Stockholm Aktiebolag (SISAB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Aktiebolag (SISAB)"

Transkript

1 REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Februari 2001 NR 02 DNR 421/41-01 Granskning av upphandlingsverksamheten inom Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)

2 Till Styrelsen för SISAB Revisionsrapport angående Granskning av upphandlingsverksamheten inom SISAB På uppdrag av lekmannarevisorerna i SISAB har revisionskontoret genomfört en granskning av bolagets upphandlingsverksamhet. Resultatet av granskningen redovisas i bifogade revisionsrapport. Granskningen har inriktats på områdena: organisation, styrdokument och några genomförda upphandlingar. Av rapporten framgår att bolaget har så stora och i många fall oacceptabla brister i upphandlingsförfarandet att omedelbara åtgärder måste vidtas så att framtida upphandlingar uppfyller de krav på affärsmässighet som lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer. Jag har erfarit att bolaget i sina kontakter med revisionskontoret framfört att genom den nya organisationen elimineras påtalade brister. Enligt min uppfattning kan inte bolaget ta omorganisationen till intäkt för att bristerna som påtalas i rapporten åtgärdas, utan bolaget måste visa på vilka ytterligare åtgärder man avser att vidta för att få en upphandlingsverksamhet som följer gällande lagstiftning och andra föreskrifter. Därtill kan jag konstatera att bolaget har ignorerat kommunfullmäktiges viljeinriktning att alla försäkringsupphandlingar ska gå via stadens bolag, S:t Erik Försäkring AB. I egenskap av lekmannarevisor i bolaget anser jag att styrelsen för SISAB skall lämna ett skriftligt yttrande över rapporten innefattande en handlingsplan för vilka åtgärder styrelsen och bolaget avser att vidta med anledning av den genomförda granskningen. Yttrandet sänds till Stockholms stads revisionskontor senast den 26 mars Stockholm den 23 februari Bengt Akalla Av kommunfullmäktige utsedd Lekmannarevisor Kopia till Lennart Rydberg, styrelsens ordförande Jörgen Kleist, koncernchef

3 STOCKHOLMS STAD Sammanfattning har på uppdrag av lekmannarevisorerna i SISAB genomfört en granskning av bolagets upphandlingsverksamhet. Granskningen har inriktats på områdena organisation, rutiner och genomförda upphandlingar. Bolaget har från och med gjort en organisationsförändring och bl a inrättat en central upphandlingsenhet i den nya organisationen. är väl medveten om det översynsarbete som har påbörjats inom upphandlingsområdet. Kontoret vill ändå framföra några synpunkter på upphandlingsrutinerna samt lämna ett antal förslag till förbättringar, utifrån de iakttagelser som gjorts. bedömer att de granskade upphandlingarna inte är affärsmässigt genomförda då bolaget vid utvärderingen av anbuden bortsett från de kriterier som har angetts i förfrågningsunderlagen. Endast pris har beaktats. Även i övrigt har brister konstaterats, främst att direktupphandling använts i orimligt stor omfattning. Bolaget bör ta fram en upphandlingspolicy utifrån stadens tillämpningsanvisningar för upphandling. Bolaget bör ta fram riktlinjer och regler för direktupphandling. Bolaget saknar en god offentlighetsstruktur. Diariehanteringen bör ses över. Vid revisionskontorets granskning saknades handlingar hos bolaget, några fanns hos konsulter och andra saknades helt. rekommenderar starkt att alla handlingar i ett större upphandlingsärende aktläggs och förvaras samlat i ett diarium. Den interna kontrollen bör förstärkas så att bolaget kan förvissa sig om att upphandlingarna sker enligt LOU och de regler och anvisningar i övrigt som finns upprättade. Planeringen och styrningen av upphandlingsverksamheten måste förbättras. Vissa mindre eller likartade arbeten vid flera skolor bör samplaneras innan upphandling av entreprenader sker. Genomförda entreprenader bör systematiskt utvärderas för att förbättra upphandlingskompetensen och öka marknadskännedomen vid kommande upphandlingar. Sammanfattningsvis finner revisionskontoret att den genomförda granskningen visar på så stora och i många fall oacceptabla brister i upphandlingsförfarandet att omedelbara åtgärder måste vidtas. Den omorganisation som nu företas kan möjligen avhjälpa vissa av dessa brister.

4 STOCKHOLMS STAD Bolaget måste snarast visa på vilka ytterligare åtgärder man avser att företa för att få en upphandlingsverksamhet som följer gällande lagstiftning och andra föreskrifter. Örjan Palmqvist Revisor Anders Jansson Revisor Fredrik Wennberg Carl-Olof Carlsson Revisor Revisor

5 STOCKHOLMS STAD Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte/metod Lagregler Organisation Styrande dokument Stadens policy och riktlinjer Interna styrdokument Ramavtal Granskning av genomförda upphandlingar Upphandling av IT i skolan Upphandling av konsult för försäkringstjänster Upphandling av byggnadsentreprenörer...12

6 STOCKHOLMS STAD Inledning 1.1 Bakgrund SISAB är ett bolag som ingår i Stockholms Stadshus AB. Kommunfullmäktige beslöt den 18 juni 1991 att överföra stadens skolbyggnader till ett nybildat kommunalt bolag. Företaget har sedan januari 1991 övertagit ägandet och förvaltningen av det stora flertalet skolbyggnader i staden. Bolaget förvaltar och äger fast egendom och tomträtt som används till skolor och annan kommunal verksamhet inom områdena socialtjänst, fritid och kultur samt renoverar friställda lokaler och fastigheter. Sedan lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994 har det skett en ökad focusering mot upphandlingsverksamhet i offentliga förvaltningar och bolag. Ett flertal lagkrav reglerar nu de olika upphandlingsaktiviteterna. Bolagets upphandlingsverksamhet uppgår till ca 750 miljoner kronor per år. Inom bolaget har tillämpats en inköpsmodell som innebär att bolagets sex distriktskontor har lokalt upphandlingsansvar av konsulter, entreprenörer och leverantörer för ny-, till- och ombyggnader som skall genomföras inom respektive distriktsområde. Sedan den 1 oktober år 2000 har en ny organisation trätt i kraft med tre regioner och bl a en central upphandlingsenhet. Denna enhet skall ansvara för bolagets samtliga upphandlingar. Lekmannarevisorerna i bolaget har givit revisionskontoret i uppdrag att genomföra förvaltningsrevision rörande upphandlingsverksamheten. 1.2 Syfte/metod Syftet med granskningen har varit att kartlägga bolagets organisation för upphandling och analysera hur upphandlingsarbetet bedrivs. Granskningen har haft sin utgångspunkt i kraven i LOU. Granskningen har inletts med att en enkät har lämnats till bolaget om organisation och rutiner för upphandlingsverksamheten. Enkätsvaret har följts upp med intervjuer av upphandlingsansvariga samt övriga nyckelpersoner vid bolaget. Granskning av upphandlingar rörande IT, konsult för försäkringstjänster samt byggnadsentreprenörer genomfördes under hösten år Granskningarna har inriktats på att ge svar på hur bolaget har omsatt LOU:s intentioner i praktiken.

7 STOCKHOLMS STAD Lagregler Sedan 1 januari 1994 skall all offentlig upphandling genomföras i enlighet med reglerna i LOU. SISAB, som är ett av Stockholms stad helägt bolag, omfattas av denna lag. I LOU betonas vikten av att anbudssökande och anbudsgivare behandlas objektivt utan ovidkommande hänsyn. Detta fodrar att förfrågningsunderlagen är så utformade att de inte diskriminerar någon anbudsgivare samt är tydliga och förståeliga. LOU omfattar sju olika kapitel. Det första till och med femte kapitlet omfattar regler som gäller för offentlig upphandling inom den inre marknaden i EU och har införlivats i svensk rätt. Avsikten är att de upphandlande enheterna genom att följa LOU också följer EG:s upphandlingsdirektiv. Det sjätte kapitlet gäller för upphandlingar som inte anses omfattas av EG direktivet. Avgörande för vilket kapitel som skall tillämpas är hur stort värde upphandlingen omfattar samt vad det är som upphandlas. För att definiera gränsen på värdet används begreppet tröskelvärde. Ligger en vara eller en tjänst över eller under tröskelvärdet har det betydelse för vilken del av lagstiftningen som skall tillämpas. För upphandling under tröskelvärdet gäller 6 kapitlet LOU. Av lagen framgår också hur upphandling under tröskelvärdena skall göras, förenklad upphandling eller direktupphandling. Förenklad upphandling innebär att anbud skall infordras genom annons eller skrivelse. Direktupphandling kan användas endast när värdet av det som upphandlas är lågt eller om det finns synnerliga skäl. En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsannonsering informera om den samlade upphandlingsvolymen för en vara eller tjänst beräknas överstiga SEK. För byggentreprenader gäller motsvarande för varje enskild upphandling över beloppsgränsen SEK. Utifrån lagkraven måste därför det kommande årets inköp beräknas. Det kan t ex ske utifrån föregående års inköp. Det skall framgå vad bolaget skall upphandla och till vilken volym.

8 STOCKHOLMS STAD Organisation VD Miljö Administration Stab Ekonomi & Kontorsservice Projektstyrning Fastighetsteknik Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 Distrikt 6 SISAB har till och med september 2000 haft en decentraliserad organisation med sex distriktskontor. Varje kontor hade lokalt ansvar för upphandling av konsulter, entreprenader och leverantörer för de nybyggnads-. ombyggnadsoch underhållsprojekt som genomfördes inom de sex distriktsområdena. Sedan den 1 oktober 2000 har bolaget en ny organisation. Ledning Centrala funktioner Stödfunktioner Specialistfunktioner Regioner Region Norr Region City Region Söder Special. fastigheter Förvaltningsområden Den nya organisationen är uppdelad i 3 regioner för förvaltningen av skolorna samt en 4:e region för specialfastigheter. Inom varje region finns 3 till 4 förvaltningsområden. Varje förvaltningsområde ansvarar för ca 20 skolor. Regionerna har en strategisk- och en operativ del. Den operativa delen arbetar närmast kunden. Den strategiska delen arbetar med planering, administration och strategiutveckling. Till stöd för regionerna finns ett huvudkontor med bolagets ledning och stöd- och specialistfunktioner. Regionledningen sitter tillsammans med stödfunktionerna och de centrala funktionerna.

9 STOCKHOLMS STAD De centrala funktionerna hanterar bolagets ekonomi-, informations-, IT- och personalfrågor samt kontorsservice. De svarar även för att ge övergripande stöd till företagsledningen och övriga funktioner inom bolaget. Stöd- och specialistfunktionerna har tre huvudsakliga uppgifter, att ge stöd till andra funktioner i bolaget, driva utvecklingsfrågor och följa upp bolagets övergripande direktiv. Funktionerna hanterar förvaltnings-, miljö, kvalitets-, projekt-, skol- och teknikutveckling samt upphandlingsfrågor. Den nya organisationen innebär att man har centraliserat bolagets upphandlingar till en central specialistfunktion. s synpunkter ser positivt på att bolaget i sin nya organisation har inrättat en sammanhållen upphandlingsenhet. Det är viktigt att det finns en ansvarig upphandlingsfunktion som håller samman och utvecklar rutiner inom upphandlingsområdet. Kravet på affärsmässighet, liksom LOU:s regler i övrigt ställer stora krav på professionalitet i varje enskild upphandling. 4 Styrande dokument Bolagets upphandlingsverksamhet styrs av lagen om offentlig upphandling och av ett antal ytterligare dokument såväl externa som interna. Några av dem berörs närmare nedan. 4.1 Stadens policy och riktlinjer Kommunfullmäktige beslutade om en ny policy för upphandling och valfrihet för Stockholms stad. Samtidigt har tidigare centralupphandlingspolicy upphört att gälla. Den nya policyn samt utfärdade tillämpningsanvisningar för upphandling, seriositetskontroll och avknoppning har behandlats av styrelsen för Stadshus AB Styrelsen beslöt att de i koncernen ingående bolagen skall i tillämpbara delar omfattas av stadens centralt utfärdade tillämpningsanvisningar. Policyns generella innebörd är att prövning skall ske av vad som skall utföras i egen regi, att kommande behov av upphandlingar årligen ska planeras och att det ska finnas en ansvarig för upphandlingsfrågor i ledande ställning. Kraven på seriositetskontroll har också skärpts.

10 STOCKHOLMS STAD I tillämpningsanvisningarna till stadens policy fastslås vidare att alla upphandlande enheter i staden ska fastställa regler och beloppsgränser för direktupphandlingar. Enheterna uppmanas att noga pröva vad som kan vara rimliga nivåer i deras verksamhet. Fullmäktige beslutade om riktlinjer för upphandling av miljöriktiga och kretsloppsanpassade varor och tjänster och berörda bolagsstyrelser rekommenderas att anta det föreslagna inriktningsmålet för sina upphandlingar. Inriktningsmålet är att staden ska vid all upphandling av varor och tjänster ställa de från hälso- och miljösynpunkt högsta produktkraven som vid varje tidpunkt kan ställas på produkten inom ramen för gällande lag och EU-rätt. I tjänsteutlåtandet sägs vidare att senare bör också entreprenader bli föremål för införande av system för miljöanpassad upphandling. 4.2 Interna styrdokument SISAB har tagit fram ett projektstyrningsmaterial som ska gälla för alla typer av projekt. I projektstyrningsmaterialet anges hur och på vilket sätt personalen ska hantera och genomföra upphandlingar. Detta material finns på bolagets intranät. Bolaget arbetar med treårsplan och budget i olika detaljeringsgrader som grund för upphandling. Budgeten är specificerad på detaljnivå per fastighet. Treårsplan och budget sammanställs per distrikt samt på total företagsnivå. Budget och treårsplan fastställs av styrelsen. Bolagets attestinstruktion anger även beslutsrätt med beloppsgränser för de som har rätt att fatta beslut om upphandlingar. Av attestinstruktionen framgår att alla fakturor och beställningar över 500 tkr ska attesteras av VD. Bolaget har inte fastställt vilka regler och beloppsgränser som ska gälla vid direktupphandling. Vid revisionskontorets förfrågan efter handlingar saknades ett antal handlingar, några fanns hos konsulter och andra saknades helt. Ute på varje distrikt är diariet uppbyggt så att respektive skola har ett projektnummer. Vissa beställningar är onumrerade vilket försvårar för registrator att återfinna dessa. Vid förfrågan kunde någon förteckning över utskickade beställningar ej tas fram. Upphandlingsärenden är således svåra att följa upp. Den enskilde upphandlarens ordningssinne kan vara avgörande. Under granskningen pågick omflyttningar på grund av omorganisationen vilket kan förklara enstaka svårigheter att få tag i pärmar. I de pärmar som granskades saknades dock enskilda handlingar. Bolagets styrelse har inte antagit någon upphandlingspolicy.

11 STOCKHOLMS STAD s synpunkter ser positivt på att bolaget har en strukturerad sammanställning av styrdokument gällande entreprenaders och upphandlingars genomförande. Dock har granskningen av genomförda upphandlingar (se avsnitt 6) visat att kunskapen om LOU:s regelverk måste förbättras samt att den interna kontrollen av genomförda upphandlingar måste förstärkas. Bolagets diariehantering måste också ses över och förbättras. Trots tidigare påpekanden från revisionskontoret angående brister vid upphandlingar på distrikten finns fortfarande brister. SISAB bör utfärda regler för arkivering, dokumentation och kontroll över hur dessa regler skall efterlevas. Bolaget bör överväga att numrera sina beställningar vilket skulle underlätta sökningen och tillgängligheten till de olika upphandlingsärendena. Registraturet bör göras mer överskådligt. Varje större upphandlingsärende måste kunna följas, exempelvis i en särskild akt. I diariet kan hänvisningar göras till såväl akter som till beslut. Planeringen och styrningen av upphandlingsverksamheten är svag och måste förbättras. Upphandlarna bedöms ha alltför stor frihet att själva styra upphandlingarna utan att se till den ekonomiska nyttan för hela bolaget. Eftersom upphandlingsverksamheten är den i särklass största verksamheten inom bolaget är det synnerligen viktigt att den är en integrerad del av hela verksamhetsplaneringen. Bolaget bör se över möjligheten att öka konkurrensen och minska de administrativa kostnaderna genom att samplanera vissa mindre eller likartade arbeten vid flera skolor för att kunna gå ut med större upphandlingar. Detta gäller även års- och ramavtal. Bolaget bör även för kommande upphandlingar systematiskt utvärdera genomförda entreprenader för att förbättra sin marknadskännedom och upphandlingskompetens. Bolaget bör omgående ta fram riktlinjer och regler för direktupphandling. I dagsläget direktupphandlas t ex. samtliga konsulter oavsett belopp. Smärre men återkommande anskaffningar, t ex. konsulttjänster vid mindre projekt kan upphandlas via ramavtal. Detta innebär oftast betydande kostnadsbesparingar eftersom fullständiga förfrågningsunderlag ej behöver upprättas vid varje projekt. Mer omfattande konsulttjänster får normalt ej direktupphandlas.

12 STOCKHOLMS STAD Granskningen visar att bolaget bör ställa krav på att de konsulter som bolaget använder till hjälp för genomförande och projektering av entreprenader följer lagen om offentlig upphandling. Bolaget bör anta en upphandlingspolicy i överensstämmelse med stadens tillämpningsanvisningar för upphandling och som är anpassad till bolagets verksamhet. 5 Ramavtal har översiktligt granskat upphandling av byggnadsarbeten. Det är enligt uppgift endast tre distrikt av sex inom bolaget som använder ramavtal. Distrikt 1 har med hjälp av konsult upphandlat årsavtalsbundna entreprenörer inom olika yrkesområden. Det kan konstateras att protokoll för anbudsöppning upprättats och undertecknats på ett godtagbart sätt. 12 entreprenörer har tillfrågats och samtliga har lämnat in anbud. Av dessa har 4 antagits. Någon utvärdering enligt de administrativa föreskrifterna har ej gjorts. Endast pris har varit utslagsgivande. Vid utnyttjande av årsavtalen har det inte funnits några riktlinjer för i vilken prioritetsordning entreprenörerna ska anlitas. Det har ej heller funnits anvisningar om tillämpningen av när ramavtal visavi enskild upphandling ska användas. s synpunkter Vid upphandling av årsavtal bör dessa göras centralt för hela bolaget så att större volymer kan användas bl a för prispress och förmånligare villkor. Bolaget bör även där så är möjligt göra volymuppskattningar som tas med i förfrågningsunderlaget. SISAB bör upprätta riktlinjer för ramavtal. I dessa riktlinjer bör bl a följande delar ingå: Varje beslut om avrop från årsavtal ska motiveras och dokumenteras. Konkurrensmöjligheterna ska alltid tillvaratas och en särskild upphandling ska alltid övervägas. En övre beloppsgräns för användande av årsavtalen bör tas fram. När ramavtal tecknats med flera ska det finnas affärsmässiga motiv för valet av var och en av entreprenörerna. Det ska dessutom framgå vilka omständigheter som avgör vilken entreprenör som i första hand bör anlitas vid varje enskilt avrop. Detta innebär att en prioriteringsordning för anlitande av entreprenörerna ska finnas och att den högst prioriterade i princip alltid ska erbjudas arbetena först.

13 STOCKHOLMS STAD Ramavtalen ska följas upp och utvärderas. Detta är bl a en förutsättning för att tillförlitligt underlag ska finnas nästa gång ramavtal ingås, exempelvis vid uppskattning av volymer. 6 Granskning av genomförda upphandlingar 6.1 Upphandling av IT i skolan Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 1993 om att ge stadens alla skolverksamheter förutsättningar att i sin skolutveckling arbeta med IT som verktyg för elever och skolpersonal. Syftet med att starta projektet - IT i skolan - var att ge elever och skolpersonal bättre förutsättningar att med hjälp av IT uppnå både egna och skolans mål samt att bidra till verksamhetens förändring. SISAB förvaltar och äger stadens skolor. Bolagets uppgift i projektet är att uppgradera skolornas fastighetsnät så att de korresponderar med den tekniska infrastukturen som är planerad för EDU nätet (stadens skoldatanät). Stadsledningskontorets IT -avdelning ansvarar i samspel med AB Stokab och SISAB för att den planerade tekniken finns tillgänglig. Projektet syftar till att ge en enhetlig teknisk lösning för samtliga skolor. SISAB färdigställer nätdragningen i fastigheterna. Nyinvesteringarna är beräknade till ca 340 mkr för grund- och gymnasieskolan. Genomförandet av arbetet som startade 1998 beräknas vara slutfört Bolaget har centralt organiserat samtliga IT-upphandlingar vid bolagets 6 distriktskontor med hjälpa av projekteringskonsulter. För genomförande och projektering har i huvudsak tre konsultföretag anlitats. Hittills har 120 skolor påbörjat eller genomfört uppgraderingen av sina fastighetsdatanät. Enligt uppgift återstår ca 40 skolor att projektera. Den tekniska standard som beslutades för IT i skolan tillåter inga avvikelser. Detta innebär att samtliga skolor måste använda samma hårdvara i sina nätverk. För att samordna upphandlingen och försäkra sig om att det inte sker några avvikelser från den tekniska standarden använder SISAB ett centralt utarbetat förfrågningsunderlag som skall användas för alla upphandlingar som avser IT i skolan. Avvikelser eller tillägg till förfrågningsunderlaget får en-

14 STOCKHOLMS STAD dast ske om fastighetens struktur kräver detta vid dragning av fastighetsnäten. För varje skola har det genomförts enskilda upphandlingar för uppgradering av fastighetsnäten. Upphandlingarna har samordnats av distriktschefen vid respektive distrikt. Upphandlingarnas genomförande har skett med hjälp av konsulter. Upphandlingarnas genomförande har granskat genomförda upphandlingar avseende 18 skolor. Av de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget framgår dels hur prövningen av anbudsgivare skall ske dels vilka utvärderingsgrunder som skall användas vid prövning av anbud. Sammantaget finns det 6 kriterier som skall beaktas vid prövning av anbudsgivare: kompetens, tidigare referenser kvalitetssystem, miljöpolicy finansiell status leveranssäkerhet Därtill finns angivet 5 värderingsgrunder som skall beaktas vid prövning av anbud: Pris Tid Miljöstörningar Arbetsmetoder Pris enligt a -prislista Kriterierna är ej rangordnade och det redovisas heller inte hur dessa kriterier skall utvärderas. Några skall-krav har inte redovisats i förfrågningsunderlaget. Granskningen visar att inga prövningar och utvärderingar har skett enligt de kriterier som finns angivna i förfrågningsunderlagen. Utvärderingarna har enbart skett enligt lägsta pris i de granskade upphandlingarna och besluten som fattats är motiverade enbart utifrån lägsta pris. Det framgår av förfrågningsunderlaget att anbud skall ha inkommit senast den dag som anges i förfrågningsunderlaget samt att anbudsgivare skall vara bundna av sina anbud i 30 dagar efter anbudstidens utgång. Därtill framgår att anbudsöppning skall ske snarast efter anbudstidens utgång.

15 STOCKHOLMS STAD Det kan konstateras att i några av de granskade upphandlingarna har anbudsöppning skett flera veckor efter det att anbudstiden har gått ut. Vid en upphandling har även beslutet dröjt till flera månader efter det att anbudsgivarna ej längre var bundna av sina anbud. Även tiden för att lämna anbud har varit kort i en av de granskade upphandlingarna, endast 14 dagar. Det kan vidare konstateras att dokumentationen i de granskade upphandlingarna varit bristfälliga. Det fanns ingen kontroll över var viktiga originalhandlingar förvarades vid granskningstillfället. Bland annat har samtliga avgivna anbud och utvärderingar inte funnits arkiverade, vilket har gjort att det inte varit möjligt att i efterhand verifiera utvärderingen. I en av de granskade upphandlingarna saknades till och med det vinnande anbudet avseende IT Installationen. För en av skolorna fanns endast 4 av 11 lämnade anbud arkiverade. s synpunkter Bristerna i diariehantering och arkivordning ger inte förutsättningar för att verifiera genomförda upphandlingar. Stadens bolag skall ha en god offentlighetsstruktur, detta har inte SISAB. s sammanfattande bedömning är att inte någon av de granskade upphandlingarna avseende IT i skolan har genomförts affärsmässigt. Det främsta skälet är att prövningen av förfrågningsunderlagets kriterier inte har följts vid utvärderingen. I samtliga fall har endast lägsta pris beaktats. Även i övrigt finns brister. Av LOU framgår att upphandling skall ske i konkurrens. Detta innebär bl.a. att samtliga anbudsgivare skall behandlas lika vid upphandling. Av förfrågningsunderlaget skall framgå på vilka grunder den upphandlande enheten kommer att utvärdera och välja entreprenör. Dessa förutsättningar kan inte ändras eller frångås. Sker detta är det ett brott mot den likabehandling och konkurrens som är en av grundpelarna i LOU. I förfrågningsunderlaget måste samtliga kriterier (omständigheter) som skall avgöra valet av anbud klart framgå. Kriterierna skall även om möjligt rangordnas efter angelägenhetsgrad med det viktigaste först. Samtliga krav som måste vara uppfyllda av anbudsgivare (skall-krav) måste redovisas och förklaras i förfrågningsunderlaget. Vad gäller de krav som bör vara uppfyllda (bör-krav) skall det finnas en förklaring till hur dessa kommer att värderas vid en bedömning av anbuden samt hur dessa kan uppfyllas. Detta är en förutsättning för att leverantörerna skall förstå konsekvenserna av att välja den ena eller den andra lösningen

16 STOCKHOLMS STAD och därmed kunna lämna ett så ändamålsenligt anbud som möjligt. I förfrågningsunderlagen framgår tidsgränser för infordrande av anbud. Denna tidsgräns har i en upphandling varit endast 14 dagar, vilket är orimligt kort. Av LOU framgår att anbudsöppning skall ske så snart som möjligt efter det att anbudstiden har gått ut. Vid upphandling skall underlag som ligger till grund för att välja en viss anbudsgivare dokumenteras. Skälet till detta är att det i efterhand skall kunna konstateras vilka affärsmässigt betingade omständigheter som legat till grund för beslutet. Det är även viktigt att samtliga handlingar som ingår i en upphandling finns samlade så att händelseförloppet kan följas vid en efterkonstruktion och uppföljning. I samtliga hittills genomförda upphandlingar har direktupphandling skett av de konsulter som bistått bolaget. Enligt uppgift från bolaget har konsulter direktupphandlats till ett värde av 21 mkr. rekommenderar starkt att SISAB upphandlar konsulter i konkurrens samt fastställer riktlinjer för när och till vilka maxbelopp direktupphandling får ske. 6.2 Upphandling av konsult för försäkringstjänster Bakgrund SISAB har under året genomfört upphandling av försäkringstjänster för år 2001 och tre år framåt med option att förlänga avtalet i två år. Upphandlingen har utförts av en konsult. Konsulten har direktupphandlats. Konsultens arvode är 7,5 % på premiebeloppet. s synpunkter Av kommunfullmäktiges budget för år 2000 framgår att det finns en viljeinriktning från ägarna att alla försäkringsupphandlingar ska gå via stadens bolag, S:t Erik Försäkrings AB. har noterat att så inte har skett i detta fall. Bolaget har direktupphandlat försäkringskonsulten trots att ersättningen uppgår till minst 10 basbelopp, vilket är helt oacceptabelt. Härtill har inte bolaget beaktat att försäkringsupphandlingar bör gå genom stadens eget bolag. ifrågasätter även ersättningsformen till konsulten. Incitamentet för konsulten att

17 STOCKHOLMS STAD göra en affärsmässig upphandling motverkas av att, ju högre premien blir, desto större blir ersättningen till konsulten. 6.3 Upphandling av byggnadsentreprenörer Bakgrund Granskningen omfattar upphandling av fyra byggnadsentreprenader vid fyra olika skolor och inom två distrikt. Entreprenaderna har upphandlats till fast pris och är i storleksordningen 1,0 14,8 mkr. Samtliga upphandlingar faller under kapitel 6 i LOU. Upphandlingsformen har varit förenklad upphandling. Vid granskningen har revisionskontoret efterfrågat samtliga handlingar i de granskade ärendena. Ett flertal handlingar saknades. Kontoret har även intervjuat distriktscheferna, ekonomichefen och en av projektledarna. Upphandlingens genomförande Vid anbudsöppningen och utvärderingen används en blankett benämnd anbudsdiarium. Denna blankett innehåller bl a uppgifter om hur många entreprenörer som tillfrågats, offererade anbudssummor, när förfrågan gick ut, när anbuden kom in och när anbudstiden gick ut. Eftersom bolaget endast kunnat återfinna tre anbudsdiarier från de fyra upphandlingar revisionskontoret granskat är nedanstående uppgifter hämtade från dessa tre upphandlingar. Anbudstiden för upphandlingarna har varit mellan 3 8 veckor. Antal tillfrågade entreprenörer har varit 6-8. Till upphandlarnas hjälp finns bl a generella administrativa föreskrifter vid entreprenader samt förutom blanketter för anbudsöppning även för utvärdering. I förfrågningsunderlagen har angivits att prövning av anbudsgivare görs genom att följande kriterier beaktas: kompetens, tidigare referenser, kvalitetssystem, miljöpolicy, finansiell status och leveranssäkerhet. Någon prövning efter dessa kriterier har emellertid inte redovisats. Enligt uppgift har dock seriositetskontroll gjorts. Värderingsgrunder vid prövning av anbud uppges i förfrågningsunderlagen utgå i prioriteringsordning från pris, tid, miljöstörningar, arbetsmetoder, pris enligt á-prislista. Någon viktning av kriterierna är ej omnämnd. Hur dessa kriterier skall uppfyllas av anbudslämnaren framgår ej av förfrågningsunderlaget. I samtliga upphandlingar saknas dokumentation över utvärdering enligt kriterierna. I en av de tre upphandlingarna finns en bilagd nollställning av anbuden som visar lägsta pris. På frågan om varför man inte gjort någon utvärdering i enlighet med anbudsförfrågan, uppgavs att det endast är lägsta pris som gäller. Anbudsöppning har skett 3 11 dagar efter anbudstidens utgång.

18 STOCKHOLMS STAD Av de tre anbudsdiarierna är samtliga underskrivna vad gäller anbudsöppning. När det gäller underskrift av beställningsbeslutet saknas underskrift i två av de tre diarierna. Som tidigare omnämnts saknades det fjärde diariet helt. s synpunkter Bolagets rutiner vid utvärdering och dokumentation av fattade upphandlingsbeslut är mycket otillfredsställande. Bolaget bör omgående strama upp dessa rutiner. bedömer att anbudstiden och antal tillfrågade entreprenörer är tillräckliga. SISAB:s öppnande av anbud sker för lång tid efter anbudstidens utgång. Enligt LOU ska anbudsöppning ske så snart som möjligt efter anbudstidens utgång. Kriterierna i anbudsförfrågan för prövning av anbudsgivare och anbud bör ses över. Det ska finnas anvisningar över hur kriterierna ska redovisas av entreprenören. Utvärderingen av anbuden uppvisar mycket stora brister. De granskade upphandlingarna kan inte anses ha genomförts affärsmässigt. Det är synnerligen viktigt att utvärderingen överensstämmer med angivna krav enligt förfrågan. I de granskade upphandlingarna har inget av uppgivna bedömningskriterier förutom pris varit utslagsgivande. De utvärderingskriterier och kvalificeringskrav som omnämnts i förfrågningsunderlaget ska vara med i utvärderingen av anbuden. Denna utvärdering måste dokumenteras på ett tillfredställande sätt. Det går ej att följa/utläsa om ett upphandlingsbeslut har fattats eller på vilka grunder beslutet har fattats. Utvärdering av anbuden finns ej dokumenterade. Underskrift av beslut saknas. Beställningen är dock underskriven enligt gällande attestförteckning. Enligt LOU ska den upphandlade enheten svara för att skälen för beslutet om antagande av anbud och vad som i övrigt förekommit av betydelse vid anbudsprövningen finns dokumenterade. Dokumentationens syfte är att man i efterhand ska kunna konstatera vilka affärsmässiga betingade omständigheter som legat till grund för beslutet. Den ger också anbudsgivare och övriga medborgare information i efterhand om upphandlingen och insyn i hur man hanterat upphandlingsärendet.

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy nternati Inköps- och upphandlingspolicy för Västerås stad med helägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 5 maj 2011 program policy handlingsplan riktlinje program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamheten

Granskning av upphandlingsverksamheten REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Januari 2001 NR 01 DNR 421/07-01 Granskning av upphandlingsverksamheten inom AB Stokab Till Styrelsen för AB Stokab Revisionsrapport angående Granskning av upphandlingsverksamheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Lokala anvisningar för inköp och upphandling

Lokala anvisningar för inköp och upphandling Ärende 17, beslut 2016-11-24 Lokala anvisningar för inköp och upphandling Förslag på ökad beloppsgräns för dokumentation, enligt handling på bordet. Styrelsen föreslås besluta: Att i enlighet med ovanstående

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor 2011-09-20 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling PM 2014:107 RI (Dnr 125-845/2014) Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 01 Mars 2012 DNR 360-03/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer (H 2004:123, P 2004-09-16,, Kommunstyrelsen 2008-10-15, 510, Kommunstyrelsen 2009-06-10, 418, Kommunstyrelsen 2010-06-09, 439) Syftet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 0 Os», 2^ Tjänsteutlåtande Tillväxt- och marknadsenheten Jill Kommunstyrelsen Datum 2014-10-21 Dnr KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Sammanfattning Kommunens policy för upphandling har

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer