Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan"

Transkript

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari december

2 Titel: Handlingsprogram för skydd mot olyckor Höga Kusten Ådalen Huvudsaklig författare: Johanna Engström Antal sidor: 27 (exkl. bilagor) Adress: Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Järnvägsgatan Kramfors Mail: Hemsida: Telefon: Beslutat i kommunalförbundets direktion

3 1. Inledning Organisation och uppdrag Hur arbetet är ordnat Riskbild för Höga Kusten Ådalen Stora olyckor Mål Nationella mål Lokala verksamhetsmål Förebyggande verksamhet Samverkan, rådgivning och information Tillsyn Brandfarlig och explosiv vara Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Utbildning av enskilda och organisationer Räddningstjänst - Förmåga att genomföra räddningsinsats Personal och resurser Insatsförmåga Samverkan och samarbete Höjd beredskap Efterföljande åtgärder Stödjande insats Korrigerande insats Olycksutredning Uppföljning av insats Uppföljning Nomenklatur Bilaga A Insatstider Bilaga B Räddningstjänstens operativa förmåga Bilaga C Hamnar och deras gränser i vattnet Bilaga D Avtal om samverkan

4 1. Inledning I enlighet med Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska beskriva mål för arbetet med skydd mot olyckor samt ta upp risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats (t ex bränder, trafikolyckor, ras, skred). Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen skriver ett handlingsprogram som avgränsas till sådana olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Medlemskommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand har även var sitt handlingsprogram för sitt verksamhetsområde gällande oönskade händelser. Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som den enskilde, staten och kommunerna skall vidta till skydd mot olyckor. I lagen anges övergripande nationella mål som skall kompletteras med lokala mål för verksamheten. Lagen förtydligar den enskildes ansvar, behovet av planering av åtgärder såväl före, under som efter olyckan samt flexibilitet i lokala lösningar och målstyrning. Det primära ansvaret för brandskyddet i byggnader och andra anläggningar ligger på ägaren eller nyttjanderättshavaren. För byggnader och anläggningar där sannolikheten för brand eller konsekvenserna för brand är stora ställs särskilda krav på brandskyddet. Ägare och nyttjanderättshavare har enligt lagen om skydd mot olyckor skyldighet att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I det systematiska brandskyddsarbetet skall det framgå hur organisationen arbetar med brandskyddsfrågorna som en följd av skyldigheten att ha ett skäligt brandskydd. Handlingsprogrammet fastställs av direktionen och gäller från och med till För varje verksamhetsår fastställs en verksamhetsplan som mer detaljerat anger målsättning och prioriteringar. Verksamhetsplanen utgör det främsta interna styrdokumentet. 4

5 2. Organisation och uppdrag Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet skall svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning. Förbundet leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras och genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Det strategiska arbetet är fördelat på två avdelningar, process och produktion, som leds av varsin avdelningschef. Enligt aktuell förbundsordning ska förbundet bland annat svara för: Räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. Sotningsverksamheten. Att granskning av skriftliga redogörelser, tillsyn och kontroll av brandskyddet utförs regelbundet. Tillsyn av anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 4 lag om skydd mot olyckor. Tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för olycksförebyggande åtgärder. Programmet skall redovisa målsättningen för sådana åtgärder samt de risker för olyckor som finns och som kan föranleda räddningsinsats. Programmet skall också redovisa hur den förebyggande verksamheten är planerad och hur säkerhetsarbetet bedrivs. Att den olycka som föranlett en räddningsinsats i efterhand blir undersökt. Syftet med undersökningen skall vara att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatserna har genomförts. Förbundsordningen i sin helhet kan rekvireras från Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. 5

6 3. Hur arbetet är ordnat Kommunernas och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens arbete med skydd mot olyckor utformas med medborgaren i centrum. Bilden nedan ska ses som en beskrivning av tillvägagångssättet där varje rubrik är en delprocess. De två delarna förhindra och vidta skadebegränsande åtgärder kallas förebyggande åtgärder och resterande delar räddningstjänstverksamhet. Förhindra olyckor Vidta skadebegränsande åtgärder Efter räddningsinsats Förbereda räddningsinsats Skydd mot olyckor Genomföra räddningsinsats Förhindra olyckor Processteget innebär att man försöker förhindra att olyckan överhuvudtaget uppstår, d.v.s. minska sannolikheten för att olyckor inträffar. Flera aspekter, såsom människors beteende, organisatoriskt arbete (policys, riktlinjer, arbetssätt mm.) samt inbyggd teknisk säkerhet ingår i detta processteg. Åtgärder för att förhindra olyckor ansvarar både medborgaren och kommunen för. Vidta skadebegränsande åtgärder Arbetet i detta processteg går ut på att minska konsekvenserna av en olycka genom att i förväg vidta åtgärder för att begränsa skadorna på människor, egendom och miljö om olyckan sker. Arbetet kan bestå av inbyggda säkerhetsåtgärder och hur den enskilde begränsar olyckans konsekvens vid uppkomst. Förbereda räddningsinsats Syftet i detta arbete är att i förväg förbereda och planera för effektiva räddningsinsatser vid en olycka. I detta skede av processen arbetar räddningstjänsten med att utveckla kunskap, resurser, ledning, informationssystem, färdigheter och samverkan kring befarade olycksscenarier. Genomförande av räddningsinsats När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, ska den enskilde få hjälp av räddningstjänsten. Räddningsinsatserna genomförs för att begränsa skadorna på människa, egendom och miljö. Vid en olycka har den enskilde ett ansvar likaväl som den kommunala räddningstjänsten. Efter räddningsinsats Efter en olycka skall stöd ges till den enskilda i rehabilitering, återställning av miljö och att återställa viktiga verksamheter. Under detta skede ska också uppföljning av händelsen ske. Varje räddningsinsats ska följas upp och utvärderas i skälig omfattning. Räddningstjänsten ska ta till vara erfarenheter från olycksundersökningar för att utveckla både det förebyggande och operativa arbetet. 6

7 4. Riskbild för Höga Kusten Ådalen Planeringen av verksamheten, utifrån alla fem skeden i föregående kapitel, skall utgå från de risker som kan föranleda räddningsinsats inom förbundets gränser. Riskbilden skall redovisa allt ifrån de vanligaste olyckorna till de mindre frekventa såsom dammbrott, tågolyckor, större kemikalieutsläpp etc. Riskbilden finns dokumenterad på räddningstjänsten och omfattar statistik och en riskinventering. Kartan nedan visar det totala antalet insatser per 1000 innevånare i landets alla kommuner under Man kan se att Sollefteå, Kramfors och Härnösand låg på 9,14 12,18 larm per 1000 innevånare under Detta är ett relativt normalt värde i Sverige och cirka 40 % av landets kommuner hade det antalet larm under Kartan visar det totala antalet räddningsinsatser per invånare i landets kommuner under 2009 Stockholmsområdet Göteborgsområdet Malmöområdet Totalt antal räddningsinsatser per invånare, 2009 Uppgift saknas 0,01-7,14 (10 %) 7,15-9,13 (20 %) 9,14-12,18 (40 %) 12,19-15,00 (20 %) 15,01-25,15 (10%) Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 7

8 Riket Länet HKÅ I diagrammet ovan syns fördelning av de vanligaste larmtyperna i Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen (Sollefteå, Kramfors och Härnösand) samt Västernorrlands län och riket under åren Diagrammet visar ett snitt över antalet larm per 1000 innevånare. Man kan tydligt se att Höga Kusten Ådalen ligger över snittet i riket när det gäller brand i byggnad, brand ej i byggnad, trafikolycka och utsläpp av farligt ämne. Däremot ligger Höga Kusten Ådalen under snittet i riket när det gäller automatlarm ej brand. När brand i byggnad studeras närmare syns det tydligt att den vanligaste olyckstypen är brand i bostad, där eldstadsrelaterade bränder utgör den främsta orsaken. Detta kan delvis förklaras av att en stor andel av hushållen i HKÅ:s geografiska område har eldstäder, men det utgör inte hela förklaringen. Några tydliga tendenser i att antalet olyckor ökar eller minskar inom förbundet kan inte ses men jämförelsen med länet och riket visar att vi har en överrepresentation inom de flesta olyckstyperna. Utöver de risker som beskrivs ovan så har Höga Kusten Ådalen ett antal anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, så kallade farliga verksamheter. Det är länsstyrelsen i Västernorrlands län som, efter samråd med kommunen, beslutar om vilka anläggningar som omfattas av lagstiftningen. Inom förbundets område finns i dagsläget tolv farliga verksamheter: Almer Oil Company AB (Härnösand) AB Nynäs Petroleum (Härnösand) Explosivvaror i Umeå AB (Säbrå, Härnösand) Mondi Packing AB (Väja, Kramfors) Kramfors/Sollefteå Flygplats (Gistgårdsön, Kramfors) Långbjörns Kraftverksdamm (Rö, Sollefteå) Hällby Kraftverksdamm (Brattsele, Sollefteå) Moforsens Kraftverksdamm (Resele, Sollefteå) Storfinnforsens Kraftverksdamm (Storfinnforsen, Sollefteå) Sollefteå Kraftverksdamm (Sollefteå) Gulsele Kraftverksdamm (Gulsele, Sollefteå) Degerforsens Kraftverksdamm (Degerforsen, Sollefteå) 8

9 4.1 Stora olyckor Nedan ges exempel på olyckstyper som är mindre sannolika men som innebär stora konsekvenser om de inträffar. Dessa olyckor ställer större krav på förebyggande insatser och förberedande av räddningsinsatser. Trafikolyckor med många skadade. En av landets större europavägar går genom Härnösand och Kramfors kommuner. Förbundets insatsområde är stort med många mil mindre vägar med relativt omfattande tung trafik. Geografin innebär även att många arbetspendlare och skolbarn tvingas till buss eller bilresor morgon och kväll. Inom perioden kommer tunga transporter till vindkraftsutbyggnaden att öka. Tågolycka X2000 trafikerar Härnösand idag och stambanan passerar Långsele. I framtiden kommer Botniabanan och Ådalsbanan att medföra en stor ökning av både person och godstrafiken på järnväg. Fartygsolyckor - oljeutsläpp Den största risken finns i Härnösand där petroleumprodukter hanteras i centrala delar av staden. Flygolycka En flygolycka kan inträffa var som helst i Höga Kusten - Ådalen men sannolikheten är störst i Kramfors kommun pga. av närheten till Kramfors/Sollefteå Flygplats. Flygplatsen hanterar dock inga större passagerarflygplan i dagsläget. Det finns mindre flygfält i Långsele (Sollefteå) och på Myran (Härnösand) där endast sportflyg landar. Transportolycka med farligt gods Transporter med farligt gods på väg, järnväg eller till sjöss kan leda till omfattande olyckor. Transporterna passerar flera platser med tättbefolkade områden. Europaväg 4 går genom Härnösands centrum och riksväg 90 passerar genom både Kramfors och Sollefteå. Inom HKÅ:s geografiska område finns dessutom vägarna 331, 335 och 87 som samtliga är trafikerade av tunga fordon. En olycka kan medföra stora konsekvenser för människor och miljön. Kommunerna (främst Sollefteå och Kramfors) har många små tätorter med egna vattentäkter och dessa är sårbara om t.ex. petroleumprodukter läcker ut. Olyckor på farliga verksamheter. Inom Höga Kusten Ådalens område finns totalt tolv verksamheter som klassats som farliga verksamheter med skyldigheter enligt 2 kap. 4 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Dessa verksamheter har en potentiell fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor, egendom eller miljön. Mer information om dessa anläggningar finns att hämta hos räddningstjänsten. Övriga riskobjekt I Höga Kusten Ådalen finns ett antal verksamheter som inte klassats som farliga verksamheter men som ändå skulle kunna medföra stora konsekvenser för människor och egendom vid en eventuell olycka. Exempel på riskobjekt är industrier med en mindre mängd farliga ämnen. 9

10 Dammbrott Kommunerna har flera stora dammar som vid ett dammbrott skulle medföra stora konsekvenser för kommuninvånarna. Sollefteå kommun är den kommun som har de flesta och största dammarna och den kommun som främst skulle komma att påverkas av ett dammbrott. I Sollefteå finns sju kraftverksdammar som är klassade som farliga verksamheter. Dessa har en sådan uppdämd volym vatten att allvarliga skador på människor och miljö nedströms bedöms kunna bli omfattande. Skogsbränder Kommunerna har stora arealer av skog som vid brand skulle kunna medföra stora ekonomiska konsekvenser och hot mot bebyggelse. Extra värdefulla skogsområden med naturreservat finns på flera ställen i Höga Kusten - Ådalen. Stora bränder kan medföra hälsoproblem p.g.a. brandröken. Översvämningar Ådalsregionen har vid flera tillfällen drabbats av stora översvämningar som resulterat i evakueringar, trafikdirigering och uppbyggnad av vattenbarriärer. Ras och skred Sollefteå kommun har många nipor som vid skred skulle kunna innebära stora konsekvenser för människor och bebyggelse. Det finns även en risk för ras och skred inom områden längs älvdalarna i Sollefteå och Kramfors kommuner. Olycka i publikintensiv anläggning Olycka i publikintensiv anläggning kan inträffa på flera ställen i Höga Kusten - Ådalen. Brand, ras eller explosion inom en publikintensiv anläggning som köpcentra eller samlingslokal kan innebära stora konsekvenser. Tillfällig övernattning Antalet hotell, vandrarhem och Bed & Breakfast ökar ständigt i Höga Kusten Ådalen och det visar sig i tillsynsprotokoll att bristerna i dessa verksamheter är stora. Bristerna rör då främst utrymningssäkerheten. I dessa verksamheter sover personer i en byggnad de ej är bekant med vilket innebär att dessa brister skulle kunna innebära allvarliga konsekvenser i händelse av brand. Attentat Terrorangrepp mot infrastrukturen (kraftverk, broar, järnvägar mm) bedöms som mindre sannolikt men detta utgör ändå ett scenario som finns med i förberedelserna för stora olyckor. Riskinventeringar och riskanalyser hålls aktuella genom fortlöpande revidering. Den senaste versionen finns hos Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. 10

11 5. Mål I Lag om skydd mot olyckor (LSO) anges nationella mål för verksamheten. De nationella målen har kompletterats med lokala verksamhetsmål. 5.1 Nationella mål Att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. För att uppnå det övergripande målet i lagen skall olycksförebyggande och operativ verksamhet bedrivas i kommunen. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall kommunerna se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 11

12 5.2 Lokala verksamhetsmål Följande mål beskriver vilken verkan Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet ska ha på samhället och medborgarna. Målens utformning indikerar vilken nytta samhället kan förvänta sig av förbundets tjänster. Mer detaljerade mål återfinns i förbundets verksamhetsplan. BRANDSÄKERHET Brandskyddet i bostäder ska öka Bränder med stora konsekvenser ska förhindras Säkerhetsmål Brandskyddet i bostäder ska öka. - Andelen fungerande brandvarnare ska öka. - Andelen släckutrustning ska öka. - Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska. - Andelen övrigt brandskydd (t.ex. bostadssprinkler och brandfilt) ska öka. - Medborgarnas kunskap och förmåga att förebygga och hantera bränder ska öka. Prestationsmål För att nå de uppsatta målen ska HKÅ: o Införa att skorstensfejare kontrollerar brandvarnare och släckutrustning samt informerar om brandskydd i hela förbundet. o Utföra bostadsbesök och kontrollera bl.a. brandvarnare och släckutrustning samt informera om brandskydd. Detta ska göras av både räddningstjänstens hel- och deltidsstyrkor. o Kontrollera brandvarnare och släckutrustning vid samtliga larm. o Vid tillfälle, delta i MSB s undersökning Trygghet och säkerhet i vardagsmiljön. o Öka antalet medborgare som fått utbildning inom brandskyddsområdet. o Utveckla hemsidan med mer riktad information samt öka antalet besökare på hemsidan. o Verka för att hemtjänstpersonal kontrollerar brandvarnare och släckutrustning samt att de kartlägger behov av t.ex. spisvakt, bostadssprinkler. o Öka kunskapen och förståelsen kring eldstadsrelaterade bränder. 12

13 Säkerhetsmål Bränder med stora konsekvenser ska förhindras. - Antalet utrymningslarm i allmänna lokaler ska öka. - Brandskyddsnivån i allmänna lokaler ska öka. - Antalet anlagda bränder ska minska. Prestationsmål För att nå de uppsatta målen ska HKÅ: o Utföra tillsyn enligt tillsynsplan på samlingslokaler, förskoleverksamhet, skolverksamhet, vård, omsorg, kriminalvård, samt industrier. o Arbeta för att förhindra och minska konsekvenserna av anlagda bränder. o Upprätta ett fungerande samarbete och riktlinjer i hela förbundet för plan- och byggprocessen, alkoholtillstånd, LBE-tillstånd samt tillfälliga arrangemang. Samtliga remisser samt tillståndsansökningar ska besvaras. o Öka antalet medborgare som fått utbildning inom brandskyddsområdet. o I större utsträckning ta reda på och ange orsak till bränder i insatsrapporterna. o Delta i kampanjer och liknande, t.ex. öppet hus och information på torg. o Genomföra riktade kampanjer i glesbyggd för att stärka brandskyddsnivån. o Involvera fler medarbetare i det förebyggande arbetet. TRAFIKSÄKERHET Säkerhetsmål Trafiksäkerheten för barn och ungdomar ska öka Trafiksäkerheten för barn och ungdomar ska öka. - Barn och ungdomars kunskap om trafiksäkerhet ska öka. - Användandet av trafiksäkerhetsutrustning, t.ex. cykelhjälm och reflexer, ska öka. Prestationsmål För att nå de uppsatta målen ska HKÅ: o Öka antalet unga medborgare som fått utbildning inom trafiksäkerhetsområdet. o Utveckla hemsidan med mer riktad information samt öka antalet besökare på hemsidan. o Delta i kampanjer för ökad trafiksäkerhet och t.ex. dela ut reflexer. 13

14 VATTENSÄKERHET Säkerheten för medborgarna vid hamnar och badplatser ska öka Säkerhetsmål Säkerheten vid hamnar och badplatser ska öka. - Andelen fullständig vattenlivräddningsutrustning vid hamnar och badplatser ska öka i förbundet. - Användandet av vattensäkerhetsutrustning, t.ex. flytvästar och isdubbar, ska öka. - Medborgarnas kunskap och förmåga att förebygga och hantera olyckor i vatten ska öka. Prestationsmål För att nå de uppsatta målen ska HKÅ: o Verka för att det finns vattenlivräddningsutrustning vid hamnar och badplatser. o Verka för att det ska finnas vattensäkerhetsutrustning att låna i hela förbundet. o Utöka informationen om vattensäkerhet i de utbildningar som hålls. o Utveckla hemsidan med mer riktad information samt öka antalet besökare på hemsidan. NATURRELATERADE Konsekvenserna av eventuella naturrelaterade olyckor ska minskas. Säkerhetsmål Konsekvenserna av eventuella naturrelaterade olyckor ska minskas. - Skapa en medvetenhet bland medborgarna om naturrelaterade olyckor och eventuella konsekvenser av dessa. - Verka för att ett varningssystem införs på relevanta platser i förbundet. 14

15 Prestationsmål För att nå de uppsatta målen ska HKÅ: o Delta i beredskapsplaneringen för Ångermanälvens samt Faxävlens och Fjällsjöälvens kraftverksdammar. o Arbeta inom grupper mot ras och skred. o Utveckla hemsidan med mer riktad information samt öka antalet besökare på hemsidan. o Öka informationsinsatserna om skogsbränder till t.ex. markberedare och bärplockare. o Planera för en eventuell insats i samband med hot om dammbrott. RÄDDNINGSTJÄNST Det mänskliga lidandet till följd av olyckor ska minimeras Säkerhetsmål Det mänskliga lidandet till följd av olyckor ska minimeras. - Räddningstjänsten ska komma fram till olycksplatsen snabbare - Kvalitén på räddningstjänstens insatser ska öka. - Medborgaren ska ha kunskap och förmåga att agera innan räddningstjänsten anländer. Prestationsmål För att nå de uppsatta målen ska HKÅ: o Införa utalarmering via RAKEL. o Förbättra rutiner kring avvikelserapportering. o Ta fram en årlig utbildningsplan. Planen ska omfatta alla nivåer av operativ personal, både hel- och deltid, och den ska följas upp årligen. o Utvärdera genomförda insatser i skälig omfattning och erfarenheter ska vara kända i organisationen samt bland andra berörda aktörer i samhället. o Införa IVPA på samtliga räddningsstyrkor. o Verka för att kunna starta upp livräddande insats i rökfyllda miljöer med lägre skyddsnivå än

16 6. Förebyggande verksamhet Kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå arbetar aktivt tillsammans med Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen för att minska antalet olyckor som inträffar. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har ett produktionsansvar för den förebyggande verksamheten inom kommunerna. Enligt förbundsordningen skall räddningstjänsten: utföra tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor utföra tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor utfärda tillstånd enligt Lag brandfarliga och explosiva varor vara remissorgan i brandtekniska frågor utföra externa utbildningar utföra andra arbeten åt medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen Förbundets externa uppdrag mot medlemskommunerna är reglerade i avtal och bedrivs i nära anslutning till förbundets lagstadgade verksamhet. 6.1 Samverkan, rådgivning och information Kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen försöker genom rådgivning, information och på annat sätt medverka till ett säkrare samhälle och underlätta för den enskilde att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och fullgöra sina skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor. Exempel på viktiga delar i detta arbete är hjälp och rådgivning i plan och byggfrågor, tillståndsgivning samt råd angående förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva varor. 6.2 Tillsyn Inom Härnösand, Kramfors, och Sollefteå utövar Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen tillsyn över den enskildes skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Förutom kontroll av det systematiska brandskyddet omfattar tillsynen även det byggnadstekniska brandskyddet samt organisationens rutiner avseende risker i verksamheten. De skiftliga brandskyddsredogörelserna och erfarenheterna från tidigare tillsyner utgör viktiga underlag för beslut om tillsyn. Tillsyn kommer även att ske på byggnader eller verksamheter som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Vart tillsyn görs regleras i den tillsynsplan som upprättas årligen. Den personal som genomför majoriteten av tillsynerna har lägst utbildningsnivå Tillsyn B, Förebyggande 2 eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga. Ett fåtal tillsyner utförs av personal som har lägst utbildningsnivå Tillsyn A, Förebyggande 1 eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga. 6.3 Brandfarlig och explosiv vara Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor reglerar hanteringen av dessa varor i samhället. För att hantera brandfarliga och explosiva varor över en viss mängd krävs det tillstånd från kommunen och detta svarar Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen för i alla tre medlemskommunerna. Räddningstjänsten ansvarar sedan för avsyning och den fortlöpande tillsynen. 16

17 6.4 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Hanteringen av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll regleras i avtal mellan Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen och den skorstensfejarmästare som förestår respektive sotningsdistrikt. Sotningsdistrikten bedrivs i entreprenadform. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen får medge att en fastighetsägare utför rengöring (sotning) på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. För att erhålla dispens krävs nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd. Den sökande måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en av kommunen godkänd grundutbildning eller på annat sätt vidimera sina kunskaper. Dispensen kan återkallas om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring/sotning ej sker på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Sotningsfristerna, d.v.s. uppgift om den längsta tiden mellan respektive sotningstillfälle, är fastställt av direktionen och överensstämmer till största delen med Statens Räddningsverks allmänna råd. Viss justering har skett utifrån de förhållanden som råder inom vårt område, se separat arbetsordning utarbetad för sotningsverksamheten. Frister för brandskyddskontroll är fastställt av Statens Räddningsverk enlig föreskriften SRVFS 2003:11. Direktionen har fastställt taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Räddningstjänsten följer varje år upp sotningsdistriktens verksamhet. Detta görs genom besök ute på distrikten där rutiner och arbetsformer diskuteras. Räddningstjänsten skall även inspektera de kontrollböcker som förs inom sotningsverksamheten. 6.5 Utbildning av enskilda och organisationer Utbildning och information är en viktig del i den olycksförebyggande verksamheten. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen arbetar aktivt för att så många som möjligt får relevanta kunskaper om brand och andra olyckor. Utbildningsutbudet innehåller såväl allmänna kurser som kurser riktade till särskilda målgrupper. För att öka den enskildes kunskap att förebygga bränder och andra olyckor samt förbättra förmågan till självskydd och egen förstainsats, skall enskilt belägna kommundelar som har långt till närmaste räddningsenhet prioriteras i förbundets aktiviteter. 17

18 7. Räddningstjänst - Förmåga att genomföra räddningsinsats Ansvaret för att genomföra insatser ligger i grunden på ägaren eller verksamhetsutövaren där olyckan har skett. Därför är det viktigt att poängtera att den enskilde skall ha en egen beredskap, kunskap om hur risker förebyggs och möjlighet att genomföra insatser i en skälig omfattning. För t.ex. ett hushåll inne i tätorten anses det mer än skäligt att samtliga har en fungerande brandvarnare. För bebyggelse utom tätort där det tar en längre tid för räddningstjänsten att anlända kan det anses vara skäligt att även ha släckutrustning för de inledande behoven. När den enskildes insats inte räcker till skall kommunen bistå med sin förmåga att begränsa skadan. Kommunens förmåga påverkas av personella och materiella resurser, hur snabbt insatsen kan påbörjas, organisationens uthållighet, samverkan med andra, kommunikation och ledningsförmåga. 7.1 Personal och resurser Ambitionsnivån för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens förmåga beslutas av direktionen för förbundet i samråd med medlemskommunerna. Räddningsenheterna har prioriterats till områden med störst riskbild samt i vissa fall förutsättningar att hålla personal till en deltidsstyrka. Räddningschef i beredskap Stab Ej i beredskap Insatsledare Sollefteå Ramsele Nyland Kramfors Härnösand Näsåker Junsele Ullånger Nordingrå Viksjö Ej i beredskap Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har räddningsstyrkor i beredskap på nio geografiskt skilda platser enligt ovanstående bild samt ett räddningsvärn i Viksjö. Styrkornas storlek, kompetenssammansättning och uppgifter varierar beroende på räddningstaktiska överväganden, politisk inriktning och praktiska förutsättningar i övrigt. Under pågående insatser är det RCB, Räddningschef i beredskap, som har räddningschefens mandat att prioritera räddningstjänstens resurser för att uppnå balans mellan behoven som finns för att genomföra räddningsinsatser och upprätthålla beredskap för ytterligare larm. 18

19 7.1.1 Normal beredskap Dagtid vardagar ( ) Övrig tid Anspänning (tid tills utryckningen påbörjas) Härnösand SL+4 Bm i jour SL + 3 Bm i jour 90 s 1 Bm i beredskap 2 Bm i beredskap Utan dröjsmål till skadeplats dock max 6 min till station. Viksjö 12 st ej i beredskap 12 st ej i beredskap Frivillig inryckning Kramfors SL+4 Bm i jour SL + 2 Bm i jour 90 s 1 Bm i beredskap 2 Bm i beredskap Utan dröjsmål till skadeplats dock max 6 min till station. Ullånger SL + 3 Bm i beredskap SL + 3 Bm i beredskap 6 min Inkl. FIP Inkl. FIP FIP utan dröjsmål Nordingrå SL + 2 Bm i beredskap SL + 2 Bm i beredskap 6 min Inkl. FIP Inkl. FIP FIP utan dröjsmål Nyland SL + 3 Bm i beredskap SL + 3 Bm i beredskap 6 min Inkl. FIP Inkl. FIP FIP utan dröjsmål Sollefteå SL+4 Bm i jour SL + 2 Bm i jour 90 s 3 Bm i beredskap 3 Bm i beredskap Utan dröjsmål till skadeplats dock max 6 min till station. Junsele SL + 3 Bm i beredskap SL + 3 Bm i beredskap 6 min Inkl. FIP Inkl. FIP FIP utan dröjsmål Ramsele SL + 3 Bm i beredskap SL + 3 Bm i beredskap 6 min Inkl. FIP Inkl. FIP FIP utan dröjsmål Näsåker SL + 2 Bm i beredskap SL + 2 Bm i beredskap 6 min Inkl. FIP Inkl. FIP FIP utan dröjsmål Med normal beredskap avses att inga räddningsinsatser genomförs. Avsteg från normal beredskap kan göras vid utbildning, övning, information, förebyggande verksamhet, kompetensbrist samt under pågående insatser. Förbundets insatstider för första anlända släck- och räddningsenhet och insatsområde, framtagen genom datasimuleringar, redovisas i Bilaga A Insatstider. FIP-enheter kan normalt anlända tidigare till skadeplatserna än vad som redovisas i bilagan Kompetens för räddningspersonal Lagen om skydd mot olyckor ställer endast krav på utbildning då det gäller att ha behörighet att agera i rollen som räddningsledare under räddningsinsats. Lagens krav innebär att man måste ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kurs Räddningsledning A. I övrigt är det upp till kommunens egen ambitionsnivå att bestämma kompetensen för personal i utryckningstjänst, utifrån lokal riskbild. 19

20 Förbundet har som målsättning att personalen skall ha den utbildning som redovisas nedan: Förbundets räddningschef och stf räddningschef skall ha genomgått högskolans brandingenjörslinje och räddningstjänstutbildning för brandingenjörer hos MSB, alternativt motsvarande äldre utbildning. Insatsledare, IL, skall ha genomgått högskolans brandingenjörslinje och räddningstjänstutbildning för brandingenjörer hos MSB eller Räddningsledare B, alternativt motsvarande äldre utbildning. Utöver detta skall IL ha kompletterande utbildning inom ledning och stabstjänst samt besitta god kännedom om både egen och samverkandes organisationer. Styrkeledare, SL, skall vara befälsutbildade och erfarna. Målsättningen är lägst Räddningsledare A eller motsvarande äldre utbildning. Styrkeledare deltid skall lägst ha Räddningsledare A utbildning eller motsvarande äldre utbildning. Brandmän heltid skall ha genomgått Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps utbildning i Skydd mot olyckor, brandman heltid eller Räddningsinsats. Brandmän deltid skall lägst ha genomgått Statens räddningsverks utbildning Räddningsinsats eller motsvarande äldre utbildning. Brandmän får ingå i räddningsstyrka i väntan på utbildningsplats eller som vikarie under förutsättning att godkänd internutbildning samt godkänd hälso- och läkarkontroll genomförts Resurser Inom Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen finns följande sex typer av räddningsenheter: Ledningsenhet Släckenhet Höjdenhet Vattenförsörjningsenhet Marin enhet (båt) Specialenhet 20

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 29 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 3 Direktion... 4 Handlingsprogram Räddningstjänst... 5-6 Statistik

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Årsredovisning 2013 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion 6 Revision 7 Norra Älvsborgs 8

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer