TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TESTAMENTSHANDBOK. Testamente"

Transkript

1 TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa på jorden saknar rent vatten. Tiotals miljoner barn i grundskolålder får inte gå i skola. Varje donation hjälper oss i vårt arbete att förbättra levnadsförhållandena för de människor som har det allra sämst. Denna handbok ger basinformation om hur man gör upp ett testamente. Men det är alltid bäst att anlita en jurist, då det är aktuellt att skriva testamentet. Med vänliga hälsningar Antti Pentikäinen direktor för Kyrkans Utlandshjälp 1

2 Vad är ett testamente? Ett testamente eller arvsförordnande är en viljeyttring, som anger vem som skall få testamentsgivarens, testatorns egendom efter hennes/hans död. Den som upprättar testamentet måste alltså ha en klart uttalad egen vilja i fråga om vad som skall göras med egendomen. Testamentet kan förklaras ogiltigt, om den som upprättar testamentet har tvingats eller lurats till det. En person som fyllt 18 år får med ett testamente bestämma om sin egendom. Också en yngre person får skriva testamente, on hon/han är eller har varit gift. Den som fyllt 15 år får upprätta testamente över den egendom som hon/han har förtjänat genom eget arbete. Ett testamente bör avfattas skriftligt inför två samtidigt närvarande vittnen. Då testatorn har undertecknat testamentet eller medgivit sin underskrift, bör vittnena bevittna testamentet med sina underskrifter. De bör vara medvetna om att dokumentet är ett testamente. Testatorn får emellertid bestämma, om hon/han vill delge dem innehållet i testamentet. Vittnena bör utöver sin underskrift anteckna sitt yrke och sin boplats samt plats och datum för bevittnandet. De som bevittnar testamentet bör vara minst 15 år och vittnesgilla i fråga om sin psykiska hälsa. Testatorns make/maka, nära anhöriga eller en person som kan dra nytta av testamentet för sig själv eller egna anhöriga får inte användas som testamentsvittne. I undantagsfall kan man uppgöra ett nödtestamente, om vilket närmare stadgas i lagen. För att testamentet skall vara formellt riktigt och verkställbart bör lagens föreskrifter noggrant följas. Vilken slags egendom får man bestämma om i sitt testamente? En person som inte har bröstarvingar får genom testamente förordna om all sin egendom. Med bröstarvingar avses barn, adoptivbarn och deras avkomlingar. Bröstarvingar har oavsett testamente alltid rätt till sin s.k. laglott, med undantag av vissa i lagen angivna specialfall. Det innebär att bröstarvingarna har rätt till hälften av värdet av det arv som de skulle få om det inte fanns något testamente. Ifall en testator som har en eller flera bröstarvingar genom testamente förordnar om högst hälften av sin egendom, kränker hon/han inte någons rätt till sin laglott. Arvsordningen Enligt lagen är tre arvsklasser grundvalen för arvsordningen. Dessutom har den efterlevande maken/makan en särskild ställning. 2

3 Till den första arvsklassen hör bröstarvingarna, dvs. den avlidnas barn, mellan vilka arvet delas jämnt. Om en bröstarvinge har dött, träder hennes/hans avkomma i stället. Om den avlidne har bröstarvingar, har den efterlevande maken/makan överhuvud ingen ställning som arvinge, men har rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning. Till den andra arvsklassen hör den avlidnas föräldrar och syskon. Till den tredje arvsklassen hör den avlidnas far- och morföräldrar. Kusiner ärver inte. Om det inte finns närmare släktingar än kusiner i livet och testamente inte har upprättats tillfaller kvarlåtenskapen staten. Universaltestamente och legat I ett universaltestamente har testamentstagarens rätt till egendomen inte specificerats närmare utan anges som en viss del av egendomen. I ett legat har mottagaren tilldelats ett visst föremål, en aktieportfölj eller en summa pengar. Ett legat bör ges ur det odelade boet. I ett testamente kan man till exempel ange, att euro skall ges till Kyrkans Utlandshjälp. Denna förpliktelse bör fyllas innan dödsboet delas. Att ändra eller återkalla ett testamente Ett tillägg eller en ändring av ett testamente bör göras på samma sätt som ett testamente. Texten i ett testamente får inte ändras utan att allt det som stadgas om upprättande av ett testamente iakttas. Testatorn kan när som helst återkalla sitt testamente. Då ett testamente återtas utan att ett nytt testamente uppgörs träder den lagstadgade arvsordningen i kraft. Testatorn kan återkalla sitt testamente genom att förstöra det eller genom att på annat sätt klart låta förstå att testamentet inte längre motsvarar hennes/hans yttersta vilja. Om ett visst föremål i ett testamente har getts åt en testamentstagare, men testatorn säljer eller överlåter föremålet åt någon annan, upphävs denna bestämmelse i testamentet. Ett löfte om att inte återkall ett testamente är inte bindande. Det är skäl att då och då granska om testamentet fortfarande motsvarar testatorns vilja och om den egendom som nämns finns kvar. Hur förvara testamentet? För att se till att testamentet hålls i förvar kan man uppgöra det i två exemplar, som förvaras på olika ställen, t.ex. i ett bankfack och hemma. Om man så önskar kan man också lämna testamentet i förvar till Kyrkans Utlandshjälp. Detta begränsar inte på något sätt testatorns rätt att när som helst ända eller återkalla 3

4 testamentet. Testamentet bevaras konfidentiellt. Inga uppgifter om det ges åt någon förrän testatorn avlidit. Arvsskatten Kyrkans Utlandshjälp är en allmännyttig organisation som inte behöver betala arvsskatt på egendom som fås via ett testamente. Den egendom som i testamentet ges till Kyrkans Utlandshjälp går alltså oavkortad till den internationella biståndsverksamheten. Hjälp att upprätta testamente Om testamentet innehåller komplicerade stadganden eller om testatorn annars vill ha hjälp med att upprätta sitt testamente är det bäst att vända sig till en advokat eller till sin egen bank. Råd och information ges också (på finska) av Kyrkans Utlandshjälps jurist Anu Puurtinen, tel , e-post Lagtexten om testamenten finns i ärvdabalken kapitlen 9-16 i del I av Finlands lag, Ci 235. *********************** Exempel på testamenten I det följande presenteras två utkast till dokument som exempel på vad man kan ta med i ett testamente. Det är ändå i många fall inte klokt att använda modellen som sådan. Varje testamente bör överensstämma med i fråga varande testators omständigheter och då får man inte fästa för stor betydelse vid vedertagna formuleringar. Det kan vara motiverat att ta med också små detaljer i testamentet, förutsatt att mångordigheten inte skapar tolkningssvårigheter. Då man använder juridiska termer är det skäl att kontrollera deras innebörd. Till exempel begreppet lös egendom är mycket omfattande. I det ingår bl.a. byggnader på hyresmark, värdepapper, bankkonton och pengar. Också bostadsaktier är lös egendom. Om man använder begreppet kontanta medel utan tilläggsspecifikation, kan det bli oklart om testatorn avser också bankkonton. De testamenten som anges som exempel är riktgivande och de kan hjälpa den person som planerar ett testamente att tänka igenom. vad allt hon/han vill ta med i sitt testamente. Det är emellertid alltid att rekommendera att anlita en jurist då det är aktuellt att uppgöra det egentliga testamentet. Det officiella namnet på Kyrkans Utlandshjälp är Stiftelsen för Kyrkans Utlandshjälp, vilket bör beaktas då man upprättar ett testamente till förmån för oss. 4

5 TESTAMENTE UPPGÖRARE Sekreterare Aina Maria Lindström ( ) Nollgatan 1 A 1, Helsingfors TESTAMENTSFÖRORDNANDE VITTNESINTYG Härmed meddelar jag som min sista vilja och mitt testamente att min egendom efter min död fördelas på följande sätt: 1. Aktierna som berättigar till Fastigheten Nollgatan 1 A 1, Helsingfors, jämte lösöre skall tilldelas Stiftelsen för Kyrkans Utlandshjälp att användas för att stöda dess verksamhet. 2. All min övriga egendom av vad namn eller slag den vara må skall fördelas enligt arvsordningen. Helsingfors den 23 maj 2007 Aina Maria Lindström Sekreterare, Helsingfors I egenskap av särskilt tillkallade, hinderslösa och samtidigt närvarande vittnen intygar vi härmed att sekreteraren Aina Lindström, som vi personligen känner, idag vid sunt förnuft och fullt förstånd och av fri vilja förklarat att det ovanstående innehåller hennes yttersta vilja och testamente samt att hon även idag egenhändigt har undertecknat sitt testamente. Helsingfors den 23 maj 2007 Ulla Maria Dal Kanslichef, Esbo Lisa Viola Gräsbäck Kanslist, Helsingfors 5

6 TESTAMENTE UPPRÄTTARE Lärare Nils Erik Nilsson ( N) Mariegatan 99, Vasa TESTAMENTSFÖRORDNANDE VITTNESINTYG Härmed meddelar jag som min yttersta vilja och mitt testamente att all min egendom, av vad namn eller slag den vara må, efter min död skall tillfalla Stiftelsen för Kyrkans Utlandshjälp. Vasa den 11 november 2007 Nils Erik Nilsson Lärare, Vasa I egenskap av särskilt tillkallade, hinderslösa och samtidigt närvarande vittnen intygar vi härmed att lärare Nils Nilsson, som vi personligen känner, idag vid sunt förnuft och fullt förstånd och av fri vilja förklarat att det ovanstående innehåller hans yttersta vilja och testamente samt att han även idag egenhändigt har undertecknat sitt testamente. Vasa den 11 november 2007 Anna Elvira Öhman Sekreterare, Vasa Hans Emil Bergström Montör, Vasa 6

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING Företagsekonomi 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Malin Bjon Lärdomsprovets titel Arvsskatteplanering År 2011

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO

Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO Företagsekonomi 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Sofia Nilsson Lärdomsprovets titel Förvaltning av ett dödsbo

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh:

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh: ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Familjerätt APRIL 2003 GENERATIONSSKIFTESPLANERING TESTAMENTE ARVSRÄTT BEGRAVNING Planera för nästa generation Att planera för sin egen bortgång

Läs mer

Laglottens vara eller icke-vara i den svenska arvsrätten. - en komparation med norsk och dansk rätt -

Laglottens vara eller icke-vara i den svenska arvsrätten. - en komparation med norsk och dansk rätt - Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet 270 hp Examensarbete, 30 hp HT 2013 Laglottens vara eller icke-vara i den svenska arvsrätten - en komparation

Läs mer

Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar

Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Mona Karlsson Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor Eva Ryrstedt

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer