Anställningsbar frisör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsbar frisör"

Transkript

1 Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap EXAMENSARBETE 15 hp, grundnivå Anställningsbar frisör Employment for hairdresser Karina Petersson Yrkeslärarutbildning 180 hp Yrkeslärarexamen 180 hp Examinator: Anna Henningsson Yousif Handledare: Jan Härdig

2 2

3 3

4 Förord Det finns en frisör runt varje hörn säger de flesta och nu börjar alla säga att det finns en frisörskola runt varje hörn. Nu har jag min chans att visa hur det verkligen ser ut på frisörmarknaden och inte bara lyssna på hörsägen. Att samla fakta från olika instanser för att visa och bevisa vad som är verklighet och vad som är en fiktivt. Men även att öppna ögonen för andra sätt att se på vår bransch. Ett stort tack till Alla bolag, Statistiska centralbyrån, Skattemyndigheterna, Hantverksnämnden, kollegor samt vänner som stannat upp i sina arbeten för att kunna ge information och deras tankar till detta arbete. Med stor empati och kärlek har familjen gett mig det utrymma jag behövt för att få tiden att sitta med detta arbete. Nästa uppsats skulle kunna handla om att få tid till familj, företagande, nya läroplaner, nya utbildningsregler, anbudsansökan samtidigt som man själv är under utbildning. Slutsatsen skulle i alla fall innehålla ett gott glas rött som återhämtning lite då och då. 4

5 Sammanfattning Denna studie ska visa vart arbetsmarknaden för frisörer är på väg och om Gy11 påverkat anställningsbarheten för nyutbildade frisörer. Det finns en oro i branschen att det pågår en överetablering av frisörer då antalet utbildningsplatser ökat kraftigt de senaste åren. Jag har valt att göra en empirisk undersökning i form av en kvalitativ forskningsmetod med djupare intervjuer av få respondenter. Den kvalitativa undersökningen är avgränsad till Skåne med respondenter från både skolor och frisörsalonger. Resultatet visar att marknaden är god och att aktörerna i undersökningen ser ljust på framtiden. Antalet anställningar tycks öka genom att större frisörsalonger nu väljer att anställa i stället för att hyra ut stolar till egenföretagare som tidigare var vanligast. En del av anställningsbarheten kan tillskrivas Gy11. Men hyrstolarna tar dock fortfarande stor plats till följd av att många kommuner bekostar utbildning på icke godkända yrkeshögskolor vilket leder till att eleverna inte kan anställas efter avslutade studier utan tvingas starta eget företag. Nyckelord: Anställningsbar, arbetsmarknad, frisör, frisörutbildning, gesällbrev, Gy11, överetablering, samordningsenhet. 5

6 Innehållsförteckning Employment for hairdresser...1 Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...8 Syfte och frågeställning...9 Litteraturgenomgång...10 Metod och urval Hur blir man frisör? Frisörutbildningar Gymnasieskolor...13 Godkända privata skolor...14 Arbetsmarknaden för frisörer Kassaplikt och personalliggare på företagen...17 Andra aktörer Svenska Frisörföreningen...18 Skolverket...18 Skolinspektionen...19 Kommunerna...19 Marknadsförändringen Svenska Frisörföreningens åsikt...20 Intervjustudier...24 Studiens tillförlitlighet Etiska övervägande Presentation av valda frisörer...25 Presentation av valda lärare och deras arbetsplats...25 Genomförande av intervjuerna Redovisning av intervjuerna Frågorna som ställts...26 Positivt...26 Negativt...27 Styra marknaden? Om respondenten kunde styra marknaden, mot vad skulle de styr då? Framtiden? Resultat Diskussion...30 Referenser

7 7

8 Inledning Jag har arbetat som frisör i många år och har även drivit en privat frisörskola. Under mina år som utbildningsansvarig på skolan har frågan om överetablering av frisörer på arbetsmarknaden var en het fråga. Ska man endast utbilda så många frisörer som man kan förvänta sig bli anställda eller ska man låta alla människor med en dröm om att bli frisör få pröva lyckan? Vidare finns det olika synpunkter i branschen om vem som ska få utbilda frisörer och hur utbildningen ska se ut. De aktörer i branschen som påverkar utbildningen och deltar i den utbildningspolitiska frågan är branschorganisationen, Svenska Frisörföreningen, fackföreningen Handelsanställdas förbund, Skolverket, kommunerna, Sveriges hantverksråd samt frisörsalonger och enskilda frisörer. Jag är intresserad av begreppet anställningsbarhet och om det föreligger en risk för överetablering av frisörer på marknaden som vissa befarar efter att de privata utbildningsaktörerna släpptes in. 8

9 Syfte och frågeställning Syftet med studien är att beskriva och analysera om hur frisörmarknaden ser ut från ett anställningsperspektiv i dagsläget och om de nya styrdokumenten gör att det går mot fler anställningar och bättre kvalitet. Hur ser lärarna och salongerna på den nya läroplanen om anställningar? Studien är avgränsad och vänder sig endast till marknaden i Skåne 9

10 Litteraturgenomgång Som analysredskap har jag använt mig av styrdokumentet GY11 som talar om vad som krävs av skolorna och vad eleverna ska ha fått för kunskaper vid skolans slut. Statistiska Centralbyrån (SCB) har varit ytters behjälpliga med statistik om hur många som arbetar som frisörer idag och hur många som arbetade för tio år sen. Webbsidan Alla bolag bekräftar SCB uppgifter samt kan mer dela in dem i vilka frisörer som driver enskilda firmor och hur mycket de i så fall omsätter för att påvisa om de har frisöryrket som ett heltidsarbete. Avhandlingar såsom Marknad och medborgare elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser är en intressant avhandling om hur olika elever ser på sin utbildning, i mitt fall tar den upp hur yrkeselever tänker i sina val, att de vill utbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Även uppsatser som den tuffa marknaden eleverna står inför såsom En studie på Hantverksprogrammet Frisör och Florist om skillnader mellan hög - och lågpresterande elever Där de skriver mycket hur det ses från elevernas aspekt, hur de upplever sig själva och arbetsklimatet de ska ut till. Då uppsatsen till övervägande del handlar om elevers prestation och skillnaden mellan hög och lågpresterande elever är finner man ändå lite om arbetsmarknaden som t ex följande Arnell Gustavsson svensk arbetslivsforskare menar att det krävs att de unga får stöd i dessa processer. Att i unga år utan något större institutionellt stöd, ta sig fram på en tuff och hård arbetsmarknad kan i många fall bli en alltför svår uppgift (Skolverkets kartläggning 2004, s.11). En uppsats skriven av Marita Guttelvik som heter Vem äger gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen. Där tar Marita upp egentligen samma problem som min uppsats men sett från dimensioneringen av utbildningsplatser. Det har även skrivits en hel del om ämnet bl.a. i en tidskrift som heter Krut (Kritisk utbildnings tidskrift) Ett nummer har som tema just Näringsliv och utbildning och anställningsbar. 10

11 Metod och urval Detta examensarbete har en kvalitativ forskningsmetod med djupare intervjuer av få respondenter. De utvalda är tre frisörer och tre lärare. De är valda för att kunna fånga in deras erfarenhet och känsla av deras berörda marknad med öppna frågor 1. Respondenterna är yrkeslärare och frisörer. Alla verksamma i Skåne på olika orter. Intervjuerna har skett på deras hemmaplan med bokade möten och skett under en tid på ca en timme. De frågade var alla införstådda inför vårt möte att intervjun var till en uppsats med anställningsbarhet som huvudämne. Hur blir man frisör? För att bli frisör finns det i dagsläget tre vägar: 1. Gå ett gymnasieprogram med inriktning hantverk. Det finns kommunala och fria gymnasieskolor med Hantverksprogrammet inriktning frisör. När grundutbildningen på gymnasieskolan (nivå 1) är avklarad ska eleven praktisera på en frisörsalong i 3000 tim. (nivå 2, 3 och 4) innan de kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör. 2. Gå som lärling Som lärling lär man sig frisöryrket på en frisörsalong med en behörig frisör som handledare. Lärlingen måste själv hitta en salong som vill utbilda/anställa. Hittar lärlingen en plats blir den anställd som lärling i 5000 tim. dvs. säga i 4 år (4 nivåer) med en handledare som följer en läroplan för frisöryrket. Under lärlingsperioden avläggs ett delprov och teoriprov efter 2000 tim. (nivå 1) och sedan det slutgiltiga gesällprovet efter ytterligare 3000 tim. (nivå 4). 3. Privat eftergymnasial utbildning De finns i dagsläget 14 godkända privata frisörutbildningarna att välja mellan. När grundutbildningen är klar (nivå 1) ska eleven avlägga ett praktiskt delprov samt ett teoriprov. Efter det följer färdigutbildning på en frisörsalong i 3000 tim. (nivå 2, 3 och 4) innan eleven kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör. 1 Bilaga 1 11

12 12

13 Frisörutbildningar Gymnasieskolor Det finns drygt 70 olika gymnasieprogram i Sverige där man kan utbilda sig till frisör. Dessa hantverksprogram vänder sig till elever som kommer direkt från grundskolan och upp till dess att eleven är 19 år. Att gå en gymnasieutbildning är gratis i den bemärkelsen att eleven inte betalar något utbildningen. Det utbildades ca 1300 elever till frisör i under läsåret 2011/12 2. Intagningskraven har alltid varit höga då yrket är väldigt populärt. I ett PM från skolverkets enhet för utbildningsstatistik man läsa följande om dagsläget: Elevminskningen fortsätter i gymnasieskolan. Trots att antalet elever minskar så ökar antalet skolor. Såväl kommunala som fristående skolor har blivit fler detta läsår. Fler och fler elever väljer att gå i en fristående gymnasieskola. Kommunala skolor har i år färre elever medan fristående skolor ökar med elever. Elevminskningen är störst på yrkesförberedande utbildningar medan studieförberedande utbildningar ökar. Könsfördelningen är skev på de flesta utbildningarna. Jämnast könsfördelning har naturvetenskap, mest ojämn har energi. 3 Vidare kan man läsa att det är endast de kommunala skolor där yrkesförberedande utbildningar tappar elever. Fristående skolor har inte drabbats av den generella elevminskningen. Tvärtom så har den ökat med 7 % sen läsåret innan. Könsfördelningen är fortfarande skev med 88 % kvinnor och är den mest kvinnodominerande utbildningen. Viktiga nyheter inför gymnasieskolan På yrkesprogrammen har tiden för allmänteori minskat och istället har tiden för yrkesämnen ökat. För att vara behörig till yrkesprogrammen måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. Det har även kommit två nya examina, en som är högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. För den som läser till frisör så innebär det att deras gymnasieutbildning inte är tillräcklig för att kunna söka vidare till högskola vid senare tillfälle. Däremot kan de alltid lägga till 2 tabell 5c 3 Skolverket, Enheten för utbildningsstatistik 4 13

14 engelska kurs 6 under deras gymnasieutbildning så att de även blir högskolebehöriga 5. De har annars även rättigheten att läsa in detta vid senare tillfälle. Godkända privata skolor Privata skolor har uppkommit efter millenniumskiftet och ökat sen dess. När man väljer att gå på en privat skola får man stå för kostnaden privat. Ingen av de privata skolorna är finansierade av staten. Däremot har fem privata skolor erhållit CSN-stöd för sina elever Alltså får elever som väljer en av dessa fem skolor betala sin utbildning själva men har rätt till stöd från CSN för sin tid på skolan. I dagsläget har Svenska Frisörföreningen (SFF) godkänt 14 6 privata frisörskolor. (De fem som lyckats få CSN stöd är med bland SFF:s godkända). Det är svårt att utläsa den totala siffran av privata skolor men det finns minst lika många till 7. De godkända skolorna utbildar ca 24 frisörer varje år vilket då skulle bli ca 336 elever som kommer från godkända skolor. Gesällbrev Ett gesällbrev är ett yrkesprov som avläggs under en hel dag med olika hårmoment som betygssätts av examinatorer som är utsedda av SFF och administreras av Svenska Hantverksnämnden. Efter avlagt prov som godkänts av examinatorerna innehar man ett gesällbrev som ska stå för en kvalitetssäkring av yrket. För att få avlägga ett yrkesprov krävs att man har minst 5000 tim. i utbildningstid. Det krävs inget gesällbrev för att arbeta som frisör. Det är heller inget krav på gesällbrev för att starta en frisörsalong. SFF arbetar hårt för att gesäll ska vara en viktig del i att utbilda sig. Gesäll har en internationell prägel och det gäller inom EU som ett certifikat på kunskap. Arbetsmarknaden för frisörer

15 Som frisör så finns där tre arbetsalternativ och det är att äga en salong själv, hyra en stol eller att vara anställd. Majoriteten hyr stol vilket innebär att en frisör startar en enskild firma men hyr in sig på en befintlig salong. Hyrstolsfrisören sköter sina papper, inköp och utgifter själv. För en kund går det inte direkt att uppfatta om frisören är anställd eller hyr en stol. Det finns dock önskemål från SFF att detta skall stå vid ingång till varje salong fanns det personer som hade sin huvudsakliga sysselsättning inom frisörverksamhet var företagare (salongsägare och hyrstolar) och var anställda, det gör 74 resp. 26 procent fanns det personer som hade sin huvudsakliga sysselsättning inom frisörverksamhet var företagare (salongsägare och hyrstolar) och var anställda, det gör 72 resp. 28 procent. Diagram över andelen frisörer som är anställda och andelen som är företag. Företag Anställda antal Då majoriteten är hyrstolar/företag kan dessa delas in per omsättning för att få fram en mer vilka som arbetar som frisörer på heltid, deltid eller timmar. Alla bolag 9 är en hemsida där alla som är intresserade av Sveriges bolag kan in och söka omsättning, årsresultat, bransch, styrelser och adresser. De är uppdaterade med företagsinformation från Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Upplysningscentralen (UC). 8 Mailkorrespondens med SCB den

16 Omarbetat från per datum Där man kan läsa att bolag är anmälda under rubriken Hår och Skönhet. Vidare är de uppdelade per omsättning OMSÄTTNING ANTAL < kr 24 st kr kr st kr st kr st kr 25 st kr 1 st. Vi utläser här att av de bolag som är inom Hår och skönhet så omsätter inte mer än mellan 1000kr kr. Detta innebär att 65 % har denna låga omsättning. Alla Bolag delar även in dessa företag i vilken företagsform de är. BOLAGSFORM Enskilda firmor Aktiebolag Handels och kommanditbolag ANTAL st st. 870 st. Detta talar tydligt om att det är många små enskilda företag med låg omsättning. För att förtydliga vad detta innebär lönemässigt kan man grovt räkna så här: Lönemässigt innebär detta att de som ligger på runt kr per år motsvarar en månatlig intäkt på nästan Detta är en siffra som ett enskilt företag som bara lever av att vara frisör är i lägsta laget men bör täcka dess stolshyra (ca kr), omkostnader (5000 kr) och lön på runt kronor netto. Men eftersom så många företag ligger här så är nästa fråga hur många de är som omsätter mindre än vad som kan sägas vara en heltidssysselsättning. Efter kontakt med Alla bolag kan vi få fram så många som hälften av dessa omsätter mindre. Dessa mindre summor antas arbeta halvtid/deltid eller timmar eftersom det inte är rimligt att ha det som sin huvudsakliga inkomst. Detta innebär att i spannet tkr i omsättning är hälften av dessa ca 5650 som arbetar halvtid/deltid eller mindre timmar. 16

17 Kassaplikt och personalliggare på företagen Numera är det lag på att de som har företag måste ha en svart låda som är kopplad till kassapparaten. Det är en kontrollenhet som bara skatteverket kan komma åt. Syftet är att komma åt information om vad som slås in i kassan och när det slås in. Det är även lag på en personalliggare som ska fyllas i när personalen kommer på plats och går hem. Dessa regler gäller för alla näringsidkare med undantag för de som omsätter mindre än fyra prisbasbelopp (ca kronor 2010) 10. Dessa undantag är i frisörbranschen nästan 20 % om man går efter statistiken. SFF har tillsammans med Handelsanställdas förbund 11 arbetat fram ett nytt avtal som gäller från 2010 att de som inte är behöriga frisörer, alltså de utan gesällbrev ska ha en egen lönesättning. Den lönen baseras på 70 % av en behörig frisörs lön och med en lägre arbetsprovision för utfört arbete

18 Andra aktörer Svenska Frisörföreningen Svenska Frisörföreningen (SFF) är branschens intresseorganisation som funnits sen De har till uppgift att utveckla, underlätta och påverka branschen inom frisör-, perukmakeri- och skönhetsvårdsyrkena i Sverige. Det finns i dagsläget 4692 aktiva medlemmar i SFF varav 140 är företag med fler än 5 anställda. För att bli medlem krävs ett gesällbrev. Det går att söka dispens om man gör sitt gesällbrev inom ett år från ansökningsdagen till SFF. Kostnaden per år för en medlem är 3800kr ex moms alltså en kostnad på 318 kr/månad för en enskild firma (som utgör de flesta av deras medlemmar). För de som har anställda blir summan billigare per anställd. Skolverket Nedan följer en förklaring på skolverkets uppdrag och roll citerat från deras hemsida: Riksdag och regering anger mål och riktlinjer för förskolan och skolan genom bland annat skollagen och läroplaner. Skolverkets uppgift är att aktivt verka för att målen nås. Kommunerna och de fristående skolorna är huvudmän inom skolväsendet och ska fördela resurser och organisera verksamheterna så att eleverna når de nationella målen. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar verksamheten i skolan med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning Vi riktar oss till skolors huvudmän, skolchefer, skolledare och lärare inom förskolan, förskoleklassen, grundskolans och gymnasieskolans olika skolformer samt vuxenutbildningen. Ibland är även elever och föräldrar Skolverkets målgrupper. Skolverkets uppdrag sammanfattas i verksamhetsidén: 18

19 ange tydliga mål och kunskapskrav ge stöd till utveckling i förskolor och skolor ta fram ny kunskap till nytta för våra målgrupper Kommunicera för att förbättra. 12 Skolinspektionen Skolinspektionen är sin egen instans och har som uppgift att kontrollera kommunen eller fristående skolor att de följer bestämmelser och lagar som gäller för deras verksamhet. De prövar också rätten till tillstånd och bidrag för fristående skolor. 13 Kommunerna För vissa elever som är över 19 år så kan deras kommuner välja att bekosta en utbildning på en privat frisörskola. Var kommun har sin egen policy för hur man betalar och hur mycket. Om en elev får sin frisörutbildning beviljad som kommunal vuxenutbildningen eller Yrkesvux är utbildningen gratis. Får de kommunal vuxenutbildning beviljad har de rätt att söka studiemedel genom CSN. 14 Vissa kommuner har gått ihop för att göra upphandlingar med skolor vilket innebär att eleven bara kan välja just den skolan om de vill ha hjälp från sin kommun. Som ett exempel här i Skåne så har Lunds kommun 15 gått ihop med kranskommunerna och valt att samarbeta med en specifik skola i Malmö. I upphandlingen så vinner lägst pris i övrigt finns där inga krav mer än att skolan ska ha betygsrätt men inga krav på att skolorna ska vara godkänd av SFF eller andra kvalitetskrav. Då en skola som inte är godkänd av SFF vinner upphandlingen kan dessa elever inte tillgodoräkna sig sin utbildningstid och därmed heller inte följa det nivåanpassade systemet som GY11 går ut på. För dessa elever innebär det en framtid som egen företagare och eftersom de utan gesällbrev inte kommer att anställas som behöriga frisörer Upphandling, Vuxenutbildning 2012 KS 2012/

20 Marknadsförändringen Nyutbildade frisörer får bara halva lönen. Detta kunde man höra i radio P4 Örebro då den nya reformen var satt i hamn. Så såg eleverna som berördes på de nya reglerna. Deras tidigare skolkamrater gick ut sin frisörutbildning efter tre år och medan nu skulle man gå ytterligare två år för att få avlägga gesällbrev och därmed betraktas som behörig frisör. Den tvååriga tilläggstiden innebar arbete på salong till halva lönen i förhållande till sina skolkamrater från tidigare år. Den halva lönen var i och för sig nivåanpassad och enbart under de två åren inför avläggandet av gesällprovet. Inte bara radio P4 rapporterade om detta, runt om i landets alla lokala tidningar såsom i Skåne och Vellingeposten läste man om fler och mer missnöje. Såhär uttalade sig några elever i Vellingeposten: Cirka kronor i månaden innan skatt får man som frisörpraktikant. Det blir inte mycket att leva för i månaden. Och då arbetar man heltid på en salong. Ska man ha ett arbete till för att betala mat och hyra? 17 Stefan Lund 18 som gjort en akademisk avhandling om elevers valhandling i gymnasiet beskriver just att yrkeselever är intresserade av att bli färdiga med sitt gymnasieval för att fortast möjligt komma ut och börja jobba och tjäna pengar. Svenska Frisörföreningens åsikt Staffan Westman som är utbildningsansvarig på SFF berättar 19 att de under de senaste åren informerat samt försökt påverka beslutsfattare angående dimensioneringen av utbildningsplatser inom hantverksprogrammet med inriktning frisör. Deras förslag att 17 nya-regler 18 Stefan Lund elevers valhandling i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser 19 personlig kommunikation, 19 april 2011 kl

21 man bör behovsanpassa antalet utbildningsplatser har inte hörsammats utan man har hänvisat till elevens rätt till sitt förstahandsval. Westman & Francke (2008) har på uppdrag av Sveriges Frisörföretagares riksstyrelse genomfört en utredning om den framtida frisörutbildningen. Den utredningen genomfördes för tre år sedan och under dessa år har det skett en explosionsartad utveckling av utbildningsplatser, då främst inom gymnasiesektorn. Syftet var att ta fram ett förslag på en kvalitetssäkrad utbildning och att se över frisörbranschens behörighets krav till frisör. Westman hävdar att de problem som finns idag inom den svenska frisörutbildningen beror på att anpassningen av antalet utbildningsplatser inte är behovsanpassat och att många frisörer ej uppnår behörighetskraven som branschen ställer. Westman et al. påpekar problematiken att det sker en fri dimensionering av antalet utbildningsplatser när man tillgodoser elevernas första handsval och gentemot detta står dimensioneringen efter arbetsmarknadens behov. Westman har även undersökt lärarbehörigheten och funnit att 21,5 % saknar yrkeslärarbehörighet inom frisörlärarkåren. Branschorganisationen vill kvalitetssäkra frisörutbildningen och se till att eleverna blir anställningsbara och behöriga frisörer. Under en visning arrangerat av Frisörföretagarna ingick det i presentationen att meddela medlemmarna att de arbetar för att stävja den svarta marknaden med att hjälpa skattemyndigheterna att få fram listor på frisörföretagare med låg omsättning, med antagande att det innebär mer icke deklarerad inkomst 20. Det är SFF som ska slåss för arbetsvillkoren för en frisör men samtidigt så är merparten av dess medlemmar företagare så det är inte alltid de har riktigt samma åsikt som frisörernas fackförbund; Handelsanställdas förbund (HAF). Det är SFF som förhandlar och samarbetar med HAF. Tillsammans har dessa möten med de större aktörerna på marknaden för att diskutera fram adekvata regler där företagaren ser på anställningar 20 Deltagit på American Crew kurs/visning, Malmö 5 maj 2012 på Glasklart Västra Hamnen. 21

22 från sin synvinkel och HAF ser det från den anställda med SFF däremellan. SFF och HAF trycker även på uppåt mot Skolverket och politikerna som sedan lägger ansvaret på kommunerna. Då syftet med denna studie är att visa hur det är att utbilda sig till frisör och få en anställning under början av 2010-talet måste det påtalas för den oro som marknaden kände inför de nya reglerna och styrdokumenten inför GY11. När dessa regler implementerades drabbades de elever som startat och antagits på andra premisser. De gamla reglerna var nämligen två år kortare. Två år är en stor skillnad och oron, uppgivenheten och känslorna var i upplösningstillstånd. Lärarna på skolorna fick mycket kritik då elever och deras föräldrar trodde att skolorna låg till grund för detta. Skolor blev anklagade för dålig information. Skolor och lärare i sin tur vände sig till SFF för att elever som startat den äldre läroplanen skulle få gå den färdigt men det var inte förhandlingsbart. Dimensionering av skolor Krut 21 som är en kritisk utbildningstidskrift fick till uppgift att skriva om utbildning och näringsliv. Namnet på detta nummer heter passande nog Vill du bli anställningsbar. Vi kan läsa i numret om att näringslivet vill komma närmre skolorna och att elever bättre bör förankras i näringslivet tidigt. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste utvecklas och förstärkas. Lundahl nämner att ett problem med ungdomarnas gymnasieval är att de konsumerar en utbildning istället för att se till arbetsmarknaden. Konkurrensökningen om eleverna beskrivs och där Landsorganisationen anser att staten tillsammans med arbetsmarknaden bör ansvara för utbildningens innehåll, kvalitet och inriktning. Däremot anser svenskt näringsliv att den statliga regleringen bör hållas nere och att konkurrensen och marknaden är av godo för alla parter. De menar att genom etablera efterfrågade utbildningar så sker en kvalitetskonkurrens där de sämre slås och en gymnasieskola med bättre kvalitet stärks. Marita Gutterlvik drar som slutsats i sin studie att det är en överetablering av skolor och att hon tror på dimensionering av utbildningsplatser. 21 Krut Kritisk utbildnings tidskrift nr (4/2008) 22

23 En annan aspekt på anställningsbarheten kom upp på Svenska frisörföreningens informationsmöte till alla privata yrkeshögskolor hösten då de nya reglerna presenterades. De privata skolorna trodde inte att även deras elever skulle ha den nivåanpassade betalda praktiktid under två år som gymnasieskolorna skulle börja med och detta besked mottogs inte positivt. Den största frustationen var att de elever som inte fick en anställning inte kunde få avlägga gesällprovet. Det är 72 % av frisörerna som är egna företagare. Klimatet är sådant att sannolikheten att de måste skaffa s.k. hyrstol är mycket större än sannolikheten att de får en anställning utan avlagt gesällbrev. Under mötet erbjöd sig alla skolorna att träna de elever som inte fick en anställning och var tvungna att hyra stol, inför gesällprovet bara för att dessa inte skulle lämnas utanför marknaden. Detta var inget SFF nappade på. Många skolor menade på att risken då var att fler och fler valde att inte avlägga gesällprovet och att fler och fler valde att inte vara medlemmar i SFF. Målet måste vara det motsatta menade de, att fler och fler blir medlemmar och fler avlägger gesäll. Att avlägga gesällprovet är inte obligatoriskt men siffran har stigit under de senaste åren. År 2000 var det 158 st. medan det var 548 st. år Mailkorrespondens med Lena Isaksson företrädare för Scandinavian Hair Acadamy på möte med SFF september Mail från Marita Olars, hantverksrådet

24 Intervjustudier Enligt Ejvegård är valet av enkäter och intervjuer att föredra när man vill få fram åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskaper hos människor. I en sådan intervju kan frågorna vara formulerade på förhand. Svaren kan i intervjuerna vara bundna med förutbestämda svar eller öppna där respondenten lämnas att öppet svara på frågorna. Enkäter är alltid strukturerade med samma frågor till alla deltagande respondenter 24 En deltagande observation är att man kommer sitt problemområde på djupet men det kan vara klokt att även utnyttja andra metoder så som intervjuer annars riskerar man observationens och undersökningens värde Studiens tillförlitlighet Jan Trost 25 påpekar vikten av att om man som intervjuare vill förstå hur någon tänker och resonerar så ska man använda sig av en kvalitativ studie. Nackdelen med intervjuer kan vara att respondenten inte svarar det den tror att intervjuaren vill höra, istället för vad han/hon egentligen anser. Resultaten kan även skilja sig om en intervju är en timma lång jämfört med 15 minuter kort. En kvantitativ undersökning lättare att generalisera än en kvalitativ studie, och framförallt om man utför en liten undersökning vilket jag har gjort. Under intervjuerna har jag främst två övervägande gällande tillförlitligheten. Ett att jag som intervjuare är lärare på en privatskola vilket respondenterna känner till. Detta kan medföra just att respondenten svarar det jag vill höra och kanske inte direkt vad den själv anser korrekt svar, innan intervjuerna är det viktigt att informera om att min härkomst inte får påverka deras svar. Två, då respondenterna är väletablerade, framgångsrika entreprenörer kan inställningen till anställningar och överetablering på marknad vara annan vilket medför endast en syn på anställningsbarhet, men å andra sidan är dessa framtida arbetsgivare. 24 Ejvegård, (2003). 25 Trost, Jan. (2010). 24

25 Etiska övervägande Man kan läsa i Vetenskapsrådets skrift Forsningsetiska principer inom humanistisksamhällvetenskaplig forskning att det står om fyra krav på humanistisk forskning. De kraven är 1, information 2, samtycke 3, konfidentialitet 4, nyttjande. Innan jag frågade lärarna på de olika skolorna om de kunde tänka sig att delta informerade jag dem om att min roll som lärare på annan skola inte skulle innebära några hinder då vi alla utgår från elevens bästa och ingen av frågorna innehöll något om vår arbetssituation utan handlar om hur det är för eleverna sett ur deras perspektiv. Efter informationen ansåg ingen av lärarna att det förelåg några etiska hinder för intervjun. Lärare såväl som de intervjuade frisörerna fick alla informationen att intervjun endast var till denna uppsats och att deras deltagande skulle vara konfidentiellt. Presentation av valda frisörer De tre frisörer som valts att intervjua är i olika åldrar. Två är äldre (över 45 år), en kvinna och en man med högt renommé och över 20 år i branschen. De är båda drivna som företagare och samt utbildare för redan färdiga frisörer. Utifrån deras nuvarande position och erfarenhet har de en bred infallsvinkel gällande marknadssituationen samt god kunskap om marknaden. Det som skiljer dem är att en av dem är en stor aktör och driver över 15 salonger medan den andra är hyrstol, den tredje är något yngre(35 år)kvinna och har en mindre salong med tre anställda, hon har ca 10 år i branschen. Presentation av valda lärare och deras arbetsplats De flesta som utbildas till frisörer går ett gymnasieprogram där av har jag valt att intervjua tre gymnasielärare, en som arbetar på en kommunal skola och en lärare från ett privat gymnasieprogram. Samt en lärare från en kommunal vuxenutbildning. Alla tre lärarna är behöriga yrkeslärare. De är alla tre frisörer i grunden och arbetat på salong i mer än 10 år innan de fick lärartjänsten. Genomförande av intervjuerna Med bokade personliga möten har intervjuerna genomförts en och en utan att respondenterna tagit del av varandras svar. Alla frågor besvarades muntligt där jag skrev 25

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

UTBILDNINGSJOURNAL. I skolan har vi olika steg i utbildningen dvs. frisörämnena som förläggs till viss del på arbetsplats.

UTBILDNINGSJOURNAL. I skolan har vi olika steg i utbildningen dvs. frisörämnena som förläggs till viss del på arbetsplats. UTBILDNINGSJOURNAL. är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk. Elevens ansvariga lärare under denna termin är.. I skolan har vi olika steg i utbildningen

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Hantverksprogrammet VIRGINSKA

Hantverksprogrammet VIRGINSKA Hantverksprogrammet VIRGINSKA Vi står för kunskap, kvalitet och visioner För dig som vill ha en utbildning till ett speciellt yrke samtidigt som du läser de gymnasiegemensamma ämnena som till exempel

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi Programråd 24/3 Handelsprogrammet Vallentuna gymnasium Protokoll Närvarande VG: Birgitta Törnbladh, Denniz Hedin Salo, Susanne Önnestam, Lena Hirsch Elever: Alex, Christian, William, Nicole Övriga: Jenny

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Vilken vård du får avgörs av var du bor

Vilken vård du får avgörs av var du bor Vilken vård du får avgörs av var du bor Skolläkarföreningens nationella kartläggning av regionala skillnader i elevhälsans medicinska insatser och resurser. Bakgrund Den svenska skolhälsvården (elevhälsans

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allt färre lärare med ped. utbildning

Allt färre lärare med ped. utbildning Fokus på arbetsmarknad och utbildning Allt färre lärare med ped. utbildning Allt färre lärare med pedagogisk utbildning Anders Karlsson 12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer