praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet."

Transkript

1 Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

2 TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma missionen i testamente ges här några råd och upplysningar. Upprätta testamente så snart du vet hur du vill ha det. Många invändningar har gjorts mot testamenten som upprättats under en sjukdomsperiod kort före dödsfallet. Ta gärna någon sakkunnig person till hjälp. Formulera testamentet så att det inte kan finnas någon tvekan om innebörden. Du kan gynna flera olika personer eller organisationer. Man kan också, åtminstone när det gäller organisationer, bestämma en bestämd verksamhet. Begränsningar av ändamålen bör inte vara så snäva att inte arvet kan nyttjas. Man bör inte heller utforma testamentet så att en stiftelse ska bildas. Stiftelsen är svår att upplösa eller förändra. Begäran om ändringar i en stiftelse görs hos Kammarkollegiet. Se bifogade länk De flesta stiftelser är idag inte heller skattebefriade såsom församlingen/samfundet oftast är. Testamente är den mest formbundna handlingen som finns i svensk rätt. Huvudmannen är ju avliden då testamentet skall göras gällande, varför hans vittnesbörd omöjligen kan erhållas. Även mindre formfel kan göra ett testamente ogiltigt, om det klandras. Följande formkrav vid upprättande av testamente är obligatoriska: Testamente skall vara skriftligt. Testamente skall vara bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen. Testator skall i vittnenas samtidiga närvaro underteckna eller vidkännas sin underskrift på handlingen. Namnet kan alltså vara skrivet tidigare. Vittnena skall veta handlingens karaktär av testamente. De behöver inte känna till dess innehåll. Vittnena skall underteckna handlingen med sina namn. Vittnena bör anteckna sitt yrke och sin hemvist samt datum för bevittnandet, ävenså övriga omständigheter av betydelse. Oftast brukar man intyga testators fria vilja samt hans mentala hälsa. Varje punkt ovan är mycket betydelsefull. Varje brist i något formkrav är tillräcklig för att ett testamente kan komma att ogiltigförklaras. Testamentsvittnena är betydelsefulla personer och lagstiftaren har givit vissa föreskrifter angående deras kvalifikationer. Följande punkter måste vara uppfyllda: De skall samtidigt vara närvarande vid testamentets upprättande. De skall vara fyllda 15 år. De skall vara av sådan mental standard, att de förstår handlingens betydelse, samt betydelsen av sin egen bevittning. De skall ej vara i visst släktförhållande till testator, såsom make, syskon, barn, föräldrar svågerlag eller i rätt upp- eller nedstigande led. Med svågerlag menas förhållandet mellan

3 en make och den andre makens släktingar. Det kan vara styvföräldrar eller styvbarn eller svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar. Vidare krävs av testamentsvittnena, att testamentet inte avser förordnande till vittnet självt eller till närstående släktingar till vittnet som nyss nämnts. Skulle detta inträffa (testamentet kan ju vara oläst av vittnena), kommer testamentet i denna del att vara ogiltigt, men i övrigt giltigt. Normalt är det inte tillrådligt att personer i en förenings styrelse eller församlingens pastor är testamentsvittnen om kvarlåtenskap testamenteras till föreningen. Två exempel på testamentsformulering: TESTAMENTE Undertecknad, som saknar bröstarvingar, förordnar härmed som min yttersta vilja och testamente, att efter min död all kvarlåtenskap skall tillfalla X-stads kyrka. (Ort och Datum) (Namnteckning) Att (testamentsgivarens namn), vilken vi personligen väl känner, med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta (hans/hennes) yttersta vilja och testamente samt därunder tecknat sitt namn, intygar undertecknade på en gång närvarande och särskilt anmodade vittnen. (Vittne 1) (Vittne 2) TESTAMENTE Härmed förordnar jag som min yttersta vilja och testamente att kvarlåtenskapen efter mig skall fördelas på följande sätt: 1) Min brorsdotter (eller namn) skall erhålla 2) NN-församlingen skall erhålla 3) Återstoden av min kvarlåtenskap skall tillfalla XX-kyrkan, Xstad. (Ort och Datum) (Namnteckning)

4 Att (testamentsgivarens namn), vilken vi personligen väl känner, med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta (hans/hennes) yttersta vilja och testamente samt därunder tecknat sitt namn, intygar undertecknade på en gång närvarande och och särskilt anmodade vittnen. (Vittne 1) (Vittne 2) ARV OCH BOUPPTECKNING Efter dödsfallet öppnas testamentet. Testamentet ska godkännas av samtliga lagliga arvingar om sådana finns. Finns inga lagliga arvingar ska testamentet godkännas av Allmänna Arvsfonden. Så snart som möjligt efter inträffat dödsfall ska kallas till bouppteckning. Samtliga dödsbodelägare ska kallas. Finns inga lagliga arvingar ska Allmänna arvsfonden kallas till bouppteckningsförrättningen. Kallelsen bör göras i god tid före förrättningen och skickas till Kammarkollegiet, Arvsfondsenheten, Box 2218, STOCKHOLM. Till kallelsen ska fogas testamentet i original eller kopia. Om testamentet ges in i kopia vill kollegiet att två personer styrker att de har tagit del av originalet efter arvlåtarens död. Texten kan lyda: Denna kopia stämmer överens med originalet, vilket vi tagit del av efter arvlåtarens död. Namnteckningarna skall förses med förtydliganden av namnen samt uppgift om personernas adress och telefonnummer. Mer om hur detta går till står på Kammarkollegiets hemsida: Skulle testamentet ha något formfel kan det vara lämpligt att till en början ge in en obestyrkt kopia. På så sätt undviks att klandertiden börjar löpa, innan kollegiet tagit ställning till om det kan finnas skäl att godkänna testamentet, även om det har något formfel. Innan kollegiet tar ställning till om testamentet kan godkännas ska en styrkt kopia av den upprättade bouppteckningen ges in till kollegiet. Bouppteckningen behöver inte vara registrerad, men skall vara färdigställd och undertecknad. Eventuell klandertalan mot testamentet skall ske inom sex månader från delgivningsdagen. Hur en bouppteckning går till finns information på Skatteverkets hemsida En bouppteckning behöver inte upprättas om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. I så fall begär man att socialnämnden gör en dödsboanmälan. Finns inte tillgångar i boet som räcker till begravningskostnader, ansöker man hos kommunen om

5 begravningshjälp. Storleken på hjälpen är olika i olika kommuner och ofta finns också speciella personer som handhar dessa frågor. Mer information om detta finns på respektive kommuns hemsida. Arvskatten är numera avskaffad. Däremot kan det i dödsbon uppstå reavinstbeskattning vid försäljning av t.ex. värdepapper och bostadsrätter. I de fall en kyrka eller församling är testamentstagare bör man därför vid arvskiftet begära att man får värdepapper eller bostadsrätten och dessa sedan säljs i församlingens namn. I stadgarna för bostadsrättsföreningar är ibland stadgat att endast fysiska personer får bli medlemmar. Församlingen får inte äga bostadsrätten. I Bostadsrättsföreningslagen finns dock en paragraf som gör det möjligt för en juridisk person att under en övergångstid äga bostadsrätten utan att söka medlemskap. Det går till så att man meddelar bostadsrättsföreningen att man erhållit bostadsrätten genom arv och räknar med att snarast försälja den. Man ska inte söka medlemskap i föreningen, många föreningar tar betalt för medlemsskapsinträde. Styrelsen i församlingen eller någon frågor om arv och gåvor är delegerad till, måste alltid godkänna att man är villig att ta emot arvet. Man har alltid rätt att avstå från ett arv. För församlingen kan det vara en situation där församlingen anser att arvet medför större kostnader än fördelar. Det kan vara t. ex. om arvet är utformat som en stiftelse. Se vidare ovan bland råden om testamentets utformning. Arvet går då vidare enligt nästa person/organisation i testamentet. GÅVA Gåvoskatten är liksom arvsskatten avskaffad sedan 1 januari, För församlingar som uppfyller kraven på skattebefrielse har alltså ingenting hänt. En gåva som ges under livstid kallas livsrättshandling. För att gåvan ska vara fullbordad krävs att gåvan verkligen fysiskt har gått över till mottagaren. För fast egendom är kravet att mottagaren söker lagfart på egendomen. Muntliga löften om gåva, att fullbordas först efter givarens död, är ogiltiga. Det finns olika möjligheter att ge till sin församling och göra det på ett sätt som medför skattelindring. Har man värdepapper som, om man säljer dom själv, medför realisationsvinstbeskattning, bör man ge bort värdepapperen. Man kan också ge bort avkastningen på sina värdepapper. Då anmäler man till banken att man önskar att någon annan än en själv ska mottaga avkastningen. Denna anmälan måste göras innan bolagsstämman, d.v.s. då företaget bestämmer utdelningen. Blanketter finns på hemsidan:

6 YTTERLIGARE INFORMATION OM TESTAMENTEN Den som upprättar ett testamente kallas testator och den som i testamentet utpekas att erhålla egendom vid testators död kallas testamentstagare. Ett testamente är en ensidig handling, d.v.s. testator förordnar ensidigt vad som skall gälla i samband med sin död. Ett testamente är testators yttersta vilja, vilket innebär att testator alltid fritt kan ändra testamentet. Även om testator skulle ha skrivit ett testamente samt i detta utlovat att det inte skall återkallas och överlämnat det till en testamentstagare, blir ett nyskrivet testamente ändå till alla delar gällande under förutsättning att de formella kraven är uppfyllda. Det tidigare testamentet måste inte makuleras, utan det senast skrivna gäller automatiskt. För att inte missförstånd skall uppstå i samband med ändring eller omskrivning av testamente, bör tillägg göras i det senaste testamentet, att detta gäller med upphävande av tidigare. Ett testamente äger ingen gällande kraft innan testator är avliden. Genom testamente kan man alltså bestämma om sin kvarlåtenskap i dess helhet eller enbart till vissa delar. Man behöver alltså inte förordna om hela sin förmögenhetsmassa, utan det går att bestämma om vissa saker. Om inte testamentet inkluderar all egendom som testator förfogar över, kommer återstoden att fördelas enligt lagens vanliga arvsregler. Testamentstagare indelas i två grupper: 1. Universell testamentstagare, varmed menas person som testator insatt i arvinges ställning genom att förordna att kvarlåtenskapen i dess helhet, viss andel därav eller överskottet av kvarlåtenskapen sedan eventuella andra förordnanden i testamentet fullgjorts tillfaller denne. 2. Legatarie, varmed menas person som enligt testamente erhåller en given förmån, t ex viss sak eller visst penningbelopp eller nyttjanderätt till egendom eller också rätt att åtnjuta ränta eller avkomst. Detta kallas att man erhåller ett legat. Finns inte legatet kvar i dödsboet, t.ex. att värdepapper eller föremål sålts, förfaller arvsrätten och kan inte bytas till varor av motsvarande värde. Den universelle testamentstagaren har en rätt som är beroende av kvarlåtenskapens storlek efter den avlidne. Han skall kunna påverka utredningen av boet, då hans del enligt testamentet blir beroende av behållningens storlek. Därför ingår han bland dödsbodelägarna och ska kallas att närvara vid bouppteckningen och skall även godkänna ett arvskiftesförslag. Församlingar som är testamentstagare bör närvara vid bouppteckningen och där bevaka vissa rättsliga förhållanden som talas om nedan. Den som representerar församlingen bör förevisa fullmakt som utvisar att vederbörande har rätt att vara ombud. Fullmakten ska vara undertecknad av firmatecknare och vara bevittnad av två personer. Begränsningar kan komma in i samband med att testamente skall verkställas. Det gäller t ex om efterlevande makes giftorätt kränks, om testamentet inkräktar på barnens laglott. I de förra fallen kan testamentet komma att ogiltigförklaras efter klandertalan, i de senare fallen är testamentet giltigt, men innehållet jämkas. Finns efterlevande make, barn eller särkullbarn är det säkrast att konsultera kunnig juridisk hjälp. Testamente bör upprättas av den som vill tillgodose en juridisk person (en förening eller stiftelse).

7 VITA ARKIVET Begravningsföreskifter bör inte meddelas i ett testamente, då testamentet ofta inte läses förrän någon tid efter den avlidnes död. Vill man uttrycka bestämda önskemål angående begravningen är det lämpligare att skriva detta på ett särskilt papper, som förvaras lätt åtkomligt i hemmet. Detta papper brukar ofta kallas Vita arkivet. Begravningsbyrån kan tillhandahålla en speciell pärm för ändamålet och om den används är det lättare för efterlevande att hitta dokumentet.

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

7 Arvingar och testamentstagare

7 Arvingar och testamentstagare 51 7 Arvingar och testamentstagare 7.1 Allmänt När någon har avlidit ska tillgångarna fördelas mellan dem som har rätt till arv efter den döde p.g.a. lag eller testamente. En arvinge är den som enligt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande Inför livets slut Att underlätta för sina efterlevande INFÖR LIVETS SLUT Att underlätta för sina efterlevande INNEHÅLL DEN SISTA VILAN Begravningen 5 Jordbegravning eller kremation 5 Val av grav och begravningsplats

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

BRA ATT VETA. Trygg som sambo. Ditt barns ekonomiska trygghet

BRA ATT VETA. Trygg som sambo. Ditt barns ekonomiska trygghet BRA ATT VETA Trygg som sambo Ditt barns ekonomiska trygghet Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar.

Läs mer

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna 2 En vägledning Den här skriften är ett stöd för dig som funderar och kanske vill ta ställning till de svåra frågor som annars andra

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende En riktig registrering en säker investering Ansökan i inskrivningsärende Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-598 191 90

Läs mer