Program belysning Hyllie centrumområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program belysning Hyllie centrumområde"

Transkript

1 Program belysning Hyllie centrumområde

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Rumslig struktur: Gator 4 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter 5 Rumslig struktur: Områden 6 Översiktskarta 7 Belysningsteman 8 Belysningsparametrar 9 Belysningselement 10 Belysningsnivåer 11 Gator Huvudgata Öst/väst gatan 12 Gator Huvudgata Hyllie boulevard 14 Gator Huvudgata Arena gata 16 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg 18 Gator Uppsamlingsgata 20 Gator Lokalgata 14-18,5 meter 22 Gator Gångfartsgata 8 meter 24 Områden Hyllie stationstorg 26 Områden Sekundära platser 27 Områden Vattenpark 28 Områden Rekreativ Cykelväg 29 Områden - Landmärke vertikalt 30 Drift och underhåll 31 Ljuskälla exempel 32 Armatur exempel 33 April 2010 Utarbetad av Gatukontoret, Malmö stad och Rambøll Lys. För mer information kontakta Johan Moritz eller Eva Delshammar Gatukontoret, Malmö stad. Iben Winther Orton, Rambøll Lys. 2 Program belysning Hyllie centrumområde

3 Inledning BAKGRUND Detta dokument är ett belysningsprogram för den nya stadsdelen Hyllievång i Malmö stad. Materialet är utarbetat av Rambøll Lys på uppdrag av Malmö stad, gatukontoret, enligt de krav och riktlinjer som beskrivs i Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde. Gatukategorierna har blivit fastlagda i dialog och samråd med Malmö stad, men det ska understrykas att gatornas placering i området endast är vägledande, då den övergripande planläggningen av området fortfarande pågår. Gehl Architects rapport Hyllievång Det sunde byliv har bildat underlag för beskrivningen av projektets olika stadsrum. Programmet inleds med en översikt över de rumsliga förhållanden, som är preciserat som väsentliga i belysningsplanen. Därpå följer en genomgång av de belysningsverktyg och parametrar som är använda i genomförandet av belysningskonceptet, och en genomgång av belysningsparametrarnas användning i de utvalda områdena. Av dessa är det speciellt fokus på belysningens utformning av fem typer av gaturum samt på stationstorget. I belysningsprogrammet hänvisas generellt till belysningskategorierna ur Vägverkets Vägar och gators utformning (VGU). Programmet rekommenderar att man generellt lägger vikt på belysningens enhetlighet, framför själva belysningsstyrkan, eftersom enhetligheten har stor betydelse för synförhållandena. Kraftiga variationer i belysningsstyrkan över en annars jämn yta, som t ex en trottoar, kan skapa försämrade synförhållanden, där ögat har svårt att anpassa sig och upptäcka variationer i höjd och struktur, som t ex trappor eller nivåskillnader i beläggningen. Vid utarbetandet av programmet är det tagit utgångspunkt i följande nyckelord för belysningen av Hyllievång: Upplevelsen Läsbarheten Säkerheten Drift och underhåll Miljö Effekt Vart och ett av dessa begrepp och deras relation till belysningen kommer att bli närmare beskrivet under Belysningsteman senare i dokumentet. Rambøll Lys har desutom tagit hänsyn till Malmö stads fyra övergripande principer för Malmös ljussättning (Stadens Ljus, 1995) samt anvisningar givna av statens kommission för hållbar utveckling: 1. Ljuset visar vägen 2. Ljus där det behövs 3. Ljus där det är vackert 4. Mörker där det behövs 5. Hållbar utveckling Programmet använder och beskriver var det är relevant för dessa fem principer i relation till Hyllievångs belysningsmiljö. För att försäkra sig om att belysningsplanens intentioner vidmakthålles trots en lång implementeringsfas och tidshorisont, är det viktigt att programmet löpande hålls á jour med Malmö stads senast uppdaterade planer för området. Frågor rörande Hyllievångs belysningsprogram hänvisas till Eva Delshammar och Johan Moritz, gatukontoret, Malmö stad. Program belysning Hyllie centrumområde 3

4 Rumslig struktur: Gator Kategoriseringen av gatorna i Hyllievång definieras av flera faktorer såsom trafikbelastning, gaturummets proportioner, samt funktioner (t ex handel, bostäder, företagsamhet) längs gatan. Om man inordnar gatutyperna hierarkiskt är Huvudgatan den mest offentliga, medan gångfartsgatan är den mest privata. Det är meningen att belysningen av varje enskild gatutyp ska stödja denna rumsliga hierarki. Huvudgata-Öst-väst gata Huvudgata-Hyllie boulevard Huvudgata-Arena gata Huvudgata- Hyllie stationsväg Uppsamlingsgata Gångfartsgata 8 meter Lokalgata meter 4 Program belysning Hyllie centrumområde

5 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter Ljuset visar vägen Vid de tillfällen där två gatutyper möter varandra är det viktigt att belysningen bidrar till att förtydliga orienteringen i korsningen. Ett medvetet användande av olika ljuspunktshöjder och armaturplaceringar är med till att understödja detta. Huvudgata-Huvudgata - Belysningen av huvudgatan bibehålls i korsning Huvudgata-Uppsamlingsgata - Belysningen av huvudgatan överordnar sig uppsamlingsgatan. - Belysningen av uppsamlingsgatan indikerar en ändring av vägens karaktär och klassificering Huvudgata-Lokalgata - Belysningen av huvuddgatan överordnar sig lokal gatan. - Belysningen av lokalgatan indikerar en ändring av vägens karaktär och klassificering Lokalgata - Gångfartsgata - I dessa korsningar mellan lokalgator och gångfartsgator ska stolparna i den mån det är möjligt placeras på motsatt sida av entrén till gångfartsgatorna Program belysning Hyllie centrumområde 5

6 Rumslig struktur: Områden Utöver gaturummen finns det en rad offentliga rum och element som kommer att bli en del av Hyllievångs belysningsmiljö. Stationstorget - Central plats och entré till landmärken - Belysningen skapar upplevelse och framhäver området. Sekundära platser - Sekundära platser med varierande aktiviteter, genomströmning och eventuell lokal handel. - Belysning för orientering och rumslig atmosfär. Vattenpark - Park med vattenkonst, natur och lek. - Belysningen kan accentuera vattnet som ett dekorativt element. Park med lekplats - Belysning anpassas för att definiera platsens utform ning och karaktär - Dynamiskt effekt- och konstljus kan läggas till för att uppmuntra lek och rörelse. Landmärke - Vertikalt - Karaktäristiska byggnader som definierar området och fungerar som mälpunkter. - Belysning av vattentorn, hotell samt byggnader vid torget, framhäver identiteten även på natten. 6 Program belysning Hyllie centrumområde

7 Översiktskarta Samlad översikt av belysningskategorierna i Hyllievång. Det arbetas med tre karaktäristiska element i stadsplanen: - Gaturum - Plats- och parkrum - Landmärken (vertikalt). Varje stadsplanelement beskrivs härefter separat i dokumentet. Huvudgata - Öst/väst gata Huvudgata - Hyllie boulevard. Huvudgata - Arena gata Huvudgata - Hyllie stationsväg Uppsamlingsgata Gångfartsgata 8 meter Lokalgata meter Stationstorget Sekundära platser Vattenpark Park med lekplats Landmärke - Vertikalt Program belysning Hyllie centrumområde 7

8 Belysningsteman Upplevelsen Mörker där det behövs Belysningen ska stärka upplevelsen av Hyllievång som en modern, miljömedveten och sund stadsdel. Stadsdelens profil förstärks genom armaturval som anpassas till de enskilda områdenas karaktär och funktion. Läsbarheten Ljuset visar vägen Belysningen ska, genom ett medvetet arbete med ljusfärger och -fördelning, betona stadsdelens struktur och olika lager, och därvid göra det lättare att orientera sig i området (offentliga och privata rum). Säkerheten Ljus där det behövs Belysningen ska medverka till att skapa en trygg, säker och levande stadsdel, där folk gärna befinner sig efter mörkrets genombrott. Synnedsättande bländning från armaturer och mörka, otrygga områden ska undvikas. Drift och underhåll Belysningen ska göras energiekonomisk och i enlighet med Malmö stads krav på hållbarhet o s v (mer i avsnittet om drift och underhåll). Miljö Belysningsplanen är inriktad på att vara ekonomisk och energieffektiv. Delar av energiförbrukningen kan även tänkas täckas av alternativa energikällor (t ex solfångare och vindkraft). Effekt Ljus där det är vackert Belysningen medverkar till att skapa visuellt hierarki och fokus på stadsdelens speciella områden och knutpunkter med oväntade och överraskande upplevelser. Belysningen ingår som en integrerad del av upplevelsen av t ex gröna rum, shopping och events. 8 Program belysning Hyllie centrumområde

9 Belysningsparametrar Ljusfärg Användningen av ljusfärger (färgtemperatur) som spänner från varmvit till neutralvit medverkar till att definiera och differentiera stadsdelens olika områden och funktioner. Användningen av färgat ljus är idag mycket populärt, speciellt vid arkitektonisk belysning och skyltning. Programmet rekommenderar att färgat ljus bara används i begränsad omfattning och endast där det är relevant, t ex på speciella byggnader runt Hyllie boulevard och Öst-väst gatan, och som utsmyckning av landmärken och parker som t ex vattentornet och Vattenparken. Färgåtergivning En annan viktigt aspekt i belysningen är ljuskällans förmåga att återge färger (angivet i Ra-värden). Dagsljus har ett Ra-värde på 100, vilket innebär att ljuset återger alla färger optimalt. På Hyllievång strävar vi efter att följa Malmö stads generella riktlinjer: Längs körbana Ra 60, längs gång- och cykelbanor Ra 80. Utöver detta används Ra 80 längs körbana vid de tillfällen där det inte finns separat gång- och cykelbanebelysning. Ljuspunktshöjder Precis som ljusfärgen användes ljuspunktshöjden till att identifiera de olika områdena på Hyllievång. Hög >6 m Mellan 2-4 m Områden med mer trafik och en högre genomströmning belyses generellt sett från en högre punkt, då ljuset ska kunna spridas över ett större område. De mer privata områdena vid entrégatorna belyses med lägre armaturer som skapar en lugn atmosfär. Låg <1.5 m Program belysning Hyllie centrumområde 9

10 Belysningselement Vägbelysning Träd- och landskapsbelysning Arkitektonisk belysning Gatuinventarie med integrerad belysning Lokala landmärken och ljuskonst Belysning för gång och/eller cykelvägar Illustration av de olika belysningselementens relation till stadsrummet. 10 Program belysning Hyllie centrumområde

11 Belysningsnivåer Grundbelysning Ljuset visar vägen Gatubelysning Belysning som tillgodoser den körande trafiken. Ljuspunktshöjd: mellan - hög. Ra: Kompletterande belysning Ljus där det behövs Belysning för gång och/eller cykelvägar Belysning som tillgodoser cyklister och fotgängare. Ljuspunktshöjd: låg - mellan Ra: >80 Gatuinventarie med integrerad belysning Ljus som har en konkret funktion i förhållande till gatuinventarien. Ljuspunktshöjd: Varierande efter funktion. Ra: Inte aktuellt. Effektbelysning Ljus där det är vackert Arkitektonisk belysning Belysning av byggnader och spilljus som tillför betydande ljus till väg eller plats. Ljuspunktshöjd: Varierande efter funktion. Ra: Inte aktuellt. Träd- och landskapsbelysning Belysning av träd och landskapselement som definierar rum och omgivning. Ljuspunktshöjd: Varierande efter landskapet. Ra: Inte aktuellt, dock med en god färgåtergivning i det gröngula spektrat. Landmärken och ljuskonst Belysning av landmärken och platser som tillför upplevelser, överraskningar och dynamik till Hyllievång. Ljuspunktshöjd: Varierande efter uttryck. Ra: Inte aktuellt. Program belysning Hyllie centrumområde 11

12 Gator Huvudgata Öst/väst gata Översiktskarta Huvudgator Funktion Öst-väst gatan är en av Hyllievångs mest trafikerade gator, som användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden är en tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna. Denna huvudgata utmärks genom att fungera som en inkörsport till de många lokala intilliggande gatorna. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning enkeltsidig, asymmetrisk Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning. 12 Program belysning Hyllie centrumområde

13 Gator Huvudgata Öst/väst gata Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Öst-väst gatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkeltsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 13

14 Gator Huvudgata Hyllie boulevard Översiktskarta Huvudgator Funktion Hyllie boulevard är Hyllievångs mest trafikerade gata, som användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har en tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna, såsom Arenan, Shoppingcentrat och Hyllie Tower. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, symmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på Arenan, hotellet etc. 14 Program belysning Hyllie centrumområde

15 Gator Huvudgata Hyllie boulevard Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Boulevardgatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 15

16 Gator Huvudgata Arenagatan Översiktskarta Huvudgator Funktion Arena gatan användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har et tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna, såsom Arenan, Hyllie stationstorg, bussdepån och Hyllie Tower. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, asymmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på Arenan. 16 Program belysning Hyllie centrumområde

17 Gator Huvudgata Arenagatan Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Sektion ut från Stationstorg. Sektion ut från Arena. Arenagatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig asymmetrisk ljusfordeling, symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 17

18 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg Översiktskarta Huvudgator Funktion Hyllie stationsväg användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har et tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt de omkringliggande funktionerna, såsom Shoppingcentrat, parkering och hotel. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, asymmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på hotellet etc. 18 Program belysning Hyllie centrumområde

19 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Hyllie stationsväg, snit och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 19

20 Gator Uppsamlingsgata Översiktskarta Uppsamlingsgator. Funktion Interna fördelningsgator i stadsdelen. Uttryck Uppsamlingsgatorna har växlande karaktär. I de centrala delarna hårdgjorda och präglade av stenstaden, mer perifert en grönare karaktär omgiven av parker och lägre bebyggelse. Upplevelse Nyckelord: Orienteringsvänlig, säker. Grundbelysning - Vägbelysning enkel Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: 60-80, 80 på Arenagatan Belysningsklass VGU: MEW3/CE3 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 / ES3 mot park Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. 20 Program belysning Hyllie centrumområde

21 Gator Uppsamlingsgata Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. I största möjliga grad placeras stolpar och träd på motsatt sida av entrén till en lokalgata eller gångfartsgata. Uppsamlingsgator, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkeltsidig, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 21

22 Gator Lokalgata 14-18,5 meter Översiktskarta Lokalgator Funktion Ett inre och mera intimt nät av gator, primärt bostadskvarter, mot söder eventuellt med trädplantering Uttryck Bostadskvarter var gaturummet är präglat av de omkringliggande byggnadernas karakter. Upplevelse Nyckelord: Tryggt och igenkännande Grundbelysning - Vägbelysning enkelsidig, asymmetrisk Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: Belysningsklass VGU: MEW4/CE4 Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns Ljuspunktshöjd: låg, (mellan) Ljusfärg: neutral - varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Inte aktuellt 22 Program belysning Hyllie centrumområde

23 Gator Lokalgata 14-18,5 meter Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturenas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning vid entrédörrar etc kan bidra med kompletterande ljus till gaturummet. Fiktiv Lokalgata, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkelsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 23

24 Gångfartsgata 8 meter Översiktskarta Gångfartsgator Funktion Ett inre och mera intimt nät av gator, primärt bostadskvarter, mot söder eventuellt med trädplantering Uttryck Gaturummet är tämligen smalt och präglat av de omkringliggande byggnaderna. I södra Hyllievång är bebyggelsen lägre och gaturummet får ett grönare uttryck. Upplevelse Nyckelord: Tryggt och igenkännande Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig fasadhängd belysning Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: Belysningsklass VGU: MEW4/CE4 Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns Ljuspunktshöjd: låg, (mellan) Ljusfärg: neutral - varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Inte aktuellt 24 Program belysning Hyllie centrumområde

25 Gångfartsgata 8 meter Plansnittet indikerar armaturenas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning vid entrédörrar etc kan bidra med kompletterande ljus till gaturummet. Gångfartsgata sektion och principritning. Kompletterande belysning: Dubbelsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 25

26 Områden Hyllie stationstorg Funktion Hyllie Stationstorg kommer att vara områdets centrala plats. Uttryck Torget kommer att vara präglat av genomströmning och av Arenans och shoppingcentrats aktiviteter. Torgets besökare kommer från Malmö och dess omgivningar. Torget kommer att vara Hyllievångs samlingspunkt på alla tider av dygnet och året. Upplevelse Nyckelord: Aktivt, intressant, offentlig, oformellt. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: varierande. Ljusfärg: varierande. Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Gatuinventarie med integrerad belysning - Landmärken och ljuskonst 26 Program belysning Hyllie centrumområde

27 Områden Sekundära platser Shared space Funktion Plats där lokal genomfart är tillåten, antingen över hela platsen eller innanför ett speciellt markerat område. Karaktär Huvudsakligen ett gångstråk, där fordonstrafik är tillåten. Alla områden som definieras som shared space bör som minimum belysas med en belysningsklass som möjliggör god synbarhet och tar hänsyn till fotgängare. Det rekommenderas att använda en belysningsklass som skapar rumslik karaktär. Belysningen skall dessutom anpassa med avseende att skapa en tillgänglighetszon. En sådan zon kan typiskt placeras längs med fasader eller andra rumsliga avgränsningar. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: varierande Ljusfärg: varierande Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Gatuinventarie med integrerad belysning Program belysning Hyllie centrumområde 27

28 Områden Vattenpark Park med vattenkonst, natur och lek. Belysningen kan ingå i samspel med vattnet som ett dekorativt element. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finnes. Ljuspunktshöjd: varierande Ljusfärg: varierande Effektbelysning - Träd -och landskapsbelysning - Landmärke och ljuskonst Pildammsparken, Malmö Slottsparken, Malmö Solbjerg Plads, Frederiksberg, DK 28 Program belysning Hyllie centrumområde

29 Områden Rekreativ Cykelstig Karaktäristiska element som skär igenom stadstrukturen och definierar eller delar rummet i det horisontala planet. Grundbelysning - I bebyggelse CitySoul 5 meters stolpe. Ljuspunktshöjd 4,5 meter Kompletterande belysning - Inte aktuellt Effektbelysning - Inte aktuellt Program belysning Hyllie centrumområde 29

30 Områden Landmärke vertikalt Karaktäristiska byggnader som definierar området och fungerar som målpunkter. Belysning av Arena, vattentorn, hotell, byggnader vid torget, framhäver identiteten också på natten. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - Inte aktuellt Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Ljuskonst som del av arkitektonisk belysning Hyllie vattentorn, Malmö The Lowry Centre, UK Tate Modern, Liverpool UK 30 Program belysning Hyllie centrumområde

31 Drift och underhåll Malmö stad ställer krav att armaturer ska förses med en optik som är anpassad placeringsstället. Armaturer med nedåtriktad optik ska förses med planglas för att undgå onödigt ljusspill. Den använda ljuskällan ska ha en livslängd på minst timmar, med undantag lägre, men dock ej lägre än Minimum avstånd mellan stolpar och körbana ska vara c/c 0,8 m. Avståndet från kant på gång- och cykelväg ska vara ca c/c 0,2-0,3 m. Då Malmö stad eftersträvar samordning av den offentliga miljön ska den gröna Malmöfärgen användas på alla stolpar och dylikt i Hyllievång. Fyrledarsystem PEN. Alla stolpar platsgjutes i Malmö stad. Hållbarhet Generellt önskas ett optimerat och effektivt belysningssystem som kräver minimalt med resurser. För att uppnå en energieffektiv och hållbar belysningsanläggning fokuseras det på tre huvudområden: Ljuskällor Lång livslängd Hög färgåtergivning Effektivitet (Lumen/watt) Armatur Verkningsgrad (LOR) Spilljus (Optik och reflektorteknik) Elektronisk driftdon Styrning Centralt styrda cykler för tändning/släckning/ dämpning Rörelse/närvaro]detektor där det är möjligt Intelligent feedback system vid fel eller utrbränd ljuskälla Program belysning Hyllie centrumområde 31

32 Ljuskälla exempel Användning Typ av ljuskälla Beskrivning Områden, där belysningen bör ha en god färgåtergivning, både körfält och GC Används över körfält Används på GC vägar och i Entrégator Gång- och cykelvägar Används i arkitektonisk belysning, gatuinventarie och ljuskonstbelysning, gatuinventarie och ljuskonst A Master City White CDO-TT (ET) (Alternativ: Master CosmoPolis CPO-T White) B Högtrycksnatrium SON-T Comfort Pro C MASTER Colour CDM-CT och CDM-T D Kompaktlysrör PL-T TOP 4P - 32W, 42W E LED belysning (diodljus) Ljusfördelning: Mjuk & rundstrålande Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 2800 Kelvin Livslängd: timmar Karaktär: Behagligt vitt ljus, dimbar Ljusutbyte: 90 Lm/W Ljusfördelning: Mjuk & rundstrålande Kvalitet (Ra): 60+ Färgtemperatur: 2150 Kelvin Livslängd: timmar (150W-400W) Karaktär: Mjukt varmt ljus, dimbar (Begränsat) Ljusutbyte: 95 Lm/W Ljusfördelning: skarp & rundstrålande Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 3000 Kelvin Livslängd: timmar (70W,150W) Karaktär: klart, vitt ljus Ljusutbyte: 95 Lm/W Ljusfördelning: diffus Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 2700 Kelvin, 3000 Kelvin Livslängd: timmar Karaktär: Mjuk diffus ljus, bländfritt Ljusutbyte: 75 Lm/W Ljusfördelning: litet punktljus Kvalitet (Ra): Ej angivet Färgtemperatur: RGB Livslängd: timmar, genomsnittlig erfarenhet. Beror på färg och typ. Karaktär: Effektbelysning eller till tydlig markering av arkitektoniska element, dimbar Ljusutbyte: Lm/W 32 Program belysning Hyllie centrumområde

33 Armatur exempel Grundbelysning: vägarmatur med full avskärmning Philips CitySoul Asymmetrisk ljusfördelning Spegeloptik Stort urval av stolpar Ljuskälla: A och B Kompletterande belysning: Pollare Aubrilam ALMA & NOTTE Rundstrålande ljusfördelning 1100 mm Ljuskälla D Grundbelysning: vägarmatur til montering på vägg Philips CitySoul Asymmetrisk ljusfördelning Spegeloptik Stort urval av stolpar Ljuskälla: A och B LED Ljuskälla vanligtvis använda till effekt ljus, gatuinventarie och ljuskonst Ljuskälla E Kompletterande belysning: Lykta Mini Slot disk Rotationsstrålande ljusfördelning Spegeloptik Rambøll Lys rekommenderar max. 4 m stolpe (standard Simes stolpe 4.2 m) Ljuskälla: C Program belysning Hyllie centrumområde 33

34 GATUKONTORET Malmö, Telefon E-post: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31, DK-2830 Virum, Danmark Telefon

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

LJUSPLAN Katrineholms kommun

LJUSPLAN Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 44/2014 LJUSPLAN Katrineholms kommun Giltighetstid 2014-12-15-2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 60 Förvaltarskap Ljusplanen ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde,

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20 Oskarshamns kommun Belysningsprogram PROGRAMHANDLING SAMRÅDSUTSTÄLLNING XXX 2011 1 Innehåll DEL 1 - ALLMÄNNA BELYSNINGSBEGREPP Belysningsprogrammet... 1

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN

BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN i kvarteret Sjukhuset, Uppsala 2014-09-11 ORGANISATION Arbetet med detta belysningsprogram har utförts på uppdrag av Landstingsservice av följande personer på Ramböll Samhällsbyggnad

Läs mer

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING.

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. 1 (16) RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. WSP Ljusdesign SE-121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 21 WSP Sverige

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21. Stadigt i historien med blicken mot framtiden

Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21. Stadigt i historien med blicken mot framtiden Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21 Stadigt i historien med blicken mot framtiden Kontaktlista Medverkande i framtagandet av Belysningsprogram Del A: Partille

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

Produkt. MASTERColour CDM-T. En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Produkt. MASTERColour CDM-T. En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus Produkt MASTERColour CDM-T En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus Fördelar Stabil ljusfärg under livslängden Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Innehåll 16 Ansats belysningsmanual 26 Att tänka på: Energi och hållbarhet 17 Nuläge och mål 27 Belysningsprinciper Arjeplogs kommun

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2014 1 innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Användning och syfte 3 Belysning 4 Ljussättning 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

STADENS LJUS. Policy för belysning och ljussättning i Göteborg

STADENS LJUS. Policy för belysning och ljussättning i Göteborg STADENS LJUS Policy för belysning och ljussättning i Göteborg Mål med Stadens Ljus: - att skapa vackra, trygga och tillgängliga stadsrum - att förstärka stadens karaktärer och attraktionskraft - att tydliggöra

Läs mer

B e l y s n i n g a v L a n d s k r o n a i n n e r s t a d

B e l y s n i n g a v L a n d s k r o n a i n n e r s t a d B e l y s n i n g a v L a n d s k r o n a i n n e r s t a d Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona 2007 Belysningspolicy för Landskrona centrum Arbetet med att ta fram en ljuspolicy för belysningen

Läs mer

2011, November 23 data som kan komma att ändras. CitySoul. CitySoul

2011, November 23 data som kan komma att ändras. CitySoul. CitySoul 2011, Nvember 23 data sm kan kmma att ändras CitySul CitySul CitySul är en serie mduluppbygda gatuarmaturer med den allra senaste ljuskälle- ch driftdnstekniken vilket gör att armaturserien har helt enastående

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD INSIKT OM LJUS UTE För att kunna känna sig trygg och hemma i en utomhusmiljö behöver man kunna göra en tydlig helhetsbild. Man behöver förstå sammanhang och kunna orientera sig. Det handlar inte bara om

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Pilotplats Cykel: Jämförelse av beläggning i cykelställ på Hornsgatan

Pilotplats Cykel: Jämförelse av beläggning i cykelställ på Hornsgatan Pilotplats Cykel: Jämförelse av beläggning i cykelställ på Hornsgatan December 2014 Trafikutredningsbyrån AB Syfte Syftet med denna studien är att samla information om vad som är lämplig lokalisering av

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

BELYSNINGSPROGRAM FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen BELYSNINGSPROGRAM FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 6 OKTOBER 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

HANDLINGSPLAN BELYSNING. en arktisk småstad I NYTT LJUS

HANDLINGSPLAN BELYSNING. en arktisk småstad I NYTT LJUS en arktisk småstad I NYTT LJUS Innehållsförteckning Inledning Förord Bakgrund Vision Målsättning Ledord trygghet trivsel tillgänglighet trafiksäkerhet teknik Gestaltning den arktiska miljöns förutsättningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra.

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra. NÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET MILJÖN Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna anpassa våra lösningar efter dina behov. Vi vill ge dig funktionella och väldesignade armaturer med en produktkvalitet som

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Få standarder för 1 Johan Elm

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

inled Proline Series

inled Proline Series inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen VÄLKOMNA TILL MALMÖ STAD Gatubelysning Johnny Clausen BELYSNINGSPUNKTER CA 53000 ST GATUBELYSNINGS SKÅP 500 ST Antal ljuskällor 1998 48000st Medeleffekt : 114w /ljuskälla Antal ljuskällor 2010 52000st

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN 080529 Spatiala analyser & strategisk design Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun Konsult: Spacescape AB Uppdragsansvarig: Alexander

Läs mer