Kommerskollegium 2008:1. Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommerskollegium 2008:1. Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ?"

Transkript

1 Kommerskollegium 2008:1 Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ?

2 Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. Vår huvuduppgift är att förse regeringen med beslutsunderlag i handelspolitiska frågor. Vi fungerar också som kontaktpunkt och samordningscentral, SOLVIT-center, för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. Även privatpersoner kan göra en anmälan till Kommerskollegium om de kommer i kläm mellan olika regelsystem inom EU. ISBN:

3 Förord Antalet säkerhetsinitiativ som påverkar den internationella handeln har ökat stadigt efter terroristattackerna den 11 september Kraven på den internationella leveranskedjan blir allt fler, samtidigt som hela systemet med säkerhetskrav blir mer svåröverskådligt. SWEPRO (Sveriges råd för handelsprocedurer), som är ett svenskt forum för samarbete om handelsprocedurer, har därför efterlyst en mer samlad information om säkerhetsinitiativen och vilka effekter de har för den internationella handeln. Som ett svar på detta presenterar Kommerskollegium i denna rapport en kartläggning av de viktigaste initiativen, några av de ekonomiska studier som har gjorts på området och en detaljerad jämförelse av säkerhetsinitiativ i USA och EU. Av studien framgår att säkerhetsinitiativen fortsätter att öka och att det inte är enkelt att ge en entydig bild av hur de påverkar handeln, globalt eller i olika regioner. I takt med att allt fler länder inför partnerskapsprogram, som Godkänd ekonomisk aktör, mellan företag och tullmyndigheter, blir det allt viktigare med harmonisering och ömsesidigt erkännande av olika säkerhetsinitiativ. Vissa säkerhetsinitiativ har inslag av handelsprocedurförenklingar. Strävan efter ökad säkerhet och förenklade handelsprocedurer står alltså inte nödvändigtvis i konflikt med varandra, utan kan vara ömsesidigt stödjande. Kollegiet har i tidigare studier visat att förenklade handelsprocedurer kan ge mycket betydande vinster, inte minst i utvecklingsländer. Kommerskollegium vill därför poängtera hur viktigt det är att ta vara på denna möjlighet - att förenklingsperspektivet verkligen integreras i säkerhetsinitiativen - så att den stora potentialen tillvaratas. Ökad globalisering gör också att säkerhetsfrågorna kommer att vara aktuella under överskådlig tid, samtidigt som förenklingar av handelsprocedurer kan vara en förutsättning för att utnyttja de ökade handelsmöjligheterna. Arbetet vid Kommerskollegium har utförts i projektform i nära kontakt med de organisationer som ingår i SWEPRO. Projektet har letts av Johan Pontén i nära samarbete med Sascha Sohlman; i projektgruppen har även Linda Lazslo och Sofia Persson ingått. Från Kommerskollegium har även Fredrik Andersson, Anna Hallam, Ingrid Lindeberg och Lotta Ruokonen bidragit i arbetet. I SWEPRO:s arbetsgrupp har ingått: Jan Sjölander (Exportrådet), Bo Svensson (Svensk Handel), Mats Larsson (Tullverket), Stefan Back och Göran Berg (Svenska Transportindustriförbundet), Karin Mannerstedt-Berg (Rikspolisstyrelsen) samt Erik Nauclér (H&M Hennes & Mauritz AB). Kommerskollegium vill rikta ett varmt tack till dem för deras aktiva medverkan i arbetet med utredningen. Stockholm, januari 2008 Lena Johansson Generaldirektör

4 Abstract Since the terrorist attacks on 11 September 2001 the number of initiatives aiming at increased security in the international supply chain has increased rapidly. The initiatives consist of programmes for partnership between customs authorities and companies, rules for advance communication of data concerning international shipments, minimum security requirements, standardisation of security management and cooperation between companies. Most of the initiatives are taken by governments or customs authorities but many international organisations are also active in this field. Initiatives have also been taken by companies who have formalised their cooperation in organisations like TAPA or BASC. In addition to an overview of the major current security initiatives the National Board of Trade presents a comparison between the rules applied by the US and the EU concerning their respective Customs-Trade partnerships and rules on advance information. The study shows that the Customs-Trade partnership programmes are very similar and that few adjustments will be needed for mutual recognition. The comparison also shows that the advance information systems of the two trade blocks currently are well coordinated with the WCO:s Framework, but that U.S. plans for further information gathering will be at odds with the current edition of the Framework. Further harmonisation in IT-standards would also contribute to a more efficient trade system. In the report recent studies on the economic impact of the development of security initiatives are briefly summarised and the distribution of costs between actors in the supply chain analysed. The costs for security measures should be seen in the light of the possible costs of a terrorist attack and the following disruption of the international supply chain. Security is a collective good and in order to optimise the use of resources to achieve safety international coordination is of essence, in order to avoid free-riders and sub-optimal investments. Increased security controls can lead to longer transport times, which have an adverse effect on transaction costs and can distort trade. However, many initiatives aim at smoother customs procedures for companies with a good track record and a more efficient allocation of customs resources, which has the opposite effect. Companies participating in partnerships with customs authorities report initial costs for implementation of measures but also gains in less theft and smoother customs clearance. The National Board of Trade concludes that in order not to jeopardise the gains from trade facilitation the elaboration of security initiatives need to take trade facilitation in to account. The WCO Framework of Standards is an important tool for this work and efforts should be made to promote harmonisation and standardisation between national rules and programmes. Demands on further data gathering and 100 percent scanning of containers are not aiming at simplification. Further efforts are also needed in the area of transparency.

5 Innehållsförteckning Förord 1 Abstract 2 Innehållsförteckning 3 Del A. Ökat fokus på säkerhet i leveranskedjan en bakgrund 6 1 Ökat fokus på säkerhet i leveranskedjan efter den 11 september Vilka blir effekterna av säkerhetsinitiativen? Kommerskollegiums studie Kartläggning, referat och analys 9 2 Vad är säkerhet i leveranskedjan? Leveranskedjan ett nätverk? Vilka är hoten? Inledande översikt av säkerhetsinitiativen Vad kännetecknar ett certifieringsprogram? Ekonomiska aspekter av säkerhetsinitiativ 16 Del B. Kartläggning av säkerhetsinitiativen 18 3 Internationella säkerhetsstandarder WCO:s ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln (SAFE) Samarbete mellan tullmyndigheter Fördelning av ansvar genom leveranskedjan Samarbete mellan tullmyndigheter och företag - Godkänd ekonomisk aktör (AEO) Handelsprocedurförenkling Implementering och kopplingar till andra program Columbus Capacity Building Programme International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) ISPS-kodens införande i EU Kostnader och effekter av ISPS-koden Internationell standardisering: ISO/PAS Internationell standardisering en överblick ISO och säkerhet i leveranskedjan Standardiseringsarbete på europeisk nivå 28 4 Säkerhetsinitiativ i Nordamerika USA C-TPAT Container Security Initiative (CSI) Föranmälan av gods till USA Advance Manifest Regulation ( 24-timmarsregeln ) SAFE Port Act FAST Importer Self-Assessment (ISA) 41

6 4.1.7 Secure Freight Initiative Operation Safe Commerce stöd till forskning Ny lagstiftning om 100 procent skanning av containrar Kanada Partnership in Protection (PIP) Advance Commercial Information 43 5 Säkerhetsinitiativ i Sydamerika Business Alliance for Secure Commerce (BASC) 44 6 Säkerhetsprogram i Europa EUs säkerhetsprogram Customs Security Programme (CSP) Godkänd ekonomisk aktör (AEO) Regler om föranmälan av import och export EU-regler avseende övriga transportslag Specialregler för flygfrakt Specialregler för sjöfart och hamnar Specialregler för landtransport och järnvägstransport av farligt gods Förslaget till förbättrat skydd i försörjningskedjan Secure Operator Sverige: Servicetrappan och StairSec Nederländernas kvalitetssäkringssystem Dutch Client System PROTECT Samarbete EU-USA i säkerhetsfrågor 59 7 Säkerhetsinitiativ i Asien och Oceanien APEC/STAR EU Kina: Smart and Secure Trade Lane Pilot Project Australien Frontline Godkänd ekonomisk aktör (AEO) Nya Zeeland - Secure Exports Scheme Singapore Secure Trade Partnership (STP) Jordanien the Golden List Program 64 8 Privata samarbetsinitiativ Transported Asset Protection Association (TAPA) Informationsutbyte/Incident Information Service (IIS) Freight Suppliers Minimum Security Requirements - FSR Freight Supplier Minimum Trucking Security Requirements - TSR 67

7 Del C. Analys 70 Olika perspektiv på säkerhetsinitiativen 71 9 Vilka effekter får säkerhetsinitiativen för handeln? Terrorismens effekter på den internationella ekonomin Säkerhet som kollektiv vara Hur bör effektiva säkerhetsåtgärder utformas? Säkerhet och handelsprocedurförenklingar (Trade Facilitation) Förebyggande åtgärder eller inspektion Analys av säkerhetsinitiativens vinster och kostnader Vinster från säkerhetsprogram Säkerhetens kostnader Vem får bära kostnaderna för ökad säkerhet? Säkerhetens konsekvenser för konkurrensen Hur påverkas utvecklingsländerna? Sammanfattning och slutsatser På spaning efter ett analysverktyg för säkerhetsinitiativen Supply Chain Security Management En jämförelse mellan C-TPAT, AEO och WCO De stora certifieringsprogrammen en jämförelse del för del Slutsatser Jämförelse av föranmälansreglerna EU USA WCO Riskanalys tillämpad på hot mot leveranskedjan Sammanfattning och slutsatser 104 Referenser 110 Publicerade källor 110 Rättsliga källor 112 Ej publicerade källor 112 Webbdokument och hemsidor 113 Intervjuer och andra direkta källor 113 Förkortningar och begrepp 114 INDEX 116 Bilaga: CSI-hamnar 117

8 Del A. Ökat fokus på säkerhet i leveranskedjan en bakgrund

9 1 Ökat fokus på säkerhet i leveranskedjan efter den 11 september Världshandelns ständigt växande betydelse och det moderna produktionssystemets uppbyggnad gör samhället sårbart för avbrott av leveranser av gods. Det illustreras inte minst av att allt fler industrier sedan mer än tjugofem år har organiserat sin produktion på ett sätt som gör dem beroende av leveranser från egna fabriker eller underleverantörer som ligger i andra delar av världen. Lager i traditionell betydelse blir mer och mer ovanliga, i stället tar företagen emot ett kontinuerligt flöde av varor som transporteras på ett i förväg noga uträknat sätt för att anlända precis i det ögonblick som insatsvaran eller delen ska sättas in i produktionen. På engelska kallas det för just-in-time produktion. Även korta avbrott i leveranskedjan kan få omfattande ekonomiska konsekvenser. Under senare tid har ett stort antal initiativ tagits som syftar till ökad säkerhet i leveranskedjan. Bakgrunden till detta är att risken för att terroristattacker ska riktas mot leveranskedjan anses vara hög. Även om inga sådana attacker ännu har förekommit, utan i stället främst har drabbat privatpersoner och allmänna kommunikationsmedel, finns det ingen garanti för att det som idag ter sig som ett något irrealistiskt hot inte kan komma att realiseras. Därför har transportsäkerhet blivit en viktig global fråga. Redan före den 11 september och attackerna mot World Trade Center i New York och Pentagon i Washington D.C. hade det gjorts förberedelser i USA för att höja säkerheten inom leveranskedjan. Mycket snabbt efter den 11 september presenterade den amerikanska tullen åtgärder så som certifieringsprogrammet C TPAT och hamnsäkerhetsinitiativet CSI. Sedan tidigare fanns det sydamerikanska certifieringsprogrammet BASC. Under åren efter 2001 har ett stort antal länder och organisationer lagt fram ytterligare säkerhetsinitiativ. Delar av dessa initiativ är lagstadgade, andra är certifieringsprogram som i sig är frivilliga, men som för företagen kan komma att upplevas som ett krav för att kunna upprätthålla handeln och tempot i leveranskedjan. Incitamenten för företagen att delta i initiativen, förutom en förbättrad säkerhet, kan vara möjligheten till smidigare tullbehandling, krav från handelspartner och rena marknadsföringsöverväganden. Inget företag vill få sitt namn förknippat med en sändning som innehåller terroristvapen. Att däremot förknippas med säkerhetsinitiativ kan ses som ett tecken på professionalitet och som en förstärkning av varumärket. 1.1 Vilka blir effekterna av säkerhetsinitiativen? Från företagsorganisationer hörs nu röster som pekar på att det stora antalet initiativ och den bristande samordningen mellan dem utgör ett problem. Säkerhetsbehov å ena sidan och krav på effektivitet å andra sidan utgör för många företag redan i utgångsläget en svår balansakt. Många företag arbetar seriöst med säkerhetsfrågorna bland annat som en stöldskyddsåtgärd men även för att leva upp till arbetsmiljöregler och andra föreskrifter och för att skydda den egna personalen. De företagen har givetvis lägre kostnader vid certifieringar och för att leva upp till de säkerhetsregler som införs av myndigheterna. Utmaningen för alla aktörer är dock att hitta en balans mellan säkerhetskrav och en så effektiv och smidig internationell handel som möjligt. Att uppfylla de nya säkerhetskrav som ställs i internationell handel kostar pengar, både för länder och företag. Hur stora dessa kostnader är och vilken effekt de får för enskilda länders och företags möjligheter att delta i internationell handel är en viktig fråga där det fortfarande saknas kunskap. Mängden nya regler och krav som kommer med de nya säkerhetsinitiativen innebär ökade kostnader som riskerar att vara oförenliga med en mer långsiktig utveckling av ett effektivt handelssystem. Samtidigt visar studier på att det finns vinster i initiativen, vinster som främst har att göra med mindre svinn och professionalisering av logistikarbetet.

10 Att det kostar pengar att leva upp till regelverk och åtaganden uppmärksammas i andra sammanhang; både Europeiska kommissionen och den svenska regeringen har t ex förklarat att man generellt vill minska regelverk och krångel med tjugofem procent. Den svenska regeringen har för sin del uttalat att företagens kostnader för att uppfylla regler bör minska med tjugofem procent. Nutek har i uppdrag att göra mätningar av kostnader orsakade av lagstiftningen. Att beräkna kostnaderna för de olika säkerhetsreglerna och andra effekter som åtgärderna kan ha fört med sig är emellertid komplicerat och kräver ett noggrant metodarbete. Få studier har hittills genomförts och resultaten från dem är inte helt entydiga. 1.2 Kommerskollegiums studie I den här rapporten beskriver Kommerskollegium de olika säkerhetsinitiativ som finns globalt. Avsikten är att i första hand ge en beskrivning som en orientering om vilka program som finns och hur de är uppbyggda. Rapporten försöker ge svar på frågorna Hur ser existerande program ut? Vilken påverkan har de haft på företagen och i sin tur på handeln? Är åtgärderna rimliga i förhållande till hotet? Finns det möjligheter till förenklingar och samordning? För att försöka svara på frågorna kommer vi att definiera och beskriva vad en leveranskedja är, ge en modell för hur arbetet med säkerhet i leveranskedjan kan beskrivas och indelas i kategorier, göra en kortfattad sammanfattning av de studier av säkerhetsinitiativens ekonomiska konsekvenser som finns tillgängliga samt diskutera hur effektiva de olika initiativen kan tänkas vara. Kommerskollegium har i den här studien ett perspektiv som utgår från strävan mot handelsprocedurförenklingar (Trade Facilitation). Trade Facilitation är ett koncept som handlar om att reducera transaktionskostnaderna för internationell handel genom att förenkla handelsprocedurer. Handelsprocedurer innefattar hela transaktionskedjan från exportör till importör inklusive transport och betalning. Fokus ligger dock oftast på procedurer kopplade till gränspassagen och de myndigheter som är involverade där. De grundläggande principerna för förenklingar av handelsprocedurer är transparens, harmonisering, standardisering och förenkling. För att handelsprocedurförenklingar skall kunna förverkligas på bästa sätt krävs ett gott samarbete kring dessa principer mellan myndigheter och näringsliv, men även mellan olika myndigheter som är inblandade i handelskedjan. Se figur 1.

11 Harmonisering av tillämpade lagar och förordningar. Förenkling av administrativa processer och dokument. Standardisering av information och krav samt att använda IT för att utbyta information effektivt. Transparens se till att information, krav och processer i samband med gränspassage är klara och tydliga samt lättillgängliga för alla berörda. Figur 1.1 Principer för handelsprocedurförenkling. Källa: Kommerskollegium/SWEPRO. 1.3 Kartläggning, referat och analys Grunden för den här rapporten är en kartläggning av de olika säkerhetsinitiativen. Under arbetet har många organisationer och företag kontaktats, en omfattande litteraturstudie genomförts och information inhämtats från tullverk och andra myndigheter. Kommerskollegium har inte gjort någon egen attitydundersökning eller kostnadsundersökning hos företag utan rapporten baseras i huvudsak på skiftliga källor. Analysdelarna innehåller både egen analys och referat av andra organisationers studier. Den genomgång av de ekonomiska effekterna av säkerhetsinitiativen som återfinns i analysdelen är en litteraturöversikt som har kompletterats med en egen teoretisk analys av hur kostnader fördelas mellan aktörerna i leveranskedjan. Vidare bygger jämförelsen mellan EU:s AEO, USA:s C-TPAT och WCO:s AEO på en studie publicerad av Cross Border Institute i Lausanne. Till det kommer en jämförelse mellan föranmälansregler i EU och USA, kontrasterade mot reglerna i WCO:s ramverk. Det är Kommerskollegiums jämförelse som även jämförs med motsvarande arbete i WCO. Slutligen återger vi huvuddragen i en studie av OECD som handlar om säkerhet i intermodala containertransporter. 1 Transporter med mer än ett transportsätt. Containrar kan lätt föras mellan lastbil, tåg och båt.

12 2 Vad är säkerhet i leveranskedjan? Den internationella leveranskedjan är sårbar eftersom den består av många olika aktörer som hanterar stora mängder gods och information och eftersom det finns många tillfällen då gods måste lastas om. Sårbarheten är dubbel; dels finns risken att leveranskedjan avbryts på grund av ett terrorattentat, dels finns risken att terrorister använder ett transportmedel för att åstadkomma ett attentat. Samtidigt blir också samhällsekonomin sårbar då många företag är beroende av leveranskedjan för sin produktion och försörjningen av befolkningen är beroende av internationell handel. Parallellt med terrorhotet har andra hot växt fram. Både vägtransporter och sjöfart har i allt högre grad utsatts för piratverksamhet. Hotet kommer ofta inifrån företagen i form av insiderbrott. Även intresset att försöka stävja människosmuggling och narkotikatrafik har varit viktiga drivkrafter i framväxten av säkerhetsinitiativ. (Se avsnitten om TAPA och BASC, m.fl.). I det här avsnittet försöker vi ge en bild av hur leveranskedjan fungerar och diskuterar hur riskbilden ser ut. Vidare ger vi en första översiktsbild av de olika säkerhetsinitiativ regeringar och företag och organisationer utformat för att möta hoten. 2.1 Leveranskedjan ett nätverk? I en rapport som EU-kommissionen låtit ta fram anges att det finns cirka 4,7 miljoner företag i EU som är involverade i leveranskedjan, enligt underlag från Eurostat. 2 Leveranskedjan är också mycket omfattande i volym var volymen för handeln i container 114 miljoner TEU.. En TEU är ett standardmått för att mäta container och betyder Twenty-foot Equivalent Unit (motsvarighet till tjugo-fots enhet). En mycket stor del av de transporter som krävs i dagens produktionssystem sker i container. En container är en förstärkt stålbox med en dubbeldörr. Den kan sedan vara vidareutvecklad för att transportera frys- och kylvaror, gaser eller flytande ämnen eller inredd för att transportera t.ex. kläder. Den intermodala containertransportkedjan fungerar ungefär som blodomloppet gör för kroppen vad gäller den internationella handeln. Systemet har visat sig vara mycket effektivt och relativt säkert och det finns eventuellt ytterligare vinster, ekonomiska och miljömässiga, i att förstärka intermodalitet och noder. 4 En klassisk bild för hur varor flyttas mellan producenter och konsumenter är en kedja av varutransporter och information en leveranskedja. Tanken är att en råvara eller produkt framställs, säljs och transporteras till ett företag som i sin tur säljer den vidare. Det kan vara en importör eller en grossist, som ser till att varan distribueras antingen direkt eller via ytterligare återförsäljare till en slutkund. I en sådan kedja är aktörerna den ursprungliga producenten, transportören, grossisten/importören, eventuellt ytterligare transportör, återförsäljaren och slutkunden. Eventuellt kan man lägga till de ekonomiska transaktionerna och tillhörande informationsutbyte. En leveranskedja där det tillverkande och det inköpande företaget finns i olika länder presenteras översiktligt i figur 2.1. DNV Consulting (2005). Heymann (2006). OECD ECMT (2005). 10

13 Figur 2.1 En schematisk bild av leveranskedjans aktörer. I själva verket är kedjan mer komplex än så. I det tänkta exemplet i figur 2.1 ingår en lång rad aktörer som har olika roller. Det finns en mångfald mellanhänder i logistikbranschen. De vanligaste rollerna skulle kunna sägas vara transportör, tullombud och speditör. Speditören kan vara en slags konsult för hela transportkedjan som har egna lagermöjligheter och kan också utföra tullombudstjänster. Om man dessutom betänker att logistikkedjan har en informationsdel och en finansiell del kan kedjan tecknas som i figur 2.2 med ytterligare ett antal aktörer aktiva, främst i de finansiella delarna. Dessutom förefaller det som om vilka mellanhänder importörer och exportörer använder sig av varierar kraftigt över tid vilket ökar komplexiteten. Att vid t.ex. en certifiering beskriva en bestämd leveranskedja ger bara en ögonblicksbild. Figur 2.2 Exempel på möjliga aktörer i leveranskedjan. Källa: Kommerskollegium. En än mer komplicerad bild av hur produktion och distribution sker idag skulle vara ett vittförgrenat nätverk. Råvaruproducenten säljer till många olika kunder, fraktar råvaran på olika transportslag och köper logistiktjänster av olika företag. Vidareförädlaren producerar ett antal olika varor, av vilka några kan tänkas vara insatsvaror för andra industrier. Dessa industrier i sin tur tar in insatsvaror från många olika håll och kommer sedan att sälja den färdiga produkten till ett antal olika kunder via olika återförsäljarnät i olika länder. Dessutom är det tänkbart att ett företag som förädlat en produkt säljer den tillbaka till ursprungsföretaget som låter varan vara insatsdel i en annan produkt som de tillverkar. Resultatet blir ett nätverk av relationer mellan 11

14 olika företag och deras kunder med ett stort antal aktörer i mellanleden olika logistikföretag. Ett exempel kunde vara produktion av en personbil. Slutmonteringen av bilen sker i en löpandebandproduktion där ett stort antal delar måste anlända i perfekt ordning och tid för att så snabbt som möjligt monteras till en färdig bil. Leverenskedjans yttersta gränser går vid gummi till däck, glas till rutor, stål och aluminium till karossen osv. Få om några biltillverkare idag tar sina delar från ett och samma land i stället samverkar de stora producenterna över världsdelarna med utveckling och produktion av insatsvarorna. Bilarna säljs sedan i sin tur internationellt. Av ekonomiska skäl har de flesta moderna företag valt att minimera förråd och lager. Att minimera kapitalbindning i lager som ligger stilla har varit ett sätt att sänka kostnaderna för både industrier och konsumentvaruföretag. För tillverkningsindustrin innebär det att stora delar av det lager som trots allt finns befinner sig i rörelse i leveranskedjan för att kunna monteras med övriga insatsdelar vid exakt rätt tidpunkt. För många konsumentvaror gäller en liknande logik: klädbutikens lager hänger på galge i butiken. Detta är en av förklaringarna till varför leveranskedjan är så känslig för avbrott. Även kortare avbrott i leveranser kan innebära stora kostnader i avbruten produktion, försenade utleveranser och kontraktsbrott eller missnöjda kunder. Den utveckling som beskrivs ovan är en del av de rationaliseringssträvanden som funnits inom industrin sedan slutet av 1970-talet då amerikanska och västeuropeiska industrier insåg att de måste kunna möta konkurrensen från först japansk industri och senare från en lång rad andra konkurrentländer. Tankarna bakom utvecklingen har delvis utvecklats i japanska företag med flexibel produktion som ledstjärna. Samtidigt har möjligheterna till bättre kontroll av produktion och leveranskedja tack vare IT och ökade krav på avkastning och låg kapitalbindning i lager tvingat fram en professionalisering av all logistikverksamhet. Logistiken har blivit ett viktigt strategiskt konkurrensmedel och är inte längre bara en tråkig men nödvändig transport- och lagerverksamhet. Det innebär också att många av de åtgärder som beskrivs i säkerhetsinitiativen redan är genomförda i de stora företagen och troligen skulle ha kommit att bli standard även utan ett förstärkt terrorhot. Det torde vara svårt att avgöra i vilken utsträckning säkerhetsinitiativen påskyndat den professionaliseringen men att det är två faktorer som har samverkat verkar vara klart. 2.2 Vilka är hoten? I flera framställningar om säkerhet i leveranskedjan utgår resonemangen från attentaten mot mål i USA den 11 september Man bör dock komma ihåg att attentat hade förekommit tidigare i många andra sammanhang. Attentatet mot World Trade center 1993, attentatet mot den amerikanska jagaren USS Cole år 2000, IRA:s och ETA:s verksamheter i Europa för att bara nämna några. Många utvecklingsländer har också drabbats hårt. Det som var nytt i attackerna i september 2001 var att ett transportmedel blev ett vapen som användes av terroristerna. I stället för att utföra flygplanskapningar med gisslantagning och kravlista förvandlade de en del av transportkedjan till ett anfallsvapen. Transportsäkerhet blev omedelbart en prioriterad fråga. Det stod klart att terrorhotet inte bara var riktat mot transportmedel utan också kunde omvandla transportmedel till hot. Samtidigt stod det klart att effekterna av den avbrutna leveranskedjan var omfattande. USA stängde sina gränser i upp till tre dagar efter den 11 september. Kostnaden för ett avbrott i leveranskedjan blev med ens högst påtaglig. Analysen av transportsäkerhet kan delas upp i infrastrukturella risker (transporten är målet för terroristen) och risker från leveranskedjan (transporten är medlet för terroristen). Dessutom skulle främst containertrafiken kunna användas för att transportera vapen som skulle användas i ett annat sammanhang och personer. Sammanfattningsvis kan hotbilden från terrorism sammanfattas i tre punkter: Hotet från leveranskedjan: Flygplan används som vapen, container används som transportmedel för bomb eller motsvarande. 12

15 Hotet mot leveranskedjan: Attentat mot hamn eller flygplats orsakar stora avbrott i leveranskedjan. Leveranskedjan används för att stödja annan terrorverksamhet: Olaglig persontransport per container (Se avsnitt om CSI), vapensmuggling osv. Till dessa tre hot kan läggas den osäkerhet som kommer med förekomsten av hot. Blotta hotet att genomföra ett terrordåd kan innebära nog så stora påfrestningar på handelssystemet, eftersom det gör att aktörerna i leveranskedjan måste planera för den eventualiteten. Det ser man bland annat i reaktionerna på hot som sprids på hemsidor med anknytning, verklig eller påstådd, till Al-Qaida. Hoten från terrorism ska ses mot en politisk utveckling där olika terrornätverk blivit verksamma och dessutom fått uppföljare som imiterar dem. Polismyndigheter i Europa hävdar sig ha avvärjt ett antal attentat. Fortfarande verkar inget hot ha drabbat transportkedjan utanför flygtrafiken. 2.3 Inledande översikt av säkerhetsinitiativen De initiativ som har tagits fram för att möta hoten mot försörjningskedjan är av olika slag. Det finns ett stort antal aktörer som med olika utgångspunkter arbetar med säkerhet. Grovt kan man dela in säkerhetsinitiativen i de som initierats av statliga eller överstatliga organ (EU, WCO) och de som har privaträttsliga organisationer bakom sig. Vidare kan det vara meningsfullt att dela in initiativen i de som är obligatoriska och de som är frivilliga. Här kan en diskussion öppnas. Initiativ som formellt sett är frivilliga kan i praktiken vara nödvändiga att delta i för att företagen ska kunna delta i en effektiv handel. Nedan följer en kort presentation av de viktigaste initiativen. I första hand har de initiativ som direkt vänder sig till företag valts ut. Initiativen presenteras mer utförligt i de följande avsnitten. Syftet med presentationen nedan är att ge en första överblick och klassificering som ett stöd för den fortsatta läsningen. AEO. Världstullorganisationen (WCO) ger i sitt ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln, SAFE 5, bland annat en definition på hur företag ska kunna bli Godkända ekonomiska aktörer (AEO= Authorized Economic Operator) och med detta få fördelar i tull- och säkerhetskontroller. WCO har 171 stater som medlemmar och av dem har 147 formellt deklarerat att de har för avsikt att införa SAFE. AEO i EU. EU:s regler om ett system för Godkända ekonomiska aktörer (AEO) trädde i kraft den 1 januari 2008 och innebär certifiering av företag som får fördelar i tull- och säkerhetskontroller. BASC. Business Alliance for Secure Commerce. Ett säkerhetsinitiativ initierat av latinamerikanska företag som i samarbete med de amerikanska tullmyndigheterna utarbetat ett initiativ som har stora likheter med C-TPAT. BASC är dock det äldre initiativet av de två. C-TPAT. Customs-Trade Partnership Against Terrorism. USA:s tullmyndighets certifieringsprogram som vänder sig till företag i leveranskedjan. Företagen säkerhetscertifieras och får fördelar i tullprocedurer och säkerhetsrelaterade kontroller. Dessutom är C-TPAT-certifiering grund för deltagande i ett par andra program. PIP. Partners in Protection. Kanadensiska tullens certifieringsprogram för företag. Målet är att minska smuggling och stölder och även att bekämpa terrorism. Har uppgraderats för att programmet ska vara mer likt USA:s C-TPAT och ömsesidigt erkännande kunna uppnås. Framework of Standards to Secure an Facilitate Global Trade, SAFE, World Customs Organization (2005). Översättning till svenska av Tullverket. Ramverket förkortas ofta SAFE. I texten skrivs det som WCO:s ramverk, ramverket eller SAFE om det inte skrivs ut med hela namnet. 13

Ömsesidigt erkännande av AEO-program

Ömsesidigt erkännande av AEO-program Kommerskollegium 2010:3 Ömsesidigt erkännande av AEO-program Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling lägesrapport hösten 2010 2010 08 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

PROTECTED Security inom Kombitransporter RAPPORT

PROTECTED Security inom Kombitransporter RAPPORT PROTECTED Security inom Kombitransporter RAPPORT 2011-03-28 Nils Andersson Andrée Falkenberg Samuel Forslund Daniel Holmbom MariTerm AB Tel. +46 (0)42 33 31 00 Fax. +46 (0)42 33 31 02 P.O. Box 74 SE-263

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Fångad i Nätet. Den svenska hamnen och ISPS koden. Institutionen för Service Management

Fångad i Nätet. Den svenska hamnen och ISPS koden. Institutionen för Service Management Institutionen för Service Management Fångad i Nätet Den svenska hamnen och ISPS koden Mattias Wengelin Institutionen för Service Management Campus Helsingborg Lunds universitet Mattias Wengelin Sidan 1

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel

Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Är standarder lönsamt för företag?

Är standarder lönsamt för företag? Är standarder lönsamt för företag? En kartläggning av olika standardnivåers och -aspekters ekonomiska effekter ur ett företagsperspektiv av Uppsats EMBA BD & IT 2 Sammanfattning Denna uppsats är en av

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Dricksvatten och säkerhet mot terrorism i USA

Dricksvatten och säkerhet mot terrorism i USA VA-Forsk rapport Nr 2006-02 Dricksvatten och säkerhet mot terrorism i USA Rolf Larsson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin helhet

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Företagsekonomiska Institutionen FEKH69 Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå VT 2013 Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Författare: Annsofie

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Marknadskontroll av tändare 2010 2012

Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Rapport 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Konsumentverket 2013 Utredare: Maria Hedeklint, Lena Bäcklund och Åsa Persson Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS, 10 POÄNG HÖSTEN 2005 E-faktura Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI Författare: Jasmin

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer