Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan"

Transkript

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 10 juni december 2010 Fastställd av kommunalförbundets direktion Beslut nr 2009:12,

2 1. Organisation och uppdrag Lag om skydd mot olyckor - handlingsprogram Hur arbetet är ordnat... 6 Förhindra olyckor (minska sannolikheten för olyckor)... 6 Vidta skadebegränsande åtgärder (minska konsekvenserna av en olycka)... 6 Förbereda räddningsinsats (minska konsekvensen av en olycka)... 6 Genomförande av räddningsinsats... 6 Efter räddningsinsats Riskbild för Höga Kusten Ådalen... 7 Stora olyckor... 8 Trafikolyckor med många skadade... 8 Tågolycka... 8 Fartygsolyckor - oljeutsläpp... 8 Flygolycka... 8 Transportolycka med farligt gods... 8 Olycka i publikintensiv anläggning... 8 Dammbrott... 8 Skogsbränder... 8 Översvämningar... 9 Ras och skred... 9 Attentat... 9 Aktualitet Målstyrning Nationella mål Lokala verksamhetsmål Vision Säkerhetsmål - före en olycka Säkerhetsmål - vid en olycka Säkerhetsmål - efter en olycka Förebyggande verksamhet - arbete för att minska antalet olyckor och dess konsekvenser Samverkan, rådgivning och information Miljöolyckor Brandfarlig och explosiv vara Tillsyn Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Utbildning av enskilda och organisationer Meddelande om eldningsförbud

3 7. Räddningstjänst - Förmåga att genomföra räddningsinsats Beredskap Kompetens för räddningspersonal Förbereda räddningsinsats Genomföra räddningsinsats Efter räddningsinsats - olycksutredningar Höjd beredskap Alarmering Varning och alarmering vid allvarliga händelser Hamnar och deras gränser i vattnet...fel! Bokmärket är inte definierat. 10. Avtal om samverkan Avtalen redovisas nedan i referatform Avtal om hjälp vid kommunal räddningstjänst Avtal med SOS Alarm Avtal om restvärdesräddning Avtal med vägverket Avtal om medverkan vid räddningsinsatser till sjöss (RITS) Avtal om regionala resursbaser mot kemikalieolyckor Landstinget IVPA Uppföljning Uppföljning av handlingsprogrammet Framtiden Nomenklatur Adress

4 1. Organisation och uppdrag Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen är ett kommunalförbund mellan Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Förbundet skall svara för en gemensam räddningstjänstorganisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning. Förbundet leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen omfattar ett stort geografiskt område varför organisationen karaktäriseras av en utvecklad decentralisering. Det strategiska arbetet är fördelat på två avdelningar, räddning och förebyggande, som leds av varsin avdelningschef. Huvuddelen av produktionsverksamheten planeras och genomförs i tre distrikt som vart och ett leds av en stationschef. Den operativa delen som bemannas av brandpersonal i beredskap ( deltid ) leds av en avdelningschef. Enligt aktuell förbundsordning ankommer det på förbundet att bland annat svara för Räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. Sotningsverksamheten. Att granskning av skriftliga redogörelser, tillsyn och kontroll av brandskyddet utförs regelbundet. Tillsyn av anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 4 lag om skydd mot olyckor. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för olycksförebyggande åtgärder. Programmet skall redovisa målsättningen för sådana åtgärder samt de risker för olyckor som finns och som kan föranleda räddningsinsats. Programmet skall också redovisa hur den förebyggande verksamheten är planerad och hur säkerhetsarbetet bedrivs. Att den olycka som föranlett en räddningsinsats i efterhand blir undersökt. Syftet med undersökningen skall vara att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatserna har genomförts. Förbundsordningen i sin helhet kan rekvireras från Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. 2. Lag om skydd mot olyckor - handlingsprogram Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen (1986:1102). I enlighet med Lag om skydd mot olyckor skall kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. 4

5 Kravet gäller olyckor som kan leda till räddningsinsats, dvs. ingripande med stöd av räddningstjänstbegreppet i lagstiftningen. Det finns dock inget som hindrar att handlingsprogrammet omfattar hela olycksspektrat. Detta handlingsprogram avgränsas till sådana olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som kommunerna skall svara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön och som kan inträffa såväl i fred som under höjd beredskap. Skyldighet för räddningstjänsten att ingripa föreligger endast om detta är motiverat med hänsyn till behov av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som den enskilde, staten och kommunerna skall vidta till skydd mot olyckor. I lagen anges övergripande nationella mål som skall kompletteras med lokala mål för verksamheten. Lagen förtydligar den enskildes ansvar, behovet av planering av åtgärder såväl före, under som efter olyckan samt flexibilitet i lokala lösningar och målstyrning. Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka. Det primära ansvaret för brandskyddet i byggnader och andra anläggningar ligger på ägaren eller nyttjanderättshavaren. För byggnader och anläggningar där sannolikheten för brand eller konsekvenserna för brand är stora ställs särskilda krav på brandskyddet. I dessa fall ska brandskyddet dokumenteras och ägaren ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Handlingsprogrammet fastställs av direktionen och gäller från och med 1 juni 2009 till och med 31 december Handlingsprogrammet ersätter Handlingsprogrammet fastställt av direktionen Ett eventuellt beslut om utvidgat fokus till andra olyckstyper skall fattas inför processen med nästa handlingsprogram ( ). För varje verksamhetsår fastställs dessutom en verksamhetsplan som mer detaljerat anger målsättning och prioriteringar. Verksamhetsplanen utgör det främsta interna styrdokumentet. 5

6 3. Hur arbetet är ordnat Kommunernas och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens arbete med skydd mot olyckor kan i dagsläget beskrivas på följande sätt, med medborgarna i centrum. Bilden ska ses som en beskrivning av tillvägagångssättet där varje rubrik är en delprocess. Efter räddningsinsats Genomföra räddningsinsats Förhindra olyckor Förbereda räddningsinsats Vidta skadebegränsande åtgärder Skydd mot olyckor De två delarna förhindra och vidta skadebegränsande åtgärder kallas förebyggande verksamhet och resterande delar räddningstjänst verksamhet. Förhindra olyckor (minska sannolikheten för olyckor) Processteget innebär att man försöker förhindra att olyckan över huvud taget uppstår. Inbyggd säkerhet utgör grunden för detta processteg. Åtgärder för att förhindra olyckor ansvarar både medborgaren och kommunen för. Vidta skadebegränsande åtgärder (minska konsekvenserna av en olycka) Arbetet i detta processteg går ut på att i förväg vidta åtgärder för att begränsa skadorna på liv, miljö och egendom om olyckan sker. Arbetet kan bestå av inbyggda säkerhetsåtgärder och hur den enskilde begränsar olyckans konsekvens vid uppkomst. Förbereda räddningsinsats (minska konsekvensen av en olycka) Syftet i detta arbete är att i förväg förbereda och planera för effektiva räddningsinsatser vid en olycka. I detta skede av processen arbetar räddningstjänsten med att utveckla kunskap, resurser, informationssystem, färdigheter och samverkan kring befarade olycksscenarier. Genomförande av räddningsinsats När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, ska den enskilde få hjälp av räddningstjänsten. Räddningsinsatserna genomförs för att minimera skadorna på liv, hälsa, miljö och egendom. Vid en olycka har den enskilde ett ansvar likväl som den kommunala räddningstjänsten. Efter räddningsinsats Efter en olycka skall stöd ges till den enskilda i rehabilitering, återställning av miljö och att återställa viktiga verksamheter. Under detta skede ska också uppföljning av händelsen ske. Varje räddningsinsats ska följas upp och utvärderas i en olycksförloppsutredning. 6

7 4. Riskbild för Höga Kusten Ådalen Planeringen av verksamheten, utifrån alla 5 skeden, skall utgå från de risker som kan föranleda räddningsinsats inom förbundets gränser. Riskbilden skall redovisa allt ifrån de vanligaste olyckorna till de mindre frekventa såsom dammbrott, tågolyckor, större kemikalieutsläpp etc. Riskbilden finns dokumenterad på räddningstjänsten och omfattar statistik och en riskinventering. En översikt av inträffade händelser från 2005 till 2008 som föranleder räddningsinsats redovisas i nedanstående tabell. Översikt Höga Kusten - Ådalen Riket 2007 Olyckstyp Totalt Snitt Antal per inv HKÅ Totalt i riket 2007 Antal per inv riket 2007 Skillnad i % HKÅ/riket Brand i byggnad ,5 19, ,10 73 % Brand ej i byggnad ,75 21, ,53 32 % Automatlarm ej brand ,75 30, ,45-17 % Förmodad brand ,25 10, ,17 64 % Trafikolycka , ,15 31 % Utsläpp av farligt ämne ,5 4, ,57 79 % Vattenskada , ,47-48 % Stormskada ,5 0, , % Ras/Skred ,5 0, , % Djurräddning ,25 1, ,72 74 % Förmodad räddning ,75 1, ,85 56 % Annan kommunal rtj ,5 9, , % Statlig räddningstjänst ,5 0, , % Drunkning/tillbud , ,42-42 % Falsklarm, uppsåtligt ,25 0, ,85-34 % Summa , ,94 22 % * Beräkningarna grundar sig på invånare i Sverige ** Beräkningarna grundar sig på invånare i Härnösand, Kramfors och Sollefteå Vi kan inte se några tydliga tendenser i att antalet olyckor ökar eller minskar inom förbundet. Jämförelser mellan andra räddningstjänstförbund, andra likvärdiga kommuner, i länet eller nationellt visar att vi har en överrepresentation inom de flesta olyckstyperna. Utöver de risker som beskrivs ovan så har Höga Kusten Ådalen ett antal anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor på människor eller miljön (LSO 2003:778). Det är länsstyrelsen i Västernorrlands län som, efter samråd med kommunen, beslutar om vilka anläggningar som omfattas av lagstiftningen. Exempel på anläggningar som finns inom medlemskommunernas gränser är bl.a. fyra kraftverksdammar Hällby, Storfinnforsen, Moforsen samt Långbjörn i Sollefteå kommun, massafabrik i Väja, Kramfors flygplats samt oljehamnen i Härnösand. Den sistnämnda faller dessutom in under SEVESO-lagstiftningen vilket ger ett ökat krav på säkerhetsbedömningar och organisation av anläggningsinnehavaren. 7

8 Stora olyckor Nedan ges exempel på olyckstyper som är mindre sannolika men som innebär stora konsekvenser om de inträffar. Dessa olyckor ställer större krav på förebyggande insatser och förberedande av räddningsinsatser. Trafikolyckor med många skadade. En av landets större europavägar går genom Härnösand och Kramfors kommuner. Förbundets insatsområde är stort med många mil mindre vägar med relativt omfattande tung trafik. Geografin innebär även att många arbetspendlare och skolbarn tvingas till buss eller bilresor morgon och kväll. Tågolycka X2000 trafikerar Härnösand idag och stambanan passerar Långsele. I framtiden kommer Botniabanan och Ådalsbanan att medföra en stor ökning av både person och godstrafiken på järnväg. Fartygsolyckor - oljeutsläpp Den största risken är i Härnösand då petroleumprodukter hanteras i centrala delar av staden. Flygolycka En flygolycka kan inträffa var som helst i Ådalen men sannolikheten är störst i Kramfors kommun pga. av närheten till flygplatsen. Flygplatsen hanterar dock inga större passagerarflygplan i dagsläget. Transportolycka med farligt gods Transporter med farligt gods på väg, järnväg eller till sjöss kan leda till en omfattande olyckor. Transporterna passerar flera platser med tättbefolkade områden. E:4an går genom Härnösands centrum och riksväg 90 passerar genom både Kramfors och Sollefteå. Vi har dessutom vägarna 331, 335 och 87 som samtliga är trafikerade av tunga fordon. En olycka kan medföra stora konsekvenser för människor och miljön. Kommunerna (främst Sollefteå och Kramfors) har många små tätorter med egna vattentäkter och dessa är sårbara om t.ex petroleumprodukter läcker ut. Olycka i publikintensiv anläggning Olycka i publikintensiv anläggning kan inträffa på flera ställen i Ådalen. Brand, ras eller explosion inom en publikintensiv anläggning som köpcentra eller teater kan innebära stora konsekvenser. Dammbrott Sollefteå har flera stora dammar som skulle kunna innebära stora konsekvenser för kommuninvånarna. Skogsbränder Kommunerna har stora arealer av skog som vid brand skulle kunna medföra stora ekonomiska konsekvenser och hot mot bebyggelse. Extra värdefulla skogsområden med naturreservat finns på flera ställen i Ådalen. Stora bränder kan medföra hälsoproblem pga brandröken. 8

9 Översvämningar Ådalsregionen har de senaste åren drabbats av flera stora översvämningar som resulterat i stora evakueringar, trafikdirigering och uppbyggnad av vattenbarriärer. Ras och skred Sollefteå kommun har många nipor som vid skred skulle kunna innebära stora konsekvenser för människor och bebyggelse. Attentat Terrorangrepp mot infrastrukturen (kraftverk, broar, järnvägar mm) bedöms som mindre sannolikt men detta utgör ändå ett scenario som finns med i planeringen. Aktualitet Riskinventeringar och riskanalyser hålls aktuella genom fortlöpande revidering. Den senaste versionen finns hos Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. 9

10 5. Målstyrning I lagen om skydd mot olyckor anges nationella mål för verksamheten. De nationella målen skall kompletteras med lokala verksamhetsmål. Nationella mål Att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. För att uppnå det övergripande målet i lagen skall olycksförebyggande och operativ verksamhet bedrivas i kommunen. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 10

11 Lokala verksamhetsmål Vision Alla människor som bor eller vistas i Härnösand, Kramfors och Sollefteå känner sig trygga och är förvissade om att systematiskt arbete för att öka medborgarnas säkerhet prioriteras. Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen bidrar till detta genom att försörja ägarkommunerna, dess invånare, näringsidkare och andra med professionellt utförda tjänster inom hela verksamhetsområdet skydd mot olyckor. Säkerhetsmål - före en olycka Enskilda ska kunna bo och vistas i Höga Kusten - Ådalen utan att utsättas för oacceptabla risker för olyckor. Med stöd från medlemskommunernas och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens arbete ska den enskilde kunna känna sig säker och trygg. Enskilda och andra som utsätts för särskilda risker i samhället ska få extra stöd i sitt arbete med att öka skyddet mot olyckor. Den enskilde ska mötas av samordnade insatser för att underlätta arbetet med skydd mot olyckor. Säkerhetsmål - vid en olycka När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, ska Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen komma till undsättning inom rimlig tid från det att olyckan upptäcks. I arbetet med att skydda människors liv, hälsa, miljö och egendom ska den enskilde bli förvissad om att Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen genomför räddningsinsatser på ett effektivt och miljömedvetet sätt. Säkerhetsmål - efter en olycka. Vid inträffade olyckor ska räddningstjänsten avslutas på ett sådant sätt att den enskilde får stöd i den uppkomna situationen. Kunskap om orsak och förlopp från inträffade olyckor ska tas tillvara för att ge den enskilde ett bättre skydd i framtiden. 11

12 6. Förebyggande verksamhet - arbete för att minska antalet olyckor och dess konsekvenser Kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen arbetar aktivt för att förhindra olyckor och vidta skadebegränsande åtgärder mot olyckor. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har ett produktionsansvar för den förebyggande verksamheten inom kommunerna. Enligt förbundsordningen skall räddningstjänsten: utföra tillsyn utföra tillsyn av brandfarlig vara vara remissorgan i brandtekniska frågor utföra externa utbildningar utföra andra arbeten åt medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen Förbundets externa uppdrag mot medlemskommunerna är reglerade i avtal och bedrivs i nära anslutning till förbundets lagstadgade verksamhet. Samverkan, rådgivning och information Kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen försöker genom rådgivning, information och på annat sätt medverka till ett säkrare samhälle och underlätta för den enskilde att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och fullgöra sina skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor. Exempel på viktiga delar i detta arbete är hjälp och rådgivning i plan och byggfrågor, tillståndsgivning, tips angående förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva varor samt trafikinformation. Miljöolyckor Skyldigheter att förhindra olyckor som drabbar miljön återfinns i Miljöbalken (1998:808), Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Lag om skydd mot olyckor samt i olika policydokument, t.ex. Agenda 21. För tillsyn svarar kommunens miljönämnd och länsstyrelsen. Brandfarlig och explosiv vara Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor reglerar hanteringen av dessa varor i samhället. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen ansvarar för tillsynen över hanteringen av brandfarliga varor och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över hanteringen av explosiva varor. För att hantera brandfarliga och explosiva varor över en viss mängd krävs det tillstånd från kommunen (brandfarliga varor) och Polismyndigheten (explosiva varor). Som sakkunnig ansvarar förbundet för att biträda kommunerna och Polismyndigheten i tillståndsärenden genom att utgöra remissinstans och deltaga vid avsyningar. 12

13 Tillsyn Från och med den 1 januari 2005 ersattes brandsynen av tillsyn. Inom Härnösand, Kramfors, och Sollefteå utövar Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen tillsyn över den enskildes skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Förutom kontroll av det systematiska brandskyddet kommer tillsynen även att omfatta organisationens rutiner avseende riskerna i verksamheten. De skiftliga brandskyddsredogörelserna och erfarenheterna från tidigare brand och tillsyner utgör viktiga underlag för beslut om tillsyn. Tillsyn kommer även att ske på byggnader eller verksamheter som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Den personal som genomför tillsyn har lägst utbildningsnivå Tillsyn A, Förebyggande 1 eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Hanteringen av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll regleras i avtal mellan Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen och den skorstensfejarmästare som förestår respektive sotningsdistrikt. Sotningsdistrikten bedrivs i entreprenadform. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen får medge att en fastighetsägare utför rengöring (sotning) på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Sotningsfristerna, dvs. uppgift om den längsta tiden mellan respektive sotningstillfälle, är fastställt av direktionen och överensstämmer till största delen med Statens Räddningsverks allmänna råd. Viss justering har skett utifrån de förhållanden som råder inom vårt område, se separat arbetsordning utarbetad för sotningsverksamheten. Frister för brandskyddskontroll är fastställt av Statens Räddningsverk enlig föreskriften SRVFS 2003:11.Direktionen har fastställt taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Utbildning av enskilda och organisationer Utbildning och information är en mycket viktig del i den olycksförebyggande verksamheten. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen arbetar aktivt för att så många som möjligt får relevanta kunskaper om brand och andra olyckor. Utbildningsutbudet innehåller såväl allmänna kurser som kurser riktade till särskilda målgrupper. För att öka den enskildes kunskap att förebygga bränder samt förbättra förmågan till självskydd och egen förstainsats, skall utbildning genomföras i alla delar av förbundet. Meddelande om eldningsförbud Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen får enligt 2 kap 7 i förordningen om skydd mot olyckor, utfärda föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande åtgärder för att förebygga bränder. 13

14 7. Räddningstjänst - Förmåga att genomföra räddningsinsats Ansvaret för att genomföra insatser ligger i grunden på ägaren eller verksamhetsutövaren där olyckan har skett. Därför är det viktigt att poängtera att den enskilde skall ha en egen beredskap och möjlighet att genomföra insatser i en skälig omfattning. För t.ex. ett hushåll inne i tätorten anses det mer än skäligt att samtliga har en fungerande brandvarnare. För bebyggelse utom tätort där det tar en längre tid för räddningstjänsten att anlända kan det anses vara skäligt att även ha släckutrustning för de inledande behoven. När den enskildes insats inte räcker till skall kommunen bistå med sin förmåga att begränsa skadan. Den samlade förmågan kan beskrivas i hur vårt alarmeringssystem är upplagt och på vilket sätt beredskapen har ordnats. Vidare påverkas förmågan av den kompetens som krävs för olika roller och hur kompetensförsörjningen säkras. För att kunna genomföra en räddningsinsats på ett effektivt sätt krävs förberedande åtgärder. Insatser skall planeras och övas systematiskt utifrån de risker som finns och vunna erfarenheter från olycksutredningar. Beredskap Ambitionsnivån för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens förmåga beslutas av direktionen för förbundet i samråd med medlemskommunerna. Räddningsenheterna har prioriterats till områden med störst riskbild samt i vissa fall förutsättningar att hålla personal till en deltidsstyrka. 14

15 Räddningschef Ej i B Stab Ej i B Höga Kusten Ådalen Befäl i B Höga Kusten Ådalen Insatsledare i J Sollefteå Styrkeledare - J Styrkeledare - B Kramfors Styrkeledare - J Härnösand Styrkeledare - J Ramsele Styrkeledare - B Nyland Styrkeledare - B Härnösand 2 a styrka Junsele Styrkeledare - B Ullånger Styrkeledare - B Näsåker Styrkeledare - B Nordingrå Styrkeledare - B J = Jour på arbetsstället B = Beredskap i hemmet Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har utryckningsstyrkor i beredskap på nio (9) geografiskt skilda platser enligt ovanstående bild. Styrkornas storlek, kompetenssammansättning och uppgifter varierar beroende på räddningstaktiska överväganden, politisk inriktning och praktiska förutsättningar i övrigt. 15

16 Under pågående insatser är det befäl i beredskap, BIB, som har räddningschefens mandat att prioritera åtgärder för att tillfredsställa behovet av beredskap mot nya larm. Anspänning (tid tills utryckningen påbörjas) vid normal beredskap* Tid till första förstärkningsresurs anländer vid normal beredskap* Härnösand 90 s ca 25 min Kramfors 90 s ca 15 min Ullånger 6 min ca 15 min Nordingrå 6 min ca 15 min Nyland 6 min ca 20 min Sollefteå 90 s ca 10 min 35 min Junsele 6 min ca 30 min Ramsele 6 min ca 30 min Näsåker 6 min ca 30 min * Med normal beredskap avses att inga räddningsinsatser genomförs. Avsteg från normal beredskap kan göras vid utbildning, övning, information, förebyggande verksamhet samt under pågående insatser. Kompetens för räddningspersonal Förbundet har som målsättning att personalen skall ha den utbildning som redovisas nedan: Förbundets räddningschef och vice räddningschef skall ha genomgått högskolans brandingenjörslinje och räddningstjänstutbildning för brandingenjörer hos Statens Räddningsverk, alternativt motsvarande äldre utbildning. Befäl i Beredskap, BIB, skall ha genomgått högskolans brandingenjörslinje och räddningstjänstutbildning för brandingenjörer hos Statens Räddningsverk eller Räddningsledare B, alternativt motsvarande äldre utbildning. Utöver detta skall BIB ha kompletterande utbildning inom ledning och stabstjänst samt besitta god kännedom om både egen och samverkandes organisationer. Insatsledarna skall vara befälsutbildade och erfarna. Målsättningen är lägst Räddningsledare B, eller motsvarande äldre utbildning. Styrkeledare hel och deltid skall lägst ha Räddningsledare A utbildning, eller motsvarande äldre utbildning. Brandmännen heltid skall ha genomgått Statens räddningsverks utbildning i Skydd mot olyckor, brandman heltid eller Räddningsinsats. Brandmän deltid skall lägst ha genomgått Statens räddningsverks utbildning Räddningsinsats eller motsvarande äldre utbildning. Brandmän får ingå i styrka i väntan på utbildningsplats eller som vikarie under förutsättning att godkänd internutbildning genomförts. 16

17 Förbereda räddningsinsats Objektkännedom och insatsplanering av objekt är en viktig del av det förebyggande brandskyddsarbetet för räddningsenheterna. Räddningspersonalen skall samverka med de identifierade riskobjekten för att skapa sig goda förutsättningar att genomföra räddningsinsatserna. I förberedelser för räddningsinsatser ingår även behovet av att se över och förbättra personalens kompetens. Exempel på sådana aktiviteter är varierad fysisk träning, utbildning och övning samt annan kompetensutveckling. Inriktningen på övningarna styrs av organisationens mål och ambitionsnivå, riskbilden, individuella behov och aktuell lagstiftning. Övningarnas genomförande dokumenteras och följs kontinuerligt upp för att tillse att personalen besitter nödvändig kompetens i förhållande till mål och uppgift. Genomföra räddningsinsats När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, skall vederbörande få hjälp av räddningstjänsten. Räddningsinsatserna genomförs för att begränsa skadorna på liv, hälsa miljö och egendom. Förmågan att begränsa skadorna beror på tiden till dess att skadebegränsande åtgärder inleds, uthållighet, kompetensen hos räddningspersonalen samt de resurser som finns tillgängliga. Målsättningen är att räddningstjänsten skall ha en god insatsförmåga för de händelser som bedöms kunna inträffa genom att det skall finnas en organisation för att primärt kunna göra en inledande insats mot de riskobjekt man har. En grundläggande målsättning är t.ex. att vid brand i byggnad skall samtliga enheter enskilt klara att förhindra brandspridning till angränsande byggnader samt underlätta den enskildes möjligheter till utrymning. Räddningstjänsten skall ha en god yttäckning för att inom rimlig insatstid komma fram till alla tänkbara olycksplatser. Eftersom olyckans art och komplexitet avgör resursbehovet i det enskilda fallet är exakt tid till nödvändig styrkeuppbyggnad svår att ange i förhand. Även andra faktorer såsom väglag och fysiska hinder kan förlänga framkomsttiden. Vid större insatser som kräver ytterligare resurser gäller samverkan med andra aktörer inom medlemskommunerna samt med andra kommuners räddningstjänster. Inom Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen finns följande fem typer av räddningsenheter: Ledningsenhet Släckenhet Höjdenhet Vattenförsörjningsenhet Specialenhet 17

18 Samtliga resurser finns inte på alla våra stationer, särskilt inte de som är specialenheter. De finns på de stationer som anses ha bäst strategiskt läge utifrån risker och andra förutsättningar. Förmågan hos varje enskild station finns beskriven i vårt planeringsunderlag för operativ räddningstjänst. Den beskriver servicegraden, vad vi kan utföra, från det att enheten kommer på plats och hur länge vi kan genomföra uppgifterna. Servicegraden är uppdelad i fyra olika nivåer (N1 N4). Detta styrdokument är underlag för övningsverksamhet, utrustningsplaner och strategisk planering inom förbundet. Räddningsarbetet vid en olycka leds alltid av en räddningsledare som har det yttersta ansvaret. Efter räddningsinsats - olycksutredningar Enligt 3 kap 10 Lagen om skydd mot olyckor skall en olycka som föranlett en räddningsinsats utredas i skälig omfattning. Föremål för utredningen skall vara olyckans orsak och förlopp samt räddningsinsatsens genomförande. Resultatet av dessa utredningar skall användas som ett verktyg i räddningstjänstens arbete med kvalitetssäkring. Utredningarna ska också utgöra en av grundstenarna i framtagandet av handlingsprogram, både för den skadeavhjälpande och för den förebyggande verksamheten. Olyckor följs upp enligt en särskilt framtagen arbetsmodell, där insatsrapporten utgör en viktig del. Utredningens omfattning anpassas beroende på olyckans karaktär, komplexitet eller om det finns ett särskilt intresse. Arbetet med olycksutredningar och uppföljning av insatser är ett område som kan utvecklas ytterligare. Vid inträffade olyckor ska räddningsinsatsen avslutas på ett sådant sätt att den enskilde får stöd i den uppkomna situationen. Efter avlutad räddningsinsats som har haft stor påverkan, anordnar räddningstjänsten träffar för att svara på frågor om insatsen och för att hjälpa de drabbande i bearbetningen av händelsen. Höjd beredskap Kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på en förstärkning av den fredstida organisationen. Lednings- räddnings-, förvaltnings- och skadeförebyggande organisationer skall utnyttjas med så små förändringar som möjligt. En effektiv räddningstjänst i fred är grunden för en väl fungerande räddningstjänst vid höjd beredskap. Under en anpassningsperiod inför ett hotande krigsläge förstärks räddningstjänstens organisation med civilpliktiga och andra samverkande resurser med nödvändiga kompetenser. Under denna period sker även utbildning, övning och andra nödvändiga förberedelser. Anpassningsperioden anses vara längre än tio år. Målen för räddningstjänsten i fred gäller även under höjd beredskap. Dock kommer under höjd beredskap fokus vara mera kortsiktigt inriktat på skadeavhjälpande verksamhet istället för förebyggande sådan. 18

19 Alarmering Inkommande alarmering bygger till största delen på att allmänheten har tillgång till det publika telenätet samt mobiltelenäten och larmar via 112 samt larmtelefoner utanför samtliga stationer. Räddningstjänstförbundet är anslutet till SOS centralen i Y-län. Alarmering av räddningsstyrkorna är ordnad så att det finns en ordinarie och en reservväg via räddningstjänstens radionät. Alarmeringsvägarna är oberoende av varandra. Automatiska brandskyddsanläggningar kan anslutas till upphandlad larmcentral eller egen larmmottagningsutrustning. Anslutning av automatiska brandskyddsanläggningar regleras i särskilt avtal. Vid störningar i det publika telenätet skall reservalarmering, genom räddningstjänstförbundets försorg, anordnas enligt särskild plan. 8. Varning och alarmering vid allvarliga händelser Innevånare skall kunna varnas och informeras vid allvarligare olyckshändelser. Några tänkbara händelser som kan föranleda ett snabbt behov av varning och information är: Olje- och kemikalieutsläpp som påverkar vattentäkter Utsläpp av giftiga och/eller brandfarliga gaser Stor explosionsrisk Omfattande brand som producerar stora mängder giftig eller irriterande brandrök Vid beslut om allmänheten skall varnas med anledning av omedelbart eller snart förestående fara, skall alltid signalen Viktigt meddelande VMA utnyttjas och direkt åtföljas av aktuell information, råd och anvisningar i riks- och lokalradion. För att detta radiomeddelande snabbt och korrekt skall kunna ges, skall förtryckta meddelanden finnas hos både räddningsledaren och larmcentralen SOS-alarm. För viktiga meddelanden eller information som ej innebär omedelbar eller snart förestående fara, kan lokalradion eller riksradion utnyttjas genom att begära programbrytning. Begäran ställs till Riksradions sändningsledare och förmedlas av SOS Alarm. Information kan också ges i samband med nyheter och andra meddelanden vid varje hel timme. VMA - signalen kan endast ges på vissa platser. För övriga orter utnyttjas yttre högtalarsystem på brand- och räddningsfordon. VMA - signalen består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. När signalen ges skall allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster dörrar och ventiler samt lyssna på riks- eller lokalradion. 19

20 9. Hamnar och deras gränser i vattnet Inom Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen finns 11 hamnar där den kommunala räddningstjänsten har insatsansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. Se bilagor för att redovisningen av gränsdragningen och platser. Härnösands hamn, se bilaga 1.1 Utansjö hamn, se bilaga 1.2 Gustavsviks hamn, se bilaga 1.3 Väja hamn, se bilaga 1.4 Kramfors hamn, se bilaga 1.5 Lugnviks hamn, se bilaga 1.6 Bollsta hamn, se bilaga 1.7 Ullångers hamn, se bilaga 1.8 Docksta hamn, se bilaga 1.9 Lunde hamn, se bilaga 1.10 Nylands hamn, se bilaga Avtal om samverkan Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har övertagit ansvaret för de avtal inom räddningstjänstområdet som medlemskommunerna tidigare ingått. Avtalen redovisas nedan i referatform. Avtal om hjälp vid kommunal räddningstjänst Vid räddningsinsatser som kräver stora resurser, kunskap eller uthållighet kommer Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen att begära hjälp från angränsande kommuner. Samtliga räddningstjänster inom västernorrlands län har tecknat avtal om s.k. gränslös samverkan. Dessutom finns avtal om samverkan med Strömsunds, Ragunda och Åsele kommuner. Syftet med dessa avtal om hjälp vid kommunal räddningstjänst är att tillse att närmaste räddningsstyrka larmas, förenkla begäran om räddningshjälp samt förbättra förmågan att klara av behovet av beredskap i samband med pågående insatser. Målsättningen är att räddningsinsatser skall genomföras på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Avtal med SOS Alarm SOS Alarm Sverige AB ansvarar för att Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen får larm från allmänheten via larmnummer 112 och automatiska brandskyddsanläggningar förmedlade till räddningsenheterna inom förbundet enligt fastställda larmplaner. Avtal om restvärdesräddning Avtal har tecknats med Larmtjänst där Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen förbinder sig att utföra restvärdesräddningsarbete omfattande, akut begränsande insatser för att efter skador åstadkomma torr, och i samband med brand, rökfri miljö, i syfte att minska eller förhindra följdskador. 20

21 Avtal med vägverket Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen svarar för restvärdesräddning och sanering av vägbanan i samband med räddningstjänstinsatser vid trafikolyckor. Avtal med Banverket Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen svarar för restvärdesräddning och sanering av spårbanor i samband med räddningstjänstinsatser vid olyckor. Avtal om medverkan vid räddningsinsatser till sjöss (RITS) Avtal mellan Statens räddningsverk och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen om beredskap för medverkan vid räddningsinsatser ute till havs. Avtal om regionala resursbaser mot kemikalieolyckor Avtal mellan Statens räddningsverk och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen om hantering av materieldepå för insatser mot kemikalieolyckor. Landstinget IVPA Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har avtal med Landstinget om att vid sjukvårdslarm via SOS, på ett antal orter åka till angiven adress och påbörja första hjälpen. 11. Uppföljning Uppföljning av handlingsprogrammet Målen i handlingsprogrammet är formulerade med inriktningen att det skall kunna avgöras huruvida ett mål är uppfyllt eller inte. Direktionen skall årligen, i verksamhetsberättelsen, följa upp de satta målsättningarna, inklusive målen i verksamhetsplanen Inför varje mandatperiod, då handlingsprogrammet skall förnyas, skall ett utvärderingsdokument utarbetas. Detta dokument skall användas som underlag för det nya programmet. 12. Framtiden Direktionen har gett räddningschefen i uppdrag att redovisa förslag till besparingar om ca. 6 MKr att gälla från 2011 och framåt. Räddningschefens förslag till besparingar kommer att påverka: Bemanningens storlek. Enheters placering och utformning. Tjänstgöringssystem och arbetssätt. Kraven på kompetens, utbildning och övning. För att skapa en större helhetssyn, bättre beslutsunderlag samt tydligare gränssnitt mellan enskilda, räddningstjänsten och kommunerna har följande aktiviteter startats upp: En ny gemensam riskbild för förbundets ansvarsområde skall tas fram tillsammans med kommunerna. Ett utökat samarbete med kommunernas övriga förvaltningar i det förebyggande olycksarbetet skall genomföras 21

22 Ny ambitionsnivå, gemensam riskbild och ett tydligt gränssnitt kommer att ligga till grund för ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor. Målsättningen är att ett nytt program kommer att fastställas under kvartal Nomenklatur LSO FSO SBA Extraordinär händelse hos kommuner och landsting Olycka Riskbild Förebyggande Enhet Framkörningstid Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Systematiskt brandskyddsarbete enligt Räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2004:3. Enligt Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid Plötsligt uppkommen (för någon) oönskad händelse med negativa konsekvenser. Sammanställning av risker. Åtgärder som syftar till att förhindra eller i förväg begränsa konsekvenser av möjliga olyckor. Avser kombinationen fordon, bemanning med viss kompetens och materiel. Tiden som förflyter från larm till räddningstjänsten till dess att första enhet ankommer till skadeplatsen. 12. Adress Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Järnvägsgatan Kramfors 22

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Pogrammet omfattar perioden 1 januari december 2019

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Pogrammet omfattar perioden 1 januari december 2019 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Pogrammet omfattar perioden 1 januari 2016 31 december 2019 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 1 Titel: Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Räddningstjänsten

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet 2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Årsredovisning 2004 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 1. UPPDRAG OCH SYFTE... 3 2. ORGANISATION... 3 3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 4. EKONOMI... 7 5. FRAMTIDEN...

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-03-29 15 Sida Dir 12 Dnr 29/2011 170 Direktionens vilja Handlingsprogram 2012-2015 Förslag till beslut Beskrivning

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION

FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION SAMT REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE Antagen att gälla från 2007-01-01 Reviderad

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar

Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar Handlingsprogram MR12-2015 Upprättad av: Tomas Öhrn. Denna bilaga syftar till att beskriva hur Medelpads Räddningstjänstförbund

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-24 175 Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS 2016-175 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2016-2020 Detta Handlingsprogram beskriver Varbergs och Falkenbergs kommuners övergripande arbete inom området Skydd mot olyckor. RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST Sida 1 Räddningstjänsten Västs

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs samhällsskydd och beredskap 1 (7) Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs Inledning I takt med att antalet vindkraftverk på land och till havs ökar och då det dessutom planeras för

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Ystad kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Ystad kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Ystad kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-16 38 Ystad kommuns riskinventering finns som särskild handling Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol, naturgas

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst Några fakta Etablerades 2012 Medlemmar: Varberg och Falkenbergs kommuner 1978 km 2 103 000 invånare 340

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Ägarens kompetens Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)

Ägarens kompetens Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga) Ansökan om sotning av egen anläggning och beslut Räddning- och säkerhetsavdelningen Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Uppgifter om ägare och fastighet Fastighetsbeteckning

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Flogas Sverige AB:s gasoldepå BOTORPS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 235/13-300 Antagen av direktionen 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens vilja

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens vilja Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2009-2010 Antaget 2009-06-10 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 ANSVAR... 4 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 5 VERKSAMHETENS OMFATTNING...

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer