Program belysning Hyllie centrumområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program belysning Hyllie centrumområde"

Transkript

1 Program belysning Hyllie centrumområde

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Rumslig struktur: Gator 4 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter 5 Rumslig struktur: Områden 6 Översiktskarta 7 Belysningsteman 8 Belysningsparametrar 9 Belysningselement 10 Belysningsnivåer 11 Gator Huvudgata Öst/väst gatan 12 Gator Huvudgata Hyllie boulevard 14 Gator Huvudgata Arena gata 16 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg 18 Gator Uppsamlingsgata 20 Gator Lokalgata 14-18,5 meter 22 Gator Gångfartsgata 8 meter 24 Områden Hyllie stationstorg 26 Områden Sekundära platser 27 Områden Vattenpark 28 Områden Rekreativ Cykelväg 29 Områden - Landmärke vertikalt 30 Drift och underhåll 31 Ljuskälla exempel 32 Armatur exempel 33 April 2010 Utarbetad av Gatukontoret, Malmö stad och Rambøll Lys. För mer information kontakta Johan Moritz eller Eva Delshammar Gatukontoret, Malmö stad. Iben Winther Orton, Rambøll Lys. 2 Program belysning Hyllie centrumområde

3 Inledning BAKGRUND Detta dokument är ett belysningsprogram för den nya stadsdelen Hyllievång i Malmö stad. Materialet är utarbetat av Rambøll Lys på uppdrag av Malmö stad, gatukontoret, enligt de krav och riktlinjer som beskrivs i Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde. Gatukategorierna har blivit fastlagda i dialog och samråd med Malmö stad, men det ska understrykas att gatornas placering i området endast är vägledande, då den övergripande planläggningen av området fortfarande pågår. Gehl Architects rapport Hyllievång Det sunde byliv har bildat underlag för beskrivningen av projektets olika stadsrum. Programmet inleds med en översikt över de rumsliga förhållanden, som är preciserat som väsentliga i belysningsplanen. Därpå följer en genomgång av de belysningsverktyg och parametrar som är använda i genomförandet av belysningskonceptet, och en genomgång av belysningsparametrarnas användning i de utvalda områdena. Av dessa är det speciellt fokus på belysningens utformning av fem typer av gaturum samt på stationstorget. I belysningsprogrammet hänvisas generellt till belysningskategorierna ur Vägverkets Vägar och gators utformning (VGU). Programmet rekommenderar att man generellt lägger vikt på belysningens enhetlighet, framför själva belysningsstyrkan, eftersom enhetligheten har stor betydelse för synförhållandena. Kraftiga variationer i belysningsstyrkan över en annars jämn yta, som t ex en trottoar, kan skapa försämrade synförhållanden, där ögat har svårt att anpassa sig och upptäcka variationer i höjd och struktur, som t ex trappor eller nivåskillnader i beläggningen. Vid utarbetandet av programmet är det tagit utgångspunkt i följande nyckelord för belysningen av Hyllievång: Upplevelsen Läsbarheten Säkerheten Drift och underhåll Miljö Effekt Vart och ett av dessa begrepp och deras relation till belysningen kommer att bli närmare beskrivet under Belysningsteman senare i dokumentet. Rambøll Lys har desutom tagit hänsyn till Malmö stads fyra övergripande principer för Malmös ljussättning (Stadens Ljus, 1995) samt anvisningar givna av statens kommission för hållbar utveckling: 1. Ljuset visar vägen 2. Ljus där det behövs 3. Ljus där det är vackert 4. Mörker där det behövs 5. Hållbar utveckling Programmet använder och beskriver var det är relevant för dessa fem principer i relation till Hyllievångs belysningsmiljö. För att försäkra sig om att belysningsplanens intentioner vidmakthålles trots en lång implementeringsfas och tidshorisont, är det viktigt att programmet löpande hålls á jour med Malmö stads senast uppdaterade planer för området. Frågor rörande Hyllievångs belysningsprogram hänvisas till Eva Delshammar och Johan Moritz, gatukontoret, Malmö stad. Program belysning Hyllie centrumområde 3

4 Rumslig struktur: Gator Kategoriseringen av gatorna i Hyllievång definieras av flera faktorer såsom trafikbelastning, gaturummets proportioner, samt funktioner (t ex handel, bostäder, företagsamhet) längs gatan. Om man inordnar gatutyperna hierarkiskt är Huvudgatan den mest offentliga, medan gångfartsgatan är den mest privata. Det är meningen att belysningen av varje enskild gatutyp ska stödja denna rumsliga hierarki. Huvudgata-Öst-väst gata Huvudgata-Hyllie boulevard Huvudgata-Arena gata Huvudgata- Hyllie stationsväg Uppsamlingsgata Gångfartsgata 8 meter Lokalgata meter 4 Program belysning Hyllie centrumområde

5 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter Ljuset visar vägen Vid de tillfällen där två gatutyper möter varandra är det viktigt att belysningen bidrar till att förtydliga orienteringen i korsningen. Ett medvetet användande av olika ljuspunktshöjder och armaturplaceringar är med till att understödja detta. Huvudgata-Huvudgata - Belysningen av huvudgatan bibehålls i korsning Huvudgata-Uppsamlingsgata - Belysningen av huvudgatan överordnar sig uppsamlingsgatan. - Belysningen av uppsamlingsgatan indikerar en ändring av vägens karaktär och klassificering Huvudgata-Lokalgata - Belysningen av huvuddgatan överordnar sig lokal gatan. - Belysningen av lokalgatan indikerar en ändring av vägens karaktär och klassificering Lokalgata - Gångfartsgata - I dessa korsningar mellan lokalgator och gångfartsgator ska stolparna i den mån det är möjligt placeras på motsatt sida av entrén till gångfartsgatorna Program belysning Hyllie centrumområde 5

6 Rumslig struktur: Områden Utöver gaturummen finns det en rad offentliga rum och element som kommer att bli en del av Hyllievångs belysningsmiljö. Stationstorget - Central plats och entré till landmärken - Belysningen skapar upplevelse och framhäver området. Sekundära platser - Sekundära platser med varierande aktiviteter, genomströmning och eventuell lokal handel. - Belysning för orientering och rumslig atmosfär. Vattenpark - Park med vattenkonst, natur och lek. - Belysningen kan accentuera vattnet som ett dekorativt element. Park med lekplats - Belysning anpassas för att definiera platsens utform ning och karaktär - Dynamiskt effekt- och konstljus kan läggas till för att uppmuntra lek och rörelse. Landmärke - Vertikalt - Karaktäristiska byggnader som definierar området och fungerar som mälpunkter. - Belysning av vattentorn, hotell samt byggnader vid torget, framhäver identiteten även på natten. 6 Program belysning Hyllie centrumområde

7 Översiktskarta Samlad översikt av belysningskategorierna i Hyllievång. Det arbetas med tre karaktäristiska element i stadsplanen: - Gaturum - Plats- och parkrum - Landmärken (vertikalt). Varje stadsplanelement beskrivs härefter separat i dokumentet. Huvudgata - Öst/väst gata Huvudgata - Hyllie boulevard. Huvudgata - Arena gata Huvudgata - Hyllie stationsväg Uppsamlingsgata Gångfartsgata 8 meter Lokalgata meter Stationstorget Sekundära platser Vattenpark Park med lekplats Landmärke - Vertikalt Program belysning Hyllie centrumområde 7

8 Belysningsteman Upplevelsen Mörker där det behövs Belysningen ska stärka upplevelsen av Hyllievång som en modern, miljömedveten och sund stadsdel. Stadsdelens profil förstärks genom armaturval som anpassas till de enskilda områdenas karaktär och funktion. Läsbarheten Ljuset visar vägen Belysningen ska, genom ett medvetet arbete med ljusfärger och -fördelning, betona stadsdelens struktur och olika lager, och därvid göra det lättare att orientera sig i området (offentliga och privata rum). Säkerheten Ljus där det behövs Belysningen ska medverka till att skapa en trygg, säker och levande stadsdel, där folk gärna befinner sig efter mörkrets genombrott. Synnedsättande bländning från armaturer och mörka, otrygga områden ska undvikas. Drift och underhåll Belysningen ska göras energiekonomisk och i enlighet med Malmö stads krav på hållbarhet o s v (mer i avsnittet om drift och underhåll). Miljö Belysningsplanen är inriktad på att vara ekonomisk och energieffektiv. Delar av energiförbrukningen kan även tänkas täckas av alternativa energikällor (t ex solfångare och vindkraft). Effekt Ljus där det är vackert Belysningen medverkar till att skapa visuellt hierarki och fokus på stadsdelens speciella områden och knutpunkter med oväntade och överraskande upplevelser. Belysningen ingår som en integrerad del av upplevelsen av t ex gröna rum, shopping och events. 8 Program belysning Hyllie centrumområde

9 Belysningsparametrar Ljusfärg Användningen av ljusfärger (färgtemperatur) som spänner från varmvit till neutralvit medverkar till att definiera och differentiera stadsdelens olika områden och funktioner. Användningen av färgat ljus är idag mycket populärt, speciellt vid arkitektonisk belysning och skyltning. Programmet rekommenderar att färgat ljus bara används i begränsad omfattning och endast där det är relevant, t ex på speciella byggnader runt Hyllie boulevard och Öst-väst gatan, och som utsmyckning av landmärken och parker som t ex vattentornet och Vattenparken. Färgåtergivning En annan viktigt aspekt i belysningen är ljuskällans förmåga att återge färger (angivet i Ra-värden). Dagsljus har ett Ra-värde på 100, vilket innebär att ljuset återger alla färger optimalt. På Hyllievång strävar vi efter att följa Malmö stads generella riktlinjer: Längs körbana Ra 60, längs gång- och cykelbanor Ra 80. Utöver detta används Ra 80 längs körbana vid de tillfällen där det inte finns separat gång- och cykelbanebelysning. Ljuspunktshöjder Precis som ljusfärgen användes ljuspunktshöjden till att identifiera de olika områdena på Hyllievång. Hög >6 m Mellan 2-4 m Områden med mer trafik och en högre genomströmning belyses generellt sett från en högre punkt, då ljuset ska kunna spridas över ett större område. De mer privata områdena vid entrégatorna belyses med lägre armaturer som skapar en lugn atmosfär. Låg <1.5 m Program belysning Hyllie centrumområde 9

10 Belysningselement Vägbelysning Träd- och landskapsbelysning Arkitektonisk belysning Gatuinventarie med integrerad belysning Lokala landmärken och ljuskonst Belysning för gång och/eller cykelvägar Illustration av de olika belysningselementens relation till stadsrummet. 10 Program belysning Hyllie centrumområde

11 Belysningsnivåer Grundbelysning Ljuset visar vägen Gatubelysning Belysning som tillgodoser den körande trafiken. Ljuspunktshöjd: mellan - hög. Ra: Kompletterande belysning Ljus där det behövs Belysning för gång och/eller cykelvägar Belysning som tillgodoser cyklister och fotgängare. Ljuspunktshöjd: låg - mellan Ra: >80 Gatuinventarie med integrerad belysning Ljus som har en konkret funktion i förhållande till gatuinventarien. Ljuspunktshöjd: Varierande efter funktion. Ra: Inte aktuellt. Effektbelysning Ljus där det är vackert Arkitektonisk belysning Belysning av byggnader och spilljus som tillför betydande ljus till väg eller plats. Ljuspunktshöjd: Varierande efter funktion. Ra: Inte aktuellt. Träd- och landskapsbelysning Belysning av träd och landskapselement som definierar rum och omgivning. Ljuspunktshöjd: Varierande efter landskapet. Ra: Inte aktuellt, dock med en god färgåtergivning i det gröngula spektrat. Landmärken och ljuskonst Belysning av landmärken och platser som tillför upplevelser, överraskningar och dynamik till Hyllievång. Ljuspunktshöjd: Varierande efter uttryck. Ra: Inte aktuellt. Program belysning Hyllie centrumområde 11

12 Gator Huvudgata Öst/väst gata Översiktskarta Huvudgator Funktion Öst-väst gatan är en av Hyllievångs mest trafikerade gator, som användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden är en tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna. Denna huvudgata utmärks genom att fungera som en inkörsport till de många lokala intilliggande gatorna. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning enkeltsidig, asymmetrisk Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning. 12 Program belysning Hyllie centrumområde

13 Gator Huvudgata Öst/väst gata Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Öst-väst gatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkeltsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 13

14 Gator Huvudgata Hyllie boulevard Översiktskarta Huvudgator Funktion Hyllie boulevard är Hyllievångs mest trafikerade gata, som användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har en tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna, såsom Arenan, Shoppingcentrat och Hyllie Tower. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, symmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på Arenan, hotellet etc. 14 Program belysning Hyllie centrumområde

15 Gator Huvudgata Hyllie boulevard Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Boulevardgatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 15

16 Gator Huvudgata Arenagatan Översiktskarta Huvudgator Funktion Arena gatan användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har et tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt av butiker och de omkringliggande funktionerna, såsom Arenan, Hyllie stationstorg, bussdepån och Hyllie Tower. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, intressant, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, asymmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på Arenan. 16 Program belysning Hyllie centrumområde

17 Gator Huvudgata Arenagatan Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Sektion ut från Stationstorg. Sektion ut från Arena. Arenagatan, sektion och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig asymmetrisk ljusfordeling, symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 17

18 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg Översiktskarta Huvudgator Funktion Hyllie stationsväg användes för alla former av trafikanter. Området omkring Stationstorget är knutpunkt för kollektivtrafiken. Uttryck Gatubilden har et tydlig stadsmässig karaktär, som är präglad av många fotgängare, samt de omkringliggande funktionerna, såsom Shoppingcentrat, parkering och hotel. Upplevelse Nyckelord: Aktiv, offentlig, orienteringsvänlig Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig, asymmetrisk. Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: >80 Belysningsklass VGU: MEW2/CE2 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning, samt belysning vid cykelparkering, där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: neutralvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. - Arkitektonisk belysning: Spilljus från butiker, fasadbelysning på hotellet etc. 18 Program belysning Hyllie centrumområde

19 Gator Huvudgata Hyllie stationsväg Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaperna i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. Hyllie stationsväg, snit och principritning. Grundbelysning: Dubbelsidig symmetrisk armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 19

20 Gator Uppsamlingsgata Översiktskarta Uppsamlingsgator. Funktion Interna fördelningsgator i stadsdelen. Uttryck Uppsamlingsgatorna har växlande karaktär. I de centrala delarna hårdgjorda och präglade av stenstaden, mer perifert en grönare karaktär omgiven av parker och lägre bebyggelse. Upplevelse Nyckelord: Orienteringsvänlig, säker. Grundbelysning - Vägbelysning enkel Ljuspunktshöjd: hög Ljusfärg: varmvit Ra: 60-80, 80 på Arenagatan Belysningsklass VGU: MEW3/CE3 Kompletterande belysning - Gång- och cykelbanebelysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 / ES3 mot park Effektbelysning - Gatuinventarier: Busshållsplatser, reklampelare och informationstavlor m m. 20 Program belysning Hyllie centrumområde

21 Gator Uppsamlingsgata Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturernas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning av väg och trottoar anordnas från samma stolpe. I största möjliga grad placeras stolpar och träd på motsatt sida av entrén till en lokalgata eller gångfartsgata. Uppsamlingsgator, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkeltsidig, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 21

22 Gator Lokalgata 14-18,5 meter Översiktskarta Lokalgator Funktion Ett inre och mera intimt nät av gator, primärt bostadskvarter, mot söder eventuellt med trädplantering Uttryck Bostadskvarter var gaturummet är präglat av de omkringliggande byggnadernas karakter. Upplevelse Nyckelord: Tryggt och igenkännande Grundbelysning - Vägbelysning enkelsidig, asymmetrisk Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: Belysningsklass VGU: MEW4/CE4 Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns Ljuspunktshöjd: låg, (mellan) Ljusfärg: neutral - varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Inte aktuellt 22 Program belysning Hyllie centrumområde

23 Gator Lokalgata 14-18,5 meter Färgerna på plansnittet anger belysningselementen. Plansnittet indikerar armaturenas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning vid entrédörrar etc kan bidra med kompletterande ljus till gaturummet. Fiktiv Lokalgata, sektion och principritning. Grundbelysning: Enkelsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 23

24 Gångfartsgata 8 meter Översiktskarta Gångfartsgator Funktion Ett inre och mera intimt nät av gator, primärt bostadskvarter, mot söder eventuellt med trädplantering Uttryck Gaturummet är tämligen smalt och präglat av de omkringliggande byggnaderna. I södra Hyllievång är bebyggelsen lägre och gaturummet får ett grönare uttryck. Upplevelse Nyckelord: Tryggt och igenkännande Grundbelysning - Vägbelysning dubbelsidig fasadhängd belysning Ljuspunktshöjd: mellan Ljusfärg: varmvit Ra: Belysningsklass VGU: MEW4/CE4 Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns Ljuspunktshöjd: låg, (mellan) Ljusfärg: neutral - varmvit Ra: 80 Belysningsklass VGU: S3 Effektbelysning - Inte aktuellt 24 Program belysning Hyllie centrumområde

25 Gångfartsgata 8 meter Plansnittet indikerar armaturenas ungefärliga placering i gaturummet, men dess avstånd beror på de ljustekniska egenskaper i det slutliga armaturvalet. Belysning vid entrédörrar etc kan bidra med kompletterande ljus till gaturummet. Gångfartsgata sektion och principritning. Kompletterande belysning: Dubbelsidig armaturplacering, asymmetrisk ljusfördelning. Program belysning Hyllie centrumområde 25

26 Områden Hyllie stationstorg Funktion Hyllie Stationstorg kommer att vara områdets centrala plats. Uttryck Torget kommer att vara präglat av genomströmning och av Arenans och shoppingcentrats aktiviteter. Torgets besökare kommer från Malmö och dess omgivningar. Torget kommer att vara Hyllievångs samlingspunkt på alla tider av dygnet och året. Upplevelse Nyckelord: Aktivt, intressant, offentlig, oformellt. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: varierande. Ljusfärg: varierande. Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Gatuinventarie med integrerad belysning - Landmärken och ljuskonst 26 Program belysning Hyllie centrumområde

27 Områden Sekundära platser Shared space Funktion Plats där lokal genomfart är tillåten, antingen över hela platsen eller innanför ett speciellt markerat område. Karaktär Huvudsakligen ett gångstråk, där fordonstrafik är tillåten. Alla områden som definieras som shared space bör som minimum belysas med en belysningsklass som möjliggör god synbarhet och tar hänsyn till fotgängare. Det rekommenderas att använda en belysningsklass som skapar rumslik karaktär. Belysningen skall dessutom anpassa med avseende att skapa en tillgänglighetszon. En sådan zon kan typiskt placeras längs med fasader eller andra rumsliga avgränsningar. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finns. Ljuspunktshöjd: varierande Ljusfärg: varierande Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Gatuinventarie med integrerad belysning Program belysning Hyllie centrumområde 27

28 Områden Vattenpark Park med vattenkonst, natur och lek. Belysningen kan ingå i samspel med vattnet som ett dekorativt element. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - GC belysning där behov finnes. Ljuspunktshöjd: varierande Ljusfärg: varierande Effektbelysning - Träd -och landskapsbelysning - Landmärke och ljuskonst Pildammsparken, Malmö Slottsparken, Malmö Solbjerg Plads, Frederiksberg, DK 28 Program belysning Hyllie centrumområde

29 Områden Rekreativ Cykelstig Karaktäristiska element som skär igenom stadstrukturen och definierar eller delar rummet i det horisontala planet. Grundbelysning - I bebyggelse CitySoul 5 meters stolpe. Ljuspunktshöjd 4,5 meter Kompletterande belysning - Inte aktuellt Effektbelysning - Inte aktuellt Program belysning Hyllie centrumområde 29

30 Områden Landmärke vertikalt Karaktäristiska byggnader som definierar området och fungerar som målpunkter. Belysning av Arena, vattentorn, hotell, byggnader vid torget, framhäver identiteten också på natten. Grundbelysning - Inte aktuellt Kompletterande belysning - Inte aktuellt Effektbelysning - Arkitektonisk belysning - Ljuskonst som del av arkitektonisk belysning Hyllie vattentorn, Malmö The Lowry Centre, UK Tate Modern, Liverpool UK 30 Program belysning Hyllie centrumområde

31 Drift och underhåll Malmö stad ställer krav att armaturer ska förses med en optik som är anpassad placeringsstället. Armaturer med nedåtriktad optik ska förses med planglas för att undgå onödigt ljusspill. Den använda ljuskällan ska ha en livslängd på minst timmar, med undantag lägre, men dock ej lägre än Minimum avstånd mellan stolpar och körbana ska vara c/c 0,8 m. Avståndet från kant på gång- och cykelväg ska vara ca c/c 0,2-0,3 m. Då Malmö stad eftersträvar samordning av den offentliga miljön ska den gröna Malmöfärgen användas på alla stolpar och dylikt i Hyllievång. Fyrledarsystem PEN. Alla stolpar platsgjutes i Malmö stad. Hållbarhet Generellt önskas ett optimerat och effektivt belysningssystem som kräver minimalt med resurser. För att uppnå en energieffektiv och hållbar belysningsanläggning fokuseras det på tre huvudområden: Ljuskällor Lång livslängd Hög färgåtergivning Effektivitet (Lumen/watt) Armatur Verkningsgrad (LOR) Spilljus (Optik och reflektorteknik) Elektronisk driftdon Styrning Centralt styrda cykler för tändning/släckning/ dämpning Rörelse/närvaro]detektor där det är möjligt Intelligent feedback system vid fel eller utrbränd ljuskälla Program belysning Hyllie centrumområde 31

32 Ljuskälla exempel Användning Typ av ljuskälla Beskrivning Områden, där belysningen bör ha en god färgåtergivning, både körfält och GC Används över körfält Används på GC vägar och i Entrégator Gång- och cykelvägar Används i arkitektonisk belysning, gatuinventarie och ljuskonstbelysning, gatuinventarie och ljuskonst A Master City White CDO-TT (ET) (Alternativ: Master CosmoPolis CPO-T White) B Högtrycksnatrium SON-T Comfort Pro C MASTER Colour CDM-CT och CDM-T D Kompaktlysrör PL-T TOP 4P - 32W, 42W E LED belysning (diodljus) Ljusfördelning: Mjuk & rundstrålande Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 2800 Kelvin Livslängd: timmar Karaktär: Behagligt vitt ljus, dimbar Ljusutbyte: 90 Lm/W Ljusfördelning: Mjuk & rundstrålande Kvalitet (Ra): 60+ Färgtemperatur: 2150 Kelvin Livslängd: timmar (150W-400W) Karaktär: Mjukt varmt ljus, dimbar (Begränsat) Ljusutbyte: 95 Lm/W Ljusfördelning: skarp & rundstrålande Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 3000 Kelvin Livslängd: timmar (70W,150W) Karaktär: klart, vitt ljus Ljusutbyte: 95 Lm/W Ljusfördelning: diffus Kvalitet (Ra): 80+ Färgtemperatur: 2700 Kelvin, 3000 Kelvin Livslängd: timmar Karaktär: Mjuk diffus ljus, bländfritt Ljusutbyte: 75 Lm/W Ljusfördelning: litet punktljus Kvalitet (Ra): Ej angivet Färgtemperatur: RGB Livslängd: timmar, genomsnittlig erfarenhet. Beror på färg och typ. Karaktär: Effektbelysning eller till tydlig markering av arkitektoniska element, dimbar Ljusutbyte: Lm/W 32 Program belysning Hyllie centrumområde

33 Armatur exempel Grundbelysning: vägarmatur med full avskärmning Philips CitySoul Asymmetrisk ljusfördelning Spegeloptik Stort urval av stolpar Ljuskälla: A och B Kompletterande belysning: Pollare Aubrilam ALMA & NOTTE Rundstrålande ljusfördelning 1100 mm Ljuskälla D Grundbelysning: vägarmatur til montering på vägg Philips CitySoul Asymmetrisk ljusfördelning Spegeloptik Stort urval av stolpar Ljuskälla: A och B LED Ljuskälla vanligtvis använda till effekt ljus, gatuinventarie och ljuskonst Ljuskälla E Kompletterande belysning: Lykta Mini Slot disk Rotationsstrålande ljusfördelning Spegeloptik Rambøll Lys rekommenderar max. 4 m stolpe (standard Simes stolpe 4.2 m) Ljuskälla: C Program belysning Hyllie centrumområde 33

34 GATUKONTORET Malmö, Telefon E-post: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31, DK-2830 Virum, Danmark Telefon

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

Samverkan för energieffektivare gatubelysning

Samverkan för energieffektivare gatubelysning Gatubelysning slutrapport Samverkan för energieffektivare gatubelysning Ett delprojekt i Länsstyrelsens projekt Ett ljusare och energieffektivare Örebro län, finansierat av Energimyndigheten. Energimyndighetens

Läs mer

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0 Strategi Karlskrona karlskrona strategi GEHL ARCHITECTS S 0 B E S T Ä L L A R E Karlskrona Kommun Östra Hamngatan 7B 371 83 Karlskrona www.karlskrona.se Projektgrupp: Claes-Åke Kindlund Hans Juhlin Malin

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande LED för en levande stad Belysning gör staden mer levande Philips LEDbelysning ett samarbete Med hjälp av vitt ljus kan du framhäva arkitekturen i din stad och göra den både trevligare och säkrare nattetid.

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling Fördjupningsprojekt inom TRAST G A T U T Y P E R - en exempelsamling Innehållsförteckning Förord, inledning... I Gatans utveckling... II TRAST en vision om en stad för alla... III Gatans disposition och

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: 2013-09-11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: 2013-09-11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: 2013-09-11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM INNEHÅLL Antaget av KF i Höganäs 2013-11-21 149

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

ERCO innovationer 2014

ERCO innovationer 2014 ERCO innovationer 014 100% ERCO har under de senaste åren konsekvent ägnat all produktutveckling åt och kärnkompetensen optoelektronik. Från denna utgångspunkt kommer nästa mål i fokus: att skapa högt

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

VINTERVEGETATION GENOM LJUS. - Om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö. Anna Norén & Hanna Lambertz

VINTERVEGETATION GENOM LJUS. - Om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö. Anna Norén & Hanna Lambertz VINTERVEGETATION GENOM LJUS - Om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö Anna Norén & Hanna Lambertz Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer