Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun"

Transkript

1 i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen Bilagor ändras av räddningschefen

2 1. Inledning Organisation Ledning av räddningsinsatser Beredskap för räddningsstyrkor Kompetens för befäl och brandmän Räddningsstyrkornas förmåga Vatten till brandsläckning... 8 Målsättning... 8 Brandposter... 8 Brandposter enligt alternativsystem... 8 Vatten från branddammar och vattentag... 8 Ansvarsfördelning Varning, information och alarmering... 9 Varning Information Alarmering Andra anordningar som behövs för Räddningstjänsten Kompletterande åtgärder som behövs för räddningstjänst under höjd beredskap Bilaga 1 Område med framkörningstider Bilaga 2 Avtal

3 1. Inledning För Vaggeryds kommun finns ett handlingsprogram för Skydd mot olyckor antaget av kommunfullmäktige Denna plan för räddningsinsats är ett underliggande dokument till Handlingsprogrammet och anger hur räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall bedrivas i Vaggeryds kommun. För att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser regleras kommunens åtgärder och organisation för räddningstjänst av olika program, planer och styrdokument enligt nedan. Dokument Beskrivning Antas av Handlingsprogram Redovisar det systematiska säkerhetsarbete som Kommunfullmäktige kommunen bedriver Plan för Redovisar hur kommunens resurser i form av Kommunstyrelsen räddningsinsats personal, fordon och materiel skall organiseras för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser Styrdokument Avtal och rutiner som behövs för verksamheten Räddningschefen Instruktioner Instruktioner som behövs för verksamhetens bedrivande Räddningschefen I föreliggande plan finns de styrdokument angivna som har betydelse för verksamheten. Räddningstjänsten är den förvaltning som organiserar den räddningstjänst som kommunen enligt Lagen (2003:778) om Skydd mot Olyckor skall svara för. Förvaltningens chef skall vara räddningschef med två ställföreträdande räddningschefer som ersättare. Räddningsstyrkor finns på två platser i kommunen, dessa utgörs av deltidspersonal. Under höjd beredskap svarar räddningstjänsten enligt Lagen (2003:778) om Skydd mot Olyckor för kommunal räddningstjänst. 3

4 2. Organisation Kommunstyrels Räddningsche Ledning Administration Beredskap/Befolkningskydd Brandingenjör/stf. räddningschef Ledning Förebyggande/FOU/SRV-projekt Intern utbildning stf. Ledning Fordon/Materiel/Inköp Extern utbildning Stationsförma Administration Utbildning int./ext. Underhåll materiel Deltidsstyrka 58 BfD: Ledning övn. BmD: Övn. mtrl.vård m.m. Deltidsstyrka 59 BfD: Ledning övn. BmD: Övn. mtrl.vård m.m. 3. Ledning av räddningsinsatser Styrdokument Beskrivning Antas av Policy för ledning och Övergripande beskrivning av vilken ledningsteori Räddningschefen stabstjänst inom Räddsam F och värderingar som skall gälla inom RäddSam F Rutin för ledning och stabstjänst, RäddSam F Beskriver hur räddningsinsatser leds Räddningschefen Katastrofledningsplan Delplan för psykiska och sociala stödinsatser (se Katastrofledn.plan) Beskriver hur kommunen organiserar ledning vid extraordinära händelser Beskriver hur krisledning etableras i Vaggeryds kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Räddningschef i beredskap för Vaggeryds kommun är sammankallande av kommunens krisledningsorganisation och POSOM-grupp (psykiatriskt och socialt omhändertagande), brandingenjör Norr ingår som ersättare för räddningschefen. 4

5 Brandingenjör Norr är delegerad att fatta beslut på räddningschefens vägnar när så krävs. Brandingenjör Norr utgör genom avtal brandingenjörskompetens i Vaggeryds kommun. RäddSam F är en samverkansform mellan räddningstjänsterna i kommunerna inom Jönköpings län och Ydre samt SOS Alarm. 4. Beredskap för räddningsstyrkor Ur handlingsprogrammet: Vaggeryds kommun skall ha 3 befäl och 8 brandmän tillgängliga dygnet runt. Ett befäl skall ha minst räddningsledare B kompetens och två befäl skall ha minst räddningsledare A kompetens. De personella resurserna kan i grundläget bemanna två räddningsenheter, en vattenenhet och en ledningsenhet, utöver detta finns en förmåga att resursmässigt bemanna specialenheter beroende på vilket behov som föreligger. Samtidig förmåga till samtliga resurser finns ej inom kommunen utan löses genom samverkan inom länet (RäddSam F). Personal ingående i deltidsstyrka som disponerar utryckningsfordon under beredskapsvecka skall kunna påbörja utryckning inom 5 minuter. Av larmtekniska och andra skäl kan inte alla utryckningar påbörjas inom denna tid varför nedan angivna % satser skall klaras av de olika enheterna. Följande räddningsstyrkor skall kunna påbörja utryckning inom angiven anspänningstid med nedan angivna taktiska enheter. Styrka Enhet Beredskapszoner Högsta anspänningstid till Heltid/Deltid fordon Jönköping BI 10-19, 58, 59, 80, 83 Omedelbar tillgänglig på kommunikationsmedel samt på väg i fordon enligt nedan: 90 sek vid 30 % av larmen Heltid Vaggeryd IL 58, 59, 10-19, 80, 83 Huvudsaklig uppehållsplats under beredskap är zon 58, 59, 10, 13, sek vid 70 % av larmen Omedelbar tillgänglig på kommunikationsmedel samt på väg i fordon enligt nedan: 90 sek vid 30 % av larmen 180 sek vid 70 % av larmen Heltid Vaggeryd R/SE; SL+4 bm 58 5 min vid 90% av larmen Deltid Skillingaryd R/V/SE; SL min vid 90% av larmen Deltid bm Förklaring: BI Brandingenjör Norr (gemensam beredskap för Vaggeryd, Jönköping, Habo och IL SL Bm R V SE Mullsjö kommun) Insatsledare Styrkeledare Brandman Räddningsenhet enligt avtal inom RäddSam F Vattenenhet enligt avtal inom RäddSam F Specialenhet enligt avtal inom RäddSam F 5

6 Genom avtal med övriga kommuner i Jönköpings län skall styrkor från Vaggeryds kommun utgöra en resurs även i andra kommuner. Dessa larm tillåts nedsätta beredskapen i Vaggeryds kommun. Målsättningen för ett andralarm är att en räddningsinsats skall kunna påbörjas inom 20 minuter. Kommunens räddningsstyrkor skall vara personellt och materiellt dimensionerade och övade för att klara en livräddande insats med rökdykare inom respektive insatsområde. Organisationen skall vara dimensionerad för ett samtidigt larm inom respektive insatsområde, då inte insatsen kräver samverkan med flera styrkor. 5. Kompetens för befäl och brandmän Räddningstjänsten befäl och brandmän skall lägst ha den kompetens som anges i tabellen nedan Antal Befattning Kompetenskrav 1 Räddningschef Räddningsledning B, tillsyn B 2 Stf räddningschef Räddningsledning B, tillsyn B 6 Brandförmän deltid Räddningsledare A 28 Brandmän deltid Utbildning för räddningsinsats Härutöver finns en ambition att hålla en extra brandförman deltid utbildad per station för att täcka behovet av befäl vid vakanser för sjukdom, semester, tjänstledighet mm. 6. Räddningsstyrkornas förmåga I kommunens övergripande mål och strategier för skydd mot olyckor anges på ett övergripande sätt vilken förmåga som skall upprätthållas. Räddningsstyrkan skall upprätthålla en förmåga som består av täckning och insatsförmåga. Med täckning avses den tid inom vilken räddningstjänstens taktiska enheter kan nå olika delar av kommunen. Täckning finns angivet i handlingsprogrammet. Insatsförmågan utgörs av de taktiska enheternas samlade förmåga. I handlingsprogrammet anges också de olika larmplanenivåer som gäller för olika olyckor. Styrdokumenten som anges i detta kapitel reglerar vilken förmåga som räddningsstyrkorna skall klara. 6

7 I bilden framgår den metodik som använts för att ta fram täckning och insatsförmåga utifrån de övergripande målsättningarna i kommunen. Styrdokument Beskrivning Antas av Avtal om samverkan avseende taktiska enheter inom RäddSam F Avtalet reglerar hur kommunerna inom RäddSam F s resurser i form av taktiska enheter kan nyttjas vid räddningsinsatser Räddningschefen Mål för taktiska enheter inom RäddSam F Uppgiftskatalog, RäddSam F Övningsplanering Anger vilken förmåga varje taktisk enhet skall ha inom RäddSam F. Hänvisar i sin tur till Uppgiftskatalogen. Visar vilka olika arbetsuppgifter som skall klaras vid räddningsinsats. Anger hur övningsverksamheten är planerad för att personalen skall klara de ställda målen Räddningschefen Räddningschefen Räddningschefen 7

8 7. Vatten till brandsläckning Målsättning Kommunen skall tillhandahålla vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens utrustning. Det finns i huvudsak tre olika system i Vaggeryds kommun för försörjning av vatten för brandsläckning: Anordning Tekniska kontorets ansvar Räddningstjänstens ansvar Brandposter. Brandposter placeras med normalt 150 meter inbördes avstånd Slangutläggning från brandpost till räddningsenhet vid brandplatsen Brandposter enligt alternativsystem. Vatten från branddammar och pumpplatser Glest utplacerade brandposter med god kapacitet Anordnande och underhåll av branddammar och uppställningsplatser för pumpar. Transport av vatten med hjälp av räddningstjänsten tankbil (vattenenhet) från brandpost till brandplats Transport av vatten sker med motorspruta och slangsystem upp till 600 meter alternativt med hjälp av tankbilar (vattenenheter) i skytteltrafik. Brandposter För försörjning med vatten för brandsläckning skall det finnas erforderligt antal vattenreservoarer samt brandposter anslutna till vattenledningsnätet enligt av Tekniska kontoret upprättad och ajourhållen brandpostkarta/kartdatabas. Tryckstegringspumpar skall vara försedda med reservkraft när de försörjer enskilda tätorter eller stor mängd abonnenter inom större tätort om tillräcklig reservoarvolym saknas. Brandposternas antal och placering bestäms efter samråd med räddningschefen. Kapaciteten skall dimensioneras enligt tabell nedan. Från enskild brandpost bör vid system med brandposter 10 l/s kunna tas ut. Avstånd mellan brandposter enligt tabell ovan bör vara 150 meter. Brandposter enligt alternativsystem Inom zon 58 och 59 kan alternativsystem tillämpas för bebyggelse enligt klass A1 ovan med ett avstånd på 1 km till brandpost med kapacitet på 15 l/s. Vatten från branddammar och vattentag I de fall tillräcklig mängd vatten för brandsläckning inte kan erhållas med hjälp av brandposter skall branddammar eller vattentag anordnas. Utformning av dessa sker i samråd med räddningstjänsten. Ansvaret för att anordna branddammar åligger kommunen eller fastighetsägare och bestäms i det enskilda fallet. Räddningstjänsten skall klara att distribuera vatten från vattentag till brandplats på avstånd upp till 600 meter. 8

9 Ansvarsfördelning För att klara vattenförsörjning för brandsläckning enligt ovan så skall Tekniska kontoret och Räddningstjänsten svara för följande Tekniska kontoret skall anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten för räddningstjänsten ajourhålla kartor/kartdatabas för brandposter, branddammar och andra anläggningar som erfordras för räddningstjänsten. Ansvara för säkerheten i och omkring av kommunen ägda branddammar, uppställningsplatser för pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning. Genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter Ansvara för att brandposter och vattentag är tydligt utmärkta. Tillse att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning. Räddningstjänsten skall: Förfoga över en vattenenhet med personal för vattenförsörjning enligt alternativsystem Förfoga över en slangutläggare med personal, kallat slangenhet 600, för vattenförsörjning från branddammar Förfoga över motorsprutor för vattenförsörjning från öppet vattentag Förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter Att meddela Tekniska kontoret efter större vattenuttag i brandposter Inventera pumpplatser inom kommunen 8. Varning, information och alarmering Styrdokument Beskrivning Antas av Informationsplan för Beskriver hur kommunen organiserar Kommunfullmäktige Vaggeryds kommun informationsarbetet vid kriser och störningar Informationsplan för RäddSam F Beskriver hur räddningstjänsterna inom RäddSam F organiserar informationsarbetet vid räddningsinsatser Exempel på olyckor där allmänheten kan behöva varnas och informeras är utsläpp av giftiga eller brännbara kondenserade gaser spridning av giftiga gaser från bränder utsläpp av radioaktiva ämnen dammbrott och översvämningar ras och skred skogsbränder Räddningschefen 9

10 Varning Signalen Viktigt meddelande skall med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges inom tätorterna Skillingaryd och Klevshult. Räddningsledare skall omedelbart kunna utlösa signalen från SOS Alarm samt från räddningscentralen i Vaggeryd. Räddningstjänsten skall svara för drift och underhåll av varningssystemet. Mobil högtalarutrustning bör finnas för att ge talade besked inom begränsade områden. Information om signalen Viktigt meddelande skall finnas i telefonkatalogen. Vidare skall information ges genom räddningstjänstens försorg i samband med studiebesök, informationsträffar och utbildningar. Information Information till allmänheten i samband med räddningstjänst skall finnas planerad i särskilt upprättad Informationsplan. Information kan ges via radio och TV. Räddningsledaren har genom avtal rätt att begära sändning av myndighetsmeddelande. Alarmering Alarmering av räddningsstyrkorna skall ske genom avtal med larmcentral på telefon 112. Utgående alarmering till respektive brandstation skall ske på två av varandra oberoende vägar, tråd och radio. Vid störningar i elförsörjningen skall batteribackup finnas för att säkerställa alarmering och reservkraft för uthållighet vid långvariga strömbortfall. Larmmöjlighet skall alltid finnas från brandstationerna. Vid omfattande störningar i mobil och fast telefoni skall berörda brandstationer bemannas för larmmöjlighet. Mottagning av automatiska brandlarm sker till larmcentral. Utalarmering av räddningsstyrkor, vid bortfall av larmcentral skall kunna ske från brandstationerna. Andra anordningar som behövs för Räddningstjänsten Vid räddningsstationen i Vaggeryd finns möjlighet att landa med helikopter. Reservkraftsförsörjd sambandsutrustning och ledningsplats för räddningstjänst samt reservplats för övergripande kommunal ledning finns på räddningsstationen i Vaggeryd. 9. Kompletterande åtgärder som behövs för räddningstjänst under höjd beredskap Det som anges i denna plan avseende normala förhållanden gäller även under höjd beredskap. I detta kapitel tas endast upp kompletteringar som skall gälla under höjd beredskap samt tillkommande risker under höjd beredskap. Höjd beredskap är antingen skärpt eller högsta beredskap. Regeringen får besluta om höjd beredskap när Sverige är i krig Sverige är i krigsfara Det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utomlands Sverige har varit i krig, eller i krigsfara. Vattenförsörjning 10

11 Minst en krigsbranddamm skall anordnas i västra delen av Skillingaryd under anpassningsåren. Tekniska kontoret ansvarar för skötsel och underhåll av krigsbranddammar. Särskild utrustning skall finnas för att kunna transportera vatten långa sträckor vid störningar i kommunens vattenförsörjning. Avtal under höjd beredskap Fredsmässiga avtal förutsätts gälla under höjd beredskap så länge omständigheterna medger. Räddningshundförare Räddningshundar med förare skall under höjd beredskap biträda vid eftersökning av personer. Varning och information Luftlägesinformation skall kunna mottagas i räddningscentralen i Vaggeryd. Signalerna Flyglarm, Viktigt meddelande, Beredskapslarm samt Faran över skall kunna ges i Skillingaryds och Klevshults tätorter. I kommunen skall finnas möjlighet att vid störningar i elförsörjningen kunna trycka informationsmaterial samt distribuera detta till allmänheten. 11

12 Bilaga 1 Område med framkörningstider 12

13 Bilaga 2 Avtal Avtal som berör räddningsinsatser är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter och organisationer. Avtal och bilagor till plan för räddningsinsats finns tillgängliga på förvaltningen. Räddningsinsatser Höglandets räddningstjänstförbund Värnamo, Gislaved, Gnosjö kommuner Avtalet innebär att Höglandets räddningstjänstförbund genom räddningsstyrkan i Malmbäck svarar för förstainsats i Vaggeryds kommun (Långserumsområdet). Avtalen innebär att kommunerna svarar för att närmaste räddningsstyrka blir larmad. Jönköpings kommun Avtalet innebär att Jönköpings kommun genom räddningsstyrkan i Norrahammar svarar för förstainsats i Vaggeryds kommun. (Gettrabo-, Gräleboområdet). Avtalet innebär att Jönköpings kommun genom räddningsstyrkan i Unnefors svarar för förstainsats i Vaggeryds kommun. (Bondstorpsområdet). Avtalet innebär att Vaggeryds kommun genom räddningsstyrkan i Vaggeryd svarar för förstainsats i Jönköpings kommun. (Sonarpsområdet) Avtalet innebär att räddningsstyrkan i Jönköping biträder Vaggeryds kommun vid kemikalieolyckor samt olyckor med brandfarlig vara. Samtliga kommuner i Jönköpings län Avtal om samverkan avseende taktiska enheter finns upprättat där respektive räddningsledare äger rätt att disponera länets taktiska enheter enligt uppgjorda larmplaner. 13

14 Befälsberedskap Jönköpings kommun Samtliga kommuner i Jönköpings län Avtalet innebär att Jönköpings kommun genom brandingenjör Norr biträder Vaggeryds kommun med brandingenjörskompetens. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun genom insatsledare biträder Jönköpings kommun med brandbefäl t ex för upprättande av räddningsstab eller ledning av räddningsinsatser. Avtal om Rutin för ledning och stabstjänst finns upprättat där respektive räddningsledare äger rätt att disponera länets brandbefäl enligt uppgjorda larmplaner för ledning av räddningsinsatser. Alarmering SOS Alarm Avtalet innebär att SOS Alarm svarar för in och utgående alarmering inom Vaggeryds kommun för samtliga räddningsstyrkor. Restvärdesskydd. Larmtjänst AB Räddningstjänsten har avtal med Larmtjänst AB om restvärdesskydd. Sotning Vaggeryds Sotningsdistrikt AB Vaggeryds kommun har avtal med Vaggeryds Sotningsdistrikt AB för sotningsverksamheten inom Vaggeryds kommun. 14

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Operativa insatser. Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet Räddningstjänsten Kommunstyrelsen

Operativa insatser. Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet Räddningstjänsten Kommunstyrelsen Operativa insatser Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 1(24) Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Operativa insatser Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet

Operativa insatser Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet Operativa insatser Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 4 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Plan för räddningsinsats Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för räddningsinsats Höglandets räddningstjänstförbund Plan för räddningsinsats Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2012-03-14, 5 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning

Läs mer

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten och är ett

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 RISKANALYS 2.1 Fred 2.2 Höjd beredskap 3 INRIKTNING OCH MÅL 3.1 Allmänt 3.2 Mål för skadeförebyggande verksamhet

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar

Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar Handlingsprogram MR12-2015 Upprättad av: Tomas Öhrn. Denna bilaga syftar till att beskriva hur Medelpads Räddningstjänstförbund

Läs mer

Kommunens information till allmänheten samt plan för räddningsinsats vid Recticel AB, Gislaved, Gislaveds kommun

Kommunens information till allmänheten samt plan för räddningsinsats vid Recticel AB, Gislaved, Gislaveds kommun Kommunens information till allmänheten samt plan för, Gislaved, Gislaveds kommun Beslutad av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Allmänt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun 2011-2014 Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst inom Vimmerby kommun. 1. Förord Lagen delar upp

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-11-08/SO 2008-00-00/xx 2008-00-00/xx Sida 1(9) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Gävle Hamn Gävle Hamn AB Norrköpings Depå AB OK-Q8 AB AB Svenska Shell

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst

Handlingsprogram för räddningstjänst Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2015 Beslutad av kommunfullmäktige i Gislaved 2013-06-24, 88 Beslutad av kommunfullmäktige i Gnosjö 2013-06-18, 59 FÖRORD Varje dag inträffar incidenter och olyckor

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

Plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats REMISSUTGÅVA Plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheterna o OK-Q8 AB o Preem o Circle K samt o AB Djurgårdsberg vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2017-11-08 Dnr: 308-1348/2017

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Ovako Hellefors AB och Ovako Hofors AB i Hällefors ÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET HÄLLEFORS Diarienummer: 205/13-300 Antagen av direktion 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381)

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor INNEHÅLL Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Bakgrund...5 Kommunens mål för olycksförhindrande verksamheten...6 Kommunens tillsynsverksamhet och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Räddningstjänstplan 170:21. för Borås kommun antagen av kommunfullmäktige att gälla från

Räddningstjänstplan 170:21. för Borås kommun antagen av kommunfullmäktige att gälla från Räddningstjänstplan 170:21 Räddningstjänstplan för Borås kommun antagen av kommunfullmäktige 1987-12-17 att gälla från 1988-01-01. Förkortningar Förkortningar i denna handling avser befattningar vars innehavare

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Kommunens information till allmänheten gällande farlig verksamhet vid Carpenter Sweden AB

Kommunens information till allmänheten gällande farlig verksamhet vid Carpenter Sweden AB Räddningstjänsten Kommunens information till allmänheten gällande farlig verksamhet vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter Sweden AB i Tranås hanterar en stor volym av kemikalier och därmed

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Enligt Lagen(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Upprättad 2013-09-23 av Lars Westerfors 1:e stf

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan HANDLINGSPLAN Antagen, datum 2012-04-23 Sida 1(8) Kriskommunikationsplan Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningskontoret 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post

Läs mer

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-24 175 Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS 2016-175 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 1 2015-09-04 Dnr 2015.623.900 Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner Handlingsprogrammet för

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det

Läs mer

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilaga 1: Sändlista samt inkomna synpunkter, remissinstanser Myndigheter Länsstyrelsen Skåne,

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå INBJUDAN till årets SKOGSBRANDMÖTE INFORMATION OCH RUTINER VID SKOGSBRAND, HYGGES- OCH NATURVÅRDSBRÄNNING

Läs mer

Osby Kommun. Handlingsprogram enligt. Lagen om skydd mot olyckor: enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Osby Kommun. Handlingsprogram enligt. Lagen om skydd mot olyckor: enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Osby Kommun Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor: enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Förebyggande åtgärder och Räddningstjänst - 1 - 1 Förord...3 2 Beskrivning av kommunen...4

Läs mer

Fastställd/Upprättad KF Dokumenttyp Delprogram. Dokumentnamn. Version 2.1. Delprogram räddningstjänstverksamhet

Fastställd/Upprättad KF Dokumenttyp Delprogram. Dokumentnamn. Version 2.1. Delprogram räddningstjänstverksamhet 2015-2018 Delprogrammet utgör tillsammans med dokumentet Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet och övriga upprättade delprogram det handlingsprogram som kommunen är skyldig att upprätta enligt

Läs mer

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM enligt lagen om skydd mot olyckor 2012. Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-26, 61

HANDLINGSPROGRAM enligt lagen om skydd mot olyckor 2012. Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-26, 61 HANDLINGSPROGRAM enligt lagen om skydd mot olyckor 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-26, 61 Innehåll 1. Bakgrund och avgränsning 3 1.1 Lagen om skydd mot olyckor 3 1.2 Räddningstjänst enligt LSO

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinges Handlingsprogram. Gäller från 2011-07-01

Räddningstjänsten Västra Blekinges Handlingsprogram. Gäller från 2011-07-01 Räddningstjänsten Västra Blekinges Handlingsprogram Gäller från 2011-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 2 2.1 NATIONELLA MÅL... 2 2.2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Datum: 2016-01-15 Handläggare: Hanna Johansson Vår referens: 2016-000096 1. Inledning De kommuner inom vars gränser det finns sådan verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser stora olyckor och andra kriser

Plan för hantering av extraordinära händelser stora olyckor och andra kriser Plan för hantering av extraordinära händelser stora olyckor och andra kriser Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-29 165 I och med antagandet av denna plan upphör följande kommunala dokument att gälla:

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer