Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av upphandling i Finspångs kommun"

Transkript

1 Granskning av upphandling i Finspångs kommun

2 Innehållsförteckning 1 Slutsatser Bakgrund och syfte Metod Lagregler Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling Synpunkter från Tekniska verken AB Synpunkter från Vallonbygden AB Granskning av upphandlingar Byggentreprenad för fjärrvärme Matleveranser... 8

3 1 Slutsatser Finspångs kommun har sedan två år en inköpssamordnare som svarar för specialistkompetens avseende upphandlingar inom kommunen. Inköpssamordnaren tillhör organisatoriskt ekonomiavdelningen. Vidare har Finspångs kommun slutit avtal med Norrköpings kommun om att få utnyttja deras upphandlingskompetens. De flesta upphandlingarna i kommunen genomförs i samarbete med Norrköpings kommuns upphandlingsenhet. Detta förfaringssätt tillförsäkrar kommunen om att reglerna i LOU tillämpas fullt ut. Inköpssamordnarens roll är att se till att kanalisera förvaltningarnas olika inköpsbehov till rätt instans. Antingen genomförs upphandlingen på egen hand i kommunen eller också anlitas Norrköpings kommuns upphandlingsenhet. Granskningen visar att inköpssamordnaren har etablerat en sammanhållande roll för upphandlingarna. De nya upphandlingsreglerna från 2006 lyfter också fram vikten av inköpssamordning. Dock framkommer att samordningen av kommunens upphandlingsverksamhet bör stärkas ytterligare. Detta understryks av inköpssamordnaren och de intervjuade på Vallonbygden AB och Tekniska Verken AB. Konkret skulle det innebära att tjänstemän med en upphandlingsfunktion med regelbundenhet, kanske varje kvartal, träffas för ett strukturerat samarbete avseende olika upphandlingar, upphandlingsmetoder etc. Granskningen påvisar också att kontroll och uppföljning av direktupphandlingar behöver förbättras. Idag hinner inte inköpssamordnaren att tillräckligt ofta och återkommande gå igenom leverantörsstatistik för att upptäcka de leverantörer som inte omfattas av tecknade ramavtal. Kommunens olika upphandlare har idag tillgång till fullständiga ramavtal via Norrköpings kommuns upphandlingsenhets hemsida. De anställda i Finspångs kommun kommer också under våren 2007 att få tillgång till ramavtal och övriga upphandlingsregler genom kommunens intranät. Vår granskning av en upphandling av en byggentreprenad av fjärrvärme visar att denna har genomförts korrekt. Granskningen av förfrågningsunderlaget av matleveranser visar också att underlaget är ändamålsenligt. Sammantaget uppvisar granskningen att Finspångs kommun under de sista åren har genomfört flera åtgärder inom upphandlingsområdet, bland annat nya riktlinjer för upphandling samt inrättande av en tjänst som inköpssamordnare. Genom ett fortsatt utvecklingsarbete avseende IT-hjälpmedel och ett ökat samarbete mellan inköparna anser vi att kommunens samlade inköpsfunktion bör kunna stärkas ytterligare. 1 (10)

4 2 Bakgrund och syfte Samtliga kommuner och andra offentliga organ är skyldiga att tillämpa reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). I korthet innebär lagens regler att i princip samtliga inköp måste upphandlas i konkurrens. Regelverket är omfattande och det ställer stora krav på myndighetens upphandlingsfunktion. 3 Metod Granskningen har som syfte att: översiktligt informera om gällande lagregler, granska om kommunen har en ändamålsenlig organisation för upphandling, granska kommunens riktlinjer för upphandling och hur de efterlevs, granska genomförda upphandlingar. Dokument såsom kommunens riktlinjer för upphandling, förteckningar över ramavtal m.m. har studerats. Intervjuer har genomförts med inköpssamordnaren, en tjänsteman ansvarig för upphandling inom Tekniska Verken samt Vd för Vallonbygden AB. Två upphandlingar har granskats. I granskningen har inte ingått att gå igenom upphandlingar som genomförts av Norrköpings kommuns upphandlingsenhet. Relativt få upphandlingar har hittills genomförts av kommunens inköpsfunktion utan att Norrköpings kommuns upphandlingsenhet har medverkat. 2 (10)

5 4 Lagregler Sedan den första januari 1994 gäller upphandlingsreglerna i LOU. Reglerna bygger på principen att marknaden inom EU-länderna skall vara öppen. Upphandlingar får inte göras på ett sådant sätt att leverantörer särbehandlas, positivt eller negativt. LOU omfattar upphandling som görs av: staten, kommunerna, landstingen, kyrkan, bolag inom den offentliga förvaltningen, bolag inom försörjningssektorerna över vilka stat, kommun, landsting eller kyrklig kommun har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande, bolag inom försörjningssektorerna som bedriver verksamhet med särskilt tillstånd från en myndighet. LOU innebär i korthet att all offentlig upphandling är lagreglerad. I lagen definieras dessutom särskilda tröskelvärden: EURO Kronor Varor Byggentreprenader Tjänster Varor och tjänster inom vatten-, energioch transportsektorerna Upphandling under tröskelvärdena skall göras genom s.k. förenklad upphandling, urvalsupphandling eller direktupphandling. Förenklad upphandling innebär att anbud skall infordras genom annons eller skrivelser. Urvalsupphandling innebär att alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Direktupphandling får användas endast om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten. Upphandlingsreglerna över tröskelvärdena är mer detaljerade med bl a omfattande publiceringsregler och minimitider för anbud. Lagen innehåller följande upphandlingsformer vid upphandling över tröskelvärdena: Öppen upphandling. Innebär att alla intresserade leverantörer och entreprenörer kan lämna anbud. Selektiv upphandling. Innebär att anbud endast får lämnas av vissa inbjudna leverantörer/entreprenörer som efter särskild annonsering anmält sitt intresse. Förhandlad upphandling. Innebär att beställaren tar upp förhandlingar med en eller flera tänkbara leverantörer/entreprenörer som efter särskild annonsering har anmält sitt intresse. 3 (10)

6 Om kommunen eller dess bolag inte utför upphandling enligt de krav som anges i LOU kan skadeståndsanspråk riktas mot kommunen eller bolaget. Nivån på skadeståndet kan uppgå till kontraktssumman inklusive den vinst som företaget gått miste om. Regler för upphandling av tjänster är uppdelad i två avdelningar, avdelning A och B. För upphandling av tjänster enligt avdelning A gäller fullständig regeltillämpning, dvs regler med tröskelvärden enligt ovan. För tjänster enligt avdelning B gäller begränsad regeltillämpning. Begränsningen innebär bl a att regler under tröskelvärdet skall tillämpas oavsett kontraktsvärde. Som exempel på tjänster som hör till avdelning B kan nämnas utbildningstjänster, tjänster inom hälso- och sjukvården, sociala tjänster och tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet. Exempel på tjänster under avdelning A är underhåll och reparation av motorfordon, hushållsartiklar och maskinutrustning, landtransporter, datatjänster, redovisning och arkitekttjänster. Utifrån lagkraven måste det kommande årets inköp beredas. Det kan t ex ske utifrån det föregående årets inköp. Det skall framgå vad kommunen/bolaget skall handla upp och till vilken volym. 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling Finspångs upphandlingsarbete bedrivs inom kommunens olika förvaltningar. Kommunfullmäktige har under 2006 fastställt riktlinjer för upphandling. Enligt dessa har ekonomiavdelningen det övergripande strategiska ansvaret för den samlade upphandlingsverksamheten i kommunen. Även de kommunala bolagen ska i sitt upphandlingsarbete verka i enlighet med riktlinjerna. För att få stöd i upphandlingsfrågor samverkar kommunen med upphandlingsenheten i Norrköpings kommun. Samverkan omfattar främst ramavtal och gemensamma upphandlingar. Upphandlarna i Norrköping är också konsulter till kommunens olika förvaltningar när dessa genomför upphandlingar på egen hand. Inom ekonomiavdelningen i Finspångs kommun finns en inköpsfunktion med en tjänsteman som är kommunens inköpssamordnare på halvtid. Denna tjänsteman innehar samtidigt en halvtidsbefattning som servicechef för kommunens serviceförvaltning. Enligt Finspångs kommuns riktlinjer för upphandling har inköpssamordnaren följande uppgifter: Samverka med verksamhetsföreträdare/sakkunniga i samband med upphandling och avtalsförvaltning, ta ett operativt totalansvar för all kommungemensam upphandling och avtalsförvaltning, utgöra verksamhetsnämndernas resurs i frågor som rör upphandling, ansvara för kompetensutveckling och information, samt eventuella förtydliganden, tolkningar och anvisningar inom området, 4 (10)

7 medverka i utveckling av kommunens affärsprocesser i samband med införande av elektronisk handel, generellt verka för samordning av upphandling inom kommunen, samt även verka för samarbete med andra intressenter. Av riktlinjerna framgår också att nämnder/kontor och enheter har följande ansvar: Kontors/enhetschef eller motsvarande är ansvarig för att, fatta beslut om inköp inom ramen för sitt ansvarsområde och sin budget, med de begränsningar som anges i dessa riktlinjer, hålla berörda medarbetare på enheten informerade om aktuella förhållanden i inköps- och upphandlingsfrågor, samverka med inköpssamordnaren, planera och samordna sin anskaffning inom enheten på ett sådant sätt, att kommunen kan samordna sin upphandling för att nå bästa möjliga totalresultat. I riktlinjerna för upphandling tas också upp regler för direktupphandling. Finspångs kommun har valt en gräns på tre basbelopp för direktupphandling. D v s under denna gräns kan upphandling göras utan konkurrens och utan att reglerna i LOU tillämpas fullt ut. I lagen sägs att direktupphandling kan göras till lågt värde. Någon närmare definition finns dock inte i lagen. Men praxis i Sverige har utvecklats olika inom olika upphandlande enheter. En utgångspunkt för denna praxis har varit att direktupphandling av varor har kunnat göras upp till ett basbelopp och för tjänster två basbelopp. Under senaste tioårsperioden har praxis vidareutvecklats såtillvida att gränsen för direktupphandling har höjts beroende på storleken på den upphandlande enheten. Kommunens riktlinjer för upphandling föreskriver också att kommunens olika upphandlare har att vara lojala mot de avtal som kommunen har tecknat. Om avsteg ska kunna göras måste detta ske undantagsvis och efter samråd med kommunens inköpssamordnare. Inköpssamordnaren genomförde under 2005 utbildning om upphandlingsregler till chefer inom kommunen. Denna utbildning fortsätter under 2007 till administrativ personal inom de olika förvaltningarna. Kommunens olika förvaltningar har enligt uppgift från inköpssamordnaren utsett kontaktpersoner som är sammanhållande för upphandlingsarbetet inom sin förvaltning. Enligt kommunens riktlinjer för upphandling ska kommunens bolag medverka i samordning av upphandling där så är möjligt samt i övrigt verka enligt kommunens riktlinjer för upphandling. Vid Tekniska Verken AB genomförs kontinuerligt olika entreprenadupphandlingar. Vid dessa upphandlingar krävs specialistkompetens avseende bygg- och anläggningstekniska frågor varför sammanställning av förfrågningsunderlag etc alltid görs av den projektledare som ansvarar för 5 (10)

8 upphandlingen. Ett visst samarbete sker mellan Tekniska Verken AB och inköpssamordnaren. Det kan röra att rådfråga varandra om upphandlingstekniska frågor. I nuläget finns ingen formell samverkan mellan inköpssamordnaren och de personer som huvudsakligen ansvarar för respektive förvaltnings upphandlingsarbete. Inköpssamordnaren skulle gärna se att ett strukturerat samarbete inleddes genom att de olika upphandlingsansvariga träffades regelbundet för att diskutera rutiner och metoder för upphandling. Uppgifter för en sådan grupp skulle bland annat vara att se till att riktlinjerna för upphandling följs vilket t ex innebär att ramavtalen utnyttjas och att direktupphandlingar undviks i så långt som möjligt. Vidare skulle gruppen tillförsäkra att upphandlingskompetensen i kommunen kontinuerligt vidareutvecklas. En strukturerad samverkan underlättar också vid konkreta upphandlingar samt vid utveckling av upphandlingsmetoder och itverktyg. I denna grupp skulle med fördel också representanter från bolagen ingå. I mars 2007 kommer kommunens intranät att innehålla uppgifter om de ramavtal och andra avtal som kommunen har med utomstående parter. Intranätet kommer också att innehålla uppgifter om pågående och avslutade upphandlingar. Under början av året har också kommunens inköpspolicy och mall för förfrågningsunderlag lagts in på intranätet. Samtliga anställda i kommunen har tillgång till intranätet. En mindre projektgrupp där bland annat inköpssamordnaren har ingått, har genomfört detta utvecklingsarbete. Inköpssamordnaren genomför regelbundna informationsträffar med personal vid olika förvaltningar samt skickar också löpande ut mail-information till chefer i kommunen. Kommunens upphandlare har också tillgång till Norrköpings kommuns upphandlingsenhets intranät där information om samtliga ramavtal finns tillgängliga. Här finns detaljinformation om kommunens samtliga ramavtal. Det framgår till exempel uppgifter om priser, leveransvillkor, avtalslängd och kontaktperson inom Norrköpings upphandlingsenhet. Inköpssamordnaren genomför ibland kontroller av vilka leverantörer som anlitas utöver dem som kommunen tecknat ramavtal med. Kontrollen sker genom att datalistor tas fram ur leverantörsregistret. Arbetet är dock tidsödande och en regelbunden uppföljning och kontroll blir därför svår att hinna med för inköpssamordnaren. Här finns följaktligen en risk att uppföljningen och kontrollen inte är tillräcklig av hur omfattande förvaltningarnas upphandling (direktupphandling) är idag utöver de gällande ramavtalen. 6 Synpunkter från Tekniska verken AB På Tekniska Verken AB har en tjänsteman huvudansvaret för att utveckla och driva frågorna kring LOU. Tekniska Verken AB har sedan 2005 en egen inköpspolicy. Utgångspunkten för denna är kommunens antagna upphandlingsregler. 6 (10)

9 Tekniska Verken AB inköpsansvarige anlitar ofta Norrköpings kommuns upphandlare i olika upphandlingar över tröskelvärdena. Det handlar då om att ta fram förfrågningsunderlag, annonsering etc. Den inköpsansvarige anlitar också regelbundet kommunens inköpssamordnare för rådfrågning i olika upphandlingar under tröskelvärdena. Den inköpsansvarige har för några år sedan genomgått en kurs avseende LOU och regeltillämpningen utifrån den. Inom bolaget finns ingen direkt uppföljning avseende hur trogna man är mot de för bolaget gällande ramavtalen. Den upphandlingsansvarige är positiv till att öka den praktiska samordningen och metodutbytet avseende upphandlingsarbetet mellan bolaget och kommunens inköpsfunktion. 7 Synpunkter från Vallonbygden AB Enligt Vallonbygden ABs VD har man relativt mycket kontakt med kommunens inköpssamordnare. Det handlar bland annat om att Vallonbygden AB kan få stöd i olika upphandlingstekniska frågor. Vallonbygden AB ingår också i de allmännyttiga bostadsföretagens inköpssamverkan; HVB. Bolaget genomför vissa egna upphandlingar såsom städning och snöröjning. VD för Vallonbygden AB ser positivt på att öka det praktiska samarbetet avseende upphandlingsfrågor i kommunen. Det finns säkert samordningsvinster att göra med ett sådant ökat samarbete. 8 Granskning av upphandlingar Granskningen har innefattat två upphandlingar. Den första upphandlingen avser en genomgång av förfrågningsunderlaget för en vid granskningstillfället pågående upphandling av matleveranser. Den andra avser en upphandling inom Tekniska Verken AB av en byggentreprenad för fjärrvärme. Denna granskning inriktades på bland annat följande: Antal tillfrågade leverantörer förfrågningsunderlaget vad gäller exempelvis kriterier för att göra urvalet utvärdering, urvalskriteriernas överensstämmelse med anbudsförfrågan, beslut respektive förslag till utvärdering av anbuden m.m. 8.1 Byggentreprenad för fjärrvärme Upphandlingen har genomförts av Tekniska Verken AB som en förenklad upphandling under tröskelvärdena. Förfrågningsunderlag och övriga handlingar är 7 (10)

10 upprättade. Annonsering har genomförts. Utvärdering av inkomna anbud (4st) har utförts enligt uppställda kriterier i förfrågningsunderlaget. Kommentar Upphandlingen har genomförts utan anmärkning. 8.2 Matleveranser Eftersom upphandlingen pågick vid granskningstillfället har vi gått igenom förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget har utarbetats av socialförvaltningen i samarbete med inköpssamordnaren. Av förfrågningsunderlaget framgår t ex krav på kvalitetssystem, egenkontrollrutiner, leverans/distribution och menyvariation. Vidare har tydliga värderingsgrunder angivits för anbudsprövningen. Av förfrågningsunderlaget framgår också avtalsvillkor. Kommentar Förfrågningsunderlaget är tydligt. Avtalsvillkoren är också funktionella. 8 (10)

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer