Belysningsplan för offentlig belysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belysningsplan för offentlig belysning"

Transkript

1 Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker Bostadsgator Entrégator Trafikleder Gång- och cykelpassager, korsningar och busshållplatser Exklusiva miljöer Parkeringar Belysningsberäkningar 8 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Bostadsgator utan trädplantering Entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégator med bebyggelse Gatukorsningar trafikleder Alternativa armaturer 13 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Bostadsgator utan trädplantering Entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégator med bebyggelse Gatukorsningar trafikleder Livscykelkostnader 14 Belysningsprinciper 2/15

3 Inledning Offentlig belysning är en viktig del i gestaltningsarbetet för att skapa en attraktiv och uthållig kommun. Belysningsplanen är ett övergripande styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige och utgör en del av kommunens stadsplanering. Bilaga 2, belysningsprinciper är vägledande för val av belysningsprinciper och armaturer för olika situationer. Underhållsplan för offentlig belysning i Piteå kommun beskriver hur drift och underhåll av den offentliga belysningen ska utföras. Dokumentet är upprättat av Teknik- och gatukontoret i samarbete med White arkitekter våren Rekomenderade armaturer och ljuskällor I kapitlet belysningsprinciper nedan presenteras riktlinjer för ljusvärden och förslag på armaturer och ljuskällor för olika typsituationer. Ett rekommenderat huvudalternativ och ett alternativt förslag presenteras. De föreslagna armaturerna och ljuskällorna är valda utefter rekommendationerna i bilaga 1, råd och riktlinjer. Armaturernas formspråk och mångsidiga möjlighet till bestyckning gör att de kan användas för samtliga belysningsprinciper. Det ger ett rationellt underhåll och skapar ett gatunät av armaturer som knyter samman de olika delarna i staden med ett gemensamt formspråk. För maximal livslängd och ljuskvalité har en metallhalogen-ljuskälla föreslagits för samtliga belysningsprinciper. Alternativa bestyckningar finns föreslagna för vissa belysningsprinciper då det kan ge en energibesparing. I valet av ljuskällor har stor hänsyn tagits till befintlig men även framtida teknik. Möjlighet till ljusreglering har också varit en viktig faktor för att skapa en så hållbar belysning som möjligt. En förutsättning har därför varit att armaturerna skall vara flexibla för olika typer av bestyckning och möjliggöra en framtida styrning och ljusreglering. En visuell utvärdering måste göras innan man föreskriver en armatur eller ljuskälla, detta för att säkerställa önskat slutresultat. De ljusvärden som står angivna under respektive belysningsprincip ska ses som riktlinjer och inte som absoluta. En värdering om pris kontra visuell effekt och säkerhet måste alltid göras för att säkerställa en så god belysningslösning som möjligt. Belysningsprinciper Indelningen av Piteås gator och platser är en schematisk beskrivning av gatustrukturen och stadsrummen. Utifrån indelningen beskrivs nedan belysningsprinciper för utbyte av befintlig belysningsanläggning eller nyanläggning. Principerna styr vilken typ av ljuskälla, armatur och stolpe som är mest lämplig att använda i just den situationen och miljön. Inom varje kategori finns det variationer vilket kräver att nedan beskrivna belysningsprinciper anpassas efter varje gata eller plats unika förutsättningar. - Gång- och cykelvägar samt vägar i parker - Bostadsgator - Entrégator - Trafikleder - Gång- och cykelpassager, korsningar och busshållplatser - Exklusiva miljöer - Parkeringar Belysningsprinciper 3/15

4 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker Kommunens gång- och cykelvägar har en likartad utformning med övervägande asfaltbeläggning och cirka tre meters bredd. Gång- och cykelvägarna är indelade i huvudstråk respektive anslutningar mellan olika bostadsområden. Huvudstråken är i dagsläget belysta på de sträckor som inte ligger i nära anslutning till gatan. Anslutningarna mellan olika bostadsområden har som regel inte någon egen belysning då de får sitt ljus som spilljus från intilliggande gator och fastigheter. Parkerna har belysta gångstråk med övervägande grusbeläggning och cirka tre meters bredd. Belysningsprincip för gång- och cykelvägar samt vägar i parker: Gång- och cykelvägarnas huvudstråk samt parkernas gångstråk ska belysas med stolpbelysning. Anslutningar mellan bostadsområden föreslås att även framgent få sitt ljus som spilljus från intilliggande gator och fastigheter. För gång- och cykelvägar med riklig kringliggande vegetation bör vegetationen belysas med till exempel markstrålkastare, pollare eller strålkastare monterade på stolpbelysningens stolpar för att visuellt bredda rummet, öka tryggheten och tillföra estetiska värden i närliggande miljö. Belysningsstyrka: 5-10 lux, min 1 lux Jämnhet U0: 0,15 Ljuspunktshöjd: 4,5 meter Stolpavstånd: 26 meter (+-3 meter) Färgtemperatur: K Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Rekomenderad ljuskälla: Metallhalogen CDO-TT alt. kompaktlysrör Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B Alternativ ljuskälla: Metallhalogen kosmopolis Exempel gång- och cykelväg Bostadsgator Bostadsgatorna kan delas in i två typer, bostadsgator utan trädplantering och bostadsgator med trädplantering. Bostadsgator utan trädplantering; de flesta av gatorna är belägna i rena villaområden utanför centrum och har olika utformning och karaktär inom kommunens olika stadsdelar. Bostadsgator utan trottoar eller gång- och cykelväg är den vanligaste formen. Bostadsgator med trädplantering; gatorna är främst belägna i de centrala delarna av staden. Bebyggelsen består till största delen av flerbostadshus men villor förekommer också i viss omfattning. Gatorna har separata gång- och cykelvägar, åtskilda med trädrader, på bägge sidor om körbanan. Belysningsprincip för bostadsgator utan trädplantering: Enligt VGU kan belysning på lokalgator i bostadsområden avstås om den har låg trafikintensitet. För att ge en säker och trygg miljö ska dessa gator ändå belysas. Luminans: 0,7 cd/m2 (ca 10 lux) Jämnhet U0: 0,3 Ljuspunktshöjdhöjd: 5,0 meter Stolpavstånd: 30 meter (+-3 meter) Färgtemperatur: 3 000K Övrigt: Armaturens ljus ska inte blända in i bostäder Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Rekomenderad ljuskälla: Metallhalogen CDO-TT Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B Alternativ ljuskälla:metallhalogen kosmopolis Belysningsprinciper 4/15

5 Exempel bostadsgata utan trädplantering, utan trottoar Exempel bostadsgata utan trädplantering, med trottoar Belysningsprincip för bostadsgator med trädplantering: Gatans parallella gång- och cykelvägar belyses med samma princip som för gång- och cykelvägar. Gatorna i dessa områden belyses ej utan får ett indirekt ljus från gång- och cykelvägarnas belysning. I de fall det bedöms nödvändigt att belysa vägen görs detta med samma belysningsstyrka, jämnhet och färgtemperatur som för bostadsgator utan trädplantering. Belysningsstyrka: 5-10 lux, min 1 lux Jämnhet U0: 0,15 Ljuspunktshöjd: 4,5 meter Stolpavstånd: 26 meter (+-3 meter) Färgtemperatur: K Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Rekomenderad ljuskälla: Metallhalogen CDO-TT alt. kompaktlysrör Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B Alternativ ljuskälla: Metallhalogen kosmopolis Exempel bostadsgata med trädplantering Belysningsprinciper 5/15

6 Entrégator Entrégator avser de gator som leder in eller igenom ett villaområde. Entrégator är som regel utformade med en inledande sträcka utan bebyggelse för att sedan övergå till bebyggt bostadsområde i blandmiljö med flerfamiljshus och villor. Kollektivtrafiklinjer dras ofta längs entrégator. Entrégator förkommer både med och utan parallell gång- och cykelväg. Belysningsprincip för entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégata med bebyggelse: Entrégata ska belysas med enkelsidig stolpbelysning. Luminans: 1cd/m2 (ca 15 lux) Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunktshöjd: 7,0 meter Stolpavstånd: 35 meter (+-3 meter) Färgtemperatur: K Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS441 Rekomenderad ljuskälla: Metallhalogen kosmopolis Alternativ armatur: Thorn Victor 7403B Alternativ ljuskälla: Metallhalogen CDO-TT Belysningsprincip för entrégator med parallell gång- och cykelväg: Entrégatans körbana ska inte belysas. Den parallella gång- och cykelvägen ska belysas med samma princip som för gång- och cykelvägar. Exempel entrégata utan parallell gång- och cykelväg, utan bebyggelse Exempel entrégata med bebyggelse Belysningsprinciper 6/15

7 Trafikleder Trafikleder är avsedda för fordonstrafik och oskyddade trafikanter hänvisas till andra gator. De ska generellt inte belysas med artificiell belysning annat än vid gång- och cykelpassager samt gatukorsningar, se belysningsprinciper nedan. Om en parallell gång- och cykelväg finns längs med vägen ska den belysas enligt princip för gång- och cykelvägar. Gång- och cykelpassager, gatukorsningar och busshållplatser I trafikmiljön finns ett antal punkter där belysningen är extra viktig. Vid gång- och cykelpassager, i korsningar och vid busshållplatser där oskyddade trafikanter vistas krävs en god belysning för att minimera riskerna för olyckor. Belysningsprincip för gång- och cykelpassager: Gång- och cykelpassager vid entrégator samt trafikleder ska belysas. Belysning på trafikledens körbana ska även utföras 20 meter före och 20 meter efter passagen. Belysning utförs med separata placerade belysningsstolpar vid gång- och cykelpassagerna. Gång- och cykelpassager i bostadsområden belyses ej. Belysningsstyrka: 20 lux Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunktsphöjd: 4,5 meter Färgtemperatur: K Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Rekomenderad ljuskälla: Metallhalogen kosmopolis alt. kompaktlysrör Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B Alternativ ljuskälla: Metallhalogen CDO-TT Belysningsprincip för gatukorsningar trafikleder: Gatukorsningar mellan två trafikleder ska belysas med följande riktvärden: Belysningsstyrka: 30 lux Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunkshöjd: 9 meter Färgtemperatur: K Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS441 Rekomenderad ljuskälla: Metallhalogen kosmopolis Alternativ armatur: Thorn Victor 7403B Alternativ ljuskälla: Metallhalogen CDO-TT Belysningsprincip för busshållplatser: Busshållplatser i centrala lägen ska belysas. Belysningen ska anpassas efter den miljö de är belägna i. Belysningsklassen för denna situation ska lägst vara samma som för den belysta vägen där hållplatsen ligger. Om busshållplatsen är belägen vid obelyst väg skall följande riktvärden användas: Belysningsstyrka: 10 lux Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunktsphöjd: 4,5 meter Färgtemperatur: K Exklusiva miljöer De exklusiva miljöerna omfattar områden med kulturhistoriska värden som Öjeby kyrkstad, Norrmalm, och delar av Häggholmen men också stadens parker och torg, vattennära miljöer samt norra och södra hamnen. De exklusiva miljöerna i kommunen kräver en unik utformning och ljussättning anpassad för varje enskild plats. Parkeringar Belysning på parkeringar ska anpassas efter den miljö de är belägna i. Belysningsprinciper 7/15

8 Sida 13 Belysningsberäkning Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Philips Copenhagen CGS443 - metallhallogen CDO-TT 50W Philips CGS443 1xPL-TT/4P42W HFP FG P3 / Armaturdata Ljusöppning 1: Piteå belysningsstrategi GC-väg / Planeringsdata Vägprofil 200 G/C_Cykelbana 1 (Bredd: m) 250 Underhållsfaktor: 0.80 Armaturplaceringar CIE-ljuskod: cd/klm η = 68% C0 - C180 C90 - C270 Eftersom symmetriegenskaper saknas kan ingen UGR-tabell visas för denna armatur m m Armatur: Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: W vid 70 : 498 cd/klm Anordning: Piteå belysningsstrategi ensidigt nertill vid 80 : 75 cd/klm Stolpavstånd: m vid : 1.00 cd/klm Monteringshöjd (1): m White Ljuspunktshöjd: Arkitekter AB m Ingen ljusstyrka Handläggare ovanför Andreas 95. Milsta Överhäng (2): m Placering uppfyller Telefon ljusstyrkeklassen G Armlutning 17 Göteborg (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. GC-väg / G/C_Cykelbana 1 / Isokurvor (E) m 3.00 m Sida 3 Värden i Lux, Skala 1 : 229 Rutsystem: 10 x 3 Punkter E med [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E med E min / E max Belysningsprinciper 8/15

9 Sida 16 Belysningsberäkning Philips CGS443 1xPL-TT/4P42W HFP FG P3 / Armaturdata Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Philips Copenhagen CGS443 - kompaktlysrör 42W Aura Unique -S/-D/-T Ljusöppning 1: Piteå belysningsstrategi GC-väg kompaktlysrör / Planeringsdata Vägprofil 200 G/C_Cykelbana 1 (Bredd: m) 250 Underhållsfaktor: 0.80 Armaturplaceringar CIE-ljuskod: cd/klm η = 68% C0 - C180 C90 - C270 Eftersom symmetriegenskaper saknas kan ingen UGR-tabell visas för denna armatur m m Armatur: Philips CGS443 1xPL-TT/4P42W HFP FG P3 Ljusflöde/armatur: 3200 lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: 46.0 W vid 70 : 157 cd/klm Anordning: Piteå belysningsstrategi ensidigt nertill vid 80 : 8.04 cd/klm Stolpavstånd: m vid : cd/klm Monteringshöjd (1): m White Ljuspunktshöjd: Arkitekter AB m Ingen ljusstyrka Handläggare ovanför Andreas. Milsta Överhäng (2): m Placering uppfyller Telefon ljusstyrkeklassen G Armlutning 17 Göteborg (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. GC-väg kompaktlysrör / G/C_Cykelbana 1 / Isokurvor (E) m Sida m Värden i Lux, Skala 1 : 229 Rutsystem: 10 x 3 Punkter E med [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E med E min / E max Belysningsprinciper 9/15

10 Belysningsberäkning Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 / Armaturdata Bostadsgator utan trädplantering Philips Copenhagen CGS443 - metallhalogen CDO-TT 50W Ljusöppning 1: Piteå belysningsstrategi Bostadsgata / Planeringsdata 160 Vägprofil Bostad_Körbana 1 (Bredd: m, Antal körfält: 2, Ytbeläggning: N2, q0: 0.080) 240 Underhållsfaktor: 0.80 Armaturplaceringar cd/klm η = 81% C0 - C180 C90 - C270 CIE-ljuskod: Eftersom symmetriegenskaper saknas kan ingen UGR-tabell visas för denna armatur. 3 m m Armatur: Piteå belysningsstrategi Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: W vid 70 : 498 cd/klm White Anordning: Arkitekter AB ensidigt nertill vid 80 : Handläggare 75 Andreas cd/klm Milsta Stolpavstånd: 30 m vid : Telefon cd/klm Magasinsgatan Monteringshöjd 10 (1): m Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför 95. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G4. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Bostadsgata / Bostad_Körbana 1 / Observatör 2 / Isokurvor (L) m 3 m Sida 4 Värden i Candela/m², Skala 1 : 258 Rutsystem: 10 x 6 Punkter Observatörens position: (-60 m, m, m) Ytbeläggning: N2, q0: 0.080, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): L med [cd/m²] U0 Ul TI [%] U0 (vått) Är-värde enligt beräkning: Bör-värde enligt klass MEW4: = 0.75 = 0.4 / = 15 = 0.15 Uppfylls/uppfylls ej: Belysningsprinciper 10/15 Sida 5

11 Belysningsberäkning Entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégator med bebyggelse Philips Copenhagen CGS441 - metallhalogen kosmopolis 90W Beräkningarna bygger på CDO-TT optik Piteå belysningsstrategi Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 / Armaturdata Ljusöppning 1: Entrégata / Planeringsdata 160 Vägprofil Entré_Körbana 1 (Bredd: m, Antal körfält: 2, Ytbeläggning: N2, q0: 0.080) 240 Underhållsfaktor: 0.80 Armaturplaceringar cd/klm η = 81% C0 - C180 C90 - C270 CIE-ljuskod: Eftersom symmetriegenskaper saknas kan ingen UGR-tabell visas för denna armatur m m Armatur: Piteå belysningsstrategi Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: 90.0 W vid 70 : 498 cd/klm White Anordning: Arkitekter AB ensidigt nertill vid 80 : Handläggare 75 Andreas cd/klm Milsta Stolpavstånd: m vid : Telefon cd/klm Magasinsgatan Monteringshöjd 10 (1): m Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför 95. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G4. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Entrégata / Entré_Körbana 1 / Observatör 2 / Isokurvor (L) m m Sida 4 Värden i Candela/m², Skala 1 : 294 Rutsystem: 12 x 6 Punkter Observatörens position: (-60 m, m, m) Ytbeläggning: N2, q0: 0.080, Ytbeläggning (vått): W3, q0 (vått): L med [cd/m²] U0 Ul TI [%] U0 (vått) Är-värde enligt beräkning: Bör-värde Beräkningarna enligt klass bygger MEW4: på CDO-TT optik = 0.75 = 0.4 / = 15 = 0.15 Uppfylls/uppfylls ej: Belysningsprinciper 11/15 Sida 9

12 Beräkningarna bygger på CDO-TT optik Piteå belysningsstrategi Belysningsberäkning Gatukorsningar trafikleder Philips Copenhagen CGS441 - metallhalogen kosmopolis 145W Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 / Armaturdata Ljusöppning 1: Korsningar / Planeringsdata 160 Vägprofil Entré_Körbana 1 (Bredd: m, Antal körfält: 2, Ytbeläggning: N2, q0: 0.080) 240 Underhållsfaktor: 0.80 Armaturplaceringar cd/klm η = 81% C0 - C180 C90 - C270 CIE-ljuskod: Eftersom symmetriegenskaper saknas kan ingen UGR-tabell visas för denna armatur m m Armatur: Piteå belysningsstrategi Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: W vid 70 : 498 cd/klm White Anordning: Arkitekter AB ensidigt nertill vid 80 : Handläggare Andreas 75 cd/klm Milsta Stolpavstånd: m vid : Telefon cd/klm Magasinsgatan Monteringshöjd 10 (1): m Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför 95. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G4. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Korsningar / Entré_Körbana 1 / Observatör 2 / Isokurvor (L) m m Sida 4 Värden i Candela/m², Skala 1 : 294 Rutsystem: 12 x 6 Punkter Observatörens position: (-60 m, m, m) Ytbeläggning: N2, q0: 0.080, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): L med [cd/m²] U0 Ul TI [%] U0 (vått) Är-värde enligt beräkning: Bör-värde enligt klass MEW3: = 1.0 = 0.4 = 0.6 = 15 = 0.15 Uppfylls/uppfylls ej: Belysningsprinciper 12/15 Sida 19

13 PN003181A Vägberäkningar Piteå PN003181A Vägberäkningar Piteå.dlx ThornLighting AB AB Box 305 Box 305 Alternativa armaturer, specifikation Thorn Victor Landskrona Gång- och cykelvägar samt vägar i Korsning parker GC Väg och / ( rondell Med bostadsgator 35w med Flöde 7m bred med 3200lm väg. trädplantering ) // Dellista armaturer Med 35W 4 PN003181A Antal 7401B THORN Vägberäkningar CDO-TT Victor Stora 50 Piteå V2 ST S W V1 L2 En armaturbild framgår Flöde 3200lm E-nr./Art.-nr.: : SAP av vår produktkatalog. Ljusflöde/armatur: lm lm ThornLighting AB 65.0 W Handläggare Pontus Nordahl Totaleffekt/armatur: W Box 305 Telefon Fax Landskrona CIE-ljuskod: Bestyckning: 1 x 3200 Ange lm eget HCI-E/P värde PB (Korrektionsfaktor 1.000, 3200 CDO-TT lm HCI-E/P 150w). PB Coated E27). CDO-TT 50W 4 Antal 7401B THORN CDO-TT Victor Stora 50 V2 ST S W V1 L2 E-nr./Art.-nr.: : E PN003181A Ljusflöde/armatur: Vägberäkningar 4000 Piteå lm lm Totaleffekt/armatur: WW ThornLighting AB CIE-ljuskod: Box 305 Bestyckning: 1 x CDO-TT Ange eget (Korrektionsfaktor värde ). (Korrektionsfaktor 1.000, CDO-TT 150w). Landskrona Handläggare Pontus Nordahl Telefon Fax PN003181A Vägberäkningar Piteå.dlx Korsning / rondell GC med Väg CDO-TT 7m bred 50w väg. // Dellista armaturer En armaturbild framgår av vår produktkatalog. PN003181A Vägberäkningar Piteå.dlx Handläggare Pontus Nordahl Telefon Fax Bostadsgator utan trädplantering Korsning / rondell med Bostadsgata 7m bred väg. // Dellista armaturer 4 Antal 7401B THORN CDO-TT Victor Stora 70 V2 ST L2 150W 6488 V1 L2 E-nr./Art.-nr.: : E PN003181A Ljusflöde/armatur: Vägberäkningar 6300 Piteå lm lm Totaleffekt/armatur: WW ThornLighting AB CIE-ljuskod: Box 305 Bestyckning: 1 x CDO-TT Ange eget (Korrektionsfaktor värde ). (Korrektionsfaktor 1.000, CDO-TT 150w). Landskrona En armaturbild framgår av vår produktkatalog. PN003181A Vägberäkningar Piteå.dlx Handläggare Pontus Nordahl Telefon Fax Entrégator utan parallell gång- och Korsning cykelväg / och rondell entrégator med 7m Entré med bred gata bebyggelse väg. // Dellista armaturer 4 Antal Thorn 7403B THORN Set CDO-TT Victor VICTOR Stora 100W 7401B ST V1 150W 100W L1 V1 HSE/HST L2 + HST E-nr./Art.-nr.: 100W [V1L1] E-nr./Art.-nr.: Ljusflöde/armatur: : SAP Set lm PN003181A Ljusflöde/armatur: Totaleffekt/armatur: Vägberäkningar 8800 Piteå lm W Totaleffekt/armatur: Armaturklassificering enligt WCIE: 100 Armaturklassificering CIE-ljuskod: enligt 100 CIE: ThornLighting AB CIE-ljuskod: Bestyckning: 481 x 83 Ange 100 eget 93 värde 76 Handläggare Pontus Nordahl Box 305 Telefon Bestyckning: (Korrektionsfaktor 1 x CDO-100w 1.000, CDO-TT (Korrektionsfaktor 150w). Fax Landskrona 1.000, CDO-TT 100w). PN003181A Vägberäkningar Piteå.dlx Gatukorsningar trafikleder Korsning // rondell med 7m bred väg. // Dellista armaturer 4 Antal 7403B THORN CDO-TT Victor Stora 150W ST V1 150W L2 V1 L2 E-nr./Art.-nr.: : E Ljusflöde/armatur: lm Totaleffekt/armatur: W CIE-ljuskod: Bestyckning: 1 x Ange eget värde (Korrektionsfaktor 1.000, CDO-TT 150w). Sida Sida 284 Sida Sida 244 Belysningsprinciper 13/15

14 Livscykelkostnader För att skapa en överskådlig bild av olika armaturers och ljuskällors ekonomiska inverkan har en livscykelanalys upprättats för att beskriva kostnaderna under hela anläggningens livslängd, 30 år. Kalkylen omfattar kostnader för armaturer, ljuskällor, energikonsumtion samt underhåll av anläggningen men inte kostnader för stolpar, armar, kabel och anläggning etc. Kalkylen är indelad efter ovan redovisade belysningsprinciper och jämför investeringskostnaden för en armatur. Utöver belysningsprincipernas två föreslagna metallhalogen-ljuskällor (kosmopolis, CDO-TT) finns även en jämförelse med kompaktlysrör, LED, högtrycksnatrium och befintlig kvicksilver-ljuskälla. För beräkning av kvicksilver-ljuskällan förutsätter kalkylen att befintliga armaturer ersätts av motsvarande typ av armatur, typ MALAGA HGS101 då befintlig förbrukats, varför en kostnad för det har lagts till. Jämförelsealternativet med kvicksilver-ljuskällor beskriver kostnaden för befintlig anläggning till den har bytts ut. Kompaktlysrör har inte inom arbete med belysningsplanen utvärderats i Piteås klimat vilket behöver göras om den blir aktuell att använda som ljuskälla. Kompaktlysrör redovisas ändå som ett alternativ då den med stor sannolikhet kommer att fungera tillfredställande och kan ge besparingar avseende kostnader för ljuskällor och energiförbrukning. Ljusreglering har även beaktats i arbetet. I dagsläget är investeringskostnaderna för ljusreglering av gatubelysning relativt hög och blir först lönsam då den används på högre installerade effekter. I kalkylen är därför endast ljusregleringen inkluderad för entrégator och gatukorsningar där effekten är 90W respektive 145W. Om priserna för ljusreglering (ljusdon och armaturer) på lägre effekter sjunker bör man överväga att ljusreglera även dessa anläggningar. Priserna på armaturer och ljuskällor är angivna enligt riktprislistor utan eventuella rabatter. Priserna kan komma att förändras och det är en viktig faktor i valet av belysningsanläggning. Vid kommande investeringar bör nya livscykelkostnadskalkyler upprättas för att erhålla aktuella beslutsunderlag. Kr Belysningsprinciper Livscykelkostnader för belysning Total kostnad (nuvärde) Jämförelsealternativ Gång-/cykelvägar, Gång-/cykelvägar, Bostadsgator utan Entrégator utan Gaturkorsningar Gång-/cykelvägar, Gång-/cykelvägar, Gång-/cykelvägar, parkvägar 1 och parkvägar 2 och trädplanteringar 3 parallell 4gc-väg trafikleder 5 parkvägar 6 och parkvägar 7 och parkvägar 8 och bostadsgator med bostadsgator med och entrégator bostadsgator bostadsgator bostadsgator trädplantering trädplantering med bebygelse Underhåll Ljuskällor Energi Investering Kompaktlysrör Metallhalogen CDO-TT Metallhalogen CDO-TT Metallhalogen kosmopolis Metallhalogen kosmopolis LED Högtrycksnatrium Kvicksilver Livscykelkostnader för föreslagna belysningsprinciper med rekomenderade armaturer och ljuskällor samt ljuskällor som jämförelsealternativ. Redovisade kostnader (nuvärde) avser kostnader för en armatur under hela dess uppskattade livslängd, 30år. Värden är hämtade från tabellen på sidan 15. Belysningsprinciper 14/15

15 Ekonomisk utvärdering av belysningssystem Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet PROJEKT: Pite DATUM/HANDLÄGGARE: Andreas Milsta PROJEKTNUMMER: Bostadsgator - GC Vägar Förutsättningar Tid kalkylen omfattar år 30 Ljusreglerad Årlig real ränta 0,07 Årlig energiprisökning utöver inflationen 0,02 Årlig prisökning för ljuskällorutöver inflationen 0,00 Årlig prisökning för underhåll utöver inflationen 0,00 LED Högtrycksnatrium Befintlig anläggning Gång-/cykelvägar, parkvägar och bostadsgator med trädplantering Gång-/cykelvägar, parkvägar och bostadsgator med trädplantering Bostadsgator utan trädplantering Etrégator utan parallell gc-väg och entrégator med bebyggelse Gatukorsningar trafikleder Gång-/cykelvägar och bostadsgator Gång-/cykelvägar och bostadsgator Gång-/cykelvägar och bostadsgator BELYSNINGSPRINCIP Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägar Bostadsgator Entrégator Korsningar Gång- och cykelvägar Bostadsgator/GC Bostadsgator/GC Armaturer Copenhagen CGS443 Copenhagen CGS443 Copenhagen CGS443 Copenhagen CGS441 Copenhagen CGS441 Copenhagen CGS443 LED Copenhagen CGS443 MALAGA HGS101 HPL125 Ljuskälla Kompaktlysrör Metallhalogen CDO Metallhalogen CDO Metallhalogen kosmopolis Metallhalogen kosmopolis LED Högtrycksnatrium Kvicksilver Bestyckning 1*42 1*50 1*50 1*90 1*145 1*24 1*50 1*125 Antal st á-pris kr/st Armaturkostnad kr Ljuskällor Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster W Antal/armatur st á-pris kr/st Ljuskällekostnad kr Installation Material- och arbetskostnader/arm kr Styrutrustning kr Övrigt kr Installationskostnader kr S:A INVESTERINGSKOSTNAD kr Ljuskälla Aura Unique -S/-D/-T CDO-TT CDO-TT CPO-TW (Ljusreglerad) CPO-TW (Ljusreglerad) LED Master SON-PIA+ HPL Comfort Energikostnader Installerad effekt inkl. driftdonsförluster W Drifttid h/år Utnyttjningsfaktor 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 Energianvändning / år MWh/år 0,15 0,18 0,18 0,19 0,31 0,11 0,18 0,45 Elpris kr/kwh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Driftskostnad / år kr/år Beräkningsfaktor 1 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 Nuvärde energikostnader kr Ljuskällekostnader - inkl byte Ljuskällans livslängd (Service life) h Utbytesintervall år Utbyteskostnad / st kr Beräkningsfaktor 2 1,36 4,10 4,10 2,38 2,38 0,27 1,86 4,10 Nuvärde ljuskällekostnader kr Underhållskostnader Underhållskostnad per armatur kr/st Drifttid före underhåll h Underhållsintervall år Beräkningsfaktor 3 2,38 4,10 4,10 2,38 2,38 2,38 3,43 4,10 Nuvärde underhållskostnad kr S:A DRIFTSKOSTNADER TOTAL KOSTNAD (NUVÄRDE) kr Livscykelkostnader för föreslagna belysningsprinciper med rekomenderade armaturer och ljuskällor samt ljuskällor som jämförelsealternativ. Belysningsprinciper 15/15

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

Projekt. Beräknings ID: Kontaktperson: Firma: Telefon: Mail: Datum: Handläggare: Johan Brandstedt

Projekt. Beräknings ID: Kontaktperson: Firma: Telefon: Mail: Datum: Handläggare: Johan Brandstedt Beräknings ID: Kontaktperson: Firma: Telefon: Mail: fredrik@ohls.se Datum: Handläggare: Johan Brandstedt Innehållsförteckning Projekt Titelsida 1 Innehållsförteckning 2 Dellista armaturer 3 Gata 1, 70W

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

2 Belysningsklasser. 2.1 Belysningsteknisk kvalitet. 2.2 Belysningsklasser för vägar och gator

2 Belysningsklasser. 2.1 Belysningsteknisk kvalitet. 2.2 Belysningsklasser för vägar och gator 2 Belysningsklasser 2.1 Belysningsteknisk kvalitet Den belysningstekniska kvaliteten i en vägbelysningsanläggning beskrivs med hjälp av belysningsklasser. Klasserna kan variera för samma vägtyp, beroende

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik Utvärdering av Vackert Rättvik ENERGI OCH BELYSNING Belysningens funktion har varit en central del i projektet Vackert Rättvik. Genom att anpassa belysningen till stadsmiljöns villkor har man åstadkommit

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar

Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar Martin Lundmark Institutionen för teknikvetenskap och matematik Luleå Tekniska Universitet 2 Livslängd

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING 4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING Denna skrift är en verktygslåda som innehåller praktiska hjälpmedel för att enkelt komma igång och genomföra belysningsprojekt. För att komma igång och bestämma status

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp Hultsfred 2016-10-18 Ylva Svedenmark Agenda Kort om UHM Upphandling av hållbara belysningslösningar - verktyg Beräkning av livscykelkostnader

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

Mini Platform LED: kompakt högprestanda. Mini Iridium LED, Mini Copenhagen LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED

Mini Platform LED: kompakt högprestanda. Mini Iridium LED, Mini Copenhagen LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED Mini Platform LED: kompakt högprestanda Mini Iridium LED, Mini Copenhagen LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED Mini Platform LED 2 Mini Platform LED - Produktguide Mini Platform LED den bästa belysningslösningen

Läs mer

TÄBY IP SPILLJUSANALYS

TÄBY IP SPILLJUSANALYS SPILLJUSANALYS Jönköping Kent Hulusjö +46 10 722 54 75 kent.hulusjo@wspgroup.se WSP Ljusdesign, Box 2211, 555 55 Jönköping Handläggare belysning: Kent Hulusjö 2 INLEDNING Seende och ljusstrålning Seendet

Läs mer

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt?

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt? Belysningsprojekt Vad initierar ett belysningsprojekt? När bör en anläggning byggas om? Arbetsmiljö? Kostnader/energi? Driftfrågor Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Klagomål Enkät som visar på brister Dialog

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

Program belysning Hyllie centrumområde

Program belysning Hyllie centrumområde Program belysning Hyllie centrumområde Innehållsförteckning Inledning 3 Rumslig struktur: Gator 4 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter 5 Rumslig struktur: Områden 6 Översiktskarta 7 Belysningsteman

Läs mer

LCC-lantbruk Bilaga 3

LCC-lantbruk Bilaga 3 val enhet 5 kr/h Elkostnad,8 kr/kwh ex. moms och skatt Dieselpris kr/liter ex. moms och skattered Biobränslepris per ton kr/ton lathund för kwh/m3 etc bör finnas 3 % Gula rutor kan ändras Syftet med denna

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN Datum 2015-04-14 Antagen av Ks 2015-05-06 RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN 1 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beslut angående gatubelysningen... 4 Beslutsgrund... 4 Regelverk

Läs mer

RAPPORT. Belysningsplan Sjöbo SJÖBO KOMMUN SWECO TRANSPORTSYSTEM AB MALMÖ TRAFIK UPPDRAGSNUMMER 2211102000 2014-02-05

RAPPORT. Belysningsplan Sjöbo SJÖBO KOMMUN SWECO TRANSPORTSYSTEM AB MALMÖ TRAFIK UPPDRAGSNUMMER 2211102000 2014-02-05 SJÖBO KOMMUN Belysningsplan Sjöbo UPPDRAGSNUMMER 2211102000 SWECO TRANSPORTSYSTEM AB MALMÖ TRAFIK OLA WILHELMSSON & CHRISTINA GRANÉR Sweco Ändringsförteckning VER. DATUM FÖRÄNDRING GRANSKAD GODKÄND 0.1

Läs mer

i samband med Tertial 1

i samband med Tertial 1 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder 2017 i samband med Tertial 1 Bilaga 3 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Ansökan. Bilaga 1 Sida 1 (6) 2017-05-02

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 3 Användning och syfte 3 Ljussättning 4 Trygghetsaspekten 5 Riktlinjer för belysning

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet Checklista Denna checklista är för dig som står inför att beskriva och ställa krav på belysning i ett ett tidigt skede för en fastighet. Checklistan

Läs mer

Belysning i Varuhus. Demonstrationsprojekt. Maj 2015 Susanne Strömberg, ECO Enno Abel, BELOK

Belysning i Varuhus. Demonstrationsprojekt. Maj 2015 Susanne Strömberg, ECO Enno Abel, BELOK Belysning i Varuhus Demonstrationsprojekt Maj 2015 Susanne Strömberg, ECO Enno Abel, BELOK Innehåll Sammanfattning... 2 Provade belysningsalternativ... 2 Visuell utvärdering... 3 Bakgrund... 3 Val av deltagare...

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. SELECTION Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras

Läs mer

Piazza II. Robust väggmonterad armatur i kapslingsklass IP65

Piazza II. Robust väggmonterad armatur i kapslingsklass IP65 Piazza II Robust väggmonterad armatur i kapslingsklass IP65 Typiska användningsområden: Allmänna områden Parkeringsplatser Gångtunnlar Gångvägar Affärsområden Hotell Bostäder Industriområden Fabriker Garage

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Innehåll Varför miljöanpassa upphandling av utomhusbelysning? Exempel på miljövinster Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg

Läs mer

RAPPORT LJUSMÄTNING UTFÖRANDE OCH KONTROLL AV BELYSNINGSSTYRKA, LJUSSTYRKA, LUMINANS OCH FÄRGÅTERGIVNING. Göteborg Totalt antal blad 15

RAPPORT LJUSMÄTNING UTFÖRANDE OCH KONTROLL AV BELYSNINGSSTYRKA, LJUSSTYRKA, LUMINANS OCH FÄRGÅTERGIVNING. Göteborg Totalt antal blad 15 RAPPORT LJUSMÄTNING UTFÖRANDE OCH KONTROLL AV BELYSNINGSSTYRKA, LJUSSTYRKA, LUMINANS OCH FÄRGÅTERGIVNING Göteborg 2010-08-26 Totalt antal blad 15 KLGruppen Lena Siewert Patrik Casteborn Sammandrag Trafikverket

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

PROGRAMKRAV BELYSNING I FLERBOSTADSHUS

PROGRAMKRAV BELYSNING I FLERBOSTADSHUS PROGRAMKRAV BELYSNING I FLERBOSTADSHUS Rev 2000:03 Förord Belysningens viktigaste funktion i flerbostadshus är att skapa förutsättningar för en bra, trivsam och trygg miljö för de boende, deras besökare

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Armaturbyte Ishall. Klimatsmarta energisparlösningar med garanterad avkastning. Energisystem

Armaturbyte Ishall. Klimatsmarta energisparlösningar med garanterad avkastning. Energisystem är din leverantör av energisparlösningar /grossist.html Armaturbyte Ishall,, Tel: 0155 975 50,, Armaturbyte Ishall - Jämförelse alternativ Längd 60 meter Bredd 30 meter Takhöjd 13,5 meter Beräkningsyta

Läs mer

Framtidens belysning och ljuskällor

Framtidens belysning och ljuskällor Framtidens belysning och ljuskällor Belysningsteori Ljuskällor och dess egenskaper Kort repetition FÄRGÅTERGIVNING Mäts i R a R a -värdet = genomsnittsavvikelsen Vid noggrannare planering se spektraldiagram

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

2007-11-26 BELYSNINGSPROGRAM FÖR TÄBY KOMMUN

2007-11-26 BELYSNINGSPROGRAM FÖR TÄBY KOMMUN 2007-11-26 BELYSNINGSPROGRAM FÖR TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1 - FÖRORD 4 VISUELL PÅVERKAN 4 DEL 2 - BELYSNINGSPROGRAMMETS SY F T E OCH OM FAT T N I NG 5 BAKGRUND 5 SYFTE 5 AVGRÄNSNING 6 REKOMMENDATION

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4383/2004 Projektets nummer och namn: Nr 6: Energibesparande armaturbyte Datum för slutrapporten:

Läs mer

Riktlinjer upprättas separat för olika delar av staden. I riktlinjer anges vad som skall gälla för ljussättningen

Riktlinjer upprättas separat för olika delar av staden. I riktlinjer anges vad som skall gälla för ljussättningen Tänk atmosfär - är rubriken på ett av avsnitten i Strategi för belysning i Uppsala kommun, och kanske är det just atmosfär som man först kommer att tänka på när man koncentrerar sig på ordet belysning.

Läs mer

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20 Oskarshamns kommun Belysningsprogram PROGRAMHANDLING SAMRÅDSUTSTÄLLNING XXX 2011 1 Innehåll DEL 1 - ALLMÄNNA BELYSNINGSBEGREPP Belysningsprogrammet... 1

Läs mer

Civic. En ny standard för enkelhet och prestanda

Civic. En ny standard för enkelhet och prestanda Civic En ny standard för enkelhet och prestanda Civic den nya generationen Huvudkraven på bra vägbelysning d v s hög prestanda och lång livslängd ändras aldrig. I en värld där det är viktigt att begränsa

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING En trygg och trivsam livsmiljö för alla Smart styrning. Genom intelligent styrning uppnås både maximala energibesparingar och en ändamålsenlig belysning. Genom intelligent styrning

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Orus Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Belysningsbehov på låg höjd Traditionella armaturer är inte alltid den bästa lösningen för vägbelysning, vilket tekniker

Läs mer

Umeåprojektet Västra Länken Väg E12, delen Röbäck Klockarbäcken, östlig dragning

Umeåprojektet Västra Länken Väg E12, delen Röbäck Klockarbäcken, östlig dragning Västra Länken Väg E12, delen Röbäck Klockarbäcken, östlig dragning 2011-10-25 ARBETSPLAN Granskare Godkänd av Ort Datum C Runesson Umeå Objektnamn Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning 1 Umeåprojektet

Läs mer

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen VÄLKOMNA TILL MALMÖ STAD Gatubelysning Johnny Clausen BELYSNINGSPUNKTER CA 53000 ST GATUBELYSNINGS SKÅP 500 ST Antal ljuskällor 1998 48000st Medeleffekt : 114w /ljuskälla Antal ljuskällor 2010 52000st

Läs mer

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING.

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. 1 (16) RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. WSP Ljusdesign SE-121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 21 WSP Sverige

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Nytt ljus i elljusspåren

Nytt ljus i elljusspåren Nytt ljus i elljusspåren Göran Nilsson SSF styrelse Per-Åke Yttergård Nationell längdchef Arbetsgrupp anläggningar längd 4 personer EU direktiv 2015 Kvicksilverlampor och glödlampor skall fasas ut från

Läs mer

Smart belysning % av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Irapuan Lopes

Smart belysning % av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Irapuan Lopes Smart belysning Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre anläggningar mot ny modern teknik. Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med 70-80 procent. Enorma besparingar

Läs mer

Ianspråkstagande av kommunaltekniks ofördelade investeringsmedel för upprustning i centrum i samband med ny cykelparkering KS-2011/303

Ianspråkstagande av kommunaltekniks ofördelade investeringsmedel för upprustning i centrum i samband med ny cykelparkering KS-2011/303 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-04-01 Kommunstyrelsen Ianspråkstagande av kommunaltekniks ofördelade investeringsmedel för upprustning i centrum i samband med ny cykelparkering

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik UTOMHUSBELYSNING Bromma kyrka belyst med Envios från Reggiani. Envios finns i flera modeller och har en mängd tillbehör som ger ett brett användningsområde. Sätt ljus på utemiljön Med energisnål och miljövänlig

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus!

Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus! Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus! Belysningssystem med i tidigt skeden. Vilka regler och lagar finns? Vad har beställaren för visioner

Läs mer

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper Generella föreskrifter för armaturtyper Alla priser anges exklusive moms. Produktblad på angivna armaturer ska bifogas anbudet. Armaturerna ska vara anpassade och lämpliga att använda i den miljö som beskrivs.

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Ansvarsprojektet, övertagande av belysning från våra kommuner. Ska Vägverket ta över all belysning vid gator och vägar?

Ansvarsprojektet, övertagande av belysning från våra kommuner. Ska Vägverket ta över all belysning vid gator och vägar? Ansvarsprojektet, övertagande av belysning från våra kommuner Vad innebär detta? Ska ta över all belysning vid gator och vägar? Eller? och kommunerna ska förhandla om detta! 1 Projekt: Ansvarsfördelningen

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler Energieffektiv belysning Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + magnetiska driftdon Lysrör + energieffektiv a magnetiska driftdon Lysrör + elektroniska driftdon Dimbara elektroniska driftdon

Läs mer