lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 23 09:16 okt 26 18:30 okt 26 18:32 okt 26 18:32 okt 26 18:34 okt 26 18:33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 23 09:16 okt 26 18:30 okt 26 18:32 okt 26 18:32 okt 26 18:34 okt 26 18:33"

Transkript

1 Lösning: Gemensam egendom Gemensam skuld Summa :2 = /person Villes egendom: = Veras egendom: Ville = Vera = Summa: : 2 = FAMILJEN Namn; Enligt namnlagen skall var och en ha ett släktnamn och ett förnamn. Man får ha högst tre förnamn. Som förnamn godkänns inte kvinnonamn för man och mansnamn för kvinna. Släktnamn godkänns inte som förnamn annat än om det härleds från faderns faderns förnamn och används tillsammans med annat förnamn. Namn som i fråga om form eller skrivsätt står i strid med namnskicket i landet kan inte godkännas utan särskilda skäl. Ett förnamn som redan bärs av syster, bror, halvsyster eller halvbror godkänns inte som förnamn annat än i förening med annat namn Summa: Svar: Ville bör betala e i utjämning till Vera. Skogstomten berörs inte eftersom Ville inte hade giftorätt till den. okt 23 09:16 okt 26 18:30 Släktnamnet bestäms på följande sätt; Föräldrarnas släktnamn ifall de har gemensamt, annars meddelar föräldrarna vilket släktman som skall användas. Gemensamma barn skall ha samma namn. Barnet får utan vidare moderns namn ifall ovannämnda meddelande om släktnamnet inte görs då barnet införs i befolkningsregistret. Ett adoptivbarns släktnamn bestäms i huvudsak enligt samma principer. Om barnet föds utom äktenskapet, kan föräldrarna sedan faderskapet har fastställts komma överens om att ändra barnets släktnamn till faderns släktnamn. Som gemensamt släktnamn kan makarna anta det släktnamn som någondera av dem hade som ogift. Det är också möjligt att använda sitt tidigare släktnamn tillsammans med det gemensamma släktnamnet. okt 26 18:32 okt 26 18:32 Genom en skriftlig anmälan är det möjligt att ändra släktnamnet en gång ifall man vill återta sitt tidigare släktnamn. Förnamnet kan ändras genom en skriftlig anmälan men endast en gång. Man kan antingen ta till förnamn eller lämna bort förnamn, ta till eller lämna bort bindesträck eller ändra namnens inbördes ordningsföljd. Under hela sin livstid får man en enda gång utnyttja en enda av dessa möjligheter till ändring genom anmälan. Ett utbyte av förnamn kräver alltid ansökan till länsstyrelse. BEFOLKNINGS OCH PERSONUPPGIFTER Magistraten för befolkningsregister över medborgarna som bor inom dess verksamhetsområde. Dessa register bildar tillsammans ett enhetligt befolkningsdatasystem, som täcker hela landet. Befolkningsdatasystemet innehåller personuppgifter om alla medborgare. Uppgifterna är till för att identifiera medborgarna. I befolkningsdatasystemet antecknas också varje persons hemort och bostad (Man kan bo 1 år på annan ort innan hemkommunen byter). När en person flyttar från sin hemort, skall han tidigast en vecka före, och senast en vecka efter flyttningsdagen anmäla om flyttningen till magistraten (skriftligt eller per telefon). Du har rätt att granska uppgifterna som finns om dig. okt 26 18:33 okt 26 18:34 1

2 lagkunskap,sl3[1].notebook Ett personregister får i regel fritt uppgöras över personer som på grund av ett kundförhållande eller något annat motsvarande har en relevant relation till registerförarens verksamhet. Registret får bara innehålla sådan information som är nödvändiga med tanke på registrets ändamål. Uppgifterna får bara användas i registerförarens egen verksamhet och för det ändamålet som bestämdes då informationen samlades in. okt 26 18:36 BARNETS STÄLLNING Ett barn har rätt till underhåll av sina föräldrar och att ärva dem varför det är viktigt att fastställa barnets föräldrar. Ifall en man inte vill godkänna sitt faderskap så kan det fastställas genom domstolsbeslut men i de flesta fall erkänner mannen frivilligt sitt faderskap. Föräldrar är skyldiga att svara för sitt barns underhåll fram till det att de fyller 18 år. Ifall ena föräldern inte annars deltar i underhållet kan domstol besluta om summans storlek. Ifall faderskap inte har gått att fastställas så kan kommunens socialnämnd besluta om underhållsunderstöd. okt 26 18:38 KVARLÅTENSKAPSRÄTT ARV En viktig del av arvsrätten utgör de bestämmelser som utvisar vem som direkt med stöd av lagen har rätt till arv. Arvsordningen grundar sig på närhet i släktskap mellan arvingen och arvlåtaren (den avlidne) November 12, 2008 I regel får uppgifter ur ett personregister inte utlämnas för något annat ändamål utan samtycke av den registrerade personen. Dock finns det några undantag, bl.a. är det tillåtet att utelämna personuppgifter som behövs för marknadsföring, matriklar och släktforskning, såvida den registrerade personen inte förbjudit det. En persons kredituppgifter får överlämnas bara då uppgifterna behövs för beviljandet eller övervakning av kredit. Men i och med att det finns en sådan mängd register idag så äger övertramp oavbrutet rum, t.ex. attentaten mot polismän i Finland var möjlig eftersom polismännens hemadresser fanns i banken och utelämnades mot en liten ersättning av en banktjänsteman. okt 26 18:37 Föräldrarna ansvarar för vårdnaden av barnet fram till 18 års ålder ifall inte barnet gifter sig tidigare då upphör vårdnadsförpliktelsen. Barnet skall så långt som möjligt ges en utbildning som motsvarar dess anlag och önskemål. Barnet bör ha rätt att träffa båda sina föräldrar men när barnet får besluta om sitt umgänge är oklarare temaarbete? Många intressanta lagluckor angående barnets rättigheter till egna beslut finns. Existerar åldersgränser? ADOPTIV OCH FOSTERBARN okt 26 18:38 Make ärver sin make om inte bröstarvingar (barn, barnbarn etc.) finns. Ifall arvingar saknas och testamente inte har uppgjorts, tillfaller arvet staten. en närmare släkting utesluter mera avlägsna släktingar från arvet. Lika nära släktingar har lika rätt till arv. Arvsordningen har dock begränsats till kretsen av de närmaste släktingarna, så att arvlåtarens kusiner och avlägsnare släktingar inte har arvsrätt. okt 26 18:39 Arvingen bör vara vid liv för att kunna ärva. Undantaget är innan dödsögonblicket avlat foster ifall detta föds levande. Om arvingen inte kan bevisas ha överlevt arvlåtaren, skall han anses ha dött före arvlåtaren. Exempelvis i en bilolycka där fadern A och sonen B dog. Ifall det inte går att bevisa att B levt längre än A ärver inte B något av A. En död arvinges avkomlingar träder alltid i hans ställe. okt 29 13:44 2

3 Om kvarlåtenskapens behållning är negativ, ärver inte arvingarna skulderna. I detta fall bör dock boet överlåtas till boutredningsmans förvaltning eller i konkurs. Om de handlingsskyldiga (arvtagarna) underlåter detta kan de bli ansvariga för skulderna. ARVSORDNINGEN Rätten till arv bestäms enligt arvsordningen; a) Bröstarvingar (barn, barnbarn etc.) och adoptivbarn (adopterade efter den ) är arvingar i första hand. De går förbi alla andra släktingar. Om något av barnen har dött, delar dennes barn den avlidne förälderns arvslott i sin egenskap av ställföreträdande arvingar. Ifall föräldern är i liv kan hon avstå arvet till sitt barn (arvlåtarens barnbarn). Inte möjligt att avstå enbart en del av arvet utan allt eller ingenting. Barnet betalar då arvsskatt. Ifall man inte meddelar om detta utan enbart låter arvet gå över till sitt barn måste detta betala arvsskatt+gåvoskatt.. Bröstarvingarnas arvsrätt är tryggad genom stadgandena om LAGLOTT. Den efterlevande maken har dock rätt till att förfoga över bostaden med lösöret. okt 29 13:48 okt 29 13:51 b) Ifall bröstarvingar saknas ärver maken sin döda make. Makens arvsrätt är till sin natur tillfällig och avser bara att trygga den efterlevandes utkomst. Då denna dör övergår hans andel till den först avlidna makens sekundära arvingar. Makens arvsrätt gäller givetvis endast den del av boet som hade gått till bröstarvingar, om sådana funnits. Den andra delen av boet får den efterlevande med stöd av sin giftorätt vid den AVVITTRING som förrättas före arvsskiftet. Då efterlevande maken dör, övergår inte den egendom, som han ärvt, till änkans arvingar, utan till efterlevande arvingarna. Efterlevande arvingar ärver även den efterlevande maken i fall denna inte har några arvingar. Den efterlevande maken får förfoga över den ärvda egendomen, på alla andra sätt, förutom att testamentera den vidare. Den efterlevande maken åtnjuter däremot inte LAGLOTTSSKYDD såsom bröstarvingar. Man kan alltså genom testamente förbigå en make vilket man inte kan göra med bröstarvingar. Maken har dock giftorätten. Detta har uppmärksammats av homosexuella eftersom de inte har rätt att ingå äktenskap. c) arvlåtarens föräldrar är de följande i arvsordningen, om arvlåtaren inte har efterlämnat bröstarvingar eller make. Vardera föräldern får hälften av arvet. d) Om arvlåtarens föräldrar eller den ena av dem har dött, delar deras barn (arvlåtarens syskon) sin döda förälders arvslott. Om det inte finns syskon ärver den levande föräldern hela kvarlåtenskapen. Om något av arvlåtarens syskon har dött, har hans eller hennes efterlevande ställföreträdare arvsrätt. Även halvbröder eller systrar kan ärva arvlåtaren. okt 29 13:54 okt 29 13:56 e) Arvet överlåtes i sin helhet till far eller morföräldrar. om arvlåtaren helt saknar arvingar av ovan angivet slag. Dessas barn, dvs. arvlåtarens fastrar, mostrar, farbröder etc., har ställföreträdande arvsrätt. Deras barn, dvs. arvlåtarens kusiner har inte längre ställföreträdande arvsrätt. Arvet går till staten, om arvlåtaren saknar arvingar och inte har upprättat ett testamente. I regel förblir egendomen inte i statens ägo utan överlåts till den avlidnes hemkommun. Ett annat alternativ är att överlåta arvet till släktingar eller andra närstående personer (sambo) om överlåtelsen anses skälig med hänsyn till omständigheterna. UNDANTAG: Arvinge kan göras arvslös på basen av lag; Uppsåtligt dödande av arvlåtaren eller arvinge framom en i arvsordningen. Förstörande eller undanhållande av testamente. Arvlåtaren kan också göra arvslös genom testamente ifall; arvingen genom uppsåtligt brott djupt kränkt arvlåtaren. arvingen fortgående för ett vanhedrande och osedligt liv. Arvet tillfaller då den som skulle ha fått det ifall arvingen dött före arvlåtaren. okt 29 13:59 okt 29 14:01 3

4 ARVSLOTTERNAS STORLEK Principen om jämn fördelning innebär att arvingar i samma ställning ärver lika mycket. Arvlåtaren kan påverka arvslotterna genom testamente. Testamenteringsfriheten påverkar bröstarvingarnas laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Arvlåtaren kan begränsa bröstarvingarnas arvslott till hälften d.v.s till värdet av laglotten. De övriga arvingarna kan fullständigt förbigås genom testamente. Lagen innehåller även stadganden om förskott på arv. Enligt dem skall en gåva som den avlidne givit bröstarvingar avdras från deras arvslott som förskott på arv. Man får dock skänka ca.3400/tredje år. okt 29 14:03 okt 29 14:06 Arvlåtaren är inte skyldig att bevara sin egendom för arvingarna. Arvingarna förutsätts bli likvärdigt behandlade. Andra än sedvanliga gåvor och utbildningskostnader kan leda till utjämningsförfarande, för att försätta arvingarna i jämbördig situation. Mottagaren av förskott på arv kan bli tvungen att betala utfyllnad av laglott åt en laglottsberättigad bröstarvinge. Denna behöver inte nöja sig med det, som finns kvar i kvarlåtenskapen. TESTAMENTE Uppgörs skriftligt i närvaro av två vittnen. Dessa bör ha fyllt 15 år och vara ojäviga (inte nära släkt). Den som uppgör ett testamente bör vara 18 år fyllda. Undantag gäller 15 år fyllda som själva förtjänat ihop sin egendom. Ett uppgjort testamente kan återkallas och ändras. Ordet testamente behöver inte ingå. okt 29 14:08 okt 29 21:00 Ett testamente kan vara ett ÄGANDERÄTTSTESTAMENTE, genom vilket äganderätten övergår till testamentstagaren. Man kan även upprätta ett besittningstestamente, som endast ger testamentstagaren nyttjanderätt till egendomen. Laglott kan inte förbigås genom testamente. LAGLOTT bröstarvingar har rätt till hälften av den egendom som han skulle få enligt den lagstadgade arvsordningen. Ett testamente är ogiltigt om det till den del inkräktar på laglotten, om arvingen kräver att få ut sin laglott. Formkravet är att testamentet skall upprättas skriftligen i två vittnens samtidiga närvaro. Undantaget är ett s.k. nödtestamente (sjukdom, allvarlig skada, förberedelser för självmord etc.) som är tillåtet är upprätta muntligen inför två vittnen samtidigt eller utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Nödtestamentet förfaller då tre månader förflutit från att testatorn haft möjlighet att upprätta ett normalt testamente okt 29 21:00 okt 29 21:01 4

5 Organtestamente Ge ditt godkännande med ett donationskort Genom att underteckna ett donationskort samtycker du till att dina organ och din bindväv kan användas för att behandla någon annan människas sjukdom och rädda ett liv, efter att du avlidit. En snabb insats avgör om transplantationen lyckas. Fyll i donationskortet genast! Det räcker med att du alltid bär kortet med dig. Berätta också för dina närstående om ditt beslut. Transplantation en möjlighet till ett fullvärdigt liv I Finland görs idag njur, lever, hjärt lung, hjärt och lungtransplantationer, samt även transplantationer av ögats hornhinna. Nuförtiden lyckas transplantationerna bra. Ca 90 procent av transplantaten fungerar ett år efter transplantationen. I Finland finns det patienter som redan levt fullvärdigt liv i över 20 år tack vare transplantationen. Uppgifter: 1. Mats och Malin var gifta med varandra och hade barnen Karin och Klas. Den senare avled för två år sedan och efterlämnade sin hustru Lena och deras minderåriga dotter Irma. Mats dog. Vid bo upptäckningen framgick det att Mats och Malins gemensamma egendom uppgick till euro och deras gemensamma skulder till euro. Mats enskilda egendom uppgick till euro och Malins enskilda skuld till euro. Vilka av ovanstående personer fick ärva något, hur mycket och på vilka grunder? Behovet av transplantation är stort En organtransplantation är i många fall den enda möjligheten att förbättra patientens hälsa och rädda dennes liv. Om en behövande patient inte får en lever, hjärt, eller lungtransplantation i tid avlider hon. Det råder brist på organ i Finland. Årligen avlider tiotals människor i onödan medan de väntar på ett transplantat som skulle kunna passa. Klipp längs streckad linje okt 29 15:39 okt 29 21:06 Svar: M+M:s egendom M+M:s skulder Summa : 2 = Mats egendom = Malins = Summa : 2 = Utjämning till Malin från Mats dödsbo Av Mats ärver Karin hälften = Eftersom Klas har avlidit är Irma hans ställföreträdande arvinge (Klas kan inte ärva) och erhåller ) Albert Tallgren omkom när han tillsammans med sin hustru Ester semestrade på Teneriffa. Vid bo upptäckningen framkom följande: Makarnas gemensamma egendom uppgick till euro och deras gemensamma skuld till euro. Albert hade en skuld på euro och egendom värd euro. Dessutom ägde han en skogstomt värd euro, som Ester på grund av äktenskapsförord inte hade giftorätt i. Esters skuld uppgick till euro. Albert hade ett utomäktenskapligt barn, Kim. Faderskapet till Kim hade fastställts. I sitt äktenskap med Ester hade Albert dottern Ulla Brita, som hade dött och efterlämnat maken Torsten och barnen Stina och Niklas. Räkna ut hur mycket var och en ärver enligt lagen. Du behöver inte bry dig om summor som skatter etc. okt 29 21:07 okt 29 21:10 Svar: Gemensam egendom + skuld = :2= Alberts egendom : = Esters egendom : = = : 2 = = Ester skall erhålla euro i utjämning Uppgifter från nya boken 5. (s.269) Det barnlösa äkta parets, Jussis och Lauras, äktenskap upplöstes då Jussi avled. Jussis enda släktingar var hans syster och moster. Jussis hela egendom var euro, och han hade inget testamente. a) Hur skall Jussis egendom fördelas. Alberts andel = ärvs av hans bröstarvingar. Kim ärver hälften = euro Eftersom Ulla Brita avlidit är det hennes barn; Stina och Niklas som är ställföreträdande arvingar. De delar på euro = euro okt 29 21:11 nov 2 18:44 5

6 Svar: Maken ärver eftersom bröstarvingar saknades. Jussis släktingar ärver ingenting förrrän Laura avlider. Då Laura har avlidit är Jussis syster Jussis sekundära arvinge och delägare i Lauras dödsbo. Kvarlåtenskapen fördelas och delas mellan Jussis sekundära arvingar och Lauras arvingar. b) Jussi och Laura hade äktenskapsförord, enligt vilket de inte hade någon rätt till varandras egendom. Bedöm Lauras situation ur juridisk synvinkel. nov 2 18:59 nov 2 19:00 Svar: En efterlevande makes arvsrätt påverkas inte av om han/hon har giftorätt i sin makes egendom eller inte. Eftersom Laura enligt arvsordningen är Jussis närmaste arvinge, får Laura i arv den egendom som hon inte har giftorätt i eller euro. Arvsskatt måste betalas på hela summan. Då Laura avlider förrättas arvsskifte mellan Lauras arvingar och Jussis sekundära arvingar. Äktenskapsförordet påverkar relationstalet för hur boet skall skiftas. c) Hur skulle arvet delas, om man skulle hitta ett testamente som uppfyller formkraven i Jussis skrivbordslåda, och han i testamentet uttrycker att han vill ge hela sin förmögenhet till fotbollslaget Jippo? ARVS SKATT EURO 10% EURO 13% EURO 16% nov 2 19:00 nov 2 19:08 Svar: I denhär situationen skulle man först förrätta avvittring. Av uppgiften framgår inte Lauras tillgångar. Laura får euro beroende på hennes förmögenhetsställning. Lauras och Jussis gemensamma tillgångar räknas ihop vid avvittringen och den erhållna summan halveras. Om Laura var den förmögnare av makarna, behöver hon inte ge utjämning till dödsboet. Men om Jussi var den förmögnare, skall dödsboet betala utjämning till Laura. Eftersom Jussi inte har några bröstarvingar kan ingen kräva laglott. Beroende på hur mycket som skall betas i utjämning till Laura erhåller Jippo ) Tove och Sam har tre gemensamma barn, Petra, Magnus och Petter. Tove har tvillingsönerna Kim och Axel från ett tidigare äktenskap. År 2001 uppgjorde makarna ett gemensamt testamente, där de bestämde att euro av deras egendom skall gå till en organisation som arbetar med narkotikafrågor. Tove dog i juli 2002 och Sam i oktober Bouppteckningen förrättades i november och boets tillgångar konstaterades vara euro. Vilka är barnens juridiska ställning? nov 2 19:08 nov 2 19:09 6

7 Svar: /Tove /Sam Laglotten ½ av arvslotten 75000/2= Toves arv : 37500/5=7500 euro Testamentstagagarna Sams arv = 37500/3=12500 euro Testamenstagarna Petra, Magnus och Petter erhåller =20000 Kim och Axel 7500 euro STRAFFRÄTT För att trygga ett organiserat liv och samhällsfreden måste det finnas gränser för ett avvikande beteende. Vissa gärningar KRIMINALISERAS, dvs. de är förbjudna och straffbara. Sådana gärningar kallas BROTT och bestämmelserna om dem ingår i straffrätten. Finlands strafflag är från 1889 och i många avseenden föråldrad. För närvarande utarbetas en totalreform av strafflagstiftningen. Den nya strafflagen kommer att omfatta alla brott för vilka påföljden kan bli fängelse. Reformen skall enligt planerna vara införd vid sekelskiftet. Def. på brott; "En rekvisitenlig gärning som är rättsstridig och ådalägger skuld" 1) En rekvisitenlig en eller flera straffstadganden skall kunna till tillämpas 2) Gärning aktiv handling, underlåtenhet, ej reflexmässiga rörelser 3) Som är rättsstridig 4) Och ådalägger skuld nov 2 19:09 nov 4 20:20 REKVISITENLIGHETEN innebär att på gärningen som gjorts skall en eller flera straffstadganden kunna tillämpas. Utan lagstöd får man inte döma någon för brott. Med GÄRNING avses såväl aktiva handlingar som underlåtenhet att företa en handling. RÄTTSSTRIDIGHETEN innebär att någon s.k. tillåtande grund inte föreligger. De tillåtande grunderna är; 1) Nödvärn ifall man försvarar sig själv, sin egendom eller någon person eller dess egendom. 2) Nödtillstånd Man utför en brottslig handling för att rädda sig själv eller någon annan eller egendom och det förelog inte några andra alternativ till räddning. (t.ex. bryta sig in i ett hus för att inte frysa ihjäl) 3) Den kränktes samtycke en boxare får slå sin motståndare utan att bli åtalad. 4) Myndighetstillstånd eller påbud ifall myndigheterna ger tillstånd (mycket omtvistad fråga i rättsvetenskapen) nov 4 20:21 nov 4 20:21 7

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN Förlusten av en nära anhörig förutsätter trots de anhörigas sorg många praktiska arrangemang. Med följande anvisningar vill vi underlätta förvaltandet

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

okt 5 19:42 okt 5 19:39 okt 5 19:49 okt 5 19:55 okt 5 19:58 okt 5 19:55 SL 3 LAGKUNSKAP

okt 5 19:42 okt 5 19:39 okt 5 19:49 okt 5 19:55 okt 5 19:58 okt 5 19:55 SL 3 LAGKUNSKAP SL 3 LAGKUNSKAP BOK: LINNAINMAA&VÄISÄNEN 'LAGKUNSKAP FÖR GYMNASIET (Söderströms) Mål Ifråga om färdigheter är målet att studeranden skall kunna bevaka sina rättigheter och kunna underställa angelägenheter

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden

Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden Förlusten av en nära anhörig är en krissituation. Trots sorgearbetet måste de efterlevande vanligen ombesörja mångahanda praktiska ärenden. Med följande

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Ett testamente. uttrycker din goda vilja

Ett testamente. uttrycker din goda vilja Ett testamente uttrycker din goda vilja Skyddsfond för Skärgårdshavet Innehåll Förord 3 Ge Skärgårdshavet en framtid 4 Vanligt förekommande termer i ett testamente 6 Om bestämmelserna i ärvdabalken 8 Bröstarvingar

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken.

Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken. BOUTREDNING, BOUPPTECKNING Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken. Den efterlevande maken är på basis av giftorätt delägare i dödsboet

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Makars släktnamn och barns släktnamn. Makars släktnamn när de gifter sig

Makars släktnamn och barns släktnamn. Makars släktnamn när de gifter sig Källa: justitieministeriets webbplats, juni 2017 Makars släktnamn och barns släktnamn Broschyren innehåller information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av ett äktenskap. Broschyren

Läs mer

Råd om upprättande av testamente

Råd om upprättande av testamente Råd om upprättande av testamente 1 Allmänt om arv Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka,

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen 22 april 2016 Arvsfrågor EU förordningen Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt Vilka val kan man göra Äktenskapsrätt Vilket lands lag gäller Olika avtalsmöjligheter Arvs- och gåvoskatt Dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Landskapsregeringens principer för hantering av arvsärenden eller s.k. danaarv

Landskapsregeringens principer för hantering av arvsärenden eller s.k. danaarv Landskapsregeringens principer för hantering av arvsärenden eller s.k. danaarv Innehåll I. Landskapsregeringens rätt till arv... 2 Personer med arvsrätt... 2 Då den avlidne har upprättat testamente...

Läs mer

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p)

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p) Fråga 1 Stella och Bertil träffades under gymnasietiden. De blev förälskade i varandra och flyttade ihop efter gymnasiet till en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Stella och Bertil levde lyckliga i många

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Ditt testamente - gör skillnad från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Det här är LP! LP-verksamhetens Ideella Riksförening tidigare LP-stiftelsen har sedan 1959, bedrivit ett arbete på de

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård

Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård Lagstiftningsrådet Salla Silvola, justitieministeriet Jurist, barnatillsyningsman Henna Harju,

Läs mer

Avvittring och arvsskifte efter Tyyne Arvlåtare

Avvittring och arvsskifte efter Tyyne Arvlåtare Avvittring och arvsskifte efter Tyyne Arvlåtare * 22.05.1939 11.08.2016 Skifte och avvittring Sid 1 Arvsskifte och avvittring Arvlåtare: Den elfte augusti 2016 avlidne pensionerade Tyyne Arvlåtaren, (2205391223)

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

7 Arvingar och testamentstagare

7 Arvingar och testamentstagare 51 7 Arvingar och testamentstagare 7.1 Allmänt När någon har avlidit ska tillgångarna fördelas mellan dem som har rätt till arv efter den döde p.g.a. lag eller testamente. En arvinge är den som enligt

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

7 Arvingar och testamentstagare

7 Arvingar och testamentstagare Arvingar och testamentstagare Avsnitt 7 61 7 Arvingar och testamentstagare Legal arvinge Testamentstagare Prop. 1988/89:88, Prop. 1986/87:1, Prop. 1958:B 23 7.1 Allmänt När någon har avlidit ska tillgångarna

Läs mer

RP 117/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 117/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 3 och 5 ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi 1 Juridiska råd på webbsidorna Utöver alla andra svårigheter har katastrofen i Sydostasien orsakat de berörda även juridiska problem. På dessa webbsidor ger justitieministeriet information om var man kan

Läs mer

Titel: okt 5-19:39 (Sida 1 av 128)

Titel: okt 5-19:39 (Sida 1 av 128) SL 3 LAGKUNSKAP BOK: LINNAINMAA&VÄISÄNEN (Söderströms) 'LAGKUNSKAP FÖR GYMNASIET Titel: okt 5-19:39 (Sida 1 av 128) Mål Ifråga om färdigheter är målet att studeranden skall kunna bevaka sina rättigheter

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om samboförhållanden Ordförande:

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 17 december 2001 Nr 1226 1229 INNEHÅLL Nr Sidan 1226 Lag om ändring av äktenskapslagen... 3445 1227 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall hänvisning till korrekt lagrum samt att ett resonemang kring dessa förs.

För full poäng krävs i samtliga fall hänvisning till korrekt lagrum samt att ett resonemang kring dessa förs. Svarsmall fråga 1 a) Andrei är presumerad far till Celine, FB 1 kap. 1, men presumtionen kan brytas, 1 kap. 2, 3 och faderskapet kan hävas, 3 kap. 1-4. David kan dock inte föra talan om fastställande av

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller 1994 rd - RP 21 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 kap. ärvdabalken och vissa lagar som har samband med det PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

Dödsboets bankärenden

Dödsboets bankärenden Dödsboets bankärenden En guide för dödsboförvaltare Danske Bank Abp Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK FO-nummer 1730744-7 www.danskebank.fi 41876FI 2014.01

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Testamente en gåva till kommande generationer

Testamente en gåva till kommande generationer Testamente en gåva till kommande generationer CANCERSTIFTELSENS MÅL ÄR ATT ÖVERVINNA CANCER TESTAMENTSDONATION FÖR DET ARBETE SOM UTFÖRS FÖR ATT BEKÄMPA CANCER Vi kan i mångt och mycket tacka Cancerstiftelsens

Läs mer

AVGIFTSTABELL. För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER

AVGIFTSTABELL. För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER Nr 874 2735 Bilaga AVGIFTSTABELL För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER 1. BDS SAMPLING OCH URVAL (BDS-förfrågans URVALSFÖRFRÅGNINGAR)

Läs mer

Ett testamente. kan ge framtidstro, hopp och glädje!

Ett testamente. kan ge framtidstro, hopp och glädje! Ett testamente kan ge framtidstro, hopp och glädje! Kära vän! Ingen av oss vill väl tänka på att livet på den här jorden en dag tar slut, livet är alltför värdefullt och kärt för det. Av den anledningen

Läs mer

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB Familjejuridik 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna Fråga 1 a) Förhållandet mellan Alicia, Bernard och Cedric regleras i detta hänseende i FB 6:2, 6:11 och 6:13. Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personlig

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer

Titel: okt 5-19:39 (Sida 1 av 187)

Titel: okt 5-19:39 (Sida 1 av 187) SL 3 LAGKUNSKAP BOK: LINNAINMAA&VÄISÄNEN (Söderströms) 'LAGKUNSKAP FÖR GYMNASIET Titel: okt 5-19:39 (Sida 1 av 187) Mål Ifråga om färdigheter är målet att studeranden skall kunna bevaka sina rättigheter

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Uppförandekodex för släktforskning

Uppförandekodex för släktforskning Uppförandekodex för släktforskning Genealogiska Samfundets i Finland 2013 Uppförandekodexen ger anvisningar Personuppgiftslagen ger möjlighet att sammanställa branschspecifika anvisningar om hur lagen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för säkerställande av rättshjälp

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO

Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO Företagsekonomi 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Sofia Nilsson Lärdomsprovets titel Förvaltning av ett dödsbo

Läs mer

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad GÅVOR OCH TESTAMENTEN har stor betydelse för vårt långsiktiga arbete. När du lämnar en testamentsgåva till Autism- och Aspergerförbundet bidrar du till att skapa

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

12 Beräkning av arvsskattepliktiga

12 Beräkning av arvsskattepliktiga Beräkning av arvsskattepliktiga lotter Avsnitt 12 157 12 Beräkning av arvsskattepliktiga lotter Prop. 1986/87:1, Prop. 1958:B 23 12.1 Behållningen i boet När tillgångarna har värderats och skulderna har

Läs mer

RAPPORT. Trygg som sambo

RAPPORT. Trygg som sambo RAPPORT Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och de flesta

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer