är anmälda under rubriken Hår och Skönhet. Vidare är de uppdelade per omsättning OMSÄTTNING ANTAL < kr 24 st kr kr st kr st kr st kr 25 st kr 1 st. Vi utläser här att av de bolag som är inom Hår och skönhet så omsätter inte mer än mellan 1000kr kr. Detta innebär att 65 % har denna låga omsättning. Alla Bolag delar även in dessa företag i vilken företagsform de är. BOLAGSFORM Enskilda firmor Aktiebolag Handels och kommanditbolag ANTAL st st. 870 st. Detta talar tydligt om att det är många små enskilda företag med låg omsättning. För att förtydliga vad detta innebär lönemässigt kan man grovt räkna så här: Lönemässigt innebär detta att de som ligger på runt kr per år motsvarar en månatlig intäkt på nästan Detta är en siffra som ett enskilt företag som bara lever av att vara frisör är i lägsta laget men bör täcka dess stolshyra (ca kr), omkostnader (5000 kr) och lön på runt kronor netto. Men eftersom så många företag ligger här så är nästa fråga hur många de är som omsätter mindre än vad som kan sägas vara en heltidssysselsättning. Efter kontakt med Alla bolag kan vi få fram så många som hälften av dessa omsätter mindre. Dessa mindre summor antas arbeta halvtid/deltid eller timmar eftersom det inte är rimligt att ha det som sin huvudsakliga inkomst. Detta innebär att i spannet tkr i omsättning är hälften av dessa ca 5650 som arbetar halvtid/deltid eller mindre timmar. 16

17 Kassaplikt och personalliggare på företagen Numera är det lag på att de som har företag måste ha en svart låda som är kopplad till kassapparaten. Det är en kontrollenhet som bara skatteverket kan komma åt. Syftet är att komma åt information om vad som slås in i kassan och när det slås in. Det är även lag på en personalliggare som ska fyllas i när personalen kommer på plats och går hem. Dessa regler gäller för alla näringsidkare med undantag för de som omsätter mindre än fyra prisbasbelopp (ca kronor 2010) 10. Dessa undantag är i frisörbranschen nästan 20 % om man går efter statistiken. SFF har tillsammans med Handelsanställdas förbund 11 arbetat fram ett nytt avtal som gäller från 2010 att de som inte är behöriga frisörer, alltså de utan gesällbrev ska ha en egen lönesättning. Den lönen baseras på 70 % av en behörig frisörs lön och med en lägre arbetsprovision för utfört arbete

18 Andra aktörer Svenska Frisörföreningen Svenska Frisörföreningen (SFF) är branschens intresseorganisation som funnits sen De har till uppgift att utveckla, underlätta och påverka branschen inom frisör-, perukmakeri- och skönhetsvårdsyrkena i Sverige. Det finns i dagsläget 4692 aktiva medlemmar i SFF varav 140 är företag med fler än 5 anställda. För att bli medlem krävs ett gesällbrev. Det går att söka dispens om man gör sitt gesällbrev inom ett år från ansökningsdagen till SFF. Kostnaden per år för en medlem är 3800kr ex moms alltså en kostnad på 318 kr/månad för en enskild firma (som utgör de flesta av deras medlemmar). För de som har anställda blir summan billigare per anställd. Skolverket Nedan följer en förklaring på skolverkets uppdrag och roll citerat från deras hemsida: Riksdag och regering anger mål och riktlinjer för förskolan och skolan genom bland annat skollagen och läroplaner. Skolverkets uppgift är att aktivt verka för att målen nås. Kommunerna och de fristående skolorna är huvudmän inom skolväsendet och ska fördela resurser och organisera verksamheterna så att eleverna når de nationella målen. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar verksamheten i skolan med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning Vi riktar oss till skolors huvudmän, skolchefer, skolledare och lärare inom förskolan, förskoleklassen, grundskolans och gymnasieskolans olika skolformer samt vuxenutbildningen. Ibland är även elever och föräldrar Skolverkets målgrupper. Skolverkets uppdrag sammanfattas i verksamhetsidén: 18

19 ange tydliga mål och kunskapskrav ge stöd till utveckling i förskolor och skolor ta fram ny kunskap till nytta för våra målgrupper Kommunicera för att förbättra. 12 Skolinspektionen Skolinspektionen är sin egen instans och har som uppgift att kontrollera kommunen eller fristående skolor att de följer bestämmelser och lagar som gäller för deras verksamhet. De prövar också rätten till tillstånd och bidrag för fristående skolor. 13 Kommunerna För vissa elever som är över 19 år så kan deras kommuner välja att bekosta en utbildning på en privat frisörskola. Var kommun har sin egen policy för hur man betalar och hur mycket. Om en elev får sin frisörutbildning beviljad som kommunal vuxenutbildningen eller Yrkesvux är utbildningen gratis. Får de kommunal vuxenutbildning beviljad har de rätt att söka studiemedel genom CSN. 14 Vissa kommuner har gått ihop för att göra upphandlingar med skolor vilket innebär att eleven bara kan välja just den skolan om de vill ha hjälp från sin kommun. Som ett exempel här i Skåne så har Lunds kommun 15 gått ihop med kranskommunerna och valt att samarbeta med en specifik skola i Malmö. I upphandlingen så vinner lägst pris i övrigt finns där inga krav mer än att skolan ska ha betygsrätt men inga krav på att skolorna ska vara godkänd av SFF eller andra kvalitetskrav. Då en skola som inte är godkänd av SFF vinner upphandlingen kan dessa elever inte tillgodoräkna sig sin utbildningstid och därmed heller inte följa det nivåanpassade systemet som GY11 går ut på. För dessa elever innebär det en framtid som egen företagare och eftersom de utan gesällbrev inte kommer att anställas som behöriga frisörer Upphandling, Vuxenutbildning 2012 KS 2012/

20 Marknadsförändringen Nyutbildade frisörer får bara halva lönen. Detta kunde man höra i radio P4 Örebro då den nya reformen var satt i hamn. Så såg eleverna som berördes på de nya reglerna. Deras tidigare skolkamrater gick ut sin frisörutbildning efter tre år och medan nu skulle man gå ytterligare två år för att få avlägga gesällbrev och därmed betraktas som behörig frisör. Den tvååriga tilläggstiden innebar arbete på salong till halva lönen i förhållande till sina skolkamrater från tidigare år. Den halva lönen var i och för sig nivåanpassad och enbart under de två åren inför avläggandet av gesällprovet. Inte bara radio P4 rapporterade om detta, runt om i landets alla lokala tidningar såsom i Skåne och Vellingeposten läste man om fler och mer missnöje. Såhär uttalade sig några elever i Vellingeposten: Cirka kronor i månaden innan skatt får man som frisörpraktikant. Det blir inte mycket att leva för i månaden. Och då arbetar man heltid på en salong. Ska man ha ett arbete till för att betala mat och hyra? 17 Stefan Lund 18 som gjort en akademisk avhandling om elevers valhandling i gymnasiet beskriver just att yrkeselever är intresserade av att bli färdiga med sitt gymnasieval för att fortast möjligt komma ut och börja jobba och tjäna pengar. Svenska Frisörföreningens åsikt Staffan Westman som är utbildningsansvarig på SFF berättar 19 att de under de senaste åren informerat samt försökt påverka beslutsfattare angående dimensioneringen av utbildningsplatser inom hantverksprogrammet med inriktning frisör. Deras förslag att 17 nya-regler 18 Stefan Lund elevers valhandling i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser 19 personlig kommunikation, 19 april 2011 kl

21 man bör behovsanpassa antalet utbildningsplatser har inte hörsammats utan man har hänvisat till elevens rätt till sitt förstahandsval. Westman & Francke (2008) har på uppdrag av Sveriges Frisörföretagares riksstyrelse genomfört en utredning om den framtida frisörutbildningen. Den utredningen genomfördes för tre år sedan och under dessa år har det skett en explosionsartad utveckling av utbildningsplatser, då främst inom gymnasiesektorn. Syftet var att ta fram ett förslag på en kvalitetssäkrad utbildning och att se över frisörbranschens behörighets krav till frisör. Westman hävdar att de problem som finns idag inom den svenska frisörutbildningen beror på att anpassningen av antalet utbildningsplatser inte är behovsanpassat och att många frisörer ej uppnår behörighetskraven som branschen ställer. Westman et al. påpekar problematiken att det sker en fri dimensionering av antalet utbildningsplatser när man tillgodoser elevernas första handsval och gentemot detta står dimensioneringen efter arbetsmarknadens behov. Westman har även undersökt lärarbehörigheten och funnit att 21,5 % saknar yrkeslärarbehörighet inom frisörlärarkåren. Branschorganisationen vill kvalitetssäkra frisörutbildningen och se till att eleverna blir anställningsbara och behöriga frisörer. Under en visning arrangerat av Frisörföretagarna ingick det i presentationen att meddela medlemmarna att de arbetar för att stävja den svarta marknaden med att hjälpa skattemyndigheterna att få fram listor på frisörföretagare med låg omsättning, med antagande att det innebär mer icke deklarerad inkomst 20. Det är SFF som ska slåss för arbetsvillkoren för en frisör men samtidigt så är merparten av dess medlemmar företagare så det är inte alltid de har riktigt samma åsikt som frisörernas fackförbund; Handelsanställdas förbund (HAF). Det är SFF som förhandlar och samarbetar med HAF. Tillsammans har dessa möten med de större aktörerna på marknaden för att diskutera fram adekvata regler där företagaren ser på anställningar 20 Deltagit på American Crew kurs/visning, Malmö 5 maj 2012 på Glasklart Västra Hamnen. 21

22 från sin synvinkel och HAF ser det från den anställda med SFF däremellan. SFF och HAF trycker även på uppåt mot Skolverket och politikerna som sedan lägger ansvaret på kommunerna. Då syftet med denna studie är att visa hur det är att utbilda sig till frisör och få en anställning under början av 2010-talet måste det påtalas för den oro som marknaden kände inför de nya reglerna och styrdokumenten inför GY11. När dessa regler implementerades drabbades de elever som startat och antagits på andra premisser. De gamla reglerna var nämligen två år kortare. Två år är en stor skillnad och oron, uppgivenheten och känslorna var i upplösningstillstånd. Lärarna på skolorna fick mycket kritik då elever och deras föräldrar trodde att skolorna låg till grund för detta. Skolor blev anklagade för dålig information. Skolor och lärare i sin tur vände sig till SFF för att elever som startat den äldre läroplanen skulle få gå den färdigt men det var inte förhandlingsbart. Dimensionering av skolor Krut 21 som är en kritisk utbildningstidskrift fick till uppgift att skriva om utbildning och näringsliv. Namnet på detta nummer heter passande nog Vill du bli anställningsbar. Vi kan läsa i numret om att näringslivet vill komma närmre skolorna och att elever bättre bör förankras i näringslivet tidigt. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste utvecklas och förstärkas. Lundahl nämner att ett problem med ungdomarnas gymnasieval är att de konsumerar en utbildning istället för att se till arbetsmarknaden. Konkurrensökningen om eleverna beskrivs och där Landsorganisationen anser att staten tillsammans med arbetsmarknaden bör ansvara för utbildningens innehåll, kvalitet och inriktning. Däremot anser svenskt näringsliv att den statliga regleringen bör hållas nere och att konkurrensen och marknaden är av godo för alla parter. De menar att genom etablera efterfrågade utbildningar så sker en kvalitetskonkurrens där de sämre slås och en gymnasieskola med bättre kvalitet stärks. Marita Gutterlvik drar som slutsats i sin studie att det är en överetablering av skolor och att hon tror på dimensionering av utbildningsplatser. 21 Krut Kritisk utbildnings tidskrift nr (4/2008) 22

23 En annan aspekt på anställningsbarheten kom upp på Svenska frisörföreningens informationsmöte till alla privata yrkeshögskolor hösten då de nya reglerna presenterades. De privata skolorna trodde inte att även deras elever skulle ha den nivåanpassade betalda praktiktid under två år som gymnasieskolorna skulle börja med och detta besked mottogs inte positivt. Den största frustationen var att de elever som inte fick en anställning inte kunde få avlägga gesällprovet. Det är 72 % av frisörerna som är egna företagare. Klimatet är sådant att sannolikheten att de måste skaffa s.k. hyrstol är mycket större än sannolikheten att de får en anställning utan avlagt gesällbrev. Under mötet erbjöd sig alla skolorna att träna de elever som inte fick en anställning och var tvungna att hyra stol, inför gesällprovet bara för att dessa inte skulle lämnas utanför marknaden. Detta var inget SFF nappade på. Många skolor menade på att risken då var att fler och fler valde att inte avlägga gesällprovet och att fler och fler valde att inte vara medlemmar i SFF. Målet måste vara det motsatta menade de, att fler och fler blir medlemmar och fler avlägger gesäll. Att avlägga gesällprovet är inte obligatoriskt men siffran har stigit under de senaste åren. År 2000 var det 158 st. medan det var 548 st. år Mailkorrespondens med Lena Isaksson företrädare för Scandinavian Hair Acadamy på möte med SFF september Mail från Marita Olars, hantverksrådet

24 Intervjustudier Enligt Ejvegård är valet av enkäter och intervjuer att föredra när man vill få fram åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskaper hos människor. I en sådan intervju kan frågorna vara formulerade på förhand. Svaren kan i intervjuerna vara bundna med förutbestämda svar eller öppna där respondenten lämnas att öppet svara på frågorna. Enkäter är alltid strukturerade med samma frågor till alla deltagande respondenter 24 En deltagande observation är att man kommer sitt problemområde på djupet men det kan vara klokt att även utnyttja andra metoder så som intervjuer annars riskerar man observationens och undersökningens värde Studiens tillförlitlighet Jan Trost 25 påpekar vikten av att om man som intervjuare vill förstå hur någon tänker och resonerar så ska man använda sig av en kvalitativ studie. Nackdelen med intervjuer kan vara att respondenten inte svarar det den tror att intervjuaren vill höra, istället för vad han/hon egentligen anser. Resultaten kan även skilja sig om en intervju är en timma lång jämfört med 15 minuter kort. En kvantitativ undersökning lättare att generalisera än en kvalitativ studie, och framförallt om man utför en liten undersökning vilket jag har gjort. Under intervjuerna har jag främst två övervägande gällande tillförlitligheten. Ett att jag som intervjuare är lärare på en privatskola vilket respondenterna känner till. Detta kan medföra just att respondenten svarar det jag vill höra och kanske inte direkt vad den själv anser korrekt svar, innan intervjuerna är det viktigt att informera om att min härkomst inte får påverka deras svar. Två, då respondenterna är väletablerade, framgångsrika entreprenörer kan inställningen till anställningar och överetablering på marknad vara annan vilket medför endast en syn på anställningsbarhet, men å andra sidan är dessa framtida arbetsgivare. 24 Ejvegård, (2003). 25 Trost, Jan. (2010). 24

25 Etiska övervägande Man kan läsa i Vetenskapsrådets skrift Forsningsetiska principer inom humanistisksamhällvetenskaplig forskning att det står om fyra krav på humanistisk forskning. De kraven är 1, information 2, samtycke 3, konfidentialitet 4, nyttjande. Innan jag frågade lärarna på de olika skolorna om de kunde tänka sig att delta informerade jag dem om att min roll som lärare på annan skola inte skulle innebära några hinder då vi alla utgår från elevens bästa och ingen av frågorna innehöll något om vår arbetssituation utan handlar om hur det är för eleverna sett ur deras perspektiv. Efter informationen ansåg ingen av lärarna att det förelåg några etiska hinder för intervjun. Lärare såväl som de intervjuade frisörerna fick alla informationen att intervjun endast var till denna uppsats och att deras deltagande skulle vara konfidentiellt. Presentation av valda frisörer De tre frisörer som valts att intervjua är i olika åldrar. Två är äldre (över 45 år), en kvinna och en man med högt renommé och över 20 år i branschen. De är båda drivna som företagare och samt utbildare för redan färdiga frisörer. Utifrån deras nuvarande position och erfarenhet har de en bred infallsvinkel gällande marknadssituationen samt god kunskap om marknaden. Det som skiljer dem är att en av dem är en stor aktör och driver över 15 salonger medan den andra är hyrstol, den tredje är något yngre(35 år)kvinna och har en mindre salong med tre anställda, hon har ca 10 år i branschen. Presentation av valda lärare och deras arbetsplats De flesta som utbildas till frisörer går ett gymnasieprogram där av har jag valt att intervjua tre gymnasielärare, en som arbetar på en kommunal skola och en lärare från ett privat gymnasieprogram. Samt en lärare från en kommunal vuxenutbildning. Alla tre lärarna är behöriga yrkeslärare. De är alla tre frisörer i grunden och arbetat på salong i mer än 10 år innan de fick lärartjänsten. Genomförande av intervjuerna Med bokade personliga möten har intervjuerna genomförts en och en utan att respondenterna tagit del av varandras svar. Alla frågor besvarades muntligt där jag skrev 25

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson

Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson Högskolans expansion de senaste 50 åren Den högre utbildningens omfattning har ökat: från ca 40 000 studenter, fördelade på fyra universitet

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare?

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Bakgrund (Lars Brandell 2006-03-26) I Svenska Dagbladet den 16 mars fanns en artikel med rubriken Akut brist på lärare väntas i hela landet. Orsaken var

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9697 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Falun belägen i Falu kommun

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Praktiska i Sverige AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Ge oss lärare mer tid En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan Innehåll Förord... 4 Sammanfattning och slutsatser... 5 Undersökning... 7 Yrkeslärarnas

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9696 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Eriksson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Örebro belägen i Örebro

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stefan Krisping Org.nr. 611106-3951 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Helsingborgs Sportgymnasium belägen i Helsingborg kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Beslut Dnr 44-2015:9618 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Motala belägen i Motala kommun Beskuj:

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4489 Skanskaskolan i Växjö AB Org.nr. 556743-5994 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Skanskagymnasiet belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9687 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Norrköping i Norrköpings

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9695 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Karlstad belägen i Karlstads

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen_

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9689 Plusgymnasiet AB Org.rtr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Kalmar beläget i Kalmar

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer