NÄRINGSLIVSPLAN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIVSPLAN 2014"

Transkript

1 NÄRINGSLIVSPLAN 2014

2 2 Näringslivsplan 2014 Näringslivsplan 2014 Innehåll 03 Näringslivstruktur Ronneby har flest anställda inom tillverkning, försvar och skogs- och jordbruk. 04 Arbetstillfällen 2011 Fördelat i procent per bransch. 05 Ronnebys största företag Kommunens företag med mer än femtio anställda, antal nystartade företag de senaste fyra åren och handelsindex. 06 Näringslivsprognos och SWOT analys Största potentialen för tillväxt och utveckling finns hos våra befintliga små och medelstora företag. 07 Näringslivsstrategi och övergripande målsättningar Vi skall årligen upprätta en näringslivsplan där vi lägger fast hur vi skall verka för att uppnå målen i den långsiktiga strategin. 08 Verksamhetsplan för befintligt näringsliv 09 Verksamhetsplan för nyföretagande, företagsetablering och landsbygdsutveckling Verksamhetsplan för besöksnäring Regionalt näringslivsarbete Näringslivsråd och Arbetsmarknadsråd Kontaktuppgifter Samarbeta när man kan och konkurrera när man måste Ronnebyandan genomsyrar hela kommunens näringsliv Näringslivsstruktur Inom kommunen förvärvsarbetar drygt personer. Andelen sysselsatta i tillverkande företag, 22 %, är nästan dubbelt så hög i jämförelse med rikssnitt. Branscher som också avviker med en högre andel sysselsatta än rikssnittet är skogs-och jordbruk samt försvar och myndighet. Vi avviker också från rikssnittet med väsentligt lägre andel sysselsatta inom handel och tjänstesektor. Ronneby har klarat sig relativt väl under de senaste årens lågkonjunktur vad gäller antal arbetstillfällen som legat på en stabil nivå. Dock har vi en i jämförelse med riket en hög arbetslöshet där gruppen ungdomar hör till de hårdast drabbade. Befolkningsutvecklingen har under de senaste åren varit negativ, dock kan vi nu se en stabilisering med en viss nettoökning. Enligt statistik från 2011 har Ronneby kommun en nettoutpendling på drygt personer. Statistik 2013: Antal arbetstillfällen antal förvärvsarbetande in- och utpendling Aktiebolag 791 Ekonomisk förening 26 Handelsbolag/Kommanditbolag 116 Enskild firma Övriga 176 Totalt Ronneby kommuns näringslivschef Torbjörn Lind och Billy Gustavsson från Tech Network. 3 Café Mandeltårtans ägare Angelica Ragnar och Ylva Söderstam projektledare för Kompetensare 2:0 för arbetssökande ungdomar.

3 4 Näringslivsplan 2014 Näringslivsplan Arbetstillfällen 2011 fördelat i procent per bransch Ronneby Riket Jord, skog, energi Tillverkning Bygg, fastighet Handel, hotell, restaurang Text om bilden. Text om bilden. Text om bilden. Text om bilden. Text om bilden. Text om bilden. DE STÖRSTA FÖRETAGEN Över 50 anställda AB Berg & Berg AB Hallabro Elektriska AB Ronnebyhus Allbox & Bhb AB Call4u AB Elias Syd AB Fueltech Sweden AB Kockums Maskin AB Nordic Vehicle Conversion AB Ronneby Hotell AB Ronneby Stormarknad AB TNS Sifo AB, filial Södra Interiör AB, filial Över 100 anställda Orbit One AB Flextronics Sweden AB Samhall AB, filial Alfa Laval, filial Tarkett AB Cascade Djupafors AB Transport Tjänster Myndigheter, försvar Handelsindex Dagligvaror Sällanköp Total detaljhandel Utbildning Vård, omsorg Bransch okänd Nya Företag Totalt Aktiebolag Ekonomisk förening Handelsbolag/Kommanditbolag Enskild firma Övriga % 5% 10% 15% 20% 25%

4 6 Näringslivsplan 2014 Näringslivsplan 2014 Näringslivsprognos Dominerande bransch i Ronneby är tillverkning där vi ser en stabil och försiktigt positiv utveckling. Handel har i Ronneby, precis som i nationellt perspektiv en svag utvecklingstrend vilket innebär att det är ett av de områden vi bör fokusera våra insatser mot. Vad gäller besöksnäringen så kan vi se en stor framtida utvecklingspotential i samverkan med Region Blekinge. Övrig ekonomisk tillväxt som kan driva en ökad efterfrågan på arbetskraft kan finnas i nyföretagande/nyetablering, men den största potentialen för tillväxt och utveckling finns hos våra befintliga små och medelstora företag. Montersamtal på näringslivsmässan Ronneby NU. Näringslivsstrategi SWOT-analys STYRKOR SVAGHETER Bra infrastruktur Relativt låg utbildningsnivå Låga etableringskostnader God tillgång till lokaler/mark Svag handelsutveckling för centrum och landsbygd Attraktiva boendemiljöer Lågt nyföretagande Aktivt kommunalt näringslivsarbete Relativt liten tjänstesektor Geografiskt läge, nära till kontinenten MÖJLIGHETER HOT Bättre näringslivsklimat Minskat invånarantal Ta tillvara besöksnäringens potential Minskad centrumhandel Aktivt arbete med utveckling av centrumhandeln Ökad arbetslöshet, speciellt ungdomar Vi skall aktivt verka för att förbättra vårt näringslivsklimat. Detta skall ske med utgångspunkt i god service, bra samordning och i nära samverkan med näringslivet Ett bra näringslivsklimat är grunden för vårt befintliga näringslivs tillväxt och ett ökat nyföretagande. Därigenom skapar vi förutsättningar för nya arbetstillfällen och tryggar de befintliga vilket i sin tur ger underlag för en befolkningsökning. Ett ökat skatteunderlag gör det möjligt för kommunen att utöka servicen till våra medborgare. Vi skall årligen upprätta en näringslivsplan där vi lägger fast hur vi skall verka för att uppnå målen i den långsiktiga strategi enligt följande huvudpunkter: VERKA FÖR EN UTVECKLING AV BEFINTLIGT NÄRINGSLIV SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ÖKAT NYFÖRETAGANDE ARBETA AKTIVT I FÖR NYA FÖRETAGSETABLERINGAR UTVECKLA OCH MARKNADSFÖRA KOMMUNENS PROFIL MEDVERKA I REGIONALT NÄRINGSLIVSSAMARBETE Logistikcenter kopplat till flygstationen Övergripande mål Större regional samverkan Vi når en positiv näringslivsutveckling genom att: Aktivt arbete med utveckling av landsbygd Utnyttja möjligheterna kring F17,s utökade verksamhet ERBJUDA EN GOD OCH VÄL UTVECKLAD FÖRETAGSSERVICE Porten mot sydost Satsning på kommunikationer, E22, R27, tågtrafik, flyglinjer VERKA FÖR EN ÅRLIG ÖKNING AV SÅVÄL ANTAL FÖRETAG SOM ARBETSTILLFÄLLEN ARBETA I NÄRA SAMSPEL MED BEFINTLIGT NÄRINGSLIV DÅ DETTA ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT, ETT ÖKAT INTRESSE FÖR NYFÖRETAGANDE OCH NYETABLERING 7

5 8 Näringslivsplan 2014 Näringslivsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Befintligt näringsliv Nätverk/information Under 2014 skall minst 150 företagsbesök genomföras tillsammans med kommunalråd, minst 8 nätverksmöten hållas och 6 nyhetsbrev skickas. Information på hemsida och facebook publiceras kontinuerligt. Lotsfunktion Kommunövergripande LOTS-funktion skall införas 2014 vilket innebär att företagen skall erbjudas möjlighet till fysiska möten med berörda kommunfunktioner, en tydlig och informativ webbaserad LOTS-funktion, tydlig kvittens och åtagande i ärendehanteringen samt ett positivt och serviceinriktat bemötande. samt berörda förvaltningar och koncernbolag Nätverk för företagsamma kvinnor Under 2014 skall möjligheten och förutsättningarna undersökas med inriktning mot att starta upp ett nätverk för företagsamma kvinnor. Syftet är att stödja utvecklingen av befintliga företag som ägs/drivs av kvinnor samt öka nyföretagandet bland kvinnor. Nyföretagande Nyföretagarcentrum Näringslivsenheten skall aktivt stödja och samverka med Nyföretagarcentrum i syfte att öka och underlätta för nyföretagandet i kommunen., Nyföretagarcentrum Ung Företagsamhet Näringslivsenheten skall aktivt stödja och samverka med Ung Företagsamhet för att säkerställa entreprenörsanda/företagande som en naturlig del i skolarbetet. Ett tydligt gemensamt mål är att öka antalet elever som väljer att driva ett ungdomsföretag., Utbildningsförvaltningen, Ung Företagsamhet Företagsetablering Etableringsgrupp Näringslivsenheten skall tillsammans med ABRI i organiserad och systematisk form arbeta för en ökad nyetablering i kommunen. Området Sörbydal är en prioriterad del av arbetet. Övriga samverkansparter är lokala företrädare för företagarföreningar, fastighetsägare och handel., Abri Kompetensutveckling Näringslivsenheten tillsammans med Ronneby Kunskapskälla och Komvux skall aktivt verka för att erbjuda och genomföra de kompetensutvecklings-insatser som efterfrågas av det lokala näringslivet., Ronneby Kunskapskälla, Komvux Handel Näringslivsenheten skall under året i samverkan med Ronneby Handelsförening genomföra en analys i syfte att ta fram en övergripande och långsikt strategi för handelns utveckling. Syftet är att förbättra förutsättningarna för befintlig handel samt öka intresset för nyetablering., Ronneby Handelsförening Idébild på Ronnebys utvecklingsområde Sörbydal. Landsbygdsutveckling Landsbygdsrådet Näringslivsenheten skall tillsammans med förvaltningen för Fritid och Kultur samt Kommunledningsförvaltningen, inom ramarna för det landsbygdspolitiska programmet verka för utveckling av näringsliv, service och boende för att främja en levande landsbygd. Ansvar: Ronneby kommun I Kompetensare 2.0 får arbetslösa ungdomar möjlighet att genom praktik på företag kunna få arbete, börja studera eller starta eget. Projektet är ett samarbete mellan näringslivet, Ronneby kommun, Karlskrona kommun och Arbetsförmedlingen Leader Blekinge Näringslivsenheten skall aktivt verka för möjligheten till fortsatt arbete enligt leadermetoden även under nästa programperiod. 9

6 10 Näringslivsplan 2014 Regionalt näringslivsarbete Näringslivsplan 2014 Tillväxtforum Ronneby kommun skall tillsammans med övriga kommuner i Blekinge, samarbeta för att genom långsiktiga satsningar skapa bra förutsättningar för regional tillväxt. Näringslivsgruppen Blekinge Ronneby kommun skall tillsammans med övriga kommuner aktivt verka för en gemensam utveckling av näringslivsarbetet och tillvarata de samordningsvinster som finns. Kommunprofil Näringslivsenheten skall aktivt medverka för att sprida och förankra kommunens profil kring begreppet, Ronneby den moderna kurorten. Ansvar: Ronneby kommun Brunnsparken i Ronneby. FOTO CALLUVA FOTOGRAFER Besöksnäring Turistinformation Öka tillgängligheten för besökande till information med kvalitet och tydlig avsändare. Målsättningen är ett ökat antal informationspunkter med större geografisk täckning såväl i som utanför kommunen. Lokal strategi för besöksnäring Utarbeta en strategi för den lokala besöksnäringen i syfte att öka antalet aktörer samt öka kvaliteten i de som erbjuds våra besökare. Detta skall ske genom rådgivning och erbjudande om kompetensutveckling riktat till näringen. Turistråd Under året skall ett turistråd bildas där kommunen tillsammans med representanter från näringen aktivt driver gemensamma frågor kring utveckling och strategi. Regional besöksnäring Ronneby kommun skall inom ramarna för den strategi som utarbetats av Region Blekinge i samverkan med besöksnäringens aktörer, verka för att gemensamt marknadsföra Blekinge som besöksmål, nationellt och internationellt. Näringslivsrådet 2013/2014 Roger Fredriksson, (M) ordförande Christian Mahrle, (FP) Sven-Erik Fällgren, (C) Tommy Andersson (S) Jan-Erik Wildros, (S) Peter Bowin, (V) Torbjörn Lind, Näringslivschef Magnus Widén, Kommundirektör Tommy Johansson, Förvaltningschef Fritid och Kultur Ronny Johannesson, Ronneby Företagsgrupp Willy Persson, Företagarna Bo Nilsson, Bräkne Hoby Företagarförening Marie Bergman, Ronneby Handelsförening Jens Bengtsson, Bygderådet Lennart Larsson, Industrigruppen Arbetsmarknadsrådet 2013/2014 Nada Mladenovic, Arbetsförmedlingschef, Sammankallande Roger Fredriksson, Kommunalråd Malin Norfall, Oppositionsråd Kenneth Michaelsson, 1:e vice ordf. KS Torbjörn Lind, Näringslivschef Jonas Jönsson, Personalchef Roland Edvinsson, Enhetschef Arbetsmarknad Ronny Mattsson, Skolområdeschef Erica Hallberg, Enhetschef Kunskapskällan Ronny Johannesson, Ordförande Ronneby Företagsgrupp Fredrik Stark, Personalofficer F17 11

7 Här får du mer information. Ronneby kommun Roger Fredrikson, Kommunstyrelsens ordförande Tel , E-post Torbjörn Lind, Näringslivschef Tel , E-post Ebon Kaisajuntti, Näringslivsutvecklare Tel , E-post Erica Hallberg, Enhetschef Ronneby Kunskapskälla Tel , E-post Johanna Månsson, Rektor Komvux Tel , E-post Johan Sandberg, Enhetschef Cefur Tel , E-post Dennis Roberteus, VD Ronneby Industrifastigheter AB Tel , E-post

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Vaxholms näringsliv 2020

Vaxholms näringsliv 2020 KF 51, 2013-09-30 Diarienummer 102/2010.141 Näringslivsstrategi Vaxholms näringsliv 2020 Besöksadress: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm Växel 08-541 70800 kansliet@vaxholm.se

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer