Program belysning Hyllie centrumområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program belysning Hyllie centrumområde"

Transkript

1 Program belysning Hyllie centrumområde

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Rumslig struktur: Gator 4 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter 5 Rumslig struktur: Områden 6 Översiktskarta 7 Belysningsteman 8 Belysningsparametrar 9 Belysningselement 10 Belysningsnivåer 11 Gator Huvudgata Öst/väst gatan 12 Gator Huvudgata Hyllie boulevard 14 Gator Huvudgata Arena gata 16 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg 18 Gator Uppsamlingsgata 20 Gator Lokalgata 14-18,5 meter 22 Gator Gångfartsgata 8 meter 24 Områden Hyllie stationstorg 26 Områden Sekundära platser 27 Områden Vattenpark 28 Områden Rekreativ Cykelväg 29 Områden - Landmärke vertikalt 30 Drift och underhåll 31 Ljuskälla exempel 32 Armatur exempel 33 April 2010 Utarbetad av Gatukontoret, Malmö stad och Rambøll Lys. För mer information kontakta Johan Moritz eller Eva Delshammar Gatukontoret, Malmö stad. Iben Winther Orton, Rambøll Lys. 2 Program belysning Hyllie centrumområde

3 Inledning BAKGRUND Detta dokument är ett belysningsprogram för den nya stadsdelen Hyllievång i Malmö stad. Materialet är utarbetat av Rambøll Lys på uppdrag av Malmö stad, gatukontoret, enligt de krav och riktlinjer som beskrivs i Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde. Gatukategorierna har blivit fastlagda i dialog och samråd med Malmö stad, men det ska understrykas att gatornas placering i området endast är vägledande, då den övergripande planläggningen av området fortfarande pågår. Gehl Architects rapport Hyllievång Det sunde byliv har bildat underlag för beskrivningen av projektets olika stadsrum. Programmet inleds med en översikt över de rumsliga förhållanden, som är preciserat som väsentliga i belysningsplanen. Därpå följer en genomgång av de belysningsverktyg och parametrar som är använda i genomförandet av belysningskonceptet, och en genomgång av belysningsparametrarnas användning i de utvalda områdena. Av dessa är det speciellt fokus på belysningens utformning av fem typer av gaturum samt på stationstorget. I belysningsprogrammet hänvisas generellt till belysningskategorierna ur Vägverkets Vägar och gators utformning (VGU). Programmet rekommenderar att man generellt lägger vikt på belysningens enhetlighet, framför själva belysningsstyrkan, eftersom enhetligheten har stor betydelse för synförhållandena. Kraftiga variationer i belysningsstyrkan över en annars jämn yta, som t ex en trottoar, kan skapa försämrade synförhållanden, där ögat har svårt att anpassa sig och upptäcka variationer i höjd och struktur, som t ex trappor eller nivåskillnader i beläggningen. Vid utarbetandet av programmet är det tagit utgångspunkt i följande nyckelord för belysningen av Hyllievång: Upplevelsen Läsbarheten Säkerheten Drift och underhåll Miljö Effekt Vart och ett av dessa begrepp och deras relation till belysningen kommer att bli närmare beskrivet under Belysningsteman senare i dokumentet. Rambøll Lys har desutom tagit hänsyn till Malmö stads fyra övergripande principer för Malmös ljussättning (Stadens Ljus, 1995) samt anvisningar givna av statens kommission för hållbar utveckling: 1. Ljuset visar vägen 2. Ljus där det behövs 3. Ljus där det är vackert 4. Mörker där det behövs 5. Hållbar utveckling Programmet använder och beskriver var det är relevant för dessa fem principer i relation till Hyllievångs belysningsmiljö. För att försäkra sig om att belysningsplanens intentioner vidmakthålles trots en lång implementeringsfas och tidshorisont, är det viktigt att programmet löpande hålls á jour med Malmö stads senast uppdaterade planer för området. Frågor rörande Hyllievångs belysningsprogram hänvisas till Eva Delshammar och Johan Moritz, gatukontoret, Malmö stad. Program belysning Hyllie centrumområde 3

4 Rumslig struktur: Gator Kategoriseringen av gatorna i Hyllievång definieras av flera faktorer såsom trafikbelastning, gaturummets proportioner, samt funktioner (t ex handel, bostäder, företagsamhet) längs gatan. Om man inordnar gatutyperna hierarkiskt är Huvudgatan den mest offentliga, medan gångfartsgatan är den mest privata. Det är meningen att belysningen av varje enskild gatutyp ska stödja denna rumsliga hierarki. Huvudgata-Öst-väst gata Huvudgata-Hyllie boulevard Huvudgata-Arena gata Huvudgata- Hyllie stationsväg Uppsamlingsgata Gångfartsgata 8 meter Lokalgata meter 4 Program belysning Hyllie centrumområde

5 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter Ljuset visar vägen Vid de tillfällen där två gatutyper möter varandra är det viktigt att belysningen bidrar till att förtydliga orienteringen i korsningen. Ett medvetet användande av olika ljuspunktshöjder och armaturplaceringar är med till att understödja detta. Huvudgata-Huvudgata - Belysningen av huvudgatan bibehålls i korsning Huvudgata-Uppsamlingsgata - Belysningen av huvudgatan överordnar sig uppsamlingsgatan. - Belysningen av uppsamlingsgatan indikerar en ändring av vägens karaktär och klassificering Huvudgata-Lokalgata - Belysningen av huvuddgatan överordnar sig lokal gatan. - Belysningen av lokalgatan indikerar en ändring av vägens karaktär och klassificering Lokalgata - Gångfartsgata - I dessa korsningar mellan lokalgator och gångfartsgator ska stolparna i den mån det är möjligt placeras på motsatt sida av entrén till gångfartsgatorna Program belysning Hyllie centrumområde 5

6 Rumslig struktur: Områden Utöver gaturummen finns det en rad offentliga rum och element som kommer att bli en del av Hyllievångs belysningsmiljö. Stationstorget - Central plats och entré till landmärken - Belysningen skapar upplevelse och framhäver området. Sekundära platser - Sekundära platser med varierande aktiviteter, genomströmning och eventuell lokal handel. - Belysning för orientering och rumslig atmosfär. Vattenpark - Park med vattenkonst, natur och lek. - Belysningen kan accentuera vattnet som ett dekorativt element. Park med lekplats - Belysning anpassas för att definiera platsens utform ning och karaktär - Dynamiskt effekt- och konstljus kan läggas till för att uppmuntra lek och rörelse. Landmärke - Vertikalt - Karaktäristiska byggnader som definierar området och fungerar som mälpunkter. - Belysning av vattentorn, hotell samt byggnader vid torget, framhäver identiteten även på natten. 6 Program belysning Hyllie centrumområde

7 Översiktskarta Samlad översikt av belysningskategorierna i Hyllievång. Det arbetas med tre karaktäristiska element i stadsplanen: - Gaturum - Plats- och parkrum - Landmärken (vertikalt). Varje stadsplanelement beskrivs härefter separat i dokumentet. Huvudgata - Öst/väst gata Huvudgata - Hyllie boulevard. Huvudgata - Arena gata Huvudgata - Hyllie stationsväg Uppsamlingsgata Gångfartsgata 8 meter Lokalgata meter Stationstorget Sekundära platser Vattenpark Park med lekplats Landmärke - Vertikalt Program belysning Hyllie centrumområde 7

8 Belysningsteman Upplevelsen Mörker där det behövs Belysningen ska stärka upplevelsen av Hyllievång som en modern, miljömedveten och sund stadsdel. Stadsdelens profil förstärks genom armaturval som anpassas till de enskilda områdenas karaktär och funktion. Läsbarheten Ljuset visar vägen Belysningen ska, genom ett medvetet arbete med ljusfärger och -fördelning, betona stadsdelens struktur och olika lager, och därvid göra det lättare att orientera sig i området (offentliga och privata rum). Säkerheten Ljus där det behövs Belysningen ska medverka till att skapa en trygg, säker och levande stadsdel, där folk gärna befinner sig efter mörkrets genombrott. Synnedsättande bländning från armaturer och mörka, otrygga områden ska undvikas. Drift och underhåll Belysningen ska göras energiekonomisk och i enlighet med Malmö stads krav på hållbarhet o s v (mer i avsnittet om drift och underhåll). Miljö Belysningsplanen är inriktad på att vara ekonomisk och energieffektiv. Delar av energiförbrukningen kan även tänkas täckas av alternativa energikällor (t ex solfångare och vindkraft). Effekt Ljus där det är vackert Belysningen medverkar till att skapa visuellt hierarki och fokus på stadsdelens speciella områden och knutpunkter med oväntade och överraskande upplevelser. Belysningen ingår som en integrerad del av upplevelsen av t ex gröna rum, shopping och events. 8 Program belysning Hyllie centrumområde

9 Belysningsparametrar Ljusfärg Användningen av ljusfärger (färgtemperatur) som spänner från varmvit till neutralvit medverkar till att definiera och differentiera stadsdelens olika områden och funktioner. Användningen av färgat ljus är idag mycket populärt, speciellt vid arkitektonisk belysning och skyltning. Programmet rekommenderar att färgat ljus bara används i begränsad omfattning och endast där det är relevant, t ex på speciella byggnader runt Hyllie boulevard och Öst-väst gatan, och som utsmyckning av landmärken och parker som t ex vattentornet och Vattenparken. Färgåtergivning En annan viktigt aspekt i belysningen är ljuskällans förmåga att återge färger (angivet i Ra-värden). Dagsljus har ett Ra-värde på 100, vilket innebär att ljuset återger alla färger optimalt. På Hyllievång strävar vi efter att följa Malmö stads generella riktlinjer: Längs körbana Ra 60, längs gång- och cykelbanor Ra 80. Utöver detta används Ra 80 längs körbana vid de tillfällen där det inte finns separat gång- och cykelbanebelysning. Ljuspunktshöjder Precis som ljusfärgen användes ljuspunktshöjden till att identifiera de olika områdena på Hyllievång. Hög >6 m Mellan 2-4 m Områden med mer trafik och en högre genomströmning belyses generellt sett från en högre punkt, då ljuset ska kunna spridas över ett större område. De mer privata områdena vid entrégatorna belyses med lägre armaturer som skapar en lugn atmosfär. Låg <1.5 m Program belysning Hyllie centrumområde 9

10 Belysningselement Vägbelysning Träd- och landskapsbelysning Arkitektonisk belysning Gatuinventarie med integrerad belysning Lokala landmärken och ljuskonst Belysning för gång och/eller cykelvägar Illustration av de olika belysningselementens relation till stadsrummet. 10 Program belysning Hyllie centrumområde

11 Belysningsnivåer Grundbelysning Ljuset visar vägen Gatubelysning Belysning som tillgodoser den körande trafiken. Ljuspunktshöjd: mellan - hög. Ra: Kompletterande belysning Ljus där det behövs Belysning för gång och/eller cykelvägar Belysning som tillgodoser cyklister och fotgängare. Ljuspunktshöjd: låg - mellan Ra: >80 Gatuinventarie med integrerad belysning Ljus som har en konkret funktion i förhållande till gatuinventarien. Ljuspunktshöjd: Varierande efter funktion. Ra: Inte aktuellt. Effektbelysning Ljus där det är vackert Arkitektonisk belysning Belysning av byggnader och spilljus som tillför betydande ljus till väg eller plats. Ljuspunktshöjd: Varierande efter funktion. Ra: Inte aktuellt. Träd- och landskapsbelysning Belysning av träd och landskapselement som definierar rum och omgivning. Ljuspunktshöjd: Varierande efter landskapet. Ra: Inte aktuellt, dock med en god färgåtergivning i det gröngula spektrat. Landmärken och ljuskonst Belysning av landmärken och platser som tillför upplevelser, överraskningar och dynamik till Hyllievång. Ljuspunktshöjd: Varierande efter uttryck. Ra: Inte aktuellt. Program belysning Hyllie centrumområde 11

12 Gator Huvudgata Öst/väst gata Översiktskarta Huvudgator Funktion Öst-väst gatan är en av Hyllievångs mest trafikerade gator, som användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden är en tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna. Denna huvudgata utmärks genom att fungera som en inkörsport till de många lokala intilliggande gatorna. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning enkeltsidig, asymmetrisk Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning. 12 Program belysning Hyllie centrumområde

13 Gator Huvudgata Öst/väst gata Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Öst-väst gatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkeltsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 13

14 Gator Huvudgata Hyllie boulevard Översiktskarta Huvudgator Funktion Hyllie boulevard är Hyllievångs mest trafikerade gata, som användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har en tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna, såsom Arenan, Shoppingcentrat och Hyllie Tower. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, symmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på Arenan, hotellet etc. 14 Program belysning Hyllie centrumområde

15 Gator Huvudgata Hyllie boulevard Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Boulevardgatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 15

16 Gator Huvudgata Arenagatan Översiktskarta Huvudgator Funktion Arena gatan användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har et tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna, såsom Arenan, Hyllie stationstorg, bussdepån och Hyllie Tower. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, asymmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på Arenan. 16 Program belysning Hyllie centrumområde

17 Gator Huvudgata Arenagatan Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Sektion ut från Stationstorg. Sektion ut från Arena. Arenagatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig asymmetrisk ljusfordeling, symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 17

18 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg Översiktskarta Huvudgator Funktion Hyllie stationsväg användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har et tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt de omkringliggande funktionerna, såsom Shoppingcentrat, parkering och hotel. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, asymmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på hotellet etc. 18 Program belysning Hyllie centrumområde

19 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Hyllie stationsväg, snit och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 19

20 Gator Uppsamlingsgata Översiktskarta Uppsamlingsgator. Funktion Interna fördelningsgator i stadsdelen. Uttryck Uppsamlingsgatorna har växlande karaktär. I de centrala delarna hårdgjorda och präglade av stenstaden, mer perifert en grönare karaktär omgiven av parker och lägre bebyggelse. Upplevelse Nyckelord: Orienteringsvänlig, säker. Grundbelysning - Vägbelysning enkel Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: 60-80, 80 på Arenagatan Belysningsklass VGU: MEW3/CE3 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 / ES3 mot park Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. 20 Program belysning Hyllie centrumområde

21 Gator Uppsamlingsgata Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. I största möjliga grad placeras stolpar och träd på motsatt sida av entrén till en lokalgata eller gångfartsgata. Uppsamlingsgator, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkeltsidig, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 21

22 Gator Lokalgata 14-18,5 meter Översiktskarta Lokalgator Funktion Ett inre och mera intimt nät av gator, primärt bostadskvarter, mot söder eventuellt med trädplantering Uttryck Bostadskvarter var gaturummet är präglat av de omkringliggande byggnadernas karakter. Upplevelse Nyckelord: Tryggt och igenkännande Grundbelysning - Vägbelysning enkelsidig, asymmetrisk Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: Belysningsklass VGU: MEW4/CE4 Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns Ljuspunktshöjd: låg, (mellan) Ljusfärg: neutral - varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Inte aktuellt 22 Program belysning Hyllie centrumområde

23 Gator Lokalgata 14-18,5 meter Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturenas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning vid entrédörrar etc kan bidra med kompletterande ljus till gaturummet. Fiktiv Lokalgata, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkelsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 23

24 Gångfartsgata 8 meter Översiktskarta Gångfartsgator Funktion Ett inre och mera intimt nät av gator, primärt bostadskvarter, mot söder eventuellt med trädplantering Uttryck Gaturummet är tämligen smalt och präglat av de omkringliggande byggnaderna. I södra Hyllievång är bebyggelsen lägre och gaturummet får ett grönare uttryck. Upplevelse Nyckelord: Tryggt och igenkännande Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig fasadhängd belysning Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: Belysningsklass VGU: MEW4/CE4 Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns Ljuspunktshöjd: låg, (mellan) Ljusfärg: neutral - varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Inte aktuellt 24 Program belysning Hyllie centrumområde

25 Gångfartsgata 8 meter Plansnittet indikerar armaturenas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning vid entrédörrar etc kan bidra med kompletterande ljus till gaturummet. Gångfartsgata sektion och principritning. Kompletterande belysning: Dubbelsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 25

26 Områden Hyllie stationstorg Funktion Hyllie Stationstorg kommer att vara områdets centrala plats. Uttryck Torget kommer att vara präglat av genomströmning och av Arenans och shoppingcentrats aktiviteter. Torgets besökare kommer från Malmö och dess omgivningar. Torget kommer att vara Hyllievångs samlingspunkt på alla tider av dygnet och året. Upplevelse Nyckelord: Aktivt, intressant, offentlig, oformellt. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: varierande. Ljusfärg: varierande. Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Gatuinventarie med integrerad belysning - Landmärken och ljuskonst 26 Program belysning Hyllie centrumområde

27 Områden Sekundära platser Shared space Funktion Plats där lokal genomfart är tillåten, antingen över hela platsen eller innanför ett speciellt markerat område. Karaktär Huvudsakligen ett gångstråk, där fordonstrafik är tillåten. Alla områden som definieras som shared space bör som minimum belysas med en belysningsklass som möjliggör god synbarhet och tar hänsyn till fotgängare. Det rekommenderas att använda en belysningsklass som skapar rumslik karaktär. Belysningen skall dessutom anpassa med avseende att skapa en tillgänglighetszon. En sådan zon kan typiskt placeras längs med fasader eller andra rumsliga avgränsningar. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: varierande Ljusfärg: varierande Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Gatuinventarie med integrerad belysning Program belysning Hyllie centrumområde 27

28 Områden Vattenpark Park med vattenkonst, natur och lek. Belysningen kan ingå i samspel med vattnet som ett dekorativt element. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finnes. Ljuspunktshöjd: varierande Ljusfärg: varierande Effektbelysning - Träd -och landskapsbelysning - Landmärke och ljuskonst Pildammsparken, Malmö Slottsparken, Malmö Solbjerg Plads, Frederiksberg, DK 28 Program belysning Hyllie centrumområde

29 Områden Rekreativ Cykelstig Karaktäristiska element som skär igenom stadstrukturen och definierar eller delar rummet i det horisontala planet. Grundbelysning - I bebyggelse CitySoul 5 meters stolpe. Ljuspunktshöjd 4,5 meter Kompletterande belysning - Inte aktuellt Effektbelysning - Inte aktuellt Program belysning Hyllie centrumområde 29

30 Områden Landmärke vertikalt Karaktäristiska byggnader som definierar området och fungerar som målpunkter. Belysning av Arena, vattentorn, hotell, byggnader vid torget, framhäver identiteten också på natten. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - Inte aktuellt Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Ljuskonst som del av arkitektonisk belysning Hyllie vattentorn, Malmö The Lowry Centre, UK Tate Modern, Liverpool UK 30 Program belysning Hyllie centrumområde

31 Drift och underhåll Malmö stad ställer krav att armaturer ska förses med en optik som är anpassad placeringsstället. Armaturer med nedåtriktad optik ska förses med planglas för att undgå onödigt ljusspill. Den använda ljuskällan ska ha en livslängd på minst timmar, med undantag lägre, men dock ej lägre än Minimum avstånd mellan stolpar och körbana ska vara c/c 0,8 m. Avståndet från kant på gång- och cykelväg ska vara ca c/c 0,2-0,3 m. Då Malmö stad eftersträvar samordning av den offentliga miljön ska den gröna Malmöfärgen användas på alla stolpar och dylikt i Hyllievång. Fyrledarsystem PEN. Alla stolpar platsgjutes i Malmö stad. Hållbarhet Generellt önskas ett optimerat och effektivt belysningssystem som kräver minimalt med resurser. För att uppnå en energieffektiv och hållbar belysningsanläggning fokuseras det på tre huvudområden: Ljuskällor Lång livslängd Hög färgåtergivning Effektivitet (Lumen/watt) Armatur Verkningsgrad (LOR) Spilljus (Optik och reflektorteknik) Elektronisk driftdon Styrning Centralt styrda cykler för tändning/släckning/ dämpning Rörelse/närvaro]detektor där det är möjligt Intelligent feedback system vid fel eller utrbränd ljuskälla Program belysning Hyllie centrumområde 31

32 Ljuskälla exempel Användning Typ av ljuskälla Beskrivning Områden, där belysningen bör ha en god färgåtergivning, både körfält och GC Används över körfält Används på GC vägar och i Entrégator Gång- och cykelvägar Används i arkitektonisk belysning, gatuinventarie och ljuskonstbelysning, gatuinventarie och ljuskonst A Master City White CDO-TT (ET) (Alternativ: Master CosmoPolis CPO-T White) B Högtrycksnatrium SON-T Comfort Pro C MASTER Colour CDM-CT och CDM-T D Kompaktlysrör PL-T TOP 4P - 32W, 42W E LED belysning (diodljus) Ljusfördelning: Mjuk & rundstrålande Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 2800 Kelvin Livslängd: timmar Karaktär: Behagligt vitt ljus, dimbar Ljusutbyte: 90 Lm/W Ljusfördelning: Mjuk & rundstrålande Kvalitet (Ra): 60+ Färgtemperatur: 2150 Kelvin Livslängd: timmar (150W-400W) Karaktär: Mjukt varmt ljus, dimbar (Begränsat) Ljusutbyte: 95 Lm/W Ljusfördelning: skarp & rundstrålande Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 3000 Kelvin Livslängd: timmar (70W,150W) Karaktär: klart, vitt ljus Ljusutbyte: 95 Lm/W Ljusfördelning: diffus Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 2700 Kelvin, 3000 Kelvin Livslängd: timmar Karaktär: Mjuk diffus ljus, bländfritt Ljusutbyte: 75 Lm/W Ljusfördelning: litet punktljus Kvalitet (Ra): Ej angivet Färgtemperatur: RGB Livslängd: timmar, genomsnittlig erfarenhet. Beror på färg och typ. Karaktär: Effektbelysning eller till tydlig markering av arkitektoniska element, dimbar Ljusutbyte: Lm/W 32 Program belysning Hyllie centrumområde

33 Armatur exempel Grundbelysning: vägarmatur med full avskärmning Philips CitySoul Asymmetrisk ljusfördelning Spegeloptik Stort urval av stolpar Ljuskälla: A och B Kompletterande belysning: Pollare Aubrilam ALMA & NOTTE Rundstrålande ljusfördelning 1100 mm Ljuskälla D Grundbelysning: vägarmatur til montering på vägg Philips CitySoul Asymmetrisk ljusfördelning Spegeloptik Stort urval av stolpar Ljuskälla: A och B LED Ljuskälla vanligtvis använda till effekt ljus, gatuinventarie och ljuskonst Ljuskälla E Kompletterande belysning: Lykta Mini Slot disk Rotationsstrålande ljusfördelning Spegeloptik Rambøll Lys rekommenderar max. 4 m stolpe (standard Simes stolpe 4.2 m) Ljuskälla: C Program belysning Hyllie centrumområde 33

34 GATUKONTORET Malmö, Telefon E-post: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31, DK-2830 Virum, Danmark Telefon

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning 3 Övergripande gatustruktur...4 Allmänna mål för den offentlig miljö. 6 Tillgänglighet och trygghet.. 6 Ljussättning..6 Ljussättningen av Hyllie

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014 MARS 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-24 KF 13 2014 Bilaga A Fotodokumentation Befintlig belysning Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun. Fotodokumentationen

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken.

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Ljusgestaltning för Gubberoparken Introduktion Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Gubberoparken

Läs mer

Arbetsplatsbelysning

Arbetsplatsbelysning Arbetsplatsbelysning Rätt belysning vid arbetsplatsen har mycket större betydelse för arbetsförhållandena än vad många tror, hälsan påverkas i hög grad. Bra ljusförhållande minskar risken för onödiga besvär

Läs mer

2 Belysningsklasser. 2.1 Belysningsteknisk kvalitet. 2.2 Belysningsklasser för vägar och gator

2 Belysningsklasser. 2.1 Belysningsteknisk kvalitet. 2.2 Belysningsklasser för vägar och gator 2 Belysningsklasser 2.1 Belysningsteknisk kvalitet Den belysningstekniska kvaliteten i en vägbelysningsanläggning beskrivs med hjälp av belysningsklasser. Klasserna kan variera för samma vägtyp, beroende

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

ljusplan för lunds stadskärna inklusive stadsparken Antagen av Teknisk nämnd 2013-06-19

ljusplan för lunds stadskärna inklusive stadsparken Antagen av Teknisk nämnd 2013-06-19 ljusplan för lunds stadskärna inklusive stadsparken Antagen av Teknisk nämnd 2013-06-19 Innehållsförteckning Läsinstruktion På grund av dokumentets komplexitet och dess många fotografier tagna på natten

Läs mer

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader.

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader. 4.0 GATOR Gaturummen Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö. I mitt gestaltningsförslag skall gatornas

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer

välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer www.fagerhult.se Stadsgata Biltrafik är en oundviklig del av stadsmiljön men med bra belysning ökar både tillgängligheten och attraktionskraften

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

2007-11-26 BELYSNINGSPROGRAM FÖR TÄBY KOMMUN

2007-11-26 BELYSNINGSPROGRAM FÖR TÄBY KOMMUN 2007-11-26 BELYSNINGSPROGRAM FÖR TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1 - FÖRORD 4 VISUELL PÅVERKAN 4 DEL 2 - BELYSNINGSPROGRAMMETS SY F T E OCH OM FAT T N I NG 5 BAKGRUND 5 SYFTE 5 AVGRÄNSNING 6 REKOMMENDATION

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008

BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008 BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008 DEN GLÖDANDE HAMNEN Då mörkret når Västerhamn, förvandlas rummet med elektrisk belysning till en glödande hamn. Hamnen förvandlas till

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 3 Användning och syfte 3 Ljussättning 4 Trygghetsaspekten 5 Riktlinjer för belysning

Läs mer

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen FÄRJESTADENS HANDELSOMRÅDE GESTALTNINGSPROGRAM Bilaga till detaljplan för del av Algutsrum 20:10 Brofästet, östra delen. Dnr 06/67, 2009-05-08 Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. 1 BAKGRUND Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra. Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och skrämmande. En levande stadskärna är

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

TÄBY IP SPILLJUSANALYS

TÄBY IP SPILLJUSANALYS SPILLJUSANALYS Jönköping Kent Hulusjö +46 10 722 54 75 kent.hulusjo@wspgroup.se WSP Ljusdesign, Box 2211, 555 55 Jönköping Handläggare belysning: Kent Hulusjö 2 INLEDNING Seende och ljusstrålning Seendet

Läs mer

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING En trygg och trivsam livsmiljö för alla Smart styrning. Genom intelligent styrning uppnås både maximala energibesparingar och en ändamålsenlig belysning. Genom intelligent styrning

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik Utvärdering av Vackert Rättvik ENERGI OCH BELYSNING Belysningens funktion har varit en central del i projektet Vackert Rättvik. Genom att anpassa belysningen till stadsmiljöns villkor har man åstadkommit

Läs mer

Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10)

Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10) 1 [5] Planenheten 2015-04-27 Referens Eva Kamph Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon

Läs mer

Belysningsprogram för centrala Eskilstuna. Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna Kommun 2005-08-17

Belysningsprogram för centrala Eskilstuna. Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna Kommun 2005-08-17 Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna Kommun 2005-08-17 Inledning Belysningsprogrammet har tagits fram under hösten 2004 och våren 2005 av Eskilstuna Kommun i samarbete med Retea AB. Projektgrupp Eskilstuna

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm Fotometri Ljusflöde, Mängden strålningsenergi/tid [W] från en källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => 600-1000 lm Ögats känslighetsområde 1 0.8 Skotopisk V' Fotopisk

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign Synsinnet är anpassat till dagsljus som är varierade: - ljusstyrka - ljusfärg - ljuskaraktär Människan mår inte bra i statisk och monoton ljussättning. Människans

Läs mer

CitySoul gen2 mångsidig identitet

CitySoul gen2 mångsidig identitet CitySoul gen2 mångsidig identitet CitySoul gen2 LED Large CitySoul gen2 är Philips mest mångsidiga och insipirerande serie för gatubelysning hittills. Armaturerna är väldigt effektiva, ger goda belysningsnivåer

Läs mer

LUNDS LJUS. Belysningsprogram för Lunds kommun. Ljus för trygghet - Ljus för säkerhet Ljus för vägledning - Ljus för att försköna

LUNDS LJUS. Belysningsprogram för Lunds kommun. Ljus för trygghet - Ljus för säkerhet Ljus för vägledning - Ljus för att försköna LUNDS LJUS Belysningsprogram för Lunds kommun LUNDS LJUS Belysningsprogram för Lunds kommun Ljus för trygghet - Ljus för säkerhet Ljus för vägledning - Ljus för att försköna Stadens ljusmiljöer Principskisser

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Framtidens belysning och ljuskällor

Framtidens belysning och ljuskällor Framtidens belysning och ljuskällor Belysningsteori Ljuskällor och dess egenskaper Kort repetition FÄRGÅTERGIVNING Mäts i R a R a -värdet = genomsnittsavvikelsen Vid noggrannare planering se spektraldiagram

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-06 Fredrik Drotte 08-590 979 71 Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2013:184 Fredrik.Drotte@upplandsvasby.se Stadsmässighet definition för Upplands Väsby

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects MED FOCUS PÅ VÄGEN / NYX I DEN GREKISKA MYTOLOGIN ÄR NYX NATTENS GUDINNA SOM HÄRSKAR ÖVER MÖRKRET. I DAGENS STAD ÄR NYX GATANS DROTTNING SOM GER OSS ETT BEHAGLIGT LJUS OCH MEDVERKAR TILL EN TRYGG OCH SÄKER

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

Ljuskällor. Vintern 2010

Ljuskällor. Vintern 2010 Ljuskällor Vintern 2010 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset 2 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset Vår ständiga referens Färgåtergivning: R a 100 Färgtemperatur: 5.000-20.000 K Livslängd: Längre

Läs mer

MileWide² design möter effektivitet

MileWide² design möter effektivitet Lighting MileWide² design möter effektivitet MileWide² Många kommunala myndigheter har tagit till sig fördelarna med modern utomhusbelysning. Dessa omfattar en mer attraktiv stadsmiljö och större komfort,

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning Lighting Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning CoreLine Tempo stor CoreLine Tempo stor är en serie högeffektiva strålkastare för 1:1-ersättning av konventionella armaturer med bibehållen

Läs mer

Utomhusbelysning och trygghet

Utomhusbelysning och trygghet Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet

Läs mer

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Bakgrund Våra gator behöver ses över utifrån ett framkomlighetsperspektiv för att försäkra oss om att vi har gator där utryckningsfordon och snöröjning kan komma

Läs mer

CitySphere skapar en lockande och behaglig miljö med en egen färgsignatur

CitySphere skapar en lockande och behaglig miljö med en egen färgsignatur Lighting CitySphere skapar en lockande och behaglig miljö med en egen färgsignatur CitySphere Vi lever i en tid av snabb social förändring och städernas ambition är att bli mer attraktiva, välkomnande,

Läs mer

Bilaga centrala Gustavsberg Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03. Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288

Bilaga centrala Gustavsberg Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03. Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288 Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03 Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288 Översikt centrala Gustavsberg Belysningsprogram för Centrala Gustavsberg ska användas i planerings- och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20 Oskarshamns kommun Belysningsprogram PROGRAMHANDLING SAMRÅDSUTSTÄLLNING XXX 2011 1 Innehåll DEL 1 - ALLMÄNNA BELYSNINGSBEGREPP Belysningsprogrammet... 1

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure.

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla Roger Johansson SWECO Infrastructure Shared space tredje generationen Möjlighet Attraktiva stadsrum för alla Harmoni mellan människors förmåga,

Läs mer

Copenhagen LED - diskret och tidlös design

Copenhagen LED - diskret och tidlös design Lighting Copenhagen LED - diskret och tidlös design Copenhagen LED Small Copenhagen LED designades i samarbete med Köpenhamns stadsarkitektkontor med syftet att förstärka estetiken i stadens belysning.

Läs mer

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 Vision och målsättning Innehållsförteckning ANNETORPS GÅRD Förutsättningar/allmänt 2 Höjdutredning 3 Analyser 5 Funktioner

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

tryggt och jämställt ljus

tryggt och jämställt ljus tryggt och jämställt ljus Principer och metoder för att med ljussättning stärka tryggheten i stadsmiljöer. Med jämställdhetsperspektiv som en utgångspunkt. 1 Rapporten beskriver resultatet från projektet

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN!

SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN! SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN! RÄTT LJUS RÄDDAR LIV Att kunna reagera snabbt i trafiken är avgörande för säkerheten på våra vägar. Att kunna orientera sig och få rätt delar

Läs mer

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper Generella föreskrifter för armaturtyper Alla priser anges exklusive moms. Produktblad på angivna armaturer ska bifogas anbudet. Armaturerna ska vara anpassade och lämpliga att använda i den miljö som beskrivs.

Läs mer

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner Lighting ClearFlood - LEDlösning för sport- och arealbelsyning ClearFlood ClearFlood är en serie flexibla strålkastare som låter dig välja exakt rätt ljusflöde för ditt specifika användningsområde. Toppmodern

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Innehåll Varför miljöanpassa upphandling av utomhusbelysning? Exempel på miljövinster Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg

Läs mer